2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag."

Transkript

1 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien (Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.) 1 I lov nr. 85 af 20. februar 2008 om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien, som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009, foretages følgende ændring: 1. Efter 6 indsættes:» 7. Indkomstskatterne nedsættes efter anmodning for en person, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som kun kunne beskattes i Danmark efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 mellem Danmark og Frankrig. Nedsættelsen gælder, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat af den pågældende tjenestemandspension. Såfremt personen betaler fransk skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, kan nedsættelsen ikke overstige den del af den samlede franske skat, der efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den i Frankrig beskattede indkomst vedrører den del af indkomsten, der udgør tjenestemandspensionen. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af indkomstskatterne, som de er beregnet, inden nedsættelsen er givet, der vedrører tjenestemandspensionen. Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og kun den ene ægtefælle er omfattet af stk. 1, nedsættes efter anmodning den anden ægtefælles indkomstskatter af dansk tjenestemandspension, som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar 2008, og som kun kunne beskattes i Danmark efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 med Frankrig. Nedsættelsen gælder, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig. Stk. 1, pkt., finder tilsvarende anvendelse. 7 A. En person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af lønnen for dette arbejde, hvis konsortiet har effektiv ledelse i en anden stat, Færøerne eller Grønland. Fritagelsen gælder, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien.«Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april

2 Stk. 2. Loven har virkning fra indkomståret

3 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget går for det første ud på indførelse af en overgangsregel med nedsættelse af dansk beskatning for personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension. Lovforslaget går for det andet ud på indførelse af en overgangsregel med fritagelse for dansk beskatning for personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og som er ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til tjeneste om bord på fly eller skib i international trafik. 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Danske tjenestemandspensioner Opsigelsen af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst medførte, at både Danmark og Frankrig beskatter dansk tjenestemandspension, der udbetales til personer i Frankrig. Der er indført en overgangsordning for danske sociale og private pensioner for personer, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007, hvor lovforslaget om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev fremsat, og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk social eller privat pension, samt for disse personers ægtefæller. Lovforslaget går ud på at indføre en overgangsordning for dansk tjenestemandspension, som også skal gælde for personer, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007, hvor lovforslaget om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev fremsat, og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension, samt for disse personers ægtefæller Medarbejdere på fly eller skibe Opsigelsen af den dansk-franske og den dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomst medførte, at personer, hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, som er ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til tjeneste om bord på fly eller skib i international trafik, skal betale dansk skat af lønnen for dette arbejde. De partier, som indgik rammeaftalen med bemyndigelse til opsigelse af de to overenskomster, er enige om at udvide overgangsreglerne, så de også omfatter personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, hvis konsortiet har effektiv ledelse i udlandet. Det medfører, at disse personer på samme måde som pensionister i de to lande fritages for dansk beskatning af deres løn fra konsortiet, så denne indkomst i stedet beskattes på fransk, henholdsvis spansk, skatteniveau. Fritagelsen gælder, så længe de pågældende forbliver hjemmehørende i samme stat. 3. Gældende ret 3.1. Danske tjenestemandspensioner Efter kildeskattelovens 2 er personer hjemmehørende i udlandet skattepligtige til Danmark af deres danske tjenestemandspension. For personer hjemmehørende i Frankrig medførte den dansk-franske dob- 3

4 beltbeskatningsoverenskomsts artikel 12 tidligere, at det kun var Danmark, der kunne beskatte denne pension. Frankrig skulle således undlade at beskatning. Opsigelsen af overenskomsten medførte, at Frankrig ikke længere er forhindret i at beskatte personer hjemmehørende i Frankrig af deres danske tjenestemandspension. Frankrig har ikke som de fleste andre lande, som f.eks. Danmark og Spanien en generel regel om, at personer og selskaber hjemmehørende i dette land, som har indkomst fra udlandet, kan få den franske skat af denne indkomst nedsat under hensyn til udenlandsk beskatning af samme indkomst. Frankrig bebudede i efteråret 2008 at ville indføre en regel om dobbeltbeskatningslempelse for indkomst fra Danmark. Men reglen, som blev indført i juli 2010, omfatter ikke dansk pension Medarbejdere på fly eller skibe Denne del af lovforslaget omfatter personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, hvis konsortiet har effektiv ledelse i udlandet. I praksis omfatter forslaget piloter og kabinepersonale, som er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og ansat af SAS med base i København til arbejde om bord på fly i international trafik. Nu er der ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Det medfører, at de pågældende er begrænset skattepligtige til Danmark af deres løn fra konsortiet efter kildeskattelovens 2, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien stadig var gældende, ville Danmarks mulighed for at beskatte de pågældende af denne løn, afhænge af overenskomstens bestemmelser. Den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1957 havde ikke nogen bestemmelse om beskatning af løn for personer, som arbejdede på fly eller skib i international trafik. Overenskomstens artikel 14 bestemte, at løn, honorar og andre lignende vederlag kun kunne beskattes i den kontraherende stat, på hvis territorium den personlige virksomhed blev udøvet, hvorved disse indkomster var indtjent. De danske og franske myndigheder indgik en aftale om, at tjeneste om bord på skibe i international trafik blev anset for udøvet i den stat, hvor det pågældende rederi havde virkelig ledelse. Danmark anvendte denne aftale tilsvarende for personer, der arbejder om bord på fly i international trafik. Aftalen mellem myndighederne dækkede altså ikke tilfælde, hvor vederlag for arbejde om bord på skib eller fly i international trafik blev udbetalt her fra landet, men arbejdet blev udført for en arbejdsgiver, som ikke havde virkelig ledelse her i landet. Når indkomst ikke var behandlet af andre bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, kunne indkomsten kun beskattes i den stat, hvor modtageren var hjemmehørende. Den dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 15, stk. 1, medførte, at gage, løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde kun kunne beskattes i den stat, hvor modtageren var hjemmehørende. Hvis arbejdet blev udført i den anden stat, kunne vederlaget herfor dog beskattes i denne anden stat, med mindre der var tale om kortvarigt arbejde m.v. Artikel 15, stk. 3, medførte, at vederlag for arbejde, der blev udført om bord på fly eller skib i international trafik, kunne beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse havde sit sæde. Artikel 15, stk. 3, dækkede altså ikke tilfælde, hvor vederlag for arbejde om bord på skib eller fly i international trafik blev udbetalt her fra landet, men arbejdet blev udført for en arbejdsgiver, som ikke havde virkelig ledelse her i landet. I tilfælde, hvor indkomst ikke var behandlet i andre bestemmelser i overenskomsten, kunne indkomsten kun beskattes i den stat, hvor modtageren var hjemmehørende. 4

5 4. Lovforslaget 4.1. Danske tjenestemandspensioner Lovforslaget går ud på at undgå dobbeltbeskatning af dansk tjenestemandspension, som udbetales til personer, som var blevet hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007, hvor lovforslaget om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med dette land blev fremsat, og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension. Den foreslåede regel skal også omfatte ægtefæller. En tilsvarende regel om dobbeltbeskatningsnedsættelse fandtes i lov nr. 85 af 20. februar 2007 om opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig. Reglen blev ophævet ved lov nr. 351 af 6. maj 2009 som følge af, at Frankrig havde bebudet at indføre en regel om dobbeltbeskatningsnedsættelse for indkomst fra Danmark. En indkomst, som betales fra et land til en modtager i et andet land, kan nemlig ikke være omfattet af regler i begge lande om nedsættelse for det andet lands skat Medarbejdere på fly eller skibe Lovforslaget går ud på, at de personer, som var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget om bemyndigelse til opsigelse af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med henholdsvis Frankrig og Spanien den 28. november 2007 og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af deres løn for dette arbejde, hvis konsortiet har effektiv ledelse i udlandet. I praksis omfatter forslaget piloter og kabinepersonale, som er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og ansat af SAS med base i København til arbejde om bord på fly i international trafik. SAS-konsortiet har virkelig ledelse i Stockholm. Nu er der ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Det medfører, at de pågældende er begrænset skattepligtige til Danmark af deres løn fra SAS efter kildeskattelovens 2, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien stadig var gældende, ville Danmarks mulighed for at beskatte de pågældende af deres løn fra SAS, afhænge af overenskomstens bestemmelser. Den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst havde ikke nogen bestemmelse om beskatning af løn for personer, som arbejdede på fly i international trafik. I tilfælde, hvor indkomst ikke er behandlet af andre bestemmelser i overenskomsten, kan denne indkomst kun beskattes i dens stat, hvor den pågældende er hjemmehørende. Den dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomst medførte, at vederlag for personligt arbejde, der udføres om bord på et fly i international trafik i international trafik, beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. I tilfælde, hvor indkomst ikke er behandlet af andre bestemmelser i overenskomsten, kan denne indkomst kun beskattes i dens stat, hvor den pågældende er hjemmehørende. SAS-konsortiets virkelig ledelse har ikke sit sæde i Danmark, men i Sverige, der ikke var en kontraherende stat i forhold til de to overenskomster. Lønindkomst fra SAS var derfor omfattet af de to overenskomsters artikel om såkaldt anden indkomst. Denne artikel medførte, at indkomsten kun kunne beskattes i den stat, hvor indkomstmodtageren var hjemmehørende. Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien stadig var gældende, ville Danmark altså ikke kunne beskatte de pågældende af deres løn fra SAS. 5

6 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører skattefritagelse for begrænset skattepligtige, som er hjemmehørende i Frankrig og Spanien og ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly i international trafik. Det indebærer isoleret et provenutab fra og med indkomståret I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien (L 13 fra Folketingsåret (2. samling)) blev der ikke påregnet et merprovenu som følge af bortfaldet af denne skattefritagelse. Lovforslaget medfører desuden genindførelsen af en overgangsregel med dobbeltbeskatningslempelse for danske tjenestemandspensionister, som er hjemmehørende i Frankrig. Det indebærer et provenutab fra og med indkomståret I forbindelse med ophævelsen af denne regel (L 125 fra Folketingsåret ) blev der påregnet et merprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt. Dette merprovenu bortfalder altså nu. For begge elementer gælder, at provenutabet vil bortfalde i takt med, at de omfattede personer ikke længere er omfattet af overgangsreglen. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Det ene af lovforslagets elementer er en overgangsregel med dobbeltbeskatningslempelse for danske tjenestemandspensionister hjemmehørende i Frankrig. En tjenestemandspensionist kan få den danske skat af sin danske tjenestemandspension nedsat med et beløb svarende til den betalte franske indkomstskat af samme pension. Hvis pensionisten har anden indkomst, som Frankrig beskatter, gives der kun nedsættelse af den danske skat med et beløb svarende til den del af den betalte franske skat, der vedrører den danske tjenestemandspension. Den forholdsmæssige beregning kan medføre administrativt besvær for det offentlige. SKAT har oplyst, at ændringen vil medføre ændringer i SKATs systemer, og at omkostningerne hertil skønnes at være på ca. 1,5 mio. kr. Det andet af lovforslagets elementer er en overgangsregel for medarbejdere hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde ombord på fly eller skib i international trafik. Denne del af lovforslaget vil ikke medføre nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har ikke været på høring. 6

7 13. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindre udgifter Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Negative konsekvenser/ merudgifter Bortfald af ikke-indbudgetteret merprovenu fra opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien vedrørende aflønning for personer i disse lande, som er ansat med base i København af internationale luftfartseller skibsfartskonsortier. Provenutab på ca. 5 mio. kr. årligt vedrørende danske tjenestemandspensionister i Frankrig. Administrativt besvær vedrørende overgangsreglen med dobbeltbeskatningsnedsættelse for danske tjenestemandspensionister i Frankrig. Engangsudgift til systemændringer på ca. 1,5 mio. kr. Ingen Den foreslåede regel i 7 svarer til 5 i lov nr. 85 af 20. februar 2008, som blev ophævet ved lov nr. 351 af 6. maj , stk. 1, omfatter personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension. Reglen gælder også for en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og som senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage dansk tjenestemandspension, selv om den pågældende har været fraflyttet Frankrig. Reglen gælder for en person, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Reglen gælder altså ikke efter indtræden af fuld skattepligtig til Danmark, uanset eventuel bevarelse af fuld skattepligt til Frankrig. I så fald ophører reglen med at gælde for den pågældende med virkning for fremtiden. 7

8 Reglen medfører, at Danmark fortsat vil beskatte dansk tjenestemandspension, som udbetales til en person, omfattet af 7, men modtageren kan efter anmodning få den danske skat nedsat med et beløb, svarende til den betalte franske skat af denne pension. Er den franske skat mindre end den danske, skal forskellen betales som dansk skat. Hvis den franske skat skulle være højere end den danske, vil der alene blive tale om fransk beskatning. I så fald vil forskellen mellem fransk skat og dansk skat ikke kunne nedsætte dansk skat af anden indkomst. Ordningen skal i princippet administreres på samme måde, som allerede gælder for pensionister, der er hjemmehørende i Portugal, efter artikel 23, stk. 1, litra d, i den dansk-portugisiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. bekendtgørelse nr. 16 af 17. juni Den franske skat, der for tiden gives nedsættelse for, omfatter indkomstskatten (l impõt sur le revenu), almindelige sociale bidrag (contributions sociales généralisées) og bidrag til dækning af social gæld (contributions pour le reimbursement de la dette sociale). Nedsættelsen vil også omfatte andre franske skatter af samme art, som senere måtte blive indført. En person, som bliver omfattet af den nye 7, vil som regel også have anden indkomst end tjenestemandspensionen. Der vil typisk være tale om f.eks. af dansk social eller privat pension, som i så fald vil være fritaget for dansk indkomstbeskatning efter andre overgangsregler, eller anden indkomst fra Danmark, f.eks. som udbytte af danske aktier. Personen kan også have anden indkomst, f.eks. fra Frankrig eller andre lande. I tilfælde, hvor en person betaler fransk skat både af dansk tjenestemandspension og af anden indkomst, beregnes dansk dobbeltbeskatningsnedsættelse for tjenestemandspensionen som et beløb, svarende til en forholdsmæssig del af den betalte franske skat. Den forholdsmæssige del beregnes som den del af den betalte franske skat, der vedrører den danske tjenestemandspension efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den indkomst, som er beskattet i Frankrig. Fransk personbeskatning adskiller sig fra dansk personbeskatning derved, at indkomstskatten påhviler en husholdning og ikke de enkelte personer i husholdningen. En husholdning omfatter ægtefæller og deres hjemmeborende ugifte børn under 18 år. I tilfælde, hvor en tjenestemandspension, der er omfattet af 7, indgår i fransk beskatning af en husholdnings indkomst, beregnes dansk dobbeltbeskatningsnedsættelse for tjenestemandspensionen som et beløb, svarende til en forholdsmæssig del af den betalte franske skat af hele husholdningens indkomst. Den forslåede 7, stk. 2, medfører, at hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007, og kun den ene ægtefælle modtog dansk tjenestemandspension den 31. januar 2008, mens den anden ægtefælle først senere begynder at modtage dansk tjenestemandspension, kan den anden ægtefælle få nedsat sin skat efter samme regler som den førstnævnte ægtefælle. I så fald vil begge ægtefællers tjenestemandspension indgå ved fransk beskatning af samme husholdnings indkomst. Der vil så skulle beregnes en fransk skat for hver ægtefælles tjenestemandspension som en forholdsmæssig del af samme franske skat. Det kan altså medføre, at en ægtefælle i husholdningen får nedsættelse for fransk skat, som er betalt af den anden ægtefælle i samme husholdning. Når en person er berettiget til dobbeltbeskatningsnedsættelse af dansk tjenestemandspension efter den foreslåede 7, indgår dobbeltbeskatningsnedsættelsen ved forskudsansættelsen af vedkommende, så den foreløbige indeholdelse af kildeskat af tjenestemandspension i et kalenderår så vidt muligt svarer til de beløb af skatter, der udskrives efter årets udløb. Den ny bestemmelse i 7 A omfatter personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og som er ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium med effektiv ledelse i udlandet. 8

9 I praksis vil den foreslåede regel omfatte piloter og kabinepersonale fra SAS, som bevarer den fritagelse for dansk beskatning, som de tidligere har været omfattet af efter de nu opsagte dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Skattefritagelsen gælder alene, så længe de pågældende forbliver hjemmehørende i samme land. Skattefritagelsen ophører altså, hvis en person bliver fuldt skattepligtig til Danmark, også selv om den pågældende forbliver fuldt skattepligtig til Frankrig, henholdsvis Spanien. I så fald ophører reglen med at gælde for den pågældende med virkning for fremtiden. Til 2 Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. april 2011, men have virkning fra og med indkomståret 2009, som var det første år, hvor den dansk-franske, henholdsvis dansk-spanske, dobbeltbeskatningsoverenskomst ophørte at have virkning. Det bemærkes, at der er tale om tilbagevirkende kraft af begunstigende karakter. 9

10 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 1. Overenskomst af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af regler om gensidig bistand med hensyn til skatter af indkomst og formue, jf. bekendtgørelse nr. 36 af 27. juni 1958, kan af regeringen opsiges på Danmarks vegne. 2. Overenskomst af 3. juli 1972 mellem Danmark og Spanien til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomstskat og formueskat, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 16. august 1973, kan af regeringen opsiges på Danmarks vegne. 3. Ved opsigelse af de i 1 og 2 nævnte overenskomster bliver en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i dette land, fritaget for beskatning af de pågældende indtægter, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig henholdsvis Spanien. Skattefritagelsen efter 1. pkt. gælder også for andre pensioner, som vedkommende senere modtager, og som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien. Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og kun den ene ægtefælle er omfattet af stk. 1, fritages den anden ægtefælle for beskatning af efterløn eller pension, som vedkommende senere modtager, og som efter de i 1 og 2 nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig henholdsvis Spanien. Lovforslaget I lov nr. 85 af 20. februar 2008 om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien, som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009, indsættes efter 6 som ny paragraffer:» 7. Indkomstskatterne nedsættes efter anmodning for en person, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som kun kunne beskattes i Danmark efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 mellem Danmark og Frankrig. Nedsættelsen gælder, sålænge hvis vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat af den pågældende tjenestemandspension. Såfremt personen betaler fransk skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, kan nedsættelsen ikke overstige den del af den samlede franske skat, der efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den i Frankrig beskattede indkomst vedrører den del af indkomsten, der udgør tjenestemandspensionen. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af indkomstskatterne, som de er beregnet, inden nedsættelsen er givet, der vedrører tjenestemandspensionen. Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og kun den ene ægtefælle er omfattet af stk. 1, nedsættes efter anmodning den anden ægtefælles indkomstskatter af dansk tjenestemandspension, som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar 2008, og som kun kunne beskattes efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 med Frankrig. Nedsættelsen gælder, sålænge ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig. Stk. 1, pkt. finder tilsvarende anvendelse. 7 A. En person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien var ansat med base i København af et internationalt 10

11 4. Ved opsigelse af den i 1 nævnte overenskomst bliver en person, som den 28. november 2007 var omfattet af kildeskattelovens 1, og som på dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig, fritaget for ejendomsværdibeskatning i Danmark af denne ejendom, så længe vedkommende forbliver omfattet af nævnte lovs 1 og ejer den nævnte ejendom. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis der er indgået aftale om erhvervelse af ejendommen senest den 28. november luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af lønnen for dette arbejde, hvis konsortiet har effektiv ledelse i en anden stat, Færøerne eller Grønland. Fritagelsen gælder, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien.«5. Hvis en person den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Danmark, omfatter bestemmelsen i 3, stk. 1, også pension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i det land, hvor modtageren er hjemmehørende, og som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og den ene ægtefælle den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Danmark, omfatter bestemmelsen i 3, stk. 2, også pension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i det land, hvor modtageren er hjemmehørende, og som den anden ægtefælle begynder at modtage efter den 31. januar En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne vederlag fra ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat. Stk. 2. En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne pension i forbindelse med tidligere ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat. Stk. 3. Hvis en person først begynder at modtage vederlag eller pension som nævnt i stk. 1 og 2 fra den 1. januar 2009, gælder disse bestemmelser 11

12 alene, hvis den pågældende betaler fransk skat af den nævnte indkomst. 8. Loven træder i kraft den 1. marts

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien

Forslag. Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien Lovforslag nr. L 120 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 76 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsbidrag (Trækfritagelse for

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven 2007/2 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 220 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Midlertidig nedsættelse

Læs mere

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16.

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H139-11.doc) L31 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

De danske skatteregler bygger grundlæg- Samrådsspørgsmål C - talepapir. Samrådsspørgsmål C. Skattereglerne opstiller.

De danske skatteregler bygger grundlæg- Samrådsspørgsmål C - talepapir. Samrådsspørgsmål C. Skattereglerne opstiller. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 129 Offentligt Tale 18. juni 2014 J.nr. 13-6419017 Samrådsspørgsmål C - talepapir Samrådsspørgsmål C På baggrund af artiklen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love LOV nr 906 af 12/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0030 Senere ændringer til forskriften LBK nr 176 af 11/03/2009 LBK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven) LBK nr 961 af 17/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1843710 Senere ændringer til forskriften LOV nr 651 af 08/06/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms 2008/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -711-0032 Fremsat den 15. maj af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven LBK nr 486 af 14/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0160556 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1347 af 03/12/2013

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2014 VEJ nr 9945 af 24/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning.

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning. 2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar 2008 Betænkning over Forslag til lov om bemyndigelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 127 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven Skatteministeriet J. nr. 15-0022574 Udkast (1.9) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

20. august 2010 EM 2010/28. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat

20. august 2010 EM 2010/28. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat 20. august 2010 EM 2010/28 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Tilkaldevagtordning i forbindelse med fri bil, afskrivning på licensandele, omdannelse

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat,

Læs mere

Kristian Jensen / Henrik Ludolph

Kristian Jensen / Henrik Ludolph J.nr. 2007-711-0008 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Af Skatteminister Kristian

Læs mere

Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen

Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen - 1 Skat af udlodning/ tilbagebetaling fra andelsboligforeningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En andelsboligforening fik 450.000 kr. tilbage fra SKAT efter en klagesag om foreningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 125 Juni 1977 J.nr. 1103-1/77 AFSKRIFT UDBETALING AF VISSE SÆRLIGE YDELSER TIL PERSONER MED ANSÆTTELSE PÅ FUNKTIONÆRVILKÅR

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

2007/2 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016. Forslag. til. (Gennemførelse af internationale konventioner og EU-regler)

2007/2 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016. Forslag. til. (Gennemførelse af internationale konventioner og EU-regler) 2007/2 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Transport- og Energiministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 400-11 Fremsat den 12. december 2007 af transportministeren (Carina

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 8 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Fødevareministeriet Den 17. juli 2007 Udkast

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt 28. oktober 2014 J.nr. 14-2340667 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

04.51 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

04.51 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Betalingen... 3 3. Kommunaldirektørregel... 4 4. Ikrafttræden og

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift

Bekendtgørelse om fastsættelse af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser ved beregning af arveafgift BEK nr 1300 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-512-0042 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om fastsættelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 24. februar 2016 J.nr. 15-2311412 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1)

Bekendtgørelse om land for land-rapportering 1) BEK nr 1133 af 27/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1342223 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om land

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 147 Offentligt Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Tjekliste til brug ved national sambeskatning

Tjekliste til brug ved national sambeskatning Tjekliste til brug ved national sambeskatning Sådan bruger du tjeklisten: I tjeklisten kan du se, hvilke spørgsmål/forhold du bør være opmærksom på i forbindelse med den obligatorisk nationale sambeskatning.

Læs mere

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal - 1 Beskatning af tilflyttere nyt styresignal Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmålet om indtræden af skattepligt ved tilflytning til Danmark eller ved den blotte erhvervelse af bopæl

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig-forsørgersats til

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn På baggrund

Læs mere

Beskatning af kunstnere

Beskatning af kunstnere - 1 Beskatning af kunstnere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I Spørg om Penge den 8. oktober 2011 er omtalt de særlige skatteregler om virksomheders fradrag for udgifter til køb af kunstnerisk

Læs mere

Rundskrivelse nr. 13/08

Rundskrivelse nr. 13/08 Rundskrivelse nr. 13/08 3. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Spørgsmål og svar til ferie-efterlønssagerne II Der henvises

Læs mere

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse Cirkulære om Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 021-06 PKAT nr. J.nr. 06-511-25 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til aftalen... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale

Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale KL HK/KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern LOV nr 377 af 02/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«.

2. I 1, stk. 4, nr. 5, ændres:» 1, stk. 4 og 5,«til:» 3«. 3. I 1, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter»bestemmelserne i«:» 4 og 5,«. Civilafdelingen Dato: 29. oktober 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2015-706-0029 Dok.: 1769212 Justitsministeriets bidrag til Erhvervs- og Vækstministeriets forslag

Læs mere

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år.

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år. 2013-23 Familiesammenføring med ægtefælle med to særbørn i Danmark En dansk mand klagede over, at Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle afslag på opholdstilladelse,

Læs mere

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling.

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling. Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Holbergsgade 6 1057 København K KL s bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ny balance

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt 26. april 2016 J.nr. 15-1434179 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) Skatteministeriet J. nr. 16-0048101 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) 1 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l.

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l. Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l. 2015 Cirkulære af 4. februar 2015 Modst. nr. 003-15 J.nr. 2015-7511-0006 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere