Erhvervsudviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudviklingsstrategi"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Senest gemt: 20. september 2010

2 2

3 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og mission... 8 Sådan arbejder Vækstforum Sådan vil vi skabe mere vækst på Bornholm Fire indsatsområder Synergi Bornholm som erhvervs-ø Bornholm som uddannelses-ø Bornholm som grøn test-ø Bornholm som oplevelses-ø Retningslinjer for gennemførelse Finansiering Dokumenter der er forbundet med erhvervsudviklingsstrategien... 32

4 Forord Behovet for at skabe økonomisk vækst og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. Omvendt har mulighederne måske ikke været større. Det bornholmske samfund og arbejdsmarked er en del af den globaliserede verden hvor mulighederne aldrig har været større for dem der evner at markere sig med særlige evner, produkter eller service. Der er derfor god grund til at bevare optimismen på trods af statistikker og prognoser der viser en dyster fremtid. Med denne erhvervsudviklingsstrategi har Bornholms Vækstforum taget udfordringen op og udvalgt fire områder, som vi tror, har et særligt potentiale på Bornholm: Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Disse fire indsatsområder er dels udvalgt på baggrund af erfaringer og anbefalinger fra den tidligere periode i Vækstforum og dels på baggrund af kommunalbestyrelsens visioner. Derudover bygger strategien på erfaringer fra casestudier inden for erhvervsudviklingsområdet i områder som Bornholm. Efterfølgende er indsatsområderne kvalificeret af drivkræfterne i den bornholmske erhvervsudvikling: Virksomheder, organisationer, institutioner, myndigheder og enkeltpersoner. Det er Vækstforums forventning, at den meget åbne proces har resulteret i et tilsvarende dybt og bredt ejerskab til strategien. Når de konkrete projekter igangsættes i løbet den kommende fireårsperiode, er det Vækstforums ambition, at aktiviteterne vil understøtte hinanden således, at der høstes de maksimale effekter. Vækstforums overordnede målsætning er, at bidrage til et helt samfund, med attraktive boligforhold, uddannelsesmuligheder og arbejds- og erhvervsvilkår. Men den bornholmske erhvervs- og samfundsudvikling er ligesom alle andre steder underlagt udefrakommende rammebetingelser. Som ø-samfund er transporten til landene omkring os vital for både befolkning og erhvervsliv. Uddannelsesmulighederne er i særlig fokus, idet viden, innovation og iværksætteri er forudsætninger for værdiskabelse, der kan bidrage til at knække de dystre prognoser for vækst og dermed velfærd. Ansvaret for både transport og uddannelse er placeret på regeringsniveau. Men selvom Vækstforum jf lovgivningen kun ringe indflydelse på dette, vil vi dog alligevel presse på over for den til enhver tid siddende regering med henblik på tilfredsstillende løsninger.

5 Denne strategi er henvendt til hele det bornholmske samfund, men særligt til de virksomheder og organisationer, der ønsker at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst gennem udviklingsprojekter. Lars Nørby Johansen Formand for Bornholms Vækstforum Winni Grosbøll Næstformand, borgmester 5

6 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm? Det bornholmske samfund står i lighed med store dele af den industrialiserede verden over for den udfordring, at væksten uden for de større byer har vanskelige kår. For mens de større byer kan tiltrække unge i hobetal fra yderområderne til de videregående uddannelser, attraktive jobs og spændende bymiljø, står de tyndere befolkede områder tilbage med vigende indtægtsgrundlag pga. lav tiltrækningskraft. Effekten bliver hurtigt selvforstærkende og den negative spiral er i gang. Mens de stedbundne ressourcer i landbruget, fiskeriet og råstofindustrien tidligere udgjorde stort set hele fundamentet for velstand og økonomisk vækst, er det i dag de rette menneskelige ressourcer, der er krumtappen i den regionaløkonomiske udvikling. Regioner og især kommuner har opdaget betydningen af stedets kvaliteter i kampen for at fastholde og tiltrække de attraktive borgere i konkurrence med storbyerne. Bornholms Vækstforum ønsker at øens erhvervsliv skal være på forkant med de udviklingstendenser, der spores inden for videnøkonomien, oplevelsesøkonomien og den globale økonomi: Globaliseringen flytter traditionelle produktionsarbejdspladser væk fra Danmark, men er samtidig et fantastisk potentiale for eksport og internationalisering i de bornholmske virksomheder. En øget individualisering, som giver øget efterspørgsel efter identitetsskabende forbrugsvarer og serviceydelser. Det unikke søges. Udviklingen i velfærd og disponibel indkomst retter fokus mod luksusvarer, service af høj kvalitet, unikke oplevelser og personlig omsorg. Så på trods af det, nogle kalder dårlige odds, har vi på Bornholm på mange måder et rigtig godt udgangspunkt for at kunne skabe øget vækst: Øen er et stærkt brand, og rummer adskillige virksomheder med vækstpotentiale inden for eksempelvis turismeog oplevelsesindustrien, mindre nicheproduktioner og et par større internationalt og eksportorienterede jern og metalvirksomheder. Men vores erhvervsliv, skal være forandringsparat, kunne se frem og hele tiden have fingeren på pulsen samt overvåge markedet og konkurrenterne. 6

7 Rammevilkår Erhvervsudviklingen på Bornholm har i sagens natur anderledes rammevilkår end dem, der gælder for den øvrige del af Region Hovedstaden. Dette faktum er en af hovedårsagerne til, at Bornholms Regionskommune blev tildelt særlige regionale beføjelser herunder et selvstændigt Vækstforum. Det er også årsagen til at regeringen og Bornholms Vækstforum mødes til årlige drøftelser af emner af fælles interesse. Resultatet af disse drøftelser er den såkaldte partnerskabsaftale, som er et centralt udgangspunkt for forbedring af de bornholmske samfundsforhold herunder erhvervslivets rammebetingelser. Men der er endnu en række forhold som betyder, at det bornholmske samfund endnu ikke kan konkurrere på lige vilkår. De to vigtigste trafik og uddannelse blev nævnt i indledningen. Disse, samt øvrige, er beskrevet nedenfor. De nævnte rammevilkår vil bornholmske politikere, embedsmænd og erhvervsliv løbende arbejder for at forbedre. Trafikal tilgængelighed: Lavere priser for biler og gods samt mulighed for bedre færgebetjening mellem Bornholm og Tyskland. Trafikkontaktrådet Højhastighed bredbånd: Dispensation fra forsyningsregulativet Bornholms Regionskommune,(Regional Udvikling), Østkraft Uddannelsesmiljø: Etablering af Campus og videregående uddannelser, taxameterordning der er tilpasset ø-forhold samt uddannelser i forbindelse med eksisterende kulturinstitutioner Bornholms Regionskommune, Bornholms Akademi, Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium Erhvervsudvikling: Forhøjelse af nuværende loft for offentlig erhvervsrådgivning samt Bornholm som fortsat målområde for EU s strukturfondsmidler , mindst svarende til de midler Bornholm modtager i indeværende strukturfondsperiode, Bornholms Regionskommune 7

8 Vision og mission På baggrund af de samfundsmæssige udfordringer globalisering, demografi mv og Bornholms styrker har Vækstforum opstillet følgende vision, mission og mål for Vækstforums indsatser de kommende fire år. Mission Som det er defineret i loven om erhvervsfremme, er det Vækstforums mission: At arbejde for optimale betingelser for at bo, studere og drive erhverv på Bornholm. Velvidende at verden er foranderlig, vil Vækstforum løbende tilpasse sine aktiviteter til de behov og muligheder der måtte opstå undervejs i tiden fremover. Denne strategi er således et dynamisk dokument, der løbende kan bliver tilpasset efter konjunkturerne og nye vækstpotentialer. Mission drøftes af Vækstforum den 27. september Vision DET UNIKKE BORNHOLM Vækst via kreativitet og kvalitet Visionen for erhvervsudviklingsstrategien blev vedtaget af Vækstforum i 2007 og skal ses som en langsigtet indsats for Vækstforums arbejde. Visionen er et udtryk for, at Vækstforum ønsker at fokusere på værdiskabende aktiviteter, med afsæt i de unikke bornholmske styrker der bygger på kreativitet og kvalitet. Vision drøftes af Vækstforum den 27. september Vækstforum støtter lokale projekter Denne erhvervsudviklingsstrategi fungerer som et prioriteringsværktøj i forhold til medfinansiering af projekter, der støtter op om at realisere vækstforums mål. Som erhvervslivets partner, kan Vækstforum tilbyde finansiering af forskellige erhvervsrettede udviklingsaktiviteter, der bidrager til økonomisk vækst i erhvervslivet og dermed det bornholmske samfund. Helt konkret kan Vækstforum indstille midler til projekter, der sigter mod at realisere de vækstområder, der er nævnt i denne strategi, samt andre nye og særlige perspektivrige områder. Men væksten kan naturligvis kun ske i det private erhvervsliv. Derfor er indfrielse af Vækstforums mål i sagens natur dybt afhængig af erhvervslivets lyst og evne til at omsætte strategien gennem uddannelse, innovation, anvendelse af ny teknologi og øget eksport. 8

9 Vækstforums økonomiske ressourcer betragtes som risikovillig kapital. Det vil sige, at der kan iværksættes erhvervsfremmende aktiviteter, som erhvervslivet ikke selv har mulighed for at finansiere 100 %. På baggrund af en konkret ansøgning, vil Vækstforum vurdere i hvor høj grad, det er sandsynliggjort, at effekten af projektets aktiviteter vil bidrage til realisering af Vækstforums overordnede mål og at effekten således rækker ud over den begrænsede projektperiode. Jf. erhvervsfremmeloven kan Vækstforum indstille midler til initiativer inden for: Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder regionale kompetencer Vækst og udvikling i turismeerhvervet Udviklingsaktiviteter i yderområder Derudover indstiller Bornholms Vækstforum også udviklingsmidler til anvendelse inden for uddannelsesområdet og kulturområdet. Overvågning af vækstvilkår Vækstforum overvåger også de regionale vækstvilkår som beskrevet i erhvervsfremmeloven. Formålet med at tage temperaturen på væksten i det bornholmske erhvervsliv er dels at iværksætte de rette projekter og dels at vurdere, om de igangsatte projekter har haft den rette effekt. Endeligt kan Vækstforum iværksætte analysearbejder. Formålet vil som regel være at tilvejebringe det rette beslutningsgrundlag forud for en større projektansøgning. 9

10 Sådan arbejder Vækstforum Overvågning af vækstvilkår Behov og muligheder Regional Udviklingsplan (Kommunalbestyrelsen) Strategi - mål og muligheder 11 indsatsområder Årlige handlingsplaner Indstille: Regionale udviklingsmidler og EU's strukturfonde Udviklingskontrakter med operatørerne Projektansøgninger Intervention Effektmåling Figur 1. Sådan er sammenhænget i Vækstforums arbejde, som det er beskrevet i "lov om erhvervsfremme". Figuren viser også sammenhæng til den regionale planlægning og Hvert år aftales handlingsplaner med Vækstforums operatører. Det er primært Business Center Bornholm, Destination Bornholm, samt Væksthus Hovedstadsregionen. Af disse handlingsplaner aftales hvilke af Vækstforums strategiske mål der skal arbejdes med. På den måde sikres en trinvis implementering af projekter der tilsammen skal realisere Vækstforums mål og vision (som beskrevet på de følgende sider). 10

11 Sådan vil vi skabe mere vækst på Bornholm Vækstforum vil arbejde for mest mulig sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør. Det overordnede mål er at skabe tilstrækkelig vækst og udvikling på Bornholm, så samfundet bliver økonomisk bæredygtigt: Et helt samfund året rundt. Forudsætningen for at opretholde et højt aktivitetsniveau i et samfund er et tilpas udbud af arbejdspladser, der kan tilbyde beskæftigelse på alle tider af året. Udbuddet af jobs hænger sammen med behovet for arbejdskraft. Derfor er virksomhedernes indtjening og lønsomhed forudsætningen for at skabe flere jobs. Eksport eller udvikling af nye serviceydelser er midlet til at nå det delmål. Her ser Vækstforum muligheder i udvikling af Bornholm om grøn test ø og oplevelses-ø. Fundamentet for denne udvikling er en kvalificeret arbejdsstyrke, der gennem innovation skaber øget værdiskabelse. Vækstforum vil således skabe grobund for en innovationskultur gennem uddannelsessystemet. Mål for det det gode liv? I så fald mangler dette i figuren. Figur 2. Figuren viser en lidt forenklet årsag/sammenhæng mellem vækstforums målsætninger Fire indsatsområder Med udgangspunkt i disse fire overordnede målsætninger, beskrives på de følgende sider, hvordan Bornholms Vækstforum konkret vil opfordre til samarbejde gennem indsatser fordelt på fire særlige indsatsområder: Bornholm som erhvervs-ø Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og innovation. Det bornholmske arbejdsmarked er præget af flere små virksomheder, der har 11

12 gensidigt gavn af at samarbejde. Processen er kommet godt fra start og skal videreudvikles så endnu flere virksomheder får styrket deres innovationsevne i samarbejde med hinanden. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport også er det. Bornholm som uddannelses-ø Uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse er snævert forbundet. Livslang læring, kreativitet, innovation, iværksætteri og internationalisering er blandt nøgleordene i dette indsatsområde. Bornholm som grøn test-ø Ø-samfundets lukkede kredsløb af energi- og vandforbrug gør Bornholm til et ideelt sted at teste effekterne af energibesparende projekter. Konceptet skal udvikles til, at vi kan tilbyde moderne testfaciliteter, til gengæld for jobmuligheder og tiltrækning af internationale virksomheder som led i regeringens udviklingsplan for Danmark. Bornholm som oplevelses-ø Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer og andre oplevelser, der forstærker dette image er blandt nøgleordene i dette indsatsområde, lige som design og æstetik. Evt. grafisk illustration af sammenhænget mellem indsatsområderne Synergi Vækstforum vil sikre mest mulig sammenhæng mellem de fire indsatsområder. Det vil konkret ske gennem de projekter som løbende iværksættes. Erhvervs-ø er strategiens fundament mens indsatsområderne Uddannelses ø, Grøn test ø og Oplevelses ø er udvalgt på baggrund af både behov og de vækstpotentialer de hver især udgør. Og mindst lige så vigtigt: Udnyttelse af synergien på tværs af områderne. Sammenhænget mellem strategiens vision, indsatsområder og langsigtede mål er illustreret i figuren på side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. 12

13 Vækstforum har taget udgangspunkt i de nære rammebetingelser på Bornholm det vil sige muligheder/ressourcer og behov i valget af strategiske indsatsområder. Når de strategiske indsatområder skal oprationaliseres, må der i sagens natur tages hensyn til de ydre ramme betingelser som der kun er begrænset eller slet ingen indflydelse på. De aktiviteter som Vækstforum selv iværksætter, vil blive beskrevet i de årlige handlingsplaner. Her vil der også fremgå hvilke kortsigtede aktivitetsmål der tilstræbes at nå. Et projekt kan ikke gøre det. Men ved at målrette flere projekter og politikker på kommunalt, regionalt og regeringsniveau, sikres det at initiativerne arbejder for samme mål med størst mulige synergieffekt. Figur 3. Figuren viser den teoretiske ramme for sammenhænget mellem udgangspunkt (nederst) og visionen (øverst). Gennem flere, målrettede og handlingsorienterede projekter er det Vækstforums forventning, at de langsigtede mål realiseres. 13

14 Det vil vi / Det gør vi Inden for hvert indsatsområde nævnes eksempler på hvilke konkrete initiativer Vækstforum ønsker at støtte økonomisk og/eller politisk under overskriften Det vil vi. Se også Retningslinjer for gennemførelse på side 30. Under overskriften Det gør vi nævnes eksempler på aktiviteter som Vækstforum selv har mulighed for at iværksætte. Der vil blive taget endelig stilling til aktiviteterne i Vækstforums årlige handlingsplaner. 14

15 Bornholm som erhvervs-ø I Vækstforums vision for Bornholm som erhvervs-ø, er innovation, videndeling og videnopbygning drivkraften til øget værdiskabelse og vækst. Målet er øget beskæftigelse gennem øget eksport, internationale samarbejdspartnere og nye serviceydelser. Udgangspunkt Bornholms som erhvervs-ø er strategiens fundament. Det vil sige, at et godt erhvervsklima betragtes som en forudsætning for at lykkedes med strategiens tre øvrige indsatsområder. Vækstforum har allerede taget første skrift til en mere offensiv og proaktiv erhvervsfremmeindsats ved at samle de offentlige erhvervsfremmeaktører under samme tag i Rønnes centrum: Én indgang single point of entry gør det let for virksomhedsledere og iværksættere at få den optimale rådgivning. Via Væksthus Hovedstadsregionens lokale kontor, har de bornholmske virksomheder adgang til en bred vifte af højt specialiserede og erfarne erhvervsfremmerådgivere i hovedkontoret i København. På hele kompetenceudviklingsområdet har Undervisningsministeriet samlet indsatsen i et single point of entry i Voksen- og Efter Uddannelsescenter (VEU) Hovedstaden og Bornholm, som skal servicere både de private og offentlige virksomheder. Figur 4 "Single Point of Entry er erhvervslivet indgang til den offentlige erhvervsfremme Single Point of Entry skal forsat være øens kraftcenter for erhvervsrådgivning med henblik på at styrke virksomhedernes innovationsevne rettet mod produkter eller serviceydelser til kunder på det internationale/globale marked. 15

16 Viden og innovation I Danmark tilbydes en række offentlige erhvervsfremmeordninger gennem blandt andet Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der især skal fremme ny videntilførsel til innovation i de små og mellemstore virksomheder. Gennem Single Point of Entry skal flere bornholmske virksomheder profitere af disse ordninger. Udviklingen af den bornholmske erhvervsfremmeindsat sker i tæt samarbejde med kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune. Bornholms Vækstforum har stor fokus på betydningen af viden og innovation som løftestang for udviklingen af øens erhvervsliv. Der ses en klar vilje til vækst i de bornholmske virksomheder. Men antallet af forsknings- og vidensinstitutioner på Bornholm er begrænset, hvorfor der skal være særlig opmærksomhed på mulighederne både for at få udenøs vidensinstitutioner til at overføre viden til øens virksomheder og for at få virksomhederne til i højere grad aktivt selv at opsøge og hjemtage relevant viden. For at sikre denne videns langsigtede forankring, skal udenøs vidensinstitutioner også inddrage og overføre viden til de lokale uddannelsesinstitutioner. I forhold til sidstnævnte udgør Bornholms forskelligartede erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder en særlig udfordring, idet de ofte ikke har ressourcer til at være omstillingsparate, til at uddanne personalet i nye arbejdsgange og til en hurtig omstilling af produktionen. Den grundlæggende udfordring er at gøre det attraktivt for især de mange mindre virksomheder at deltage i samarbejder og netværk, der kan opveje ulempen ved at være lille virksomhed i den store globaliserede verden. Således er innovation en proces, som involverer flere mennesker. Det er vigtigt at have indsigt i, hvad en innovationsproces er, hvordan den fungerer, og hvordan man bidrager. Det kræver innovationskompetencer og tillid til samarbejdspartnere. Hvis Bornholm skal udvikle en stærk erhvervs- og innovationskultur, er det vigtigt, at flest mulige forstår innovation og har kompetencerne til at arbejde med det. Den bornholmske erhvervsstruktur er meget forskelligartet: Nogle bidrager til et højt niveau i forskning og udvikling, andre har en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, mens andre er kreative og bidrager til dynamik, innovation og iværksætteri i mindre skala. Vækstforum ønsker at fokuseres på innovation, videndeling og opfølgning inden for miljørigtig energi samt oplevelser, med afsæt i det potentiale som de enkelte deltagere repræsenterer. Vækstforum er dog også åben for andre innovationsprojekter inden for fx velfærdsteknologier og produkter til nødhjælp, der spås et stort marked for i løbet af de kommende 20 år. 16

17 Ønskede langsigtede målbare effekter Den langsigtede effekt skal måles i: Øgning i værdiskabelsen Øgning i antallet af nye innovative virksomheder Øgning i virksomhederne overlevelsesrate Øget produktudvikling/innovation Øget eksport og internationale samarbejder Øget antal jobs Det vil vi For at nå målet om Bornholm som erhvervs-ø, vil Vækstforum fx støtte følgende: Opsøgende og proaktive erhvervsservice, samt markedsføring af tilbud om rådgivning til de bornholmske virksomheder. Det skal være nemt at orientere sig, at tage imod tilbud og at gøre brug af puljer og ordninger til udvikling af virksomhedens vækstpotentiale. Opsøgende og proaktiv rådgivning om kompetenceudviklingsmuligheder for alle de bornholmske virksomheder. Det skal være nemt at orientere sig og tage imod tilbud og gøre brug af puljer og ordninger til udvikling af virksomhedens vækstpotentiale. Iværksættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan forbedre innovationsevnen. Det kan fx være systematiseret medarbejder- eller brugerdreven innovation, teknologiløft og videnspredningsaktiviteter. Formålet er at styrke de bornholmske virksomheders konkurrenceevne gennem udvikling af produkter eller ydelser der er rettet mod kunder på det internationale/globale marked. Fortsættelse af klyngeudvikling og facilitering i samarbejde med de virksomheder, der har mod på et forpligtende samarbejde. Formålet er, at udnytte fordelene ved både at være en mindre omstillingsparat virksomhed og samtidig kunne drage nytte af fordelene ved forpligtende samarbejde med andre vækstorienterede virksomheder. Planlægning og rettidig iværksættelse af rekrutteringsaktiviteter i de geografiske nærområder for at kunne imødekomme efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft. Formålet er ved en aktiv indsats som supplement til uddannelses- og efteruddannelsesindsatsen og indsatsen med opkvalificering af ufaglærte og ledige, at søge at modvirke den kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft som konsekvens af den forventede fortsatte kraftige reduktion af arbejdsstyrken i sammenhæng med tilbagegangen i befolkningstallet. 17

18 Det gør vi For at nå målet om Bornholms som erhvervs-ø, vil Vækstforum via de årlige handlingsplaner sikre en indsats, der styrker det strategiske samarbejde mellem øens erhvervsliv, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre teknologi- og videncentre på og uden for Bornholm. Således vil Vækstforum stå i spidsen for en række aktiviteter, der har til formål: At udvikle innovationskompetencer i både ledelsen og blandt medarbejderne i øens virksomheder og organisationer. At fremme klyngebaseret innovation både inden for de enkelte klynger og om muligt på tværs af klyngerne. At støtte overførsel af viden til øens virksomheder fra forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner og sikre den lokale forankring af denne viden i de lokale uddannelsesinstitutioner. At fremme samarbejde om innovation mellem virksomheder og kulturelle institutioner. At tilskynde til anvendelsen af brugerdreven og medarbejderdreven innovation, både i den private sektor og i den offentlige sektor. At sikre størst mulig udnyttelse af forskningsresultater fra Center for Regional- og Turismeforskning. At forberede/klargøre de bornholmske virksomheder til de kommende nye ordninger til fremme af videnoverførsel. At styrke samarbejdsrelationer og netværk mellem bornholmske og udenøs virksomheder. At synliggøre succeshistorier fra vellykkede videnoverførselstiltag som inspiration for andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner. At planlægge og iværksætte rekrutteringsaktiviteter i de geografiske nærområder for at sikre en tilstrækkelig tilgang af kvalificeret arbejdskraft. Vækstforums klynger er en dynamisk størrelse. Der er mulighed for at nyt samarbejde kan opstå, andre skifte besætning og endnu andre måske vil forlade klyngen. Bornholm skal i høj grad være kendt som stedet med et unikt vækstmiljø. Vækstforum ønsker således at bidrage til, at konkret virksomhedsrådgivning om udvikling, teknologi og uddannelse og erhvervsfremmeindsatsen bygges på en målrettet og prioriteret indsats. 18

19 Bornholm som uddannelses-ø I Vækstforums vision for Bornholm som uddannelses-ø, tilbydes et attraktivt uddannelsesmiljø, med en stærk iværksætter- og innovationskultur. Udgangspunkt Vækstforum ønsker at styrke uddannelsesniveauet, fordi der er en klar sammenhæng mellem netop uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse. Med etableringen af Campus Bornholm som en ny erhvervsrettet institution er Bornholm kommet et vigtigt skridt videre i retning af at målrette indsatserne omkring uddannelse og efteruddannelse. Campus Bornholm består i en indledende fase af de tidligere institutioner Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm. Men det er planen at der skal indgå en lang række uddannelses- og erhvervsaktører i Campus Bornholm. Campus Bornholms skal således ses som en attraktiv ramme for nye aktører, der kan se mulighederne i at indgå i et innovativt og kreativt miljø omkring uddannelse på flere niveauer. Vækstforum ønsker at udnytte muligheden for at tilbyde unikke uddannelser, der under de rette forhold vil tiltrække studerende uden for øen. På Bornholm er behovene for indsatser på uddannelsesområdet særlig store: Børnetallet har over en årrække været markant faldende. Det vil sige der vil blive færre til at indgå i arbejdsstyrken. Det generelle uddannelses- og kompetenceniveau på Bornholm er markant lavere end i det øvrige land bl.a. fordi uddannelsessøgende forlader øen. For få unge opnår en kompetencegivende uddannelse. Udbuddet af mellemlange og videregående uddannelser på Bornholm er for lavt, og de fleste uddannelser retter sig kun mod job i den offentlige sektor. Den kritiske masse findes ikke blandt den bornholmske befolkning, og der er således behov for at tiltrække især unge udefra til uddannelserne. Derudover står det bornholmske arbejdsmarked over for følgende udfordringer i de kommende år i forbindelse med tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen: De kompetencer (uddannelse og erhvervserfaring), der bliver trukket ud af arbejdsmarkedet på grund af, at flere når pensionsalderen, skal erstattes med tilsvarende kompetencer. Opkvalificering, omskoling og rådgivning i forhold til at matche de ledige med virksomhedernes efterspørgsel efter kvalifikationer. 19

20 Behovet i virksomhederne for ufaglært arbejdskraft er faldende, og kravene til medarbejdernes kompetencer er stigende. Derfor skal ufaglærte medarbejdere tilbydes mulighed for efteruddannelse. Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at der iværksættes uddannelses- og erhvervspolitiske tiltag, der imødekomme de nævnte udfordringer, således: At stort set alle gennemfører en kompetencegivende uddannelse. At virksomhederne i større omfang efteruddanner allerede beskæftigede. At virksomhederne etablerer mere systematisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere både på kort og lang sigt. Bornholms Vækstforum ønsker at fremme konkrete indsatser på fem overordnede områder: 1. Det generelle uddannelsesniveau. 2. Livslang læring systematisk efteruddannelse til allerede beskæftigede. 3. Opkvalificering af ufaglærte og ledige til faglærte jobs. 4. Uddannelse som erhverv. 5. At understøtte at der foregår den nødvendige opkvalificering, omskoling og rådgivning i forhold til at matche de ledige med virksomhedernes efterspørgsel efter kvalifikationer Vækstforum vil tilstræbe, at udviklingen af uddannelsestilbuddene hænger sammen med initiativerne inden for test af grøn energi og udvikling af oplevelser på Bornholm. 1) Det generelle uddannelsesniveau Bornholms Vækstforum ønsker at stort set alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse og at alle vil uddanne sig hele livet. Uddannelsessektoren på Bornholm skal bygges på et højt fagligt niveau, et tæt og innovativt samarbejde med de lokale virksomheder, en moderne pædagogik og ikke mindst udstråle en positiv ånd, som betyder at eleverne får lagt kimen til livslang læring på et tidligt tidspunkt i livet. Det skal være sjovt at gå i skole. Som udgangspunkt bakker Vækstforum op om arbejdet med at samle ungdomsuddannelsesmiljøet på samme matrikel. Dels fordi det giver nogle pædagogiske og organisatoriske fordele, men i lige så høj grad fordi der gennem en samling kan skabes et attraktivt studiemiljø blandt de unge. Håbet er således, at studiemiljøet vil 20

21 stimulere flere unge til at fuldføre en ungdomsuddannelse og få mod på en videregående uddannelse. Bornholms Vækstforum har igangsat projekt Uddannelse til alle i 2010 og vil som en opfølgning på dette, stå i spidsen for en uddannelsesstrategi, som inddrager alle uddannelsesaktører på Bornholm. Det er en forudsætning for erhvervsudviklingen, at uddannelsesstrategien er velintegreret i den udvikling, der i øvrigt sker på uddannelsesområdet i Danmark. 2) Livslang læring Uddannelse til allerede beskæftigede Arbejdsstyrkens vidensniveau skal matche både bestående og kommende virksomheders behov: Bornholms Vækstforum vil medvirke til, at der udvikles et tilstrækkeligt analysegrundlag for, at der overordnet og konkret i de enkelte virksomheder foretages strategisk uddannelsesplanlægning på Bornholm. Koordineret og styrket kompetenceudvikling Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at styrke og videreudvikle rådgivningen omkring mulighederne for kompetenceudvikling og styrke virksomhedernes brug af systematisk uddannelsesplanlægning. Vækstforummet vil arbejde for, at fortsætte Kompetenceforum Bornholm i det nyetablerede VEU-Center Region Hovedstaden og Bornholm, der fremover skal fungerer som indgang for de bornholmske virksomheder til kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i bredeste forstand. VEU-Centeret skal understøttes i at kunne gennemføre opsøgende arbejde over for virksomheder, rådgive virksomhederne om uddannelsesmuligheder, herunder hjælp til kompetenceafklaring og uddannelsesplanlægning, rådgive om uddannelsesfinansieringsmuligheder samt arbejde med alternative kursusudbudsformer. Herunder at der gennemføres en kampagne, som skal informere øens virksomheder om de uddannelsesmuligheder, som er til rådighed. Lederudvikling i bornholmske virksomheder Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at bornholmske virksomhedsledere styrkes gennem målrettede lederudviklings- og uddannelsestilbud, herunder at der sættes fokus på strategisk ledelse, og at der tages initiativ til en kampagne målrettet virksomhedernes ledelse omkring udvikling af morgendagens arbejdsstyrke. 3) Opkvalificering af ufaglærte og ledige Der vil på det bornholmske arbejdsmarked i løbet af en kortere årrække blive mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en lang række fagområder. Det er derfor en grundlæggende væsentlig indsats at sørge for opkvalificering af ufaglærte og ledige, der sammen med den øvrige uddannelses- og efteruddannelsesindsats, og suppleret 21

Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Bornholm, en grøn vækst ø

Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Bornholm, en grøn vækst ø Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst ø Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Udgivet af Bornholms Vækstforum den xx.xx.2010

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi 2007 2010. Det unikke Bornholm. Vækst via kreativitet og kvalitet!

Erhvervsudviklingsstrategi 2007 2010. Det unikke Bornholm. Vækst via kreativitet og kvalitet! Erhvervsudviklingsstrategi 2007 2010 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet! Bornholms Vækstforum Februar 2007 1 Forord...3 2 Udgangspunkt, vision og målsætninger...4 3 Vækst på Bornholm...7

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Handlingsplan 2008 Bornholms Vækstforum Vedtaget den 12. december 2007 1 Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune/Regional Udvikling

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Bornholms Vækstforum Handlingsplan 10 Fra strategi til mål Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 23. november 2009 Der er efterfølgende foretaget enkelte

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

regionerne en region i udvikling

regionerne en region i udvikling eu & regionerne EU & BORNHOLM en region i udvikling eu-bornholm.indd 1 26-09-2011 11:49:51 EU er også lokalpolitik, og lokalpolitik er også EU-politik. EU har stor betydning for lokalområderne i Danmark;

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere