Mathilde Fibiger - Clara Raphael

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mathilde Fibiger - Clara Raphael"

Transkript

1 Mathilde Fibiger - Clara Raphael

2

3 Tine Andersen Lise Busk- Jensen Mathilde Fibiger - Clara Raphael Kvindekamp og kvindebevidsthed i Danmark Medusa

4 Tine Andersen og Lise Busk-Jensen Mathilde Fibiger - Clara Raphael. Kvindekamp og kvindebevidsthed i Danmark I830-I870. (D Forlaget Medusa og fgrfatterne Kebenhavn 1979, l. udg. ISBN Sats: js-sats, Brenshej Tryk: Special-Trykkeriet Viborg Omslagsillustration: Almuelærerindehold fra 1871

5 Indholdsfortegnelse Forord / 7 1. Indledning / 9 2. Teoretiske forudsztninger / Marx/ Habermas / Freud / En analyse af Clara Raphael / Referat af Clara Raphael / Kvindekamp som borgerlig klassekamp / Kvindekamp og kvindefrig~relse / Konklusion / Mathilde Fibigers livsforl~b / Barndom og ungdom / Kampen for en selvstzndig eksistens / I Den danske Statstelegrafs tjeneste / En Skizze efter det virkelige Liv og Minona / Det borgerligt-kapitalistiske samfunds udvikling frem til 1850 / De okonomiske zndringer og produktionen af nye klasser / Landbruget efter 1830 /l Handvzrk, industri og handel / Den politiske kamp mod enevzlden / Den borgerlige offentlighed / Kampen for den borgerlige moral / Guldaldertidens tragiske helte og uskyldsrene heltinder / Offentligheden / Generelt om den litterzre offentligheds udvikling / 132

6 6. Den borgerlige familie / Familien i historisk perspektiv / Familien under kapitalismen / Den borgerlige families funktioner / Den borgerlige familie - et kvindeunivers / Kvindelighedens udgrznsning / Kvinden i den litterzre offentlighed / Skonlitteraturens og forfatternes situation / Poul Martin Moller: Qvindelighed (1823) / Thomasine Gyllembourg: En Hverdagshistorie (1828) / H.C. Andersen: Improvisatoren (1835) / Frederik Paludan-Muller: Adam Homo ( ) / Soren Kierkegaard: In vino veritas (1845) / Christian Winther: Paa Landet (1851) / Konklusion / Clara Raphael - fejden / Anmeldelser i Fadrelandet og Knbenhavnsposten / Pauline, Fanny og Athalie / De ovrige fejdedeltagere / Hvad er Emancipation? og Et Besng / Kvindebevzegelsen / Tiden / Dansk Kvindesamfund dannes 1871 / Kvindelig Fremskridtsforening 1885 / Kvindevalgretsforeningen 1889 / Forsog pa etablering af en materialistisk teori om kvindeundertrykkelsen / Konklusion / 274 Litteraturliste / 28 1

7 Forord Hensigten med denne bog har været den dobbelte, dels at skrive Mathilde Fibigers og hendes forfatterskabs historie og at analysere hendes hovedværk, Clara Raphael, dels at give den brede redeg~relse for kvindernes sociale og bevidstmæssige forhold omk. 1850, som historieb~gerne og litteraturhistorierne indtil nu gerne har fors~mt. Materialet til bogen er oprindeligt samlet og bearbejdet som specialeopgave ved Institut for litteraturvidenskab, K~benhavns Universitet. I sin foreliggende form er den imidlertid et resultat af en grundig omarbejdning, som f~rst og fremmest har haft til hensigt at g~re fremstillingen m.ere pædagogisk og dermed tilgængelig for flere læsere. Det mest synlige resultat er, at de direkte teoretiske analyser og diskussioner nu er samlet i et særskilt afsnit, som det vil være muligt og rimeligt at springe over for de læsere, som hovedsageligt er interesserede i det historiske og/eller litterære stof. Bogen er som helhed resultat af en fælles arbejdsproces. Ved den endelige udarbejdelse har vi dog delt afsnittene imellem os, saledes at Tine Andersen har skrevet afsnit 2.1 samt kapitlerne 4, 5, 8 og 9, mens Lise Busk-Jensen har skrevet afsnittene 2.2 og 2.3 samt kapitlerne 3,6 og 7. Maj Forfatterne.

8

9 1. Indledning Det foreliggende arbejde er ferst og fremmest tænkt som et bidrag til oparbejdelsen af historisk og teoretisk viden om kvinders forhold. Clara Raphael er en lille brevroman, som udkom i Kebenhavn i december 1850 og er skrevet af Mathilde Fibiger ( ). Med den bog forsegte en kvinde for farste gang selv at undersege sit kens situation - kvindens placering i sociale og emotionelle relationer - i en litterær form og dermed gere den tilgængelig for offentlig diskussion. Hvor kvinden tidligere udelukkende havde været objekt for offentligheden, der træder hun nu frem som subjekt i den litterære offentlighed. Mathilde Fibigers bog er en kritik af og en protest mod kvindens livsvilkar. Hun er den farste i Danmark, der skriver ud fra den grundlæggende opfattelse, at kvinder og mænd i princippet er ligeværdige samfundsmedlemmer, hvorfor hun kan sætte problemet om kvindernes stilling som problemet om deres undertrykkelse. Clara Raphael er ikke noget hverken filosofisk eller kunstnerisk mesterværk. Man kan i romanens ejensynlige mangler let finde arsager til ikke at beskæftige sig med den. Den rummer kun et lille udsnit af virkeligheden, sa meget som man kan fa eje pa som huslærerinde i en landsby pa Lolland, og dertil er den fyldt med en ung, naiv piges forestillinger om tilværelsen, summen af megen romanlæsning og fa sociale erfaringer. Hverken romanen eller dens forfatterinde nævnes da heller i vor nyeste og mest autoritative litteraturhistorie fra Politikens forlag, og vi har ikke hart Mathilde Fibiger omtale i faglige sammenhænge pa vores institut. Den interesse, der i de sidste Ar er blevet Clara Raphael til del, og som bl.a. viser sig ved, at romanen er blevet genoptrykt i 1976, og i Lise Serensens bog Den n~dvendige nedtur (1977), er ikke kommet fra litteraturhistorikerne, men fra kvinder der mener at kunne bruge Mathilde Fibigers ideer og politiske budskab til noget. Det gælder ogsa for os, at det er vores engagement i den nye

10 kvindebev~gelse, der er udgangspunktet for vores interesse for dennes historiske radder. Den glemsel, der i lange tider har ramt Mathilde Fibiger og hendes forfatterskab, er ikke us~dvanlig. Meget anden litteratur, der ikke ejer fremragende kvaliteter i sig selv eller bidrager til beskrivelsen af szrlig v~sentlige og typiske samfundsmzssige eller individuelle erfaringer, har faet den samme skzbne. Alligevel studsede vi, farste gang vi lagde mzrke til, at Politikens litteraturhistorie kun omtaler en forfatterinde i sidste Arhundrede, og det er Thomasine Gyllembourg. Selv om Clara Raphael ikke er noget mesterv~rk, sa er den vel ikke ringere end f.eks. Ernesto Dalgas bager, der behandles over tre sider i bd. 3 (p ). Det hedder om Dalgas, at hans digtning er»et interessant nyt vidnesbyrd om buddhismens betydning i Danmark i halvfemserne«(op. cit., p.450). Vi ma konstatere, at alle - selv de mest eksotiske - facetter af det af mzndene producerede Andsliv har vmet vigtigere for litteraturhistorien~ forfattere end Mathilde Fibigers arbejder. Fortrzngningen af kvindelige forfatteres produktion fra den traditionelle litteraturhistorie har imidlertid ikke kun med manglende interesse at gare. Fru Gyllenbourg kommer med, fordi hendes bager ikke gar pa tvms - ideologisk set - af borgerskabets samfunds- og selvbevidsthed. Men hun er utypisk. De fleste skrivende kvinder omk og senere var utilfredse med deres samfundsmzssige muligheder, og de kritiserede den familie, som borgerskabet satte sa hajt. Derfor har man foretrukket at glemme dem. Vi har ikke kun taget Clara Raphael frem, fordi vi synes, at romanen er for god til at blive glemt; vi har gjort det i erkendelse af, at vi kvinder har brug for at vide noget om vores egen historie, og at det er op til os selv at opdyrke de omrader, som forskningen hidtil af forskellige kans- og klassemzssige Arsager har ladet ligge. Interessen for kvindelitteratur skal ikke blot manifestere sig i en generel forstaelse for, at kvinders arbejde i almindelighed har vmet underkendt i urimelig grad. Denne forstaelse kan man i dag made i enhver progressiv forsamling af begge kan, nu hvor den nye kvindebev~gelse har faet nogle Ar pa bagen. Interessen skal ogsa fare til konkret arbejde med kvindelige forfattere, med kvindespecifikke forhold i den historiske udvikling og med den teori, der er nadvendig hertil. Vi mener med denne bog at yde et bidrag

11 til dette arbejde. Bortset fra kapitel 2, som rummer vores vigtigste teoretiske forudsætninger, er fremstillingen historisk. I kapitel 3 analyseres Clara Raphael som Mathilde Fibigers subjektive udtryk for den situation, hun samfundsmæssigt var stillet i. Malet med analysen har ikke været at vise, at kvinden dengang var undertrykt, men hvordan denne undertrykkelse gav sig udslag; teksten ses som en reaktion mod patriarkatet. Kapitel 4 fortæller Mathildes livshistorie og analyserer den som et resultat af hendes individuelle oprar mod en generel situation. PA en række punkter var hun stillet præcist som den ret store gruppe mellemlagskvinder, der netop i den periode kom i klemme mellem deres manglende muligheder for at klare sig pa arbejdsmarkedet (de fik ingen uddannelse, og samfundet var ikke indstillet pa at lade kvinder fa adgang til mere krævende job) og familiens indskrænkning og svigtende produktive betydning. I kapitlerne 5,6,7 og 8 undersager vi det samfund, Mathilde Fibiger og hendes roman var en del af. Synsvinklen er bade politakonomisk og kulturel/bevidsthedsmæssig, og sigtet med undersagelsen er bestandig at forsage at fa aje pa, hvor de patriarkalske strukturer sætter sig igennem og fastholder kvinden i den passives, objektgjortes rolle. Hvis vi i dag skal gare op med kvindeundertrykkelsen, er det nadvendigt at se den som historisk produceret. Den daterer sig ganske vist ikke fra Mathilde Fibigers tid, men det gar den danske kapitalisme derimod, sa vi kan omkring Clara Raphael se, hvilken udformning undertrykkelsen far med overgangen til kapitalismen og dermed til den type samfund, som vi endnu i dag trækkes med. Det sidste kapitel handler om kvindebevægelsen i Danmark i perioden efter 1850 og op til Arhundredskiftet, idet vi opfatter det som særlig vigtigt at undersage forudsætningerne for og karakteren af den kvindebevægelse, som endelig var en kendsgerning tyve Ar efter, at Clara Raphael blev skrevet. En række af de problemer, som romanen rejser, f.eks. om kvindernes manglende muligheder for akonomisk at klare sig selv, ligger bagved de malsætninger, som Dansk Kvindesamfund opstillede. Men Mathilde Fibiger gik ikke selv ind i den nye organisation, endskant hun stærkt blev opfordret til det. Arsagen var dels, at hun var syg og træt og ikke havde kræfter til offentlig aktivitet, men ogsa at en»bevægelse«,

12 som den Dansk Kvindesamfund kunne organisere, ikke dzekkede de mere radikale afvisninger af det eksisterende samfund, som Clara Raphael indeholder. Romanen indeholder en fuldstzendig negation af det k~nsdominansforhold, som patriarkatet er, bade i dets Bkonomiske, i dets offentlige og iszer i dets familizere form. Den overskrider forestillinger, som blot og bart gar pa, at kvinderne skal have den samme placering i det kapitalistiske samfund som mzendene, og derved peger den pa en langt mere omfattende frigarelse af kvinderne, end den der var indeholdt i Dansk Kvindesamfunds paroler. Vi kan i dag se, at en sadan frig~relser ulmeligt forbundet med overgangen til det socialistiske samfund. Nar vi som kvinder siger, at kvindekamp og klassekamp er sammenhzengende stnrrelser, sa betyder det bl.a., at socialismen skal g ~re en ende pi3 herre/slave-forholdet mellem mennesker. Mathilde Fibiger kendte ikke noget til socialismen, men hendes ideer la stedvis ikke si3 langt fra dens visioner.

13 Teoretiske f orudsze tninger Vores hensigt med bogen er som nævnt historisk: Vi vil præsentere og analysere det f~rste danskforfattede, kvindepolitiske skrift, romanen Clara Raphael, i dets historiske sammenhæng. Det betyder, at vi hovedsageligt vil beskæftige os med konkrete forhold ved den bestemte periode, som romanen tilh~rer, altsa ved Danmark i perioden ; periodens ~konomiske og politiske historie gennemgas, den borgerlige offentlighed beskrives pa forskellige felter i tiden fra 1750 til 1850, og der gores rede for periodens forskellige familieformer. Endvidere vil vi selvsagt fortælle om forfatteren Mathilde Fibigers egen baggrund. Fremstillingen af et historisk stof finder imidlertid ikke sted ud i den bla luft. I forbindelse med vores tilgang til den historiske udvikling, en tilgang der bygger pa den materialistiske historieopfattelse, har vi koncentreret os om bestemte aspekter af det historiske livs udvikling. De teoretiske overvejelser, der ligger bag denne udvælgelse, har vi af hensyn til læseligheden og kontinuiteten i den historiske fremstilling ikke ment at kunne anbringe de steder i teksten, hvor de rent faktisk spiller deres rolle. PA den anden side har vi i erkendelse af deres indflydelse pa bogen heller ikke ment at kunne holde dem uden for og blot lade dem optræde implicit under teksten. De læsere, der ~nsker at fordybe sig i indholdet, ville i sit fald blive ladt i stikken. Vi har derfor valgt at samle vores teoretiske forudsætninger i dette kapitel, saledes at vi senere i bogen kan n~jes med at henvise til allerede citerede passager fra teorierne. Hos Marx har vi hentet hele grundlaget for analysen af det tidligt-kapitalistiske samfund. Habermas udbygger Marx med beskrivelsen af fænomenet»den borgerlige offentlighed«, som netop i vores periode - borgerskabets opgangs- og etableringsfase - spiller en betydelig rolle. Freuds psykoanalyse er baggrunden for vores forstaelse af den kvindelige karakterstruktur.

14 Vi har selvfalgelig i labet af vores arbejde inddraget en lang række andre væsentlige teorier, bl.a. har en række kvindelige teoretikere spillet en rolle i vores analyse af den borgerlige familie, men disse bidrag har vi valgt at omtale i de respektive afsnit, da abstraktionsniveauet ikke er i for stor modstrid med vores konkrete historiske fremstilling. Marx Med dette afsnit om Marx' teorier om det borgerlige samfund, kan vi selvsagt ikke give en samlet og tilbundsgaende fremstilling af Marx' kapitalanalyse. En siidan fremstilling har Marx selv brugt tusindvis af sider pil, hvilket vi hverken har tid eller kræfter til at gare ham efter. Vi vil nedenfor i kort form opridse de omrader af samfundsanalysen, der har været relevante i vores arbejde, og det vil nærmere bestemt sige Marx' revolutionsteori i forbindelse med overgangen mellem feudalisme og kapitalisme, teorierne om det borgerlige kapitalistiske samfunds væsentligste skonomkke og politiske karakteristika og teorien om reproduktionsfærens (dvs. familiens) samfundsmæssigt relevante karakter. En sammenh~ngende forstilelse af det kapitalistiske samfunds lovmæssigheder kan man kun fa ved selv at læse Kapitalens 3 bind, i den forbindelse hjælper selv detaljerede introduktioner ikke meget. Som nævnt bygger hele vores tilgang til beskrivelsen af Danmark omkring 1850 og Mathilde Fibigers livsforlab pa den materialistiske historieopfattelses grund. I Forord til Bidrag til Kritikken af den politiske skonomi (1859) siger Marx om den opfattelse af historien, der har tjent som»ledetriid«for hans studier:»i den samfundsmæssige produktion af deres liv træder menneskene ind i bestemte, nadvendige af deres vilje uafhængige relationer, produktionsrelationer, som svarer til et bestemt udviklingstrin af deres materielle produktivkræfter.... Den made, som det materielle liv produceres pil, betinger den sociale, politiske og Andelige livsproces overhovedet«. (Marx 1970 p ). Dermed far Marx slaet fast, at det er produktionsmaden, der bestemmer et givet samfunds»andelige livsproces«dvs. bevidsthedsformer. Med produktionsrelationer mener Marx de former

15 og forhold, hvorunder en given materiel produktion finder sted. F.eks. er den feudale produktionsmade karakteriseret ved, at sml selvstændige producenter, der selv ejer deres produktionsmidler og deres produkter, udveksler deres produkter med hinanden pl markedet. Under den kapitalistiske produktionsmlde derimod er den fremherskende produktionsrelation interaktionen mellem en lille gruppe af privatejendomsbesiddere, der besidder ejendomsretten til produktionsmidlerne og en stor masse af ejendomslase, der er tvunget til at sælge deres arbejdskraft til produktionsmiddelejerne. Drivkraften i samfundets udvikling ligger i forholdet mellem den fremherskende produktionsrelation og de givne produktivkræfter, og forholdet mellem disse to elementer giver ogsl baggrunden for de sociale revolutioner, der optræder i historien med jævne mellemrum:»pa et bestemt trin i deres udvikling kommer samfundets materielle produktivkræfter i modstrid med de forhandenværende produktionsrelationer, eller, hvad der kun er et juridisk udtryk for det samme, med de ejendomsforhold, inden for hvilke de hidtil har bevæget sig. Fra at være produktivkræfternes udviklingsformer, slar disse relationer om til at blive lænker for dem. Der indtræder da en epoke med social revolution«. (op.cit. p. 165). Smlproducenternes simple vareproduktion i det farkapitalistiske samfund kan dermed forstas som en drivkraft, der meget Iænge fremmer udviklingen af produktivkræfterne (forbedring af jorderi og arbejdsredskaber), men samtidig bliver den (den simple vareproduktion) pl et givet tidspunkt til en hæmsko for den videre udvikling af produktivkræfterne. Med indfarelse af maskinproduktion og stordrift bliver bnndernes binding til godsejerne og til jorden og handværkernes organisering i lukkede laug til en klar bremse for udviklingen. Denne udvikling er imidlertid ikke, som ovenstaende citat kunne give anledning til at tro, selvbevægende og uafhængig af de mennesker, der eksisterer i en given historisk epoke. I den 3. Feuerbach-tese i Teser om Feuerbach (1845) siger Marx om ændringerne af de samfundsmæssige omstændigheder:»den materialistiske lære, at menneskene er produkter af omstændighederne og opdragelsen, at forandrede mennesker altsa er produkter af andre omstændigheder og ændret opdragelse, glem-

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

4.2 Plattedamernes strejke 1972/73... 48 Plattedamerne måtte stå på egne ben... 49 Ud på arbejdspladserne... 51 Det har givet mig en hel masse...

4.2 Plattedamernes strejke 1972/73... 48 Plattedamerne måtte stå på egne ben... 49 Ud på arbejdspladserne... 51 Det har givet mig en hel masse... Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemfelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 5 1.4 En uddybning af problemformuleringen... 5 1.5 Design... 7 2. Teori og historiografi...

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Del I: Specialets udgangspunkt og baggrunden for undersøgelserne af kvindelige politikere...5 af Anna Wowk Andersen og Karen Jermiin Nielsen Kapitel 1 Problemstilling

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 EMNEVALG... 5 Emne... 5 Faglig tilgang... 5 Emneafgrænsning... 5 Målsætning... 6 Målgruppe... 6 Metode... 7 LIVSKVALITET... 7 Hvad er livskvalitet?...

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Der findes flere slags utopier

Der findes flere slags utopier 1980 Der findes flere slags utopier Niels Egebak Egebak. N. (1980). Der findes flere slags utopier. Ringkøbing: After Hand Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for eksistentiel

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af:

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af: Dansk Kvindesamfund - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet Udarbejdet af: Nina Christine Lundbye Kirstine Kaasgaard Poulsen Mette Liv Skovgaard Vejleder: Anette Warring Historie 1. Modul,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Titelblad. Specialegruppens deltagere:

Titelblad. Specialegruppens deltagere: Titelblad Dansk Titel: Arbejderkultur og idræt i mellemkrigstidens Aalborg Engelsk Titel: Working culture and athletics in Aalborg during the inter war period Vejleder: Marianne Rostgaard Beregnet sidetal

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere