Referat Trafiksikkerhedsrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Trafiksikkerhedsrådet"

Transkript

1 Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud og Skoler) Corri Zimmermann (Nordsjællands Politi) Erling Witt (Helsingør Kørelærer Forening ) Frederik Hansen (Center for Teknik og Miljø) Gitte Bagger (Center for Teknik og Miljø) Karen-Margrethe Kundal (Dansk Fodgænger Forbund) Poul Erik Lehmann Thomsen (Nordsjællands Politi) Lars Andreassen (Dansk Cyklistforbund) Katrine Kjærbo (Center for Teknik og Miljø) Fraværende: Karen-Margrethe Kundal Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af referat fra 24. september Foreløbig ulykkesudvikling jan - nov Hastigheder på kommunens vejnet, herunder Automatisk Trafik Kontrol Trafiksikkerhed ved kommunens skoler Helsingør, Snekkersten og Espergærde, Trafiksikkerby - Orientering Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Budget Orientering Evt Bilagsliste...13

2 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Godkendelse af referat fra 24. september 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Referat fra Trafiksikkerhedsrådsmødet den 24. september 2013 godkendes. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at referatet godkendes Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Referat blev godkendt

3 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Foreløbig ulykkesudvikling jan - nov 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11351 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Der foreligger foreløbige ulykkesdata for Helsingør Kommune for månederne januar til november Sagsfremstilling Teknik og Miljø vil på møde forelægge og gennemgå foreløbig ulykkesudvikling fra januar til november Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at den foreløbige ulykkesudvikling for januar november 2013 tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

4 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Hastigheder på kommunens vejnet, herunder Automatisk Trafik Kontrol Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/4636 Trafiksikkerhedsrådet ATK og Lasermålinger 20/9 til 29/ til mødet 9/ Indledning/Baggrund Nordsjællands Politi vil på mødet give en status på Automatisk Trafik Kontrol (ATK) og lasermålinger i Helsingør Kommune. Kommunikation/Høring Hvis der måles på skolestrækninger, skal politiet være bedre til at måle ved skoledagens start/slut. Øget/jævnlig kontrol hjælper på at få sat hastigheden ned. Det overvejes at forsyne landevejsstrækninger med strækningsbaseret stærekasser, som måler gennemsnitshastigheden. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at Nordsjællands Politi s status tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning

5 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Trafiksikkerhed ved kommunens skoler Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4668 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Center for Teknik og Miljø vil på mødet orientere om skolevejsprojekter. Kommunikation/Høring Espergærde Skole, afd. Mørdrup: Det er ikke muligt at etablere et helleanlæg ved Nørremarken/Mørdrupvej, hvis der skal vinterbekæmpes. Derfor vil der blive etableret et mobilt helleanlæg uden for vintersæsonen. Trafiksikkerhedsrådet opfordrer Center for Teknik og Miljø til at finde en løsning på problemet med den tunge trafik ved Nørremarken. Der er etableret gennemgående fortov ved Rugmarken/Nørremarken. Espergærde Skole, afd. Mørdrup. Hvorfor lukkes stikvejen ikke? Vejen er skolens egen/privat matrikel. Center for Ejendomme administrerer de fleste skoler, så der henvises til dem. Hellebækskolen, afd. Apperup: Skolen har henvendt sig. De er meget engageret og vil gerne arbejde med sikker skolevej. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

6 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Helsingør, Snekkersten og Espergærde, Trafiksikkerby - Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/11320 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund På Trafiksikkerhedsrådsmøde den 10. juni 2013 blev det besluttet at Trafiksikkerhedsby projektet indgår som fast orienteringspunkt på dagordenen ved fremtidige møder i rådet. Sagsfremstilling Teknik og Miljø vil på mødet give en status på projektet. Kommunikation/Høring Projektplan er udarbejdet. For at Trafik og Byrum skal kunne løse opgaven med Trafiksikkerhedsby, opslås en tidsbegrænset stilling, som skal løse nogle af de daglige opgaver. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

7 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4662 Trafiksikkerhedsrådet Indledning/Baggrund Færdselssikkerhedskommissionen offentliggjorde den 7. oktober 2013 ny national handlingsplan under overskriften Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Handlingsplanen lægger vægt på, at myndigheder og organisationer har et fælles ansvar for opnå planens målsætning om maksimalt 120 dræbte, 1000 alvorligt og 1000 lettere tilskadekomne trafikanter i Ved at fokusere på de 10 største trafiksikkerhedsproblemer ud fra ulykkesstatistik angiver planen en række tiltag, der hver især vil bidrage til at nå målet. Tiltagene spænder over tiltag om lovgivning, undervisning og kampagner, vejteknik og sikkerhedsteknologi i køretøjer. Sagsfremstilling I lighed med tidligere gældende handlingsplaner er den nye handlingsplans anbefalinger udformet som et idékatalog med forslag til ulige indsatser, som de relevante aktører kan lade sig inspirere af i kampen for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne på de danske veje. En effektfuld indsats må nødvendigvis tage sit udgangspunkt i de reelle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Det har været afgørende for arbejdet i Færdselssikkerhedskommissionen, at de foreslåede indsatser er valgt ud fra en vurdering af indsatsernes effekt på de væsentligste trafiksikkerhedsproblemer. Hovedindsatserne falder derfor i 10 fokusområder opdelt efter konstaterede ulykkesproblemer og deres relation til bestemte trafikantgrupper, bestemte ulykkestyper eller hyppigt forekommende ulykkesfaktorer. For hvert af fokusområderne foreslås en række specifikke tiltag. Disse tiltag er valgt ud fra deres forventede evne til at forhindre ulykker af den pågældende art eller formindske personskadernes omfang. De 10 fokusområder er følgende: 1. For høj hastighed 2. Spiritus, narkotika og medicin 3. Uopmærksomhed 4. Manglende sele- og hjelmbrug 5. Fodgængere 6. Cyklister og knallertførere 7. Unge bilister op til 24 år 8. Mødeulykker 9. Eneulykker 10. Ulykker i kryds i åbent land Kommunerne er vigtige aktører i arbejdet med at forebygge trafikulykker. Af handlingsplanen fremgår det, at kommunerne er med i følgende tiltag: 1. Lovgivning, sanktion og kontrol 2. Undervisning og kommunikation

8 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Trafikpolitik på skoler (Fokusområde 5, 6, 7) 2.3. Trafikpolitik i frivillige foreninger (Fokusområde 5, 6, 7) 2.4. Kommunikations- og informationsindsatser Hastighedskampagner (Fokusområde 1, 7, 8, 9, 10) Uopmærksomhedskampagner (Fokusområde 1, 7, 8, 9, 10) Spirituskampagner (Fokusområde 2, 7, 9) Kampagner om cyklisters risiko i kryds (Fokusområde 6) Kampagner om øget brug af cykelhjelm (Fokusområde 6) Kampagner med fokus på forældres vigtige funktion som rollemodeller (Fokusområde 3, 5, 6, 7) Kampagner om øget selebrug (Fokusområde 4, 7) Kampagner om at læse vejen (Fokusområde 1, 3, 7, 8, 9, 10) Kommunikationsindsatser om ældres risiko i kryds (Fokusområde 10) 3. Vejene Generelle tiltag 3.1. Trafiksikkerhedsrevision (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.2. Trafiksikkerhedsinspektion (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.3. Systematisk vejteknisk ulykkesbekæmpelse (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.4. Kommunale handlingsplaner (Fokusområde 1, 5, 6, 8, 9, 10) 3.5. Lokale hastighedsplaner (Fokusområde 1, 8, 9, 10) 3.6. Selvforklarende veje (Fokusområde 1, 3, 8, 9, 10) Specifikke tiltag rettet mod et eller flere fokusområder Hastighedsdæmpende foranstaltninger (Fokusområde 1, 5, 6) Reduktion af distraktorer uden for bilen (Fokusområde 3) Bedre udformning af kryds og krydsningssteder i byer (Fokusområde 5, 6) Forbedrede krydsningsfaciliteter for fodgængere (Fokusområde 5) Overkørsler i vigepligtsregulerede kryds (Fokusområde 5, 6) Tilbagetrukket stoplinje (Fokusområde 5, 6) Afkortede cykelstier (Fokusområde 6) Signaltekniske forbedringer (Fokusområde 5, 6) Rumleriller på veje i åbent land (Fokusområde 3, 8, 9) Midterautoværn på større veje (Fokusområde 3, 8, 9) Midterudvidelse i kurver (Fokusområde 8) Afmærkning i kurver (Fokusområde 8, 9) Etablering af sikre sideområder (Fokusområde 7, 8, 9) Sanering af rabatter (Fokusområde 7, 8, 9) Etablering af sikkerhedszone (Fokusområde 7, 9) Autoværn i vejsiden (Fokusområde 7, 9) 3.20 Etablering af 2 minus 1-veje i åbent land (Fokusområde 1, 5, 6, 9) 3.21 Lokal hastighedsbegrænsning i kryds i åbent land (Fokusområde 1, 3, 10) 3.22 Variable hastighedstavler (Fokusområde 1, 3, 5, 6, 10) 3.23 Din fart -tavler (Fokusområde 1, 3, 5, 6) 3.24 Vejlukninger (Fokusområde 10) 3.25 Etablering af rundkørsler (Fokusområde 1, 10) 3.26 Venstresvingskanalisering i vigepligtsregulerede kryds i åbent land (Fokusområde 10) 3.27 Cykelstier i åbent land (Fokusområde 5, 6) 3.28 Separering af cyklister og motorkøretøjer i rundkørsler (Fokusområde 6, 10) 4. Køretøjerne Specifikke tiltag rettet mod et eller flere fokusområder Køretøjstekniske tiltag mod højresvingsulykker (Fokusområde 6) 5. Øvrige tiltag På mødet udleveres handlingsplanen. Kommunikation/Høring

9 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side 9 Bente Marker: Den nyeste tænkning med forældre som rollemodeller bør der måske arbejdes mere på at tænke ind i vores arbejde. Og så skal vi blive bedre til at få lagt information på forældreintra. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at den nationale handlingsplan tages til efterretning. Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen om Den Nationale handlingsplan blev taget til efterretning

10 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25451 Trafiksikkerhedsrådet Sagsfremstilling Fra Teknik og Miljø vil der til mødet foreligge 1. oplæg til anvendelsen af rådets budget for Oplægget foreligger til drøftelse og fastlæggelse af aktiviteter for 2014, samt at budgettet først endeligt vedtages på rådets næste møde, når endeligt regnskab for 2013 foreligger. Teknik og Miljø vil på mødet gennemgå oplægget. Kommunikation/Høring Erling Hansen: Der er udloddet en cykel til en konkurrence på Snekkersten Skole, Afd. Klostermosevej til den elev, der cykler/går mest til skole i løbet af et skoleår. Der opfordres til at lignende konkurrencer tænkes ind fremover. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at aktiviteter på budget for 2014 drøftes og fastlægges at budgettet først endeligt vedtages på rådets næste møde, når endeligt regnskab for 2013 foreligger. Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Budgetoplægget blev drøftet og vedtages på næste møde.

11 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Trafiksikkerhedsrådet Forslag til lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje Stubbedamsvej - Spørgeskemaundersøgelse cyklister 13/ Indledning/Baggrund Der orienteres om Nye parkeringsregler Gi et praj Stubbedamsvej - status Kommunikation/Høring Nye parkeringsregler - Der blev kort orienteret om nyt lovforslag vedr. parkeringsregler. I forslaget lægges der op til at fortovsparkering med to hjul på fortov bliver forbudt, så det er ens i alle kommuner. Der kan læses mere på Justitsministeriets hjemmeside Justitsministeriets forslag til lovændring om parkering eller på vedlagte bilag. Gi et praj Borgere kan slut januar 2014 gå ind på kommunens hjemmeside eller via APP og melde ind om f.eks. et hul i vejen Stubbedamsvej Status Spørgeskemaundersøgelse til cyklister er foretaget i november Der var en svarprocent på 40-50%. Evaluering blev omdelt. (vedlægges også referat) Lars Andreassen udtrykte bekymring for at der fremover etableres cykelbaner i stedet for cykelstier. Det er ikke hensigten, at der fremover kun etableres cykelbaner. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutninger Trafiksikkerhedsrådet den Ikke til stede: Karen-Margrethe Kundal Orienteringen blev taget til efterretning.

12 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side Evt. Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Trafiksikkerhedsrådet

13 Trafiksikkerhedsrådet Mødedato Side 13 Bilagsliste 3. Hastigheder på kommunens vejnet, herunder Automatisk Trafik Kontrol 1. ATK og Lasermålinger 20/9 til 29/ til mødet 9/ (119183/13) 8. Orientering 1. Forslag til lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje (10271/14) 2. Stubbedamsvej - Spørgeskemaundersøgelse cyklister 13/ (14832/14)

14 Bilag: 3.1. ATK og Lasermålinger 20/9 til 29/ til mødet 9/ Udvalg: Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: 09. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilag: 8.1. Forslag til lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje Udvalg: Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: 09. december Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10271/14

34 Lovforslag nr. L 54 Folketinget Fremsat den 31. oktober 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om af færdselsloven og lov om offentlige veje (Forhøjelse af afgiften for parkering til gene for personer med handicap m.v. og bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. november 2012, som ændret senest ved lov nr. 631 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 2, nr. 17,indsættes som 3. pkt.:»et køretøj, som hensættes, fordi det på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt, anses for parkeret 18 timer efter, at det er hensat.«2. I 28, stk. 3, 1. pkt.,indsættes efter»gangsti«:»,yderrabat« , stk. 3, 3. pkt.,affattes således:»uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger kg, dog standses eller parkeres med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov.«4. I 29, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»5 m foran fodgængerfeltet eller udkørslen«:»fra en cykelsti, som løber langs kørebanen, eller 5 m på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen« , stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,« c, stk. 4, 2. pkt.,ophæves, og i stedet indsættes:»foranstaltninger efter 92, stk. 1, nr. 1, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og som regulerer parkering og standsning med påhængskøretøjer, køretøjer med tilladt totalvægt over kg eller særligt indrettede køretøjer, eller som alene udvider det område, hvor der lovligt kan parkeres eller standses, kan i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse. Ligeledes kan foranstaltninger efter 92, stk. 1, nr. 3, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.«7. I 92 cindsættes som stk. 5:»Stk. 5. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, offentliggør på internettet lokale bekendtgørelser udstedt med hjemmel i stk. 4, 2. eller 3. pkt. Sådanne bekendtgørelser skal desuden offentliggøres et centralt sted på vedkommende kommunes egen hjemmeside.«8. I 121, stk. 1, nr. 2,udgår»for så vidt angår standsning eller parkering på cykelsti, gangsti, midterrabat og helleanlæg samt standsning eller parkering med hele køretøjet på fortov,«. 9. I 121, stk. 5,indsættes som 2. pkt.:»afgiften udgør dog kr. ved 1) parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom i strid med 29, stk. 3, nr. 2, 2) parkering uden brug af parkeringskort for personer med handicap på parkeringsplads, der efter 92, stk. 1, nr. 1, er reserveret til generel anvendelse for personer med handicap, eller 3) parkering med et andet køretøj på en parkeringsplads, der efter 92, stk. 3, er reserveret til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap.«10. I 121indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Der kan for en overtrædelse omfattet af stk. 1 pålægges én afgift i døgnet, idet der dog tidligst kan pålægges en ny afgift 24 timer efter, at den forrige afgift er pålagt. Der kan for samme overtrædelse højst pålægges tre afgifter.«justitsmin., j.nr AA007402

35 2 11. Efter 122 b indsættes før overskriften før 123:»Kontrolafgifter ved parkering på privat område 122 c. Kontrolafgift ved parkering på offentligt tilgængeligt privat område kan, medmindre der gælder et generelt og tydeligt markeret forbud mod parkering på området, kun pålægges, hvis dette på stedet tydeligt er tilkendegivet. Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om, hvordan tilkendegivelse efter stk. 1 skal gives. Justitsministeren fastsætter endvidere regler om, hvilke oplysninger den, der udsteder en kontrolafgift, skal give om grundlaget for afgiften.«2 I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011, som ændret ved 2 i lov nr. 613 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. Overskriftenfør 107affattes således:»betalingsparkering«. 2. I 107, stk. 1,ændres»en afgift«til:»betaling«. 3. I 107, stk. 2,ændres»en parkeringsafgift«til:»betaling for parkering«. 4. I 107indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Transportministeren udsteder efter forhandling med justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2014, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 10, træder i kraft den 1. januar 2014.

36 3 Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund 3. Handicapparkering og parkering foran ind- og udkørsel til og fra ejendom 3.1 Gældende ret Færdselslovens 88 a Parkeringskort til personer med handicap Færdselslovens 92, stk Håndhævelse Parkering foran ind- og udkørsel til og fra ejendom 3.2. Justitsministeriets overvejelser Skærpet reaktion Særligt reserveret parkeringsplads, jf. 92, stk Institutionsparkeringskort 4. Standsning og parkering ved vejkryds, cykelstis udmunding mv 4.1. Gældende ret 4.2. Arbejdsgruppens overvejelser 4.3. Lovforslagets udformning 5. Generelle, lokale parkeringsrestriktioner fastsat i medfør af færdselslovens 92 c, stk Gældende ret 5.2. Arbejdsgruppens overvejelser 5.3. Lovforslagets udformning 6. Standsning og parkering i yderrabat og på fortov 6.1. Gældende ret 6.2. Arbejdsgruppens overvejelser Parkering på fortov Parkering i yderrabat 6.3. Lovforslagets udformning 7. Havarerede køretøjer 7.1. Gældende ret 7.2. Arbejdsgruppens overvejelser 7.3. Lovforslagets udformning 8. Vejlovens bestemmelser om betaling for parkering på offentlige veje mv Gældende ret 8.2. Arbejdsgruppens overvejelser 8.3. Lovforslagets udformning 9. Standsnings- og parkeringsafgifter ved parkering på offentligt område 9.1. Gældende ret 9.2. Arbejdsgruppens overvejelser 9.3. Lovforslagets udformning 10. Kontrolafgift ved parkering på privat område Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser Krav til indgåelse af aftale Krav til dokumentation for afgift mv Lovforslagets udformning 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 12. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 13. Administrative konsekvenser for borgerne 14. Miljømæssige konsekvenser 15. Forholdet til EU-retten 16. Hørte myndigheder mv. 17. Sammenfattende skema

37 4 1. Indledning Med lovforslaget foreslås det, at afgiften for overtrædelse af de særlige regler om handicapparkering og om parkering foran ind- og udkørsel fordobles. Det foreslås desuden, at den gældende adgang for kommunerne til ved lokal bekendtgørelse at træffe færdselsmæssige bestemmelser om parkering og standsning, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning, som udgangspunkt ophæves. Kommunerne vil dog fortsat ved lokale bekendtgørelser kunne fastsætte særlige regler om standsning og parkering for tunge køretøjer (lastbiler, busser, autocampere mv.), påhængskøretøjer (campingvogne mv.) og særligt indrettede køretøjer som f.eks. reklamevogne. Samtidig foreslås der indført generelle regler om, hvornår der kan ske parkering på fortov og i yderrabat, og hvornår et havareret køretøj skal anses for parkeret, samt hjemmel til administrativt at indføre nærmere regler for betalingsparkering på offentligt område. Endvidere foreslås nogle præciseringer vedrørende standsning og parkering ved vejkryds og udmundende cykelstier på offentligt område. Derudover foreslås det, at der kan pålægges tre afgifter for samme overtrædelse af reglerne om standsning og parkering på offentligt område, at der dog højst kan pålægges én parkeringsafgift pr. påbegyndt døgn (kalenderdøgn), og at en ny afgift tidligst kan pålægges 24 timer efter den forrige afgift. Endelig foreslås det, at der administrativt kan fastsættes nærmere regler om brug af skiltning som betingelse for, at der på en privat parkeringsplads kan pålægges en afgift for overtrædelse af vilkårene på parkeringspladsen. 2. Lovforslagets baggrund Formålet med dette lovforslag er for det første navnlig at skærpe reaktionen over for folk, der overtræder reglerne om parkering i tilfælde, hvor den uretmæssige parkering er til særlig gene for en nærmere gruppe trafikanter, herunder navnlig hvor der er tale om uretmæssig parkering på parkeringspladser reserveret til brug for personer med handicap. Parkering på pladser, der er forbeholdt handicappede, er således efter Justitsministeriets opfattelse udtryk for en manglende respekt for de medborgere, som f.eks. på grund af gangbesvær bl.a. har et særligt parkeringsbehov. Ligeledes kan parkering foran andres ind- og udkørsel være til stor gene for de personer, der gør brug af ind- og udkørslen til at komme til og fra deres ejendom eller arbejdsplads mv. Med lovforslaget foreslås på den baggrund en fordobling af afgiften for overtrædelse af de særlige regler om handicapparkering og om parkering foran ind- og udkørsel. Der henvises herom nærmere til pkt. 3 nedenfor. Formålet med lovforslaget er for det andet at forbedre forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet. Parkering på offentlige områder er underlagt de almindelige offentligretlige regler og kontrolmekanismer (herunder det kommunale tilsyn og Folketingets Ombudsmand), mens parkering på en privat parkeringsplads som udgangspunkt er et rent privatretligt anliggende. Udgangspunktet for vurderingen af de to områder er således på helt grundlæggende områder forskelligt. For parkering på offentligt område er navnlig bestemmelserne i færdselsloven relevante, mens der også findes enkelte regler af betydning herfor i lov om offentlige veje. De regler i færdselsloven, som gælder for parkering på offentlige områder, er komplekse, ligesom det i praksis ofte opleves, at skiltning eller afmærkning af en konkret parkeringsrestriktion kan være vanskelig at forstå. For etablering af parkeringsrestriktioner og udførelse af parkeringskontrol på en privat parkeringsplads gælder, at det i praksis ofte opleves som uklart, hvilke regler der gælder for brugen af en konkret parkeringsplads. Brugere af såvel kommunale som privatdrevne parkeringsanlæg oplever således ofte, at parkeringsbøder gives på et uigennemskueligt grundlag. Justitsministeriet nedsatte derfor i 2009 sammen med Transportministeriet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra en række myndigheder, forbrugerorganisationer, private aktører mv. Arbejdsgruppen blev bl.a. anmodet om at kortlægge de situationer, hvor borgerne kan opleve, at parkeringsbøder gives på et uigennemskueligt grundlag, hvad enten der er tale om parkering på privat eller offentligt område. I tilknytning hertil skulle arbejdsgruppen bl.a. overveje, hvordan det sikres, at der er en tydelig skiltning med hensyn til muligheden for parkering. Det skulle desuden overvejes, hvordan det sikres, at der i hvert enkelt tilfælde kan fremlægges dokumentation for, at en parkeringsregel eller et parkeringsvilkår er overtrådt. I september 2012 blev arbejdsgruppen også anmodet om at overveje, om der bør være adgang til at pålægge mere end én afgift for samme parkering. Arbejdsgruppen afgav i juni 2013 en rapport om bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Med dette lovforslag gennemføres de anbefalinger i arbejdsgruppens rapport, der skal forbedre forbrugerbeskyttelsen på henholdsvis offentligt og privat område, og som kræver lovændringer. Der henvises nærmere til pkt nedenfor. Hvis lovforslaget vedtages, vil regeringen også gennemføre de administrative forskrifter, som er anbefalet af arbejdsgruppen, herunder ændre vejafmærkningsreglerne og fastsætte regler om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgift for parkering på privat parkeringsområde. 3. Handicapparkering og parkering foran ind- og udkørsel til og fra ejendom

38 Gældende ret Færdselslovens 88 a Det følger af færdselslovens 88 a, stk. 1, at justitsministeren og transportministeren for at imødekomme særlige behov for personer med handicap kan dispensere fra reglerne i færdselslovens kapitel 1-14, når det findes færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler, der helt eller delvist fritager personer med handicap for at efterkomme bestemmelser om parkering og standsning fastsat i medfør af lovens 92, stk. 1, nr. 1. Administrationen af de regler, der er fastsat efter 88 a, stk. 1, om fritagelse af visse personer med handicap for at efterkomme bestemmelser om parkering og standsning, kan i medfør af 88 a, stk. 2, henlægges til en privat organisation. Justitsministeren kan i forbindelse hermed fastsætte nærmere regler om klageadgang og betaling for organisationens udstedelse af tilladelser samt i øvrigt fastsætte regler for organisationens virksomhed i forbindelse med administrationen af opgaverne. Denne bemyndigelse er udmøntet ved, at administrationen af ordningen vedrørende parkeringskort til handicappede er henlagt til Danske Handicaporganisationers Brugerservice Parkeringskort til personer med handicap Reglerne om parkeringskort for personer med handicap fremgår af bekendtgørelse nr. 661 af 11. juni 2010, der er udstedt med hjemmel i bl.a. færdselslovens 88 a. Et parkeringskort omfattet af denne bekendtgørelse er et særligt kort, der udstedes til visse personer med handicap som dokumentation for, at indehaveren er omfattet af en række nærmere opregnede parkeringslempelser. Bekendtgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Rådets henstilling af 4. juni 1998 om parkeringskort for mennesker med handicap (98/376/EF), hvorefter parkeringskort bør udstedes personligt til personen med handicap og kunne bruges i ethvert køretøj, som den pågældende anvender. Det er i 6 i bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicaps nærmere fastsat, hvilken persongruppe som kan få udstedt og fornyet et parkeringskort for personer med handicap. Det følger af bekendtgørelsens 7, at et parkeringskort kun må anvendes i forbindelse med befordring af indehaveren af parkeringskortet, og at kortet ikke må overdrages til andre. Når et parkeringskort anvendes, skal det være anbragt inden for forruden med kortets forside klart synlig for kontrol, jf. bekendtgørelsens 10. De arealer, der er reserveret til parkering med tavlen E 33 (Almindeligt, blåt P-skilt), kan suppleres med undertavlen E 23 (Blåt skilt med kørestol), hvorefter de kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der har en i medfør af færdselslovens 88 a udstedt tilladelse, jf. 23 i bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 om vejafmærkning, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 234 af 7. marts Endvidere fremgår der minimumsdimensioner for parkeringsbåse for handicappede af bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning 188, stk. 2. Endelig følger det af bekendtgørelsen om vejafmærkning 56 (T 33) bl.a., at hvis en parkeringsbås er forsynet med et invalidesymbol (V 23 Invalidesymbol), angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens 88 a udstedt tilladelse. Det ovennævnte parkeringskort for personer med handicap udgør en sådan tilladelse. Afgørelse i sager om ansøgning om udstedelse eller fornyelse af parkeringskort træffes af Danske Handicaporganisationers Brugerservice med klageadgang til Rigspolitiet Færdselslovens 92, stk. 3 Det følger af færdselslovens 92, stk. 3, at når særligt tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejbestyrelsen og vejmyndigheden efter 92, stk. 1, træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af færdselsloven og pasloven. Det fremgår af forarbejderne til lovændringen (lovforslag nr. L 71, folketingstidende ), at det navnlig vil kunne være relevant at etablere individuelle handicapparkeringspladser med henblik på at sikre, at personer med svære handicap kan parkere tæt på bopæl og arbejdsplads eller lignende Håndhævelse Regler om standsnings- og parkeringsafgifter fremgår af færdselslovens 121. Afgiften udgør 510 kr., jf. færdselslovens 121, stk. 5. Det følger af færdselslovens 122 a, stk. 1, at justitsministeren kan bestemme, at kontrollen med overholdelse af 121, stk. 1, helt eller delvist overlades til kommunalbestyrelsen. Det følger af 122 a, stk. 4, at justitsministeren fastsætter nærmere regler om den kommunale parkeringskontrols virksomhed, jf. herved bekendtgørelse nr. 972 af 17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol. Overtrædelser af standsnings- og parkeringsbestemmelserne, herunder ulovlig parkering på handicappladser, indgår i den løbende prioritering af politikredsenes opgaver, men opgaven varetages i det daglige overvejende af kommunerne på grundlag af reglerne i bekendtgørelsen om kommunal parkeringskontrol. Kommunernes Landsforening (KL) har oplyst, at kommunerne har et særligt fokus på problemet, og at parkeringskontrollanterne generelt er meget opmærksomme på køretøjer, der er henstillet på en handicapplads. Såfremt en kontrollant har mistanke til, at der er tale om et falsk kort, bliver politiet kontaktet med henblik på konfiskation af kortet,

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere