Installation af nye ammoniakvarmepumper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation af nye ammoniakvarmepumper"

Transkript

1 Installation af nye ammoniakvarmepumper v/søren Skærbæk Energiansvarlig Skjern Papirfabrik A/S

2 Fakta om Søren Skærbæk Uddannelse Maskinmester Skjern Papirfabrik (SP) Ansat siden august 2007 Miljø-, arbejdsmiljø- og energiansvarlig Projektleder på relaterede projekter, herunder VP-projektet Vildbjerg Tekniske Værker A.P. Møller Forsyningsvirksomhed Varme-, el- og vandforsyning Sejlende maskinmester

3 Miljø- og energirelaterede investeringer siden Ombygning/renovering af pumpestation ved Skjern Å 0,3 mio Opnået miljøgodkendelse på flisfyret dampkedelanlæg til 40 mio. ikke bevilget 2008 Ombygning/renovering af vandværk 1,4 mio Ombygning/renovering af renseanlæg 4,4 mio Installeret ny N-gasfyret dampkedel med fjernvarmeproduktion 5,0 mio Ombygning fra IR-paneler til tørrecylindre 4,0 mio Forprojekt VP-anlæg inkl. ansøgning om EUDP-midler 0,4 mio Etablering af nyt varmepumpeanlæg 21,1 mio. Diverse arbejdsmiljørelaterede projekter Samlet investering Energipræmier/tilskud anslået (heraf ca. 10 mio. til VP-projekt) 1,0 mio. 37,6 mio. 16 mio.

4 Fakta om Skjern Papirfabrik A/S Årlig produktion ton, primært til emballageindustri, bogpapindustri og tissueindustri. Ordreproducerende Energi- og miljøcertificeret, kvotevirksomhed Årlig omsætning 206 mio. Årligt N-gasforbrug 6,3 mio. m³ Årligt elforbrug 23 mio. kwh DK s største varmepumpeanlæg årskapacitet over MWh Den sidste papirfabrik tilbage i Danmark, og nu den største

5 Udnyttelse af spildvarme - samarbejde mellem SP og SFC 2010 SP indledte samarbejde med Skjern Fjernvarme (SF) i august 2010, hvor anlæg til udnyttelse af spildvarme fra dampkedelanlæg blev idriftsat. Årsproduktion ca MWh svarende til 8% af SF s årsproduktion. Daværende aftale var bygget op på 50/50 deling af forskellen mellem SP s produktionspris (energi-, NOx- og CO2-afgift) og SF s varmeproduktionspris, som hvis varmen var fremstillet på SF s eget N-gas fyrede varmtvandskedel. Simpel afregningsmodel. Dvs. SF s besparelse ved køb af varme fra SP svarer til SP s fortjeneste. Anlægget kører tilfredsstillende.

6 Udnyttelse af spildvarme intern varmegenvinding Stor mængde spildvarme ved papirproduktion, primært fra tørreprocessen Varmebærer er procesafkast fra tørrehætten, m³/t, C,100 % mættet Der bliver genvundet maksimalt i egen interne varmegenvinding

7 Udnyttelse af spildvarme - mulighed for yderligere genvinding Skjern Papirfabrik deltager i FLEX-el med TI. TI beregner potentialet ved installation af varmepumpeanlæg Anvendelse af programmet COOLPAC, underviser undertegnede i samme

8 Udnyttelse af spildvarme - mulighed for yderligere genvinding Beregning af mulig afsætning Der er overkapacitet i de 4 sommermåneder, reduceret output

9 Udnyttelse af spildvarme nyt samarbejde med SFC 2011 Forhandlinger med SF om yderligere varmeaftag Stor udfordring at skulle levere en så stor andel varme (op til 60 %) ind i det eksisterende fjernvarmenet Hensigtserklæring underskrives 10. marts 2011 Udgangspunktet er en 50/50 løsning som ved RGV-anlægget SF accepterer klart nok ikke, at substitutionsprisen nu er ren gasvarme. SF har planer om installation af nyt N-gasfyret KV-anlæg. Det giver store udfordringer at opstille afregningsmodel for SF s alternative varmepris, som hvis SP ikke havde leveret varme til nettet. Hensigten er at udvikle en dynamisk model til beregning af den aktuelle fiktive varmeproduktionspris på grundlag af aktuelle priser for N-gas, træpillepriser, CO2- kvotepris, elpriser, diverse virkningsgrader, COP-faktor VP-anlæg, diverse afgiftssatser samt månedens varmebehov.

10 Dynamisk afregningsmodel, ikke taget i anvendelse

11 Udnyttelse af spildvarme nyt samarbejde med SF 2011 Enighed mellem SF og SP om dynamisk afregningsmodel, begge parter opnår fordel ved optimering SF garanterer et minimum årligt aftag på MWh en rimelig tilbagebetalingstid for SP på maks. 5 år. SP garanterer gennemsnitlig månedlig minimum anlægs COP-faktor på 6,7 Underskrivelse af kontrakt den 12. januar 2012 Udgiftsfordeling: SP bygger og ejer anlæg. Herved opnås, at energipræmien tilfalder SP. SF bygger transmissionsledning til aftag 8 MW

12 Vedtaget afregningsmodel Skjern Papirfabrik A/S Månedsfaktura SFC jan 2013 faktisk feb 2013 faktisk mar 2013 faktisk Månedens COP-faktor, inkl elforbrug til hjælpeudstyr 6,43 6,72 7,15 ((md.'s varmelev VP*1000)/(samlet el VP og hjælpudtyr og netudp.)) Til El-leverandør (Energidanmark og RAH) Aktuel elpris, incl transpbet, Energinetsyst og PSO Transportbetaling kr./kwh 0,111 0,111 0,111 Offentlige forpligtelser, PSO kr./kwh 0,174 0,174 0,174 El-pris EnergiDanmark kr./kwh 0,311 0,298 0,298 Til El-leverandør SUM kr./kwh 0,595 0,583 0,583 Til Staten Afgift 2013 (energi- og energispareafg, eldistr, tillafg - lempelse) kr./kwh 0,653 0,653 0,653 Elafgift inkl. Elsparebidrag Energispareafgift kr./kwh 0,065 0,065 0,065 Distributionbidrag kr./kwh 0,040 0,040 0,040 Tillægsafgift kr./kwh 0,062 0,062 0,062 Afgift 2013 SUM kr./kwh 0,820 0,820 0,820 Godtgørelse (-) kr./kwh -0,413-0,413-0,413 Afgift til staten i alt kr./kwh 0,407 0,407 0,407 Samlet elpris for el til varmepumper 1,002 0,990 0,990 Ikke godtgjort elafgift 0,110 0,096 0,096 Månedens varmelevering, jf SRO-rapporten: 1) MWh Elforbrug varmepumper, jf SRO-rapporten kwh Elforbrug hjælpeudstyr incl netudpumpning, jf SRO-rapporten kwh Elforbrug netudpumpning, jf SRO rapporten kwh Samlet elforbrug varmepumper og hjælpeudstyr incl netudpumpn kwh Samlet eludgift til varmepumper kr Samlet eludgift til hjælpeudstyr incl netudpumpning kr Samlet eludgift til netudpumpning kr SFC s andel af eludgift til netudpumpning kr Eludgift til Øvrigt hjælpeudstyr kr Vedligeholdsomkostninger kr 5-10/MWh kr Varmeandel undtaget for overskudsvarmeafg MWh Varmeandel til beskatning MWh MWh Dækningsbidrag til SP kr./mwh 94,4 92,6 95,8 Samlet dækningsbidrag 2) kr Samlede omkostninger - inkl dækningsbidrag -eksl OV afgift 3) kr SP produktionspris/mwh - inkl dækningsbidrag, ekskl OV-afg. kr./mwh Forhøjelse af pris til dæk. Af afgifter kr./mwh 57,29 69,75 72,32 Ny pris pr MWh kr./mwh Samlet pris for varmelevarance kr. Overskudsvarmeafgift 4) kr. Pris eksl OV-afgift kr. Hjælpelinie kr. Pris pr MWh - tjek kr. SP produktionspris inkl OV-afgift, eksl DB ((3-2+4)/1) SFC alternative produktionspris oplyst af SFC DB DB/2 kr./mwh kr./mwh kr./mwh kr./mwh UDFAKTURERET VARMEPUMPEANLÆG: Månedens varmelevering i MWH Månedens varmelevering i kr. Pris pr MWh - tjek MWh kr. kr.

13 Varmepumpeanlæg - myndighedsbehandling Ansøgning om EUDP-midler med hjælp fra rådgiver Hovedargumenter: Stor andel industriel varme i mindre fjernvarmeselskab samt nyudviklet skruekompressor Afslag Projektforslag på anlægsopbygning med Endelig godkendelse samfundsøkonomisk analyse til RKSK 31. august 2011 Projektforslag på transmissionsledningen Godkendelse udføres af SF 21. juni 2012 Anmodning om bindende afgiftssvar (i samarbejde med revisor) Afslag i første omgang Begrundelse: Der kan ikke både anvendes regel om fradrag for 3 gange elforbrug før overskudsvarmeafgift og regel om afgift 38 % af vederlag. Myndighed mener, det skal være kr. 51,6/GJ. Afgørelse påklages, der opnås medhold 9. november 2011 Ivan Ibsen, PWC er manden.

14 Varmepumpeanlæg CO2 kvoter og miljøgevinster Mulighed for tildeling af gratiskvoter efter varmebenchmark, som følge af varmelevering til kollektiv varmeforsyning, 62,3 kvoter/tj Potentialet er over kvoter/år Den eventuelle indtjening ved salg er ikke medregnet i budget grundet stor usikkerhed om kvotepriser. Varmeproduktionen modsvarer et tilsvarende naturgasforbrug på over 3 mio. m³/år. En yderligere miljøgevinst er 60 % reduktion i lugtemissioner, ifm. udkondensering af ca. 100 m³ vand fra afkastet pr døgn.

15 Varmepumpeanlæg - entrepriser Projektet tager form, der er dialog med to hovedleverandører Undersøges løsning med stempelmaskiner, der præsterer lidt højere COP, men med mere kompliceret opbygning i flere trin og lavere sluttryk. SFC ønsker op til 76 grader Hybridanlæg en mulighed, begrænsede driftserfaringer, præsterer umiddelbart ikke bedre Sideløbende granskes anlægsopbygningen og præstationerne af TI, foreslår seriekobling. Dette drøftes med leverandører. Komplicerer driften med meget begrænset gevinst Projektet opdeles i 5 entrepriser: Bygning Hansen & Larsen A/S Akkumuleringstank F.W. Rørteknik A/S El og SRO Dansk Miljø- og Energistyring A/S Højspændingsanlæg Ringkøbing-Skjern Forsyning, overgår til RAH Maskinentreprise Averhoff Energi Anlæg A/S

16 Varmepumpeanlæg anlægsopbygning, større komponenter 3 skruekompressorer SAB157H ammoniak R kwel fabrikat Johnson Controls Luft/vand veksler fabrikat Sical AB Vand/vand veksler fabrikat Alfa Laval Akkumuleringstank m³ El- og SRO anlæg Flytning af eksisterende kva transformer til nyt transformerrum med nyt mellemspændingsfordelingsanlæg Ny blæser 200 kw fabrikat Moldow Nyt 18 meter afkast Ø Rør- og pumpeinstallation Transmissionsledning

17 Udskrift fra SRO-anlæg 16

18 Indføringsbøjning DN 200 twinrør

19 Transmissionsledning DN 200 henh DN 150 twinrør

20 Ny 200 kw blæser, direct drive

21 Akkumuleringstank 1250 kbm, svøbhøjde 20 meter

22 Luft/vand-veksler og nyt afkast, 14 og 18 meter

23 Varmepumper, 3 stk opstillet

24 Varmepumpeanlæg projektforløb og status Afholdt 13 byggemøder med eksterne leverandører Interne møder med Skjern Papir projektgruppe Styringsstrategi og funktionsbeskrivelse er udarbejdet, tilpasses Test og indkøring Uge 45 Varmeproduktion Fra uge 47 Driftsmæssig overdragelse Uge 49 Aflevering Uge 51 Afholdt 2 driftsmøder med SFC uge 8 og uge 14 Koldpropper samt akkutank niveaustyring Kapacitet i returledninger Økonomidiskussioner

25 Varmepumpeanlæg status Tak for opmærksomheden? Anbefaling: Lær skatte- og afgiftssystemet at kende, uanset at det er frygtelig kedeligt stof

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 7. januar 2011 Lars Baadstorp Lars.Baadstorp@PlanAction.dk Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere