PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL."

Transkript

1 PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013

2 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning: Redegørelse for grundlaget: Vurdering af projektforslaget: Økonomiberegninger: Miljømæssige konsekvenser: Indstilling fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme... 8 Bilag: 1 Kortbilag / Oversigtsplan for central Rådmandsløkken. 2 Selskabsøkonomiske beregninger. 3 Samfundsøkonomiske beregninger. Projektudarbejdelse: Norgesvej 51-Y, 6100 Haderslev. Tlf.: Mail: ing-priebe.dk Kontakt: Tommy Priebe

3 1.0 Indledning. Nærværende projektforslag omfatter en udskiftning af 2 stk. ældre og udtjente oliefyrede kedler med en træpille kedel på: Central Rådmandsløkken, Stegholt 30, 6200 Aabenraa. Matrikel nr. 3045, Aabenraa. Centralen er ejet af Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a., Egelund, 6200 Aabenraa. Udvidelsen omfatter udskiftning af 1 stk. 4,65 MW og 1 stk. 9,30 MW fueloliefyrede kedler med en ny 5 MW træpille fyret kedel. Eksisterende 10 MW fueloliefyrede kedel bibeholdes. Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. vil være ansvarlig for gennemførelsen af projektet. Projektforslaget er udarbejdet af. 2.0 Redegørelse for grundlaget. 2.1 Varmeplangrundlaget Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. søger om godkendelse af nærværende projektforslag i henhold til: Lov om varmeforsyning, LBK nr af den 14/12/2011 jvf. LBK nr. 347 af den 17/05/2005 med ændringer. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 374 af den 15/04/2013. (Projektbekendtgørelsen). 2.2 Kortgrundlag. Der er vedlagt et oversigtskort for central Rådmandsløkken. 2.3 Forundersøgelser. Projektet omfatter ingen bygningsmæssig udvidelse udover udvendig opstilling af 2 stk. lagersiloer for træpiller. Der er gennemført jordbundsundersøgelser i relation hertil. Projektet anses ikke at være i strid med eks. lokalplan for området. 2.4 Arealafståelser og servitutpålæg. Der er ingen arealafståelser, ekstra arealbehov eller behov for servitutpålæg.

4 2.5 Forhold til anden lovgivning. Projektet anses ikke at være i konflikt med anden lovgivning. Ved projekteringen og udførelsen af projektet anvendes alle gældende relevante danske standarder og normer. Der ansøges særskilt om miljøgodkendelse. 2.6 Tidsplan Etableringen forventes at blive opstartet medio september 2013 og afsluttes januar Vurdering af projektet Varmebehovet hos Aabenraa-Rødekro Fjernvarme er på hen ved MWh ab værk pr. år. DONG-Enstedværket stopper produktionen til november Varmeproduktionen kan herefter i den kommende fyringssæson primært dækkes af det flis fyrede 30 MW kedelanlæg på Egelund og sekundært de eks. oliefyrede spids- og reservecentraler. Først ved starten på næste fyringssæson (2014/2015) idriftsættes den planlagte og varmeplangodkendte ny halmfyrede central i Stubbæk. Det flis fyrede kedelanlæg vil i den kommende fyringssæson kunne dække hen ved 2/3 af varmebehovet. Oliefyring er som bekendt væsentlig dyrere end fyring med træ/biomasse. På central Rådmandsløkken er eks. kedel 1 og 2 nogle gamle tårnkedler med relativt dårlig virkningsgrad, og de 2 kedler er udtjente og skal udskiftes. Ved installation af af 1 stk. 5 MW træpille kedel i eks. bygninger dels på central Rådmandsløkken og dels på eks. central i Stubbæk (2 x 5 MW ; i alt 10 MW) vil varmeværket på de 2 centraler tilsammen kunne erstatte flg. oliebaserede varmeproduktion med biomasseproduceret varmeproduktion: Rådmandsløkken Stubbæk Opstart / idriftsættelse: 01/01/ /11/2013 Fyringssæson 2013/2014: MWh MWh Fyringssæson 2014/2015: MWh MWh Fyringssæson 2015/2016 og fremefter: MWh MWh Nærværende projekt omfatter konvertering på central Rådmandsløkken og udgør således en samlet fortrængning af oliefyret varme med træpille fyret varme på MWh (2013/2014), MWh (2014/2015) og derefter MWh/år. Som Reference til en ny træpille kedel er indregnet udskiftning af de 2 stk. udtjente oliekedler med 1 stk. ny 5 MW oliekedel.

5 På central Rådmandsløkken er der i dag følgende produktionskapacitet: Kedel 1: 4,65 MW Brændsel: Fuelolie Kedel 2: 9,30 MW Brændsel: Fuelolie Kedel 3: 10,0 MW Brændsel: Fuelolie Kedel 1 og 2 planlægges herved nedtaget og erstattet af en ny træpille kedel fremfor erstatning med en ny gasoliefyret 5 MW kedel (referencen), således at den fremtidige bestykning bliver: Kedel 1: 5 MW Brændsel: Træpiller Kedel 3: 10 MW Brændsel: Fuelolie 4.0 Økonomiberegninger. Efterfølgende er redegjort for investering samt selskabs-, bruger- og samfundsøkonomiske forhold. Anlægsinvesteringer er indregnet ekskl. moms. Finansiering / renteniveau / investeringsprisniveau Selskabsøkonomiske beregninger: Lån: 10 års alm. annuitetslån, kurs 98, rente på 4 % investerings-prisniveau er anvendt. Samfundsøkonomiske beregninger: En kalkulationsrente på 4 % pr. år er anvendt til opgørelse af nutidsværdien af indregnede omkostninger over 20 år, alt jf. Energistyrelsen vejledning for udførelse af samfundsøkonomiske analyser. Investerings-prisniveau 2011-kr. er anvendt jf. ENS-vejledning. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Variable drifts- og vedligeholdelses-omkostninger for de 2 alternativer er indregnet. Faste omkostninger er ens for begge alternativer. Energipriser I de samfundsøkonomiske beregninger er anvendt energipriser jf. Energistyrelsens: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005, og med energiprisprognoser/tabeller over 20 år, rev. oktober For de selskabsøkonomiske energipriser er selskabsøkonomiske priser niveau 2013 anvendt. Alle afgifter er indregnet ved kendt, gældende afgiftsniveau pr

6 4.1 Investering Alle priser er ekskl. moms. Den samlede investering for referencen (gasoliekedel) er opgjort til: Den samlede investering for alternativet (træpillekedel) er opgjort til: 2,5 Mkr. 7,5 Mkr. 4.2 Selskabsøkonomi Der er gennemført en selskabsøkonomisk beregning ved projektet på Rådmandsløkken for den kommende fyrringssæson (2013/2014) i henhold til ovennævnte økonomiske forudsætninger. Den selskabsøkonomiske beregning er vedlagt i sin helhed i bilag 2. Resultatet viser en besparelse på hen ved 7,4 Mkr. i det første år, hvorefter anlægsinvesteringen vil være betalt. Med baggrund heri er der ikke gennemført beregninger for de kommende år. 4.3 Brugerøkonomi Brugerøkonomien ved projektet på Rådmandsløkken kan illustreres ved en omtrentlig beregning af den samlede årlige varmeudgift ved referencen og alternativet for et standard hus på 130 m2 med et normalforbrug på 18,1 MWh/år: Referencen (olie kedel) Årlig abonnement: Fast 850 kr./år Fast afgift: Fast 130 m2 a kr kr./år Forbrugsafgift: 18,1 MWh/år a 509 kr./mwh kr./år Moms 25 % kr./år SUM: kr./år Alternativ (træpille kedel) Årlig abonnement: Fast 850 kr./år Fast afgift: Fast 130 m2 a kr kr./år Forbrugsafgift: 18,1 MWh/år a 480 kr./mwh kr./år Moms 25 % kr./år SUM: kr./å Som det fremgår af ovennævnte er besparelsen for et såkaldt standardhus i kommende fyringssæson hen ved 650 kr. i forhold til i dag (referencen). Den udmeldte forbrugsafgift for 2013/2014 (480 kr./mwh) er fastsat med forventning om godkendelse og gennemførelse af nærværende projekt.

7 4.4 Samfundsøkonomi Der er for såvel referencen med udskiftning af oliekedel som alternativet med installation af en ny træpille kedel beregnet de samlede samfundsøkonomiske omkostninger over 20 år for projektet på Rådmandsløkken. Beregningerne er udført i henhold til Energistyrelsens vejledning herfor: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005, dog med seneste energipriser og tabeller rev. oktober 2012, og omfatter for hvert alternativ opgjorte omkostninger til: Anlægsinvestering Køb af brændsel. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ( marginalbetragtning). Økonomisk skadevirkning af miljømæssige karakter (NOx, CO2, mv.) Tab af afgifter for staten. Omkostningerne er jf. gældende vejledning tilbagediskonteret til en nutidsværdi ved en kalkulationsrente på 4 %. Resultatet af de gennemførte samfundsøkonomiske beregninger er følgende: Samfundsøkonomisk omkostning (20 år) Referencen: (Oliekedel)... 31,455 Mkr. Alternativ: (Træpille kedel)... 29,257 Mkr. Samfundsøkonomisk besparelse over 20 år: 2,198 Mkr. Der henvises til de samlede samfundsøkonomiske beregninger vedlagt som bilag. 5.0 Miljømæssige konsekvenser. Der er gennemført konsekvensberegninger for udledning af skadestoffer til luften for de 2 alternativer. Disse fremgår i detaljer af vedlagte beregningsbilag for samfundsøkonomi. Resultatet er i hovedtræk som følger: Miljøkomponent Reference Alternativ NOx: (ton/år) 3,90 5,40 SO2: (ton/år) 1,38 1,50 CO2: (ton/år) Som det fremgår af ovennævnte er der en væsentligt reduktion af CO2-udledningen og en lidt øget udledning af NOx og SO2 ved alternativet med træpille kedel.

8 6.0 Indstilling fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslaget viser følgende hovedresultater: En positiv brugerøkonomi på hen ved 650 kr./år det 1. år, og i årene herefter et fortsat mindre positivt resultat trods den efterfølgende begrænsede driftstid. Et selskabsøkonomisk resultat i første drifts år på hen ved 7,4 Mkr., hvilket medfører en simpel tilbagebetalingstid på mindre end 1 år. Anlægget er således betalt, og skal herefter fremstå som CO2 -neutralt spids- og reserveværk. Et positivt samfundsøkonomisk resultat over 20 år på hen ved 2,2 Mkr. Reduktion af CO2 udledningen i overensstemmelse med de generelle udmeldte ønsker på landsplan. Med baggrund i ovennævnte anmoder Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. om en godkendelse af projektet. Da det ny kedelanlæg er planlagt i drift til januar 2014 er projektgennemførelsen tidsmæssigt presset. Varmeværket anmoder derfor om hurtigst mulige sagsbehandling og stillingtagen hos varmeplanmyndigheden (Aabenraa Kommune).

9

10 PRIEBE RÅDG. INGENIØRFIRMA Dato: Tlf.: Ref.: TP Sag: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Central Rådmandsløkken Vedr.: Selskabsøkonomi Ny træpille fyret kedel / Ny oliekedel VARMEPRODODUKTIONS FORDELING (alle anlæg / centraler) Reference Alternativ Flisvarme Egelund MWh/år 110 % virkningsgrad Oliefyrede kedler/centraler i øvrigt MWh/år 90 % virkningsgrad Ny oliefyret kedel 5 MW MWh/år 90 % virkningsgrad Ny træpille fyret kedel 5 MW MWh/år 90 % virkningsgrad Varmeleverance i alt: MW/år INVESTERING Reference Alternativ Kedelanlæg 2,5 7,5 Mkr. Andet: 0,0 0,0 - Investering i alt: 2,5 7,5 Mkr. DRIFTSBUDGET (marginalbetragtning ; ekskl. ens og faste omkostninger for begge alternativer) REFERENCEN (OLIE KEDEL) Flis køb 110 % virk.gr MWh a 175 kr/mwh kr/år Oliekøb 90 % virk.gr MWh a 775 kr/mwh kr/år Træpillekøb 90 % virk.gr. 0 MWh a 275 kr/mwh 0 kr/år SUM energi: MWh kr/år Variable drifts- og vedl.holds.udgifter kedelcentral, flis 25 kr/mwh Variable drifts- og vedl.holds.udgifter kedelcentral, olie 10 kr/mwh Variable drifts- og vedl.holds.udgifter kedelcentral, træpil 30 kr/mwh 0 - Forrentning/afskrivning af investeringer: Andet: 0 kr/år SAMLEDE OMKOSTNINGER: kr/år ALTERNATIV (TRÆPILLLE KEDEL) Flis køb 110 % virk.gr MWh a 175 kr/mwh kr/år Oliekøb 90 % virk.gr MWh a 775 kr/mwh kr/år Træpillekøb 90 % virk.gr MWh a 275 kr/mwh kr/år SUM energi: MWh kr/år Variable drifts- og vedl.holds.udgifter kedelcentral, flis 25 kr/mwh Variable drifts- og vedl.holds.udgifter kedelcentral, olie 10 kr/mwh Variable drifts- og vedl.holds.udgifter kedelcentral, træpil 30 kr/mwh Forrentning/afskrivning af investeringer: Andet: 0 kr/år SAMLEDE OMKOSTNINGER: kr/år BESPARELSE PR. ÅR: kr/år Som det fremgår er den simple tilbagebetalingstid mindre end 1 år.

11 PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af samfundsøkonomi. Dato: Virksomhed: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Projekt: Etablering af 5MW træpillefyr på spidslastcentralen Central Rådmandsløkken Side: 1 Marginalbetragtning af den energimængde (brændsel) der konverters fra olie til træpiller NØGLEDATA BRÆNDSEL: BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Anlæg NYT REFERENCE Energistyrelsens "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser" April 2011 Brændselstype Træpiller Gasolie Datakilde = Tabel nr i "Tabeller (prisniveau 2011) Vandindhold % 7,0 Svovlindhold % - Varme virkningsgrad: % Brændværdi, nedre: GJ/ton 17,50 42,70 Tabel 1 Drift-/vedl.omkost.variabel kr/mwh Eget elforbrug % 1,0 0,2 NOx udledning g/gj 90,0 65,0 Tabel 8 NB: Data for fuel-og gasolie er taget fra 2011 udgaven SO2 udledning g/gj 25,0 23,0 Tabel 8 NB: Data for fuel-og gasolie er taget fra 2011 udgaven N2O udledning g/gj 4,0 0,4 Tabel 8 NB: Data for fuel-og gasolie er taget fra 2011 udgaven CH4 udledning g/gj 30,0 0,9 Tabel 8 NB: Data for fuel-og gasolie er taget fra 2011 udgaven CO2 udledning kg/gj - 74,0 Tabel 8 NB: Data for fuel-og gasolie er taget fra 2011 udgaven N2O: CO2 ækvi. Udledn faktor ,0 Afsnit 6.1 i ENS's" Forudsætninger" CH4: CO2 ækvi. Udledn faktor 21 21,0 Afsnit 6.1 i ENS's" Forudsætninger" SAMFUNDSØKONOMISKE ENERGIPRISER.: 2011 prisniveau Datakilde: tabel 6, dog er Fueloliepriser an kraftværk og forholdsmæssigt prissat tilsvarende forskellen på gasolie an værk / an kraftværk. (AN VÆRK) År: År: Træpiller Nyt anlæg kr/gj 75,0 75,5 76,0 76,6 77,1 77,6 78,1 78,7 79,2 79,7 80,2 80,8 81,3 81,8 82,4 82,9 83,4 83,9 84,5 85,0 85,5 Gasolie an værk Reference kr/gj 132,9 132,1 130,3 130,5 130,8 130,9 132,3 133,6 134,6 135,6 136,6 137,6 138,6 139,3 140,1 140,8 141,5 142,3 142,8 143,4 143,9 Egetforbrug el kr/mwh SO2-skadespris kr/kg 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 NOx-skadespris kr/kg 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 CO2 skadespris kr/ton 62,1 77,4 91,7 105,8 119,5 132,9 147,6 162,3 167,7 173,1 178,5 183,9 189,3 194,7 200,1 205,5 210,9 216,3 221,7 227,2 232,6 Nettoafgiftsfaktor: - 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 AFGIFTSSATSER FOR OPGØRELSE AF SKATTE- OG AFGIFTSMÆSSIGT FORVRIDNINGSTAB FOR SAMFUNDET INVESTERING I ÅR 0 Niveau (år) 2015 Renovering eksist anlæg Tkr Brændsel Træpiller Gasolie Etablering af nyt anlæg Tkr Energiafgift: kr./ton brændsel CO2 afgift: - 536,9 kr./ton brændsel CO2 KVOTEVIRKSOMHED Svovlafgift: - 26,5 kr./ton brændsel Ja = 0 (ingen indregning af CO2 skadevirkning), Nej = 1) 1 NOx-afgift: 42,0 56,0 kr./ton brændsel KALKULATIONSRENTE 4,0 % År: ENERGIGRUNDLAG År: Varmeproduktion ab værk MWh/år Varmeproduktion ab værk GJ/år ENERGIFORBRUG (BRÆNDSEL) VED REFERENCEANLÆG Forbrug Gasolie GJ/år Forbrug Gasolie ton/år Egetforbrug El MWh/år ENERGIFORBRUG (BRÆNDSEL) VED NYT KEDELANLÆG Forbrug Træpiller GJ/år Forbrug Træpiller ton/år Egetforbrug El MWh/år OPGØRELSE AF SKADEPARAMETRE FOR REFERENCEANLÆG NOx udledning Gasolie ton/år - 3,9 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 SO2 udledning Gasolie ton/år - 1,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 CO2 udledning Gasolie ton/år ,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 N2O: CO2 ækvi. Udledn Gasolie ton/år - 7,4 2,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 CH4: CO2 ækvi. Udledn Gasolie ton/år - 1,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 OPGØRELSE AF SKADEPARAMETRE FOR NYE TRÆPILLEFYREDE KEDELANLÆG NOx udledning Træpiller ton/år - 5,4 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 SO2 udledning Træpiller ton/år - 1,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 CO2 udledning Træpiller ton/år N2O: CO2 ækvi. Udledn Træpiller ton/år - 74,4 24,8 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 CH4: CO2 ækvi. Udledn Træpiller ton/år - 37,8 12,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

12 PRIEBE Rådg.Ingeniørfirma Beregning af samfundsøkonomi. Dato: Virksomhed: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. Ref.: TP Projekt: Etablering af 5MW træpillefyr på spidslastcentralen Central Rådmandsløkken Side: 2 Marginalbetragtning af den energimængde (brændsel) der konverters fra olie til træpiller SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER (MARGINALBETRAGTNING) OPGØRELSE AF SKATTE- OG AFGIFTSMÆSSIGT FORVRIDNINGSTAB FOR SAMFUNDET Niveau (år) 2015 Anlæg NYT REFERENCE Træpiller Gasolie Brændselsmængde 742,9 304 Ton/år (Årsmiddel 20 års perioden) Energiafgifter Tkr/år CO2 afgifter Tkr/år Svovlafgifter - 8 Tkr/år NOx-afgifter 31,2 17 Tkr/år SUM afgifter 31, Tkr/år DIFF Tkr/år Afg. forvridningstab 259,3 Tkr./år Der indregnes jf. ENS vejledning 20 % af differencen korrigeret med netto afgiftsfaktoren. REFERENCE-ANLÆG ( I DAG ) År Brændselskøb Gasolie Tkr Egetforbrug El Tkr NOx-skadevirkning Tkr SO2-skadevirkning Tkr CO2-skadevirkning Tkr Drift/vedl. variabel Tkr SUM Samf.økonomisk nettoomkostn. Tkr NUVÆRDIBEREGNING Udgifter: Tkr Investering: Tkr inkl. nettoafgiftsfaktor SAMF.ØKO. OMKOSTNINGER Tkr NPV OVER 20 ÅR NYT TRÆPILLEKEDELANLÆG År: Brændselskøb Træpiller Tkr Egetforbrug El Tkr NOx-skadevirkning Tkr SO2-skadevirkning Tkr CO2-skadevirkning Tkr Skatte-/afgiftsforvridningstab Tkr Drift/vedl. variabel Tkr Samf.økonomisk nettoomkostn. Tkr NUVÆRDIBEREGNING Udgifter: Tkr Investering: Tkr inkl. nettoafgiftsfaktor SAMF.ØKO. OMKOSTNINGER Tkr NPV OVER 20 ÅR DIFFERENCE NPV over 20 år: Tkr. Over 20 år. MILJØMÆSSIG VIRKNING (ENS-udledningsdata): CO2 udledning REFERENCE ton/år CO2 udledning NYT ANLÆG ton/år 112 Reduktion ton/år SO2 udledning REFERENCE ton/år 1,38 SO2 udledning NYT ANLÆG ton/år 1,50 Reduktion ton/år -0,12 NOx udledning REFERENCE ton/år 3,90 NOx udledning NYT ANLÆG ton/år 5,40 Reduktion ton/år -1,50

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

PROJEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A.M.B.A NEDLÆGGELSE AF CENTRAL HUMLEHAVEN OG ETABLERING AF NY VEKSLERSTATION PÅ ENGVEJ

PROJEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A.M.B.A NEDLÆGGELSE AF CENTRAL HUMLEHAVEN OG ETABLERING AF NY VEKSLERSTATION PÅ ENGVEJ PROJEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A.M.B.A NEDLÆGGELSE AF CENTRAL HUMLEHAVEN OG ETABLERING AF NY VEKSLERSTATION PÅ ENGVEJ INKL. NY FJERNVARME FORSYNINGSLEDNING. 4. februar 2016 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Haderslevden 12. aprli2012. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Haderslevden 12. aprli2012. drifts- og vedligeholdelsesomkostninger AabenraaKmmune, Teknik g Milj, Skelbrekvej2, 6200 Aabenraa. Att.: BrgeVestergaardNielsen Haderslevden 12. aprli2012 Vedr.: Aabenraa-Rsdekr Fjernvarme a.m.b.a. Prjektfrslag fr etablering af ny grundlastanlreg-

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

( t\ /wl'<" Aabenraa Kommune, Teknik og Miljo, Skelbekvej 2, 6200 Aabenraa. Att.: Borge Vestergaard Nielsen. Haderslev den 21. februar 2012. Vedr.

( t\ /wl'< Aabenraa Kommune, Teknik og Miljo, Skelbekvej 2, 6200 Aabenraa. Att.: Borge Vestergaard Nielsen. Haderslev den 21. februar 2012. Vedr. Aabenraa Kommune, Teknik og Miljo, Skelbekvej 2, 6200 Aabenraa. Att.: Borge Vestergaard Nielsen Haderslev den 21. februar 2012 Vedr.: Aabenraa-Rsdekro Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag for etablering

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a.

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 8742

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere