Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, onsdag d. 6. november 2013, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, onsdag d. 6. november 2013, kl. 19.00 20.30"

Transkript

1 Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg skolekode tlf Referat af bestyrelsens møde med kontaktforældre, onsdag d. 6. november 2013, kl Velkomst Formanden bød velkommen til det årlige møde mellem kontaktforældrene og bestyrelsen. 2. Formålet med mødet Bestyrelsens årlige møde med kontaktforældre er bestyrelsens mulighed for at fortælle lidt om arbejdet, der foregår i bestyrelsen, samt bestyrelsens mulighed for gennem kontaktforældrene - at få indblik i, hvad der rører sig og diskuteres i de enkelte klasser. De enkelte kontaktforældre kan også høre, hvad der sker i de andre klasser og måske hente inspiration til eksempelvis sociale arrangementer. 3. Præsentation af bestyrelsen Formanden præsenterede bestyrelsen: Poul Leineweber (formand) Flemming Larsen (næstformand) Dennis Hou Holck Morten Reil Sørensen Louise Kallestrup Christina Lyngbakke Larsen Tine Fallesen 4. Orientering om bestyrelsens arbejde Følgende deltager i bestyrelsesmøderne: Bestyrelsen, skolens ledelse Bent Gangelhof og Marianne Rasmussen, tillidsrepræsentant Steen Christoffersen og regnskabsfører Ulla Stenstrøm. Bestyrelsen holder min. 5 årlige ordinære møder samt møde med kontaktforældre, årsmøde i Danmarks Privatskoleforening og den årlige generalforsamling. Bestyrelsens hovedopgave er at varetage den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift herunder forvaltning af de statslige tilskud er i overensstemmelse med skolens vedtægter og med de til enhver tid gældende love og regler for frie grundskoler. Generelle og overordnede sager behandles af bestyrelsen herunder formål, økonomi, organisation, personalepolitik og ansættelser. Skolens ledelse varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens ledelse har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår. Den daglige drift inkluderer intern og ekstern kommunikation samt pædagogisk, administrativ, personalemæssig og økonomisk ledelse m.m. Diverse udvalg/poster: Kontaktpersoner: Indskolingen: Christina Lyngbakke Larsen og Dennis Hou Holck Mellemtrin: Louise Kallestrup og Poul Leineweber Overbygningen: Flemming Larsen og Tine Fallesen Ansættelsesudvalg: Bestyrelsesformanden, næstformanden, kontaktperson fra aktuel 1

2 afdeling, skoleledelsen samt repræsentant fra ansatte. Legepladsudvalg: Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Brian Hansen, Bent Gangelhof og Ole Skovsbøl (pedel). Dennis Hou Holck orienterede om udvalgets arbejde, der foregår i tæt samarbejde med Brian Hansen fra SFO. Deres seneste arbejde ses udenfor; Den nye boldbane. Trivselsudvalg: Louise Kallestrup, Tine Fallesen, Morten Reil Sørensen, og lærere fra hver af de tre afdelinger samt viceskoleleder Marianne Rasmussen. Morten Reil Sørensen orienterede om udvalgets arbejde, der netop er gået i gang. Der er 2 indsatsområder: en skolebod samt trivsel & relationer primært pigerelationer. 5. Kontaktforældrenes rolle Poul Leineweber orienterede om kontaktforældrenes rolle samt om hvilken struktur, de indgår i; kontaktforældrene er bindeled til bestyrelsen, og de er initiativtagere vedr. klassens sociale liv. De kan i samråd med klasselærerne tage del i og/eller initiativ til sociale arrangementer i klassen. Det blev pointeret, at kontaktforældrene ikke skal fungere som den enkelte klasses advokat i forhold til eventuelle uoverensstemmelser med lærere eller ledelse. Hvis der opstår sådanne, skal de enkelte forældre selv rette henvendelse til lærere, ledelse eller i sidste instans evt. bestyrelsen. 6. Kontaktforældrene har ordet Kontaktforældrene orienterede om: Opstarten i den enkelte klasse, det første forældremøde, arrangementer og ture, klassens trivsel mv. Generelt gav alle kontaktforældre udtryk for, at de respektive klasser fungerer godt, og at eleverne er glade for at gå i skole. Rigtig mange klasser laver sociale arrangementer for såvel elever som forældre. KL. AUT. Kontaktforældre Lene Lind (Ida s og Helle Nielsen (mor til Jonathan) Afbud fra Helle Nielsen. Lene fortæller om, at det vigtigste i det forgangne år, var, at AUTholdene havde en fantastisk studietur til England - lige efter lockouten. Holdets først planlagte rejse blev aflyst p.gr. af lockouten, men heldigvis lykkedes det at gennemføre rejsen i juni måned. Pt. er AUT præget af en stor spredning på eleverne - på alle måder. Der er stadig mange individuelle hensyn. Generelt er alle glade for at gå i skole. Anne-Mette (mor til Mads-Emil i AUT) fortæller, at hendes dreng er blevet markant gladere for at gå i skole nu, og det er en kæmpe forskel. Han fortæller meget om skoledagen derhjemme og trives på en helt ny måde. Hun er meget glad for AUT - og roser skolen for arbejdet. Forældrespørgsmål: Hvad er AUT? Derefter fulgte en kort orientering om AUT. 10 Anne-Mette Nygaard Rasmussen (Ann- Sofie s og Annette Panduro Annette fortæller, at klassen trives og pt. er i gang med at tjene penge til deres Canada-studierejse. Der er desuden snart brobygning for 10. kl. 10. kl. har struktureret ugen, så de har 4 almindelige skoledage 2

3 (Anja s og en anderledes fredag, som har forskellige temaer bl.a. samarbejde og teambuilding. Der blev ytret forskellige opfattelser af fredagenes udbytte. Marianne Rasmussen supplerer, at klassen set fra lærersiden er dygtig og velfungerende. Hun minder om, at fredagenes indhold skal ses over et helt skoleår, så et øjebliksbillede kan være misvisende, og udbyttet er også personafhængigt. En forældre (Mettes henstiller til, at skolen er opmærksom på, at det kan være svært at komme ind som ny pige. Det er de nye, der skal være opsøgende, selv om de gamle elever er venlige og åbne nok. Generelt er eleverne glade for at gå i 10. klasse. 9.a Jan Jacobsen (Lea s far) og Malene Schmidt Mortensen (Jakob s Jan fortæller om udvekslingsbesøg fra Barcelona og det har været en god oplevelse for klassen. Der var 27 elever på besøg, og de var indkvarteret privat i 8 dage. Nu glæder 9.a sig til at komme på besøg i Barcelona i april. Han fortæller, at der er et godt sammenhold i klassen. Der har været nogle problemer centreret omkring en enkelt pige i årets begyndelse, men denne pige går ikke længere i klassen. Det har styrket sammenholdet endnu mere. Han oplever generelt en god klasse med et højt fagligt niveau. Malene fortæller, at udvekslingen også har gjort noget ved sammenholdet. Hun bakker op om, at det har været en kæmpestor og god oplevelse for alle også forældrene! Hun fortsætter med at fortælle, at det er en meget respektfuld klasse, de er søde overfor hinanden og behandler hinanden godt. Malene mener, at det afspejler klasselærerne. Malene bringer emnet alkohol og forældreaftaler op. Det affødte en diskussion af forældremødernes aftaler om alkohol og den efterfølgende praktisering eller mangel på samme - af sådanne aftaler. Der var ingen entydig konklusion til referat. 9.b Ulla Burkal (Mads Afbud. 9c Hanne (mor til Malte) Mette (mor til Thilde) Hanne fortæller, at klassen var i Trieste (Italien) på udvekslingsbesøg i september. Det var en kæmpesucces, der kun kan anbefales. Klassen beskrives af Mette som en god klasse, hvor de trives med hinanden og med lærerne. De er glade for at lære. Hun fortæller, der har været lidt udskiftning i pigegruppen, og at det har været helt uproblematisk. Hanne fortæller, at hun oplever det lidt anderledes fra drengeforældresiden af. Drengene er mindre ivrige efter at lære. Der har for eksempel netop været en lærerhenvendelse om manglende læringslyst i fysik/kemi. Forældrene er glade for, at lærerne tager hånd om tingene, men de er også lidt frustrerede over deres store børn. Der er samtaler pt. med UU-vejleder, og alle er ved at få styr på, hvad de skal til næste år. Der er umiddelbart kun 2 fra 9.c, der skal direkte i gymnasiet. 8.a Lotte Probst (Malthe s og Mette fortæller, at klassen har Karine og Daniel som lærerpar. Det er godt med en mand og en kvinde til at tackle de forskellige 3

4 Mette Borch Ovdal (Gustav s problemer, der opstår. Hun fortæller endvidere, at der har været nogle dramatiske episoder i klassen, men lærerne tackler det helt professionelt. De kan tydeligt mærke, at børnene er ved at blive store. Alkohol og kærester spirer Karines råd på første forældremøde: Reager, hvis I synes der er noget, der virker uhensigtsmæssigt. Dette råd har forældrene været meget glade for iflg. Mette. Pt. forsøger klassen at få lavet et SSP-arrangement, så de bliver rustet til at håndtere de udfordringer, som ungdomslivet kan byde på: stoffer mm. Arrangementet bliver fælles for 8. klasserne på skolen. SSP-folkene aflyste arrangementet sidste gang, og nu håber man på det kan blive afholdt inden jul. I forbindelse med konfirmationen samarbejdede forældrene på tværs af klasserne mht. Blå-mandags -arrangementet. Mette inviterer 7. klassernes forældre til at henvende sig, hvis de gerne vil have gode råd og eller inspiration i forhold til blå mandag. I 8.a er årets motto: Spil hinanden gode. Det budskab har Karine og Daniel sat som omdrejningspunkt for samarbejdet i klassen, og forældrene er meget glade for det udtryk. 8.b Michael Thomsen (Bolette s far) Michael fortæller, at klassens elever er fagligt stærke, men socialt er de udfordrende. Det drejer sig især om pigerne. Michael og de øvrige forældre - ved, at Louise og Steen gør et stort stykke arbejde, og skolepsykologen har også været inddraget i arbejdet. Steen supplerer, at der har været en pigekonflikt i klassen men hans fornemmelse er, at der er ro på og de sidste gnidninger er ved at blive rettet ud. Michael fortæller, at der er nedsat et forældreudvalg, der skal arbejde med at lave sociale arrangementer for eleverne. Ikke desto mindre er der generelt et godt sammenhold i klassen, men de store børn fortæller ikke længere alt derhjemme. 7.a Lene Lind (Signe s, Lone Boel Jensen (Rikke s Lene fortæller, at 7.a er en god klasse. Der var klassefest for børnene i fredags. Festen blev afholdt privat, for der kan ikke holdes fest på skolen om aftenen. Lone fortæller, at hendes datter er rigtig glad for at gå her, og hun er meget positiv overfor skolen. Der har været nogle piger, der har været berørt af nogle uheldige beskeder, men det er blevet tacklet professionelt af lærerne. Poul Leineweber, der har en dreng i klassen, har også indtryk af, at det går fint. God trivsel. 7.b Dorte Dalager Schuster (Frederik s og Marianne N. Sørensen (Jeppe s Afbud fra Marianne N. Sørensen Dorte fortæller, at hendes oplevelse af skolen er super-positiv. Hendes søn mener, han har fået skolens bedste lærere til alt. Dorte siger, at det er lærernes måde at tilgå eleverne og udfører undervisningen på, der gør den store forskel! I starten af det nye år bliver der et klasse-arrangement, hvor 4

5 Skovparkhallen lånes og eleverne skal lave mad sammen, spille bold m.m. og til sidst sove sammen i hallen. Skovparkhallen kan lånes kvit og frit. 7.c Dieter Pletscher (Gustav s far) og Eddie Præst Knudsen (Kristian s far) Afbud fra Dieter Pletscher og Eddie Præst. Helle (kontaktforældre i 9.c) fortæller at hendes datter, Alberte, i 7c er meget positiv. Det går rigtig godt i klassen, og de har fået nogle super gode lærere. Ros til Daniel og Mads. Tour de science var en god oplevelse både for elever og forældre. Pigerne har holdt hyggeaften, hvor de så film og havde det hyggeligt sammen. Der er stor trivsel og stor lyst til at lære. Klassen planlægger en klassefest helst inden jul. 6. Nina Nancke (Lucas og Rikke Vibæk (Amalie s Afbud fra Rikke Vibæk. Nina fortæller, at 6. klasse har 23 elever, og det er mange. Men eleverne tager godt imod nye, så der går fint. Forældre og børn var kede af at sige farvel til Kenneth lige før skoleårets begyndelse, men Mads gør det godt og har taget alle med storm. Klassen var på Bornholm, hvor de boede i små hytter, og eleverne skulle selv stå for morgenmad og madpakker. Der blev cyklet rundt på øen, og på trods af nervøse forældre gik det bare helt fantastisk. Eneste klage fra klassen er at de 2 ugentlige idrætstimer er skilt, og 45 minutter til omklædning idræt og bad er meget lidt. Det opleves som uhensigtsmæssigt. Det er arrangeret klassefest efter jul og forældrefest i marts. Det er en glad og aktiv klasse. 5. Jan Jacobsen (Rosa s far) og Olav Hedelund Nielsen (Ingrid s far) Jan indleder med at fortælle, at Christina gør et rigtigt godt stykke arbejde. Hun møder børnene med åbent sind, og det pigefnidder, der er, er hun rigtig god til at tage hånd om. Generelt set går det godt, men der er udfordringer. Olav fortæller, at begrebet girafsprog er blevet introduceret i 4. klasse af Christina, og nu er eleverne selv ved at kunne bruge girafsproget. Det handler om at ville forstå hinanden og at have et stort hjerte! I 5. klasse er der sket meget det forløbne år: De lavede musicalen Chicago Cartoons det gik rigtig fint. Alle var meget begejstrede børn som forældre. I april blev der lavet en overnatning i Hjulby, mens der var lockout på skolen. Her deltog forældrene sammen med børnene. I slutningen af 4. klasse deltog klassen i en konkurrence ved Fjord og Bælt, hvor de vandt en tur til Sprogø. Turen blev afholdt i september i år. De har haft en tur på Nyborg slot Senest har klassen skrevet gyserhistorier til indskolingen i forbindelse med Halloween. Det var også en stor succes. På næste fredag skal der skal være diskofest for børnene. 4 Jeanette Lindorf Jørgensen (Mikas Louise fortæller, at der har været nogle udfordringer i klassen. Der er stor spredning både fagligt og socialt. 5

6 og Louise Kallestrup (Dicte s Klassen har Line og Karsten, og dem er de rigtig glade for. Jeanette fortæller, at i denne klasse er det drengerelationerne, der fylder noget, men der arbejdes meget med det - fra lærernes side af. Louise supplerer og siger, at Line gør et kæmpe stykke arbejde med teambuilding m.m. Det er forældrenes opfattelse, at det går den rigtige retning nu. Der er ved at blive arrangeret et socialt arrangement en klassefest - for børnene. 3 Lise Kvistgaard Jensen (Anna s og Vivi Hoseassen (Sebastian s Lise fortæller, at forældrene på forhånd var bekymrede over at slippe indskolingens trygge rammer - og Bodil! Men det har vist sig, at det var værst for forældrene at slippe det trygge kaffebord i indskolingen. Det går rigtig fint i 3. klasse, både børn og forældre er glade for Sanni og Mulle. Alle trives og er glade for mellemtrinnet. Der arbejdes på et socialt arrangement for klassen pt. 2 Jan Jacobsen (Maja s far) og Rikke Hannibal (Marie s Rikke fortæller, at klassen trives godt. Der har været arbejdet meget med pigernes relationer i klassen og denne tidlige indsats har båret frugt. Drengene har været positive rollemodeller for pigerne. Annette snakker meget med børnene om, hvordan man skal gøre/opføre sig. Det virker rigtig godt. Jan fortæller, at alle kan lide at gå i skole. Børnene leger meget på kryds og tværs, og ingen holdes udenfor. Klassen har netop haft et arrangement på Vejstrup efterskole, hvor de havde lånt springhallen. Arrangementet viste også en velfungerende klasse. 1. Bolette Hansen (Fie s og Jeanette Lindorf Jørgensen (August s Afbud fra Bolette Hansen Jeanette fortæller, at klassen består af glade og begejstrede børn, der er ivrige efter at lære. Bodil er god til at fylde på dem. De lærer, leger og trives i skolen. De er begyndt at gå i bad efter idræt og det er bare sjovt. Der har været små episoder både blandt drenge og piger, men det tackler Bodil helt professionelt. Bh. kl. Bh. Mie Juul Bak Aldershvile (Elias og Tine Fallesen (Mathilde s Mie havde valgt at kontakte Mette for at høre om klassens trivsel op til dette møde. Hun fortæller om godt fællesskab og trivsel. Legegrupperne er åbne overfor hinanden. Der er plads til det enkelte individ, samtidig med, at der er et godt fællesskab. Tine fortæller, at overgangen fra børnehaven til skolen har været mere blød denne gang. Det kunne tydelig mærkes, at børnene kendte hinanden på forhånd, og der har ikke været behov for at bruge så meget tid på at lære hinanden at kende. Mette fortæller, at rutinerne allerede er på plads, og der er plads og ro til faglig fordybelse. Der blev spurgt til børnehaven og de kontaktforældre, der har børn i institutionen bl.a. Dennis Hou Holck fortæller om fantastiske voksne, der brænder for det, de laver. De tager hånd om børnene, uanset hvor de er i deres udvikling. Nogle af børnene er parate til at lære og andre vil stadig bare lege. Der er liv og glæde i Nyborg Friskoles børnehave. 6

7 Det første sociale arrangement 2-3 timer fandt sted en søndag middag, hvor der var et godt fremmøde. Det var godt at få en social kontakt til de andre forældre. Formanden rundede af med at konkludere, at bestyrelsen har hørt om nogle nye emner i år. Der er generelt stor trivsel på skolen, men der er også udfordringer. Bestyrelse har fået det indtryk, at lærerne og ledelsen tager professionelt hånd om de udfordringer, der til tider opstår i klasserne, og at disse udfordringer tackles, lige så snart de identificeres. Bestyrelsen har endvidere bemærket, at kontaktforældrene udtrykker stor tillid til lærernes indsats både i forbindelse med den daglige undervisning og i forbindelse med akutte udfordringer. Formanden konkluderede på denne baggrund, at vi på skolen har gode og velfungerede klasser, engagerede forældre og dygtige lærere, og at forældrene var meget positive og glade for skolen. Vi skal værne om, at skolen også i fremtiden vil være en skole, som både elever og forældre er meget glade for. Formanden afsluttede med at konstatere, at bestyrelsen har fået et godt indtryk af forholdene i klasserne og skolen som helhed, og takkede for kontaktforældrenes deltagelse i mødet. 7. Eventuelt Nina Nancke fortalte, at forældrene fra 6. klasse kunne godt tænke sig bedre og mere opdateret information på intra, i kalenderen m.m. Tine Fallesen har fået en lignende forældrehenvendelse, så der henstilles til skolens kontor og lærere, at de husker at sætte de rigtige flueben, når begivenheder og arrangementer sættes i kalenderen. Nyborg, den 6. november 2013 Karen Dalsgaard (referent) 7

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 12. september 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 792 Næste uge: 15.september 16. september 17. september 19. september 20. september 4.kl. Børnetandpleje kl.9.00 Sex + samfund besøger 8.-

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT EVALUERING EN MEGAFON ANALYSE AF DIALOGREJSEN 2013-2014 Stills fra filmene Den perfekte middag om vold i hjemmet, Loftet om psykisk

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte e-mail: kk@tourette.dk

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere