Notat om aflønning i den finansielle sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om aflønning i den finansielle sektor"

Transkript

1 Finanstilsynet 25. november 2015 J.nr GOVN/MRE Notat om aflønning i den finansielle sektor 1. Indledende bemærkninger Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder (herefter virksomhederne ) er omfattet af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder (herefter aflønningsbekendtgørelsen ) 1. Virksomhederne er i medfør af aflønningsbekendtgørelsen forpligtede til hvert år, senest den 1. maj, at indberette en række oplysninger om aflønning af virksomhedens bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere til Finanstilsynet. Dette notat behandler alene kvantitative data, som indberettes til Finanstilsynet årligt. Notatet behandler således ikke de kvalitative data på aflønningsområdet, som Finanstilsynet primært indhenter i forbindelse med undersøgelser, og som er afgørende for vurderingen af, om en virksomheds aflønningspolitik og -praksis tilskynder medarbejdere til overdreven risikotagning. 299 virksomheder har den 1. maj 2015 indberettet oplysninger om aflønning af virksomhedens bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere vedrørende aflønning optjent i indkomståret virksomheder har indberettet, at de helt eller delvist er undtaget fra at indberette oplysningerne i henhold til aflønningsbekendtgørelsen og Europa-Parlamentets og Rådets 1 Bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014 om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder.

2 2/10 forordning 2013/575/EU af 26. juni 2013 ( CRR ) 2, og dette notat er derfor baseret på de 164 virksomheder, som har foretaget fuld indberetning 3. Dette notat fremhæver de aflønningstendenser, som Finanstilsynet kan konstatere på baggrund af de indberettede oplysninger. Notatet indeholder en sammenligning af indberetningerne fra 2014 med indberetningerne for Sammenligningen viser blandt andet, at antallet af væsentlige risikotagere er steget markant fra 2013 til Herudover viser sammenligningen, at andelen af virksomheder, der anvender variabel løn til bestyrelsen er faldet. Andelen af virksomheder, der anvender variabel løn til direktionen og andre væsentlige risikotagere er derimod steget en anelse. Endvidere viser sammenligningen, at den gennemsnitlige variable løn til direktionen er steget. For andre væsentlige risikotagere er den gennemsnitlige variable løn faldet. 2. Udpegning af andre væsentlige risikotagere Bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, udgør tilsammen virksomhedens væsentlige risikotagere. Udpegning af væsentlige risikotagere skal ske efter forskellige regelsæt, alt efter hvilken type virksomhed, der er tale om. For pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, gælder reglerne i Europa-Kommissionens delegerede forordning (reguleringsmæssig teknisk standard) om udpegning af væsentlige risikotagere med supplerende regler til CRD IV 4 (herefter RTS ). 2 Forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/ Efter aflønningsbekendtgørelsens 17, stk. 7, jf. stk. 4, kan virksomheder undlade at indberette de angivne oplysninger om aflønning til Finanstilsynet, hvis virksomheden har en balancesum på under 500 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, og virksomheden ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark. En virksomhed kan endvidere - i henhold til samme bestemmelse samt CRR artikel 450 stk. 2, undlade at indberette disse oplysninger helt eller delvist under hensyntagen til dens størrelse, interne organisation og omfanget og kompleksiteten af dens aktiviteter. 4 Europa-Kommissionens delegerede forordning nr. 604/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil.

3 3/10 I investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber, finansielle holdingvirksomheder omfattet af kravene i 170, stk. 1, 2 eller 3, jf. dog 170, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, forsikringsholdingvirksomheder og fondsmæglerselskaber, som alene har tilladelse til investeringsservice i henhold til bilag 4, afsnit A, nr. 1, 2, 4 og 5, til lov om finansiel virksomhed, og som ikke opbevarer kunders midler eller værdipapirer, skal udpegning ske efter aflønningsbekendtgørelsen. Det er bestyrelsen i den enkelte virksomhed, der har ansvaret for, at virksomhedens væsentlige risikotagere udover bestyrelsen og direktionen, dvs. andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, bliver udpeget. Det fremgår af tabellen, at 164 virksomheder omfattet af analysen tilsammen har 2427 andre væsentlige risikotagere i Til sammenligning havde 187 virksomheder tilsammen 1315 andre væsentlige risikotagere i Tabel 1. Udpegning af væsentlige risikotagere Antal virksomheder, der har udpeget væsentlige risikotagere Antal væsentlige risikotagere udpeget Der er således en markant forskel på antallet af andre væsentlige risikotagere i 2013 og 2014, idet antallet er steget med mere end personer. Den markante stigning i antallet af udpegede væsentlige risikotagere antages at skyldes, at Europa-Kommissionen den 4. marts 2014 vedtog en RTS om udpegning af andre væsentlige risikotagere, der tydeliggør, hvilke medarbejdere der skal henregnes hertil. Denne fastsætter en række bredere kriterier for, hvornår en person må anses for at være væsentlig risikotager. Ifølge de kvalitative kriterier skal en medarbejder eksempelvis udpeges som væsentlig risikotager, såfremt medarbejderen er leder af en væsentlig forretningsenhed, eller er ansvarlig for den uafhængige risikostyrings- eller compliancefunktion. I henhold til de kvantitative kriterier udpeges medarbejdere som væsentlige risikotagere, hvis deres løn er så høj, at den ligger inden for nogle nærmere angivne beløbsrammer. RTS en trådte i kraft i Danmark den 26. juni Variabel aflønning Aflønningsreglerne indeholder en række begrænsninger for tildeling af variabel løn til bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere.

4 4/10 Nedenfor beskrives udviklingen i virksomhedernes anvendelse af variabel løn. 3.1 Anvendelse af variabel løn udvikling fra 2013 til Andelen af virksomheder, der anvender variabel løn Andelen af virksomheder, der benytter variabel løn til henholdsvis bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere i 2013 og 2014 illustreres nedenfor i henholdsvis tabel 2 og 3. Oplysningerne er fordelt på sektorer. Tallene er beregnet på baggrund af alle virksomheder, der var indberetningspligtige i de pågældende år. Indberetningerne er foretaget på enten konsolideret, delkonsolideret eller virksomhedsniveau. I de konsoliderede såvel som de delkonsoliderede indberetninger kan således indgå data om aflønning for ikke finansielle virksomheder. Tabel 2. Andel af virksomheder, der anvendte variabel løn i 2013 Antal institutter Bestyrelse Direktion Risikotagere Kreditinstitutter/investeringsselskaber 80 1 % 14 % 20 % Heraf pengeinstitutter % 10 % 17 % Gruppe % 60 % 80 % Gruppe % 18 % 45 % Gruppe % 3 % 5 % Realkredit 7 0 % 57 % 57 % Forsikring/pension 78 1 % 14 % 19 % Pension 36 3 % 14 % 19 % Forsikring 42 0 % 14 % 19 % Gennemsnit samlet 1 % 13 % 18 % 5 De pengeinstitutter, som er repræsenteret her, fremgår alene af denne kolonne, da de ikke tilhører gruppe 1, 2 eller 3.

5 5/10 Tabel 3. Andel af virksomheder, der anvendte variabel løn i 2014 Antal institutter Bestyrelse Direktion Risikotagere Kreditinstitutter/investeringsselskaber 61 0 % 18 % 28 % Heraf pengeinstitutter 45 0 % 16 % 20 % Gruppe % 50 % 75 % Gruppe % 29 % 71 % Gruppe % 7 % 3 % Realkredit 6 0 % 33 % 50 % Forsikring/pension 63 2 % 13 % 19 % Pension 29 3 % 14 % 24 % Forsikring 34 0 % 12 % 15 % Gennemsnit samlet 0,7 % 15 % 21 % Det fremgår af tabel 2 og 3, at 1 pct. af de indberetningspligtige virksomheder anvendte variabel løn til bestyrelsen i Denne andel er faldet til 0,7 pct. i Herudover fremgår, at 13 pct. af de indberetningspligtige virksomheder anvendte variabel løn til direktionen i 2013, og at dette i 2014 udgør 15 pct. Andelen af virksomheder, der anvender variabel løn til andre væsentlige risikotagere er steget fra 18 pct. til 21 pct. For så vidt angår stigningen i andelen af virksomheder, der anvender variabel løn til direktionen og andre væsentlige risikotagere, kan det konstateres, at stigningen primært er sket i kreditinstitutter/investeringsselskaber. Navnlig er der sket en stigning i andelen af pengeinstitutter, der tilhører gruppe 2. Stigningen skyldes formentlig, at antallet af udpegede væsentlige risikotagere er steget siden Gennemsnitlig variabel løn Nedenfor ses den gennemsnitlige variable løn i forhold til den faste løn for henholdsvis 2013 (tabel 4) og 2014 (tabel 5). Oplysningerne er fordelt på sektorer. Tabel 4 og 5 viser endvidere den højeste gennemsnitlige ratio mellem variabel og fast løn for hver sektor. Denne oplysning er givet for en enkelt virksomhed i den pågældende sektor, dvs. for den virksomhed, som i den pågældende sektor har den højeste ratio mellem fast og variabel løn. Det bemærkes, at gennemsnitstallene for de enkelte virksomheder er beregnet på baggrund af virksomhedens samlede indberetninger om aflønning af virk-

6 6/10 somhedens direktører og andre væsentlige risikotagere, herunder også dem, der ikke har optjent variabel løn i henholdsvis 2013 og Der kan således på individniveau været givet højere variable lønninger i forhold til faste lønninger. På grund af det lave antal virksomheder, der anvender variabel løn til bestyrelsen er variabel løn til denne personkreds ikke medtaget i nedenstående tabeller. De i tabel 4 og 5 angivne gennemsnit er beregnet som simple gennemsnit. Indberetningerne for 2013 og 2014 er foretaget på enten konsolideret, delkonsolideret eller virksomhedsniveau. Der kan derfor i såvel de konsoliderede som de delkonsoliderede indberetninger indgå data om aflønning for ikke finansielle virksomheder. Tabel 4. Gennemsnitlig variabel løn blandt virksomheder, der benyttede variabel løn i 2013 Direktion Risikotagere Gns. Højeste Gns. Højeste Kreditinstitutter/investeringsselskaber 7 % 27 % 11 % 43 % Heraf pengeinstitutter 5 % 27 % 13 % 43 % Gruppe 1 12 % 27 % 27 % 43 % Gruppe 2 2 % 8 % 8 % 24 % Gruppe 3 5 % 14 % 5 % 6 % Realkreditinstitutter 13 % 22 % 7 % 20 % Forsikring/pension 9 % 39 % 8 % 44 % Pension 7 % 19 % 8 % 24 % Forsikring 11 % 39 % 7 % 44 % Samlet 9 % 47 % 10 % 44 % Tabel 5. Gennemsnitlig variabel løn blandt virksomheder, der benyttede variabel løn i 2014 Direktion Risikotagere Gns. Højeste Gns. Højeste Kreditinstitutter/investeringsselskaber 11 % 42 % 8 % 21 % Heraf pengeinstitutter 12 % 42 % 6 % 21 % Gruppe 1 18 % 42 % 13 % 21 % Gruppe 2 6 % 31 % 3 % 13 % Gruppe 3 22 % 39 % 3 % 3 % Realkreditinstitutter 12 % 25 % 7 % 13 %

7 7/10 Forsikring/pension 14 % 56 % 7 % 31 % Pension 15 % 56 % 7 % 23 % Forsikring 13 % 55 % 6 % 31 % Samlet 13 % 56 % 8 % 31 % Ovenfor ses, at den gennemsnitlige variable løn til direktionen er steget fra 9 pct. i 2013 til 13 pct. i Det kan endvidere konstateres, at maksimum er forhøjet for samtlige grupper af institutter. For så vidt angår variabel løn til andre væsentlige risikotagere er gennemsnittet derimod faldet fra 10 pct. i 2013 til 8 pct. i Den maksimale ratio mellem fast og variabel løn til væsentlige risikotagere er ligeledes faldet, idet den højeste gennemsnitlige ratio i 2013 var 44 pct., mens den i 2014 var 31 pct. Hvad angår stigningen i den variable løn til direktionen skiller særligt pengeinstitutterne i gruppe 3 sig ud, idet der her er sket en stigning fra 5 pct. i 2013 til 22 pct. i Ligeledes er den gennemsnitlige maksimale ratio for denne gruppe steget fra 14 pct. til 39 pct. Også pensionsselskaberne gør sig bemærket ved en stigning i den gennemsnitlige variable løn fra 7 pct. til 15 pct. Maksimum i denne kategori er steget fra 19 pct. til 56 pct. Omvendt kan der, for så vidt angår variable løn til andre væsentlige risikotagere konstateres et generelt fald på tværs af sektoren. Det kan overvejes, om dette skyldes det større antal væsentlige risikotagere, der nu udpeges i henhold til ovenfor omtalte RTS, jf. afsnit Nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser Nyansættelsesgodtgørelser (såkaldte sign on-bonusser) og fratrædelsesgodtgørelser udgør begge variabel løn, og virksomhedernes tildeling af disse godtgørelser skal derfor ske i overensstemmelse med aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed. Oplysninger herom er inkluderet i den årlige indberetning af oplysninger om aflønning til Finanstilsynet. 3.1 Nyansættelsesgodtgørelser Virksomhederne skal indberette det samlede beløb udbetalt i nyansættelsesgodtgørelser i løbet af regnskabsåret samt antallet af modtagere. I både 2013 og 2014 indeholdt 2 koncern-og virksomhedsindberetninger oplysninger om udbetalte nyansættelsesgodtgørelser. Ifølge indberetningerne havde i alt tre væsentlige risikotagere fået udbetalt nyansættelsesgodtgørelse i Der var tale om et direktionsmedlem og to andre væsentlige risikotagere. Nyansættelsesgodtgørelserne udgjorde gennemsnitligt ca. 2,9 mio. kr. pr. modtager.

8 8/10 I 2014 har i alt otte andre væsentlige risikotagere fået udbetalt nyansættelsesgodtgørelse. Nyansættelsesgodtgørelserne udgjorde i 2014 gennemsnitligt ca. 3,1 mio. kr. pr. modtager. 3.2 Fratrædelsesgodtgørelser For så vidt angår fratrædelsesgodtgørelser skal virksomhederne indberette om godtgørelsernes størrelser i det pågældende regnskabsår og antal modtagere samt det højeste beløb, der er tildelt en enkelt modtager. Endvidere skal virksomhederne oplyse om såvel de fratrædelsesgodtgørelser, der er tildelt, og de, der er udbetalt. I 2013 indeholdt 11 koncern- og virksomhedsindberetninger oplysninger om udbetalte fratrædelsesgodtgørelser. Her havde i alt 17 modtagere, herunder 4 direktionsmedlemmer og 13 andre væsentlige risikotagere, fået udbetalt godtgørelse, som udgjorde gennemsnitligt ca kr. pr. person. I 2014 indeholdt 17 koncern- og virksomhedsindberetninger oplysninger om udbetalte fratrædelsesgodtgørelser. Her havde i alt 40 modtagere, herunder 13 direktionsmedlemmer og 27 andre væsentlige risikotagere, fået udbetalt godtgørelse, som udgjorde gennemsnitligt ca. 1,35 mio. kr. pr. person. 10 koncern- og virksomhedsindberetninger indeholdte oplysninger om tildelte fratrædelsesgodtgørelser for regnskabsåret 2013 til i alt 29 modtagere (7 direktionsmedlemmer og 22 andre væsentlige risikotagere). Godtgørelsen udgjorde gennemsnitligt ca. 2,6 mio. kr. per. person. Til sammenligning indeholdt 18 koncern- og virksomhedsindberetninger oplysninger om tildelte fratrædelsesgodtgørelser for regnskabsåret 2014 til i alt 45 modtagere (10 direktionsmedlemmer og 35 andre væsentlige risikotagere), med en gennemsnitlig godtgørelse på ca. 1,8 mio. kr. pr. person. Det kan overvejes, om der er en sammenhæng mellem faldet i variabel løn til andre væsentlige risikotagere og stigningen i anvendelsen af nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser til samme personkreds. Dette må dog formodes ikke at være tilfældet, da omtalte godtgørelser indgår i den samlede opgørelse af variabel løn. Stigningen i antal modtagere af nyansættelsesog fratrædelsesgodtgørelser kan antages at skyldes, at kredsen af modtagere, der omfattes af RTS om udpegning af væsentlige risikotagere er steget, jf. afsnit 2, hvorfor flere personer omfattes af indberetningerne. 4. Højtlønnede ansatte i den finansielle sektor Virksomhederne skal i medfør af aflønningsbekendtgørelsen endvidere indberette bl.a. antallet af personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i virksomheden har optjent en samlet løn inklusiv

9 9/10 pension, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro. Disse personer omfatter såvel ansatte som bestyrelsesmedlemmer og betegnes i det følgende som højtlønnede ansatte. Samtlige finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder skal foretage denne indberetning vedrørende højtlønnede ansatte. De følgende oplysninger er begrænset til data indberettet til Finanstilsynet og omfatter således ikke oplysninger om danske højtlønnede ansatte, der er omfattet af andre landes nationale aflønningsindberetninger. For både regnskabsåret 2013 og 2014 indeholdt 11 koncern- og virksomhedsindberetninger oplysninger om højtlønnede ansatte. Indberetninger omfattede henholdsvis 34 og 30 højtlønnede, som hver især har optjent en samlet årsløn, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro. Forretnings- og ansvarsområderne for de 30 højtlønnede i 2014 fordeler sig som følgende: 18 højtlønnede er direktionsmedlemmer, ni arbejder inden for investeringsområdet, to beskæftiger sig med formueforvaltning og en enkelt arbejder indenfor detailkundeområdet. Tilsvarende opgørelse over forretnings- og ansvarsområder er ikke udarbejdet for I alt modtog ca. 82 pct. af de højtlønnede variabel løn i Dette tal udgjorde i 2014 ca. 66 pct. Det bemærkes, at det er summen af den faste og variable løn, der er afgørende for, om den samlede aflønning overstiger 1 mio. euro. Der ses ikke umiddelbart at være nogen samlet årsag til, hvorfor sammensætningen af højtlønnede har ændret sig. 4.1 Væsentlige risikotagere blandt de højtlønnede I 2013 var 28 ud af de 34 højtlønnede ansatte identificeret som væsentlige risikotagere. Det tilsvarende tal var i ud af 30 højtlønnede ansatte. Der kan være flere årsager til, at de tre højtlønnede ikke har været udpeget som væsentlige risikotagere. Dette kan blandt andet skyldes, at de pågældende ikke har været højtlønnede i hele perioden, hvorfor deres samlede aflønning ikke overstiger de kvantitative grænser, der er fastsat i RTS en for udpegning af væsentlige risikotagere. Indberetningen svarer til Finanstilsynets forventning om, at højtlønnede ansatte må formodes at udføre aktiviteter af så høj værdi for virksomheden, at

10 10/10 de derigennem har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Det stemmer ligeledes overens med de kvantitative kriterier i RTS ens artikel 4, der bygger på samme formodning om højtlønnede ansattes arbejdsopgaver og ansvar, og hvorefter højtlønnede skal udpeges som væsentlige risikotagere. EBA vil på et senere tidspunkt offentliggøre oplysninger om højtlønnede på EU-plan på aggregeret landeniveau på EBA s hjemmeside (

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 2012 Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor Indholdsfortegnelse 1. Indledende bemærkninger om benchmark-analysen...3 2. Kvantitative aflønningsoplysninger vedrørende bestyrelse,

Læs mere

PFA HOLDING OG PFA PENSION AFLØNNINGSRAPPORT FOR 2015

PFA HOLDING OG PFA PENSION AFLØNNINGSRAPPORT FOR 2015 PFA HOLDING OG PFA PENSION AFLØNNINGSRAPPORT FOR 2015 Forord Denne rapport beskriver PFA-koncernens principper for aflønning, og hvordan gældende regler blev efterlevet i 2015. Rapporten er udformet med

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere Gyldig fra 201301

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere Gyldig fra 201301 Gyldig fra 00 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder A. Oplysninger om indberetningspligt Antal/beløb

Læs mere

Lønpolitik. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa

Lønpolitik. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsvirksomheder Gældende

Læs mere

Honorering af Direktøren fastsættes af bestyrelsen inden for rammerne af den vedtagne lønpolitik. Bestyrelsen vurderer årligt Direktørens vederlag.

Honorering af Direktøren fastsættes af bestyrelsen inden for rammerne af den vedtagne lønpolitik. Bestyrelsen vurderer årligt Direktørens vederlag. Lønpolitik for Tryg Garantiforsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Garantiforsikring A/S (herefter Tryg Garanti ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder,

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Lønpolitik for pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Lønpolitik for pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Side 1 af 5 beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, og næstformanden modtager dobbelt grundbeløb.

Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, og næstformanden modtager dobbelt grundbeløb. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder lov om finansiel

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014 Aflønningsregler Finanstilsynet Maj 2014 Dagsorden vedrørende aflønning 1. Aflønningsreglerne efter kapitalkravsforordningen og direktivet (CRR og CRD) og den politiske aftale 1. Lønpolitik og -praksis,

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5 Antal/beløb I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder, ATP og LD A.

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig BEK nr 13 af 13/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

investeringsfonde m.v.

investeringsfonde m.v. BEK nr 819 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EBA-retningslinjer for den gældende fiktive diskonteringssats for variabel aflønning

EBA-retningslinjer for den gældende fiktive diskonteringssats for variabel aflønning EBA-retningslinjer for den gældende fiktive diskonteringssats for variabel aflønning Indhold Status for disse retningslinjer 2 Indberetningspligt 2 Del I Formål og definitioner 3 Del II Krav vedrørende

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 5. maj 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling Som følge af flere datamæssige ændringer, der har til formål at forbedre statistikkerne, udkommer data for januar 2010

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber 24. marts 2015 Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber Erhvervsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af kønsfordelingen pr. 19. februar 2015 samt pr. 1. januar i de seneste 10

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet Århusgade 2100 København Ø Att. Martin Schultz København, den 28. maj 2014 Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet har ved

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

Marts Finanstilsynet

Marts Finanstilsynet Marts 2014 Finanstilsynet 8. april 2014OPRI/LBJ Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema vedrørende aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

VEDTÆGTER. for INVEST ADMINISTRATION A/S. CVR-nr. 34 92 70 14

VEDTÆGTER. for INVEST ADMINISTRATION A/S. CVR-nr. 34 92 70 14 VEDTÆGTER for INVEST ADMINISTRATION A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er INVEST ADMINISTRATION A/S. Dets hjemsted er Københavns kommune. Selskabets formål er at drive

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse

Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse Begrundelse for og kommentarer til vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen November 2015 1 Baggrund På den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger i gennemsnit med flere timer end påkrævet på årsbasis Skolerne planlægger i

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 1210. MARTS 20152016. Overordnede rretningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 1210. MARTS 20152016. Overordnede rretningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S UDKAST ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 1210. MARTS 20152016 Overordnede rretningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden

Læs mere

1 medarbejderrepræsentation november 2010

1 medarbejderrepræsentation november 2010 november 2010 Den nye selskabslov medarbejderrepræsentation I store træk er reglerne om medarbejderrepræsentation uændrede ved den nye selskabslov, der i relation til reglerne om medarbejderrepræsentation

Læs mere

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER NOTAT KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER Selskabets nuværende vedtægter er sidst ændret i 2013. Bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter på selskabets ordinære

Læs mere

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Udtalelse Lov nr. 598 af 12. juni 2012 om forvaltere af alternative investeringsfonde fastsætter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Komitéen har i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S i foråret 2011 gennemført en undersøgelse af oplysninger om corporate governance

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt 26. april 2016 J.nr. 15-1434179 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Billund Spildevand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 1. marts 2013 Sag: Vand-12/04924-10 Sagsbehandler: /LTK Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

Ulovlige lån i danske selskaber

Ulovlige lån i danske selskaber Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD SPILDEVAND A/S CVR-nr. 33 04 69 87 1. SELSKABETS

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere 1. Indledning I oktober 2005 blev der etableret en lokomotivføreruddannelse

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

Indledning. De virksomheder, som er omfattet af CRR, er:

Indledning. De virksomheder, som er omfattet af CRR, er: Vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og stk. 3, og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle

Læs mere

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for V E D T Æ G T E R for I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S / vedtægter af 25.september 2013 Navn og

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL Bestyrelsen for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ( Andelskassen ), CVR-nr. 79 39 96 12, indkalder herved

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Aldersfordeling 5 Datagrundlag Oprindeligt 3. marts 2010 Revideret pga. datakorrektion 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Temaundersøgelse på aflønningsområdet

Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet 20. april 2016 J.nr. 6252-0330 6652-0182 6852-0038 /GOVN, FIRA Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om 17 større finansielle virksomheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S

VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb og skiltningsbekendtgørelsens regler ved udbud af låne- og kredittilbud

Markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb og skiltningsbekendtgørelsens regler ved udbud af låne- og kredittilbud NOTAT 16. november 2007 FORBRUGEROMBUDSMANDEN Markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb og skiltningsbekendtgørelsens regler ved udbud af låne- og kredittilbud Ved den nye markedsføringslovs

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385.

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385. 173 Lovtidende A Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 7 ISSN 0907-905X 2012 Udgivet den 2. maj 2012 11. april 2012. Nr. 385. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om anvendelse

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Såfremt der er regnefejl, tastefejl m.v. i de fremsendte indberetninger, vil Finanstilsynet anmode virksomhederne

Såfremt der er regnefejl, tastefejl m.v. i de fremsendte indberetninger, vil Finanstilsynet anmode virksomhederne Februar 2015 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema vedrørende aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder m.fl. (AL01-06) Indberetning

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 220 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Midlertidig nedsættelse

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA (XXX)

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Finanstilsynets direktør Jesper Berg

Finanstilsynets direktør Jesper Berg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 216 Offentligt Oplæg til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets ekspertmøde Finanstilsynets direktør Jesper Berg Onsdag den 16. marts 2016

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere