Erhvervsudviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudviklingsstrategi"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Senest gemt: 20. september 2010

2 2

3 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og mission... 8 Sådan arbejder Vækstforum Sådan vil vi skabe mere vækst på Bornholm Fire indsatsområder Synergi Bornholm som erhvervs-ø Bornholm som uddannelses-ø Bornholm som grøn test-ø Bornholm som oplevelses-ø Retningslinjer for gennemførelse Finansiering Dokumenter der er forbundet med erhvervsudviklingsstrategien... 32

4 Forord Behovet for at skabe økonomisk vækst og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. Omvendt har mulighederne måske ikke været større. Det bornholmske samfund og arbejdsmarked er en del af den globaliserede verden hvor mulighederne aldrig har været større for dem der evner at markere sig med særlige evner, produkter eller service. Der er derfor god grund til at bevare optimismen på trods af statistikker og prognoser der viser en dyster fremtid. Med denne erhvervsudviklingsstrategi har Bornholms Vækstforum taget udfordringen op og udvalgt fire områder, som vi tror, har et særligt potentiale på Bornholm: Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Disse fire indsatsområder er dels udvalgt på baggrund af erfaringer og anbefalinger fra den tidligere periode i Vækstforum og dels på baggrund af kommunalbestyrelsens visioner. Derudover bygger strategien på erfaringer fra casestudier inden for erhvervsudviklingsområdet i områder som Bornholm. Efterfølgende er indsatsområderne kvalificeret af drivkræfterne i den bornholmske erhvervsudvikling: Virksomheder, organisationer, institutioner, myndigheder og enkeltpersoner. Det er Vækstforums forventning, at den meget åbne proces har resulteret i et tilsvarende dybt og bredt ejerskab til strategien. Når de konkrete projekter igangsættes i løbet den kommende fireårsperiode, er det Vækstforums ambition, at aktiviteterne vil understøtte hinanden således, at der høstes de maksimale effekter. Vækstforums overordnede målsætning er, at bidrage til et helt samfund, med attraktive boligforhold, uddannelsesmuligheder og arbejds- og erhvervsvilkår. Men den bornholmske erhvervs- og samfundsudvikling er ligesom alle andre steder underlagt udefrakommende rammebetingelser. Som ø-samfund er transporten til landene omkring os vital for både befolkning og erhvervsliv. Uddannelsesmulighederne er i særlig fokus, idet viden, innovation og iværksætteri er forudsætninger for værdiskabelse, der kan bidrage til at knække de dystre prognoser for vækst og dermed velfærd. Ansvaret for både transport og uddannelse er placeret på regeringsniveau. Men selvom Vækstforum jf lovgivningen kun ringe indflydelse på dette, vil vi dog alligevel presse på over for den til enhver tid siddende regering med henblik på tilfredsstillende løsninger.

5 Denne strategi er henvendt til hele det bornholmske samfund, men særligt til de virksomheder og organisationer, der ønsker at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst gennem udviklingsprojekter. Lars Nørby Johansen Formand for Bornholms Vækstforum Winni Grosbøll Næstformand, borgmester 5

6 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm? Det bornholmske samfund står i lighed med store dele af den industrialiserede verden over for den udfordring, at væksten uden for de større byer har vanskelige kår. For mens de større byer kan tiltrække unge i hobetal fra yderområderne til de videregående uddannelser, attraktive jobs og spændende bymiljø, står de tyndere befolkede områder tilbage med vigende indtægtsgrundlag pga. lav tiltrækningskraft. Effekten bliver hurtigt selvforstærkende og den negative spiral er i gang. Mens de stedbundne ressourcer i landbruget, fiskeriet og råstofindustrien tidligere udgjorde stort set hele fundamentet for velstand og økonomisk vækst, er det i dag de rette menneskelige ressourcer, der er krumtappen i den regionaløkonomiske udvikling. Regioner og især kommuner har opdaget betydningen af stedets kvaliteter i kampen for at fastholde og tiltrække de attraktive borgere i konkurrence med storbyerne. Bornholms Vækstforum ønsker at øens erhvervsliv skal være på forkant med de udviklingstendenser, der spores inden for videnøkonomien, oplevelsesøkonomien og den globale økonomi: Globaliseringen flytter traditionelle produktionsarbejdspladser væk fra Danmark, men er samtidig et fantastisk potentiale for eksport og internationalisering i de bornholmske virksomheder. En øget individualisering, som giver øget efterspørgsel efter identitetsskabende forbrugsvarer og serviceydelser. Det unikke søges. Udviklingen i velfærd og disponibel indkomst retter fokus mod luksusvarer, service af høj kvalitet, unikke oplevelser og personlig omsorg. Så på trods af det, nogle kalder dårlige odds, har vi på Bornholm på mange måder et rigtig godt udgangspunkt for at kunne skabe øget vækst: Øen er et stærkt brand, og rummer adskillige virksomheder med vækstpotentiale inden for eksempelvis turismeog oplevelsesindustrien, mindre nicheproduktioner og et par større internationalt og eksportorienterede jern og metalvirksomheder. Men vores erhvervsliv, skal være forandringsparat, kunne se frem og hele tiden have fingeren på pulsen samt overvåge markedet og konkurrenterne. 6

7 Rammevilkår Erhvervsudviklingen på Bornholm har i sagens natur anderledes rammevilkår end dem, der gælder for den øvrige del af Region Hovedstaden. Dette faktum er en af hovedårsagerne til, at Bornholms Regionskommune blev tildelt særlige regionale beføjelser herunder et selvstændigt Vækstforum. Det er også årsagen til at regeringen og Bornholms Vækstforum mødes til årlige drøftelser af emner af fælles interesse. Resultatet af disse drøftelser er den såkaldte partnerskabsaftale, som er et centralt udgangspunkt for forbedring af de bornholmske samfundsforhold herunder erhvervslivets rammebetingelser. Men der er endnu en række forhold som betyder, at det bornholmske samfund endnu ikke kan konkurrere på lige vilkår. De to vigtigste trafik og uddannelse blev nævnt i indledningen. Disse, samt øvrige, er beskrevet nedenfor. De nævnte rammevilkår vil bornholmske politikere, embedsmænd og erhvervsliv løbende arbejder for at forbedre. Trafikal tilgængelighed: Lavere priser for biler og gods samt mulighed for bedre færgebetjening mellem Bornholm og Tyskland. Trafikkontaktrådet Højhastighed bredbånd: Dispensation fra forsyningsregulativet Bornholms Regionskommune,(Regional Udvikling), Østkraft Uddannelsesmiljø: Etablering af Campus og videregående uddannelser, taxameterordning der er tilpasset ø-forhold samt uddannelser i forbindelse med eksisterende kulturinstitutioner Bornholms Regionskommune, Bornholms Akademi, Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium Erhvervsudvikling: Forhøjelse af nuværende loft for offentlig erhvervsrådgivning samt Bornholm som fortsat målområde for EU s strukturfondsmidler , mindst svarende til de midler Bornholm modtager i indeværende strukturfondsperiode, Bornholms Regionskommune 7

8 Vision og mission På baggrund af de samfundsmæssige udfordringer globalisering, demografi mv og Bornholms styrker har Vækstforum opstillet følgende vision, mission og mål for Vækstforums indsatser de kommende fire år. Mission Som det er defineret i loven om erhvervsfremme, er det Vækstforums mission: At arbejde for optimale betingelser for at bo, studere og drive erhverv på Bornholm. Velvidende at verden er foranderlig, vil Vækstforum løbende tilpasse sine aktiviteter til de behov og muligheder der måtte opstå undervejs i tiden fremover. Denne strategi er således et dynamisk dokument, der løbende kan bliver tilpasset efter konjunkturerne og nye vækstpotentialer. Mission drøftes af Vækstforum den 27. september Vision DET UNIKKE BORNHOLM Vækst via kreativitet og kvalitet Visionen for erhvervsudviklingsstrategien blev vedtaget af Vækstforum i 2007 og skal ses som en langsigtet indsats for Vækstforums arbejde. Visionen er et udtryk for, at Vækstforum ønsker at fokusere på værdiskabende aktiviteter, med afsæt i de unikke bornholmske styrker der bygger på kreativitet og kvalitet. Vision drøftes af Vækstforum den 27. september Vækstforum støtter lokale projekter Denne erhvervsudviklingsstrategi fungerer som et prioriteringsværktøj i forhold til medfinansiering af projekter, der støtter op om at realisere vækstforums mål. Som erhvervslivets partner, kan Vækstforum tilbyde finansiering af forskellige erhvervsrettede udviklingsaktiviteter, der bidrager til økonomisk vækst i erhvervslivet og dermed det bornholmske samfund. Helt konkret kan Vækstforum indstille midler til projekter, der sigter mod at realisere de vækstområder, der er nævnt i denne strategi, samt andre nye og særlige perspektivrige områder. Men væksten kan naturligvis kun ske i det private erhvervsliv. Derfor er indfrielse af Vækstforums mål i sagens natur dybt afhængig af erhvervslivets lyst og evne til at omsætte strategien gennem uddannelse, innovation, anvendelse af ny teknologi og øget eksport. 8

9 Vækstforums økonomiske ressourcer betragtes som risikovillig kapital. Det vil sige, at der kan iværksættes erhvervsfremmende aktiviteter, som erhvervslivet ikke selv har mulighed for at finansiere 100 %. På baggrund af en konkret ansøgning, vil Vækstforum vurdere i hvor høj grad, det er sandsynliggjort, at effekten af projektets aktiviteter vil bidrage til realisering af Vækstforums overordnede mål og at effekten således rækker ud over den begrænsede projektperiode. Jf. erhvervsfremmeloven kan Vækstforum indstille midler til initiativer inden for: Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder regionale kompetencer Vækst og udvikling i turismeerhvervet Udviklingsaktiviteter i yderområder Derudover indstiller Bornholms Vækstforum også udviklingsmidler til anvendelse inden for uddannelsesområdet og kulturområdet. Overvågning af vækstvilkår Vækstforum overvåger også de regionale vækstvilkår som beskrevet i erhvervsfremmeloven. Formålet med at tage temperaturen på væksten i det bornholmske erhvervsliv er dels at iværksætte de rette projekter og dels at vurdere, om de igangsatte projekter har haft den rette effekt. Endeligt kan Vækstforum iværksætte analysearbejder. Formålet vil som regel være at tilvejebringe det rette beslutningsgrundlag forud for en større projektansøgning. 9

10 Sådan arbejder Vækstforum Overvågning af vækstvilkår Behov og muligheder Regional Udviklingsplan (Kommunalbestyrelsen) Strategi - mål og muligheder 11 indsatsområder Årlige handlingsplaner Indstille: Regionale udviklingsmidler og EU's strukturfonde Udviklingskontrakter med operatørerne Projektansøgninger Intervention Effektmåling Figur 1. Sådan er sammenhænget i Vækstforums arbejde, som det er beskrevet i "lov om erhvervsfremme". Figuren viser også sammenhæng til den regionale planlægning og Hvert år aftales handlingsplaner med Vækstforums operatører. Det er primært Business Center Bornholm, Destination Bornholm, samt Væksthus Hovedstadsregionen. Af disse handlingsplaner aftales hvilke af Vækstforums strategiske mål der skal arbejdes med. På den måde sikres en trinvis implementering af projekter der tilsammen skal realisere Vækstforums mål og vision (som beskrevet på de følgende sider). 10

11 Sådan vil vi skabe mere vækst på Bornholm Vækstforum vil arbejde for mest mulig sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør. Det overordnede mål er at skabe tilstrækkelig vækst og udvikling på Bornholm, så samfundet bliver økonomisk bæredygtigt: Et helt samfund året rundt. Forudsætningen for at opretholde et højt aktivitetsniveau i et samfund er et tilpas udbud af arbejdspladser, der kan tilbyde beskæftigelse på alle tider af året. Udbuddet af jobs hænger sammen med behovet for arbejdskraft. Derfor er virksomhedernes indtjening og lønsomhed forudsætningen for at skabe flere jobs. Eksport eller udvikling af nye serviceydelser er midlet til at nå det delmål. Her ser Vækstforum muligheder i udvikling af Bornholm om grøn test ø og oplevelses-ø. Fundamentet for denne udvikling er en kvalificeret arbejdsstyrke, der gennem innovation skaber øget værdiskabelse. Vækstforum vil således skabe grobund for en innovationskultur gennem uddannelsessystemet. Mål for det det gode liv? I så fald mangler dette i figuren. Figur 2. Figuren viser en lidt forenklet årsag/sammenhæng mellem vækstforums målsætninger Fire indsatsområder Med udgangspunkt i disse fire overordnede målsætninger, beskrives på de følgende sider, hvordan Bornholms Vækstforum konkret vil opfordre til samarbejde gennem indsatser fordelt på fire særlige indsatsområder: Bornholm som erhvervs-ø Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og innovation. Det bornholmske arbejdsmarked er præget af flere små virksomheder, der har 11

12 gensidigt gavn af at samarbejde. Processen er kommet godt fra start og skal videreudvikles så endnu flere virksomheder får styrket deres innovationsevne i samarbejde med hinanden. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport også er det. Bornholm som uddannelses-ø Uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse er snævert forbundet. Livslang læring, kreativitet, innovation, iværksætteri og internationalisering er blandt nøgleordene i dette indsatsområde. Bornholm som grøn test-ø Ø-samfundets lukkede kredsløb af energi- og vandforbrug gør Bornholm til et ideelt sted at teste effekterne af energibesparende projekter. Konceptet skal udvikles til, at vi kan tilbyde moderne testfaciliteter, til gengæld for jobmuligheder og tiltrækning af internationale virksomheder som led i regeringens udviklingsplan for Danmark. Bornholm som oplevelses-ø Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer og andre oplevelser, der forstærker dette image er blandt nøgleordene i dette indsatsområde, lige som design og æstetik. Evt. grafisk illustration af sammenhænget mellem indsatsområderne Synergi Vækstforum vil sikre mest mulig sammenhæng mellem de fire indsatsområder. Det vil konkret ske gennem de projekter som løbende iværksættes. Erhvervs-ø er strategiens fundament mens indsatsområderne Uddannelses ø, Grøn test ø og Oplevelses ø er udvalgt på baggrund af både behov og de vækstpotentialer de hver især udgør. Og mindst lige så vigtigt: Udnyttelse af synergien på tværs af områderne. Sammenhænget mellem strategiens vision, indsatsområder og langsigtede mål er illustreret i figuren på side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. 12

13 Vækstforum har taget udgangspunkt i de nære rammebetingelser på Bornholm det vil sige muligheder/ressourcer og behov i valget af strategiske indsatsområder. Når de strategiske indsatområder skal oprationaliseres, må der i sagens natur tages hensyn til de ydre ramme betingelser som der kun er begrænset eller slet ingen indflydelse på. De aktiviteter som Vækstforum selv iværksætter, vil blive beskrevet i de årlige handlingsplaner. Her vil der også fremgå hvilke kortsigtede aktivitetsmål der tilstræbes at nå. Et projekt kan ikke gøre det. Men ved at målrette flere projekter og politikker på kommunalt, regionalt og regeringsniveau, sikres det at initiativerne arbejder for samme mål med størst mulige synergieffekt. Figur 3. Figuren viser den teoretiske ramme for sammenhænget mellem udgangspunkt (nederst) og visionen (øverst). Gennem flere, målrettede og handlingsorienterede projekter er det Vækstforums forventning, at de langsigtede mål realiseres. 13

14 Det vil vi / Det gør vi Inden for hvert indsatsområde nævnes eksempler på hvilke konkrete initiativer Vækstforum ønsker at støtte økonomisk og/eller politisk under overskriften Det vil vi. Se også Retningslinjer for gennemførelse på side 30. Under overskriften Det gør vi nævnes eksempler på aktiviteter som Vækstforum selv har mulighed for at iværksætte. Der vil blive taget endelig stilling til aktiviteterne i Vækstforums årlige handlingsplaner. 14

15 Bornholm som erhvervs-ø I Vækstforums vision for Bornholm som erhvervs-ø, er innovation, videndeling og videnopbygning drivkraften til øget værdiskabelse og vækst. Målet er øget beskæftigelse gennem øget eksport, internationale samarbejdspartnere og nye serviceydelser. Udgangspunkt Bornholms som erhvervs-ø er strategiens fundament. Det vil sige, at et godt erhvervsklima betragtes som en forudsætning for at lykkedes med strategiens tre øvrige indsatsområder. Vækstforum har allerede taget første skrift til en mere offensiv og proaktiv erhvervsfremmeindsats ved at samle de offentlige erhvervsfremmeaktører under samme tag i Rønnes centrum: Én indgang single point of entry gør det let for virksomhedsledere og iværksættere at få den optimale rådgivning. Via Væksthus Hovedstadsregionens lokale kontor, har de bornholmske virksomheder adgang til en bred vifte af højt specialiserede og erfarne erhvervsfremmerådgivere i hovedkontoret i København. På hele kompetenceudviklingsområdet har Undervisningsministeriet samlet indsatsen i et single point of entry i Voksen- og Efter Uddannelsescenter (VEU) Hovedstaden og Bornholm, som skal servicere både de private og offentlige virksomheder. Figur 4 "Single Point of Entry er erhvervslivet indgang til den offentlige erhvervsfremme Single Point of Entry skal forsat være øens kraftcenter for erhvervsrådgivning med henblik på at styrke virksomhedernes innovationsevne rettet mod produkter eller serviceydelser til kunder på det internationale/globale marked. 15

16 Viden og innovation I Danmark tilbydes en række offentlige erhvervsfremmeordninger gennem blandt andet Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der især skal fremme ny videntilførsel til innovation i de små og mellemstore virksomheder. Gennem Single Point of Entry skal flere bornholmske virksomheder profitere af disse ordninger. Udviklingen af den bornholmske erhvervsfremmeindsat sker i tæt samarbejde med kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune. Bornholms Vækstforum har stor fokus på betydningen af viden og innovation som løftestang for udviklingen af øens erhvervsliv. Der ses en klar vilje til vækst i de bornholmske virksomheder. Men antallet af forsknings- og vidensinstitutioner på Bornholm er begrænset, hvorfor der skal være særlig opmærksomhed på mulighederne både for at få udenøs vidensinstitutioner til at overføre viden til øens virksomheder og for at få virksomhederne til i højere grad aktivt selv at opsøge og hjemtage relevant viden. For at sikre denne videns langsigtede forankring, skal udenøs vidensinstitutioner også inddrage og overføre viden til de lokale uddannelsesinstitutioner. I forhold til sidstnævnte udgør Bornholms forskelligartede erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder en særlig udfordring, idet de ofte ikke har ressourcer til at være omstillingsparate, til at uddanne personalet i nye arbejdsgange og til en hurtig omstilling af produktionen. Den grundlæggende udfordring er at gøre det attraktivt for især de mange mindre virksomheder at deltage i samarbejder og netværk, der kan opveje ulempen ved at være lille virksomhed i den store globaliserede verden. Således er innovation en proces, som involverer flere mennesker. Det er vigtigt at have indsigt i, hvad en innovationsproces er, hvordan den fungerer, og hvordan man bidrager. Det kræver innovationskompetencer og tillid til samarbejdspartnere. Hvis Bornholm skal udvikle en stærk erhvervs- og innovationskultur, er det vigtigt, at flest mulige forstår innovation og har kompetencerne til at arbejde med det. Den bornholmske erhvervsstruktur er meget forskelligartet: Nogle bidrager til et højt niveau i forskning og udvikling, andre har en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, mens andre er kreative og bidrager til dynamik, innovation og iværksætteri i mindre skala. Vækstforum ønsker at fokuseres på innovation, videndeling og opfølgning inden for miljørigtig energi samt oplevelser, med afsæt i det potentiale som de enkelte deltagere repræsenterer. Vækstforum er dog også åben for andre innovationsprojekter inden for fx velfærdsteknologier og produkter til nødhjælp, der spås et stort marked for i løbet af de kommende 20 år. 16

17 Ønskede langsigtede målbare effekter Den langsigtede effekt skal måles i: Øgning i værdiskabelsen Øgning i antallet af nye innovative virksomheder Øgning i virksomhederne overlevelsesrate Øget produktudvikling/innovation Øget eksport og internationale samarbejder Øget antal jobs Det vil vi For at nå målet om Bornholm som erhvervs-ø, vil Vækstforum fx støtte følgende: Opsøgende og proaktive erhvervsservice, samt markedsføring af tilbud om rådgivning til de bornholmske virksomheder. Det skal være nemt at orientere sig, at tage imod tilbud og at gøre brug af puljer og ordninger til udvikling af virksomhedens vækstpotentiale. Opsøgende og proaktiv rådgivning om kompetenceudviklingsmuligheder for alle de bornholmske virksomheder. Det skal være nemt at orientere sig og tage imod tilbud og gøre brug af puljer og ordninger til udvikling af virksomhedens vækstpotentiale. Iværksættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan forbedre innovationsevnen. Det kan fx være systematiseret medarbejder- eller brugerdreven innovation, teknologiløft og videnspredningsaktiviteter. Formålet er at styrke de bornholmske virksomheders konkurrenceevne gennem udvikling af produkter eller ydelser der er rettet mod kunder på det internationale/globale marked. Fortsættelse af klyngeudvikling og facilitering i samarbejde med de virksomheder, der har mod på et forpligtende samarbejde. Formålet er, at udnytte fordelene ved både at være en mindre omstillingsparat virksomhed og samtidig kunne drage nytte af fordelene ved forpligtende samarbejde med andre vækstorienterede virksomheder. Planlægning og rettidig iværksættelse af rekrutteringsaktiviteter i de geografiske nærområder for at kunne imødekomme efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft. Formålet er ved en aktiv indsats som supplement til uddannelses- og efteruddannelsesindsatsen og indsatsen med opkvalificering af ufaglærte og ledige, at søge at modvirke den kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft som konsekvens af den forventede fortsatte kraftige reduktion af arbejdsstyrken i sammenhæng med tilbagegangen i befolkningstallet. 17

18 Det gør vi For at nå målet om Bornholms som erhvervs-ø, vil Vækstforum via de årlige handlingsplaner sikre en indsats, der styrker det strategiske samarbejde mellem øens erhvervsliv, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre teknologi- og videncentre på og uden for Bornholm. Således vil Vækstforum stå i spidsen for en række aktiviteter, der har til formål: At udvikle innovationskompetencer i både ledelsen og blandt medarbejderne i øens virksomheder og organisationer. At fremme klyngebaseret innovation både inden for de enkelte klynger og om muligt på tværs af klyngerne. At støtte overførsel af viden til øens virksomheder fra forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner og sikre den lokale forankring af denne viden i de lokale uddannelsesinstitutioner. At fremme samarbejde om innovation mellem virksomheder og kulturelle institutioner. At tilskynde til anvendelsen af brugerdreven og medarbejderdreven innovation, både i den private sektor og i den offentlige sektor. At sikre størst mulig udnyttelse af forskningsresultater fra Center for Regional- og Turismeforskning. At forberede/klargøre de bornholmske virksomheder til de kommende nye ordninger til fremme af videnoverførsel. At styrke samarbejdsrelationer og netværk mellem bornholmske og udenøs virksomheder. At synliggøre succeshistorier fra vellykkede videnoverførselstiltag som inspiration for andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner. At planlægge og iværksætte rekrutteringsaktiviteter i de geografiske nærområder for at sikre en tilstrækkelig tilgang af kvalificeret arbejdskraft. Vækstforums klynger er en dynamisk størrelse. Der er mulighed for at nyt samarbejde kan opstå, andre skifte besætning og endnu andre måske vil forlade klyngen. Bornholm skal i høj grad være kendt som stedet med et unikt vækstmiljø. Vækstforum ønsker således at bidrage til, at konkret virksomhedsrådgivning om udvikling, teknologi og uddannelse og erhvervsfremmeindsatsen bygges på en målrettet og prioriteret indsats. 18

19 Bornholm som uddannelses-ø I Vækstforums vision for Bornholm som uddannelses-ø, tilbydes et attraktivt uddannelsesmiljø, med en stærk iværksætter- og innovationskultur. Udgangspunkt Vækstforum ønsker at styrke uddannelsesniveauet, fordi der er en klar sammenhæng mellem netop uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse. Med etableringen af Campus Bornholm som en ny erhvervsrettet institution er Bornholm kommet et vigtigt skridt videre i retning af at målrette indsatserne omkring uddannelse og efteruddannelse. Campus Bornholm består i en indledende fase af de tidligere institutioner Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm. Men det er planen at der skal indgå en lang række uddannelses- og erhvervsaktører i Campus Bornholm. Campus Bornholms skal således ses som en attraktiv ramme for nye aktører, der kan se mulighederne i at indgå i et innovativt og kreativt miljø omkring uddannelse på flere niveauer. Vækstforum ønsker at udnytte muligheden for at tilbyde unikke uddannelser, der under de rette forhold vil tiltrække studerende uden for øen. På Bornholm er behovene for indsatser på uddannelsesområdet særlig store: Børnetallet har over en årrække været markant faldende. Det vil sige der vil blive færre til at indgå i arbejdsstyrken. Det generelle uddannelses- og kompetenceniveau på Bornholm er markant lavere end i det øvrige land bl.a. fordi uddannelsessøgende forlader øen. For få unge opnår en kompetencegivende uddannelse. Udbuddet af mellemlange og videregående uddannelser på Bornholm er for lavt, og de fleste uddannelser retter sig kun mod job i den offentlige sektor. Den kritiske masse findes ikke blandt den bornholmske befolkning, og der er således behov for at tiltrække især unge udefra til uddannelserne. Derudover står det bornholmske arbejdsmarked over for følgende udfordringer i de kommende år i forbindelse med tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen: De kompetencer (uddannelse og erhvervserfaring), der bliver trukket ud af arbejdsmarkedet på grund af, at flere når pensionsalderen, skal erstattes med tilsvarende kompetencer. Opkvalificering, omskoling og rådgivning i forhold til at matche de ledige med virksomhedernes efterspørgsel efter kvalifikationer. 19

20 Behovet i virksomhederne for ufaglært arbejdskraft er faldende, og kravene til medarbejdernes kompetencer er stigende. Derfor skal ufaglærte medarbejdere tilbydes mulighed for efteruddannelse. Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at der iværksættes uddannelses- og erhvervspolitiske tiltag, der imødekomme de nævnte udfordringer, således: At stort set alle gennemfører en kompetencegivende uddannelse. At virksomhederne i større omfang efteruddanner allerede beskæftigede. At virksomhederne etablerer mere systematisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere både på kort og lang sigt. Bornholms Vækstforum ønsker at fremme konkrete indsatser på fem overordnede områder: 1. Det generelle uddannelsesniveau. 2. Livslang læring systematisk efteruddannelse til allerede beskæftigede. 3. Opkvalificering af ufaglærte og ledige til faglærte jobs. 4. Uddannelse som erhverv. 5. At understøtte at der foregår den nødvendige opkvalificering, omskoling og rådgivning i forhold til at matche de ledige med virksomhedernes efterspørgsel efter kvalifikationer Vækstforum vil tilstræbe, at udviklingen af uddannelsestilbuddene hænger sammen med initiativerne inden for test af grøn energi og udvikling af oplevelser på Bornholm. 1) Det generelle uddannelsesniveau Bornholms Vækstforum ønsker at stort set alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse og at alle vil uddanne sig hele livet. Uddannelsessektoren på Bornholm skal bygges på et højt fagligt niveau, et tæt og innovativt samarbejde med de lokale virksomheder, en moderne pædagogik og ikke mindst udstråle en positiv ånd, som betyder at eleverne får lagt kimen til livslang læring på et tidligt tidspunkt i livet. Det skal være sjovt at gå i skole. Som udgangspunkt bakker Vækstforum op om arbejdet med at samle ungdomsuddannelsesmiljøet på samme matrikel. Dels fordi det giver nogle pædagogiske og organisatoriske fordele, men i lige så høj grad fordi der gennem en samling kan skabes et attraktivt studiemiljø blandt de unge. Håbet er således, at studiemiljøet vil 20

21 stimulere flere unge til at fuldføre en ungdomsuddannelse og få mod på en videregående uddannelse. Bornholms Vækstforum har igangsat projekt Uddannelse til alle i 2010 og vil som en opfølgning på dette, stå i spidsen for en uddannelsesstrategi, som inddrager alle uddannelsesaktører på Bornholm. Det er en forudsætning for erhvervsudviklingen, at uddannelsesstrategien er velintegreret i den udvikling, der i øvrigt sker på uddannelsesområdet i Danmark. 2) Livslang læring Uddannelse til allerede beskæftigede Arbejdsstyrkens vidensniveau skal matche både bestående og kommende virksomheders behov: Bornholms Vækstforum vil medvirke til, at der udvikles et tilstrækkeligt analysegrundlag for, at der overordnet og konkret i de enkelte virksomheder foretages strategisk uddannelsesplanlægning på Bornholm. Koordineret og styrket kompetenceudvikling Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at styrke og videreudvikle rådgivningen omkring mulighederne for kompetenceudvikling og styrke virksomhedernes brug af systematisk uddannelsesplanlægning. Vækstforummet vil arbejde for, at fortsætte Kompetenceforum Bornholm i det nyetablerede VEU-Center Region Hovedstaden og Bornholm, der fremover skal fungerer som indgang for de bornholmske virksomheder til kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i bredeste forstand. VEU-Centeret skal understøttes i at kunne gennemføre opsøgende arbejde over for virksomheder, rådgive virksomhederne om uddannelsesmuligheder, herunder hjælp til kompetenceafklaring og uddannelsesplanlægning, rådgive om uddannelsesfinansieringsmuligheder samt arbejde med alternative kursusudbudsformer. Herunder at der gennemføres en kampagne, som skal informere øens virksomheder om de uddannelsesmuligheder, som er til rådighed. Lederudvikling i bornholmske virksomheder Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at bornholmske virksomhedsledere styrkes gennem målrettede lederudviklings- og uddannelsestilbud, herunder at der sættes fokus på strategisk ledelse, og at der tages initiativ til en kampagne målrettet virksomhedernes ledelse omkring udvikling af morgendagens arbejdsstyrke. 3) Opkvalificering af ufaglærte og ledige Der vil på det bornholmske arbejdsmarked i løbet af en kortere årrække blive mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en lang række fagområder. Det er derfor en grundlæggende væsentlig indsats at sørge for opkvalificering af ufaglærte og ledige, der sammen med den øvrige uddannelses- og efteruddannelsesindsats, og suppleret 21

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst OFFENTLIG HØRING 26. februar - 24. april 2015 Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder

10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder Et indlæg i den danske udkantsdebat Udarbejdet for REG LAB af Maike Friede Hens, Henrik Toft Jensen, Kamilla Hansen Møller og Viggo

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere