Indledning Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6"

Transkript

1 Oversigt over studiemiljøet på Aalborg Universitet foråret 2011 Indhold Indledning... 2 Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6 Flere studiearbejdspladser efterlyses på HUM og delvist SAMF... 7 Æstetik er primært en udfordring på SAMF dele af Tek-Nat og i Ballerup... 9 Lokalernes understøttelse af formål Pausefaciliteter Relevante informationer IT-faciliteter Laboratorier og sikkerhedsforhold generelt Det psykosociale studiemiljø Studiefællesskab Forventninger til de Studerende Har pressede studerende svaret? Personalets Engagement Studerendes gode idéer til studiemiljøet Opsamling Områder med behov for handling på kort sigt Forebyggende indsatsområder Udvalgte idéer fra de studerende til videreudvikling og implementering Side 1 af 25

2 Indledning Dette er første oversigt over studiemiljøet på Aalborg Universitet udarbejdet efter universitetets nye model for studiemiljøvurdering (SMV), som er startet op i foråret Løbende vurdering og handlingsplaner skal træde i stedet for en mere traditionel 3-årig proces. Den store spørgeskemaundersøgelse erstattes derfor af en kombination af temperaturmålinger og dybere analyser af problemfelter og udviklingsområder. Skolernes arbejde med studiemiljø søges understøttet i SMV-arbejdet, som foregår i et samarbejde mellem de tre niveauer: skole-, fakultets- og universitetsniveau. Handlingsplaner udarbejdes i råd og udvalg, hvor der sidder studenterrepræsentanter. Det tværgående SMV-Udvalg har ansvaret for det overordnede studiemiljøprojekt og udarbejdelse af handlingsplan på universitetsniveau. Efterfølgende er der udarbejdet procesplan for, hvilke dybere analyser der skulle foretages. Det videre arbejde førte til denne oversigt. Planer for studiemiljøarbejdet vil have både kortsigtede og langsigtede perspektiver og vil fremover opdateres løbende. Nedenstående oversigt er udarbejdet på baggrund af: 1. de studerendes vurdering af og idéer til studiemiljøet på deres AAU-uddannelse i et spørgeskema udsendt 17. marts 2011 til alle aktive AAU-studerende med mailadresse i universitetets studieadministrative system STADS, undtaget adgangskursister og studerende på efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 2. yderligere undersøgelser af problemstillinger primært interview og dialog med personale, der i dagligdagen arbejder med at servicere studerende. Oversigten i dette dokument fokuserer på tværgående udfordringer og idéer på områder, hvor ansvaret for handling er placeret i fællesadministrationen eller på universitetsniveau. Side 2 af 25

3 Gennemførsel Tabel 1 Svarprocent Antal studerende med mail-adr. i STADS Gennemført Gennemført + Nogle svar I alt Gennemført Gennemført + Nogle Svar I alt AAU Total 16,3 % 19,9 % 100 % Som det fremgår af Tabel 1 gennemførte 16,3 % af de studerende hele spørgeskemaet og 19,9 % gennemførte enten hele eller kun dele af skemaet. Svarprocenten gjorde det essentielt at vurdere, hvordan besvarelserne repræsenterer alle studerende. Der kan anlægges tre overordnede hypoteser om repræsentationen i besvarelserne: 1. Svarprocenten falder i takt med, at uddannelsesniveauet stiger. 2. Det er oftest studerende, der ønsker forandringer, der tager sig tid til at svare. 3. Studerende, der er meget pressede på deres uddannelse, har ikke overskud til at svare. Der er foretaget en analyse af besvarelsernes fordeling i forhold til følgende baggrundsvariable: køn, alder, statsborgerskab, de studerendes indskrivelse på: fakultet, skole, studienævn og by; Esbjerg, København eller Aalborg. Svarprocenten og andel af personer med mailadresse i STADS falder i takt med alderen. Det er ikke registreret på semesterniveau, hvor langt de studerende er kommet med deres uddannelse i baggrundsoplysningerne i STADS, men generelt falder svarprocenten i evalueringer ofte i takt med, at uddannelsesniveauet stiger. Der kan ikke drages en konklusion på denne baggrund i forhold til, hvorvidt det er alderen eller uddannelsesniveauet, der har betydning for svarprocenten. Studerende i SMV-Udvalget beretter dog, at der formentlig er to årsager til den dalende interesse for at deltage i evalueringer: 1. De studerende modtager et stort antal spørgeskemaer til evalueringer og diverse undersøgelser; kommercielle, fra medstuderende og fra forskning. Side 3 af 25

4 2. De studerende oplever en manglende gennemsigtighed i forhold til løsninger og handlinger på de påpegede problemstillinger. De opfatter det derfor som spild af deres tid at skulle påpege den samme problemstilling gentagne gange. Fordelingen mellem fakulteter er lidt skæv, Det Humanistiske Fakultet (HUM) er bedre repræsenteret og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet (Tek-Nat) er underrepræsenteret i besvarelserne i forhold til den reelle fordeling af studerende. København har en højere svarprocent end de to andre byer. Som det fremgår af de kommende afsnit hænger det fint sammen med tesen om, at studerende, der har et ønske om ændringer, i højere grad vælger at svare. Studerende på HUM og i København trækker den generelle utilfredshed op ved spørgsmål, hvor universitetets generelle udfordringer kan udpeges. Studerende på Tek-Nat med undtagelse af Tek-Nat i København er mere tilfredse med studiemiljøet end gennemsnittet. På de resterende parametre er der små ubetydelige udfald, og alle grupper med undtagelse af tre er repræsenteret. Disse grupper udgør 0,1-0,3 % af den samlede population. Det vurderes derfor, at vægtning ikke vil give mening i en monitorering, da data kun benyttes til en overordnet pejling. Hypotese 3.; at pressede studerende har undladt at svare. er ikke mulig at vurdere direkte i data, det vil være specielt vigtigt i vurderingen af data om det psykosociale studiemiljø og den overordnede trivsel, så hypotesen tages op igen under afsnittet. Forventninger til de Studerende. Side 4 af 25

5 Generelt Baseret på en svarprocent på 19,9 % markerer 85,8 % af de studerende, at de er enige eller meget enige i, at de trives på deres AAU-uddannelse (Figur 1). Udgangspunktet for det videre arbejde er positivt. Det er vigtigt, at de gode tiltag bibeholdes, og der tages initiativ til endnu flere. Studerende på Tek-Nat i København trives dog i mindre grad end de resterende studerende. Figur 1 1 Der er målt på fire overordnede punkter: Generelt, Faciliteter og Indretning, Forventninger til de studerende og Personalets Engagement for at lokalisere eventuelle forbedringsmuligheder. Spørgsmålene, som påkalder sig opmærksomhed er de samme på tværs af universitetet, men graden af utilfredshed varierer lokalt. Årsagerne til vurderingerne varierer samtidig med, at der kan udpeges tværgående udfordringer. I denne oversigt, der omhandler problemstillinger på universitetsniveau vil følgelig fokuseres på tværgående problemstillinger. Trivslen er høj, det er derfor vigtigt at vælge fremtidige ændringer, der fremmer fremfor skader trivsel. Både forebyggende og bevarende tiltag vil desuden være relevante i en handlingsplan. 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) i København er placeret på Metropol på Frederiksberg, de resterende uddannelser i København er lokaliseret i Ballerup Side 5 af 25

6 Faciliteter og Indretning Spørgsmålene under Faciliteter og Indretning giver et billede på, hvordan de studerende vurderer sikkerhed, de fysiske rammer, indretning, faciliteter, information og æstetik. Æstetik er et svært begreb at operationalisere, men her er æstetik omsat til, at omgivelserne skal være indbydende generelt og inspirerende for universitetets kerneaktiviteter. Det er under dele af monitoreringen af faciliteter og indretning, hvor de studerende erklærer sig mest uenige i udsagnene om studiemiljøet. Figur 2 Det mest iøjefaldende resultat er spørgsmålet, om hvorvidt den fysiske indretning er stimulerende for læring, hvilket 48,9 % enten er uenige eller meget uenige i, at de er. Begrundelserne herfor dækker ifølge besvarelserne over tre forskellige problemstillinger: æstetik, funktionaliteten af faciliteter og for få studiearbejdspladser. Studerende, der er utilfredse med rammerne for samarbejde, projektarbejde campusomgivelserne, og lokalernes faciliteter, har derfor også erklæret sig uenige i, at rammerne inspirerer til læring, derfor scorer uenigheden højt her. Side 6 af 25

7 Flere studiearbejdspladser efterlyses på HUM og delvist SAMF 40,1 % af de studerende er enten uenige eller meget uenige i, at omgivelserne er inspirerende for samarbejde (Figur 3) og 37,1 % er enten uenige eller meget uenige i, at omgivelserne er inspirerende for problembaseret projektarbejde (Figur 4). Figur 3 Figur 4 Side 7 af 25

8 I begrundelserne forklares de negative vurderinger af rammer for samarbejde og projektarbejde primært med, at der er for få arbejdspladser til gruppearbejde og selvstudie. Kommentarerne kommer navnligt fra studerende på HUM og SAMF. Grupperum til hver gruppe foretrækkes af de studerende, men nogle studerende foreslår også alternative muligheder for at arbejde på universitetet. Læsesale og etablering af arbejdspladser på gange i kroge og hjørner foreslås. Dertil mangler strøm og IT-opkobling, stole og borde. Det er vigtigt for de studerende at være fysisk tæt på forskningsmiljøet. Flere studerende efterlyser bedre mulighed for at låne lokaler på tværs af uddannelserne for optimal udnyttelse af lokalerne. Nogle studerende kan ikke gennemskue, hvilke lokaler de må benytte. Side 8 af 25

9 Æstetik er primært en udfordring på SAMF dele af Tek-Nat og i Ballerup Baseret på en svarprocent på 19,9 % er 31,6 % af de studerende enten uenige eller meget uenige i, at campusomgivelserne er indbydende (Figur 5). Fordelingen i svarene og kommentarerne peger i retning af, at de negative vurderinger omhandler æstetiske udfordringer primært på SAMF og i København. Figur 5 Uinspirerende lokaler og bygninger opleves primært i Fibigerstræde, Strandvejen, på Frederiksberg og i Ballerup. Fibigerstræde og Socialt arbejde på Metropol på Frederiksberg beskrives som mørk og bunker-agtig. Ballerup og Strandvejen i Aalborg opleves som steril og klinisk. Kroghstræde, Juraens Hus og Utzon Centeret fremhæves som inspirerende. De studerende efterlyser mulighed for at indrette sig, udstille deres projekter, male vægge eller udsmykke dem på anden vis. (De oplever at få nej grundet bygnings- og brandreglementer). Side 9 af 25

10 Lokalernes understøttelse af formål Størstedelen af de studerende vurderer, at undervisningslokalerne understøtter deres formål, men 25,3 % erklærer sig enten uenige eller meget uenige i dette udsagn (Figur 6). De uenige studerende nævner følgende fire hovedårsager hertil: ergonomi, dårligt indeklima, generende støj og fejl ved tekniske faciliteter. Figur 6 Det er vigtigt, at du her vurderer de omgivelser, hvor du færdes. Vurdér, hvor enig du er i følgende udsagn om forholdene på din uddannelse - Undervisningslokalerne understøtter deres formål (forelæsninger, seminarer, øvelser, konferencer o. lign.) Ergonomi Mange studerende på tværs af uddannelserne får ondt i ryggen af at benytte de traditionelle kontorstole i seminar- og grupperum. Specielt Auditorium T, men også A opleves som slidte og forældede, der er blandt andet problemer med benplads, hvis man som bruger er over 170 cm høj. Indeklima De traditionelle indeklimaproblemer nævnes såsom træk (specielt i kantine og på gange i Kroghstræde) store oplevede temperaturforskelle i nogle bygninger. Tung luft, der mistænkes som medvirkende faktor til hovedpine, er et tværgående problem i alle typer rum på hele universitetet. Auditorium T og bygningerne på Strandvejen nævnes af en del studerende i denne sammenhæng. De studerende nævner alarmen, som et problem, der kan tages fat på i den forbindelse. Bygningsalarmerne forhindrer udluftning om aftenen og i weekenderne, hvor mange studerende arbejder på universitetet. Brugen af kridt på traditionel tavle opleves også som en luftforurener. Støj Nogle ventilationsanlæg opleves som støjgenerende. Storrum, der via skillevægge er inddelt til gruppearbejdspladser har samme arbejdsmiljømæssige fordele og ulemper som åbne Side 10 af 25

11 kontorlandskaber: de opleves af nogle studerende som støjgenerende, dog pointerer enkelte, at de ikke ønsker at undvære åbne arbejdspladser, da det rent fagligt og socialt er meget givende. Barakbygninger opleves af flere som dårligt lydisolerede. Støj fra håndværkere har i løbet af semesteret generet nogle studerende specielt ved holdundervisning, da nogle undervisere har haft svært ved at overdøve håndværkerne. Teknik Studerende nævner, at der er udfordringer i forhold til teknikken i nogle undervisningslokaler, videoudstyret fungerer ifølge de studerende ikke optimalt alle steder. Mikrofonerne i specielt Auditorium A og T foreslås fornyet, de falder ud og i auditorium T dækker lyden ifølge nogle studerende ikke hele lokalet optimalt. Side 11 af 25

12 Pausefaciliteter 44,5 % af de studerende er enten uenige eller meget uenige i, at der er gode faciliteter til pauseaktiviteter i kommentarerne og de studerendes prioriteringer beskriver de studerende, at det er vigtigt for muligheden for at skabe det gode studiemiljø. Figur 7 Det er vigtigt, at du her vurderer de omgivelser, hvor du færdes. Vurdér, hvor enig du er i følgende udsagn om forholdene på din uddannelse - Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter (eks. hyggekroge, fysiske aktiviteter, kantine) Sociale samlingssteder Generelt efterlyses rum og hyggekroge (ikke en sofa på en trafikeret gang), der kan fungere som socialt samlingssted. Det kan være en kantine, café, lounge eller et stort rum til at lave og spise mad med kaffe-/sodavandsautomat og diverse spil de studerende kan låne. Flere efterlyser plads udenfor undervisningslokalerne til at nyde deres mad (navnligt i Ballerup). HTC-loungen og hyggeområdet i den store kantine i Fibigerstræde 15 fremhæves af nogle studerende som gode tiltag. Kantine Åbningstider sortiment og pris i kantinerne i Aalborg Ø får en del kritik af flere studerende. Afstanden til diverse kantiner opleves som problematisk for nogle i forhold til at nå proviantering i pauser mellem undervisningsaktiviteter. Nogle studerende bemærker, at bordene i kantinerne er reserveret en stor del af tiden til frokost ved gæstebesøg, så studerende ikke må bruge den. Ballerup, Aalborg midtby og Jura-uddannelserne efterlyser en kantine. Side 12 af 25

13 Relevante informationer Der er umiddelbart ikke store problemer i forhold til muligheden for at finde relevante informationer, da 62,4 % er enige eller meget enige i udsagnet illustreret i Figur 8. Figur 8 Det er vigtigt, at du her vurderer de omgivelser, hvor du færdes. Vurdér, hvor enig du er i følgende udsagn om forholdene på din uddannelse - Jeg har mulighed for at finde relevante informationer om studiemæssige forhold Dog markerer tilsvarende lidt under 20 %, at de ikke ved, om de får relevant information. Flere på tværs af uddannelserne oplever, at det kan være svært at finde information, fordi der er flere forskellige informationskanaler, og det kan være svært at gennemskue, hvor en given information findes; Moodle, , STADS, uddannelsens hjemmeside eller en af de generelle AAU.dkhjemmesider. Det er ikke muligt at lave en direkte sammenligning med undervisningsmiljø-vurderingen fra 2008, da spørgsmålene var anderledes, men i 2008 var mellem 67 % og 72 % af de studerende enten i nogen grad eller i høj grad tilfredse med de tre typer informationer, der var stillet spørgsmål til. Det kunne tyde på, at tilfredsheden er faldet en lidt. Der er iværksat en række tiltag med henblik på at sikre, at de studerende har let adgang til relevante informationer. Strategien og blandt andre følgende tiltag fortsættes: Moodle indføres som fælles læringsplatform på alle uddannelser, hvilket burde bidrage til, at mængden af information via mail mindskes. 1. september 2011 vil alle studerende på AAU have en mail af typen som tilkobles STADS, således der kun kommunikeres med studerende via denne ene mail-adresse samt Moodle. De studerende beholder denne mailadresse gennem hele deres uddannelse uagtet eventuelle studieskift. Hjemmesider på AAU er under konstant udvikling eksempelvis udkom en ny og forbedret version af studieguiden til nuværende og potentielle studerende i maj Sammenlignes med ovenstående spørgsmål, bør der ikke prioriteres yderligere handlinger i forhold til at skabe tilgængelig information, men AAU bør fortsætte iværksættelse af eksisterende tiltag. Side 13 af 25

14 IT-faciliteter 30,8 % af de studerende er enten uenige eller meget uenige i, at IT-faciliteterne er tilfredsstillende på universitetet. Figur 9 Udpluk af bemærkninger og ønsker til IT er: flere printere, flere strømstik til bærbare, mulighed for udskrivning ved hjælp af bærbare pc, Mac eller Smartphones, netkabler i rum og borde for mindre belastning af trådløst net. Bedre sammenhæng mellem systemer med færre antal login. IT-hjælp til Mac s. Brug af systemer, der samarbejder med ikke Windows-baserede styresystemer ønskes eks. fra studerende på Datalogi, Arkitektur og Design samt Elektronik og IT. IT-faciliteter er essentielle for universitetet og området prioriteres højt. Universitetets ITchefgruppe koordinerer derfor en række tiltag, som har til formål at benytte flere tværgående systemer og fornyelse af eksisterende systemer, så de følger med tiden. Projekterne kan følges på Side 14 af 25

15 Laboratorier og sikkerhedsforhold generelt De studerende er adspurgt om sikkerhedsforhold og laboratorierne, mange studerende markerer, at det ikke er relevant, hvilket formentlig hænger sammen med, at mange ikke benytter laboratorier. I kommentarerne er der få kommentarer til disse spørgsmål. Fakulteterne har taget kontakt til de relevante institutter med henblik på at undersøge, om der er problemer som de tre kommentarer beskriver og i givet fald løse dem. Sikkerhedschefen inspicerer det fysiske arbejdsmiljø og sikkerhedsforholdende jævnligt i alle laboratorier. Generelt oplever de studerende, at det er sikkert at færdes på Aalborg Universitet, så nuværende procedurer for sikkerhed bør videreføres. Figur 10 Det er vigtigt, at du her vurderer de omgivelser, hvor du færdes. Vurdér, hvor enig du er i følgende udsagn om forholdene på din uddannelse - Laboratorierne muliggør det eksperimentelle arbejde Figur 11 Det er vigtigt, at du her vurderer de omgivelser, hvor du færdes. Vurdér, hvor enig du er i følgende udsagn om forholdene på din uddannelse - Sikkerhedsforholdene på Aalborg Universitet er i orden Side 15 af 25

16 Det psykosociale studiemiljø Det psykosociale studiemiljø er målt på følgende faktorer: det generelle studiefællesskab, forventninger til de studerende og personalets engagement. 76,5 % af de studerende er enten enige eller meget enige i udsagnet: Jeg oplever et godt studiefællesskab blandt de studerende. Studiefællesskab Figur 12 Vurdér, hvor enig du er i følgende udsagn om forholdene på din uddannelse - Jeg oplever et godt studiefællesskab blandt de studerende Forventninger til de Studerende Spørgsmålene om forventninger til de studerende er indsat, da forventningspres vurderes at være studerendes største stress-faktor. Begge yderligheder nævnes indenfor de samme studienævn; der er uopnåeligt høje forventninger, til at det tidsmæssigt er muligt at leve op til kravene, og der er så lave forventninger, at de studerende ikke kan motivere sig selv til at engagere sig i studierne. Selve monitoreringen peger på, at der er et sundt forventningsniveau fra omgivelserne til de studerende og dermed ikke tegn på, at stress er et generelt problem hos studerende på Aalborg Universitet, dog vurderer 19 % af de studerende, at de har for høje forventninger til sig selv (Figur 12). Denne problemstilling er specielt udpræget på en af universitetets skoler, og der er derfor taget kontakt til denne skole med henblik på at undersøge fænomenet nærmere. Nogle studerende bemærker, at forventningerne skal være høje for at sikre den optimale læring, så derfor vurderes forventninger som tilpasse. Nogle studerende påpeger, at der på enkelte uddannelser kunne være en bedre sammenhæng mellem kravene i studieordningerne og undervisningens niveau og indhold. Bestået/ikke bestået-eksamen virker demotiverende, disse nedprioriteres af de studerende ud fra en simpel cost bennefittankegang. På enkelte studienævn er der en tendens til, at de studerende påpeger for stort pres fra undervisere og studieordninger. Lokale løsninger er her relevante, hvor erfaringer deles på tværs af organisationen. Side 16 af 25

17 Figur 13 Hvordan oplever du forventningerne til dig fra: - Dig selv? Figur 14 Hvordan oplever du forventningerne til dig fra: - Dine medstuderende på din uddannelse Figur 15 Hvordan oplever du forventningerne til dig fra: - Underviserne/vejlederne på din uddannelse Figur 16 Hvordan oplever du forventningerne til dig fra: - Studieordningerne på din uddannelse Side 17 af 25

18 Har pressede studerende svaret? Da svarprocenten er 19,9 %, er der risiko for, at meget pressede studerende ikke har haft overskud til at svare, og monitoreringen kan derfor være biased. Der er foretaget et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra følgende nøglepersongrupper: studenterpræsterne, studierådgivningen Aalborg, studievejledningen en decentral studievejleder og medarbejdere, der håndterer specialpædagogisk støtte. Disse nøglepersoner vurderes til at have en speciel indsigt i de studerendes psykosociale udfordringer. Data fra fokusgruppeinterviewet er ikke færdigbearbejdet, da deltagerne pegede på, at deres viden om emnerne ikke var fyldestgørende. Nøglepersonerne peger på studiesekretærerne, flere decentrale studievejledere og karrierevejledere som værende vigtige informationskilder. Stress er ikke den eneste udfordring for trivsel, så fokusgruppeinterviewet omhandlede udfordringer bredt såsom følgende temaer: 1. De tre faser i studielivet: 1. Overgangen fra elev til studerende, 2. Overgangen fra bacheloruddannelsen til specialiseringen og 3. Specialeperioden: overgangen fra studier til arbejdsmarkedet var et tema i interviewet. Karrierevejledere og Specialesumpen vil derfor være vigtige informationskilder. 2. Gruppedannelsesprocesser: Nogle studerende (også nævnt i kommentarerne) oplever disse processer som værende ekskluderende. Andre oplever, at processerne som proforma, da grupperne består af gendannelse fra tidligere projektarbejde, gruppedannelsen sker derfor reelt inden den officielle proces. Nytilkomne studerende på en årgang (fra andre institutioner, fra orlov eller internationale studerende) får derved svært ved at blive del af en optimal projektgruppe og studiefællesskabet generelt. 3. Generelt inkluderings- ekskluderingsmekanismer sociale og faglige. 4. Det frie optags betydning for de studerendes mulighed for succes. 5. Den styrkede vejledningsindsats indflydelse på frafald og eventuelt studieskift. Databehandling suppleret med yderligere videnindsamling vil være relevant for at skabe overblik over udfordringer i forhold til det psykosociale studiemiljø. Side 18 af 25

19 Personalets Engagement Der er overvejende positive vurderinger af personalets engagement. I kommentarerne pointeres det, at der er forskel på, hvordan medarbejderne engagerer sig, men det overordnede billede er positivt. Figur 17 Vurdér, hvor enig du er i følgende om personalegrupperne på din uddannelse ud fra det samlede indtryk du har af grupperne: - I rollen som vejledere er de videnskabelige medarbejdere engagerede i de studerendes faglige udvikling (vejledning af projekter og opgaver af eksamensmæssig karaktér) Figur 18 Vurdér, hvor enig du er i følgende om personalegrupperne på din uddannelse ud fra det samlede indtryk du har af grupperne: - I rollen som undervisere er de videnskabelige medarbejdere engagerede i de studerendes faglige udvikling (forelæsninger, seminarer, workshops og o. lign.) Figur 19 Vurdér, hvor enig du er i følgende om personalegrupperne på din uddannelse ud fra det samlede indtryk du har af grupperne: - De administrative medarbejdere giver mig den nødvendige hjælp (Sekretærer, studievejledere, betjente, rengøringsassistenter, laboranter o. lign.) Side 19 af 25

20 Der nævnes få konkrete udfordringer, som trækker ned i den generelle oplevelse af engagement i de studerendes faglige udvikling hos AAU s undervisere og vejledere. Der er tre hovedkritikpunkter: 1. det videnskabelige personale opfatter undervisning som et nødvendigt onde for at få lov til at forske. 2. vejledere engagerer sig i projekter, hvis de finder emnet interessant, dermed opleves de ikke som engagerede i de studeredendes faglige udvikling, men engageret i specifikke emner. 3. På enkelte uddannelser opfatter de studerende dårlig koordinering og lavt informationsniveau på uddannelsen som et udtryk for manglende interesse for de studerende. Ovenstående kritik er på ingen måde et generelt billede, og de konkrete sager håndteres på skole- og studienævnsniveau, hvor det er relevant. De studerende kommenterer, at nogle sekretariater virker overbebyrdede og derfor ikke yder den service, som sekretariatet forventer af sig selv. De studerende pointerer her, at serviceniveauet ikke er et udtryk for manglende engagement, men manglende ressourcer. Nogle udforinger relaterer sig til fællesadministrationens ansatte. Enkelte steder opleves personalets håndhævelse af regler eller beskyttelse af arbejdsmiljøet som personlig modstand mod at universitetet rummer studerende. Disse problemstillinger løser fællesadministrationen gennem dialog med de studerende med henblik på at finde løsninger, der tilgodeser både studie- og arbejdsmiljø. I første omgang er der ikke behov for reaktiv handling på dette område på universitetsniveau, da det overordnet er godt. De få konkrete problemer løses lokalt af skoler og afdelinger. Resultaterne indikere, at personalets engagement er et af de områder, som universitetet bør prioritere at bevare og styrke; mere af det gode. Universitetet kan med fordel undersøge årsagen til succes nærmere for at kunne bevare det høje engagement i fremtiden. Side 20 af 25

21 Studerendes gode idéer til studiemiljøet De studerendes idéer favner bredt og ansvaret for iværksættelse af de forskellige idéer fordeler sig på henholdsvis skole-, fakultets- og universitetsniveau. Idéer til kantinen sendes til kantineudvalget og kontraktenheden, som har ansvaret for samarbejdet med kantinerne. De ansvarlige behandler forslag og kritik i samarbejde med Compass Group, som universitetet har skrevet kontrakt med frem til marts Universitetets tilbud til specialestuderende Specialesumpen modtager stor ros og foreslås udvidet og flyttet ind til Aalborg midtby, hvor de fleste specialestuderende bor. De studerende foreslår kompetenceudviklingstilbud til personalet i form af engelsk og IT (brug af Powerpoint, smartboard, videokonferenceudstyr, Moodle mv.). Forslagene sendes videre til AAU Learning Lab og universitetets Personaleudviklingssekretariat (PUS), som har til formål at implementere AAU s strategi for så vidt angår at opbygge tilbud om relevant kompetenceudvikling til alle ansatte. Sprogligt Rådgivningscenter AAU tilbyder allerede gratis engelskundervisning til alle ansatte. De studerende kommer med en række idéer i forhold til IT og især print. Universitetets ITchefgruppe har nedsat en række grupper, der arbejder med udvikling af IT-faciliteter på universitetet. Heriblandt er nedsat en gruppe, der arbejder med at opfylde universitetets printerfacilitetsbehov. Idéerne til IT-udvikling er sammenskrives og videresendes til de relevante arbejdsgrupper og IT-chefgruppen. Nogle studerende opfordrer universitetet til at gøre mere for integration af internationale studerende eksempelvis ved at oversætte mere information til engelsk og iværksætte tiltag, der inkluderer internationale i det resterende studiemiljø eks. kollegieboliger på campus, og en jobbank til studerende der betaler for at studere og derfor har behov for et job. Der findes kollegieboliger på campus, men boligerne kan ikke reserves til universitetets studerende frem for andre studerende. Forslagene tilgås universitetets internationale kontor. En del idéer er konkrete forslag til æstetik, indretning, typer af møbler og inventar. Disse er samlet i et idékatalog, som sendes til alle skoleledere samt Teknisk Forvaltning, som står for vejledning i forhold til indretning af lokaler. Kataloget sendes også til byggekontoret i Universitets- og Bygningsstyrelsen, som er ejere og ansvarlige for universitetets bygninger og nybyggeri. Side 21 af 25

22 Tværgående Tilbud Nogle idéer går på mere videndeling og samarbejde på tværs af uddannelserne. Eksempelvis fælles lokalebookingsystemer, fælles eventkalender og en oversigt over kurser på tværs af uddannelserne. Organisering De studerende kommer med bud på en anden organisering af uddannelserne. Et forslag er inddragelse af studerende i planlægning af semestre/undervisning. En anden foreslår, at der indsættes en studenterrepræsentant for hver uddannelse i studienævnene. En studerende foreslår en ændring af studiekalenderen, så sommerferien forkortes, og der indlægges andre ferieperioder. En studerende foreslår, at der er forskel på længden af semestre, så forårssemesteret er længere end efterårssemesteret, og der bliver plads til juleferie. En studerende ønsker automatisk tilmelding i STADS fremfor manuel. Undervisning Nogle studerende foreslår en styrkelse af gruppeprocesserne såsom undervisning i gruppedannelse og konflikthåndering og teambuilding-arrangementer uden alkohol på alle semestre, så nye inkluderes i fællesskabet. Et par studerende forespørger, om det er muligt at lægge videooptagelser af forelæsninger på nettet. Som udgangspunkt kunne man starte med undervisning, der allerede er videoundervisning det vil hjælpe syge studerende eller kunne bruges som aflastning på store undervisningshold. En studerende synes idéen med studietur bør udvides og gælde alle uddannelser. En studerende foreslår konferencer med besøg fra eksterne forskere og eksperter. En idé går på muligheden for at specialisere sig i højere grad i gruppearbejdet. Mange fravælger ifølge denne studerende gruppearbejdet på de sene semestre, fordi de har svært ved at finde medstuderende, som ønsker nøjagtig samme fokus som dem selv. Eksamineres de studerende indgående i den del af projektet, som de primært er ansvarlige for, indlægges muligheden for specialisering indenfor gruppearbejdet. Eksamen bliver mere interessant for censorer, da eksaminationerne i højere grad kan adskille sig fra hinanden. I projektarbejde udenfor studierne udnytter man, at forskellige projektgruppemedlemmer bidrager med hver sit speciale for at komme bredere omkring problemstillinger. Side 22 af 25

Resultater for studerendes vurdering af studiemiljøet på Skolen for Jura marts 2011

Resultater for studerendes vurdering af studiemiljøet på Skolen for Jura marts 2011 Resultater for studerendes vurdering af studiemiljøet på Skolen for Jura marts 2011 I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Dette er udelukkende

Læs mere

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School of Culture and Global Studies/samfdelen/præciseret d. 4. marts 2014 Konkrete ønsker til teknisk forvaltning er markeret med gult: Områder til gruppearbejdspladser

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse I følge DCUM (Danske Center for Undervisnings Miljø), Lov nr. 166 af 14/03/2001 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

STUDIEMILJØUNDERSØGELSEN 2016

STUDIEMILJØUNDERSØGELSEN 2016 AFRAPPORTERING TIL STUDIEMILJØUDVALGET C h r i s t i a n W i n t h e r D i s s i n g o g K a t h a r i n a J u h l H a s l u n d K v a l i t e t s e n h e d e n 13. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 Om undersøgelsen Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de studerende. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder:

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 vedrørende Campus Aarhus N er sket i en arbejdsgruppe nedsat af Campusledelsen, Campus Aarhus N. Handlingsplanen

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Samlet rapport Studiemiljøevalueringen blev gennemført i efterårssemesteret 2015. BA-evalueringen har en svarprocent på 41% svarende til 90 studerende. Herudover

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Marginalrapport STUMV Flensborg

Marginalrapport STUMV Flensborg Marginalrapport STUMV 2013 - Flensborg Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 BG scorer karakteren 7,9 i helhedsindtryk I november 2009 har vi på Brønderslev Gymnasium og HF gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 1.g,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Marginalrapport STUMV TEK

Marginalrapport STUMV TEK Marginalrapport STUMV 2013 - TEK Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. Her indsætter I uddannelsesstedets logo UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel Dato:_25. august 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. august

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg - samlet Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 74,5 69,4 75,8 63,7

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Center for Skov, Landskab og Planlægning

Center for Skov, Landskab og Planlægning Center for Skov, Landskab og Planlægning Interessentundersøgelse blandt S&L s studerende samt kandidater med 3 års anciennitet Bestyrelsesmøde nr. 20, d. 14.3.2008 Morten Kvistgaard WWW.Evaluators.EU Disposition

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium November 2011 Rapport offentliggjort i december 2011 Side 1 af 105 Side 2 af 105 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 4 Målgruppe... 4

Læs mere

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Studieophold Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Technology College

Undervisningsmiljøvurdering Technology College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 75,3 71,4 77,9 61,7 69,2 53,2 53,1 65,8

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Overordnet prioriteringskort

Overordnet prioriteringskort Overordnet prioriteringskort De følgende dias viser detaljer for de punkter, som ligger i eller tæt på prioriteringsområdet De grå linjer er gennemsnit på hver af akserne Undervisning: Eleverne efterspørger

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2016-2017 Side 1 af 9 Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Maj 2017 Undervisningsmiljøloven Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Metal College

Undervisningsmiljøvurdering Metal College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 72,9 67,9 74,1 60,1 64,3 55,5 63,0 69,3 72,4

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 KU s studiemiljøstrategi SCIENCE

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 VUC Kolding Svarprocent: 87% (546/631) Elevtrivsel 1 VUC Kolding Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 7 71 Elevtrivsel

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 18. april 2012. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 17 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere