Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole i Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole i Middelfart"

Transkript

1 Hvordan får man en hel skole til at gå i læsetakt? Erfaringer fra det eksemplariske forløb på Vestre Skole i Middelfart Hanne Brixtofte Petersen UCL

2 Hensigten med det eksemplariske forløb på Vestre Skole har været at formulere en plan for arbejdet med faglig læsning, der kan fungere som et kollegialt forpligtetshedsdokument. Forløbet omfattede alle skolens lærere og blev ledet af en styregruppe på skolen i tæt samarbejde med konsulenten fra UCL. Ca. 50 lærere har, gennem oplæg, gruppedrøftelser og konsulentbesøg, haft til opgave at finde fælles fodslag om at opprioritere faglig læsning i den daglige undervisning. Resultatet blev et godt dokument men turen dertil er foregået i al slags vejr fra sommerbrise til truende skyer i horisonten. Vi vil gerne dele vores erfaringer med jer med udgangspunkt i processens milepæle hvordan fandt vi et fælles fokus. I workshoppen kan I høre om faglig læsning set i et skoleudviklingsperspektiv, læsevejlederen som forandringsagent og fagudvalgenes betydning for udvikling af en kultur omkring faglig læsning. I skal samtidig arbejde konkret med temaerne: Fra faghæfte til faglig læsning - fra trinmål til sproglige mål, makkerlæsning i alle fag og før-læsning som hjemmearbejde

3 Processen Skoleudvikling om læsning Aktører Indholdet Oplæg og praksis Fagudvalgenes arbejde Eksempler Resultater Forpligtethedsdokument Styregruppen Læsevejlederopgaver/ledelsesopgaver Indhold i oplæg og øvelser

4 Ansøgning : ønsket om en handleplan for faglig læsning på skolen. Nedsættelse af styregruppe Forberedelse Aftaler internt timer osv. Aftaler eksternt med konsulent Eksemplarisk forløb

5 Ledelsen Ildsjælene TR Aktører og en hel pose timer

6 Indpisker Organisator grupper lokaler osv. Holder konsulenten informeret og til ilden Planlægger sammen med konsulenten og reviderer i samarbejde mål og midler. Styregruppen

7 Hvilken praksis ønsker I ændret? Hvad ønsker I den ændret i retning af? Hvilke resursepersoner kan der trækkes på i forløbet? Optakt

8 Eleverne skal kunne anvende strategier i alle fag Fælles fokus på metoder og anvendelse læsning i alle fag Brede danskdicipliner ud Samarbejde om læsning Fagudvalgene på banen Hvad skal praksis ændres i forhold til?

9 Lærerens indsigt Elevens indsigt Lærerens indsats at undervise Elevens indsats At deltage aktivt i læreprocessen

10 Hvad styrer udmøntningen af fælles tiltag på skolen? Hvem og hvad plejer at sætte udviklingsprocesser i gang her? Hvem plejer at igangsætte udviklingsprocesser her på skolen? Hvem plejer at styre udviklingsprocesser? Konsulentens overvejelser

11 Det uskrevne? Det nedskrevne? Forpligtethed på

12 Hvis nu der ikke er tradition for, at fælles nedskrevne procedurer mm. fører til en fælles forpligtelse for alle på at ændre praksis hvorfor skulle en handleplan for læsning så kunne det? Forpligtelse

13 Skoleniveau Styregruppeniveau Lærerniveau Anerkendelse, forstyrrelse og refleksion

14 Anerkendelse Forstyrrelse Refleksion

15

16

17 Læs to og to- Tal om kilden hvor er den fra? Hvem har skrevet den? og hvornår? Se på spørgsmålene Den ene læser fra punktum til punktum Makkerparret taler om indholdet Er der noget i det læste der peger mod spørgsmålene? Hvis der er ord eller vendinger I ikke forstår sættes et? Efter endt læsning samles? Drøvtyg teksten

18 Finder eleven det rigtige svar? Kan eleven begrunde sit svar med forhold i teksten? Viser eleven, at hun har forstået problemstillingen? Produktperspektiv

19 Hvordan arbejder eleven med at finde svar? Hvad gør eleven undervejs i sin læsning for at finde svar? Hvordan bruger eleven den viden, hun har om kilder og emnet til at finde svar? Kan eleven gøre rede for, hvordan hun arbejdede med at finde svar? Procesperspektiv

20 Tekst læringsrum Elev lærer Faglig læsning

21 Produktfokus Procesfokus Kulturændring

22 Direkte/eksplicit undervisning Indirekte/implicit undervisning Metoden i fokus Målet med undervisningen er at lære metoden emnet kendt Læreren modellerer Eleverne arbejder i makkerpar Eleverne arbejder individuelt Tilegnelse af metoden evalueres Det faglige emne i fokus Metoden fx relationskort anvendes som metode ( middel) Metoden introduceres på en givet fagligt emne, og eleverne arbejder med metoden Fokus på det faglige indhold Tilegnelsen af det faglige indhold evalueres Hvad vil det sige at undervise i læsning?

23 Lærer perspektiv Viden om læsning i de faglige kontekster Repertoire af strategier Udvikling af elevernes faglig læsning Motivation Mål og mestring

24 elevperspektiv Læsestr a tegier Læse udvik ling Bag grunds viden læsemo tivation

25 Jeg vil gerne, men det passer meget dårligt med den måde jeg arbejder på i min klasse Det er slet ikke noget problem for mine elever at læse det, fordi de har fået det gennemgået mange gange Jeg kan godt gøre det, hvis det er det, vi skal men jeg forstår ikke hvad det skal til for De dygtige elever tager det hurtigt til sig, og så vil de bare gerne i gang at arbejde Mit fag er et prøvefag, og jeg har svært nok med at nå at gennemgå stoffet i forvejen Problemstillinger

26 Kulturændring Ændring af vaner Procesfokus Vilje

27 1. Læreren skal være kompetent til at: - Planlægge - Gennemføre - Evaluere 2. Læreren skal være kompetent til at fortolke og selv være med til at udarbejde læreplaner. 3. Læreren skal være kompetent til løbende at: - Diskutere visioner, værdigrundlag og pædagogisk målsætning for undervisningen med kollegerne - Forholde sig kritisk til modsigelser mellem det man vil (hensigten) og det man gør (praksis). Læseunderviserens kompetencer

28 Læseprocesteori (læseforståelse) Kognitiv teori Læringsteori Faglig læsning

29 Fagets sprog Fagets tekster Læse, forstå og bearbejde viden og informationer Anvende fagets sprog i tale og skrift, tegning, og udtryk i forskellige medier

30 Kommandoord/byd eform Hvad betyder det i denne sammenhæng/dett e fag? forklar Fysik, dansk, matematik vis undersøg diskuter begrund argumenter tegn analyser Hvad skal jeg gøre? Opgave instruktion 30

31 Anvende Beskrive Vurdere Sammenholde Sammenligne Argumentere Fortælle Formidle Gøre rede for I genrer som Beskrivelser Definitioner Instruktioner Forklaringer Fortællinger Skrift og tale typiske trinmål

32 tale Lytte læse Skrive/tegne/udtrykke i forskellige medier gøre

33 Sprog Trinmål efter Trinmål efter Trinmål efter Tale/udtrykke sig mundtligt i forskellige medier Skrive /udtrykke sig på skrift i forskellige medier Læse/indsamle og bearbejde viden fra forskellige medier Sprog og læsning i fagene

34 Klart formål med læsningen Kendskab til relevante strategier Forventning om mestring Aktiv læseindstilling Forventning om at MIN læsning har betydning Adgang til hjælpemidler f.eks. adgang til IT Læsemotivation /læseformål

35 Relevant faglig viden Viden om tekster Viden om læsning Fagligt ordforråd Viden om verden Ordforråd i bredden og dybden Baggrundsviden

36 Hvad skal eleverne lære ved at arbejde med denne side? / faglige mål Sproglige mål/ eleverne skal : Beskrive Forklare Definere Anvende Lærerens forberedelse:

37 1: finder kommandoord 2 : laver grænser mellem opgaverne 1 klasse matematik

38 Opgave 1: Besvar følgende: Hvad skal vi? Hvad ved vi? Hvad på siden skal vi bruge? Hvordan vil vi gøre? Fra opgave til instruktion

39 Overbygning: Hvad skal eleverne lære om kredsløb i forbindelse med økologi i 8. klasse? Forberedelse

40 Giver tekstens indledning et hint om hvilke baggrundskundskaber eleverne skal trække ind? Skal opslaget læses fortløbende eller. Hvad bidrager illustrationerne med for at forstå teksten? Er der forklaringer på vanskelige ord og begreber? Indeholder teksten en for faget typisk repræsentationsform? hvilke ord er fagfaglige/afledte/særlige formuleringer?

41 Overskriftsmester noter ned Grænsedrager Beskriv vandets kredsløb Beskriv haren og stoffernes kredsløb Formuler spørgsmål /hypoteser Indled med: - er det rigtigt forstået at - hvilken sammenhæng er der mellem Vandets kredsløb

42 Når undervisningen skal fremme elevernes læseudvikling må de undervises af lærere der: opstiller tydelige faglige mål for undervisningen dvs. at fagets trinmål er omsat til mål for mindre forløb og at målene er formuleret så eleverne kan forstå dem- opstiller læseformål sammen med eleverne på baggrund af de faglige mål overvejer hvordan de kan åbne teksterne for eleverne overvejer hvordan eleverne skal arbejde med lærebogen

43 underviser i deres fags teksttyper kender deres fags sprog og tekster aktiverer elevernes baggrundsviden ikke kun om det faglige indhold i undervisningen men også om fagets sprog, tekster og læsestrategier skaber meningsfulde undervisningssammenhænge, hvor eleven oplever, at det er nødvendigt at yde en indsats for at indfri læseformålet giver eleverne en reel mulighed for at indfri læseformålet teksten skal matche eleven anvender fagets sprog og skaber mange situationer,hvor eleverne skal bruge fagets sprog i tale, og på skrift.

44 kende levende cellers bygning og funktion give eksempler på gener som bærere af biologisk information og deres betydning for arvelighed kende funktionen af ukønnet og kønnet formering på celle- og organismeniveau, herunder menneskets forplantning Trinmål biologi 8 kl

45 kende vigtige metoder inden for genteknologi, herunder gensplejsning og kloning samt vurdere metoderne i forhold til naturlige processer.

46 Mål...hvad skal jeg kunne Kunne forskellen på arv og miljø Kunne navne og funktioner på kromosomer,dna, RNA, T- RNA,celle, baser Kunne forklare proteinsyntesen vha. tegning side Kunne give 2 eksempler på hvad man bruger DNA til Kunne forklare forskel på mitose og meiose vha viten.no Kunne lave krydsningsforsøg vha. skema Kunne forklare vigende og dominerende gen Kunne forklare kønsbunden arv Kunne definationen på en mutation Kunne give eksempler på gode og skadelige mutationer. Kunne forklarer hvorfor rugekøer anvendes. Kunne kloningsprocessen. Kunne give 2 eksempler hvor man med fordel kan bruge gensplejsning. Kunne forklare hvordan de forgående teknikker anvendes ny til dags ( vha side 28-31) Kunne forklare reagensglasmetoden. Kunne forklare genterapi vha. tegning side 35 Mine mål kan kan næsten Kan ikke

47 Mål...hvad skal jeg kunne dine mål kan ka n næ ste n Kan ikke Kunne forklare proteinsyntesen vha. tegning side Kunne give 2 eksempler på hvad man bruger DNA til Kunne forklare forskel på mitose og meiose vha viten.no Kunne lave krydsningsforsøg vha. skema Kunne forklare hvordan de foregående teknikker anvendes nu til dags ( vha side 28-31) Kunne forklare reagensglasmetoden. Kunne forklare genterapi vha. tegning side 35

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Birgit Orluf, lektor ved Professionshøjskolen UCL og Maria Neumann Larsen, lektor ved Professionshøjskolen UCC Det er pinligt!

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere