Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014"

Transkript

1 Aflønningsrapport 2014

2 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces samt en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionæren. Aflønningspolitikken og -praksis har endvidere til formål at fremme en sund og effektiv risikostyring. Aflønningsrapporten 2014 er ikke revideret af Realkredit Danmarks revisorer. Realkredit Danmark koncernen består af selskaberne Realkredit Danmark A/S og home A/S. Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Governance 3. Kontrol af aflønningspolitikkens overholdelse 4. Aflønningsforhold for Realkredit Danmark koncernens bestyrelse og direktion 5. Væsentlige risikotagere 6. Incitamentsprogrammer a. Præstationsaftaler b. Loft over resultatafhængig løn c. Udbetalingsformer d. Udbetaling til væsentlige risikotagere 7. Personalegoder 8. Kvantitative oplysninger REALKREDIT DANMARK/AFLØNNINGSRAPPORT 1

3 1. Forord I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014 redegøres i det følgende for governance på aflønningsområdet, aflønningsstrukturen og principperne i Realkredit Danmark koncernens incitamentsprogrammer. 2. Governance Realkredit Danmark koncernen har ikke et selvstændigt aflønningsudvalg, og det er derfor Danske Banks aflønningsudvalg, som varetager opgaver i relation til aflønning for selskabet. Danske Banks bestyrelses aflønningsudvalg har i deres arbejde særlig fokus på vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen i koncernens selskaber samt incitamentsprogrammer. Aflønningspolitikken er godkendt af generalforsamlingen i Realkredit Danmark A/S i marts 2014 efter forudgående behandling i Realkredit Danmark A/S s bestyrelse. Aflønningspolitikken omfatter samtlige medarbejdere i Realkredit Danmark koncernen. Aflønningspolitikken gælder endvidere for bestyrelserne i Realkredit Danmark A/S og home A/S. Information om Danske Banks aflønningsudvalgs kommissorium og sammensætning samt antal møder i aflønningsudvalget og Danske Banks bestyrelse fremgår på 3. Kontrol med aflønningspolitikkens overholdelse Danske Bank koncernen overvåger ændringer i gældende ret og relevante anbefalinger med henblik på løbende at implementere nødvendige eller relevante ændringer i Realkredit Danmark koncernens aflønningsstrukturer. Der er etableret og dokumenteret interne kontrol- og valideringsprocesser, hvis gennemførelse endvidere dokumenteres. Aflønningsudvalget fører kontrol med overholdelsen af aflønningspolitikken med bistand fra Intern Revision. 4. Aflønningsforhold for Realkredit Danmark koncernens bestyrelse og direktion Aflønningsforhold for Realkredit Danmark A/S s bestyrelse og direktion Bestyrelsen modtager alene faste kontante honorarer. Bestyrelsesmedlemmer ansat i Danske Bank A/S modtager ikke bestyrelseshonorar. Bestyrelseshonoraret udgør p.t kr. årligt. Formanden for bestyrelsens revisionsudvalg modtager et udvalgshonorar på p.t kr. årligt. Aflønningen af direktionen fastsættes af bestyrelsen og omfatter, udover fast løn og eventuelt pension, en resultatafhængig aflønning på op til 50% af den faste løn samt sædvanlige personalegoder. I det omfang der tildeles resultatafhængig løn, bliver en væsentlig del tildelt i betingede aktier i overensstemmelse med gældende regler herom. Aflønningsforhold for home A/S s bestyrelse og direktion Bestyrelsen modtager alene faste kontante honorarer. Bestyrelsesmedlemmer ansat i Danske Bank koncernen modtager ikke bestyrelseshonorar. Alle bestyrelsesmedlemmer i home A/S er p.t. ansat i Danske Bank koncernen. Der er ingen medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i home A/S s bestyrelse, idet der er færre end 32 FTE i selskabet. Aflønningen af direktionen fastsættes af bestyrelsesformanden og omfatter, udover fast løn og eventuelt pension, en resultatafhængig aflønning på op til 50% af den faste løn samt sædvanlige personalegoder. I det omfang der tildeles resultatafhængig løn, bliver en væsentlig del tildelt i betingede aktier i overensstemmelse med gældende regler herom. REALKREDIT DANMARK/AFLØNNINGSRAPPORT 2

4 5. Væsentlige risikotagere Danske Banks bestyrelse har på baggrund af Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 818 af 27. juni 2014 om aflønning i den finansielle sektor fastlagt kriterier for udpegning af væsentlige risikotagere, og med baggrund i disse kriterier er der i Realkredit Danmark koncernen udpeget i alt 52 personer som væsentlige risikotagere, dvs. medarbejdere med væsentlig indflydelse på Realkredit Danmark koncernens risikoprofil. 6. Incitamentsprogrammer Realkredit Danmark koncernen anvender resultatafhængig kontant og aktiebaseret incitamentsaflønning for direktionerne i Realkredit Danmark A/S og home A/S, samt udvalgte ledere og specialister. Anvendelsen af incitamentsaflønning har til formål at: tiltrække og fastholde kompetente og højt præsterende medarbejdere, motivere til høj præstation, idet der tilskyndes til langsigtet resultatskabelse, motivere til opfyldelse af finansielle og ikke-finansielle mål, sikre sammenhæng mellem resultatskabelse og aflønning. Anvendelsen af aktier som en del af incitamentsaflønningen har til formål at skabe interessesammenfald mellem Realkredit Danmarks ansatte og aktionæren. Direktionerne i Realkredit Danmark A/S og home A/S samt Realkredit Danmarks øvrige øverste ledelse er omfattet af incitamentsprogrammer med en klar og direkte sammenhæng til Realkredit Danmark koncernens strategiske og økonomiske målsætninger. Programmerne indeholder præstationsmål på tre forskellige niveauer; Danske Bank koncernen som helhed, Realkredit Danmark og individuel præstation. Herudover har Realkredit Danmark koncernen vedtaget incitamentsprogrammer for udvalgte ledere og specialister baseret på tilsvarende principper. a. Præstationsaftaler For direktionerne i Realkredit Danmark A/S og home A/S, samt Realkredit Danmarks øvrige øverste ledelse og væsentlige risikotagere er der indgået præstationsaftaler, der opstiller kriterier for Danske Bank koncernen som helhed, Realkredit Danmark og individuel præstation. På grundlag af præstationsaftalerne foretages årligt en balanceret præstationsvurdering i forhold til følgende forhold: Finansielle resultater Ikke-finansielle resultater Særlige fokusområder Individuel præstation Præstationsaftalerne og optjeningsmodellerne inkluderer absolutte og relative mål. Blandt de ikke-finansielle mål er kundetilfredshed, kreditkvalitet og desuden overholdelse af interne procedurer og forretningsgange. Medarbejdere omfattet af en præstationsaftale samt Realkredit Danmark koncernens øvrige medarbejdere har en årlig udviklingssamtale, hvor præstation evalueres, udviklingstiltag besluttes og præstationsmål for det kommende år opstilles. b. Loft for resultatafhængig løn Generalforsamlingen i Realkredit Danmark A/S har efter indstilling fra Realkredit Danmark A/S s bestyrelse fastsat en øvre grænse for resultatafhængig løn i forhold til den faste løn inklusive pension. Andelen varierer afhængigt af den stilling, medarbejderen bestrider, af forretningsområdet og af lokale forhold. Den maksimale grænse på resultatafhængig løn i Danske Bank koncernen er på 200% af den faste løn inkl. pension, men i praksis vil ingen person i Realkredit Danmark koncernen modtage en resultatafhængig løn, der overstiger 50% af den faste løn inkl. pension. I medfør af 77b i lov om finansiel virksomhed, kan direktionen tildeles resultatafhængig løn svarende til maksimalt 50% af det faste vederlag. REALKREDIT DANMARK/AFLØNNINGSRAPPORT 3

5 c. Udbetalingsformer Udbetaling fra Danske Bank koncernens resultatafhængige incitamentsprogrammer til ikke-risikotagere består af betingede aktier og kontanter. Betingede aktier udgør 50% af den del af den variable aflønning, der overstiger en nærmere fastsat beløbsgrænse. Betingede aktier frigives efter 3 år. 7. Personalegoder Sædvanlige personalegoder indgår som en del af den samlede aflønning af direktørkredsen. Personalegoder har til formål at tilbyde en konkurrencedygtig men ikke markedsledende aflønningssammensætning i overensstemmelse med markedsnormen, samt at understøtte motivation og loyalitet. d. Udbetaling til væsentlige risikotagere Cirka en tredjedel af Realkredit Danmark koncernens væsentlige risikotagere modtager resultatafhængig løn. Resultatafhængig løn fordeles på en kontant del samt på betingede aktier og en del af den resultatafhængige løn udskydes. Direktionen i Realkredit Danmark A/S har en længere udskydelsesperiode (i alt 4,5 år) end øvrige væsentlige risikotagere (i alt 3,5 år) for at tilskynde til og understøtte langsigtet værdiskabelse. Backtesting Udskudt resultatafhængig løn underkastes backtesting. Den udskudte resultatafhængige løn kommer således kun til udbetaling i det omfang, kriterierne for den oprindelige tildeling fortsat er holdbare og forudsat, at virksomhedens økonomiske situation ikke er væsentligt forringet. Reduktion i den udskudte resultatafhængige løn som følge af backtesting har ikke været effektueret i Clawback Resultatafhængig løn til væsentlige risikotagere sker med mulighed for fuld tilbagebetaling af udbetalt såvel som udskudt incitamentsaflønning, hvis det viser sig, at tildelingen er sket på fejlagtigt grundlag. REALKREDIT DANMARK/AFLØNNINGSRAPPORT 4

6 Kvantitative oplysninger - Realkredit Danmark koncernen - Væsentlige risikotagere (Mio. kr.) Detailkundeområdet Investeringsområdet Kapitalforvaltning Kontrolfunktioner Øvrige aktiviteter Samlet vederlag for regnskabsåret 2014 fordelt på forretningsområder* (Mio. kr.) Bestyrelsen Direktionen Kontrolfunktioner Andre væsentlige risikotagere Samlet beløb for regnskabsåret 2014 fordelt på faste og variable vederlag** Antal fuldtidsmedarbejdere(fte) Antal medarbejdere udpeget som væsentlige risikotagere pr. 31. december Fast vederlag Variabelt vederlag Fordeling af variabelt vederlag optjent i Kontant Aktier Aktiebaserede instrumenter Andet Variabelt vederlag optjent i 2014 fordelt på udbetalingsform - Udbetalt*** Udskudt Sign-on fees og fratrædelsesgodtgørelser udbetalt i regnskabsåret Udbetalte sign-on fees Antal modtagere Fratrædelsesgodtgørelser - Fratrædelsesgodtgørelser Antal modtagere Hensat til fratrædelsesgodtgørelser i regnskabsåret 2014 Fratrædelsesgodtgørelser - Samlede beløb Største hensættelse til fratrædelsesgodtgørelse i Antal modtagere Udestående udskudt vederlag**** Udestående udskudt vederlag vedrørende tidligere år Udbetaling i 2014 af udskudt vederlag vedrørende tidligere år Reduceret/mistet udskudt vederlag i Optjent udskudt vederlag i Udskudt vederlag pr. 31. december Antal medarbejdere der tjener over 1 mio. euro Samlet vederlag: 1,0-1,5 mio. euro Samlet vederlag: 1,5-2,0 mio. euro Samlet vederlag: 2,0-2,5 mio. euro Samlet vederlag: over 2,5 mio. euro * Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) endelige Regulatory Technical Standards (RTS) implementeret af Finanstilsynet trådte i kraft d. 26. juni Som følge af strengere kriterier for udpegelse af væsentlige risikotagere steg antallet af væsentlige risikotagere betydeligt i midten af Tallene er forholdsmæssige tal baseret på den periode, medarbejderne har været udpeget som væsentlige risikotagere. ** Antallet af medarbejdere omfatter samtlige væsentlige risikotagere pr. 31. december Antallet af heltidsmedarbejdere er et forholdsmæssigt tal beregnet på årsbasis. *** Udbetalt variabelt vederlag vil blive udbetalt i **** Det udestående udskudte vederlag er baseret på antallet af udpegede væsentlige risikotagere for det pågældende år, og den indberettede aktiekurs er kursen på tildelingstidspunktet, således at dette afspejler Danske Bank-koncernens omkostninger. REALKREDIT DANMARK/AFLØNNINGSRAPPORT 5

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere