Referat Trafiksikkerhedsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Trafiksikkerhedsrådet"

Transkript

1 Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud og Skoler) Corri Zimmermann (Nordsjællands Politi) Erling Witt (Helsingør Kørelærer Forening ) Frederik Hansen (Center for Teknik og Miljø) Gitte Bagger (Center for Teknik og Miljø) Karen-Margrethe Kundal (Dansk Fodgænger Forbund) Poul Erik Lehmann Thomsen (Nordsjællands Politi) Lars Andreassen (Dansk Cyklistforbund) Katrine Kjærbo (Center for Teknik og Miljø) Fraværende: Karen-Margrethe Kundal Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af referat fra 24. september Foreløbig ulykkesudvikling jan - nov Hastigheder på kommunens vejnet, herunder Automatisk Trafik Kontrol Trafiksikkerhed ved kommunens skoler Helsingør, Snekkersten og Espergærde, Trafiksikkerby - Orientering Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Budget Orientering Evt Bilagsliste...13

2 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Godkendelse af referat fra 24. september 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Referat fra Trafiksikkerhedsrådsmødet den 24. september 2013 godkendes. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at referatet godkendes Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Referat blev godkendt

3 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Foreløbig ulykkesudvikling jan - nov 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11351 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Der foreligger foreløbige ulykkesdata for Helsingør Kommune for månederne januar til november Sagsfremstilling Teknik og Miljø vil på møde forelægge og gennemgå foreløbig ulykkesudvikling fra januar til november Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at den foreløbige ulykkesudvikling for januar november 2013 tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

4 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Hastigheder på kommunens vejnet, herunder Automatisk Trafik Kontrol Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/4636 Trafiksikkerhedsrådet ATK og Lasermålinger 20/9 til 29/ til mødet 9/ Indledning/Baggrund Nordsjællands Politi vil på mødet give en status på Automatisk Trafik Kontrol (ATK) og lasermålinger i Helsingør Kommune. Kommunikation/Høring Hvis der måles på skolestrækninger, skal politiet være bedre til at måle ved skoledagens start/slut. Øget/jævnlig kontrol hjælper på at få sat hastigheden ned. Det overvejes at forsyne landevejsstrækninger med strækningsbaseret stærekasser, som måler gennemsnitshastigheden. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at Nordsjællands Politi s status tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning

5 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Trafiksikkerhed ved kommunens skoler Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4668 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Center for Teknik og Miljø vil på mødet orientere om skolevejsprojekter. Kommunikation/Høring Espergærde Skole, afd. Mørdrup: Det er ikke muligt at etablere et helleanlæg ved Nørremarken/Mørdrupvej, hvis der skal vinterbekæmpes. Derfor vil der blive etableret et mobilt helleanlæg uden for vintersæsonen. Trafiksikkerhedsrådet opfordrer Center for Teknik og Miljø til at finde en løsning på problemet med den tunge trafik ved Nørremarken. Der er etableret gennemgående fortov ved Rugmarken/Nørremarken. Espergærde Skole, afd. Mørdrup. Hvorfor lukkes stikvejen ikke? Vejen er skolens egen/privat matrikel. Center for Ejendomme administrerer de fleste skoler, så der henvises til dem. Hellebækskolen, afd. Apperup: Skolen har henvendt sig. De er meget engageret og vil gerne arbejde med sikker skolevej. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

6 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Helsingør, Snekkersten og Espergærde, Trafiksikkerby - Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11320 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund På Trafiksikkerhedsrådsmøde den 10. juni 2013 blev det besluttet at Trafiksikkerhedsby projektet indgår som fast orienteringspunkt på dagordenen ved fremtidige møder i rådet. Sagsfremstilling Teknik og Miljø vil på mødet give en status på projektet. Kommunikation/Høring Projektplan er udarbejdet. For at Trafik og Byrum skal kunne løse opgaven med Trafiksikkerhedsby, opslås en tidsbegrænset stilling, som skal løse nogle af de daglige opgaver. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

7 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4662 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Færdselssikkerhedskommissionen offentliggjorde den 7. oktober 2013 ny national handlingsplan under overskriften Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Handlingsplanen lægger vægt på, at myndigheder og organisationer har et fælles ansvar for opnå planens målsætning om maksimalt 120 dræbte, 1000 alvorligt og 1000 lettere tilskadekomne trafikanter i Ved at fokusere på de 10 største trafiksikkerhedsproblemer ud fra ulykkesstatistik angiver planen en række tiltag, der hver især vil bidrage til at nå målet. Tiltagene spænder over tiltag om lovgivning, undervisning og kampagner, vejteknik og sikkerhedsteknologi i køretøjer. Sagsfremstilling I lighed med tidligere gældende handlingsplaner er den nye handlingsplans anbefalinger udformet som et idékatalog med forslag til ulige indsatser, som de relevante aktører kan lade sig inspirere af i kampen for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne på de danske veje. En effektfuld indsats må nødvendigvis tage sit udgangspunkt i de reelle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Det har været afgørende for arbejdet i Færdselssikkerhedskommissionen, at de foreslåede indsatser er valgt ud fra en vurdering af indsatsernes effekt på de væsentligste trafiksikkerhedsproblemer. Hovedindsatserne falder derfor i 10 fokusområder opdelt efter konstaterede ulykkesproblemer og deres relation til bestemte trafikantgrupper, bestemte ulykkestyper eller hyppigt forekommende ulykkesfaktorer. For hvert af fokusområderne foreslås en række specifikke tiltag. Disse tiltag er valgt ud fra deres forventede evne til at forhindre ulykker af den pågældende art eller formindske personskadernes omfang. De 10 fokusområder er følgende: 1. For høj hastighed 2. Spiritus, narkotika og medicin 3. Uopmærksomhed 4. Manglende sele- og hjelmbrug 5. Fodgængere 6. Cyklister og knallertførere 7. Unge bilister op til 24 år 8. Mødeulykker 9. Eneulykker 10. Ulykker i kryds i åbent land Kommunerne er vigtige aktører i arbejdet med at forebygge trafikulykker. Af handlingsplanen fremgår det, at kommunerne er med i følgende tiltag: 1. Lovgivning, sanktion og kontrol 2. Undervisning og kommunikation

8 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Trafikpolitik på skoler (Fokusområde 5, 6, 7) 2.3. Trafikpolitik i frivillige foreninger (Fokusområde 5, 6, 7) 2.4. Kommunikations- og informationsindsatser Hastighedskampagner (Fokusområde 1, 7, 8, 9, 10) Uopmærksomhedskampagner (Fokusområde 1, 7, 8, 9, 10) Spirituskampagner (Fokusområde 2, 7, 9) Kampagner om cyklisters risiko i kryds (Fokusområde 6) Kampagner om øget brug af cykelhjelm (Fokusområde 6) Kampagner med fokus på forældres vigtige funktion som rollemodeller (Fokusområde 3, 5, 6, 7) Kampagner om øget selebrug (Fokusområde 4, 7) Kampagner om at læse vejen (Fokusområde 1, 3, 7, 8, 9, 10) Kommunikationsindsatser om ældres risiko i kryds (Fokusområde 10) 3. Vejene Generelle tiltag 3.1. Trafiksikkerhedsrevision (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.2. Trafiksikkerhedsinspektion (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.3. Systematisk vejteknisk ulykkesbekæmpelse (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.4. Kommunale handlingsplaner (Fokusområde 1, 5, 6, 8, 9, 10) 3.5. Lokale hastighedsplaner (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.6. Selvforklarende veje (Fokusområde 1, 3, 8, 9, 10) Specifikke tiltag rettet mod et eller flere fokusområder Hastighedsdæmpende foranstaltninger (Fokusområde 1, 5, 6) Reduktion af distraktorer uden for bilen (Fokusområde 3) Bedre udformning af kryds og krydsningssteder i byer (Fokusområde 5, 6) Forbedrede krydsningsfaciliteter for fodgængere (Fokusområde 5) Overkørsler i vigepligtsregulerede kryds (Fokusområde 5, 6) Tilbagetrukket stoplinje (Fokusområde 5, 6) Afkortede cykelstier (Fokusområde 6) Signaltekniske forbedringer (Fokusområde 5, 6) Rumleriller på veje i åbent land (Fokusområde 3, 8, 9) Midterautoværn på større veje (Fokusområde 3, 8, 9) Midterudvidelse i kurver (Fokusområde 8) Afmærkning i kurver (Fokusområde 8, 9) Etablering af sikre sideområder (Fokusområde 7, 8, 9) Sanering af rabatter (Fokusområde 7, 8, 9) Etablering af sikkerhedszone (Fokusområde 7, 9) Autoværn i vejsiden (Fokusområde 7, 9) 3.20 Etablering af 2 minus 1-veje i åbent land (Fokusområde 1, 5, 6, 9) 3.21 Lokal hastighedsbegrænsning i kryds i åbent land (Fokusområde 1, 3, 10) 3.22 Variable hastighedstavler (Fokusområde 1, 3, 5, 6, 10) 3.23 Din fart -tavler (Fokusområde 1, 3, 5, 6) 3.24 Vejlukninger (Fokusområde 10) 3.25 Etablering af rundkørsler (Fokusområde 1, 10) 3.26 Venstresvingskanalisering i vigepligtsregulerede kryds i åbent land (Fokusområde 10) 3.27 Cykelstier i åbent land (Fokusområde 5, 6) 3.28 Separering af cyklister og motorkøretøjer i rundkørsler (Fokusområde 6, 10) 4. Køretøjerne Specifikke tiltag rettet mod et eller flere fokusområder Køretøjstekniske tiltag mod højresvingsulykker (Fokusområde 6) 5. Øvrige tiltag På mødet udleveres handlingsplanen. Kommunikation/Høring

9 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side 9 Bente Marker: Den nyeste tænkning med forældre som rollemodeller bør der måske arbejdes mere på at tænke ind i vores arbejde. Og så skal vi blive bedre til at få lagt information på forældreintra. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at den nationale handlingsplan tages til efterretning. Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen om Den Nationale handlingsplan blev taget til efterretning

10 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25451 Trafiksikkerhedsrådet Sagsfremstilling Fra Teknik og Miljø vil der til mødet foreligge 1. oplæg til anvendelsen af rådets budget for Oplægget foreligger til drøftelse og fastlæggelse af aktiviteter for 2014, samt at budgettet først endeligt vedtages på rådets næste møde, når endeligt regnskab for 2013 foreligger. Teknik og Miljø vil på mødet gennemgå oplægget. Kommunikation/Høring Erling Hansen: Der er udloddet en cykel til en konkurrence på Snekkersten Skole, Afd. Klostermosevej til den elev, der cykler/går mest til skole i løbet af et skoleår. Der opfordres til at lignende konkurrencer tænkes ind fremover. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at aktiviteter på budget for 2014 drøftes og fastlægges at budgettet først endeligt vedtages på rådets næste møde, når endeligt regnskab for 2013 foreligger. Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Budgetoplægget blev drøftet og vedtages på næste møde.

11 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Trafiksikkerhedsrådet Forslag til lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje Stubbedamsvej - Spørgeskemaundersøgelse cyklister 13/ Indledning/Baggrund Der orienteres om Nye parkeringsregler Gi et praj Stubbedamsvej - status Kommunikation/Høring Nye parkeringsregler - Der blev kort orienteret om nyt lovforslag vedr. parkeringsregler. I forslaget lægges der op til at fortovsparkering med to hjul på fortov bliver forbudt, så det er ens i alle kommuner. Der kan læses mere på Justitsministeriets hjemmeside Justitsministeriets forslag til lovændring om parkering eller på vedlagte bilag. Gi et praj Borgere kan slut januar 2014 gå ind på kommunens hjemmeside eller via APP og melde ind om f.eks. et hul i vejen Stubbedamsvej Status Spørgeskemaundersøgelse til cyklister er foretaget i november Der var en svarprocent på 40-50%. Evaluering blev omdelt. (vedlægges også referat) Lars Andreassen udtrykte bekymring for at der fremover etableres cykelbaner i stedet for cykelstier. Det er ikke hensigten, at der fremover kun etableres cykelbaner. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

12 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Evt. Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Trafiksikkerhedsrådet

13 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side 13 Bilagsliste 3. Hastigheder på kommunens vejnet, herunder Automatisk Trafik Kontrol 1. ATK og Lasermålinger 20/9 til 29/ til mødet 9/ (119183/13) 8. Orientering 1. Forslag til lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje (10271/14) 2. Stubbedamsvej - Spørgeskemaundersøgelse cyklister 13/ (14832/14)

14 Bilag: 3.1. ATK og Lasermålinger 20/9 til 29/ til mødet 9/ Udvalg: Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: 09. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilag: 8.1. Forslag til lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje Udvalg: Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: 09. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10271/14

34 Lovforslag nr. L 54 Folketinget Fremsat den 31. oktober 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje (Forhøjelse af afgiften for parkering til gene for personer med handicap m.v. og bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012, som ændret senest ved lov nr. 631 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 2, nr. 17,indsættes som 3. pkt.:»et køretøj, som hensættes, fordi det på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt, anses for parkeret 18 timer efter, at det er hensat.«2. I 28, stk. 3, 1. pkt.,indsættes efter»gangsti«:»,yderrabat« , stk. 3, 3. pkt.,affattes således:»uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger kg, dog standses eller parkeres med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov.«4. I 29, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»5 m foran fodgængerfeltet eller udkørslen«:»fra en cykelsti, som løber langs kørebanen, eller 5 m på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen« , stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,« c, stk. 4, 2. pkt.,ophæves, og i stedet indsættes:»foranstaltninger efter 92, stk. 1, nr. 1, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og som regulerer parkering og standsning med påhængskøretøjer, køretøjer med tilladt totalvægt over kg eller særligt indrettede køretøjer, eller som alene udvider det område, hvor der lovligt kan parkeres eller standses, kan i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse. Ligeledes kan foranstaltninger efter 92, stk. 1, nr. 3, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.«7. I 92 cindsættes som stk. 5:»Stk. 5. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, offentliggør på internettet lokale bekendtgørelser udstedt med hjemmel i stk. 4, 2. eller 3. pkt. Sådanne bekendtgørelser skal desuden offentliggøres et centralt sted på vedkommende kommunes egen hjemmeside.«8. I 121, stk. 1, nr. 2,udgår»for så vidt angår standsning eller parkering på cykelsti, gangsti, midterrabat og helleanlæg samt standsning eller parkering med hele køretøjet på fortov,«. 9. I 121, stk. 5,indsættes som 2. pkt.:»afgiften udgør dog kr. ved 1) parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom i strid med 29, stk. 3, nr. 2, 2) parkering uden brug af parkeringskort for personer med handicap på parkeringsplads, der efter 92, stk. 1, nr. 1, er reserveret til generel anvendelse for personer med handicap, eller 3) parkering med et andet køretøj på en parkeringsplads, der efter 92, stk. 3, er reserveret til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap.«10. I 121indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Der kan for en overtrædelse omfattet af stk. 1 pålægges én afgift i døgnet, idet der dog tidligst kan pålægges en ny afgift 24 timer efter, at den forrige afgift er pålagt. Der kan for samme overtrædelse højst pålægges tre afgifter.«justitsmin., j.nr AA007402

35 2 11. Efter 122 b indsættes før overskriften før 123:»Kontrolafgifter ved parkering på privat område 122 c. Kontrolafgift ved parkering på offentligt tilgængeligt privat område kan, medmindre der gælder et generelt og tydeligt markeret forbud mod parkering på området, kun pålægges, hvis dette på stedet tydeligt er tilkendegivet. Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om, hvordan tilkendegivelse efter stk. 1 skal gives. Justitsministeren fastsætter endvidere regler om, hvilke oplysninger den, der udsteder en kontrolafgift, skal give om grundlaget for afgiften.«2 I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011, som ændret ved 2 i lov nr. 613 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. Overskriftenfør 107affattes således:»betalingsparkering«. 2. I 107, stk. 1,ændres»en afgift«til:»betaling«. 3. I 107, stk. 2,ændres»en parkeringsafgift«til:»betaling for parkering«. 4. I 107indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Transportministeren udsteder efter forhandling med justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2014, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 10, træder i kraft den 1. januar 2014.

36 3 Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund 3. Handicapparkering og parkering foran ind- og udkørsel til og fra ejendom 3.1 Gældende ret Færdselslovens 88 a Parkeringskort til personer med handicap Færdselslovens 92, stk Håndhævelse Parkering foran ind- og udkørsel til og fra ejendom 3.2. Justitsministeriets overvejelser Skærpet reaktion Særligt reserveret parkeringsplads, jf. 92, stk Institutionsparkeringskort 4. Standsning og parkering ved vejkryds, cykelstis udmunding mv 4.1. Gældende ret 4.2. Arbejdsgruppens overvejelser 4.3. Lovforslagets udformning 5. Generelle, lokale parkeringsrestriktioner fastsat i medfør af færdselslovens 92 c, stk Gældende ret 5.2. Arbejdsgruppens overvejelser 5.3. Lovforslagets udformning 6. Standsning og parkering i yderrabat og på fortov 6.1. Gældende ret 6.2. Arbejdsgruppens overvejelser Parkering på fortov Parkering i yderrabat 6.3. Lovforslagets udformning 7. Havarerede køretøjer 7.1. Gældende ret 7.2. Arbejdsgruppens overvejelser 7.3. Lovforslagets udformning 8. Vejlovens bestemmelser om betaling for parkering på offentlige veje mv Gældende ret 8.2. Arbejdsgruppens overvejelser 8.3. Lovforslagets udformning 9. Standsnings- og parkeringsafgifter ved parkering på offentligt område 9.1. Gældende ret 9.2. Arbejdsgruppens overvejelser 9.3. Lovforslagets udformning 10. Kontrolafgift ved parkering på privat område Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser Krav til indgåelse af aftale Krav til dokumentation for afgift mv Lovforslagets udformning 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 12. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 13. Administrative konsekvenser for borgerne 14. Miljømæssige konsekvenser 15. Forholdet til EU-retten 16. Hørte myndigheder mv. 17. Sammenfattende skema

37 4 1. Indledning Med lovforslaget foreslås det, at afgiften for overtrædelse af de særlige regler om handicapparkering og om parkering foran ind- og udkørsel fordobles. Det foreslås desuden, at den gældende adgang for kommunerne til ved lokal bekendtgørelse at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning, som udgangspunkt ophæves. Kommunerne vil dog fortsat ved lokale bekendtgørelser kunne fastsætte særlige regler om standsning og parkering for tunge køretøjer (lastbiler, busser, autocampere mv.), påhængskøretøjer (campingvogne mv.) og særligt indrettede køretøjer som f.eks. reklamevogne. Samtidig foreslås der indført generelle regler om, hvornår der kan ske parkering på fortov og i yderrabat, og hvornår et havareret køretøj skal anses for parkeret, samt hjemmel til administrativt at indføre nærmere regler for betalingsparkering på offentligt område. Endvidere foreslås nogle præciseringer vedrørende standsning og parkering ved vejkryds og udmundende cykelstier på offentligt område. Derudover foreslås det, at der kan pålægges tre afgifter for samme overtrædelse af reglerne om standsning og parkering på offentligt område, at der dog højst kan pålægges én parkeringsafgift pr. påbegyndt døgn (kalenderdøgn), og at en ny afgift tidligst kan pålægges 24 timer efter den forrige afgift. Endelig foreslås det, at der administrativt kan fastsættes nærmere regler om brug af skiltning som betingelse for, at der på en privat parkeringsplads kan pålægges en afgift for overtrædelse af vilkårene på parkeringspladsen. 2. Lovforslagets baggrund Formålet med dette lovforslag er for det første navnlig at skærpe reaktionen over for folk, der overtræder reglerne om parkering i tilfælde, hvor den uretmæssige parkering er til særlig gene for en nærmere gruppe trafikanter, herunder navnlig hvor der er tale om uretmæssig parkering på parkeringspladser reserveret til brug for personer med handicap. Parkering på pladser, der er forbeholdt handicappede, er således efter Justitsministeriets opfattelse udtryk for en manglende respekt for de medborgere, som f.eks. på grund af gangbesvær bl.a. har et særligt parkeringsbehov. Ligeledes kan parkering foran andres ind- og udkørsel være til stor gene for de personer, der gør brug af ind- og udkørslen til at komme til og fra deres ejendom eller arbejdsplads mv. Med lovforslaget foreslås på den baggrund en fordobling af afgiften for overtrædelse af de særlige regler om handicapparkering og om parkering foran ind- og udkørsel. Der henvises herom nærmere til pkt. 3 nedenfor. Formålet med lovforslaget er for det andet at forbedre forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet. Parkering på offentlige områder er underlagt de almindelige offentligretlige regler og kontrolmekanismer (herunder det kommunale tilsyn og Folketingets Ombudsmand), mens parkering på en privat parkeringsplads som udgangspunkt er et rent privatretligt anliggende. Udgangspunktet for vurderingen af de to områder er således på helt grundlæggende områder forskelligt. For parkering på offentligt område er navnlig bestemmelserne i færdselsloven relevante, mens der også findes enkelte regler af betydning herfor i lov om offentlige veje. De regler i færdselsloven, som gælder for parkering på offentlige områder, er komplekse, ligesom det i praksis ofte opleves, at skiltning eller afmærkning af en konkret parkeringsrestriktion kan være vanskelig at forstå. For etablering af parkeringsrestriktioner og udførelse af parkeringskontrol på en privat parkeringsplads gælder, at det i praksis ofte opleves som uklart, hvilke regler der gælder for brugen af en konkret parkeringsplads. Brugere af såvel kommunale som privatdrevne parkeringsanlæg oplever således ofte, at parkeringsbøder gives på et uigennemskueligt grundlag. Justitsministeriet nedsatte derfor i 2009 sammen med Transportministeriet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra en række myndigheder, forbrugerorganisationer, private aktører mv. Arbejdsgruppen blev bl.a. anmodet om at kortlægge de situationer, hvor borgerne kan opleve, at parkeringsbøder gives på et uigennemskueligt grundlag, hvad enten der er tale om parkering på privat eller offentligt område. I tilknytning hertil skulle arbejdsgruppen bl.a. overveje, hvordan det sikres, at der er en tydelig skiltning med hensyn til muligheden for parkering. Det skulle desuden overvejes, hvordan det sikres, at der i hvert enkelt tilfælde kan fremlægges dokumentation for, at en parkeringsregel eller et parkeringsvilkår er overtrådt. I september 2012 blev arbejdsgruppen også anmodet om at overveje, om der bør være adgang til at pålægge mere end én afgift for samme parkering. Arbejdsgruppen afgav i juni 2013 en rapport om bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Med dette lovforslag gennemføres de anbefalinger i arbejdsgruppens rapport, der skal forbedre forbrugerbeskyttelsen på henholdsvis offentligt og privat område, og som kræver lovændringer. Der henvises nærmere til pkt nedenfor. Hvis lovforslaget vedtages, vil regeringen også gennemføre de administrative forskrifter, som er anbefalet af arbejdsgruppen, herunder ændre vejafmærkningsreglerne og fastsætte regler om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgift for parkering på privat parkeringsområde. 3. Handicapparkering og parkering foran ind- og udkørsel til og fra ejendom

38 Gældende ret Færdselslovens 88 a Det følger af færdselslovens 88 a, stk. 1, at justitsministeren og transportministeren for at imødekomme særlige behov for personer med handicap kan dispensere fra reglerne i færdselslovens kapitel 1-14, når det findes færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler, der helt eller delvist fritager personer med handicap for at efterkomme bestemmelser om parkering og standsning fastsat i medfør af lovens 92, stk. 1, nr. 1. Administrationen af de regler, der er fastsat efter 88 a, stk. 1, om fritagelse af visse personer med handicap for at efterkomme bestemmelser om parkering og standsning, kan i medfør af 88 a, stk. 2, henlægges til en privat organisation. Justitsministeren kan i forbindelse hermed fastsætte nærmere regler om klageadgang og betaling for organisationens udstedelse af tilladelser samt i øvrigt fastsætte regler for organisationens virksomhed i forbindelse med administrationen af opgaverne. Denne bemyndigelse er udmøntet ved, at administrationen af ordningen vedrørende parkeringskort til handicappede er henlagt til Danske Handicaporganisationers Brugerservice Parkeringskort til personer med handicap Reglerne om parkeringskort for personer med handicap fremgår af bekendtgørelse nr. 661 af 11. juni 2010, der er udstedt med hjemmel i bl.a. færdselslovens 88 a. Et parkeringskort omfattet af denne bekendtgørelse er et særligt kort, der udstedes til visse personer med handicap som dokumentation for, at indehaveren er omfattet af en række nærmere opregnede parkeringslempelser. Bekendtgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Rådets henstilling af 4. juni 1998 om parkeringskort for mennesker med handicap (98/376/EF), hvorefter parkeringskort bør udstedes personligt til personen med handicap og kunne bruges i ethvert køretøj, som den pågældende anvender. Det er i 6 i bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicaps nærmere fastsat, hvilken persongruppe som kan få udstedt og fornyet et parkeringskort for personer med handicap. Det følger af bekendtgørelsens 7, at et parkeringskort kun må anvendes i forbindelse med befordring af indehaveren af parkeringskortet, og at kortet ikke må overdrages til andre. Når et parkeringskort anvendes, skal det være anbragt inden for forruden med kortets forside klart synlig for kontrol, jf. bekendtgørelsens 10. De arealer, der er reserveret til parkering med tavlen E 33 (Almindeligt, blåt P-skilt), kan suppleres med undertavlen E 23 (Blåt skilt med kørestol), hvorefter de kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der har en i medfør af færdselslovens 88 a udstedt tilladelse, jf. 23 i bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 om vejafmærkning, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 234 af 7. marts Endvidere fremgår der minimumsdimensioner for parkeringsbåse for handicappede af bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning 188, stk. 2. Endelig følger det af bekendtgørelsen om vejafmærkning 56 (T 33) bl.a., at hvis en parkeringsbås er forsynet med et invalidesymbol (V 23 Invalidesymbol), angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens 88 a udstedt tilladelse. Det ovennævnte parkeringskort for personer med handicap udgør en sådan tilladelse. Afgørelse i sager om ansøgning om udstedelse eller fornyelse af parkeringskort træffes af Danske Handicaporganisationers Brugerservice med klageadgang til Rigspolitiet Færdselslovens 92, stk. 3 Det følger af færdselslovens 92, stk. 3, at når særligt tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejbestyrelsen og vejmyndigheden efter 92, stk. 1, træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af færdselsloven og pasloven. Det fremgår af forarbejderne til lovændringen (lovforslag nr. L 71, folketingstidende ), at det navnlig vil kunne være relevant at etablere individuelle handicapparkeringspladser med henblik på at sikre, at personer med svære handicap kan parkere tæt på bopæl og arbejdsplads eller lignende Håndhævelse Regler om standsnings- og parkeringsafgifter fremgår af færdselslovens 121. Afgiften udgør 510 kr., jf. færdselslovens 121, stk. 5. Det følger af færdselslovens 122 a, stk. 1, at justitsministeren kan bestemme, at kontrollen med overholdelse af 121, stk. 1, helt eller delvist overlades til kommunalbestyrelsen. Det følger af 122 a, stk. 4, at justitsministeren fastsætter nærmere regler om den kommunale parkeringskontrols virksomhed, jf. herved bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol. Overtrædelser af standsnings- og parkeringsbestemmelserne, herunder ulovlig parkering på handicappladser, indgår i den løbende prioritering af politikredsenes opgaver, men opgaven varetages i det daglige overvejende af kommunerne på grundlag af reglerne i bekendtgørelsen om kommunal parkeringskontrol. Kommunernes Landsforening (KL) har oplyst, at kommunerne har et særligt fokus på problemet, og at parkeringskontrollanterne generelt er meget opmærksomme på køretøjer, der er henstillet på en handicapplads. Såfremt en kontrollant har mistanke til, at der er tale om et falsk kort, bliver politiet kontaktet med henblik på konfiskation af kortet,

BEDRE FORBRUGERBESKYTTELSE PÅ PARKERINGSOMRÅDET

BEDRE FORBRUGERBESKYTTELSE PÅ PARKERINGSOMRÅDET Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 342 Offentligt Civilafdelingen BEDRE FORBRUGERBESKYTTELSE PÅ PARKERINGSOMRÅDET Slotsholmsgade 10 1216 København K. RAPPORT AFGIVET AF EN ARBEJDSGRUPPE NEDSAT UNDER

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter udgivet af Københavns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 6 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 9. oktober 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1314376 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere