Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet"

Transkript

1 Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet

2 Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og gennemskuelige Det forhold, at borgerne får de ydelser, de har krav på efter lovgivningen, mens borgerne ikke pålægges andre pligter end dem, der efter lovgivningen er hjemmel til at pålægge dem. (modsat så må man også kun give borgerne ydelser, der fremgår af loven)

3 Hvad er retssikkerhed? (hvad har borger ret til) Indholdet af retsreglerne skal være klare, og det skal være muligt for den enkelte borger at kende sine rettigheder og pligter ved at læse den relevante lov! (loven skal kunne læses og forstås også af ikke jurister) Serviceloven indeholder næsten kun regler om rettigheder (Sagsbehandlingen) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forvaltningsloven, fastsætter kravene til sagsbehandlingen.

4 Hvad er retssikkerhed? uskrevne rets-grundsætninger Disse sætter grænser for blandt andet kommunernes skønsudøvelse Lighedsprincippet - sammenlignelige sager behandles ens. Forbud mod magtfordrejning - kommunen må ikke springe over en borger på en venteliste, fordi han klager- Modsat så må kommunen ikke sagsbehandle borgere der klager, før andre borgere. Proportionalprincippet (eksempelvis tvangsindgreb må kun anvendes, hvis indgrebet står i rimeligt forhold til formålet ) Forbud mod at sætte skønnet under regel Interne regler eksempelvis serviceniveauer godkendt af det politiske niveau skal anvendes af myndighedspersonerne men altid kobles med en individuel vurdering.

5 Udsatte borgere? Serviceloven definerer den udsatte brugergruppe på forskellig vis. 1. Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. 2. Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 3. Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 4. Personer med særlige sociale problemer, 5. specialiserede tilbud, som er tilpasset udviklingen i målgruppernes behov, på det mest specialiserede socialområde - altså borgere med helt særlige problemstillinger ( 13 c)

6 Udsatte borgere? Handicap? Handicapkonventionen: Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre Der er ikke fuldt overensstemmelse med konventionens definition af former for funktionsnedsættelser og serviceloven. Og handicapkonventionen dækker kun over langvarige funktionsnedsættelser.

7 Udsatte borgere? Hvem er det? SEL 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Her dækker betegnelsen varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne meget bredt lige fra en person med en meget velreguleret diabetes, der er ansat i et fuldtidsjob til en person, der er er helt afhængig af hjælp døgnet rundt og langt fra arbejdsmarkedet. Vil diabetikeren også have ret til et botilbud efter nok ikke, da funktionsevnen ikke vil vurderes som væsentligt nedsat, som der kræves i forhold til denne.

8 Udsatte borgere? Bekendtgørelse og vejledning supplerer servicelovens ordlyd, men især Ankestyrelsen uddyber og derved definerer, hvornår en borger er omfattet af de forskellige bestemmelser i serviceloven.

9 Udsatte borgere? 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Borger kan takke nej!

10 Sagsbehandling Hvilken kommune sagsbehandler: 9. Opholdskommunen har pligt til at yde hjælp, jf. dog stk. 7 og 9 a, stk. 4 og 7. UDGANGSPUNKTET ER DER, HVOR MAN BOR Stk. 7. Den oprindelige opholdskommune 1) boformer efter og 192 i lov om social service, 2) boliger efter 115, stk. 4, jf. 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., 5) boliger, boformer m.v., der træder i stedet for og kan sidestilles med boformer m.v. under nr. 1-4.

11 Sagsbehandling? Udfordringer ved delt handlekommune når det drejer sig om botilbud udenfor den kommune, der har besluttet opholdet: Andre love pension, løntilskudsjob efter aktivloven m.v. behandles i bopælskommunen Udfordring: Hvis en borger bor i botilbud i København og eksempelvis Hjørring Kommune har visiteret borger til botilbuddet. Hjørring træffer beslutning efter SEL. Hvis borger søger beskyttet beskæftigelse så søges hos Hjørring, men borger skal først vurderes efter aktivloven i København, før Hjørring kan vurdere berettigelsen. Frit valg og efterværn har ikke delt myndighed

12 Sagsbehandling - Retssikkerhedsloven særlige regler for det sociale område 1. Formålet med denne lov er at 1) sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager,

13 Retssikkerhedsloven Kommunen skal: 3 sikre hurtig sagsbehandling og fastsætte frister for sagsbehandlingen 4 sikre borgerinddragelse finde måder hvorpå borgerne rent faktisk kan inddrages (dialog) 5 sagsbehandle i forhold til alle muligheder og yde råd og vejledning på andre områder 10 officialprincippet kommunen har ansvaret for at sagen oplyses 11 borgers pligt til at medvirke ved sagens oplysning og evt. ved undersøgelse 11 a og c indhentning af oplysninger med/uden samtykke 11 b hvis borger ikke medvirker mulig skadevirkning 12 c udveksle oplysninger med sygehus (omsorg)

14 Sagsbehandling Forvaltningsloven 19 partshøring forud for en afgørelse træffes, hvis der er oplysninger til ugunst for sagen, som er borger ubekendt! ellers er udgangspunktet afgørelsen er ugyldig. 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. (alle kan kræve at få skriftlig afgørelse) 24. skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Samt redegørelse over fakta der er tillagt betydning Klagemulighed skal oplyses

15 Særlige begrundelseskrav i serviceloven. 3 Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter 32, 36, 101, 103, 104 og , skal afgørelsen indeholde oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som iværksættes, og formålet hermed. Hvis den konkrete indsats ændres væsentligt, finder forvaltningslovens kapitel 3-7 anvendelse ved kommunens beslutning herom. Beslutninger om væsentlige ændringer af den konkrete indsats kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

16 Særlige begrundelseskrav i serviceloven 89. I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom til borgeren. (eksempelvis ved bevillinger af 85 hjælp i botilbud omfattet af almenboligloven)

17 Udsatte borgere? Omsorgspligt! 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Stk. 2...Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

18 Udsatte borgere? Omsorgspligten: SEL 82 de mest udsatte borgere Uanset Samtykke giver 82 ikke ret til magt hvis det er nødvendigt at gøre indgreb i selvbestemmelsesretten så skal reglerne i kapitlerne om magtanvendelse følges. ( kap 24 og evt. 24 a i serviceloven). Værgemål kommunerne er pålagt at vurdere, om der skal iværksættes værgemål? Mor og Fars myndighed slutter ved det 18. år, hvorefter kommunerne skal påse, at tavshedspligt m.v. ikke overskrides. Fuldmagter løser ikke alt.

19 Udsatte borgere Handicapkonventionen Artikel 19 a) at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform,

20 Udsatte borgere? Målgruppen for tvangsindgreb 124 a. Bestemmelserne i gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. (lægefaglig evt. psykolog)

21 Positivlisten hvilke tvangsindgreb må finde sted! Lovlig magtanvendelse alarm- og pejlesystemer særlige døråbnere Fastholdelse Fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i bolig/dagtilbud (advokat) Anvendelse af beskyttelsesmidler Ulovlig /ikke tilladt magt Lovlige indgreb selvbestemmelsesretten omfatter desuden optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens 129 (advokat) ALT andet

22 Nedlæggelse af botilbud driftsherren bestemmer Hvis tilbuddet er opført efter , udvisiteres borger, og visiteres til nyt tilbud, hvis behovet stadig er tilstede. Hvis borger bor på 108 tilbud, er der et opsigelsesvarsel. Hvis borger ikke kan samtykke, skal reglerne om flytning uden samtykke iagttages før flytningen til det nye sted, men kun i forhold til det nye botilbud.(ikke nedlæggelsen) Hvis tilbuddet er opført og drevet efter almenboligloven / anden lovgivning med lejekontrakter mellem borger og udlejer - kan borger ikke opsiges af sin lejlighed, med mindre opsigelsesgrundende i lejelovgivningerne er tilstede. I modsat fald kan borger blive boende, hvorefter han/hun bor i egen lejlighed og skal have udmålt støtte her. Borger bor så ikke længere i botilbudslignende tilbud.

23 Flytning af borgere, der ikke kan give samtykke nedlæggelse af botilbud Først skal afklares, hvortil borger skal visiteres. Hvis der stadig er behov for botilbud, visiteres borger til et botilbud, som kommunen finder egnet til at varetage borgers behov. Dette skal meddeles borger i en afgørelse med klagevejledning. Hvis borger eller dennes pårørende / personlige værge ønsker et andet tilbud, skal dette som udgangspunkt efterkommes, hvis det ønskede tilbud er sammenligneligt (frit valg). Hvis kommunen ikke finder at kunne efterkomme borgers alternative ønske om botilbud, skal sagen behandles som en klagesag, hvor Ankestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt det af borgerens ønskede tilbud skal efterkommes eller ej.

24 Flytning af borgere der ikke kan give samtykke nedlæggelse af botilbud Hvis borger/dennes pårørende eller personlige værge er enige i det af kommunen visiterede tilbud /eller når Ankestyrelsen har afgjort at kommunens tilbud er passende/ eller fundet at borgers ønske skal følges Så skal der laves indstilling til Statsforvaltningen mhp flytning uden samtykke. Borger skal have gratis advokat stillet til rådighed og der skal indstilles til beskikkelse af personligt og økonomisk værgemål, hvis ikke der allerede er er beskikket en værge på disse områder. (vi skal ikke afvente værgemålet.) Statsforvaltningen har 14 dage til at træffe afgørelse.

25 Flytning uden samtykke Statsforvaltningen træffer beslutning. Statsforvaltningens afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen (ankefrist 4 uger) Hvis borger (evt via advokaten) / den nærmeste pårørende *, er uenig i Statsforvaltningens afgørelse, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har maksimalt 8 ugers sagsbehandlingstid En klage medfører som udgangspunkt opsættende virkning, med mindre Statsforvaltningen finder grundlag for at konkret at tilsidesætte denne. *hvis borger ikke selv kan klage

26 Flytning uden samtykke tid Afgørelse om alternativt botilbud klagefrist 4 uger. Ankestyrelsen sagsbehandlingstid? (lover at tage sagerne hurtigt) Indstilling til Statsforvaltningen - 2 uger Afgørelse klagefrist 4 uger Ankestyrelsen 8 uger Herefter kan borger flyttes uanset at Ankestyrelsens afgørelse indbringes for retten.

27 Borgerrettigheder også til handicappede Artikel 17 Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre kunne være sig selv gøre som man vil se ud som man vil retten til privatliv Samfundets almene sociale problemer er en del af et normalt liv Misbruger Overvægtige Økonomisk ustabilitet

28 Udfordringer! Magtflyttereglerne gælder kun, hvis borgeren udsætter sig selv for væsentlig personfare ikke de øvrige medbeboere. Den delte myndighed (Ankestyrelse/Statsforvaltningen) ved magtflyttereglerne, hvor der er uenighed om det nye botilbud er uholdbar en sådan flytning kan risikere at tage et år inden den udsatte borger kan flyttes til nyt sted, hvor der kan gives den fornødne omsorg. Unge på 18 år, kan som udgangspunkt forlænges efter efterværnsreglerne eller den særlige regel om fortsat ophold i familiepleje ( 76/76 a ) for så vidt opholdet, men øvrige regler omfattes af voksenreglerne giver ofte overgangsproblemer.

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere