Erhvervsudviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudviklingsstrategi"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Senest gemt: 20. september 2010

2 2

3 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og mission... 8 Sådan arbejder Vækstforum Sådan vil vi skabe mere vækst på Bornholm Fire indsatsområder Synergi Bornholm som erhvervs-ø Bornholm som uddannelses-ø Bornholm som grøn test-ø Bornholm som oplevelses-ø Retningslinjer for gennemførelse Finansiering Dokumenter der er forbundet med erhvervsudviklingsstrategien... 32

4 Forord Behovet for at skabe økonomisk vækst og udvikling på Bornholm er ikke blevet mindre. Omvendt har mulighederne måske ikke været større. Det bornholmske samfund og arbejdsmarked er en del af den globaliserede verden hvor mulighederne aldrig har været større for dem der evner at markere sig med særlige evner, produkter eller service. Der er derfor god grund til at bevare optimismen på trods af statistikker og prognoser der viser en dyster fremtid. Med denne erhvervsudviklingsstrategi har Bornholms Vækstforum taget udfordringen op og udvalgt fire områder, som vi tror, har et særligt potentiale på Bornholm: Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Disse fire indsatsområder er dels udvalgt på baggrund af erfaringer og anbefalinger fra den tidligere periode i Vækstforum og dels på baggrund af kommunalbestyrelsens visioner. Derudover bygger strategien på erfaringer fra casestudier inden for erhvervsudviklingsområdet i områder som Bornholm. Efterfølgende er indsatsområderne kvalificeret af drivkræfterne i den bornholmske erhvervsudvikling: Virksomheder, organisationer, institutioner, myndigheder og enkeltpersoner. Det er Vækstforums forventning, at den meget åbne proces har resulteret i et tilsvarende dybt og bredt ejerskab til strategien. Når de konkrete projekter igangsættes i løbet den kommende fireårsperiode, er det Vækstforums ambition, at aktiviteterne vil understøtte hinanden således, at der høstes de maksimale effekter. Vækstforums overordnede målsætning er, at bidrage til et helt samfund, med attraktive boligforhold, uddannelsesmuligheder og arbejds- og erhvervsvilkår. Men den bornholmske erhvervs- og samfundsudvikling er ligesom alle andre steder underlagt udefrakommende rammebetingelser. Som ø-samfund er transporten til landene omkring os vital for både befolkning og erhvervsliv. Uddannelsesmulighederne er i særlig fokus, idet viden, innovation og iværksætteri er forudsætninger for værdiskabelse, der kan bidrage til at knække de dystre prognoser for vækst og dermed velfærd. Ansvaret for både transport og uddannelse er placeret på regeringsniveau. Men selvom Vækstforum jf lovgivningen kun ringe indflydelse på dette, vil vi dog alligevel presse på over for den til enhver tid siddende regering med henblik på tilfredsstillende løsninger.

5 Denne strategi er henvendt til hele det bornholmske samfund, men særligt til de virksomheder og organisationer, der ønsker at skabe økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst gennem udviklingsprojekter. Lars Nørby Johansen Formand for Bornholms Vækstforum Winni Grosbøll Næstformand, borgmester 5

6 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm? Det bornholmske samfund står i lighed med store dele af den industrialiserede verden over for den udfordring, at væksten uden for de større byer har vanskelige kår. For mens de større byer kan tiltrække unge i hobetal fra yderområderne til de videregående uddannelser, attraktive jobs og spændende bymiljø, står de tyndere befolkede områder tilbage med vigende indtægtsgrundlag pga. lav tiltrækningskraft. Effekten bliver hurtigt selvforstærkende og den negative spiral er i gang. Mens de stedbundne ressourcer i landbruget, fiskeriet og råstofindustrien tidligere udgjorde stort set hele fundamentet for velstand og økonomisk vækst, er det i dag de rette menneskelige ressourcer, der er krumtappen i den regionaløkonomiske udvikling. Regioner og især kommuner har opdaget betydningen af stedets kvaliteter i kampen for at fastholde og tiltrække de attraktive borgere i konkurrence med storbyerne. Bornholms Vækstforum ønsker at øens erhvervsliv skal være på forkant med de udviklingstendenser, der spores inden for videnøkonomien, oplevelsesøkonomien og den globale økonomi: Globaliseringen flytter traditionelle produktionsarbejdspladser væk fra Danmark, men er samtidig et fantastisk potentiale for eksport og internationalisering i de bornholmske virksomheder. En øget individualisering, som giver øget efterspørgsel efter identitetsskabende forbrugsvarer og serviceydelser. Det unikke søges. Udviklingen i velfærd og disponibel indkomst retter fokus mod luksusvarer, service af høj kvalitet, unikke oplevelser og personlig omsorg. Så på trods af det, nogle kalder dårlige odds, har vi på Bornholm på mange måder et rigtig godt udgangspunkt for at kunne skabe øget vækst: Øen er et stærkt brand, og rummer adskillige virksomheder med vækstpotentiale inden for eksempelvis turismeog oplevelsesindustrien, mindre nicheproduktioner og et par større internationalt og eksportorienterede jern og metalvirksomheder. Men vores erhvervsliv, skal være forandringsparat, kunne se frem og hele tiden have fingeren på pulsen samt overvåge markedet og konkurrenterne. 6

7 Rammevilkår Erhvervsudviklingen på Bornholm har i sagens natur anderledes rammevilkår end dem, der gælder for den øvrige del af Region Hovedstaden. Dette faktum er en af hovedårsagerne til, at Bornholms Regionskommune blev tildelt særlige regionale beføjelser herunder et selvstændigt Vækstforum. Det er også årsagen til at regeringen og Bornholms Vækstforum mødes til årlige drøftelser af emner af fælles interesse. Resultatet af disse drøftelser er den såkaldte partnerskabsaftale, som er et centralt udgangspunkt for forbedring af de bornholmske samfundsforhold herunder erhvervslivets rammebetingelser. Men der er endnu en række forhold som betyder, at det bornholmske samfund endnu ikke kan konkurrere på lige vilkår. De to vigtigste trafik og uddannelse blev nævnt i indledningen. Disse, samt øvrige, er beskrevet nedenfor. De nævnte rammevilkår vil bornholmske politikere, embedsmænd og erhvervsliv løbende arbejder for at forbedre. Trafikal tilgængelighed: Lavere priser for biler og gods samt mulighed for bedre færgebetjening mellem Bornholm og Tyskland. Trafikkontaktrådet Højhastighed bredbånd: Dispensation fra forsyningsregulativet Bornholms Regionskommune,(Regional Udvikling), Østkraft Uddannelsesmiljø: Etablering af Campus og videregående uddannelser, taxameterordning der er tilpasset ø-forhold samt uddannelser i forbindelse med eksisterende kulturinstitutioner Bornholms Regionskommune, Bornholms Akademi, Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium Erhvervsudvikling: Forhøjelse af nuværende loft for offentlig erhvervsrådgivning samt Bornholm som fortsat målområde for EU s strukturfondsmidler , mindst svarende til de midler Bornholm modtager i indeværende strukturfondsperiode, Bornholms Regionskommune 7

8 Vision og mission På baggrund af de samfundsmæssige udfordringer globalisering, demografi mv og Bornholms styrker har Vækstforum opstillet følgende vision, mission og mål for Vækstforums indsatser de kommende fire år. Mission Som det er defineret i loven om erhvervsfremme, er det Vækstforums mission: At arbejde for optimale betingelser for at bo, studere og drive erhverv på Bornholm. Velvidende at verden er foranderlig, vil Vækstforum løbende tilpasse sine aktiviteter til de behov og muligheder der måtte opstå undervejs i tiden fremover. Denne strategi er således et dynamisk dokument, der løbende kan bliver tilpasset efter konjunkturerne og nye vækstpotentialer. Mission drøftes af Vækstforum den 27. september Vision DET UNIKKE BORNHOLM Vækst via kreativitet og kvalitet Visionen for erhvervsudviklingsstrategien blev vedtaget af Vækstforum i 2007 og skal ses som en langsigtet indsats for Vækstforums arbejde. Visionen er et udtryk for, at Vækstforum ønsker at fokusere på værdiskabende aktiviteter, med afsæt i de unikke bornholmske styrker der bygger på kreativitet og kvalitet. Vision drøftes af Vækstforum den 27. september Vækstforum støtter lokale projekter Denne erhvervsudviklingsstrategi fungerer som et prioriteringsværktøj i forhold til medfinansiering af projekter, der støtter op om at realisere vækstforums mål. Som erhvervslivets partner, kan Vækstforum tilbyde finansiering af forskellige erhvervsrettede udviklingsaktiviteter, der bidrager til økonomisk vækst i erhvervslivet og dermed det bornholmske samfund. Helt konkret kan Vækstforum indstille midler til projekter, der sigter mod at realisere de vækstområder, der er nævnt i denne strategi, samt andre nye og særlige perspektivrige områder. Men væksten kan naturligvis kun ske i det private erhvervsliv. Derfor er indfrielse af Vækstforums mål i sagens natur dybt afhængig af erhvervslivets lyst og evne til at omsætte strategien gennem uddannelse, innovation, anvendelse af ny teknologi og øget eksport. 8

9 Vækstforums økonomiske ressourcer betragtes som risikovillig kapital. Det vil sige, at der kan iværksættes erhvervsfremmende aktiviteter, som erhvervslivet ikke selv har mulighed for at finansiere 100 %. På baggrund af en konkret ansøgning, vil Vækstforum vurdere i hvor høj grad, det er sandsynliggjort, at effekten af projektets aktiviteter vil bidrage til realisering af Vækstforums overordnede mål og at effekten således rækker ud over den begrænsede projektperiode. Jf. erhvervsfremmeloven kan Vækstforum indstille midler til initiativer inden for: Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Etablering og udvikling af nye virksomheder Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder regionale kompetencer Vækst og udvikling i turismeerhvervet Udviklingsaktiviteter i yderområder Derudover indstiller Bornholms Vækstforum også udviklingsmidler til anvendelse inden for uddannelsesområdet og kulturområdet. Overvågning af vækstvilkår Vækstforum overvåger også de regionale vækstvilkår som beskrevet i erhvervsfremmeloven. Formålet med at tage temperaturen på væksten i det bornholmske erhvervsliv er dels at iværksætte de rette projekter og dels at vurdere, om de igangsatte projekter har haft den rette effekt. Endeligt kan Vækstforum iværksætte analysearbejder. Formålet vil som regel være at tilvejebringe det rette beslutningsgrundlag forud for en større projektansøgning. 9

10 Sådan arbejder Vækstforum Overvågning af vækstvilkår Behov og muligheder Regional Udviklingsplan (Kommunalbestyrelsen) Strategi - mål og muligheder 11 indsatsområder Årlige handlingsplaner Indstille: Regionale udviklingsmidler og EU's strukturfonde Udviklingskontrakter med operatørerne Projektansøgninger Intervention Effektmåling Figur 1. Sådan er sammenhænget i Vækstforums arbejde, som det er beskrevet i "lov om erhvervsfremme". Figuren viser også sammenhæng til den regionale planlægning og Hvert år aftales handlingsplaner med Vækstforums operatører. Det er primært Business Center Bornholm, Destination Bornholm, samt Væksthus Hovedstadsregionen. Af disse handlingsplaner aftales hvilke af Vækstforums strategiske mål der skal arbejdes med. På den måde sikres en trinvis implementering af projekter der tilsammen skal realisere Vækstforums mål og vision (som beskrevet på de følgende sider). 10

11 Sådan vil vi skabe mere vækst på Bornholm Vækstforum vil arbejde for mest mulig sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør. Det overordnede mål er at skabe tilstrækkelig vækst og udvikling på Bornholm, så samfundet bliver økonomisk bæredygtigt: Et helt samfund året rundt. Forudsætningen for at opretholde et højt aktivitetsniveau i et samfund er et tilpas udbud af arbejdspladser, der kan tilbyde beskæftigelse på alle tider af året. Udbuddet af jobs hænger sammen med behovet for arbejdskraft. Derfor er virksomhedernes indtjening og lønsomhed forudsætningen for at skabe flere jobs. Eksport eller udvikling af nye serviceydelser er midlet til at nå det delmål. Her ser Vækstforum muligheder i udvikling af Bornholm om grøn test ø og oplevelses-ø. Fundamentet for denne udvikling er en kvalificeret arbejdsstyrke, der gennem innovation skaber øget værdiskabelse. Vækstforum vil således skabe grobund for en innovationskultur gennem uddannelsessystemet. Mål for det det gode liv? I så fald mangler dette i figuren. Figur 2. Figuren viser en lidt forenklet årsag/sammenhæng mellem vækstforums målsætninger Fire indsatsområder Med udgangspunkt i disse fire overordnede målsætninger, beskrives på de følgende sider, hvordan Bornholms Vækstforum konkret vil opfordre til samarbejde gennem indsatser fordelt på fire særlige indsatsområder: Bornholm som erhvervs-ø Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og innovation. Det bornholmske arbejdsmarked er præget af flere små virksomheder, der har 11

12 gensidigt gavn af at samarbejde. Processen er kommet godt fra start og skal videreudvikles så endnu flere virksomheder får styrket deres innovationsevne i samarbejde med hinanden. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport også er det. Bornholm som uddannelses-ø Uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse er snævert forbundet. Livslang læring, kreativitet, innovation, iværksætteri og internationalisering er blandt nøgleordene i dette indsatsområde. Bornholm som grøn test-ø Ø-samfundets lukkede kredsløb af energi- og vandforbrug gør Bornholm til et ideelt sted at teste effekterne af energibesparende projekter. Konceptet skal udvikles til, at vi kan tilbyde moderne testfaciliteter, til gengæld for jobmuligheder og tiltrækning af internationale virksomheder som led i regeringens udviklingsplan for Danmark. Bornholm som oplevelses-ø Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer og andre oplevelser, der forstærker dette image er blandt nøgleordene i dette indsatsområde, lige som design og æstetik. Evt. grafisk illustration af sammenhænget mellem indsatsområderne Synergi Vækstforum vil sikre mest mulig sammenhæng mellem de fire indsatsområder. Det vil konkret ske gennem de projekter som løbende iværksættes. Erhvervs-ø er strategiens fundament mens indsatsområderne Uddannelses ø, Grøn test ø og Oplevelses ø er udvalgt på baggrund af både behov og de vækstpotentialer de hver især udgør. Og mindst lige så vigtigt: Udnyttelse af synergien på tværs af områderne. Sammenhænget mellem strategiens vision, indsatsområder og langsigtede mål er illustreret i figuren på side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. 12

13 Vækstforum har taget udgangspunkt i de nære rammebetingelser på Bornholm det vil sige muligheder/ressourcer og behov i valget af strategiske indsatsområder. Når de strategiske indsatområder skal oprationaliseres, må der i sagens natur tages hensyn til de ydre ramme betingelser som der kun er begrænset eller slet ingen indflydelse på. De aktiviteter som Vækstforum selv iværksætter, vil blive beskrevet i de årlige handlingsplaner. Her vil der også fremgå hvilke kortsigtede aktivitetsmål der tilstræbes at nå. Et projekt kan ikke gøre det. Men ved at målrette flere projekter og politikker på kommunalt, regionalt og regeringsniveau, sikres det at initiativerne arbejder for samme mål med størst mulige synergieffekt. Figur 3. Figuren viser den teoretiske ramme for sammenhænget mellem udgangspunkt (nederst) og visionen (øverst). Gennem flere, målrettede og handlingsorienterede projekter er det Vækstforums forventning, at de langsigtede mål realiseres. 13

14 Det vil vi / Det gør vi Inden for hvert indsatsområde nævnes eksempler på hvilke konkrete initiativer Vækstforum ønsker at støtte økonomisk og/eller politisk under overskriften Det vil vi. Se også Retningslinjer for gennemførelse på side 30. Under overskriften Det gør vi nævnes eksempler på aktiviteter som Vækstforum selv har mulighed for at iværksætte. Der vil blive taget endelig stilling til aktiviteterne i Vækstforums årlige handlingsplaner. 14

15 Bornholm som erhvervs-ø I Vækstforums vision for Bornholm som erhvervs-ø, er innovation, videndeling og videnopbygning drivkraften til øget værdiskabelse og vækst. Målet er øget beskæftigelse gennem øget eksport, internationale samarbejdspartnere og nye serviceydelser. Udgangspunkt Bornholms som erhvervs-ø er strategiens fundament. Det vil sige, at et godt erhvervsklima betragtes som en forudsætning for at lykkedes med strategiens tre øvrige indsatsområder. Vækstforum har allerede taget første skrift til en mere offensiv og proaktiv erhvervsfremmeindsats ved at samle de offentlige erhvervsfremmeaktører under samme tag i Rønnes centrum: Én indgang single point of entry gør det let for virksomhedsledere og iværksættere at få den optimale rådgivning. Via Væksthus Hovedstadsregionens lokale kontor, har de bornholmske virksomheder adgang til en bred vifte af højt specialiserede og erfarne erhvervsfremmerådgivere i hovedkontoret i København. På hele kompetenceudviklingsområdet har Undervisningsministeriet samlet indsatsen i et single point of entry i Voksen- og Efter Uddannelsescenter (VEU) Hovedstaden og Bornholm, som skal servicere både de private og offentlige virksomheder. Figur 4 "Single Point of Entry er erhvervslivet indgang til den offentlige erhvervsfremme Single Point of Entry skal forsat være øens kraftcenter for erhvervsrådgivning med henblik på at styrke virksomhedernes innovationsevne rettet mod produkter eller serviceydelser til kunder på det internationale/globale marked. 15

16 Viden og innovation I Danmark tilbydes en række offentlige erhvervsfremmeordninger gennem blandt andet Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der især skal fremme ny videntilførsel til innovation i de små og mellemstore virksomheder. Gennem Single Point of Entry skal flere bornholmske virksomheder profitere af disse ordninger. Udviklingen af den bornholmske erhvervsfremmeindsat sker i tæt samarbejde med kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune. Bornholms Vækstforum har stor fokus på betydningen af viden og innovation som løftestang for udviklingen af øens erhvervsliv. Der ses en klar vilje til vækst i de bornholmske virksomheder. Men antallet af forsknings- og vidensinstitutioner på Bornholm er begrænset, hvorfor der skal være særlig opmærksomhed på mulighederne både for at få udenøs vidensinstitutioner til at overføre viden til øens virksomheder og for at få virksomhederne til i højere grad aktivt selv at opsøge og hjemtage relevant viden. For at sikre denne videns langsigtede forankring, skal udenøs vidensinstitutioner også inddrage og overføre viden til de lokale uddannelsesinstitutioner. I forhold til sidstnævnte udgør Bornholms forskelligartede erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder en særlig udfordring, idet de ofte ikke har ressourcer til at være omstillingsparate, til at uddanne personalet i nye arbejdsgange og til en hurtig omstilling af produktionen. Den grundlæggende udfordring er at gøre det attraktivt for især de mange mindre virksomheder at deltage i samarbejder og netværk, der kan opveje ulempen ved at være lille virksomhed i den store globaliserede verden. Således er innovation en proces, som involverer flere mennesker. Det er vigtigt at have indsigt i, hvad en innovationsproces er, hvordan den fungerer, og hvordan man bidrager. Det kræver innovationskompetencer og tillid til samarbejdspartnere. Hvis Bornholm skal udvikle en stærk erhvervs- og innovationskultur, er det vigtigt, at flest mulige forstår innovation og har kompetencerne til at arbejde med det. Den bornholmske erhvervsstruktur er meget forskelligartet: Nogle bidrager til et højt niveau i forskning og udvikling, andre har en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, mens andre er kreative og bidrager til dynamik, innovation og iværksætteri i mindre skala. Vækstforum ønsker at fokuseres på innovation, videndeling og opfølgning inden for miljørigtig energi samt oplevelser, med afsæt i det potentiale som de enkelte deltagere repræsenterer. Vækstforum er dog også åben for andre innovationsprojekter inden for fx velfærdsteknologier og produkter til nødhjælp, der spås et stort marked for i løbet af de kommende 20 år. 16

17 Ønskede langsigtede målbare effekter Den langsigtede effekt skal måles i: Øgning i værdiskabelsen Øgning i antallet af nye innovative virksomheder Øgning i virksomhederne overlevelsesrate Øget produktudvikling/innovation Øget eksport og internationale samarbejder Øget antal jobs Det vil vi For at nå målet om Bornholm som erhvervs-ø, vil Vækstforum fx støtte følgende: Opsøgende og proaktive erhvervsservice, samt markedsføring af tilbud om rådgivning til de bornholmske virksomheder. Det skal være nemt at orientere sig, at tage imod tilbud og at gøre brug af puljer og ordninger til udvikling af virksomhedens vækstpotentiale. Opsøgende og proaktiv rådgivning om kompetenceudviklingsmuligheder for alle de bornholmske virksomheder. Det skal være nemt at orientere sig og tage imod tilbud og gøre brug af puljer og ordninger til udvikling af virksomhedens vækstpotentiale. Iværksættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan forbedre innovationsevnen. Det kan fx være systematiseret medarbejder- eller brugerdreven innovation, teknologiløft og videnspredningsaktiviteter. Formålet er at styrke de bornholmske virksomheders konkurrenceevne gennem udvikling af produkter eller ydelser der er rettet mod kunder på det internationale/globale marked. Fortsættelse af klyngeudvikling og facilitering i samarbejde med de virksomheder, der har mod på et forpligtende samarbejde. Formålet er, at udnytte fordelene ved både at være en mindre omstillingsparat virksomhed og samtidig kunne drage nytte af fordelene ved forpligtende samarbejde med andre vækstorienterede virksomheder. Planlægning og rettidig iværksættelse af rekrutteringsaktiviteter i de geografiske nærområder for at kunne imødekomme efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft. Formålet er ved en aktiv indsats som supplement til uddannelses- og efteruddannelsesindsatsen og indsatsen med opkvalificering af ufaglærte og ledige, at søge at modvirke den kommende mangel på kvalificeret arbejdskraft som konsekvens af den forventede fortsatte kraftige reduktion af arbejdsstyrken i sammenhæng med tilbagegangen i befolkningstallet. 17

18 Det gør vi For at nå målet om Bornholms som erhvervs-ø, vil Vækstforum via de årlige handlingsplaner sikre en indsats, der styrker det strategiske samarbejde mellem øens erhvervsliv, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre teknologi- og videncentre på og uden for Bornholm. Således vil Vækstforum stå i spidsen for en række aktiviteter, der har til formål: At udvikle innovationskompetencer i både ledelsen og blandt medarbejderne i øens virksomheder og organisationer. At fremme klyngebaseret innovation både inden for de enkelte klynger og om muligt på tværs af klyngerne. At støtte overførsel af viden til øens virksomheder fra forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner og sikre den lokale forankring af denne viden i de lokale uddannelsesinstitutioner. At fremme samarbejde om innovation mellem virksomheder og kulturelle institutioner. At tilskynde til anvendelsen af brugerdreven og medarbejderdreven innovation, både i den private sektor og i den offentlige sektor. At sikre størst mulig udnyttelse af forskningsresultater fra Center for Regional- og Turismeforskning. At forberede/klargøre de bornholmske virksomheder til de kommende nye ordninger til fremme af videnoverførsel. At styrke samarbejdsrelationer og netværk mellem bornholmske og udenøs virksomheder. At synliggøre succeshistorier fra vellykkede videnoverførselstiltag som inspiration for andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner. At planlægge og iværksætte rekrutteringsaktiviteter i de geografiske nærområder for at sikre en tilstrækkelig tilgang af kvalificeret arbejdskraft. Vækstforums klynger er en dynamisk størrelse. Der er mulighed for at nyt samarbejde kan opstå, andre skifte besætning og endnu andre måske vil forlade klyngen. Bornholm skal i høj grad være kendt som stedet med et unikt vækstmiljø. Vækstforum ønsker således at bidrage til, at konkret virksomhedsrådgivning om udvikling, teknologi og uddannelse og erhvervsfremmeindsatsen bygges på en målrettet og prioriteret indsats. 18

19 Bornholm som uddannelses-ø I Vækstforums vision for Bornholm som uddannelses-ø, tilbydes et attraktivt uddannelsesmiljø, med en stærk iværksætter- og innovationskultur. Udgangspunkt Vækstforum ønsker at styrke uddannelsesniveauet, fordi der er en klar sammenhæng mellem netop uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse. Med etableringen af Campus Bornholm som en ny erhvervsrettet institution er Bornholm kommet et vigtigt skridt videre i retning af at målrette indsatserne omkring uddannelse og efteruddannelse. Campus Bornholm består i en indledende fase af de tidligere institutioner Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm. Men det er planen at der skal indgå en lang række uddannelses- og erhvervsaktører i Campus Bornholm. Campus Bornholms skal således ses som en attraktiv ramme for nye aktører, der kan se mulighederne i at indgå i et innovativt og kreativt miljø omkring uddannelse på flere niveauer. Vækstforum ønsker at udnytte muligheden for at tilbyde unikke uddannelser, der under de rette forhold vil tiltrække studerende uden for øen. På Bornholm er behovene for indsatser på uddannelsesområdet særlig store: Børnetallet har over en årrække været markant faldende. Det vil sige der vil blive færre til at indgå i arbejdsstyrken. Det generelle uddannelses- og kompetenceniveau på Bornholm er markant lavere end i det øvrige land bl.a. fordi uddannelsessøgende forlader øen. For få unge opnår en kompetencegivende uddannelse. Udbuddet af mellemlange og videregående uddannelser på Bornholm er for lavt, og de fleste uddannelser retter sig kun mod job i den offentlige sektor. Den kritiske masse findes ikke blandt den bornholmske befolkning, og der er således behov for at tiltrække især unge udefra til uddannelserne. Derudover står det bornholmske arbejdsmarked over for følgende udfordringer i de kommende år i forbindelse med tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen: De kompetencer (uddannelse og erhvervserfaring), der bliver trukket ud af arbejdsmarkedet på grund af, at flere når pensionsalderen, skal erstattes med tilsvarende kompetencer. Opkvalificering, omskoling og rådgivning i forhold til at matche de ledige med virksomhedernes efterspørgsel efter kvalifikationer. 19

20 Behovet i virksomhederne for ufaglært arbejdskraft er faldende, og kravene til medarbejdernes kompetencer er stigende. Derfor skal ufaglærte medarbejdere tilbydes mulighed for efteruddannelse. Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at der iværksættes uddannelses- og erhvervspolitiske tiltag, der imødekomme de nævnte udfordringer, således: At stort set alle gennemfører en kompetencegivende uddannelse. At virksomhederne i større omfang efteruddanner allerede beskæftigede. At virksomhederne etablerer mere systematisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere både på kort og lang sigt. Bornholms Vækstforum ønsker at fremme konkrete indsatser på fem overordnede områder: 1. Det generelle uddannelsesniveau. 2. Livslang læring systematisk efteruddannelse til allerede beskæftigede. 3. Opkvalificering af ufaglærte og ledige til faglærte jobs. 4. Uddannelse som erhverv. 5. At understøtte at der foregår den nødvendige opkvalificering, omskoling og rådgivning i forhold til at matche de ledige med virksomhedernes efterspørgsel efter kvalifikationer Vækstforum vil tilstræbe, at udviklingen af uddannelsestilbuddene hænger sammen med initiativerne inden for test af grøn energi og udvikling af oplevelser på Bornholm. 1) Det generelle uddannelsesniveau Bornholms Vækstforum ønsker at stort set alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse og at alle vil uddanne sig hele livet. Uddannelsessektoren på Bornholm skal bygges på et højt fagligt niveau, et tæt og innovativt samarbejde med de lokale virksomheder, en moderne pædagogik og ikke mindst udstråle en positiv ånd, som betyder at eleverne får lagt kimen til livslang læring på et tidligt tidspunkt i livet. Det skal være sjovt at gå i skole. Som udgangspunkt bakker Vækstforum op om arbejdet med at samle ungdomsuddannelsesmiljøet på samme matrikel. Dels fordi det giver nogle pædagogiske og organisatoriske fordele, men i lige så høj grad fordi der gennem en samling kan skabes et attraktivt studiemiljø blandt de unge. Håbet er således, at studiemiljøet vil 20

21 stimulere flere unge til at fuldføre en ungdomsuddannelse og få mod på en videregående uddannelse. Bornholms Vækstforum har igangsat projekt Uddannelse til alle i 2010 og vil som en opfølgning på dette, stå i spidsen for en uddannelsesstrategi, som inddrager alle uddannelsesaktører på Bornholm. Det er en forudsætning for erhvervsudviklingen, at uddannelsesstrategien er velintegreret i den udvikling, der i øvrigt sker på uddannelsesområdet i Danmark. 2) Livslang læring Uddannelse til allerede beskæftigede Arbejdsstyrkens vidensniveau skal matche både bestående og kommende virksomheders behov: Bornholms Vækstforum vil medvirke til, at der udvikles et tilstrækkeligt analysegrundlag for, at der overordnet og konkret i de enkelte virksomheder foretages strategisk uddannelsesplanlægning på Bornholm. Koordineret og styrket kompetenceudvikling Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at styrke og videreudvikle rådgivningen omkring mulighederne for kompetenceudvikling og styrke virksomhedernes brug af systematisk uddannelsesplanlægning. Vækstforummet vil arbejde for, at fortsætte Kompetenceforum Bornholm i det nyetablerede VEU-Center Region Hovedstaden og Bornholm, der fremover skal fungerer som indgang for de bornholmske virksomheder til kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i bredeste forstand. VEU-Centeret skal understøttes i at kunne gennemføre opsøgende arbejde over for virksomheder, rådgive virksomhederne om uddannelsesmuligheder, herunder hjælp til kompetenceafklaring og uddannelsesplanlægning, rådgive om uddannelsesfinansieringsmuligheder samt arbejde med alternative kursusudbudsformer. Herunder at der gennemføres en kampagne, som skal informere øens virksomheder om de uddannelsesmuligheder, som er til rådighed. Lederudvikling i bornholmske virksomheder Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at bornholmske virksomhedsledere styrkes gennem målrettede lederudviklings- og uddannelsestilbud, herunder at der sættes fokus på strategisk ledelse, og at der tages initiativ til en kampagne målrettet virksomhedernes ledelse omkring udvikling af morgendagens arbejdsstyrke. 3) Opkvalificering af ufaglærte og ledige Der vil på det bornholmske arbejdsmarked i løbet af en kortere årrække blive mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en lang række fagområder. Det er derfor en grundlæggende væsentlig indsats at sørge for opkvalificering af ufaglærte og ledige, der sammen med den øvrige uddannelses- og efteruddannelsesindsats, og suppleret 21

Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Bornholm, en grøn vækst ø

Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Bornholm, en grøn vækst ø Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst ø Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Udgivet af Bornholms Vækstforum den xx.xx.2010

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

BRIGHT GREEN ISLAND BORNHOLM - en grøn vækst-ø ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI 2 0 1 1-2 0 1 4 BORNHOLMS VÆKSTFORUM

BRIGHT GREEN ISLAND BORNHOLM - en grøn vækst-ø ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI 2 0 1 1-2 0 1 4 BORNHOLMS VÆKSTFORUM BORNHOLMS VÆKSTFORUM ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI 2 0 1 1-2 0 1 4 ERHVERVS-Ø UDDANNELSES-Ø GRØN TEST-Ø OPLEVELSES-Ø BRIGHT GREEN ISLAND BORNHOLM - en grøn vækst-ø Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 7.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011 Yderlig information: Vækstforumsekretariatet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Bornholms Vækstforum Handlingsplan 2013 2014 Inkl. status på handlingsplan 2011-2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø UDKAST Handlingsplan 2013-2014 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 26.11.2012

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere