Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16."

Transkript

1 Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Udbudet har været annonceret i Taastrup Avis og på kommunens hjemmeside den 26. januar Tilbudsgivere betegnes i det følgende køber. 1 Beskrivelse af ejendommen og formål med udbuddet: Den udbudte ejendom omfatter matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup, og er på m 2. Ejendommens beliggenhed fremgår af bilag 4. BK 16 er omfattet af rammelokalplan og lokalplan Heri udlægges ejendommen til parkeringshus i den østlige del mod Banestrøget og en erhvervsdel mod Høje Taastrup Boulevard med 2350 m 2 etageareal i 3 etager, dog bortset fra et tårn. Byrådet har efterfølgende besluttet, at BK 16 ikke skal anvendes til parkeringshus, og har samtidig besluttet, at den udbydes til salg med henblik på etablering af en bebyggelse med både boliger og erhverv. Ligeledes er det besluttet, at der kan accepteres en fortætning af området for derigennem at skabe grundlag for mere liv i Høje Taastrup By. Det forudsættes at der skal udarbejdes supplerende lokalplan for ejendommen baseret på det valgte tilbud og projekt. Salget af ejendommen sker med forbehold for endelig godkendelse af supplerende lokalplan. Såfremt der ikke vedtages en supplerende lokalplan for ejendommen ophæves handlen, og ingen af parterne kan stille krav mod hinanden. Udskrift af tingbogsattest for ejendommen vedlægges som bilag 5, og ejendomsoplysningsskema vedlægges som bilag 6. 2

2 Krav til tilbud og kriterier for valg af tilbud: Køber skal, som en del af tilbuddet, afgive tilbud på ejendommen, idet sælger dog fastsætter en minimumspris på kr. (tre millioner firehundrede tusinde kr.). Køber skal desuden som del af tilbuddet vedlægge et skitseprojekt for den påtænkte bebyggelse og anvendelse af den udbudte ejendom. Krav til skitseprojektet fremgår af bilag 2. Valg af tilbud sker ud fra en samlet vurdering af skitseprojektets tekniske og arkitektoniske værdi samt den afgivne pris. Skitseprojektet og prisen vil hver blive vægtet med 50 %. Sælger forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud, og er ikke forpligtet til at sælge til den fastsatte minimumspris. Købers tilbud er bindende med en acceptfrist for sælger på 3 måneder fra udløb af fristen for tilbudsgivning. Tilbud skal være modtaget senest den 15. april 2005 kl , og skal sendes eller afleveres til: Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret Bygaden Taastrup Tilbudsmaterialet skal mærkes Tilbud BK 16. Indkomne tilbud behandles fortroligt indtil salget har fundet sted. Spørgsmål vedrørende udbuddet skal rettes til udviklingschef Klaus T. Møller på tlf eller udviklingskonsulent Bente Jongberg på tlf Spørgsmål om udbuddet kan ikke forventes besvaret efter 15. marts Der vil blive holdt et informations- og spørgemøde på Høje-Taastrup Rådhus den 17. februar 2005 kl i mødelokale B 203 på Rådhuset. Alle, der har rekvireret udbudsmaterialet, er velkomne til at deltage, og tilmelding skal ske senest den 11. februar 2005 pr. til Sælgers endelige godkendelse foreligger, når sælgers accept er meddelt køber. 3 Rammer for anvendelsen af ejendommen: Den udbudte ejendom skal anvendes til erhvervs- og boligformål, og der kan forventes en byggeret på ca bruttoetagemeter. Evt. kælderarealer vil ikke indgå i beregning af bruttoarealet. Der er fastlagt følgende rammer for byggeriet: - 2 -

3 Byggeriet skal have en ubrudt facadelinje i skel mod Høje Taastrup Boulevard (øst) og Banestrøget (vest) Byggeriet skal opføres i 3 etager Byggeriet skal forsynes med et tårn i grundens sydøstlige hjørne, således at der opstår en portvirkning mod Høje Taastrup Boulevard. Tårnbygningen skal have 7 etager, og skal udformes på en sådan måde, at det arkitektonisk passer til tårnet på bygningen umiddelbart øst for den udbudte grund. Byggeriet skal have arkade mod Høje Taastrup Boulevard, jf. lokalplan s bestemmelser Byggeriet skal være muret byggeri af tegl i gule nuancer, som forholder sig til omgivelserne, men der vil være mulighed for at supplere med andre facadeelementer, der sikrer en mere åben og levende facade. Byggeriet skal have tage bestående af enten saddeltag o beklædt med sort eternitskifer, eller hvælvet tag beklædt med f.eks. aluminium, zink eller andre metalliske materialer. Der skal etableres velbeliggende og velindrettede opholdsarealer efter følgende retningslinjer: Boliger - minimum 40 % af bruttoetagearealet af det samlede boligareal, Butikker og kontorer minimum 10 % af bruttoetagearealet af det samlede areal til butikker og kontorer. Alle boliger skal have syd - eller vestvendte altaner, af en sådan størrelse, at altanerne kan benyttes til ophold. Alle altaner indgår i beregningen af opholdsarealer. Der skal udlægges parkeringspladser svarende til følgende parkeringsnormer: 1 plads pr. bolig 1 plads pr. 50 m 2 bruttoareal butik 1 plads pr. 50 m 2 bruttoareal kontor. Køber skal anlægge p-plads på arealet syd for ejendommen (del af matr. nr. 67 æ Høje Taastrup By, Høje Taastrup, se bilag 4). Parkeringspladserne på dette areal skal anlægges efter samme standard som øvrige p-pladser i Høje Taastrup Stationsby og overdrages til Grundejerforeningen Høje Taastrup Station Syd efter anlæg. Projekt for etablering af p-pladser skal forelægges Høje-Taastrup kommune til godkendelse. Køber kan vælge at placere parkeringspladser helt eller delvist i parkeringskælder på arealet. Af de krævede parkeringspladser er de 24 allerede til rådighed i den private fællesparkering i området. Synlig beton skal indfarves med okker. Tagrender og nedløbsrør skal være lyse/ grå eller fremstå som zink. Døre og vinduer skal være hvide Gulvkote mod Høje Taastrup Boulevard må max. være 20 cm over terræn (eksisterende belægning)

4 Facadehøjde max. 10,5 m over terræn Byggeriet skal opføres, så der indrettes butikslokaler mod Høje Taastrup Boulevard. Kommunen vil tillade, at der i butikslokalerne indrettes kundeorienterede liberale serviceerhverv f.eks. speciallæger, klinikker (fysio-, zone-, fod- og andre terapeuter, akupunktører, kiropraktorer, massører), restaurant, café, pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed, mv. Byrådet kan desuden søges om tilladelse til at lade lokaler indrette midlertidigt til anden anvendelse, såfremt en senere indretning til butiksformål og lignende kundeorienteret virksomhed tilgodeses. I byggeriet vil der skulle indrettes minimum 400 m 2 butiksareal, samt minimum 1000 m 2 erhvervsareal (kontor samt andre liberale erhverv, f.eks. lægekonsultationer). Mod Høje Taastrup Boulevard skal 2. og 3. sal bruges til boliger. Eksempler på bebyggelsesmuligheder på grunden er vist på bilag 3. Områdets byggemodning: 4 Køber byggemodner den udbudte ejendom til brug for købers projekt. Køber afholder alle omkostninger til evt. reparation og fornyelse af den allerede etablerede byggemodning i det omfang købers projekt nødvendiggør dette. Køber har pligt til at fjerne eller omlægge evt. ledninger, der ikke længere skal anvendes eller ligger i vejen for købers projekt efter anvisning fra den relevante ledningsejer og uden udgift for ledningsejeren. Køber er endvidere forpligtet til for egen regning at nedlægge og fjerne de eksisterende parkeringspladser på grunden, i det omfang pladserne ikke kan anvendes i købers projekt. Der er tilslutningspligt til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. for ejendommen Ansvar for den handlede ejendom: Arealet overtages af køber 5 som det er og forefindes, og som beset af køber, med samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed ejendommen har tilhørt sælger, herunder med eventuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber og grundejerforening og i øvrigt som beskrevet i disse udbudsvilkår. Sælger er uden ansvar for, om der på ejendommene måtte være utinglyste rettigheder og/eller byrder, herunder hævd eller andet. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ingen sådanne rettigheder er

5 Sælger er uden ansvar for faktiske såvel som retlige mangler undtagen for vanhjemmel, herunder er sælger uden ansvar for arealets jordbundsforhold, og arealets beskaffenhed i øvrigt. Køber er berettiget til i 2 måneder fra sælgers accept af tilbuddet for egen regning at lade gennemføre en jordbunds- og forureningsundersøgelse af de erhvervede ejendomme. Køber er berettiget til at træde tilbage fra handlen uden krav fra nogen af parterne, hvis det konstateres, at bæreevnen for de oprindelige jordlag under det udlagte fyldlag på grunden medfører at ekstrafundering ud over et beløb, der svarer til 10 % af købesummen er nødvendig, eller at grunden er forurenet, så den påtænkte anvendelse er umulig, se dog efterfølgende afsnit om forurening. Sælger er dog berettiget til at fastholde handlen mod at betale meromkostningerne til ekstrafundering eller afhjælpning af forureningen i forhold til den påtænkte anvendelse. Køber er forpligtet til at fremsende forslag bilagt teknisk dokumentation til udførelse af den fornødne ekstrafundering/afhjælpning af forurening med tilhørende overslag over omkostningerne til sælgers godkendelse og accept. Hvis sælger kan tiltræde købers forslag, gennemføres salget, og meromkostningerne refunderes til køber i forbindelse med refusionssaldoens udarbejdelse. Hvis sælger ikke kan tiltræde købers forslag, har køber 14 dages frist til skriftligt at ophæve handelen efter modtagelsen af sælgers skriftlige afslag. Hvis handelen ophæves på dette grundlag har parterne ingen krav mod hinanden. Køber betaler i givet fald omkostningerne ved handlens ophævelse. Såfremt køber vælger at træde tilbage fra handlen udleveres kopi af alt materiale i forbindelse med undersøgelserne af ejendommen til sælger. Sælger oplyser, at sælger ikke har kendskab til jordbundsforholdene i øvrigt. Jordbundsforhold: Ikke stabile jordlag (fyld udlagt på grunden for at hæve terrænet til samme niveau som vejene i Høje Taastrup planen) på indtil 100 cm s tykkelse giver ikke ret til at træde tilbage fra handelen eller til krav om refusion af eventuelle ekstra funderingsomkostninger, ligesom omkostninger ved normale og evt. ekstraordinære foranstaltninger i denne zone ikke kan medregnes i opgørelsen af omkostninger til ekstrafundering. Forurening: Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke findes kemikalierester eller anden forurening på grunden. Ved forurening forstås indhold af olie-, benzin-, kemikalie- og/eller tungmetalrester i jorden, som overstiger jordkvalitetskriterierne for den påtænkte anvendelse af jorden i Miljøstyrelsens, på udstykningstidspunktet, gældende liste over kvalitetskriterier for jord. Forekomster af marksten, murbrokker, beton, metal, glas og lignende, der er inaktive i forhold udvaskning af forurenende stoffer og derfor ikke udgør et miljøproblem anses ikke for forurening. Forekomst af større mængder (>250 kg.) asbestholdig eternit i jorden anses dog for forurening. Såfremt grunden i forbindelse med gennemførelse af byggeri eller andre anlægsarbejder på grunden viser sig forurenet, er køber forpligtet til omgående at orientere sælger herom. Parterne skal herefter og straks ved forhandling aftale, hvorledes evt. fjernelse af forurenet overskudsjord fra anlægsarbejdet skal finde sted i overensstemmelse med miljømyndighedernes anvisninger. Merudgifter til fjernelse af forurenet overskudsjord afholdes af sælger i det omfang, udgifterne ikke dækkes fra anden side. Almindelige omkostninger til fjernelse af overskudsjord er sælger uvedkommende. Sælger er alene forpligtet til at betale nødvendige meromkostninger til fjernelse af forurenet overskudsjord. Sælger er ikke forpligtet til at betale andre omkostninger af nogen art

6 Jord og materialer fra fjernelse af parkeringspladserne herunder evt. belægninger betragtes ikke som forurening, og køber vil ikke kunne gøre krav om nogen form for økonomisk kompensation for fjernelse af disse materialer. Arkæologi: Køber er forpligtet til at respektere, at der foretages undersøgelser af eventuelle arkæologiske forekomster efter gældende lovgivning herom. Sælger oplyser, at der er gennemført arkæologiske undersøgelser, men der ydes ingen erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis der alligevel i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder findes fortidsminder, der kræver yderligere undersøgelser. Hvis der findes fortidsminder under jordarbejder på ejendommen, vil de være omfattet af museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Jordarbejdet skal i givet fald standses i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal Museum på tlf Bebyggelsespligt og tidsfrister: Køber må ikke sælge ejendommen i ubebygget stand uden sælgers godkendelse. 6 Køber er forpligtet til at realisere det i tilbuddet viste skitseprojekt, som skal opfylde de stillede krav i nærværende udbudsvilkår. Sælger er forpligtet til at udarbejde forslag til lokalplan samt evt. kommuneplantillæg til politisk behandling inden udgangen af november 2005, forudsat at køber og sælger inden 1. oktober er enige om indholdet af forslaget til lokalplan. Sælger forpligter sig til at behandle lokalplanen endeligt inden 1. juli 2006, forudsat der ikke bliver klaget over kommunens afgørelse eller gøres indsigelse fra overordnede myndigheder eller domstolene. Udgangspunktet for lokalplanforslaget er købers skitseprojekt. Sælger er berettiget til at ophæve handelen uden erstatning overfor køber, hvis Køber og sælger ikke kan blive enige om indholdet af et forslag lokalplan senest 1. oktober Hvis den endelige vedtagelse af lokalplanen og evt. kommuneplantillæg må opgives som følge af forhold, der ikke er underlagt kommunens kontrol, eksempelvis klageafgørelser fra andre myndigheder eller domstolsafgørelser, Byggeriet ikke er færdigt senest 1. november Hvis endelig godkendelse af lokalplanen forsinkes som følge af behandling af klager m.v. forlænges ovennævnte frister tilsvarende. Nærværende bestemmelser skal tinglyses servitutstiftende på ejendommene i forbindelse med tinglysning af skødet. Overtagelse: 7-6 -

7 Grunden overtages af køber den 1. i måneden efter, at lokalplan er endelig vedtaget af Byrådet. Arealet henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende. Overtagelsesdagen er skæringsdato for arealets indtægter og udgifter. Refusionen heraf afgøres kontant på anfordring. Ejendommens købesum: Der er i udbudsvilkårene alene fastsat en minimumskøbesum på kr., idet der søges højere bud på ejendommen. 8 Købesummen erlægges kontant og berigtiges ved, enten at: Køber betaler købesummen til sælger senest på overtagelsesdagen. Såfremt skødet underskrives inden overtagelsesdagen, skal købesummen betales ved skødets underskrift. Ved evt. senere betaling opløber morarenter jf. rentelovens 5. eller Køber kan med frigørende virkning deponere købesummen i et anerkendt pengeinstitut til fordel for sælger senest på overtagelsesdagen. Hvis skødet underskrives inden overtagelsesdagen, skal købesummen deponeres ved skødets underskrift. Den oppebårne rente tilfalder sælger fra overtagelsesdagen. Købesummen frigives til sælger, når endeligt skøde forligger tinglyst uden præjudicerende anmærkninger. Købesummen inklusiv forrentning, frigives til sælger, når endeligt skøde foreligger tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Ved for sen betaling tillægges der morarente i henhold til rentelovens bestemmelser. Sælger indestår for, at køber modtager købesummen tilbage, såfremt endeligt skøde til køber ikke kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesummen erlagt kontant tilbagebetales med tillæg af oppebåren rente. Ved ophævelse af handelen med deponeret købesum tilfalder renten fra overtagelsesdagen køber. Beløbet forrentes ikke yderligere. Alle øvrige omkostninger afholdes af køber. Omkostninger uden for købesummen: 9-7 -

8 Beløb, som skal betales uden for købesummen, herunder tilslutningsbidrag, betales kontant på anfordring fra den tilgodehavende part. Ud over købers omkostninger ved byggemodningen, jævnfør 4, betaler køber følgende omkostninger udenfor købesummen: Tilslutningsafgifter og bidrag i henhold til gældende takster. Omkostninger til anlæg af overkørsler til arealet efter regning. Overkørsler udføres af Høje- Taastrup kommune med mindre andet aftales med sælger. Alle omkostninger ved udarbejdelse af nærværende udbudsmateriale samt annoncering afholdes af sælger. Køber afholder alle udgifter ved afgivelse af tilbud. Køber afholder alle omkostninger som følge af eventuelle undersøgelser af ejendommen. Det gælder både undersøgelser på baggrund af nærværende udbudsmateriale, og på baggrund af andre forhold, herunder købers overvejelser vedrørende brug af arealet. Alle omkostninger ved handlens berigtigelse betales af køber, herunder tinglysningsafgift, eventuelle omkostninger til gebyrer i forbindelse med indtræden i forsyningsselskaber, samt salær til berigtigende advokat i forbindelse med handlen. 10 Sikring af offentlige interesser, ledningsanlæg m.v.: Sælger forbeholder sig ret til at stille krav om yderligere dokumenter og/eller servitutter, som sælger i sin egenskab af offentlig myndighed for området måtte finde nødvendige, retligt påkrævet og/eller sagligt begrundet. Erklæring om handelsvilkårene: 11 Parterne erklærer på tro og love, at den tilbudte og af sælger accepterede købesum ikke er mindre end ejendommens markedsværdi. Parterne henviser til, at handlen har fundet sted med respekt af de forpligtelser, som følger af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Misligholdelse:

9 Såfremt køber misligholder et af sælger accepteret tilbud, herunder ikke overholder de i udbudsvilkårene nævnte tidsfrister, kan sælger kræve følgende: 1. At de af sælger overdragne ejendomme til køber vil være at tilbageskøde helt eller delvis til sælger for den købesum inkl. byggemodningsomkostninger og tilslutningsbidrag, hvortil de er erhvervede med fradrag af 10% og uden rentetilskrivning. I købesummen jf. foranstående indregnes ikke omkostninger til etablering af stik, overkørsler og andre anlæg etableret specifikt for køber. 2. At køber er erstatningsansvarlig overfor sælger efter sædvanlige erstatningsansvarsregler. Dog er de under punkt 1 nævnte 10% minimumserstatning, og erstatningen kan ingensinde være mindre end de nævnte 10%. Sælger er berettiget til at tilbageholde købesummer til hel eller delvis sikkerhed for erstatningskrav, således at tilbageholdte købesummer først betales, når parternes mellemværende endelig kan opgøres ved et konstateret tab ved dom eller forlig. Herudover udreder køber til sælger omkostningerne ved tilbageskødning. 3. Såfremt ejendommene, som sælger efter ovennævnte bestemmelser måtte kræve tilbageskødet, er forbedret af køber, kan køber forlange at sælger godtgør køber eller panthavere, eller eventuelt rettighedshavere, den dokumenterede værdiforøgelse, eventuelt konstateret ved et dækningssalg. Skøde: 13 Køber er forpligtet til at fremsende skødeudkast inden en måned efter sælgers endelige accept. Såfremt køber ved berigtigelse af nærværende handel ikke ønsker at benytte bestallingshavende advokat, er sælger berettiget til såfremt overdragelsesdokumenterne er mangelfulde og/eller ikke foreligger klar på skødeskrivningsdato i overensstemmelse med disse udbudsvilkår - enten at fordre, at køber benytter bestallingshavende advokat, eller at sælgers advokat færdiggør berigtigelsen af handlen for købers regning. Såfremt sælger gør indsigelse mod de fremsendte dokumentudkast, eller såfremt disse ikke foreligger på skødeskrivningsdatoen, kan sælger give meddelelse om, at han ønsker at udnytte sin førnævnte ret til at forlange anvendelse af advokat respektive at engagere advokat til færdiggørelse af berigtigelsen. Såfremt dokumenterne herefter ikke foreligger i en form, der ikke giver berettiget anledning til indsigelser senest 8 dage efter sælgers førnævnte meddelelse, kan sælger uden yderligere varsel iværksætte advokatens udarbejdelse af dokumenterne for købers regning. 14 Bilag til udbudsvilkårene: 1 Krav til skitseprojekt - 9 -

10 2 Tilbudsblanket 3 Illustration af bebyggelsesmulighed 4 Kortbilag, kan desuden rekvireres digitalt 5 Tingbogsattest 6 Ejendomsoplysningsskema

11 Bilag

12 Krav til skitseprojekt Skitseprojektet skal som minimum indeholde følgende materiale: Situationsplan i mål 1:500 Etageplaner i mål 1:200 Snit og facader i mål 1:200 Beskrivelse af skitseprojektet, herunder hvor mange m2 der anvendes til bolig-, butik- og kontorformål. Beskrivelse af P-forhold, herunder evt. parkering under terræn Beskrivelse af opholdsarealer, herunder illustration af, hvor arealerne placeres Beskrivelse af materialevalg, herunder specielt facade- og tagmaterialer. Tidsplan for realisering Derudover skal skitseprojektet være bilagt Navn og kontaktperson for nuværende bankforbindelse. Hvis bankforbindelse er skiftet indenfor de sidste 3 år skal tidligere bankforbindelser være oplyst Navn og kontaktperson for nuværende revision. Hvis revision er skiftet indenfor de sidste 3 år skal tidligere revisorer være oplyst Sidste 3 års regnskaber på hovedtal med angivelse af bl.a. omsætning, resultat og egenkapital. Hvis køber ikke har været omfattet af regnskabspligt de sidste 3 år vedlægges anden dokumentation for økonomisk formåen, f.eks. bankerklæring. Erklæring om, at køber ikke har forfalden gæld til det offentlige

13 Bilag

14 Tilbudsblanket I henhold til Høje-Taastrup kommunes udbudsvilkår dateret 25. januar 2005 ønsker undertegnede at købe ejendommen matr. nr. 67 g Høje Taastrup By, Høje Taastrup for kr., skriver kroner Beløbet betales kontant/bankgaranteres på de i udbudsvilkårene nævnte betingelser., den Som køber v/tegningsberettiget: (underskrift) Navn: Firma: Adresse: Post.nr./-distrikt: Telefonnummer For at være konditionsmæssigt skal tilbuddet være bilagt et skitseprojekt, der opfylder kravene i bilag

15 Bilag

16 Eksempler på bebyggelsesmuligheder Eksemplerne er ikke målfaste og kun til orientering for tilbudsgiverne. Figur A Figur B

17 Bilag

18

19

20 Bilag

21

22

23

24 Bilag

25

26

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået følgende aftale om køb

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm HADERSLEV KOMMUNE Ejendomsudvikling Juni 2014 Acadre 14/15381 Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm Området er beliggende indenfor lokalplan 12.56.1-1. Der må i henhold til lokalplanen

Læs mere

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg.

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg. GIV ET BUD Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev Jordstykke på 1.005 m2 udbydes til salg. Violvej, Breum, 7870 Roslev. Skive Kommune udbyder matr. nr. 3m Breum by, Grinderslev beliggende på Violvej i Breum

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Bavne Ager Nord-Øst - Gilleleje. Udbudsprospekt

Bavne Ager Nord-Øst - Gilleleje. Udbudsprospekt Bavne Ager Nord-Øst - Gilleleje Udbudsprospekt Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Vilkår for at afgive bud...2 Samlet oversigt over krav til tilbud...3 2. Ejendommen...4 3. Salgsvilkår...5

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Klintevej, 6000 Kolding Matr.nr. 120m Kolding Markjorder 3. afd. Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Fabriksvej/Nordtoften, Ørnhøj Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 2 2. BYGGEMODNING

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Salgsvilkår for Ejendommen Jægerbuen 37 til opførelse af 7 rækkehuse

Salgsvilkår for Ejendommen Jægerbuen 37 til opførelse af 7 rækkehuse Ishøj den 29. juli 2014 Udbudsvilkår Jægerbuen 37 Salgsvilkår for Ejendommen Jægerbuen 37 til opførelse af 7 rækkehuse Ishøj Kommune udbyder ejendommen matrikel nr. 16 qm, Ishøj By, Ishøj beliggende Jægerbuen

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...

Læs mere

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV Grund, Kirkebakken 11, 7870 Roslev, matr.nr. 9au Roslev By, Roslev Skive Kommune udbyder en grund beliggende Kirkebakken 11, 7870 Roslev til salg i henhold til

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse Måløv Erhvervspark - Hyldhøj Matr.nr. 7 bg og 10 ø Måløv

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG

GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG GRUND TIL BOLIG- OG/ELLER ERHVERVSFOR- MÅL I BYKVARTERET EGEBJERG Ballerup Kommune tilbyder en attraktiv grund til bolig og eller erhvervsformål i det eftertragtede Egebjerggård, med adressen Egebjerg

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Udbuddet sker uden en fastsat mindstepris.

Udbuddet sker uden en fastsat mindstepris. Giv et bud Jordstykke på ca. 9.000 m 2 udbydes til salg. Holstebrovej/Rønbjergvej, 7860 Spøttrup Skive Kommune udbyder matr. nr. 17g Hvidbjerg By, Hvidbjerg beliggende på Holstebrovej/Rønbjergvej i Hvidbjerg

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Storparcel 23 i Trylleskov Strand

Storparcel 23 i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel 23 i Trylleskov Strand 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 23 til opførelse af almene familieboliger i etagebyggeri i max. 3

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Nordfyns Kommune udbyder nu den tidligere storparcel i Stenløkkeparken til salg i 20

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 5e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 5e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE

GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE GRUND TIL BOLIGFORMÅL I BALLERUP BY- MIDTE Ballerup Kommune tilbyder en attraktiv grund til boligformål i Ballerup Bymidte, med adressen Linde Alle 9, 2750 Ballerup. Ballerup Bymidte er under stærk forandring

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Udbud af landbrugsarealet matr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe

Udbud af landbrugsarealet matr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe Udbud af landbrugsarealet mr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Udbud af landbrugsparceller matr. nr. 6cy, Gl. Arnborg By, Arnborg

Udbud af landbrugsparceller matr. nr. 6cy, Gl. Arnborg By, Arnborg Udbud af landbrugsparceller matr. nr. 6cy, Gl. Arnborg By, Arnborg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING THISTED KOMMUNE UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf.nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Sjørring by...3 Området ved Frejasvej...3 Udstykningen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere