Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, onsdag d. 6. november 2013, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, onsdag d. 6. november 2013, kl. 19.00 20.30"

Transkript

1 Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg skolekode tlf Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, onsdag d. 6. november 2013, kl Velkomst Formanden bød velkommen til det årlige møde mellem kontaktforældrene og bestyrelsen. 2. Formålet med mødet Bestyrelsens årlige møde med kontaktforældre er bestyrelsens mulighed for at fortælle lidt om arbejdet, der foregår i bestyrelsen, samt bestyrelsens mulighed for gennem kontaktforældrene - at få indblik i, hvad der rører sig og diskuteres i de enkelte klasser. De enkelte kontaktforældre kan også høre, hvad der sker i de andre klasser og måske hente inspiration til eksempelvis sociale arrangementer. 3. Præsentation af bestyrelsen Formanden præsenterede bestyrelsen: Poul Leineweber (formand) Flemming Larsen (næstformand) Dennis Hou Holck Morten Reil Sørensen Louise Kallestrup Christina Lyngbakke Larsen Tine Fallesen 4. Orientering om bestyrelsens arbejde Følgende deltager i bestyrelsesmøderne: Bestyrelsen, skolens ledelse Bent Gangelhof og Marianne Rasmussen, tillidsrepræsentant Steen Christoffersen og regnskabsfører Ulla Stenstrøm. Bestyrelsen holder min. 5 årlige ordinære møder samt møde med kontaktforældre, årsmøde i Danmarks Privatskoleforening og den årlige generalforsamling. Bestyrelsens hovedopgave er at varetage den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift herunder forvaltning af de statslige tilskud er i overensstemmelse med skolens vedtægter og med de til enhver tid gældende love og regler for frie grundskoler. Generelle og overordnede sager behandles af bestyrelsen herunder formål, økonomi, organisation, personalepolitik og ansættelser. Skolens ledelse varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens ledelse har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår. Den daglige drift inkluderer intern og ekstern kommunikation samt pædagogisk, administrativ, personalemæssig og økonomisk ledelse m.m. Diverse udvalg/poster: Kontaktpersoner: Indskolingen: Christina Lyngbakke Larsen og Dennis Hou Holck Mellemtrin: Louise Kallestrup og Poul Leineweber Overbygningen: Flemming Larsen og Tine Fallesen Ansættelsesudvalg: Bestyrelsesformanden, næstformanden, kontaktperson fra aktuel 1

2 afdeling, skoleledelsen samt repræsentant fra ansatte. Legepladsudvalg: Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Brian Hansen, Bent Gangelhof og Ole Skovsbøl (pedel). Dennis Hou Holck orienterede om udvalgets arbejde, der foregår i tæt samarbejde med Brian Hansen fra SFO. Deres seneste arbejde ses udenfor; Den nye boldbane. Trivselsudvalg: Louise Kallestrup, Tine Fallesen, Morten Reil Sørensen, og lærere fra hver af de tre afdelinger samt viceskoleleder Marianne Rasmussen. Morten Reil Sørensen orienterede om udvalgets arbejde, der netop er gået i gang. Der er 2 indsatsområder: en skolebod samt trivsel & relationer primært pigerelationer. 5. Kontaktforældrenes rolle Poul Leineweber orienterede om kontaktforældrenes rolle samt om hvilken struktur, de indgår i; kontaktforældrene er bindeled til bestyrelsen, og de er initiativtagere vedr. klassens sociale liv. De kan i samråd med klasselærerne tage del i og/eller initiativ til sociale arrangementer i klassen. Det blev pointeret, at kontaktforældrene ikke skal fungere som den enkelte klasses advokat i forhold til eventuelle uoverensstemmelser med lærere eller ledelse. Hvis der opstår sådanne, skal de enkelte forældre selv rette henvendelse til lærere, ledelse eller i sidste instans evt. bestyrelsen. 6. Kontaktforældrene har ordet Kontaktforældrene orienterede om: Opstarten i den enkelte klasse, det første forældremøde, arrangementer og ture, klassens trivsel mv. Generelt gav alle kontaktforældre udtryk for, at de respektive klasser fungerer godt, og at eleverne er glade for at gå i skole. Rigtig mange klasser laver sociale arrangementer for såvel elever som forældre. KL. AUT. Kontaktforældre Lene Lind (Ida s og Helle Nielsen (mor til Jonathan) Afbud fra Helle Nielsen. Lene fortæller om, at det vigtigste i det forgangne år, var, at AUTholdene havde en fantastisk studietur til England - lige efter lockouten. Holdets først planlagte rejse blev aflyst p.gr. af lockouten, men heldigvis lykkedes det at gennemføre rejsen i juni måned. Pt. er AUT præget af en stor spredning på eleverne - på alle måder. Der er stadig mange individuelle hensyn. Generelt er alle glade for at gå i skole. Anne-Mette (mor til Mads-Emil i AUT) fortæller, at hendes dreng er blevet markant gladere for at gå i skole nu, og det er en kæmpe forskel. Han fortæller meget om skoledagen derhjemme og trives på en helt ny måde. Hun er meget glad for AUT - og roser skolen for arbejdet. Forældrespørgsmål: Hvad er AUT? Derefter fulgte en kort orientering om AUT. 10 Anne-Mette Nygaard Rasmussen (Ann- Sofie s og Annette Panduro Annette fortæller, at klassen trives og pt. er i gang med at tjene penge til deres Canada-studierejse. Der er desuden snart brobygning for 10. kl. 10. kl. har struktureret ugen, så de har 4 almindelige skoledage 2

3 (Anja s og en anderledes fredag, som har forskellige temaer bl.a. samarbejde og teambuilding. Der blev ytret forskellige opfattelser af fredagenes udbytte. Marianne Rasmussen supplerer, at klassen set fra lærersiden er dygtig og velfungerende. Hun minder om, at fredagenes indhold skal ses over et helt skoleår, så et øjebliksbillede kan være misvisende, og udbyttet er også personafhængigt. En forældre (Mettes henstiller til, at skolen er opmærksom på, at det kan være svært at komme ind som ny pige. Det er de nye, der skal være opsøgende, selv om de gamle elever er venlige og åbne nok. Generelt er eleverne glade for at gå i 10. klasse. 9.a Jan Jacobsen (Lea s far) og Malene Schmidt Mortensen (Jakob s Jan fortæller om udvekslingsbesøg fra Barcelona og det har været en god oplevelse for klassen. Der var 27 elever på besøg, og de var indkvarteret privat i 8 dage. Nu glæder 9.a sig til at komme på besøg i Barcelona i april. Han fortæller, at der er et godt sammenhold i klassen. Der har været nogle problemer centreret omkring en enkelt pige i årets begyndelse, men denne pige går ikke længere i klassen. Det har styrket sammenholdet endnu mere. Han oplever generelt en god klasse med et højt fagligt niveau. Malene fortæller, at udvekslingen også har gjort noget ved sammenholdet. Hun bakker op om, at det har været en kæmpestor og god oplevelse for alle også forældrene! Hun fortsætter med at fortælle, at det er en meget respektfuld klasse, de er søde overfor hinanden og behandler hinanden godt. Malene mener, at det afspejler klasselærerne. Malene bringer emnet alkohol og forældreaftaler op. Det affødte en diskussion af forældremødernes aftaler om alkohol og den efterfølgende praktisering eller mangel på samme - af sådanne aftaler. Der var ingen entydig konklusion til referat. 9.b Ulla Burkal (Mads Afbud. 9c Hanne (mor til Malte) Mette (mor til Thilde) Hanne fortæller, at klassen var i Trieste (Italien) på udvekslingsbesøg i september. Det var en kæmpesucces, der kun kan anbefales. Klassen beskrives af Mette som en god klasse, hvor de trives med hinanden og med lærerne. De er glade for at lære. Hun fortæller, der har været lidt udskiftning i pigegruppen, og at det har været helt uproblematisk. Hanne fortæller, at hun oplever det lidt anderledes fra drengeforældresiden af. Drengene er mindre ivrige efter at lære. Der har for eksempel netop været en lærerhenvendelse om manglende læringslyst i fysik/kemi. Forældrene er glade for, at lærerne tager hånd om tingene, men de er også lidt frustrerede over deres store børn. Der er samtaler pt. med UU-vejleder, og alle er ved at få styr på, hvad de skal til næste år. Der er umiddelbart kun 2 fra 9.c, der skal direkte i gymnasiet. 8.a Lotte Probst (Malthe s og Mette fortæller, at klassen har Karine og Daniel som lærerpar. Det er godt med en mand og en kvinde til at tackle de forskellige 3

4 Mette Borch Ovdal (Gustav s problemer, der opstår. Hun fortæller endvidere, at der har været nogle dramatiske episoder i klassen, men lærerne tackler det helt professionelt. De kan tydeligt mærke, at børnene er ved at blive store. Alkohol og kærester spirer Karines råd på første forældremøde: Reager, hvis I synes der er noget, der virker uhensigtsmæssigt. Dette råd har forældrene været meget glade for iflg. Mette. Pt. forsøger klassen at få lavet et SSP-arrangement, så de bliver rustet til at håndtere de udfordringer, som ungdomslivet kan byde på: stoffer mm. Arrangementet bliver fælles for 8. klasserne på skolen. SSP-folkene aflyste arrangementet sidste gang, og nu håber man på det kan blive afholdt inden jul. I forbindelse med konfirmationen samarbejdede forældrene på tværs af klasserne mht. Blå-mandags -arrangementet. Mette inviterer 7. klassernes forældre til at henvende sig, hvis de gerne vil have gode råd og eller inspiration i forhold til blå mandag. I 8.a er årets motto: Spil hinanden gode. Det budskab har Karine og Daniel sat som omdrejningspunkt for samarbejdet i klassen, og forældrene er meget glade for det udtryk. 8.b Michael Thomsen (Bolette s far) Michael fortæller, at klassens elever er fagligt stærke, men socialt er de udfordrende. Det drejer sig især om pigerne. Michael og de øvrige forældre - ved, at Louise og Steen gør et stort stykke arbejde, og skolepsykologen har også været inddraget i arbejdet. Steen supplerer, at der har været en pigekonflikt i klassen men hans fornemmelse er, at der er ro på og de sidste gnidninger er ved at blive rettet ud. Michael fortæller, at der er nedsat et forældreudvalg, der skal arbejde med at lave sociale arrangementer for eleverne. Ikke desto mindre er der generelt et godt sammenhold i klassen, men de store børn fortæller ikke længere alt derhjemme. 7.a Lene Lind (Signe s, Lone Boel Jensen (Rikke s Lene fortæller, at 7.a er en god klasse. Der var klassefest for børnene i fredags. Festen blev afholdt privat, for der kan ikke holdes fest på skolen om aftenen. Lone fortæller, at hendes datter er rigtig glad for at gå her, og hun er meget positiv overfor skolen. Der har været nogle piger, der har været berørt af nogle uheldige beskeder, men det er blevet tacklet professionelt af lærerne. Poul Leineweber, der har en dreng i klassen, har også indtryk af, at det går fint. God trivsel. 7.b Dorte Dalager Schuster (Frederik s og Marianne N. Sørensen (Jeppe s Afbud fra Marianne N. Sørensen Dorte fortæller, at hendes oplevelse af skolen er super-positiv. Hendes søn mener, han har fået skolens bedste lærere til alt. Dorte siger, at det er lærernes måde at tilgå eleverne og udfører undervisningen på, der gør den store forskel! I starten af det nye år bliver der et klasse-arrangement, hvor 4

5 Skovparkhallen lånes og eleverne skal lave mad sammen, spille bold m.m. og til sidst sove sammen i hallen. Skovparkhallen kan lånes kvit og frit. 7.c Dieter Pletscher (Gustav s far) og Eddie Præst Knudsen (Kristian s far) Afbud fra Dieter Pletscher og Eddie Præst. Helle (kontaktforældre i 9.c) fortæller at hendes datter, Alberte, i 7c er meget positiv. Det går rigtig godt i klassen, og de har fået nogle super gode lærere. Ros til Daniel og Mads. Tour de science var en god oplevelse både for elever og forældre. Pigerne har holdt hyggeaften, hvor de så film og havde det hyggeligt sammen. Der er stor trivsel og stor lyst til at lære. Klassen planlægger en klassefest helst inden jul. 6. Nina Nancke (Lucas og Rikke Vibæk (Amalie s Afbud fra Rikke Vibæk. Nina fortæller, at 6. klasse har 23 elever, og det er mange. Men eleverne tager godt imod nye, så der går fint. Forældre og børn var kede af at sige farvel til Kenneth lige før skoleårets begyndelse, men Mads gør det godt og har taget alle med storm. Klassen var på Bornholm, hvor de boede i små hytter, og eleverne skulle selv stå for morgenmad og madpakker. Der blev cyklet rundt på øen, og på trods af nervøse forældre gik det bare helt fantastisk. Eneste klage fra klassen er at de 2 ugentlige idrætstimer er skilt, og 45 minutter til omklædning idræt og bad er meget lidt. Det opleves som uhensigtsmæssigt. Det er arrangeret klassefest efter jul og forældrefest i marts. Det er en glad og aktiv klasse. 5. Jan Jacobsen (Rosa s far) og Olav Hedelund Nielsen (Ingrid s far) Jan indleder med at fortælle, at Christina gør et rigtigt godt stykke arbejde. Hun møder børnene med åbent sind, og det pigefnidder, der er, er hun rigtig god til at tage hånd om. Generelt set går det godt, men der er udfordringer. Olav fortæller, at begrebet girafsprog er blevet introduceret i 4. klasse af Christina, og nu er eleverne selv ved at kunne bruge girafsproget. Det handler om at ville forstå hinanden og at have et stort hjerte! I 5. klasse er der sket meget det forløbne år: De lavede musicalen Chicago Cartoons det gik rigtig fint. Alle var meget begejstrede børn som forældre. I april blev der lavet en overnatning i Hjulby, mens der var lockout på skolen. Her deltog forældrene sammen med børnene. I slutningen af 4. klasse deltog klassen i en konkurrence ved Fjord og Bælt, hvor de vandt en tur til Sprogø. Turen blev afholdt i september i år. De har haft en tur på Nyborg slot Senest har klassen skrevet gyserhistorier til indskolingen i forbindelse med Halloween. Det var også en stor succes. På næste fredag skal der skal være diskofest for børnene. 4 Jeanette Lindorf Jørgensen (Mikas Louise fortæller, at der har været nogle udfordringer i klassen. Der er stor spredning både fagligt og socialt. 5

6 og Louise Kallestrup (Dicte s Klassen har Line og Karsten, og dem er de rigtig glade for. Jeanette fortæller, at i denne klasse er det drengerelationerne, der fylder noget, men der arbejdes meget med det - fra lærernes side af. Louise supplerer og siger, at Line gør et kæmpe stykke arbejde med teambuilding m.m. Det er forældrenes opfattelse, at det går den rigtige retning nu. Der er ved at blive arrangeret et socialt arrangement en klassefest - for børnene. 3 Lise Kvistgaard Jensen (Anna s og Vivi Hoseassen (Sebastian s Lise fortæller, at forældrene på forhånd var bekymrede over at slippe indskolingens trygge rammer - og Bodil! Men det har vist sig, at det var værst for forældrene at slippe det trygge kaffebord i indskolingen. Det går rigtig fint i 3. klasse, både børn og forældre er glade for Sanni og Mulle. Alle trives og er glade for mellemtrinnet. Der arbejdes på et socialt arrangement for klassen pt. 2 Jan Jacobsen (Maja s far) og Rikke Hannibal (Marie s Rikke fortæller, at klassen trives godt. Der har været arbejdet meget med pigernes relationer i klassen og denne tidlige indsats har båret frugt. Drengene har været positive rollemodeller for pigerne. Annette snakker meget med børnene om, hvordan man skal gøre/opføre sig. Det virker rigtig godt. Jan fortæller, at alle kan lide at gå i skole. Børnene leger meget på kryds og tværs, og ingen holdes udenfor. Klassen har netop haft et arrangement på Vejstrup efterskole, hvor de havde lånt springhallen. Arrangementet viste også en velfungerende klasse. 1. Bolette Hansen (Fie s og Jeanette Lindorf Jørgensen (August s Afbud fra Bolette Hansen Jeanette fortæller, at klassen består af glade og begejstrede børn, der er ivrige efter at lære. Bodil er god til at fylde på dem. De lærer, leger og trives i skolen. De er begyndt at gå i bad efter idræt og det er bare sjovt. Der har været små episoder både blandt drenge og piger, men det tackler Bodil helt professionelt. Bh. kl. Bh. Mie Juul Bak Aldershvile (Elias og Tine Fallesen (Mathilde s Mie havde valgt at kontakte Mette for at høre om klassens trivsel op til dette møde. Hun fortæller om godt fællesskab og trivsel. Legegrupperne er åbne overfor hinanden. Der er plads til det enkelte individ, samtidig med, at der er et godt fællesskab. Tine fortæller, at overgangen fra børnehaven til skolen har været mere blød denne gang. Det kunne tydelig mærkes, at børnene kendte hinanden på forhånd, og der har ikke været behov for at bruge så meget tid på at lære hinanden at kende. Mette fortæller, at rutinerne allerede er på plads, og der er plads og ro til faglig fordybelse. Der blev spurgt til børnehaven og de kontaktforældre, der har børn i institutionen bl.a. Dennis Hou Holck fortæller om fantastiske voksne, der brænder for det, de laver. De tager hånd om børnene, uanset hvor de er i deres udvikling. Nogle af børnene er parate til at lære og andre vil stadig bare lege. Der er liv og glæde i Nyborg Friskoles børnehave. 6

7 Det første sociale arrangement 2-3 timer fandt sted en søndag middag, hvor der var et godt fremmøde. Det var godt at få en social kontakt til de andre forældre. Formanden rundede af med at konkludere, at bestyrelsen har hørt om nogle nye emner i år. Der er generelt stor trivsel på skolen, men der er også udfordringer. Bestyrelse har fået det indtryk, at lærerne og ledelsen tager professionelt hånd om de udfordringer, der til tider opstår i klasserne, og at disse udfordringer tackles, lige så snart de identificeres. Bestyrelsen har endvidere bemærket, at kontaktforældrene udtrykker stor tillid til lærernes indsats både i forbindelse med den daglige undervisning og i forbindelse med akutte udfordringer. Formanden konkluderede på denne baggrund, at vi på skolen har gode og velfungerede klasser, engagerede forældre og dygtige lærere, og at forældrene var meget positive og glade for skolen. Vi skal værne om, at skolen også i fremtiden vil være en skole, som både elever og forældre er meget glade for. Formanden afsluttede med at konstatere, at bestyrelsen har fået et godt indtryk af forholdene i klasserne og skolen som helhed, og takkede for kontaktforældrenes deltagelse i mødet. 7. Eventuelt Nina Nancke fortalte, at forældrene fra 6. klasse kunne godt tænke sig bedre og mere opdateret information på intra, i kalenderen m.m. Tine Fallesen har fået en lignende forældrehenvendelse, så der henstilles til skolens kontor og lærere, at de husker at sætte de rigtige flueben, når begivenheder og arrangementer sættes i kalenderen. Nyborg, den 6. november 2013 Karen Dalsgaard (referent) 7

Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, torsdag d. 22. november 2012, kl. 19.00 20.30

Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, torsdag d. 22. november 2012, kl. 19.00 20.30 Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg skolekode 449.009 tlf.65317671 Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, torsdag d. 22. november 2012, kl. 19.00 20.30 1. Velkomst Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, onsdag d. 6. november 2014, kl. 19.00 21,00

Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, onsdag d. 6. november 2014, kl. 19.00 21,00 Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg skolekode 449.009 tlf.65317671 Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, onsdag d. 6. november 2014, kl. 19.00 21,00 1. Velkomst Formanden bød velkommen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Indledning Nyborg Friskole blev etableret tilbage i 1996 og har derfor nu 18 år på bagen, og dermed nærmest voksen. - Dette føles også mere og mere i hverdagen hvor skolen nu

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Indledning Når vi ser tilbage på året, der er gået, tillader vi os i bestyrelsen på alle måder at betegne 2014 som et godt år for Nyborg Friskole, og det er derfor med glæde,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Indledning Når vi ser tilbage på året, der er gået, tillader vi os i bestyrelsen på alle måder at betegne 2011 som et godt år for Nyborg Friskole, og det er derfor med glæde,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Det forgangne år, bragte som tidligere år, stor aktivitet med sig i dagligdagen. Det var alt i alt endnu et godt år for Nyborg Friskole, og det er derfor med glæde at jeg atter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 Bestyrelsens beretning 2015 Indledning Når vi ser tilbage på året, der er gået, tillader vi os i bestyrelsen på alle måder at betegne 2015 som et godt år for Nyborg Friskole, og det er derfor med glæde,

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. august 2013 Fredagsbrev nr. 748 Næste uger: 26. august 27. august 29. august UU-besøg 7.- 8.kl. Stig kursus Forældremøde indskoling Bestyrelsesmøde Mærkedag: 24. august 27.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Kære elever og forældre,

Kære elever og forældre, Kære elever og forældre, Efter en et fantastisk forår med mange samlende arrangementer, hvor oplevelserne har været mangfoldige og hvor der har været stort fremøde til såvel 9. kl. Sidste Skoledag, 6.

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5.

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. - lærer bedst 1 Legegrupper Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. Indskolingen (0-3 klasse). Forældremøde Idéer

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Forventningsfolder

Forventningsfolder Forventningsfolder 2014-2015 Kære Forældre Velkommen til Egekratskolen i Grimstrup. Egekratskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret landsbyskole i et tilsvarende velfungerende lokal samfund,

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode udføres af: Lørdag den 30/4 Betalt Rengøring

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode udføres af: Lørdag den 30/4 Betalt Rengøring Uge 14 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Ovenpå en fantastisk dejlig

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard Art. Tid Ved 5 Tel efon skole 88 88 56 00 Tel efon SFO 88 88 56 30 Røjl emose ve j 9, Strib / 550 0 Middelfar t Strib Skole Dato 1/11 Møde Skolebestyrelsesmøde Mødedato Onsdag den 4. november 2015 Fra-til

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lejrskolen. Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. Nyhedsbrev uge Side 1 af 8. Lejrskolen 2013

Lejrskolen. Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. Nyhedsbrev uge Side 1 af 8. Lejrskolen 2013 Nyhedsbrev uge 21-2013 Side 1 Side 2 Side 3 Lejrskolen 2013 Diverse Børnehaven - Lejr Side 7 Side 8 Overnatning på skolen Kalender, kontakt mm Lejrskolen I den forgangne uge har alle skolens elever været

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde nr. 343 Odder Lille Friskole Tirsdag den. 12. marts 2013

Mødereferat. Bestyrelsesmøde nr. 343 Odder Lille Friskole Tirsdag den. 12. marts 2013 ID Dagsordenspunkt Ansvar Beskrivelse Mødedeltagelse 0. Valg af referent Esben Afbud fra: Jonas 1. Fællessang Esben Svantes vise 2. Godkendelse af dagsorden Alle Godkendt 3. Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN DAGSORDEN Bestyrelsesmøde i Darum Børneby Mandag d. 24. august 2015 19-22 Møde indkaldt af KN Deltagere: Karen Alexandersen, Lene Bækdal, Tine Nielsen, Tina Schønnemann, Heidi Bjerre Mørch, Jeanette Lundgaard,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr.

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr. Torsdag, den 30. juni Fredag, den 1. juli Lørdag, den 2. juli 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Albjerg, Michael X X X X X X

Læs mere

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Side 1 af 5 Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Skolens navn: Spurvelundskolen Skoleår:06-07 Generelt om forældresamarbejdet: Forældresamarbejde

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset NYT FRA FÆLLESBESTYRELSEN FASTELAVN (2013)

NYT. Herskindskolen og Nordlyset NYT FRA FÆLLESBESTYRELSEN FASTELAVN (2013) FASTELAVN (2013) Herskindskolen og Nordlyset NYT JANUAR / FEBRUAR 2014 NYT FRA FÆLLESBESTYRELSEN Herskindskolen har fået nye ordensregler. Det er en af bestyrelsens opgaver at føre tilsyn med, at ordensreglerne

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

INFORMATION OM TRIVSELSORDNING PÅ PARKVEJENS SKOLE

INFORMATION OM TRIVSELSORDNING PÅ PARKVEJENS SKOLE INFORMATION OM TRIVSELSORDNING PÅ PARKVEJENS SKOLE TRIVSELSORDNING PÅ PARKVEJENS SKOLE Skolebestyrelsens beslutning Indføres på alle klassetrin (starter med 0. - 1. - 4. - 7.) Forældrerådet erstattes af

Læs mere

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede:

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede: Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest Til stede: Bygge og Anlæg: Mikkel Film og Foto: Victor og Sara Pædagogik og Kreativitet: Ayse og Annika

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 ved generalforsamling tirsdag 26. april 2016 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se jer. Vi deler interessen for vores børns skole, og det er vigtigt

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg for den nye Brovst Skole April 2011 Skolebestyrelsesvalg Vi er i den heldige situation, at der har meldt sig 12 kandidater til skolebestyrelsen for den nye Brovst Skole. Den endelige

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag.

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag. Uge 6 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Så er denne uge ved at være

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

Enghaveskolen Faaborg Friskole. Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016)

Enghaveskolen Faaborg Friskole. Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016) Enghaveskolen Faaborg Friskole Årsberetning 2015 (april 2015-april 2016) Velkommen Jeg vil starte med på skolens vegne at takke alle jer, der er mødt op i dag. Enghaveskolen er en forældrestyret skole,

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere