Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg"

Transkript

1 JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN

2 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A051440, 01 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 16. juni 2015 UDARBEJDET PAKO/JSB KONTROLLERET KADO GODKENDT JSB

3 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Fysisk planlægning Styringsmidler Anden lovgivning Berørte arealer 9 3 Redegørelse for projektet Forudsat behov for varmeproduktion Nuværende produktionsanlæg Reference, eksisterende produktion Projekt, supplerende varmepumpe Anlægsomkostninger 14 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 19

4 4 BILAG Bilag A Forudsætninger Bilag B Konsekvenser, Reference Bilag C Konsekvenser, Projekt Bilag D Sammenstilling af resultater

5 5 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Galten Varmeværk A.m.b.a. ønsker at etablere en absorptionsvarmepumpe i seriekobling med den eksisterende varmepumpe på det flisfyrede kedelanlæg. Varmepumpen ønskes etableret for yderligere at effektivisere varmeproduktionen til Galten. Effektiviseringen følger ved at varmepumpen trække mere varme ud af røggasen. Om sommeren skal den endvidere anvendes som en luft til varme varmepumpe. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer (Lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014 om varmeforsyning). 1.2 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Afgrænsning af projektområdet Varmepumpen etableres i eksisterende varmecentral, Central Røddikevej 87, som vist i Figur 1.

6 6 Figur 1 Central Røddikevej 87, Galten 1.4 Indstilling Det indstilles til Skanderborg Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Skanderborg kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget. Godkendelsen omfatter en varmepumpe der etableres i serie med den eksisterende varmepumpe. Projektforslaget er begrundet i optimeret brændselsudnyttelse samt hensyn til virksomhedsøkonomi og samfundsøkonomi. 1.5 Tilknyttede projekter Projektets gennemførelse er ikke betinget af andre projekter. 1.6 Organisatoriske forhold Galten Varmeværk A.m.b.a. finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder den nye varmepumpe.

7 7 Ansvarlig for projektet er: Galten Varmeværk A.m.b.a. Skolebakken Galten Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 1.7 Projektets gennemførelse Projektering og etablering kan foretages umiddelbart efter den endelige godkendelse af dette projektforslag.

8 8 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", lovbekendtgørelse nr af 24. november Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Det fremgår af bekendtgørelse nr. 566, 3, stk. 1, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Varmepumpen øger varmeeffekten, hvorved der henvises til bilag 1, punkt 1.2: "Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. og varmepumper til kombineret produktion af varme og køling." 2.2 Fysisk planlægning Varmepumpen placeres i den eksisterende kedelhal, og berører således ikke lokalplanen for området. 2.3 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter Varmeforsyningsloven eller Planloven. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres i henhold til gældende normer og standarder.

9 9 2.5 Berørte arealer Varmepumpen etableres på Galten Varmeværk A.m.b.a.'s central på Røddikevej 87, Galten.

10 10 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat behov for varmeproduktion Den samlede fjernvarmeproduktion i 2014 er oplyst af Galten Varmeværk til ca MWh. Ved omregning til et normalår bliver det til ca MWh. Ved fuld tilslutning inden for det eksisterende forsyningsområde vurderer Galten Varmeværk et produktionsbehov på ca MWh. Behovet ved fuld udbygning er højere end tidligere vurderet, da Galten Varmeværk har konstateret, at nye huse bruger mere varme end oprindeligt forudsat. Til beregningerne i projektforslaget er det forudsat at produktionsbehovet i projektets første år (2016) er MWh. Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion ab værk, som skal dække varmetab i ledningsnettet og forbrugernes varmeaftag til varmt vand og rumopvarmning. Af beregningerne i bilagene fremgår produktionsbehovet over planperioden. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger. 3.2 Nuværende produktionsanlæg Centralen på Røddikevej er i dag bestykket med følgende anlæg: Træfliskedel med effekt på 6 MW Træfliskedel med effekt på 10 MW En varmepumpe der er fælles for de to fliskedler og yder ca. 0,6 MW Gaskedel med effekt 6,0 MW (reserve- og spidslast). Endvidere har centralen på Skolebakken to naturgaskedel på 4,2 MW og 2,8 MW til reserve- og spidslast.

11 Reference, eksisterende produktion I dag sker al fjernvarmeproduktion på de to træflisfyrede kedler. Naturgaskedlen bruges kun i tilfælde af udfald af træfliskedlerne. Kedlen på 6 MW er den nyeste og mest effektive og tildeles normalt første prioritet. Samdriften mellem kedlerne i referencen er illustreret i den efterfølgende figur, for et forudsat produktionsbehov på MWh i projektets første år (2016). Figur 2 Varmeproduktion ved referencen. 3.4 Projekt, supplerende varmepumpe Projektet omfatter etableringen af en absorptionsvarmepumpe der kan yder en varmeeffekt på ca. 1 MW.

12 12 Varmepumpe er konstrueret som en dobbeltpumpe for at øge varmepumpevirkningen. Den placeres efter den eksisterende varmepumpe for at øge effektiviteten af det samlede anlæg. Varmepumperne blive forbundet til begge fliskedler. Der bliver to driftssituationer for anvendelse af den supplerende varmepumpe: Vinterdrift: Varmen produceres på fliskedlerne, og den eksisterende samt den nye varmepumpe trækker varme ud af røggassen, hvorved effektiviteten øges Sommerdrift: Varmeakkumuleringstanken oplades af fliskedlerne og de to varmepumper, som ved vinterdrift. Når tanken er fyldt, stoppes fliskedlerne og den nye varmepumpe drives af varme fra varmeakkumuleringstanken, og varmepumpen køler på udeluften. Herved opnås en dobbeltanvendelse af varmepumpen i sommerperioden. Varmeakkumuleringstanken anvendes endvidere til at hæve fremløbstemperaturen og supplere varmeproduktionen fra varmepumpen. Det vurderes, at varmeakkumuleringstanken skal oplades med 1-2 ugers intervaller. I beregningerne i dette projektforslag indregnes effekten af varmepumpen som en øget virkningsgraden på det samlede flisanlæg. Anlæggets virkningsgrad i forhold til indfyret flis øges på årsbasis fra ca. 109 % til ca. 121 %. Samdriften mellem kedlerne og den nye varmepumpe er illustreret i den efterfølgende figur, for et forudsat produktionsbehov på MWh i projektets første år (2016).

13 13 Figur 3 Varmeproduktion i Projektets første år (2016). I vinterdriften er varmepumpernes produktion vist sammen med kedlerne. Om sommeren er varmeproduktionen på udeluft fra den nye varmepumpe vist med rødt. Fliskedlernes opladning af akkumuleringstanken ses som søjler. Varmebehovet mellem søjlerne dækkes af varme fra varmeakkumuleringstanken der anvendes til drivenergi til varmepumpen og til boost af fjernvarmevandets fremløbstemperatur. De beregnede produktioner er vist i den efterfølgende tabel. Energianlæg Varmeproduktion MWh 2 fliskedler og 2 varmepumper i vinterdrift fliskedler og 2 varmepumper til opladning af varmeakkumuleringstank i sommerdrift Varmeproduktion fra ny varmepumpe i sommerdrift, baseret på udeluft Varmeproduktion i alt Tabel 1 Fordeling af varmeproduktion i projektets første år.

14 Anlægsomkostninger Projektet omfatter etablering af en 1 MW absorptionsvarmepumpe på Central Røddikevej. Den samlede investering i Tabel 2 er oplyst af Galten Varmeværk A.m.b.a. Alle priser er eksklusiv moms. mio. kr. Ny 1 MW absorptionsvarmepumpe og installation 2,1 Salg af energibesparelse for MWh 0,8 Netto 1,3 Tabel 2 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2015 ekskl. moms Galten Varmeværk har fået tilsagn fra Energistyrelsen om at første års energibesparelse kan accepteres som en energibesparelse der kan sælges. Indtægten herfra dækker en del af investeringen.

15 15 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der er anvendt "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: Fortsættelse af nuværende drift. Projektet: Etablering af en supplerende varmepumpe. Resultatet udgøres af forskellen mellem Referencen og Projektet. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen. En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i Bilag A. Beregningsudskrifterne er vedlagt i Bilag B for Referencen og i Bilag C for Projektet. En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i Bilag D.

16 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for emission. De energi- og miljømæssige konsekvenser er ikke et selvstændigt resultat, men en mellemregning til samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO2-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO2, NOx og PM2,5. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet præsenteres i efterfølgende tabel. Varmeproduktion Reference MWh Projekt MWh Varmeproduktion I alt Brændselsforbrug (træflis) I alt Tabel 3 Varmeproduktion og brændselsforbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Det ses af Tabel 3, at det samlede brændselsforbrug på de varmeleverende anlæg reduceres i Projektet, som følge af optimeringen med den supplerende varmepumpe. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO2, CH4, N2O, NOx, SO2 og PM2,5. CH4 og N2O omregnes til CO2-ækvivalenter. Emissionsstof Reference ton Projekt ton CO2 0 0 CO2-ækvivalenter SO NOx PM2, Tabel 4 Ændring i emission over 20 år. Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en reduktion i emissioner som følge af den reducerede brændselsanvendelse. Der er ingen CO2 -emission da træflis regnes for CO₂-neutralt. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i Referencen og Projektet set fra samfundets side. Der er anvendt "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Heri giver Energistyrelsen anvisning på

17 17 metoden til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, de aktuelle statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. Salg af energibesparelser indgår ikke i samfundsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 4 procent, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Det samfundsøkonomiske resultat, er sammenstillet i efterfølgende tabel. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Referencen - fortsat nuværende drift Projektet - etablering af en supplerende varmepumpe. Difference mio. kr mio. kr. 17 mio. kr. Tabel 5 Samfundsøkonomisk resultat. Det ses af Tabel 5, at samfundet ved de anvendte beregningsforudsætninger opnår en besparelse på ca. 17 mio. kr. i nuværdi ved gennemførelse af projektet Samfundsøkonomiske følsomheder Følsomheder foretages til vurdering af projektets robusthed overfor større eller mindre ændringer i centrale, usikre forudsætninger. Følsomhedsberegningerne fokuserer på de parametre, som er behæftet med usikkerhed og har stor betydning for nettonutidsværdien. Samfundsøkonomisk nuværdi 20 år Basisforudsætninger 20 % øget investering 3 % reduceret virkningsgrad 17,3 mio. kr. 16,9 mio. kr. 12,6 mio. kr. Tabel 6 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det ses af Tabel 6 er der en besparelse til samfundet ved alle følsomheder. 4.4 Virksomhedsøkonomi De virksomhedsøkonomiske konsekvenser for Galten Varmeværk a.m.b.a. i forbindelse med etablering af en supplerende varmepumpe er vurderet ud fra en marginalbetragtning. Den samlede likviditetsvirkning for varme an net er vist i den efterfølgende figur - beløb i 2015 prisniveau.

18 18 14,0 12,0 10,0 mio.kr. 8,0 6,0 4,0 2,0 Reference, fortsat drift med nuværende varmepumpe Projektet, drift med nuværende og ny varmepumpe 0, Figur 4 Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode. Det ses af Figur 4, at de samlede omkostninger til varmeproduktion er lavere i Projektet over hele den 20-årige beregningsperiode ved de anvendte forudsætninger. Likviditetsvirkningen indeholder omkostninger til brændselsforbrug og driftsomkostninger på anlæg samt ydelse på nye lån. Endvidere indgår den forudsatte indtægt ved salg af energibesparelsen, som modregnes i investeringen Følsomheder De virksomhedsøkonomiske følsomheder er beregnet for anlægsinvestering og virkningsgrad.

19 19 14,0 12,0 10,0 mio. kr. 8,0 6,0 4,0 2,0 Reference, fortsat drift med nuværende varmepumpe Projektet, drift med nuværende og ny varmepumpe Anlægsinvesteringer øges med 20 %, Projekt Virkningsgrad reduceres 3%, Projekt 0, Figur 5 Projektets likviditets påvirkning ved de udførte følsomhedsberegninger. Det ses af Figur 5, at de to følsomhedsanalyser fortsat giver et bedre økonomisk resultat end Referencen. 4.5 Forbrugermæssige forhold Forbrugernes varmeforbrug vil blive afregnet efter gældende tarifblad. Økonomien i fjernvarmeforsyning skal "hvile i sig selv", hvorved de virksomhedsøkonomiske konsekvenser vil blive udbalanceret i forbrugerpriserne. De første år kan der opnås en besparelse på ca. 16 kr./mwh i produktionsomkostningerne. Hvis dette omsættes til forbrugerøkonomi, bliver det til ca. 440 kr. pr. år inkl. moms ved et årligt varmeforbrug for en danske referencevilla på 130 m² og med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

20 20 Bilag A Forudsætninger

21 Galten Varmeværk A.m.b.a. 16. juni 2015 Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg Forudsætninger til projektforslag efter Varmeforsyningsloven Varmebehov Varmeproduktion an net MWh/år 79% af normalåret - Graddagekorrigert MWh/år Normalår Varmeproduktion an net, udbygget MWh/år Brændselspriser ekskl. moms Træflis Tarif 459,25 kr./ton = 164,51 kr./mwh Vægtet gns. DFF 4.kvt. Afgift (NOx) 2,40 kr./gj = 8,64 kr./mwh 2015 niveau I alt 173,15 kr./mwh Drift og vedligehold ekskl. moms 10 MW træfliskedel 35,0 kr./mwh indfyret 6 MW træfliskedel 35,0 kr./mwh indfyret Tillæg projekt Varmepumpe 1,0 kr./mwh indfyret Restproduktbehandling 500,0 kr./ton Deponeringsafgift 475,0 kr./ton Gaskedler 15,0 kr./mwh Investeringsoverslag Reference Ingen reinvestering 0,0 mio. kr. Projekt Ny varmepumpe + installering 2,1 mio. kr. Oplyst af Galten Varmeværk a.m.b.a. Salg af energibesparelse MWh 0,8 mio. kr. 440 kr./mwh Netto 1,3 mio. kr. Finansiering Langfristet Type Obligationslån, Annuitet Rente 5,0% p.a. Kurs 100 Løbetid 20 år COWI A/S 1/2

22 Galten Varmeværk A.m.b.a. 16. juni 2015 Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg Forudsætninger til projektforslag efter Varmeforsyningsloven Prisudvikling Inflation pr. år: Varierende iht. Energistyrelsens anvisninger Anlæg Reference Projekt Flis- Flis- Flis- Fliskedel kedel kedel + VPkedel + VP Brændsel Flis Flis Flis Flis Brandværdi enhed GJ/ton GJ/ton GJ/ton GJ/ton værdi 10,1 10,1 10,1 10,1 El-effekt MW Varmeeffekt MW 10,0 6,0 10,0 6,0 Produktion MW Indfyret MW 9,2 5,5 8,3 5,0 Virkningsgrad el 0 0% 0 0% varme 109% 109% 121% 121% total 109% 109% 121% 121% Emission kg/gj indfyret faktor CO 2 1 0,0 0,000 0,000 0,000 CH ,011 0,011 0,011 0,011 N 2 O 298 0,004 0,004 0,004 0,004 CO 2 + ækvivalenter 1,467 1,467 1,467 1,467 SO 2 0,011 0,011 0,011 0,011 NO X 0,090 0,090 0,090 0,090 PM 2,5 0,010 0,010 0,010 0,010 Aske, slagge kg aske/gj indfyret 1,0 1,0 1,0 1,0 Effekter og nyttegr. i henhold til oplysninger fra Galten Varmeværk A.m.b.a. Emissionsværdier if. "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet", Energistyrelsen december 2014 Brændsel Brændværdi, Flis 10,05 GJ/ton ~ 2,8 MWh/ton Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftsomkostninger og investering: Ifølge Energistyrelsens Appendiks: "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014" Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 4,0 % p.a. i.h.t. Energistyrelsens anvisninger. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI A/S 2/2

23 21 Bilag B Konsekvenser, Reference

24 Galten Varmeværk A.m.b.a. 16. juni 2015 Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Referencen - fortsat drift med nuværende Varmepumpe Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg 2 flisfyrede kedler + eksisterende varmepumpe Varme 109,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Varme 109,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende gaskedel Varme 0,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Brændselsforbrug Flis GJ I alt GJ Energi og miljø Emission, begge træfliskedler CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,467 kg/gj ton SO 2 0,011 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, Eksisterende gaskedel CO 2 kg/gj ton 0 CO 2 ækviv. kg/gj ton 0 SO 2 kg/gj ton 0 NO x kg/gj ton 0 PM 2,5 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

25 Galten Varmeværk A.m.b.a. 16. juni 2015 Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Referencen - fortsat drift med nuværende Varmepumpe Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,41 1,75 1,93 2,15 2,14 2,10 1,99 2,04 2,01 2,01 2,02 2,03 2,05 2,03 2,01 2,04 2,04 2,05 2,04 2,00 Inflator 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 Flispris kr./mwh -164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51-164,51 NOx afgift kr./mwh -8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64 Drift & vedligehold, Kedelanlæg kr./mwh indfyret -35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0 - kr./mwh indfyret -35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0-35,0 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponering kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Investering kr kr I alt 1000 kr Finansiering Obligationslån Type Obligationslån, Annuitet Kurs 100 Rente 5,0% p.a. Løbetid år 20 Virksomhedsøkonomi - Opgørelse i kr. (fast prisniveau) Flis Tarif NOx afgift Drift og vedligehold Kedelanlæg Restproduktbehandling Deponering I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod COWI A/S 2/3

26 Galten Varmeværk A.m.b.a. 16. juni 2015 Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Referencen - fortsat drift med nuværende Varmepumpe Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi Enhedspriser if. Energistyrelsen, 2014 prisniveau Brændselspriser, Flis kr./gj -48,9-49,2-49,5-49,8-50,0-50,3-50,6-50,8-51,1-51,4-51,8-52,3-52,8-53,3-53,7-54,2-54,6-55,1-55,5-56,0 Miljøomkostninger CO 2 kr./ton -71,0-76,8-82,4-87,5-92,3-98,8-104,1-109,2-114,1-118,7-135,9-154,9-187,0-218,3-248,9-274,9-299,7-323,4-346,1-368,0 SO 2 kr./kg -5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2 NO x kr./kg -34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0 PM 2,5 kr./kg -11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3 Omregning 2015 prisniveau faktor 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr Nuværdi Flis Drift og vedligehold (sum fra virksomhedsøkonomi) Kedelanlæg Restproduktbehandling Drift i alt Investering Scrapværdi 0 0 Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/3

27 22 Bilag C Konsekvenser, Projekt

28 Galten Varmeværk A.m.b.a. 16. juni 2015 Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - drift med ny supplerende varmepumpe Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg 2 flisfyrede kedler + eksisterende og ny varmepumpe Varme 121,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Varme 121,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende gaskedel Varme 0,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Brændselsforbrug Flis GJ Træpiller GJ I alt GJ Emission, begge træfliskedler CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,467 kg/gj ton SO 2 0,011 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, Eksisterende gaskedel CO 2 0,000 kg/gj ton 0 CO 2 ækviv. 0,000 kg/gj ton 0 SO 2 0,000 kg/gj ton 0 NO x 0,000 kg/gj ton 0 PM 2,5 0,000 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

29 Galten Varmeværk A.m.b.a. 16. juni 2015 Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - drift med ny supplerende varmepumpe Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,41 1,75 1,93 2,15 2,14 2,10 1,99 2,04 2,01 2,01 2,02 2,03 2,05 2,03 2,01 2,04 2,04 2,05 2,04 2,00 Inflator 1,014 1,018 1,019 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 Flispris kr./mwh NOx afgift kr./mwh -8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64-8,64 Drift & vedligehold, Kedelanlæg kr./mwh indfyret -36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0 - kr./mwh indfyret -36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0-36,0 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponering kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Investering Varmepumpe 1000 kr Salg af energibesparelse 1000 kr I alt 1000 kr Finansiering Obligationslån Type Obligationslån, Annuitet Kurs 100 Rente 5,0% p.a. Løbetid år 20 Virksomhedsøkonomi - Opgørelse i kr. (fast prisniveau) Flis Tarif NOx afgift Drift og vedligehold Kedelanlæg Salg af energibesparelse Restproduktbehandling Deponering I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod COWI A/S 2/3

30 Galten Varmeværk A.m.b.a. 16. juni 2015 Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - drift med ny supplerende varmepumpe Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi Enhedspriser if. Energistyrelsen, 2009 prisniveau Brændselspriser, Flis kr./gj -48,9-49,2-49,5-49,8-50,0-50,3-50,6-50,8-51,1-51,4-51,8-52,3-52,8-53,3-53,7-54,2-54,6-55,1-55,5-56,0 Miljøomkostninger CO 2 kr./ton -71,0-76,8-82,4-87,5-92,3-98,8-104,1-109,2-114,1-118,7-135,9-154,9-187,0-218,3-248,9-274,9-299,7-323,4-346,1-368,0 SO 2 kr./kg -5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2 NO x kr./kg -34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0-34,0 PM 2,5 kr./kg -11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3 Omregning 2012 prisniveau 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr Nuværdi Flis Drift og vedligehold (sum fra virksomhedsøkonomi) Kedelanlæg Salg af energibesparelse Restproduktbehandling Drift i alt Investering Scrapværdi 0 0 Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/3

31 23 Bilag D Sammenstilling af resultater

32 Galten Varmeværk A.m.b.a. 16. juni 2015 Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Sammenstilling af resultater Produktion Varmeproduktion - Sum 20 år Reference Projekt Difference Træflis Naturgas I alt an net MWh El-produktion - Sum 20 år Reference Projekt Difference 1) MWh Investering Reference Projekt Difference Varmepumpe 1000 kr Salg af energibesparelse 1000 kr Netto Virksomhedsøkonomi Virksomhedsøkonomi - Sum 20 år Reference Projekt Difference Brændsel 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr I alt, driftsomkostninger 1000 kr Ydelse på lån 1000 kr. 0, , Likviditetsvirkning 1000 kr Energi og miljø Energi og miljø, sum 20 år Reference Projekt Difference Brændselsforbrug Træflis MWh Naturgas MWh I alt MWh Emission CO 2 +ækvivalenter ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Samfundsøkonomi Nuværdi for den 20-årige beregningsperiode Reference Projekt Difference Brændsel 1000 kr El-salg 1000 kr. Drift og vedligehold 1000 kr Investering 1000 kr Brændsel, d&v, invest, faktorpriser 1000 kr Brændsel, d&v, invest, beregningspriser 1000 kr Forvridningstab, statsafgift 1000 kr CO 2 -omkostning 1000 kr SO 2 -omkostning 1000 kr NO x -omkostning 1000 kr PM 2,5 -omkostning 1000 kr I alt 1000 kr COWI A/S 1/1

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Dokument nr. P-064210-A-5 Revision nr. 0 Udgivelsesdato 11.

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME DECEMBER 2016 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ

UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ APRIL 2016, REV. 18. APRIL 2016, 21.JUNI 2016, 11. AUGUST 2016 SKANDERBROG-HØRNING FJERNVARME A.M.B.A UDVIDELSE AF FLISFYRET FJERNVARMEANLÆG PÅ DANMARKSVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME

OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME JUNI 2015, REVISION NOVEMBER 2015 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S OPTIMERING AF SAMDRIFT MELLEM HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK OG HORNBÆK FJERNVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere