Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16."

Transkript

1 Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Udbudet har været annonceret i Taastrup Avis og på kommunens hjemmeside den 26. januar Tilbudsgivere betegnes i det følgende køber. 1 Beskrivelse af ejendommen og formål med udbuddet: Den udbudte ejendom omfatter matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup, og er på m 2. Ejendommens beliggenhed fremgår af bilag 4. BK 16 er omfattet af rammelokalplan og lokalplan Heri udlægges ejendommen til parkeringshus i den østlige del mod Banestrøget og en erhvervsdel mod Høje Taastrup Boulevard med 2350 m 2 etageareal i 3 etager, dog bortset fra et tårn. Byrådet har efterfølgende besluttet, at BK 16 ikke skal anvendes til parkeringshus, og har samtidig besluttet, at den udbydes til salg med henblik på etablering af en bebyggelse med både boliger og erhverv. Ligeledes er det besluttet, at der kan accepteres en fortætning af området for derigennem at skabe grundlag for mere liv i Høje Taastrup By. Det forudsættes at der skal udarbejdes supplerende lokalplan for ejendommen baseret på det valgte tilbud og projekt. Salget af ejendommen sker med forbehold for endelig godkendelse af supplerende lokalplan. Såfremt der ikke vedtages en supplerende lokalplan for ejendommen ophæves handlen, og ingen af parterne kan stille krav mod hinanden. Udskrift af tingbogsattest for ejendommen vedlægges som bilag 5, og ejendomsoplysningsskema vedlægges som bilag 6. 2

2 Krav til tilbud og kriterier for valg af tilbud: Køber skal, som en del af tilbuddet, afgive tilbud på ejendommen, idet sælger dog fastsætter en minimumspris på kr. (tre millioner firehundrede tusinde kr.). Køber skal desuden som del af tilbuddet vedlægge et skitseprojekt for den påtænkte bebyggelse og anvendelse af den udbudte ejendom. Krav til skitseprojektet fremgår af bilag 2. Valg af tilbud sker ud fra en samlet vurdering af skitseprojektets tekniske og arkitektoniske værdi samt den afgivne pris. Skitseprojektet og prisen vil hver blive vægtet med 50 %. Sælger forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud, og er ikke forpligtet til at sælge til den fastsatte minimumspris. Købers tilbud er bindende med en acceptfrist for sælger på 3 måneder fra udløb af fristen for tilbudsgivning. Tilbud skal være modtaget senest den 15. april 2005 kl , og skal sendes eller afleveres til: Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret Bygaden Taastrup Tilbudsmaterialet skal mærkes Tilbud BK 16. Indkomne tilbud behandles fortroligt indtil salget har fundet sted. Spørgsmål vedrørende udbuddet skal rettes til udviklingschef Klaus T. Møller på tlf eller udviklingskonsulent Bente Jongberg på tlf Spørgsmål om udbuddet kan ikke forventes besvaret efter 15. marts Der vil blive holdt et informations- og spørgemøde på Høje-Taastrup Rådhus den 17. februar 2005 kl i mødelokale B 203 på Rådhuset. Alle, der har rekvireret udbudsmaterialet, er velkomne til at deltage, og tilmelding skal ske senest den 11. februar 2005 pr. til Sælgers endelige godkendelse foreligger, når sælgers accept er meddelt køber. 3 Rammer for anvendelsen af ejendommen: Den udbudte ejendom skal anvendes til erhvervs- og boligformål, og der kan forventes en byggeret på ca bruttoetagemeter. Evt. kælderarealer vil ikke indgå i beregning af bruttoarealet. Der er fastlagt følgende rammer for byggeriet: - 2 -

3 Byggeriet skal have en ubrudt facadelinje i skel mod Høje Taastrup Boulevard (øst) og Banestrøget (vest) Byggeriet skal opføres i 3 etager Byggeriet skal forsynes med et tårn i grundens sydøstlige hjørne, således at der opstår en portvirkning mod Høje Taastrup Boulevard. Tårnbygningen skal have 7 etager, og skal udformes på en sådan måde, at det arkitektonisk passer til tårnet på bygningen umiddelbart øst for den udbudte grund. Byggeriet skal have arkade mod Høje Taastrup Boulevard, jf. lokalplan s bestemmelser Byggeriet skal være muret byggeri af tegl i gule nuancer, som forholder sig til omgivelserne, men der vil være mulighed for at supplere med andre facadeelementer, der sikrer en mere åben og levende facade. Byggeriet skal have tage bestående af enten saddeltag o beklædt med sort eternitskifer, eller hvælvet tag beklædt med f.eks. aluminium, zink eller andre metalliske materialer. Der skal etableres velbeliggende og velindrettede opholdsarealer efter følgende retningslinjer: Boliger - minimum 40 % af bruttoetagearealet af det samlede boligareal, Butikker og kontorer minimum 10 % af bruttoetagearealet af det samlede areal til butikker og kontorer. Alle boliger skal have syd - eller vestvendte altaner, af en sådan størrelse, at altanerne kan benyttes til ophold. Alle altaner indgår i beregningen af opholdsarealer. Der skal udlægges parkeringspladser svarende til følgende parkeringsnormer: 1 plads pr. bolig 1 plads pr. 50 m 2 bruttoareal butik 1 plads pr. 50 m 2 bruttoareal kontor. Køber skal anlægge p-plads på arealet syd for ejendommen (del af matr. nr. 67 æ Høje Taastrup By, Høje Taastrup, se bilag 4). Parkeringspladserne på dette areal skal anlægges efter samme standard som øvrige p-pladser i Høje Taastrup Stationsby og overdrages til Grundejerforeningen Høje Taastrup Station Syd efter anlæg. Projekt for etablering af p-pladser skal forelægges Høje-Taastrup kommune til godkendelse. Køber kan vælge at placere parkeringspladser helt eller delvist i parkeringskælder på arealet. Af de krævede parkeringspladser er de 24 allerede til rådighed i den private fællesparkering i området. Synlig beton skal indfarves med okker. Tagrender og nedløbsrør skal være lyse/ grå eller fremstå som zink. Døre og vinduer skal være hvide Gulvkote mod Høje Taastrup Boulevard må max. være 20 cm over terræn (eksisterende belægning)

4 Facadehøjde max. 10,5 m over terræn Byggeriet skal opføres, så der indrettes butikslokaler mod Høje Taastrup Boulevard. Kommunen vil tillade, at der i butikslokalerne indrettes kundeorienterede liberale serviceerhverv f.eks. speciallæger, klinikker (fysio-, zone-, fod- og andre terapeuter, akupunktører, kiropraktorer, massører), restaurant, café, pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed, mv. Byrådet kan desuden søges om tilladelse til at lade lokaler indrette midlertidigt til anden anvendelse, såfremt en senere indretning til butiksformål og lignende kundeorienteret virksomhed tilgodeses. I byggeriet vil der skulle indrettes minimum 400 m 2 butiksareal, samt minimum 1000 m 2 erhvervsareal (kontor samt andre liberale erhverv, f.eks. lægekonsultationer). Mod Høje Taastrup Boulevard skal 2. og 3. sal bruges til boliger. Eksempler på bebyggelsesmuligheder på grunden er vist på bilag 3. Områdets byggemodning: 4 Køber byggemodner den udbudte ejendom til brug for købers projekt. Køber afholder alle omkostninger til evt. reparation og fornyelse af den allerede etablerede byggemodning i det omfang købers projekt nødvendiggør dette. Køber har pligt til at fjerne eller omlægge evt. ledninger, der ikke længere skal anvendes eller ligger i vejen for købers projekt efter anvisning fra den relevante ledningsejer og uden udgift for ledningsejeren. Køber er endvidere forpligtet til for egen regning at nedlægge og fjerne de eksisterende parkeringspladser på grunden, i det omfang pladserne ikke kan anvendes i købers projekt. Der er tilslutningspligt til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. for ejendommen Ansvar for den handlede ejendom: Arealet overtages af køber 5 som det er og forefindes, og som beset af køber, med samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed ejendommen har tilhørt sælger, herunder med eventuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber og grundejerforening og i øvrigt som beskrevet i disse udbudsvilkår. Sælger er uden ansvar for, om der på ejendommene måtte være utinglyste rettigheder og/eller byrder, herunder hævd eller andet. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ingen sådanne rettigheder er

5 Sælger er uden ansvar for faktiske såvel som retlige mangler undtagen for vanhjemmel, herunder er sælger uden ansvar for arealets jordbundsforhold, og arealets beskaffenhed i øvrigt. Køber er berettiget til i 2 måneder fra sælgers accept af tilbuddet for egen regning at lade gennemføre en jordbunds- og forureningsundersøgelse af de erhvervede ejendomme. Køber er berettiget til at træde tilbage fra handlen uden krav fra nogen af parterne, hvis det konstateres, at bæreevnen for de oprindelige jordlag under det udlagte fyldlag på grunden medfører at ekstrafundering ud over et beløb, der svarer til 10 % af købesummen er nødvendig, eller at grunden er forurenet, så den påtænkte anvendelse er umulig, se dog efterfølgende afsnit om forurening. Sælger er dog berettiget til at fastholde handlen mod at betale meromkostningerne til ekstrafundering eller afhjælpning af forureningen i forhold til den påtænkte anvendelse. Køber er forpligtet til at fremsende forslag bilagt teknisk dokumentation til udførelse af den fornødne ekstrafundering/afhjælpning af forurening med tilhørende overslag over omkostningerne til sælgers godkendelse og accept. Hvis sælger kan tiltræde købers forslag, gennemføres salget, og meromkostningerne refunderes til køber i forbindelse med refusionssaldoens udarbejdelse. Hvis sælger ikke kan tiltræde købers forslag, har køber 14 dages frist til skriftligt at ophæve handelen efter modtagelsen af sælgers skriftlige afslag. Hvis handelen ophæves på dette grundlag har parterne ingen krav mod hinanden. Køber betaler i givet fald omkostningerne ved handlens ophævelse. Såfremt køber vælger at træde tilbage fra handlen udleveres kopi af alt materiale i forbindelse med undersøgelserne af ejendommen til sælger. Sælger oplyser, at sælger ikke har kendskab til jordbundsforholdene i øvrigt. Jordbundsforhold: Ikke stabile jordlag (fyld udlagt på grunden for at hæve terrænet til samme niveau som vejene i Høje Taastrup planen) på indtil 100 cm s tykkelse giver ikke ret til at træde tilbage fra handelen eller til krav om refusion af eventuelle ekstra funderingsomkostninger, ligesom omkostninger ved normale og evt. ekstraordinære foranstaltninger i denne zone ikke kan medregnes i opgørelsen af omkostninger til ekstrafundering. Forurening: Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke findes kemikalierester eller anden forurening på grunden. Ved forurening forstås indhold af olie-, benzin-, kemikalie- og/eller tungmetalrester i jorden, som overstiger jordkvalitetskriterierne for den påtænkte anvendelse af jorden i Miljøstyrelsens, på udstykningstidspunktet, gældende liste over kvalitetskriterier for jord. Forekomster af marksten, murbrokker, beton, metal, glas og lignende, der er inaktive i forhold udvaskning af forurenende stoffer og derfor ikke udgør et miljøproblem anses ikke for forurening. Forekomst af større mængder (>250 kg.) asbestholdig eternit i jorden anses dog for forurening. Såfremt grunden i forbindelse med gennemførelse af byggeri eller andre anlægsarbejder på grunden viser sig forurenet, er køber forpligtet til omgående at orientere sælger herom. Parterne skal herefter og straks ved forhandling aftale, hvorledes evt. fjernelse af forurenet overskudsjord fra anlægsarbejdet skal finde sted i overensstemmelse med miljømyndighedernes anvisninger. Merudgifter til fjernelse af forurenet overskudsjord afholdes af sælger i det omfang, udgifterne ikke dækkes fra anden side. Almindelige omkostninger til fjernelse af overskudsjord er sælger uvedkommende. Sælger er alene forpligtet til at betale nødvendige meromkostninger til fjernelse af forurenet overskudsjord. Sælger er ikke forpligtet til at betale andre omkostninger af nogen art

6 Jord og materialer fra fjernelse af parkeringspladserne herunder evt. belægninger betragtes ikke som forurening, og køber vil ikke kunne gøre krav om nogen form for økonomisk kompensation for fjernelse af disse materialer. Arkæologi: Køber er forpligtet til at respektere, at der foretages undersøgelser af eventuelle arkæologiske forekomster efter gældende lovgivning herom. Sælger oplyser, at der er gennemført arkæologiske undersøgelser, men der ydes ingen erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis der alligevel i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder findes fortidsminder, der kræver yderligere undersøgelser. Hvis der findes fortidsminder under jordarbejder på ejendommen, vil de være omfattet af museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Jordarbejdet skal i givet fald standses i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal Museum på tlf Bebyggelsespligt og tidsfrister: Køber må ikke sælge ejendommen i ubebygget stand uden sælgers godkendelse. 6 Køber er forpligtet til at realisere det i tilbuddet viste skitseprojekt, som skal opfylde de stillede krav i nærværende udbudsvilkår. Sælger er forpligtet til at udarbejde forslag til lokalplan samt evt. kommuneplantillæg til politisk behandling inden udgangen af november 2005, forudsat at køber og sælger inden 1. oktober er enige om indholdet af forslaget til lokalplan. Sælger forpligter sig til at behandle lokalplanen endeligt inden 1. juli 2006, forudsat der ikke bliver klaget over kommunens afgørelse eller gøres indsigelse fra overordnede myndigheder eller domstolene. Udgangspunktet for lokalplanforslaget er købers skitseprojekt. Sælger er berettiget til at ophæve handelen uden erstatning overfor køber, hvis Køber og sælger ikke kan blive enige om indholdet af et forslag lokalplan senest 1. oktober Hvis den endelige vedtagelse af lokalplanen og evt. kommuneplantillæg må opgives som følge af forhold, der ikke er underlagt kommunens kontrol, eksempelvis klageafgørelser fra andre myndigheder eller domstolsafgørelser, Byggeriet ikke er færdigt senest 1. november Hvis endelig godkendelse af lokalplanen forsinkes som følge af behandling af klager m.v. forlænges ovennævnte frister tilsvarende. Nærværende bestemmelser skal tinglyses servitutstiftende på ejendommene i forbindelse med tinglysning af skødet. Overtagelse: 7-6 -

7 Grunden overtages af køber den 1. i måneden efter, at lokalplan er endelig vedtaget af Byrådet. Arealet henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende. Overtagelsesdagen er skæringsdato for arealets indtægter og udgifter. Refusionen heraf afgøres kontant på anfordring. Ejendommens købesum: Der er i udbudsvilkårene alene fastsat en minimumskøbesum på kr., idet der søges højere bud på ejendommen. 8 Købesummen erlægges kontant og berigtiges ved, enten at: Køber betaler købesummen til sælger senest på overtagelsesdagen. Såfremt skødet underskrives inden overtagelsesdagen, skal købesummen betales ved skødets underskrift. Ved evt. senere betaling opløber morarenter jf. rentelovens 5. eller Køber kan med frigørende virkning deponere købesummen i et anerkendt pengeinstitut til fordel for sælger senest på overtagelsesdagen. Hvis skødet underskrives inden overtagelsesdagen, skal købesummen deponeres ved skødets underskrift. Den oppebårne rente tilfalder sælger fra overtagelsesdagen. Købesummen frigives til sælger, når endeligt skøde forligger tinglyst uden præjudicerende anmærkninger. Købesummen inklusiv forrentning, frigives til sælger, når endeligt skøde foreligger tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Ved for sen betaling tillægges der morarente i henhold til rentelovens bestemmelser. Sælger indestår for, at køber modtager købesummen tilbage, såfremt endeligt skøde til køber ikke kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesummen erlagt kontant tilbagebetales med tillæg af oppebåren rente. Ved ophævelse af handelen med deponeret købesum tilfalder renten fra overtagelsesdagen køber. Beløbet forrentes ikke yderligere. Alle øvrige omkostninger afholdes af køber. Omkostninger uden for købesummen: 9-7 -

8 Beløb, som skal betales uden for købesummen, herunder tilslutningsbidrag, betales kontant på anfordring fra den tilgodehavende part. Ud over købers omkostninger ved byggemodningen, jævnfør 4, betaler køber følgende omkostninger udenfor købesummen: Tilslutningsafgifter og bidrag i henhold til gældende takster. Omkostninger til anlæg af overkørsler til arealet efter regning. Overkørsler udføres af Høje- Taastrup kommune med mindre andet aftales med sælger. Alle omkostninger ved udarbejdelse af nærværende udbudsmateriale samt annoncering afholdes af sælger. Køber afholder alle udgifter ved afgivelse af tilbud. Køber afholder alle omkostninger som følge af eventuelle undersøgelser af ejendommen. Det gælder både undersøgelser på baggrund af nærværende udbudsmateriale, og på baggrund af andre forhold, herunder købers overvejelser vedrørende brug af arealet. Alle omkostninger ved handlens berigtigelse betales af køber, herunder tinglysningsafgift, eventuelle omkostninger til gebyrer i forbindelse med indtræden i forsyningsselskaber, samt salær til berigtigende advokat i forbindelse med handlen. 10 Sikring af offentlige interesser, ledningsanlæg m.v.: Sælger forbeholder sig ret til at stille krav om yderligere dokumenter og/eller servitutter, som sælger i sin egenskab af offentlig myndighed for området måtte finde nødvendige, retligt påkrævet og/eller sagligt begrundet. Erklæring om handelsvilkårene: 11 Parterne erklærer på tro og love, at den tilbudte og af sælger accepterede købesum ikke er mindre end ejendommens markedsværdi. Parterne henviser til, at handlen har fundet sted med respekt af de forpligtelser, som følger af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Misligholdelse:

9 Såfremt køber misligholder et af sælger accepteret tilbud, herunder ikke overholder de i udbudsvilkårene nævnte tidsfrister, kan sælger kræve følgende: 1. At de af sælger overdragne ejendomme til køber vil være at tilbageskøde helt eller delvis til sælger for den købesum inkl. byggemodningsomkostninger og tilslutningsbidrag, hvortil de er erhvervede med fradrag af 10% og uden rentetilskrivning. I købesummen jf. foranstående indregnes ikke omkostninger til etablering af stik, overkørsler og andre anlæg etableret specifikt for køber. 2. At køber er erstatningsansvarlig overfor sælger efter sædvanlige erstatningsansvarsregler. Dog er de under punkt 1 nævnte 10% minimumserstatning, og erstatningen kan ingensinde være mindre end de nævnte 10%. Sælger er berettiget til at tilbageholde købesummer til hel eller delvis sikkerhed for erstatningskrav, således at tilbageholdte købesummer først betales, når parternes mellemværende endelig kan opgøres ved et konstateret tab ved dom eller forlig. Herudover udreder køber til sælger omkostningerne ved tilbageskødning. 3. Såfremt ejendommene, som sælger efter ovennævnte bestemmelser måtte kræve tilbageskødet, er forbedret af køber, kan køber forlange at sælger godtgør køber eller panthavere, eller eventuelt rettighedshavere, den dokumenterede værdiforøgelse, eventuelt konstateret ved et dækningssalg. Skøde: 13 Køber er forpligtet til at fremsende skødeudkast inden en måned efter sælgers endelige accept. Såfremt køber ved berigtigelse af nærværende handel ikke ønsker at benytte bestallingshavende advokat, er sælger berettiget til såfremt overdragelsesdokumenterne er mangelfulde og/eller ikke foreligger klar på skødeskrivningsdato i overensstemmelse med disse udbudsvilkår - enten at fordre, at køber benytter bestallingshavende advokat, eller at sælgers advokat færdiggør berigtigelsen af handlen for købers regning. Såfremt sælger gør indsigelse mod de fremsendte dokumentudkast, eller såfremt disse ikke foreligger på skødeskrivningsdatoen, kan sælger give meddelelse om, at han ønsker at udnytte sin førnævnte ret til at forlange anvendelse af advokat respektive at engagere advokat til færdiggørelse af berigtigelsen. Såfremt dokumenterne herefter ikke foreligger i en form, der ikke giver berettiget anledning til indsigelser senest 8 dage efter sælgers førnævnte meddelelse, kan sælger uden yderligere varsel iværksætte advokatens udarbejdelse af dokumenterne for købers regning. 14 Bilag til udbudsvilkårene: 1 Krav til skitseprojekt - 9 -

10 2 Tilbudsblanket 3 Illustration af bebyggelsesmulighed 4 Kortbilag, kan desuden rekvireres digitalt 5 Tingbogsattest 6 Ejendomsoplysningsskema

11 Bilag

12 Krav til skitseprojekt Skitseprojektet skal som minimum indeholde følgende materiale: Situationsplan i mål 1:500 Etageplaner i mål 1:200 Snit og facader i mål 1:200 Beskrivelse af skitseprojektet, herunder hvor mange m2 der anvendes til bolig-, butik- og kontorformål. Beskrivelse af P-forhold, herunder evt. parkering under terræn Beskrivelse af opholdsarealer, herunder illustration af, hvor arealerne placeres Beskrivelse af materialevalg, herunder specielt facade- og tagmaterialer. Tidsplan for realisering Derudover skal skitseprojektet være bilagt Navn og kontaktperson for nuværende bankforbindelse. Hvis bankforbindelse er skiftet indenfor de sidste 3 år skal tidligere bankforbindelser være oplyst Navn og kontaktperson for nuværende revision. Hvis revision er skiftet indenfor de sidste 3 år skal tidligere revisorer være oplyst Sidste 3 års regnskaber på hovedtal med angivelse af bl.a. omsætning, resultat og egenkapital. Hvis køber ikke har været omfattet af regnskabspligt de sidste 3 år vedlægges anden dokumentation for økonomisk formåen, f.eks. bankerklæring. Erklæring om, at køber ikke har forfalden gæld til det offentlige

13 Bilag

14 Tilbudsblanket I henhold til Høje-Taastrup kommunes udbudsvilkår dateret 25. januar 2005 ønsker undertegnede at købe ejendommen matr. nr. 67 g Høje Taastrup By, Høje Taastrup for kr., skriver kroner Beløbet betales kontant/bankgaranteres på de i udbudsvilkårene nævnte betingelser., den Som køber v/tegningsberettiget: (underskrift) Navn: Firma: Adresse: Post.nr./-distrikt: Telefonnummer For at være konditionsmæssigt skal tilbuddet være bilagt et skitseprojekt, der opfylder kravene i bilag

15 Bilag

16 Eksempler på bebyggelsesmuligheder Eksemplerne er ikke målfaste og kun til orientering for tilbudsgiverne. Figur A Figur B

17 Bilag

18

19

20 Bilag

21

22

23

24 Bilag

25

26

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik og Ledelse 1 Måløv Erhvervspark Erhvervsområde ved Knardrupvej

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Udbud af landbrugsarealet matr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe

Udbud af landbrugsarealet matr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe Udbud af landbrugsarealet mr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Salgsvilkår for 3 parceller til boliger i Ishøj Landsby

Salgsvilkår for 3 parceller til boliger i Ishøj Landsby Salgsvilkår for 3 parceller til boliger i Ishøj Landsby Ishøj den 27. marts 2014 Udbudsvilkår Ishøj Landsby 3 parceller Med vedtagelse af Lokalplan 1.68 5 parceller til boliger i Ishøj Landsby udbyder

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø

Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø Sorø Kommune udbyder nu ca. 172.000 m² erhvervsjord i erhvervsområde nær motorvej E 20, afkørsel 37. Tilbud sendes til Sorø Kommune,

Læs mere

Grunde til erhvervsformål Drejervej, Sunds. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk

Grunde til erhvervsformål Drejervej, Sunds. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Grunde til erhvervsformål Drejervej, Sunds Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 5 3. OVERTAGELSESTIDSPUNKT...6

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde til erhvervsgrund til parkeringsplads mm. i forbindelse med opførelse af dagligvarebutik og beboerhus

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 6. juli 2011.

Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 6. juli 2011. Storparceller til boligudstykning på Ørskovbakken, Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 6. juli 2011.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding Salgsmappe H e r n i n g K o m m u n e. Tor ve t. 7 4 0 0 H e r n i n g. h e r n i n g @ h e r n i n g. d k. w w w. h e r n i n g. d k Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Udbudsvilkår Offentligt udbud

Udbudsvilkår Offentligt udbud Udbudsvilkår Offentligt udbud Bautastenen, langs Langdyssen, Svenstrup. Salg af areal til ustøttet boligformål, tæt-lav. Under forbehold af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse sælger Aalborg Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal 7.091 m 2 Samlet bebygget areal 2.329 m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl.

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 5

Læs mere