Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013"

Transkript

1 Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat

2 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder Arbejdstid Minimallønninger for handels- og kontorfunktionærer Minimallønninger for unge under 18 år Løn og arbejdstid for deltidsbeskæftigede Aflønning af ekstrahjælp, skoleelever og studerende Tillæg for arbejde på forskudt tid Generel lønberegning Overarbejde Personlige tillæg Fastlønsaftaler Produktivitetsfremmende lønsystemer Løn- og arbejdsforhold for elever Uddannelse og kompetenceudvikling Praktikanter/KVU-studerende Voksenuddannelse/Meritforløb Udeblivelse, sygdom, barsel/adoptionsorlov Ferie Feriefridage Seniorer Arbejdsmiljø Personlig opsigelse Ansættelsesbevis Uddannelsesfond Regler for tillidsrepræsentanter Pension Organisationsforhold Lokalaftaler Regler for behandling af faglig strid Hovedaftale Varighed...43 Protokollat 1 - Implementering af EU-direktiver Protokollat 2 - Frihed til faglige tillidshverv Protokollat 3 - Socialt kapitel...45 Protokollat 4 - Barselsfond...45 Protokollat 5 - Uddannelsesfonden...45 Protokollat 6 - Vikarer Protokollat 7 - Dobbelt medlemskab af Dansk Maskinhandlerforening og DS Håndværk & Industri...47 Protokollat 8 - Regler for tillidsrepræsentanter...47 Protokollat 9 - Forsikring til elever...52 Protokollat 10 - Ligelønsregler...53 Protokollat 11 - Afgørelse af tvistigheder...54 Bilag A Bilag B

3 1 Overenskomstens område 1. Overenskomsten er gældende for samtlige aktive medlemmer under DM-Arbejdsgiver for handels og kontorfunktionærer og elever, der gennemgår en uddannelse inden for området. 2. Vikarer der udsendes af vikarbureau er omfattet af overenskomsten jfr. protokollat nr Funktionærer, der indtager ledende stillinger, eller hvis dispositionsret i udstrakt grad forpligter firmaet, eller hvis hverv, fordi det har en særlig fortrolig karakter, gør dem til arbejdsgiverens tillidsmænd, falder dog uden for overenskomstens område. 4. Virksomhedens indehaver, dennes familie i lige opad og nedadgående linie samt ægtefælle er ikke omfattet af denne overenskomst. 5. De i protokollat 7 anførte virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder 1. En overenskomst mellem HK/Privat og en virksomhed, der indmelder sig i DM-Arbejdsgiver, omskrives fra overenskomstens udløbstid til landsoverenskomsten mellem DM-Arbejdsgiver og HK/Privat. 2. Omskrivningen skal ske således, at lønsatser, der ligger under eller over landsoverenskomsten, ændres til dennes satser, og der gives medarbejdere, hvis løn ifølge de eventuelle højere satser ligger over landsoverenskom- 3

4 3 Arbejdstid 4 sten, personlige modregningsfrie tillæg, der skal svare til forskellen mellem landsoverenskomstens satser og den højere sats, hvorefter pågældende var aflønnet. 1. Normal arbejdstid a. Den normale ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer. b. Hvis virksomhedens normale arbejdstid er kortere end 37 timer pr. uge, honoreres ekstra arbejde ud over den gældende arbejdstid som overarbejde. c. Arbejdstiden lægges normalt mandag til fredag mellem kl og 17.00, dog lørdag indtil kl Ved arbejde på lørdage i perioden kl betales forskudttidstillæg. Det er muligt lokalt at aftale flextid. Arbejdstidstilrettelæggelsen aftales lokalt og meddeles skriftligt hver enkelt medarbejder. I uger med søgne/ helligdage reduceres den ugentlige arbejdstid med det antal timer, medarbejderne skulle have arbejdet den pågældende dag. d. Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere lægges med varierende ugentlig arbejdstid, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer pr. uge i en 12 måneders periode. e. Timer ud over 37 timer ugentligt kan afvikles som hele

5 fridage efter lokal forhandling, uden at disse er fastlagt i arbejdstidsplanen, dog inden for den aftalte periode, jfr. punkt d. f. Overarbejde i forbindelse med den aftalte fastlagte, varierende daglige arbejdstid betales i henhold til overenskomstens 10. g. Sådanne aftaler kan opsiges med 2 måneders varsel til en periodes udløb. h. Medarbejderne skal have en samlet pause på mindst en halv time pr. dag. Den daglige tid til pauser kan ikke overstige 1 time. i. På dage, hvor arbejdstiden slutter før kl , kan der mellem parterne aftales, at der ikke holdes pauser. j. Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er hele fridage med løn. 4 Minimallønninger for handels- og kontorfunktionærer Voksne mindstelønninger Pr. 1. marts 2011 Pr. 1. marts ,- kr. pr. måned ,- kr. pr. måned Stigningen i minimallønnen pr. 1. marts 2012 kan ikke modregnes i personlige tillæg for medarbejdere, der har en personlig månedsløn på kr. eller derunder. For deltidsmedarbejdere beregnes stigningen forholdsmæssigt. 5

6 5 Minimallønninger for unge under 18 år Unge som på grund af arbejdets karakter, jfr. Lov om erhvervsuddannelser, ikke skal have oprettet uddannelsesaftale, samt unge der arbejder i virksomheder, der ikke kan godkendes som oplæringssteder, aflønnes således: Pr. 1. marts 2011 Pr. 1. marts ,72 kr. pr. time 57,72 kr. pr. time Fra den første i den måned, hvor medarbejderen fylder 18 år, aflønnes efter reglerne i 4. 6 Løn og arbejdstid for deltidsbeskæftigede 1. Deltidsbeskæftigede medarbejdere skal sikres en fastlagt ugentlig arbejdstid på mindst 15 timer, og den daglige arbejdstid skal være på mindst 4 timer. Deltidsbeskæftigede medarbejdere indplaceres efter samme regler som heltidsbeskæftigede, og lønnen beregnes som månedsløn efter forholdet mellem pågældendes ugentlige arbejdstid og den for virksomheden eller afdelingen gældende normale ugentlige arbejdstid. 2. Når en heltidsbeskæftiget medarbejder fortsætter i virksomheden som deltidsbeskæftiget, beregnes lønnen som overfor anført, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn. 3. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normalarbejdstiden (længde og placering). 6

7 Ændring af den normale arbejdstid kan kun ske med Funktionærlovens eller overenskomstens varsel. Aftalen indgås skriftligt. 4. Der betales for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de aftalte beskæftigelsestidspunkter. 5. Hvis arbejde udføres på tidspunkter, hvor der, jfr. 8, stk. 3, ydes forskudttidstillæg til fuldtidsbeskæftigede, ydes dette tillæg også til deltidsbeskæftigede. 7 Aflønning af ekstrahjælp, skoleelever og studerende 1. Arbejder en ekstrahjælp ud over virksomhedens normale arbejdstid betales efter samme regler som for deltidsbeskæftigede. 2. Der betales for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de fast aftalte beskæftigelsestidspunkter. 8 Tillæg for arbejde på forskudt tid 1. For arbejde på nedennævnte tider betales følgende tillæg: 1. marts marts 2012 Kl og lørdag 24,85 kr./time 25,34 kr./time Kl Kl ,71 kr./time 35,41 kr./time 7

8 2. Tillægget ydes ikke ved overarbejde og fridage, og der regnes ved udbetaling af tillægget med kvarte timer. 3. Tillægget ydes dog ikke ved flekstidsordninger, hvor flekstidsintervallet er fastsat således, at det strækker sig ud over tidsrummet kl kl Generel lønberegning 1. Beregning af løn for brudte måneder a. Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til eller fratræden i månedens løb, beregnes lønnen som 4,8 % af månedslønnen for hver dag, pågældende er i arbejde. b. Der betales for frilørdage og søgnehelligdage, der falder inden for arbejdsperioden. c. Ved fravær på grund af ferie eller fridage fradrages der 4,8 % af månedslønnen for hver ferie/fridag. 2. Lønudbetaling Lønnen udbetales månedsvis bagud den 27. i hver måned. Fra den 1. oktober 2011 udbetales lønnen den sidste hverdag måneden. 10 Overarbejde 8 Der er enighed mellem parterne om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, og udført overarbejde bør tilstræbes afspadseret.

9 Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder på arbejdspladsen. 1. Betaling a. Overarbejde, for hvilket der kan kræves tillæg jfr. 3, beregnes med timeløn plus 50 % for de første 3 overarbejdstimer og derefter samt for alt overarbejde på sønog helligdage 100 %. b. Bliver medarbejderen tilsagt til varslet overarbejde, der udføres efter, at medarbejderen ved normal arbejdstids ophør har forladt virksomheden, betales for mindst 3 timer med normalt overarbejdstillæg, jfr. litra a. Såfremt medarbejderen bliver tilkaldt uden forudgående varsel, udgør tillægget dog 100 % i disse tilfælde. c. Timelønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn divideret med 160. d. Når overarbejde finder sted, regnes betalingen ifølge stk. a. fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse. Overarbejde, der udføres mellem kl og kl , betales med timeløn %. e. Der regnes med kvarte timer. f. Overarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før. g. Såfremt uvarslet overarbejde strækker sig over mere end 2 timer, betales en diæt på kr. 165,00 som tillæg til normal overarbejdsbetaling. 9

10 2. Afspadsering a. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan overarbejde afspadseres, således at 50 % timer afspadseres med 1½ time og 100 % timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. b. Overarbejde bør afspadseres. Dog er det tilladt at akkumulere op til 50 timers overarbejde, før udbetaling finder sted. Akkumuleret overarbejde skal være afspadseret senest 6 måneder efter udførelsen. Overarbejde kan ikke forlanges afspadseret i en opsigelsesperiode. Afspadsering aftales mellem arbejdstager og arbejdsgiver. 11 Personlige tillæg Det er en forudsætning, at der gives højere løn end de i overenskomsten fastsatte minimallønninger. 2. Det er en forudsætning, at der gives højere løn end de i overenskomsten fastsatte minimallønninger. 3. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, uddannelse, samt stillingens indhold og ansvar. Kriterierne skal anvendes på en systematisk, ensartet og objektiv måde overfor samtlige medarbejdere. 4. Aftaler i overensstemmelse med stk. a træffes direkte mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten. Kan der ikke opnås enighed, videreføres sagen under organisationernes medvirken.

11 5. I virksomheder, hvor der ikke er tillidsrepræsentant, træffes aftalen direkte mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Kan der ikke opnås enighed, videreføres sagen under organisationernes medvirken. 6. Lønforhandlinger på lokalt plan i henhold til punkterne c og d skal være påbegyndt senest 14 dage efter kravets fremsættelse. 7. Organisationerne er enige om, at medarbejderne frit kan drøfte personlig løn og lønforhold indbyrdes. 8. Personlige tillæg skal forhandles og fastsættes ud fra kønsneutrale principper. Personlige tillæg skal ydes efter objektivt begrundede kriterier. 9. Arbejdsgiveren skal på foranledning af den enkelte medarbejder/tillidsrepræsentant orientere om, hvilke kriterier tillægget er fastsat efter, og hvordan kriteriet er anvendt. 10. Hvor misforhold - som helhed taget - skønnes at være til stede, kan hver af organisationerne efter forgæves forhandling indbringe sagen til afgørelse ved faglig voldgift. 11. Såfremt der vedrørende den enkelte medarbejder foreligger et forhold, der er i åbenbar strid med forudsætningen i stk. a, b og c, kan hver af organisationerne efter forgæves forhandling indbringe sagen til afgørelse ved faglig voldgift. 12. Den enkelte medarbejder kan på begæring få oplyst, om lønindberetningen til Danmarks Statistik (DISCO-kode) for så vidt angår sig selv. 11

12 13. Hvor HK/Privat finder baggrund i lov om ligeløn til mænd og kvinder og/i kollektiv overenskomst for at rejse en fagretlig sag, kan der afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af organisationerne, forinden sagen behandles i henhold til Regler for behandling af Faglig strid. Der udarbejdes en fælles rapport over besigtigelsen. 14. DM-Arbejdsgiver udleverer årligt en lønstatistik opdelt på kvinder og mænd, jobfunktioner og virksomheder for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. HK/Privat har til enhver tid ret til fra DM-Arbejdsgiver at få udleveret oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om en virksomhed overholder Ligelønsloven. 12 Fastlønsaftaler 1. Virksomheden og den enkelte funktionær kan skriftligt aftale fast løn incl. overarbejdsbetaling. En fastlønsaftale kan alene indgås for medarbejdere, som har været ansat i 9 måneder, og som har en månedlig løn på kr. eller derover. Aftalen er frivillig og individuel og er en del af medarbejderens ansættelseskontrakt, og tillæg for fast løn samt forventet antal overarbejdstimer skal fremgå af ansættelseskontrakten. 2. Ved indgåelse af fastlønsaftaler skal lønnen fastsættes ud fra medarbejderens indsats, kvalifikationer, jobfleksibilitet, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt den tid, der forventes anvendt til arbejdet. 12

13 3. Der skal være et rimeligt forhold mellem den aftalte månedsløn og den tid der forventes anvendt til arbejdet, og såfremt tillidsrepræsentanten eller HK finder at der finder misbrug sted, kan spørgsmålet forhandles fagretligt. 4. Såfremt der finder flere overarbejdstimer sted end forventet ved aftalens indgåelse, kan medarbejderen forlange aftalen genforhandlet. 5. Såfremt en funktionær ønsker at overgå fra en aftale om fast løn til aflønning efter de almindelige overenskomstmæssige principper, kan funktionæren opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 6. Arbejdsgiveren kan opsige aftalen om fast løn med medarbejderens opsigelsesvarsel. Såfremt aftalen opsiges, kan funktionæren maksimalt sættes ned i løn svarende til lønstigningen ved indtræden i fastlønsaftalen. 7. En medarbejder kan ikke afskediges som følge af, at vedkommende ikke ønsker at aftale fast løn eller som følge af opsigelse af en fastlønsaftale. 13 Produktivitetsfremmende lønsystemer 1. Med det formål at styrke de enkelte virksomheders konkurrenceevne og skabe forøgelse af produktiviteten er parterne enige om at anbefale, at der indføres aflønningsformer, der er produktivitetsfremmende til fordel for såvel virksomheden som de ansatte. 2. Sådanne lønformer, som bygger på eksempelvis bonus-, provisions- eller meritvurdering, udformet for medarbej- 13

14 dere enkeltvis eller for grupper af medarbejdere, erstatter eller supplerer de i 4 fastsatte minimallønssatser. 3. Såfremt virksomheden eller den pågældende gruppe af medarbejdere ønsker indført sådanne lønsystemer, optages forhandlinger herom. 14 Løn- og arbejdsforhold for elever Område De i denne paragraf anførte bestemmelser gælder for alle elever, der indgår uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser inden for overenskomstens område. 2. Formkrav Der oprettes ved ethvert ansættelsesforhold en skriftlig uddannelsesaftale på en af Undervisningsministeriet godkendt formular. Det skal af uddannelsesaftalen fremgå, at elevforholdet er omfattet af nærværende overenskomst. Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af praktikstedet og eleven samt underskrevet af erhvervsskolen, forinden uddannelsesforholdet indledes. Er eleven undergivet forældremyndighed, skal uddannelsesaftalen tillige underskrives af forældremyndighedens indehaver. Uddannelsesaftalen med tilhørende uddannelsesbekendtgørelse og skoleindmeldelsespapirer fås på erhvervsskolerne.

15 Det er en forudsætning for uddannelsesaftalens gyldighed, at virksomheden er godkendt som uddannelsessted på det pågældende område. Ved uddannelsens begyndelse udarbejder virksomheden en skriftlig uddannelsesplan i overensstemmelse med praktikuddannelsens mål. Uddannelsesplanen skal på alle tidspunkter mindst opfylde uddannelsesbekendtgørelsen og i sit indhold og tidsforløb understøtte skoleopholdene. Det påhviler den uddannelsesansvarlige på vegne af virksomheden og efter aftale med eleven og tillidsrepræsentanten - hvor en sådan findes - at udarbejde en uddannelsesplan. 3. Læretid m.v. Uddannelsestiden fastsættes af de faglige udvalg. Forholdet mellem antal elever og udlærte fastsættes af de faglige udvalg. 4. Prøvetid Prøvetiden er 3 måneder. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden, som forlænges tilsvarende. I prøvetiden kan uddannelsesaftalen hæves af begge parter uden begrundelse og uden varsel. 5. Minimallønnen Pr. 1. marts 2011 Pr. 1. marts år/trin ,- kr ,- kr. 2. år/trin ,- kr ,- kr. 3. år/trin ,- kr ,- kr. 4. år/trin ,- kr ,- kr. 15

16 6. Elever med gymnasial uddannelse Til elever, der inden uddannelsesforholdets påbegyndelse har en gymnasial uddannelse, ydes et tillæg til ovennævnte lønninger på kr. 900,00 pr. måned. For elever med en gymnasial uddannelse, som påbegynder en uddannelse med handelsskoleophold (jfr. 4 i en af de faglige udvalgs uddannelsesbekendtgørelser), betales der fuld løn (elevløn) fra aftalens indgåelse på det løntrin som eleven skal indplaceres på. 7. Uddannelse på mindre end 4 år Er en uddannelsesaftale afsluttet på mindre end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. 8. Elever over 21 år Hvis en elev påbegynder den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år, aftales lønnen i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. Hvis en af parterne ønsker det, kan lønforholdet aftales under organisationernes medvirken. 9. Elever over 25 år Voksne elever over 25 år aflønnes de sidste 12 måneder af uddannelsen med minimallønnen for voksne ( 4). Forudgående elevtid aflønnes med 90% af minimallønnen for voksne. 10. Ikke bestået fagprøve For elever, der ikke består fagprøven, kan uddannelsesaftalen forlænges, indtil ny fagprøve kan afholdes. Såfremt den manglende beståelse af fagprøven skyldes manglende oplæring i virksomheden, betales der i forlængelsen den for fagets voksne minimalløn jfr

17 11. Korte uddannelser (Erhvervsuddannelser) For så vidt angår korte uddannelser (varighed op til 2 år) indplaceres eleverne som følgende: - Elever uden særlig uddannelsesmæssige forudsætninger påbegynder uddannelsen ved trin 1. - Elever med HG1 og HG2 påbegynder uddannelsen ved trin 2. - Elever med gymnasial baggrund påbegynder uddannelse ved trin 2 samt med tillægsbetaling i henhold til stk. f. 12. Sygdom, svangerskab og fødsel I tilfælde af sygdom og ulykkestilfælde - samt ved barsel og adoption - betales fuld løn. Praktikstedet modtager refusion i henhold til gældende lov. I øvrigt henvises til Funktionærloven, Dagpengeloven og Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. 13. Ferie Eleven er omfattet af Ferielovens regler. Eleven har ret til 5 ugers ferie med fuld løn eller feriegodtgørelse. Elevens ferieret gælder i det 1. og 2. ferieår efter, at ansættelsen er påbegyndt. Har eleven ikke optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene, betaler arbejdsgiver løn i de resterende dage. Såfremt læreforholdet er indgået inden 1. juli i et ferieår, har eleven ret til 5 ugers ferie. Elever, der påbegynder læreforholdet i perioden 1. juli december, har ret til 10 dages ferie med løn, der skal afvikles inden 30. april det følgende år. Elever er berettiget til feriefridage jfr

18 Forbliver eleven i virksomheden efter afsluttet uddannelse, ydes der ferie med den aktuelle løn. 14. Arbejdsskader Eleven er omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring under hele uddannelsen, både den praktiske og den teoretiske del. 15. Arbejdstid Elevens arbejdstid er den normale ugentlige arbejdstid, jfr. 3. For elever, der arbejder på særlige tidspunkter, betales fuldt tillæg efter satserne i 8, stk. 1. Om elevers arbejdstid henvises til den til enhver tid gældende lovgivning. I elevens arbejdstid medregnes undervisningstid og den dertil knyttede transporttid, der ligger inden for normal arbejdstid. Ved deltagelse i brancheugekurser ydes der arbejdsfrihed i hele den eller de pågældende uger. 16. Elevens rettigheder og uoverensstemmelser med praktikstedet Såfremt der i en virksomhed er mere end 2 elever, har disse ret til at vælge en talsrepræsentant, der i samarbejde med tillidsrepræsentanten kan varetage elevernes interesser i alle spørgsmål. Uoverensstemmelser mellem elev og praktiksted søges forligt ved forhandling under organisationernes medvirken forinden indbringelse for det faglige udvalg/tvistighedsnævnet. Det tilstræbes, at uoverensstemmelser søges forligt ved lokal forhandling. 18

19 17. Uddannelsens gennemførelse Eleven må ikke anvendes til arbejde, der ikke henhører til virksomheden og kun undtagelsesvis til arbejde, der ikke vedrører faget i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen og kun under forudsætning af, at de uddannelsesmæssige mål kan nås. Det påhviler praktikstedet at støtte eleven mest muligt i den praktiske oplæring og i skoleopholdene, og herunder hvor der er behov derfor at iværksætte støtteforanstaltninger, således at de uddannelsesmæssige mål nås inden for aftaleperioden. I særlige tilfælde kan uddannelsestid forlænges eller afkortes. Dette kan kun ske efter godkendelse af det faglige udvalg. Eleven og virksomheden har - under alle forhold - ret til at indbringe en afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden for det faglige udvalg til endelig afgørelse. 18. Befordring Eleven har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når den samlede rejselængde er mindst 20 km pr. dag. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes efter aftale med virksomheden. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæs- 19

20 sige måde, og der skal - hvor dette er muligt - anvendes abonnementskort, klippekort o.lign. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en befordringsgodtgørelse i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse i Undervisningsministeriets herom. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejse til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, samt påske- og juleferie, såfremt den samlede længde er mindst 20 km. Bestemmelserne i 2. og 4. afsnit finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette afsnit. Såfremt arbejdsgiveren - efter aftale med eleven - vælger en anden skole end den i forhold til arbejdspladsen nærmeste liggende, og rejselængden ikke overstiger 20 km, betaler arbejdsgiveren elevens transportomkostninger. I øvrigt gælder de til enhver tid fastsatte regler om Arbejdsgiverens Elevrefusion. 19. Betaling af skoleudgifter Arbejdsgiveren refunderer eleven for bøger. Ligeledes refunderer arbejdsgiveren afgifter til kopiering op til p.t. kr. 550,- for det samlede uddannelsesforløb. Ved elevers ophold på handelsskole betaler arbejdsgiveren de af skolen opkrævede udgifter til kost og logi. 20. Praktik i udlandet Ved udstationering i udlandet som led i uddannelsen og anført i uddannelsesaftalen eller tillæg hertil, er den danske virksomhed uddannelsesansvarlig. 20

21 Den danske virksomhed betaler forskellen mellem praktikløn i udlandet og dansk elevløn efter denne overenskomst. Den danske virksomhed betaler for eventuel flytning og rejse ved udstationering. 21. I øvrigt henvises til relevante uddannelsesbekendtgørelser, love og overenskomstens bestemmelser. 15 Uddannelse og kompetenceudvikling 1. Den voksende internationale konkurrence stiller krav om fortsat udvikling og effektivisering af virksomhederne. Der er enighed om, at denne effektivisering er et fælles anliggende for ledelse og ansatte. Med henblik på at udnytte de til rådighed værende ressourcer bedst muligt lægger overenskomstparterne vægt på - under hensyn til virksomhedens tarv - at der gennemføres en personaleudvikling, der bidrager til udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder inden for såvel nuværende som fremtidige arbejdsområder. 2. Kompetenceudvikling og resulterende uddannelser aftales mellem virksomhed og medarbejder. Til opfyldelse af uddannelsesmål har medarbejderen ret til 10 dages uddannelse årligt uden fradrag i lønnen. Uddannelserne skal være inden for overenskomstområdet. Der kan mellem virksomhed og medarbejder aftales et opsparingsforløb med op til 5 kursusdage pr. år i max. 5 år, det vil sige i alt 25 kursusdage. 21

22 3. Såfremt en medarbejder af virksomhedsbetingede årsager ikke har udnyttet de 10 dage fuldt ud i det enkelte år, er der mulighed for at foretage en opsparing af de overskydende kursusdage med max. 5 dage pr. år i en periode på max. 5 år. Forudsætningen for at foretage opsparing af overskydende kursusdage er, at der foreligger en konkret plan for anvendelse af den foretagne opsparing. 4. Skulle den fastlagte plan ikke kunne gennemføres på grund af forhold i virksomheden, som forhindrer gennemførelsen heraf, er medarbejderen berettiget til at modtage en godtgørelse, der svarer til den foretagne opsparing i tilfælde af afskedigelse. 5. Omkostninger ved uddannelse/kurser dækkes af den fælles uddannelsesfond i henhold til dennes regelsæt. Fonden kan dække følgende omkostninger: Lønrefusion til arbejdsgiveren efter fradrag for evt. VEU- eller SVU godtgørelse Kursusgebyr Kursusmateriale Transport til og fra kursussted Ophold ved internatkurser 6. Udover uddannelse i henhold til punkt b har medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv ret og pligt til med fuld løn at deltage i nødvendig undervisning inden for den enkelte medarbejders arbejdsområde % af den til enhver tid gældende betaling til FIU fonden (LO/SALA) overføres til ovennævnte uddannelsesfond. 22

23 8. Organisationerne er enige om i samarbejde at virke for, at virksomhedernes medarbejdere får den fornødne efter og videreuddannelse for herigennem at styrke branchen. Virksomhederne og medarbejderne opfordres derfor til at foretage en uddannelsesplanlægning på basis af branchens kursustilbud. 16 Praktikanter/KVU-studerende 1. De i denne paragraf anførte bestemmelser gælder for studerende, der er omfattet af bekendtgørelsen. 2. Praktikken gennemføres på baggrund af en kontrakt/ praktikaftale og efter de vejledende regningslinjer, som er fastsag af de organisationer, som dækker det pågældende område. 3. I praktikken betales for de dele af uddannelserne, som ikke er berettiget til SU, efter følgende lønsatser: a. Det merkantile område: 1. marts 2011: kr pr. måned 1. marts 2012: kr pr. måned b. Andre studerende, der som led i uddannelse er beskæftiget i virksomhe den, aflønnes efter denne overenskomst generelle lønbestemmelse ( 4). 4. I øvrigt gælder overenskomstens generelle bestemmelser vedrørende løn, arbejdstid, overarbejde, pension m.v. 23

24 17 Voksenuddannelse/Meritforløb Parterne anbefaler, at der med henblik på at fremme medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer tilbydes voksne over 25 år med mindst 3 års anciennitet i virksomheden at opnå faglært kompetence. Ved deltagelse i voksenerhvervsuddannelsesforløb som meritkurser ydes der fuld løn. Eventuel refusion efter de til enhver tid gældende regler tilfalder virksomheden. 18 Udeblivelse, sygdom, barsel/adoptionsorlov Udeblivelse og sygdom a. Såfremt en funktionær udebliver fra sit arbejde, skal meddelelse om grunden hertil så hurtigt som muligt gives arbejdsgiveren. b. Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for, at udeblivelsen skyldes sygdom ved afgivelse af tro og love erklæring, friattest eller mulighedserklæring. Endvidere kan friattest eller mulighedserklæring kræves, hvis udeblivelse af få dages varighed hyppigt forekommer. Arbejdsgiveren kan gennem funktionæren fremkomme med et skriftligt, velbegrundet påkrav til lægen. Arbejdsgiveren betaler for attesterne. c. Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten, indrømmes frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til

25 pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/ børn under 14 år. Frihed gives til den ene af barnets forældre. Der ydes løn for to dage i en sygeperiode. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af Tro- og loveerklæring. d. Der ydes fornøden frihed til forældre til at ledsage deres barn/børn til konsultation hos læge eller tandlæge, samt ved institutionsskift/skoleskift og start. e. Til medarbejdere indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Det er ikke en betingelse, at indlæggelsen kræver, at der overnattes på hospital, ligesom der kan være tale om indlæggelse i hjemmet. Det er alene et lægeligt skøn. Retten til frihed med løn følger det enkelte barn, hvorfor der maximalt kan gives den ene af forældrene, der er omfattet af overenskomsten, 5 dages frihed med løn inden for en 12 mdr. periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes fuld løn. 2. Barsel/Adoptionsorlov a. Om reglerne ved funktionærers graviditet og adoption henvises til den til enhver tid gældende barsels- og dagpengelovgivning. 25

26 Arbejdsgiverens forpligtelse til betaling af løn i forbindelse med barsel, jfr. nedenfor, er betinget af, at der ydes refusion til arbejdsgiveren af barselsdagpenge. b. Orlov til mødre Arbejdsgiveren udbetaler til den kvindelige medarbejder, der på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel i i alt 19 uger. Udbetalingen kan påbegyndes tidligst 4 uger før forventet fødselstidspunkt og senest på fødselstidspunktet. Orlov til adoptanter Til adoptanter udbetales løn i 19 uger efter samme regler som ovenfor. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Orlov til fædre Til fædre med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet betaler arbejdsgiveren løn i indtil to uger (fædreorlov). Fædreorloven kan placeres i perioden fra fødselstidspunktet og 19 uger frem. Orlov til mødre og fædre I forlængelse af orlov i henhold til punkt b yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 9 uger (11 uger for fødsler 1. marts 2011 eller senere) De 9 / 11 uger fordeles således: 3 uger reserveret til moderen (4 uger for fødslen 1. marts 2011 eller senere). 3 uger reserveret til faderen (4 uger for fødslen 1. marts 2011 eller senere). 26

OVERENSKOMST. Dansk Maskinhandlerforening og HK/Privat. 1. marts 2013 til 1. marts 2014

OVERENSKOMST. Dansk Maskinhandlerforening og HK/Privat. 1. marts 2013 til 1. marts 2014 2013 2014 OVERENSKOMST Dansk Maskinhandlerforening og HK/Privat 1. marts 2013 til 1. marts 2014 Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2013-2014 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2013-2014 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område 1 Overenskomstens område... 3 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og HK/Privat

Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og HK/Privat Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og HK/Privat 2017-2020 Indholdsfortegnelse side: KAPITEL 1 GENERELT OM OVERENSKOMSTEN 1 Overenskomstens område... 4 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder...

Læs mere

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2008-2011 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område... 3 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder... 3 3 Arbejdstid... 4 4 Minimallønninger

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Indholdsfortegnelse.. 1 Overenskomstens område.... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Løn- og arbejdsforhold

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere