Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social pension"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 72 Folketinget Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, foretages følgende ændring: 1. 9 affattes således:» 9. Ved opgørelse af bopælstid for personer, der tilkendes førtidspension og som er omfattet af 2, stk. 2, nr. 2, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret. Stk. 3. Stk. 1 anvendes kun så længe, den pågældende har fast bopæl her i riget. Stk. 4. Stk. 1 anvendes ikke for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk. 1. Stk. 5. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse, når en person er overgået fra førtidspension til folkepension ved folkepensionsalderen, jf. 5, stk. 3 i denne lov og 6 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Den hidtil gældende 9 i lov om social pension finder fortsat anvendelse ved opgørelse af optjeningsgrundlaget for ret til folkepension for personer, der: 1) er ankommet til Danmark før lovens ikrafttræden og 2) har nået folkepensionsalderen før 1. januar Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr BE004384

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslaget 2.1. Gældende ret 2.2. Beskæftigelsesministeriets overvejelser 2.3. Lovforslagets indhold 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Følgende fremgår af aftalen:»flygtninges optjening af ret til dansk folkepension I Danmark gælder princippet om brøkpension, hvor størrelsen af folkepensionen bygger på opholdstiden i Danmark. Retten til fuld folkepension er således betinget af mindst 40 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Udgør opholdstiden mindre end 40 år, udbetales folkepensionen med en brøk. I henhold til gældende pensionslove er flygtninge imidlertid undtaget fra de sædvanlige optjeningsregler. For at harmonisere optjeningsreglerne for folkepension er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om at afskaffe flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af folkepension. Dermed omfattes flygtninge af de samme principper, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. Flygtninge, der ikke længere vil kunne modtage fuld folkepension, kan efter en konkret individuel vurdering modtage personligt tillæg efter pensionsloven, starthjælp eller kontanthjælp. For at give herboende flygtninge mulighed for at indrette sig på de ændrede regler indføres en overgangsordning på 10 år. De nye regler træder i kraft 1. januar 2011.«Med dette lovforslag harmoniseres reglerne om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension for personer, som har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven, med reglerne for opgørelse af bopælstid for danskere og øvrige udlændinge. Det vil sige, at flygtninge, der har nået folkepensionsalderen, ikke længere får sidestillet bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget, ved optjening af ret til folkepension. Der foreslås en overgangsordning på 10 år, således at flygtninge, der er ankommet til Danmark før lovens ikrafttræden og når folkepensionsalderen før 1. januar 2021, vil være omfattet af den hidtil gældende regel om opgørelse af bopælstid. Den 10-årige overgangsperiode knyttes til folkepensionsalderen og ikke til ansøgningstidspunktet for folkepension. Herved får en udsættelse af ansøgning om folkepension ikke betydning for retten til at være omfattet af overgangsreglen. 2. Lovforslaget 2.1. Gældende ret Generelle betingelser for ret til folkepension Retten til dansk folkepension er som hovedregel betinget af, at modtageren har dansk indfødsret, fast bopæl her i riget samt har haft mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Bopælskravet betyder, at pensionister som hovedregel skal have fast bopæl i Danmark både på det tidspunkt, hvor der tilkendes pension og ved udbetaling af pensionen. Herudover er der som udgangspunkt et krav om mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Pensionens størrelse afhænger af bopælstiden, det vil sige antallet af år med fast bopæl i Danmark i optjeningsperioden. For folkepensionister er optjeningsperioden fra det fyldte 15. år indtil folkepensionsalderen. Hvis bopælstiden udgør 40 år, kan der udbetales fuld

3 3 folkepension. Hvis bopælstiden er mindre, fastsættes en brøkpension svarende til forholdet mellem bopælstiden og 40 år. For førtidspensionister er optjeningsperioden fra det fyldte 15. år og indtil det tidspunkt, hvorfra der ydes førtidspension. Hvis bopælstiden udgør mindst 4/5 af optjeningsperioden, kan der udbetales fuld førtidspension. Hvis bopælstiden er mindre, fastsættes en brøkpension svarende til forholdet mellem bopælstiden og 4/5 af optjeningsperioden. Når en førtidspensionist overgår til folkepension, beregnes folkepensionen med samme brøk, som førtidspensionen hidtil er blevet udbetalt med. Særlige regler for ret til folkepension for flygtninge For flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven, gælder særlige regler om ret til folkepension. Efter udlændingelovens 7, stk. 1, gives der efter ansøgning opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951 (konventionsstatus). Efter udlændingelovens 7, stk. 2, gives der efter ansøgning opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (beskyttelsesstatus). En flygtning, der befinder sig uden for Danmark, kan blive genbosat i Danmark efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation. Det sker på baggrund af udlændingelovens 8. Der gælder to undtagelser for flygtninge, der er meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 7 eller 8, for så vidt angår ret til og optjening af social pension: Der stilles ikke krav om dansk statsborgerskab. Ved opgørelse af bopælstiden her i riget medregnes bopælstid i oprindelseslandet. Det samme gælder bopælstid i andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til udlændingelovens 7. Bopælstid i oprindelseslandet medregnes også i forhold til kravet om en mindstebopælstid på 3 år. Der gælder desuden følgende regler vedrørende medregning af bopælstid i oprindelseslandet: Medregning af bopælstiden i oprindelseslandet finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk statsborgerskab. Medregning af bopælstiden i oprindelseslandet finder kun anvendelse, så længe den pågældende har fast bopæl her i riget. Dog har flygtninge, der er omfattet af EF-forordningerne, ret til at få udbetalt samme beløb som i Danmark, hvis de flytter til et land inden for EU/EØS-området eller Schweiz. Medregning af bopælstiden i oprindelseslandet finder ikke anvendelse for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet eller andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til udlændingelovens Beskæftigelsesministeriets overvejelser En harmonisering af optjeningsreglerne for folkepension indebærer, at flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet afskaffes. Dermed omfattes flygtninge af de samme regler for optjening af ret til folkepension, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. Flygtninge, der ikke længere vil kunne modtage fuld folkepension, kan efter en konkret individuel vurdering modtage personligt tillæg efter pensionsloven, starthjælp eller kontanthjælp. Flygtninge, der har opholdt sig mindst 3 år her i riget, inden folkepensionsalderen vil modtage en brøkpension beregnet efter den faktiske opholdstid i riget. Flygtninge, der ikke har opholdt sig mindst 3 år her i riget før folkepensionsalderen vil ikke være berettiget til pension på grund af optjeningsreglerne. Den sidstnævnte gruppe omfatter dels flygtninge, som kommer til Danmark umiddelbart inden opnåelse af folkepensionsalderen, dels flygtninge, som først får opholdstilladelse i Danmark efter folkepensionsalderen og dermed ikke længere kan optjene ret til dansk pension. Er der optjent ret til en brøkpension, vil folkepensionisten efter en konkret behovsvurdering kunne modtage supplement til folkepensionen i form af personligt tillæg. Personligt tillæg kan ydes efter ansøgning, og efter kommunen har truffet afgørelse herom på baggrund af en konkret individuel vurdering. Flygtninge, der ankommer til landet i en ung alder, vil have mulighed for at optjene ret til en fuld folkepension. Jo ældre en flygtning er, når vedkommende ankommer til Danmark, jo mindre vil brøkpensionen være. Ankommer flygtningen til Danmark før det fyldte 62. år (ved den gældende folkepensionsalder på 65), vil kravet om en mindstebopælstid på 3 år kunne opfyldes. Pågældende vil dermed blive berettiget til en brøkpension som folkepensionist. Flygtninge, som ikke kan opnå ret til folkepension, vil i stedet på lige vilkår med andre, kunne være berettiget til at modtage introduktionsydelse, starthjælp eller kontanthjælp.

4 4 Flygtninge, der ikke kan opnå ret til folkepension, vil kunne få udbetalt starthjælp i 7 år efter ankomsten til landet og herefter kontanthjælp med et beløb, der månedligt svarer til, hvad en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepension kan få udbetalt. Det fremgår af 27 i lov om aktiv socialpolitik. Disse regler er allerede gældende for andre personer, der ikke har optjent ret til folkepension, herunder indvandrere m.fl. Personer, der har ret til folkepension, kan opnå ret til boligstøtte efter de gunstige regler om boligydelse. Personer, der modtager folkepension, har desuden mulighed for at søge om andre ydelser, som fx nedsat licens, børnetilskud, helbredstillæg m.v. Flygtninge, der ikke opnår ret til folkepension, vil ikke være berettiget til disse ydelser. Til gengæld har disse personer - ligesom andre modtagere af starthjælp og kontanthjælp - mulighed for at søge om hjælp efter den sociale lovgivning, fx boligsikring, hjælp til enkeltudgifter efter aktivloven m.v Lovforslagets indhold Med lovforslaget foreslås en harmonisering af optjeningsreglerne for folkepension. Dermed omfattes flygtninge af de samme principper, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. De særlige optjeningsregler for flygtninge opretholdes dog i forhold til førtidspension. Flygtninge, der modtager fuld folkepension, kan efter en konkret individuel vurdering modtage personligt tillæg efter pensionsloven, starthjælp eller kontanthjælp. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Forslaget har virkning for flygtninge, der ankommer til Danmark efter lovens ikrafttræden. Disse flygtninge ligestilles ved opgørelse af bopælstid med danskere og andre udlændinge ved ansøgning om folkepension. For flygtninge, der er ankommet til Danmark før lovens ikrafttræden, er der foreslået en overgangsordning, hvorefter den hidtil gældende 9 i lov om social pension fortsat finder anvendelse for flygtninge, som når folkepensionsalderen før 1. januar Den 10-årige overgangsperiode knyttes til folkepensionsalderen og ikke til ansøgningstidspunktet for folkepension. Herved vil en udsættelse af ansøgning om folkepension til efter den 1. januar 2021, for personer der har opnået folkepensionsalderen inden denne dato, ikke medføre et tab af rettigheder. Flygtninge kan have udsat en ansøgning om folkepension på grund af arbejde, sygdom, forglemmelse eller andre årsager. Overgangsordningen for herboende flygtninge er foreslået, for at disse personer ikke med en meget kort frist får ændret i retten til folkepensionen. De herboende flygtninge, der ikke er omfattet af overgangsreglen, kan nå at optjene mindst 10 år yderligere og får samtidig mulighed for at tilpasse sig til de ændrede regler, således at de bedre kan planlægge pensionisttilværelsen. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Den foreslåede harmonisering af regler for opgørelse af bopælstid for folkepensionister skønnes at berøre mindre end 200 personer årligt på kort sigt. Det skønnes, at forslaget vil betyde en mindreudgift (før skat) på ca. 1 mio. kr. i 2011, jf. tabellen nedenfor. Tabel. Mindreudgifter ved forslaget om harmonisering af opgørelse af bopælstid for folkepension til flygtninge Mio. kr Folkepension 1,6 4,9 9,8 16,4 Kontanthjælp, stat -0,3-0,8-1,7-2,8 Kontanthjælp, kommune -0,5-1,7-3,3-5,5 Mindreudgift i alt 0,8 2,4 4,9 8,1 Som følge af den foreslåede harmonisering af opgørelse af bopælstid for folkepensionister vil der være mindreudgifter til folkepension, og merudgifter til kontanthjælp (starthjælp og kontanthjælp). Udgifterne til folkepension er 100 pct. statsfinansieret, mens kontanthjælpsudgifterne er finansieret af kommunerne med statslig refusion. Disse udgifter er omfattet af den kommunale budgetgaranti. De samlede mindreudgifter er begrænsede i de første år og vedrører alene nytilkomne flygtninge som følge af overgangsordningen. Hertil kommer mindreudgifter til boligydelse for den gruppe af flygtninge, der ikke vil være berettiget til folkepension, samt mindreudgifter til særlige ydelser som folkepensionister i øvrigt kunne være berettiget til. Omvendt må det forventes, at flere flygtninge vil være berettiget til boligsikring, særlig støtte og enkeltydelser

5 5 efter aktivloven. De samlede udgifter til boligstøtte og særlig individuel støtte skønnes upåvirket af lovforslaget. Efter overgangsperiodens udløb stiger mindreudgifterne betydeligt op til i størrelsesordenen 350 mio. kr. i årene omkring 2035, hvorefter mindreudgiften gradvist falder til på lang sigt at udgøre ca. 90 mio. kr. årligt. Den særligt store mindreudgift, der topper omkring 2035, skyldes, at den ekstraordinært store gruppe af flygtninge, som kom til landet i midten og slutningen af 1990 erne og i starten af det nye årtusinde, i disse år gradvist overgår til folkepension. Faldet i mindreudgifterne frem til det langsigtede niveau, der stabiliseres efter år 2060 på de nævnte omkring 90 mio. kr., afspejler, at ændringen på lang sigt alene vedrører den løbende årlige tilgang af nytilkomne flygtninge, der overgår til folkepension. Lovforslaget vil medføre øget sagsbehandling i kommunerne, da der må forventes et øget antal ansøgninger om personligt tillæg til brøkpension samt et øget antal ansøgninger om hjælp efter aktivloven, starthjælp, kontanthjælp og enkeltydelser. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vil medføre, at der vil være flere flygtninge, der ansøger kommunen om personlige tillæg, starthjælp, kontanthjælp og enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget sendes i høring samtidig med lovforslagets fremsættelse i Folketinget til følgende myndigheder, organisationer m.v.: KL, Socialchefforeningen, Dansk Socialrådgiverforening, Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Institut for Menneskerettigheder og Dansk Flygtningehjælp. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Merudgifter Negative konsekvenser/ Forslaget om harmonisering af regler for opgørelse af bopælstid for folkepensionister skønnes at medføre samlede offentlige mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2011, 2,4 mio. kr. i 2012, 4,9 mio. kr. i 2013 og 8,1 mio. kr. i De statslige mindreudgifter skønnes til 1,3 mio. kr. i 2011, 4,1 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013 og 13,8 mio. kr. i De kommunale merudgifter skønnes til 0,5 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012, 3,3 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. i Ingen Øgede administrative byrder for kommuner.

6 6 Økonomiske og administrative Ingen konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen borgerne Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Flere ansøgninger om personlige tillæg, starthjælp, kontanthjælp og enkeltydelser efter aktivloven. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter de gældende regler sidestilles bopælstid i oprindelseslandet med bopæl her i riget ved opgørelse af bopælstid for personer, der har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Tilsvarende gælder ved opgørelse af mindstebopælstiden på 3 år, jf. lovens 4. Den gældende bestemmelse omfatter således både opgørelse af bopælstid ved tilkendelse af førtidspension og ved tilkendelse af folkepension. Det foreslås, at opgørelse af bopælstid for personer, der når folkepensionsalderen, og som har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven, harmoniseres med opgørelsen af bopælstid for danskere og andre udlændinge. Det betyder, at der som udgangspunkt alene optjenes ret til folkepension på baggrund af bopælstiden her i riget i optjeningsperioden, og at retten til folkepension for flygtninge også er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget i optjeningsperioden. Flygtninge, der ankommer til landet efter det fyldte 62. år (i forhold til den gældende folkepensionsalder på 65 år), vil dermed ikke kunne opnå ret til folkepension, da betingelsen om 3 års fast bopæl her i riget i optjeningsperioden ikke kan opfyldes. Disse flygtninge kan i stedet for folkepension være berettiget til introduktionsydelse, starthjælp og kontanthjælp efter 7 års bopæl i landet. Når der er opnået ret til kontanthjælp, udbetales denne efter aktivlovens 27, og udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen. Efter forslaget er det alene i forhold til opgørelse af bopælstid for folkepension, at optjeningsreglerne ændres for flygtninge. Flygtninge vil således fortsat få godskrevet bopælstid i oprindelseslandet, hvis der skal tilkendes førtidspension. Det fremgår af 5, stk. 3, i lov om social pension og 6 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., at når en førtidspensionist overgår til folkepension fra folkepensionsalderen, udbetales pensionen med samme antal fyrretyvendedele, som pensionen hidtil har været fastsat med. Denne ret vil efter forslaget blive opretholdt, således at pensionister, der har fået sidestillet bopælstid ved tilkendelsen af førtidspension, bevarer denne ved overgang til folkepension. Folkepensionister, der har bevaret denne ret, er efter forslaget omfattet af de samme regler som førtidspensionister efter forslaget til lovens 9, stk Til stk. 1 Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Forslaget har virkning for flygtninge, der i forbindelse med ansøgning om asyl ankommer til Danmark efter lovens ikrafttræden. Til stk. 2 Det foreslås, at der fastsættes en overgangsordning for flygtninge, der i forbindelse med ansøgning om asyl, er ankommet til Danmark forud for lovens ikrafttræden, således at ophævelsen af de hidtil gældende regler for opgørelse af bopælstid først får virkning efter en overgangsperiode på 10 år. Den hidtil gældende 9 i lov om social pension finder således fortsat anvendelse for flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven og som når folkepensionsalderen før 1. januar Den 10-årige overgangsperiode knyttes til folkepensionsalderen og ikke til ansøgningstidspunktet for folkepension. Herved får en eventuel udsættelse af ansøgning om folkepension ikke betydning for, om den pågældende er omfattet af overgangsreglen. En ansøgning om folkepension kan være udsat på grund af arbejde, sygdom, forglemmelse eller andre årsager. Overgangsordningen for herboende flygtninge betyder, at disse personer ikke får ændret i deres ret til folkepension med en meget kort frist. Desuden kan de

7 7 herboende flygtninge, der ikke er omfattet af overgangsreglen, nå at optjene mindst 10 år yderligere svarende til mindst ¼ af den fulde folkepension. Dette giver denne gruppe mulighed for at tilpasse sig til de ændrede regler og for at planlægge pensionisttilværelsen.

8 8 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, foretages følgende ændring: 9.Ved opgørelse af bopælstid for en person omfattet af 2, stk. 2, nr. 2, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret Stk. 2.Stk. 1 anvendes kun så længe, den pågældende har fast bopæl her i riget. Stk. 3.Stk. 1 anvendes ikke for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk affattes således:» 9.Ved opgørelse af bopælstid for personer, der tilkendes førtidspension og som er omfattet af 2, stk. 2, nr. 2, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Stk. 2.Stk. 1 finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret. Stk. 3.Stk. 1 anvendes kun så længe, den pågældende har fast bopæl her i riget. Stk. 4.Stk. 1 anvendes ikke for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk. 1. Stk. 5.Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse, når en person er overgået fra førtidspension til folkepension ved folkepensionsalderen, jf. 5, stk. 3 i denne lov og 6 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«2 Stk. 1.Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2.Den hidtil gældende 9 i lov om social pension finder fortsat anvendelse ved opgørelse af optjeningsgrundlaget for ret til folkepension for personer, der: 1) er ankommet til Danmark før lovens ikrafttræden og 2) har nået folkepensionsalderen før 1. januar 2021.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension 1. november 2010 Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension J.nr. 2010-2010710 JØP 1 Indledning Baggrunden for denne analyse vedrørende flygtninges optjening af ret til pension

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 147 Offentligt Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig-forsørgersats til

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 220 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Midlertidig nedsættelse

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af repatrieringsloven

Forslag. til. Lov om ændring af repatrieringsloven Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Integration og Demokrati J.nr. 2013-5755 alb 11. december 2013 Fremsat den 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af refusionssatser) 1 I lov

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Høringsudkast: Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. I medfør af 26, stk. 5, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kontoplanen 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 76 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsbidrag (Trækfritagelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2015/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/15482 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lovforslag nr. L 145 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 28-212 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr.

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Folketingets Finansudvalget lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk

Læs mere

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte

Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte 96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning

Læs mere

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling.

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling. Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Holbergsgade 6 1057 København K KL s bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ny balance

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag LBK nr 1095 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2011/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0011482 Fremsat den 21. november

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 1998-2002

FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 1998-2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 4.1 Juni 22 FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 1998-22 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 560 af 29/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 8 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Fødevareministeriet Den 17. juli 2007 Udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om delpension (Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode

Læs mere

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år.

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år. 2013-23 Familiesammenføring med ægtefælle med to særbørn i Danmark En dansk mand klagede over, at Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle afslag på opholdstilladelse,

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-611-0076 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Orientering: Lovændringer integrationsområdet

Orientering: Lovændringer integrationsområdet Punkt 4. Orientering: Lovændringer integrationsområdet 2015-036697 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering redegørelse for lovændringer på integrationsområdet

Læs mere

2015/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v.

2015/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v. 2015/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13279 Fremsat den 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdomsydelser

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdomsydelser 2009/1 BSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. marts 2010 af Özlem Sara Cekic (SF), Eigil Andersen (SF), Lennart Damsbo-Andersen (S),

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) L 3 Bilag 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) L 3 Bilag 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) L 3 Bilag 4 Offentligt Beskæftigelsesministeriet ydelser@sm.dk chho@sm.dk epi@sm.dk Vedrørende forslag L3 til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Maj 6 Analysens hovedkonklusioner I maj blev der indgået en aftale om senere tilbagetrækning. Aftalen

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

SKØN BUDGET 2013-2016

SKØN BUDGET 2013-2016 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Dato: 10. februar 2011 J.nr.: 11/04028 Folketinget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik

Læs mere

Forslag. Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Forslag. Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) 2010/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0013762 Fremsat den 10. november

Læs mere

2007/2 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2007/2 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2007/2 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-6869 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt 26. april 2016 J.nr. 15-1434179 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr 1508 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015250 Senere ændringer

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 2000-2004

FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 2000-2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Sept. 4 FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, -4 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Bedre vilkår for at fastholde ældre medarbejdere og for at ansætte pensionister

Bedre vilkår for at fastholde ældre medarbejdere og for at ansætte pensionister Bedre vilkår for at fastholde ældre medarbejdere og for at ansætte pensionister Lettere at vælge arbejde frem for folkepension Et nyt sæt regler gør det lettere end tidligere for virksomheder at holde

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag LBK nr 856 af 23/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 4961

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Indsamling af oplysninger om kontanthjælp Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Indberettes senest den 12. juli 2004 Indholdsmæssige spørgsmål rettes til: Integrationsministeriet,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget L 8 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget L 8 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget L 8 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1-4 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg vedr. L8. Spørgsmål nr. 1 Ministeren bedes angive

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 10 af 12/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Pensionsstyrelsens behandling af internationale pensionssager Kvalitetsmåling 2010

Pensionsstyrelsens behandling af internationale pensionssager Kvalitetsmåling 2010 Pensionsstyrelsens behandling af internationale pensionssager Pensionsstyrelsens behandling af internationale pensionssager Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET-

Læs mere

1. Nye medlemslande i EU lovvalg, pension, familieydelser

1. Nye medlemslande i EU lovvalg, pension, familieydelser Nr. 1, april 2004 TEMANUMMER OM UDVIDELSEN AF EU 1. MAJ 2004 Dette Nyhedsbrev om international social sikring er et temanummer, der udelukkende giver information om konsekvenserne af udvidelsen af EU med

Læs mere

Svar 1: Det fremgår af artikel 21, at kommunen ikke må diskriminere flygtninge i forhold til andre udlændinge i boligforhold.

Svar 1: Det fremgår af artikel 21, at kommunen ikke må diskriminere flygtninge i forhold til andre udlændinge i boligforhold. Notat Til Medlem af Aarhus Byråd Maria Sloth Side 1 af 13 Svar på 10-dages forespørgsel fra medlem af Aarhus Byråd Maria Sloth (EL) til rådmand Thomas Medom om integrationsydelsen Integrationsydelsen:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 127 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld,

Læs mere