Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007"

Transkript

1 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

2 2

3 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver på natur- og vandområdet 14 Natur 15 borgerdeltagelse 16 koordinering på tværs 18 Agenda 21 er udarbejdet af Sønderborg Kommune, Planafdelingen. 3

4 indledning Agenda 21 s historiske ophav og lovgrundlag Når FN s klimapanel peger på, at fremtidens klima vil forandre sig, og videnskaben fortæller os, at vi på kloden vil se flere ekstreme hændelser i form af tørke, oversvømmelser, stormfloder, orkaner og stigende havniveau fra smeltende gletschere, må man som ansvarlige politikere ved indgangen til det 21. århundrede påtage sig ansvaret og forsøge at skabe en ny og mere bæredygtig udvikling. Derfor vil Sønderborg Kommune engagere sig stærkt i arbejdet på at bidrage til at fremme en mere bæredygtig udvikling. Kommunen kan dog ikke gøre det alene. Det handler derfor om, at alle tager del i ansvaret for at handle på en mere bæredygtig måde. Det gælder, både når vi er på arbejde, hjemme og i fritiden, når vi køber ind, og når vi smider ud etc. Vi kan gøre meget, hvis vi løfter i flok og sætter miljø og bæredygtighed på dagsordenen og lærer vores børn og os selv at handle mere bæredygtigt. På FN s konference om»miljø og Udvikling«i Rio de Janeiro i 1992 vedtog Danmark sammen med 180 andre medlemslande et dokument med titlen»lokal Agenda 21 en dagsorden for det 21. århundrede.«konklusionen på mødet i Rio var, at det er tvingende nødvendigt, at de rige landes befolkninger ændrer deres livsstil. Baggrunden er, at en fjerdedel af verdens befolkning forbruger 80-85% af verdens ressourcer, samtidig med at de bidrager mest til miljøproblemerne. En lokal Agenda 21 strategi skal indeholde målsætninger for det fremtidige arbejde for at skabe en mere miljømæssig bæredygtig udvikling af lokalområdet. Der skal fastlægges mål inden for 5 indsatsområder: by og land Fremme af en bæredygtig udvikling i byområder og i landdistrikter. Miljø Mindskelse af miljøbelastningen. Koordinering på tværs Fremme af samspil mellem sociale, trafikale, kulturelle, økonomiske, miljø-, erhvervs-, sundheds- og uddannelsesmæssige forhold. Denne Agenda 21 strategi indeholder Sønderborg Kommunes bidrag til fremme af en bæredygtig udvikling. Den angiver de mål og visioner, Sønderborg Kommune har for den miljømæssige ud vikling af lokalområdet, og hvilke konkrete projekter og handlinger der er sat i gang og iværksættes fremover for at opfylde de fremsatte mål. Natur Fremme af biologisk mangfoldighed. Borgerinddragelse Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale miljøarbejde. 4

5 Agenda 21 vision At fremme en miljømæssig bære dygtig udvikling i Sønderborg Kom mune. Ved bæredygtig udvikling forstås en udvikling, der imødekommer nutidens behov uden at begrænse kommende generationers muligheder for at sikre deres behov, og samtidig en udvikling, der øger livskvaliteten hos befolkningen og forbedrer de biologiske værdier. Endvidere er følgende delvisioner prioriteret: At skabe en CO 2 -neutral udvikling i år 2029 gennem energibesparelser og omlægning af forsyning til moderne energi. At fremme mulighederne for en sund livsførelse. At arbejde for øget borgerinddragelse. At forbedre de biologiske værdier. 5

6 project zero Projektets vision er at skabe Energy Showcase Sonderborg, hvor Sønderborg Kommune, borgere og virksomheder gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, nye boligkoncepter og erhvervs-/forretningsudvikling sætter fokus på bæredygtig energiforsyning og optimeret energianvendelse. Det overordnede mål er at skabe en CO 2 -neutral udvikling frem mod år 2029 gennem energibesparelser og omlægning til moderne energi. Baggrund Project Zero-visionen har sine rødder i Futura Syd tænketanken, som i efteråret 2006 satte fokus på intelligent energihåndtering og de forretningsmæssige muligheder, klimaudviklingen potentielt rummer for områdets virksomheder. Arbejdsgruppen bag formuleringen af Project Zero-visionen bestod af journalist Hanne Risgaard og de to lokale forretningsfolk Bjarne Rasmussen og Asger Gramkow. Peter Rathje blev i marts 2007 tilknyttet projektet som projektleder. Project Zero er forankret i en fond (Project Zero Fonden), som er startet op med indskud fra Sønderborg Kommune, Danfoss (Bitten og Mads Clausen Fonden) og Syd- Energi. Senere er DONG og Nordea Fonden indtrådt i projektet. På sigt forventes flere fonde eller selskaber at indtræde i projektet. Project Zero er udmøntet i et selskab, Project Zero A/S, som Peter Rathje er direktør for. Sønderborg Kommune er en del af Project Zero samarbejdet, som sætter et stort og flot mål for Sønderborg. Projek- Project Zero har indflydelse på en række af Sønderborg Kommunes politikområder og planlægning herfor, såsom energipolitik, erhvervsudvikling, uddannelse, miljøpolitik, trafikpolitik etc. Project Zero-visionen skal derfor i de kommende år i stadigt højere grad integreres i kommunens politik og planlægning og indarbejdes i kommunens handlingsplaner. Nærværende Agenda 21 strategi skal også løbende revideres i de kommende år med henblik på at få integreret en samlet indsats i kommunens planlægning. 6

7 tet handler i bund og grund om at tage ansvar for at skabe en mere bæredygtig udvikling i verden. Men man må starte med sig selv som borger, virksomhed, kommune og land. Med Project Zero er startskuddet gået til at blive den første by, der er fuldstændigt CO 2 -neutral på energiområdet. Med projektet udpeges et klart mål i retning mod at skabe en mere bæredygtig fremtid for Sønderborg Kommune. Som en del af Project Zero samarbejdet er det ydermere Sønderborg Kommunes håb at kunne sætte et eksempel til efterfølgelse blandt andre byer i Danmark og i verden. I det følgende gives en kort beskrivelse af Project Zero s mål og initiativer. Sønderborg Kommune vil i de kommende år arbejde på at få integreret disse mål og initiativer i kommunens politikområder og planlægning herfor. I nærværende Agenda 21 strategi 2007 er det forsøgt at indarbejde delelementer af Project Zero målsætninger og initiativer, men der ligger fortsat et stort arbejde med at få integreret Project Zero i kommunens politikområder og planlægning. Det er derfor hensigten, at Agenda 21 strategien løbende revideres eksempelvis ved revidering af energi politik og energistrategi for Sønderborg Kommune. 7

8 Mål i Project Zero At skabe en CO 2 -neutral udvikling i år 2029 gennem energibesparelser og omlægning af forsyning til moderne energi. At halvere den private husstands energiforbrug og reducere CO 2 udslippet med 75% inden 2020 gennem omlægning til moderne energikilder. At øge borgernes interesse for, præference og forpligtelse til en mere effektiv energiudnyttelse. At udvikle nye energieffektive teknologier og koncepter. At forudse og forebygge konsekvenserne af klimaforandringerne, bl.a. gennem»design for ændret klima«af kystområder, bygninger, regnvandsopsamling etc. At markedsføre Sønderborg Kommune som et godt sted at bo og arbejde samt at etablere nye cleantech virksomheder. At Sønderborg Kommune bliver valgt som case-by til bæredygtig udvikling med henblik på præsentation af projektet under FN s klimakonference 2009, samt at dele af konferencen afholdes i Sønderborg Kommune. Udvikling af koncept for opstilling af energiregnskab og CO 2 -regnskab for Sønderborg Kommune. Gennem synlighed og kommunikation igangsættes en proces, der skal drive omlægninger og forbrugsreduktioner. Ændring af værdigrundlag, holdninger og adfærd. I et tæt samarbejde mellem uddannelsessystemet og Danfoss Universe udvikles koncepter for børnehaver, skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser alt sammen fokuseret på at skabe en aktiv og kompetent bevidsthed om værdier, holdninger og adfærd. Udvikling af energi- og miljømæssig bæredygtig byudviklingsplan for Sønderborg by. Udvikling af nye bæredygtige boligkoncepter. Havneudviklingsprojektet i Sønderborg Havn gøres bæredygtigt. Fremme bæredygtige transportformer. Styrkelse af offentlig transport. Etablering af klynger fokuseret på intelligent energi- og miljøhåndtering. Klyngedannelse skal styrke samarbejdsrelationer mellem virksomheder, rådgivere, operatører, uddannelse og forskning. At Sønderborg Kommune bliver valgt som case-by til bæredygtig udvikling med henblik på præsentation af projektet under FN s klimakonference 2009, samt at dele af konferencen, herunder en ungdomsklimakonference, afholdes i Sønderborg Kommune. 8

9 By & land Fremme af en bæredygtig udvikling i byområdet og i landdistrikter Status: En fortsat vækst i byerne skal sikres ved en bæredygtig byudvikling. For at beskytte naturværdier, produktive jordbrugsarealer og for at reducere transport- og energiforbruget er det derfor nød vendigt, at byvæksten hovedsageligt sker ved omdannelse, fortætning og bedre udnyttelse af eksisterende byarealer. I Kommuneplan er visionen at samle byudvikling og byaktiviteter omkring et bånd, der udgøres af de nuværende bydannelser. Bydannelserne ligger som»perler på en snor«og er knyttet sammen af den overordnede infrastruktur. Denne bystruktur vil bidrage til såvel mindre miljøbelastning som større biologisk mangfoldighed ved at friholde større landskabsområder for bebyggelse og ved at fastholde landskabelige korridorer i bybåndet. Adgang til og mulighed for naturoplevelser er vigtigt for alle mennesker. Oplevelse af natur er afgørende for, at nuværende og fremtidige generationer forstår nødvendigheden af en bæredygtig udvikling. Daglig kontakt med grønne områder styrker trivsel og livskvalitet. Let og nær adgang til rekreative områder og beplantning for byboerne i de større byer skal derfor vægtes særligt i planlægningen af bysamfundenes videre udbygning. Der er endvidere i Planstrategi 2007 redegjort for kommunens målsætninger for, hvordan landskabet kan udvikles som gode rammer for borgernes levevilkår og livskvalitet. Mål At en bæredygtig tankegang skal indgå i alle større nybyggerier og omdannelser; herunder har etablering af eller omlægning til energimæssigt bæredygtige bygninger/områder i tråd med målsætningen i Project Zero, høj prioritet. At trafikstrukturen indtænkes i byudviklingen, sådan at gener fra trafikken mindskes, og forbruget af energi og udledning af CO 2 minimeres. At nye større arealudlæg til byudvikling skal ske under hensyntagen til de eksisterende naturmæssige værdier og med ønsket om borgernes kontakt til naturen. At kvaliteten i byerne fortsat skal udvikles og forbedres ved bevaring, omdannelse, fortætning og fornyelse, og at det sker med respekt for eksisterende arkitektur og helheder. Der indarbejdes redegørelse for bæredygtighed i alle lokalplaner. Der skal ligeledes redegøres for sammenhængen med målsætninger og initiativer i Project Zero. Der indarbejdes redegørelse for etablering af eller omlægning til energimæssigt bæredygtige bygninger og områder i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner omhandlende bolig- og erhvervsområder. Der skal udpeges nye boligområder, som skal fungere som forsøgsområder for udvikling af bæredygtige boligkoncepter. Målet er, at de skal være CO 2 - neutrale. Havneudviklingsprojektet i Sønderborg Havn skal gøres bæredygtigt. Alle nye bygninger, som kommunen opfører, skal være lavenergibygninger. Der udarbejdes bevarende lokalplaner for de bevaringsværdige by- og landsbymiljøer. Det er besluttet at igangsætte udviklingsplaner for landsbyerne. Der udarbejdes en temaplan for bykvalitet og bosætning i alle større bysamfund. Der udarbejdes landskabsstrategi, der skal udpege måden, de forskellige områder i landskabet anvendes på. Der udarbejdes en arkitekturpolitik for byinventar og bymidterne. Der nedsættes tværfaglige arbejdsgrupper ved byplanmæssige opgaver for at sikre kvalitet i opgaveløsningen. 9

10 miljø Mindskelse af miljøbelastningen Forsyningspolitik Forsyningspolitikken er dækket gennem de kommunale sektorplaner: Vandforsyningsplan Spildevandsplan Affaldsplan Varmeplan Der er udarbejdet handlingsplaner inden for de fire områder. Handlingsplanerne revideres efter behov eksempelvis ved ændring af landsplandirektiv, ændring i kommuneplan og i henhold til miljømålsloven. Det er hensigten, at handlingsplanerne som minimum revideres hvert fjerde år. besparende foranstaltninger i hjemmet og på arbejdspladserne. Det forventes dog, at størstedelen af besparelserne er registreret. Mål At forsyne forbrugerne med rent drikkevand af god kvalitet under hensyntagen til den tilgængelige grundvandsressource. At sikre forsyningen i kommunen, sådan at der er planlagt alternative forsyningsmuligheder, hvis et vandværk må tages ud af drift. Nødplaner er i flere tilfælde indarbejdet i vandforsyningsplanen. At udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. tes at stramme op på det eksisterende vandrammedirektiv. Sønderborg Kommune vil arbejde på at leve op til de nye direktiver. I den seneste vurdering af vandkvaliteten i søer og vandløb fra 2001 fremgår det, at kvalitetsmålsætningerne generelt ikke er opfyldt. Sønderborg Kommune arbejder fortsat for, at søer og vandløb (recipienter) skal leve op til målsætningen for vandmiljøet. Der er derfor taget skridt til at gennemføre foranstaltninger, som kan nedbringe forureningstilstanden. Der er således udarbejdet spildevandsplaner for rensning af spildevandet i det åbne land. Status: Vandforsyning Sønderborg Kommune har en veludbygget vandforsyningsstruktur, hvor de almene og kommunale værker dækker byområderne samt størstedelen af det åbne land. Grundvandet i Sønderborg Kommune er generelt af god kvalitet; dog har det et forholdsvist højt indhold af jern og mangan. Da Als er omkranset af havvand, har det største problem mht. indvindingsstrukturen været at sikre grundvandet mod saltvandsindtrængning. Indvindingen er reduceret så meget, at grundvandsstanden er stabiliseret. Der forventes et svagt fald i vandforbruget. Det skyldes, at vi er blevet bedre til at spare på vandet og til at indføre vand- At medvirke til udarbejdelsen af vandog Natura planer samt efterfølgende udarbejde handleplaner for Natura 2000-områderne gældende fra Vandforsyningen bygges op omkring de nuværende almene vandforsyningsanlæg med mulighed for, at samtlige ejendomme i kommunen kan blive tilsluttet et alment forsyningsanlæg. Ledningsnettet sikres ved løbende vedligeholdelse og fornyelse, så der maksimalt bliver et ledningstab på 5%. Ringforbundne ledningsnet, som sikrer alternative muligheder ved driftsstop. Status: Spildevand Der er et nyt EU-vandrammedirektiv undervejs, som fastlægger nye rammer for beskyttelsen af vandmiljøet. Det forven- Der foretages endvidere en løbende udbygning og forbedring af overløbsbygværker og forsinkelsesbassiner for at reducere udledningen i tilfælde af overbelastning af kloaksystemet. Samtidig arbejdes der andre steder i systemet med separering af spildevand og overfladevand. Dermed undgås dels kælderoversvømmelser, og dels spildevandsudledninger til vandløb, søer og hav, i situationer med kraftig regn. Afvejningen af, om der skal foretages forsinkelser på eksisterende fælleskloakeringer, eller om de skal omdannes til separatkloakeringer, sker efter nøje vurdering af recipienten (modtager af spildevand/overfladevand), således at der tilstræbes den miljø- og driftsmæssigt mest optimale løsning. 10

11 Mål At sikre, at kloakforsyningen ikke bidrager til forurening. At sikre, at afledning af spildevand sker til offentlige spildevandsanlæg eller andre godkendte anlæg i henhold til spildevandsplanerne. At sikre, at den samlede miljøbelastning fra kloaksystem og renseanlæg minimeres efter en prioritering af de følsomme recipienter. Der udarbejdes en spildevandsplan for hele Sønderborg Kommune, hvor indsatsområderne prioriteres. Behandling af spildevand fra større samlede bebyggelser skal samles på rensningsanlæg. Slammet skal i størst muligt omfang indgå i det biologiske kredsløb eller på anden måde i en genbrugsproces. Inddragelse af flere ejendomme i det offentlige forsyningsnet og separatkloakering af ældre fælleskloakerede områder. Status: Affald Affaldsmængderne i Sønderborg Kommune er svagt stigende, selv om vi generelt er blevet bedre til at sortere og aflevere vores affald til genbrug. For at minimere stigningen i affaldsmængderne og sikre bedre kvalitet i de produkter, der på et tidspunkt bliver til affald, er det nødvendigt at fastholde fokus på affaldssortering og bortskaffelse. For borgerne er der i dag mulighed for at aflevere affald på ASA s 8 containerpladser. Det er en ordning, som benyttes flittigt. Væsentligt herfor er kort afstand og god tilgængelighed. Der er udarbejdet en affaldsplan, som gælder frem til Desuden foretager ASA Kemi indsamling af farligt affald. Mål At mindske stigningen af affaldsmængderne. Både i kommunernes egne institutioner/virksomheder og i private virksomheder og husholdninger. At forbedre kvaliteten af det affald, der produceres. At øge genanvendelsen. Undervisning og information til de kommende generationer på skoler og institutioner. Der er bl.a. taget initiativ til at planlægge en affaldsinformationskampagne målrettet børn i aldersgruppen 5-8 år i børnehaver og SFO er. Dialog, information og kampagner målrettet virksomheder og borgere. Forsøg med nye husstandsindsamlinger sammen med dagrenovationen. Hjemmekomposteringsordninger udbygges. Der er etableret ny containerplads og hal til farligt affald i Skodsbøl. Oprette stillinger til Agenda 21-koordinatorer, der skal koordinere arbejdet med at nedbringe ressourceforbruget i kommunens institutioner og bygninger og blandt byens borgere, leve op til målsætningerne i Project Zero og koordinere samarbejdet med Project Zero-interessenter og sætte fokus på bære dygtighed både i kommunen og blandt byens borgere og virksomheder. Status: Energi Sønderborg Kommune har en velfungerende el- og varmeforsyning. Forsyningen kommer hovedsageligt fra affalds- og natur gasfyrede kraftvarmeværker. Der er 5 fjernvarmeselskaber i Sønderborg Kommune: Sønderborg og Nordborg Kraftvarmeværk samt Augustenborg, Broager og Gråsten Fjernvarme. For Sønderborg Fjernvarme gælder, at produktionen hovedsageligt kommer fra affaldsforbrænding og kun en mindre del fra naturgasbaseret decentral varme. For Augustenborg, Broager, Gråsten og Nordborg gælder, at der er tale om naturgasbaseret decentral kraftvarme. Sydenergi leverer el til hele området. Sydenergi er en del af Project Zero-samarbejdet, der arbejder for at fremme en mere bæredygtig energiproduktion. Mål At skabe en CO 2 -neutral udvikling i år 2029 gennem energibesparelser og omlægning af forsyning til moderne energi. 11

12 At sikre bedste og billigste varmeforsyning med fornuftig samfundsøkonomi til Sønderborg Kommunes borgere under hensyntagen til miljøet. At harmonisere energipriserne. Andelen af energi fra produktion af vedvarende energi skal øges. At fremme og understøtte etablering af mere miljørigtige teknologier, eksempelvis biogas-anlæg. Der skal udarbejdes en energipolitik, som sætter fokus på at øge andelen af vedvarende energi. Sønderborg Fjernvarme vil igangsætte en proces med henblik på at omstille til biovarme (2007+), geovarme (2011) og solvarme (2007+) og vil kortlægge ledningsanlægget med henblik på omlægning. Der bør tilstræbes en bedre sortering af affald med henblik på bedre affaldsforbrænding. Det bør tilstræbes, at bygninger, som er direkte elopvarmede, konverteres til anden energiforsyning. Det bør tilstræbes, at bygninger, som er beliggende uden for områder med kollektiv varmeforsyning, primært opvarmes ved anvendelse af vedvarende energiressourcer. Varmepumper, solvarme og øvrig varmeforsyning baseret på vedvarende energi skal fremmes gennem information og gennem indarbejdelse af hensigtserklæringer og bestemmelser i lokalplaner for alle nye byområder. Der indarbejdes redegørelse for etablering af eller omlægning til energimæssigt bæredygtige bygninger/områder i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner omhandlende bolig- og erhvervsområder. Der skal ligeledes i nye lokalplaner redegøres for sammenhængen med målsætninger og initiativer i Project Zero. Brintprojekter igangsættes (2007+) i forskellige boligformer. Oprette stillinger til Agenda21-koordinatorer, der skal koordinere arbejdet med at nedbringe ressourceforbruget i kommunens institutioner og bygninger og blandt byens borgere, arbejde på at leve op til målsætningerne i Project Zero og koordinere samarbejdet med Project Zero-interessenter samt sætte fokus på bæredygtighed både i kommunen og blandt byens borgere og virksomheder. Trafik Antallet af personskadeuheld i Sønderborg Kommune er svagt stigende. Sønderborg Kommune ligger endvidere højt i uheldsstatistikken i sammenligning med de nationale målsætninger og de andre sønderjyske kommuner. Der er således fortsat brug for at prioritere trafiksikkerhed højt. Trafiksikkerheden er tæt forbundet med den måde, hvorpå veje og stier udformes, samt trafikbelastningen og -sammensætningen. Det er derfor hensigten at udarbejde en samlet trafiksikkerhedsplan for hele Sønderborg Kommune, som har til formål at koordinere indsatsen på området, forbedre trafiksikkerheden og nedbringe antallet af uheld. Den hidtidige indsats i Sønderborg Kommune består af en bred vifte af tiltag. Der er blandt andet foretaget omfattende vejombygning flere steder med det sigte at reducere hastigheden, støjbelastningen og forbedre det visuelle miljø samt forholdene for cyklister og fodgængere. Derudover er der foretaget trafikomlægninger, etableret flere stier for cykler og gående mv. Af konkrete projekter kan eksempelvis nævnes: Trafikplan for Sønderborg og Gråsten midtby samt Center Øst i Sønderborg by vedrørende optimering af trafikafvikling og styrkelse 12

13 af trafiksikkerhed; Skitseprojekt vedr. omfartsvej ved Broager, som har til formål at øge trafikkapaciteten; Projekt vedrørende, etablering af rundkørsel ved Broager, der skal nedsætte antallet af trafikuheld; Stianlæg i Notmark og Hundslev, der skal skabe trafiksikker sti/cykelsti for bløde trafikanter. Kollektiv trafik En væsentlig del af den trafikafledte miljøbelastning stammer fra privatbilismen. Det er derfor vigtigt, at der til stadighed satses på at forbedre den kollektive trafikbetjening. Som et led i at styrke den kollektive trafik overvejes det at lave forsøg med gratis kollektiv transport. Der er endvidere igangsat en undersøgelse af den kollektive transport med henblik på en optimering og effektivisering af de forskellige kørselstyper i kommunen, uden at det medfører en serviceforringelse. Mål At begrænse trafikskabte miljøproblemer. At en større andel af befordringen sker ved kollektiv trafik. At forholdene for de bløde trafikanter forbedres, og trafikmønstret sikres til fordel for bløde trafikanter på bekostning af privatbilismen. At antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne som følge af trafikuheld på Sønderborg Kommunes vej- og stinet skal reduceres væsentligt. Dialog, undervisning, information og kampagner målrettet borgerne skal fortsat fremmes. Cykel- og stiforbindelser forbedres mellem byområder og lokalområder. Der er igangsat udarbejdelse af en stiplan, der skal give borgere og turister mulighed for naturoplevelser. Fortsat trafiksanering og regulering, hvor også vej- og gaderummenes visuelle miljø tilgodeses. Igangsættelse af undersøgelse af den kollektive transport med henblik på en optimering og effektivisering af de forskellige kørselstyper i kommunen, uden at det medfører en serviceforringelse. Mulighederne for at indføre forsøg med gratis kollektiv transport undersøges. Der udarbejdes et forslag til en integreret trafikpolitisk handlingsplan, der omfatter samtlige transportformer i Sønderborg Kommune. Der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan for hele Sønderborg Kommune. Energi- og vandregnskab På baggrund af loven om energi- og vandbesparelser (ELO) skal der årligt foretages eftersyn af kommunale bygninger på over 1500 m 2. I samarbejde med en ELOkonsulent vurderes hver enkelt ejendoms tilstand og installationer, hvorefter der opstilles en energiplan med forslag til relevante energi- og vandbesparelser. Endvidere udarbejdes der et energimærke, hvor forbruget af el, vand og varme fremgår i forhold til miljøbelastning og nøgletal for tilsvarende bygninger. Mål At miljøbelastningen og ressourceforbruget i kommunernes egne bygninger mindskes mest muligt. Kommunen har budgetteret med besparelser på ressourceforbruget i kommunen i de kommende år. Der bør derfor investeres i at spare på energi og ressourcer i kommunens regi. Det foreslås derfor at oprette stillinger til Agenda 21-koordinatorer, der bl.a. skal koordinere arbejdet med at nedbringe ressourceforbruget i kommunens bygninger. Ressourcebevidsthed, energibesparelser og energistyring skal fremmes ved at ELO-ordningen dækker alle kommunale bygninger. Der udarbejdes CO 2 -regnskaber for alle kommunale virksomheder. Samarbejde om grønne og energirigtige indkøb intensiveres. 13

14 Miljømålslovens opgaver på natur- og vandområdet Miljømålsloven samler implementeringen af dele af en række af EU-direktiver i den danske lovgivning. Der er først og fremmest tale om vandrammedirektivet og habitatdirektivet. Loven skaber den overordnede ramme om en sammenhængende vand- og naturplanlægning. Loven har karakter af rammelov/proceslov, hvis genstand er den fremtidige beskyttelse af overfladevand og grundvand samt de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder, som udarbejdes af de statslige Miljøcentre). Derudover er kommunen i al planlægning forpligtet til at skabe sammenhænge mellem de særligt beskyttede Natura 2000-områder og til at bevare eksisterende og potentielle levesteder for arter og naturtyper. I overensstemmelse med direktivernes målsætninger er lovens overordnede formål at fastlægge en ramme for beskyttelse af vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, samt at beskytte en lang række levesteder for dyr og planter, herunder en beskyttelse af særligt truede arter. Loven vil komme til at stå meget centralt i den fremtidige regulering af det åbne land, idet der ud af lovens plansystem med statslige vand- og naturplaner og efterfølgende kommunale handleplaner vil blive skabt en ramme, der vil styre kommunens myndighedsarbejde vedrørende centrale områder som drikkevand, spildevand, landbrug, naturbeskyttelse, vandløb, råstofindvinding etc. Som led i gennemførelsen af kommunalreformen er det fastlagt, at staten skal forestå hele den overordnede planlægning, mens kommunerne lokalt skal udmønte dette via kommunale handleplaner. Som det fremgår af oversigten, skal handleplanerne være færdige i Miljømålslovens tidsfrister Miljømålslovens tidsfrister for vandog naturbeskyttelsesplanerne (Natura 2000): 2004: Vanddistriktsmyndigheden skal have gennemført en basisanalyse af vanddistriktet. 2006: Forslag til arbejdsprogram for gennemførelse af vandplanen og overvågningsprogram færdigt. Basisanalyse for Natura 2000-områder færdig. 2007: Idéfaser vedrørende vandplaner og naturbeskyttelsesplaner. Offentliggørelse af foreløbig oversigt over de væsentligste vandforvaltningsmæssige opgaver. 2008: Høring af forslag til statslige vandplaner samt over statslige naturbeskyttelsesplaner. 2009: Første generation af statslige vand- og naturbeskyttelsesplaner færdiggøres. 2010: Kommunale handleplaner vedrørende både vand og natura 2000 færdige. 2012: Indsatsprogrammer på vandområdet skal være operationelle. 2015: Opfyldelse af miljømål for overfladevand og grundvand. Opfyldelse af mål for Natura 2000-områder. Offentliggørelse af anden generation af vandplaner. 14

15 natur Fremme af biologisk mangfoldighed Status: Sønderborg Kommune har en rig og varieret natur med kyster, fjorde, sunde, skove, ådale og bakker, som det er vigtigt at beskytte og sikre for fremtidige generationer. Sønderborg Kommune lægger stor vægt på, at befolkningen i størst muligt omfang sikres fri adgang til disse naturværdier. Borgernes muligheder for at opleve naturen, dyre- og plantelivet er dog afhængig af opbakningen til at investere i naturbevarelse og biologisk mangfoldighed. Store marker og få småbiotoper giver dårlige vilkår for såvel dyrs som menneskers færden i naturen. I de senere år er der dog sket forbedringer i form af genopretning af vandhuller og udlæg af udyrkede bræmmer. Et af de overordnede temaer i kommuneplan er Den Grønne Struktur. Gennem en sammenhængende plan for en grøn struktur er det visionen at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturarealer og markante landskabsstrøg og at skabe nem adgang hertil via et sammenhængende stisystem. Mål Leve op til målsætningerne i Miljømålslovens vand- og naturplaner. Som en del af målopfyldelsen af Miljømålslovens vand- og naturplaner vil Sønderborg Kommune i det omfang, det er muligt, anvende kommunale arealer til konkrete indsatser. At stoppe nedgangen af biodiversitet. At bevare og udvikle en varieret natur, der skaber mulighed for en rig og mangfoldig flora og fauna. At skabe en sammenhængende grøn struktur og et stisystem, der forbinder byernes parker, grønne områder, de grønne kiler i det åbne land, skove, naturområder mv., som kan sikre spredningskorridorer for dyr og planter samt nem adgang for befolkningen. At medvirke til udarbejdelsen af vandog Natura planer samt efterfølgende udarbejde handleplaner for Natura 2000-områderne gældende fra Målsætning om biologisk mangfoldighed indarbejdes i kommende lokalplanforslag i naturområder og i byområder, hvor det har relevans. At forpligte sig til at stoppe nedgangen af biodiversitet via underskrivelse af Countdown 2010-deklarationen. Alle søer, vandhuller og vandløbsstrækninger, som ligger på arealer, som ejes af Sønderborg Kommune, skal have dyrkningsfrie bræmmer på mindst 5 m. På arealer, som ligger op til følsomme recipienter, hvor næringsstofbelastningen er et problem, vil gødskningen blive underlagt restriktioner, som tager afsæt i den mest følsomme naturtype. Kommunens aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunalt ejede arealer ikke sprøjtes, fastholdes. Arealer, som kan indgå i Natura netværk mellem habitatområder eller som egnede levesteder for de særligt beskyttede arter og naturtyper, vil indgå i vand- og naturplanlægningen. Forbedring af miljøteknologi inden for landbruget. I forlængelse af Planstrategien 2007 og i forbindelse med den kommende kommuneplan udarbejdes en strategi for land og vand. 15

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere