Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012"

Transkript

1 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212

2 Indhold Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner og tidligere analyser

3 Indledning Deloittes Branchegruppe Transport præsenterer for 9. år i træk en analyse af den økonomiske udvikling i speditionsbranchen. Formålet med analysen er at give et billede af den samlede speditionsbranches økonomiske udvikling med særligt fokus på speditionsvirksomhedernes evne til at skabe indtjening og likviditet. Analysen omfatter i år 91 virksomheder, som alle er medlem af Danske Speditører. Virksomhederne er kendetegnet ved, at de ikke selv ejer transportmidlerne, men alene står for at formidle og håndtere transporterne. De 91 virksomheder omfatter både speditører inden for luftfragt, søfragt og biltransporter. Analysen omfatter derimod ikke vognmandsvirksomheder, rederier eller lignende. Status quo Efter en årrække med stigende omsætning og indtjening frem til 28/9 ændredes konjunkturerne brat, hvilket medførte, at indtjeningen i branchen stort set var reduceret til. Allerede i 21/11 var branchen tilbage på et højt omsætnings- og indtjeningsniveau. For 211/12 blev omsætningen på samme niveau som i 21/11, mens indtjeningen til gengæld blev lidt lavere, idet de 91 virksomheder genererede et overskud på i alt 244 mio. kr. mod 318 mio. kr. året før. Set over de seneste 1 år har bruttoavanceprocenten været støt faldende fra et niveau på ca. 2% i 21/2 til et niveau på ca. 15% i 211/12. Denne faldende trend blev i 211/12 afløst af en beskeden stigning, og bruttoavanceprocenten er nu stabiliseret omkring ca. 15%. Over de seneste 1 år er soliditetsgraden øget fra et niveau på ca. 2% til ca. 3% i 211/12, og speditionsbranchen fremstår nu bedre konsolideret end nogen sinde før. Analyse af udviklingen i virksomhedernes likviditet viser en uændret udvikling i forhold til 21/11. En væsentlig årsag hertil er, at pengebindingerne i debitorer og kreditorer i 211/12 forblev uændret. Analysen viser herudover, at virksomhedernes afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver stort set svarer til investeringerne. Dvs. at virksomhederne investerede i 211/12 kun lige tilstrækkeligt til at opretholde produktionsapparatet. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen postuleres ofte at være et spejl på de generelle konjunkturer i samfundet. Denne sammenhæng med de generelle samfundsøkonomiske tendenser understøttes af årets speditionsanalyse, der viser følgende overordnede billede af branchen: Lav vækst. Aktivitetsniveauet er uændret. Indtjening under pres. Vigende men dog fortsat god indtjening. Forøget opsparing. Soliditetsniveauet er relativt højt og øget i det seneste år. Investeringer på et minimum. Investeringerne svarer kun lige til opretholdelse af produktionsapparatet. Rentabiliteten i 211/12 Analysen viser, at rentabiliteten i 211/12 var vidt forskellig i forhold til virksomhedsstørrelse. De største virksomheder i branchen (virksomheder med over 5 ansatte) har en højere driftsmæssig gearing end de mindre og mellemstore virksomheder. Den højere driftsmæssige gearing er en konsekvens af større andel af faste omkostninger, hvilket medfører en højere følsomhed i forhold til udsving i omsætningen. Som følge heraf har de største virksomheder behov for en højere soliditetsgrad og bedre likviditet til at modstå disse udsving. Disse forhold medfører for det første, at stort set hele tilbagegangen i indtjeningen i 211/12 blev realiseret af de 25% største virksomheder, der genererede samlede overskud på i alt 157 mio. kr. mod 242 mio. året før. Dertil kommer, at de største virksomheder kun opnåede en egenkapitalforrentning på 8% i 211/12, mens de mellemstore virksomheder opnåede en egenkapitalforrentning på hele 28 3%. Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/212 3

4 For de mindste virksomheder blev 211/12 endnu et svært år med en samlet indtjening tæt på nul - og 35% af de mindste virksomheder var underskudsgivende i 211/12. Udsigterne for de kommende år Den økonomiske aktivitet i samfundet generelt er af meget stor betydning for speditionsbranchen. Speditionsbranchen har derfor i 211/12 været præget af den manglende vækst og lave aktivitet bl.a. som følge af et lavt investeringsniveau og et lavt privatforbrug. Aktørerne i speditionsbranchen har været dygtige til at tilpasse sig de nuværende konjunkturer og er derfor kommet ganske fornuftigt igennem de betydelige udfordringer, der fulgte i kølvandet på finanskrisen. Udsigterne for konjunkturerne i de kommende år tyder dog på fortsat begrænset (men positiv) vækst, hvilket forventes at smitte af på speditiørernes forretning. Andelen af virksomheder, der har såvel positiv indtjening, høj soliditetsgrad og positiv likviditet udgjorde 5,5% i 211/12, hvilket er stort set uændret i forhold til 21/11. Til gengæld blev andelen af virksomheder, der har negativ indtjening, lav soliditetsgrad og negativ likviditet, reduceret fra 8,2% i 21/11 til 5,5% i 211/12. Samlet viser analysen således, at speditionsvirksomhederne generelt står godt rustet til de kommende år. Speditionsvirksomhederne har i dag en betydeligt højere soliditet og bedre likviditet end på noget tidspunkt i de seneste 1 år, og andelen af virksomheder, der har betydelige økonomiske udfordringer er reduceret betragteligt i de seneste år. Anders Kreiner Peder R. Pedersen 4

5 Rentabilitet Resultat Virksomhederne i analysen realiserede i 211/12 et samlet overskud på 244 mio.kr. mod 318 mio.kr. i 21/11. Speditionsbranchen kom i 21/11 hurtigt tilbage på et højt indtjeningsniveau efter den betydelige resultatnedgang, der fulgte efter finanskrisens indtræden. I 211/12 kunne branchens indtjening dog ikke helt holde niveauet fra året før. Realiserede resultater 6 mio. kr Forrentning af egenkapital Vurderingen af indtjeningen skal foretages på grundlag af det afkast, der leveres til egenkapitalen. Faldet i indtjeningen fra 21/11 til 211/12 medførte, at egenkapitalforrentningen blev reduceret fra ca. 16% til ca. 11%. Set i forhold til de senere år bortset fra 29/1 - er en egenkapitalforrentning på 11% relativt beskeden, forrentningen vidner således om, at 211/12 indtjeningsmæssigt ikke blev et af de allerbedste år for speditionsbranchen. Udvikling i egenkapitalforrentning 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 27% 27% 16% 11% 1% Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/212 5

6 Fordeling af resultat Analyse af fordelingen af resultatet viser, at de største virksomheder realiserede en tilbagegang i indtjeningen fra 242 mio.kr. i 21/11 til 157 mio.kr. i 211/12. Analysen viser samtidig at de mellemstore virksomheder realiserede en ganske pæn fremgang i resultatet. De mindste virksomheder realiserede en lille fremgang i indtjeningen og genererede for første gang i de seneste 3 år et samlet overskud, der dog blev på beskedne 1 mio. kr. Udvikling i årets resultat pr. kvartil mio.kr kvartil (mindste kvartil (næstmindste kvartil (næststørste kvartil (største 21/11 211/12 En analyse af fordelingen af egenkapitalforrentningen viser, at de mindste og de største virksomheder leverede det laveste afkast til egenkapitalen. Tendensen er tilsvarende tidligere års analyser. For de mindste virksomhe- ders vedkommende er den relativt lave forrentning en konsekvens af den lave indtjening, mens det for de største virksomheder er et udslag af en høj soliditet og likviditet, hvilket medfører, at de største virksomheder er mere overkapitaliseret. Egenkapitalforrentningen fordelt på kvartiler 35% 3% 25% 2% 15% 1% 28% 3% 5% % 7% 1. kvartil (mindste 2. kvartil (næstmindste Egenkapitalforretning 3. kvartil (næststørste Gennemsnit 8% 4. kvartil (største 6

7 Antal med overskud/underskud I 211/12 var andelen af underskudsgivende speditionsvirksomheder uændret i forhold til 21/11. Tilsvarende er andelen af speditionsvirksomheder, der har realiseret overskud i alle de seneste 5 år uændret 48%. Tallene vidner således om en stabil udvikling i branchen på dette punkt. Antal med overskud/ underskud % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 8% 8% 2% 2% 67% 33% 78% 78% 22% 22% Overskud alle årene Overskud Underskud 48% Fordeling af underskud efter størrelse En analyse af fordelingen af underskud viser, at andelen af speditionsvirksomheder med underskud var noget mere ligeligt fordelt på virksomhedsstørrelse end i tidligere år. Af analysen for 21/11 fremgik således, at andelen af underskudsgivende mellemstore virksomheder kun udgjorde 5%, mens den for de mindste udgjorde 45% og for de største 33%. Det er fortsat de mindste og største virksomheder som mest hyppigt genererer underskud, men afstanden til de mellemstore blev mindsket betydeligt i 211/12. Fordeling af underskud efter størrelse 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 35% 1. kvartil (mindste 17% 2. kvartil (næstmindste Andel med underskud 9% 3. kvartil (næststørste Gennemsnit 26% 4. kvartil (største Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/212 7

8 Elementer i rentabiliteten Omsætning 1 og bruttoresultat Efter et betydeligt fald i omsætningen i 29/1 vendte udviklingen i omsætningen i 21/11 tilbage til trenden fra før finanskrisens indtræden. I 211/12 har udviklingen i omsætningen været flad, idet den realiserede omsætning stort set blev på niveau med året før. Til gengæld lykkedes det, at øge bruttoresultatet, der blev øget fra indeks ca. 18 i 21/11 til ca. 113 i 211/12. Udviklingen i omsætning Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat Over de seneste adskillige år har bruttoavanceprocenten været faldende bortset fra et enkelt år i 29/1, hvor aktiviteten blev reduceret kraftigt. I 211/12 er brutto- avanceprocenten øget fra 15,1% i 21/11 til 15,3% i 211/12. Overordnet set ligger bruttoavanceprocenten med undtagelse af 29/1 - over de seneste 5 år relativt stabilt. Bruttoavanceprocenter 19% 18% 17% 16% 15% 18% 14% 16% 15% 15% 15% 13% 1 Bemærk, at af de 91 virksomheder oplyser kun 19 virksomheder den fakturerede omsætning i alle de seneste 5 år som nettoomsætning. Derfor er udviklingen i omsætning og bruttoavanceprocent alene baseret på oplysninger om disse virksomheders omsætning og bruttoavanceprocent i perioden. 8

9 Bruttoresultat pr. medarbejder Bruttoresultat pr. medarbejder blev i 211/12 øget med 5 t.kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 1%. Bruttoresultat pr. medarbejder t.kr Omsætning/antal medarbejdere Efter et betydeligt fald i omsætningen i 29/1 er sammenhængen mellem omsætning og antal ansatte stabiliseret igen. Bruttoresultat pr. medarbejder Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere Indtjening pr. medarbejder Indtjening pr. medarbejder faldt fra 87 t.kr. i 21/11 til 78 t.kr. i 211/12, hvilket primært kan henføres til, at de gennemsnitlige personaleomkostninger blev øget fra 363 t.kr. til 377 t.kr., svarende til 3,9%. Indtjening pr. medarbejder 5 4 t.kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/212 9

10 Soliditetsgrad Udvikling i soliditetsgrad Soliditetsgraden har været stigende over de seneste år og andrager nu 3%. Speditionsvirksomhederne har således anvendt de seneste meget volantile år til at konsolidere sig, og speditionsbranchen har i dag en betydeligt højere soliditet end tidligere. Udvikling i soliditetsgrad 3% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 2% 19% 18% 17% 16% 15% 28% 28% 28% 3% 25% Soliditet fordelt på kvartiler Analyse af fordelingen af soliditetsgraden på virksomhedernes størrelse viser, at de næstmindste og de største virksomheder har højest soliditetsgrader, mens de mindste virksomheder fortsat er de dårligst konsoliderede i branchen. Soliditet efter størrelse 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 23% 1. kvartil (mindste 35% 2. kvartil (næstmindste 25% 3. kvartil (næststørste 3% 4. kvartil (største 1

11 Likviditet Likviditet Speditionsbranchens likviditet er generelt god. Det relativt høje likviditetsniveau er fastholdt fra 21/11 til 211/12. Likviditeten er stort set uændret over det seneste år. Likviditet mio.kr Kassekredit Likvide beholdninger Nettolikviditet Nettolikviditet i forhold til balancesum fordelt på kvartiler En sammenholdelse mellem virksomhedernes nettolikvi- ditet og balancesum opdelt på virksomhedernes størrelse viser, at de næstmindste og de største virksomheder er relativt mest likvide. Nettolikviditet efter størrelse 12% 1% 8% 6% 4% 1% 9% 2% 5% 4% % 1. kvartil (mindste 2. kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste 4. kvartil (største Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/212 11

12 Procentmæssig ændring i debitorer og kreditorer En af de store likviditetsmæssige udfordringer for branchen er traditionelt den betydelige pengebinding i debitorer samtidig med krav om begrænset kredittid fra transportleverandørerne. Udviklingen over de seneste 5 år viser imidlertid, at nettopengebindingen i debitorer og kreditorer er blevet reduceret. I 211/12 var der dog stort set ikke ændringer i debitorer og kreditorer. Det kunne således tyde på, at speditionsbranchen på bagkant af finanskrisen er blevet betydeligt bedre til at styre dens pengebindinger. Procentmæssig ændring varedebitorer og varekreditorer 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Debitorer Kreditorer Udvikling i varedebitorer og -kreditorer mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding 12

13 Resultat i forhold til ændring i likviditet Der har set over de seneste 4 år været en fornuftig sammenhæng mellem resultat og likviditet, men i 211/12 er virksomhedernes likviditet ikke ændret på trods af det realiserede overskud på i alt 244 mio. kr. i de 91 virksomheder. Dette skyldes, at de i 211/12 udbetalte udbytter stort set svarede til årets indtjening i branchen. Resultat kontra likviditet mio.kr Realiserede resultater Ændring i likviditet Udviklingen i pengestrømme i de seneste 5 år kan opsummeres således: Likviditetsmæssig anvendelse af resultat I alt mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Resultat Udbetalte udbytter Ændring i arbejdskapital Investeringer Afskrivninger Øvrige likviditetsvirkninger Årets ændring i likviditet Samlet set er virksomhedernes likviditet forbedret med 235 mio.kr. over de seneste 5 år. En medvirkende årsag hertil er, at det er lykkedes virksomhederne at holde nettopengebindingen i debitorer og kreditorer på et stort set uændret niveau set over de seneste 5 år. I perioden 27/8 til 29/1 er der investeret mere end afskrivningerne. I 21/11 og 211/12 svarer investeringerne stort set til afskrivningerne. Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/212 13

14 Speditionsvirksomhedernes tilstand Analysen viser, at andelen af virksomheder, der både realiserer overskud og har en høj soliditetsgrad udgør 63,7%, hvilket er stort set uændret i forhold til 21/11, hvor andelen udgjorde 62,4%. Tilsvarende er andelen af virksomheder, der realiserer underskud, og samtidig har lav soliditet reduceret fra 1,6% i 21/11 til 9,9% i 211/12. Underskud Overskud 12,1% 63,7% 9,9% 14,3% Soliditet højere end 15% Soliditet lavere end 15% Andelen af virksomheder, der realiserer overskud og samtidig har positiv likviditet udgør i 211/12 62,6% mod 62,4% i 21/11. Virksomheder, der realiserer underskud, og har negativ likviditet, er i forhold til 21/11 reduceret fra 9,4% til 8,8%. Underskud Overskud 13,2% 62,6% 8,8% 15,4% Positiv likviditet Negativ likviditet En sammenholdelse af tallene bag de 2 oversigter viser, at andelen af virksomheder, der har såvel positiv indtjening, høj soliditetsgrad og positiv likviditet, udgør 5,5% hvilket er stort set uændret i forhold til 21/11, hvor andelen udgjorde 5,6%. Til gengæld viser sammenholdelsen, at andelen af virksomheder, der både har negativ indtjening, lav soliditetsgrad og negativ likviditet er reduceret fra 8,2% i 21/11 til 5,5% i 211/12. 14

15 Danske Speditører Den økonimiske udvikling 29/1 2 Kontaktpersoner og tidligere analyser Kontaktpersoner i Deloittes Branchegruppe Transport Anders Kreiner, statsautoriseret revisor Tlf (København) Find vores 15 kontorer på Danske Speditører Den økonomiske udvikling 21/11 Oktober 211 Peder R. Pedersen, statsautoriseret revisor Tlf (Esbjerg) November 21 Jan Thietje, statsautoriseret revisor Tlf (Sønderborg) Torben Okkels, statsautoriseret revisor Tlf (København) Danske Speditører Den økonomiske udvikling 29/1 Rasmus Johnsen, statsautoriseret revisor Tlf (Viborg) Nicolai Ellekær, revisor Tlf (København) Danske Speditører Den økonomiske udvikling 28 December 28 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 27/8 Markedsgruppe Transport - Januar 21 Markedsgruppe Transport Danske speditører December 27 Tidligere analyser Analyserne af danske speditører fra Deloittes Branchegruppe Transport kan downloades fra eller rekvireres ved henvendelse til branchegruppen. Den økonomiske udvikling 26/7 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/212 15

16 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 15 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. 212 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 21/11 Oktober 211 Analysen tegner et billede af en speditionsbranche, der har klaret sig fornuftigt igennem lavkonjunkturen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14. November 2014

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14. November 2014 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 November 2014 Bruttoavancen har over en længere årrække været faldende. Siden årtusindeskiftet er bruttoavanceprocenten reduceret fra et niveau på ca.

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Markedsgruppe Transport - Januar 2010 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Rentabilitet... 6 Elementer i rentabiliteten... 10 Soliditetsgrad... 12 Likviditet...

Læs mere

December 2008. Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2007/08

December 2008. Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2007/08 December 28 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 27/8 Deloittes speditionsanalyse 28 Indhold Indhold Indledning... 3 Rentabilitet... 5 Resultat... 5 Forrentning af egenkapital...

Læs mere

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 12 1 18 19 25 26 27 Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011 Entreprenører Markedsnyt 2011 Oktober 2011 Indhold 3 4 5 7 7 8 11 13 15 17 17 17 17 18 18 18 20 21 22 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Nøgletalsanalyser 4.1 Branchens udvikling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015 Regnskabslovgivning for mindre vandværker En introduktion til ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Fjernvarme Temadag Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Lars Munk 9. april 2013 Indhold 1. Investeringsbehov 2. Overvejelser i relation til finansiering 3. Kreditmæssige udfordringer

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Transportanalysen Speditører og vognmænd

Transportanalysen Speditører og vognmænd Speditører og vognmænd Indhold 3 Leder 4 Er du pensionsmoden, klar til et generationsskifte eller på anden måde parat til at sælge? 7 Forestil dig, at din virksomhed bliver ramt af et angreb 8 Undgå momstab,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser fremgang

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere