Mathilde Fibiger - Clara Raphael

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mathilde Fibiger - Clara Raphael"

Transkript

1 Mathilde Fibiger - Clara Raphael

2

3 Tine Andersen Lise Busk- Jensen Mathilde Fibiger - Clara Raphael Kvindekamp og kvindebevidsthed i Danmark Medusa

4 Tine Andersen og Lise Busk-Jensen Mathilde Fibiger - Clara Raphael. Kvindekamp og kvindebevidsthed i Danmark I830-I870. (D Forlaget Medusa og fgrfatterne Kebenhavn 1979, l. udg. ISBN Sats: js-sats, Brenshej Tryk: Special-Trykkeriet Viborg Omslagsillustration: Almuelærerindehold fra 1871

5 Indholdsfortegnelse Forord / 7 1. Indledning / 9 2. Teoretiske forudsztninger / Marx/ Habermas / Freud / En analyse af Clara Raphael / Referat af Clara Raphael / Kvindekamp som borgerlig klassekamp / Kvindekamp og kvindefrig~relse / Konklusion / Mathilde Fibigers livsforl~b / Barndom og ungdom / Kampen for en selvstzndig eksistens / I Den danske Statstelegrafs tjeneste / En Skizze efter det virkelige Liv og Minona / Det borgerligt-kapitalistiske samfunds udvikling frem til 1850 / De okonomiske zndringer og produktionen af nye klasser / Landbruget efter 1830 /l Handvzrk, industri og handel / Den politiske kamp mod enevzlden / Den borgerlige offentlighed / Kampen for den borgerlige moral / Guldaldertidens tragiske helte og uskyldsrene heltinder / Offentligheden / Generelt om den litterzre offentligheds udvikling / 132

6 6. Den borgerlige familie / Familien i historisk perspektiv / Familien under kapitalismen / Den borgerlige families funktioner / Den borgerlige familie - et kvindeunivers / Kvindelighedens udgrznsning / Kvinden i den litterzre offentlighed / Skonlitteraturens og forfatternes situation / Poul Martin Moller: Qvindelighed (1823) / Thomasine Gyllembourg: En Hverdagshistorie (1828) / H.C. Andersen: Improvisatoren (1835) / Frederik Paludan-Muller: Adam Homo ( ) / Soren Kierkegaard: In vino veritas (1845) / Christian Winther: Paa Landet (1851) / Konklusion / Clara Raphael - fejden / Anmeldelser i Fadrelandet og Knbenhavnsposten / Pauline, Fanny og Athalie / De ovrige fejdedeltagere / Hvad er Emancipation? og Et Besng / Kvindebevzegelsen / Tiden / Dansk Kvindesamfund dannes 1871 / Kvindelig Fremskridtsforening 1885 / Kvindevalgretsforeningen 1889 / Forsog pa etablering af en materialistisk teori om kvindeundertrykkelsen / Konklusion / 274 Litteraturliste / 28 1

7 Forord Hensigten med denne bog har været den dobbelte, dels at skrive Mathilde Fibigers og hendes forfatterskabs historie og at analysere hendes hovedværk, Clara Raphael, dels at give den brede redeg~relse for kvindernes sociale og bevidstmæssige forhold omk. 1850, som historieb~gerne og litteraturhistorierne indtil nu gerne har fors~mt. Materialet til bogen er oprindeligt samlet og bearbejdet som specialeopgave ved Institut for litteraturvidenskab, K~benhavns Universitet. I sin foreliggende form er den imidlertid et resultat af en grundig omarbejdning, som f~rst og fremmest har haft til hensigt at g~re fremstillingen m.ere pædagogisk og dermed tilgængelig for flere læsere. Det mest synlige resultat er, at de direkte teoretiske analyser og diskussioner nu er samlet i et særskilt afsnit, som det vil være muligt og rimeligt at springe over for de læsere, som hovedsageligt er interesserede i det historiske og/eller litterære stof. Bogen er som helhed resultat af en fælles arbejdsproces. Ved den endelige udarbejdelse har vi dog delt afsnittene imellem os, saledes at Tine Andersen har skrevet afsnit 2.1 samt kapitlerne 4, 5, 8 og 9, mens Lise Busk-Jensen har skrevet afsnittene 2.2 og 2.3 samt kapitlerne 3,6 og 7. Maj Forfatterne.

8

9 1. Indledning Det foreliggende arbejde er ferst og fremmest tænkt som et bidrag til oparbejdelsen af historisk og teoretisk viden om kvinders forhold. Clara Raphael er en lille brevroman, som udkom i Kebenhavn i december 1850 og er skrevet af Mathilde Fibiger ( ). Med den bog forsegte en kvinde for farste gang selv at undersege sit kens situation - kvindens placering i sociale og emotionelle relationer - i en litterær form og dermed gere den tilgængelig for offentlig diskussion. Hvor kvinden tidligere udelukkende havde været objekt for offentligheden, der træder hun nu frem som subjekt i den litterære offentlighed. Mathilde Fibigers bog er en kritik af og en protest mod kvindens livsvilkar. Hun er den farste i Danmark, der skriver ud fra den grundlæggende opfattelse, at kvinder og mænd i princippet er ligeværdige samfundsmedlemmer, hvorfor hun kan sætte problemet om kvindernes stilling som problemet om deres undertrykkelse. Clara Raphael er ikke noget hverken filosofisk eller kunstnerisk mesterværk. Man kan i romanens ejensynlige mangler let finde arsager til ikke at beskæftige sig med den. Den rummer kun et lille udsnit af virkeligheden, sa meget som man kan fa eje pa som huslærerinde i en landsby pa Lolland, og dertil er den fyldt med en ung, naiv piges forestillinger om tilværelsen, summen af megen romanlæsning og fa sociale erfaringer. Hverken romanen eller dens forfatterinde nævnes da heller i vor nyeste og mest autoritative litteraturhistorie fra Politikens forlag, og vi har ikke hart Mathilde Fibiger omtale i faglige sammenhænge pa vores institut. Den interesse, der i de sidste Ar er blevet Clara Raphael til del, og som bl.a. viser sig ved, at romanen er blevet genoptrykt i 1976, og i Lise Serensens bog Den n~dvendige nedtur (1977), er ikke kommet fra litteraturhistorikerne, men fra kvinder der mener at kunne bruge Mathilde Fibigers ideer og politiske budskab til noget. Det gælder ogsa for os, at det er vores engagement i den nye

10 kvindebev~gelse, der er udgangspunktet for vores interesse for dennes historiske radder. Den glemsel, der i lange tider har ramt Mathilde Fibiger og hendes forfatterskab, er ikke us~dvanlig. Meget anden litteratur, der ikke ejer fremragende kvaliteter i sig selv eller bidrager til beskrivelsen af szrlig v~sentlige og typiske samfundsmzssige eller individuelle erfaringer, har faet den samme skzbne. Alligevel studsede vi, farste gang vi lagde mzrke til, at Politikens litteraturhistorie kun omtaler en forfatterinde i sidste Arhundrede, og det er Thomasine Gyllembourg. Selv om Clara Raphael ikke er noget mesterv~rk, sa er den vel ikke ringere end f.eks. Ernesto Dalgas bager, der behandles over tre sider i bd. 3 (p ). Det hedder om Dalgas, at hans digtning er»et interessant nyt vidnesbyrd om buddhismens betydning i Danmark i halvfemserne«(op. cit., p.450). Vi ma konstatere, at alle - selv de mest eksotiske - facetter af det af mzndene producerede Andsliv har vmet vigtigere for litteraturhistorien~ forfattere end Mathilde Fibigers arbejder. Fortrzngningen af kvindelige forfatteres produktion fra den traditionelle litteraturhistorie har imidlertid ikke kun med manglende interesse at gare. Fru Gyllenbourg kommer med, fordi hendes bager ikke gar pa tvms - ideologisk set - af borgerskabets samfunds- og selvbevidsthed. Men hun er utypisk. De fleste skrivende kvinder omk og senere var utilfredse med deres samfundsmzssige muligheder, og de kritiserede den familie, som borgerskabet satte sa hajt. Derfor har man foretrukket at glemme dem. Vi har ikke kun taget Clara Raphael frem, fordi vi synes, at romanen er for god til at blive glemt; vi har gjort det i erkendelse af, at vi kvinder har brug for at vide noget om vores egen historie, og at det er op til os selv at opdyrke de omrader, som forskningen hidtil af forskellige kans- og klassemzssige Arsager har ladet ligge. Interessen for kvindelitteratur skal ikke blot manifestere sig i en generel forstaelse for, at kvinders arbejde i almindelighed har vmet underkendt i urimelig grad. Denne forstaelse kan man i dag made i enhver progressiv forsamling af begge kan, nu hvor den nye kvindebev~gelse har faet nogle Ar pa bagen. Interessen skal ogsa fare til konkret arbejde med kvindelige forfattere, med kvindespecifikke forhold i den historiske udvikling og med den teori, der er nadvendig hertil. Vi mener med denne bog at yde et bidrag

11 til dette arbejde. Bortset fra kapitel 2, som rummer vores vigtigste teoretiske forudsætninger, er fremstillingen historisk. I kapitel 3 analyseres Clara Raphael som Mathilde Fibigers subjektive udtryk for den situation, hun samfundsmæssigt var stillet i. Malet med analysen har ikke været at vise, at kvinden dengang var undertrykt, men hvordan denne undertrykkelse gav sig udslag; teksten ses som en reaktion mod patriarkatet. Kapitel 4 fortæller Mathildes livshistorie og analyserer den som et resultat af hendes individuelle oprar mod en generel situation. PA en række punkter var hun stillet præcist som den ret store gruppe mellemlagskvinder, der netop i den periode kom i klemme mellem deres manglende muligheder for at klare sig pa arbejdsmarkedet (de fik ingen uddannelse, og samfundet var ikke indstillet pa at lade kvinder fa adgang til mere krævende job) og familiens indskrænkning og svigtende produktive betydning. I kapitlerne 5,6,7 og 8 undersager vi det samfund, Mathilde Fibiger og hendes roman var en del af. Synsvinklen er bade politakonomisk og kulturel/bevidsthedsmæssig, og sigtet med undersagelsen er bestandig at forsage at fa aje pa, hvor de patriarkalske strukturer sætter sig igennem og fastholder kvinden i den passives, objektgjortes rolle. Hvis vi i dag skal gare op med kvindeundertrykkelsen, er det nadvendigt at se den som historisk produceret. Den daterer sig ganske vist ikke fra Mathilde Fibigers tid, men det gar den danske kapitalisme derimod, sa vi kan omkring Clara Raphael se, hvilken udformning undertrykkelsen far med overgangen til kapitalismen og dermed til den type samfund, som vi endnu i dag trækkes med. Det sidste kapitel handler om kvindebevægelsen i Danmark i perioden efter 1850 og op til Arhundredskiftet, idet vi opfatter det som særlig vigtigt at undersage forudsætningerne for og karakteren af den kvindebevægelse, som endelig var en kendsgerning tyve Ar efter, at Clara Raphael blev skrevet. En række af de problemer, som romanen rejser, f.eks. om kvindernes manglende muligheder for akonomisk at klare sig selv, ligger bagved de malsætninger, som Dansk Kvindesamfund opstillede. Men Mathilde Fibiger gik ikke selv ind i den nye organisation, endskant hun stærkt blev opfordret til det. Arsagen var dels, at hun var syg og træt og ikke havde kræfter til offentlig aktivitet, men ogsa at en»bevægelse«,

12 som den Dansk Kvindesamfund kunne organisere, ikke dzekkede de mere radikale afvisninger af det eksisterende samfund, som Clara Raphael indeholder. Romanen indeholder en fuldstzendig negation af det k~nsdominansforhold, som patriarkatet er, bade i dets Bkonomiske, i dets offentlige og iszer i dets familizere form. Den overskrider forestillinger, som blot og bart gar pa, at kvinderne skal have den samme placering i det kapitalistiske samfund som mzendene, og derved peger den pa en langt mere omfattende frigarelse af kvinderne, end den der var indeholdt i Dansk Kvindesamfunds paroler. Vi kan i dag se, at en sadan frig~relser ulmeligt forbundet med overgangen til det socialistiske samfund. Nar vi som kvinder siger, at kvindekamp og klassekamp er sammenhzengende stnrrelser, sa betyder det bl.a., at socialismen skal g ~re en ende pi3 herre/slave-forholdet mellem mennesker. Mathilde Fibiger kendte ikke noget til socialismen, men hendes ideer la stedvis ikke si3 langt fra dens visioner.

13 Teoretiske f orudsze tninger Vores hensigt med bogen er som nævnt historisk: Vi vil præsentere og analysere det f~rste danskforfattede, kvindepolitiske skrift, romanen Clara Raphael, i dets historiske sammenhæng. Det betyder, at vi hovedsageligt vil beskæftige os med konkrete forhold ved den bestemte periode, som romanen tilh~rer, altsa ved Danmark i perioden ; periodens ~konomiske og politiske historie gennemgas, den borgerlige offentlighed beskrives pa forskellige felter i tiden fra 1750 til 1850, og der gores rede for periodens forskellige familieformer. Endvidere vil vi selvsagt fortælle om forfatteren Mathilde Fibigers egen baggrund. Fremstillingen af et historisk stof finder imidlertid ikke sted ud i den bla luft. I forbindelse med vores tilgang til den historiske udvikling, en tilgang der bygger pa den materialistiske historieopfattelse, har vi koncentreret os om bestemte aspekter af det historiske livs udvikling. De teoretiske overvejelser, der ligger bag denne udvælgelse, har vi af hensyn til læseligheden og kontinuiteten i den historiske fremstilling ikke ment at kunne anbringe de steder i teksten, hvor de rent faktisk spiller deres rolle. PA den anden side har vi i erkendelse af deres indflydelse pa bogen heller ikke ment at kunne holde dem uden for og blot lade dem optræde implicit under teksten. De læsere, der ~nsker at fordybe sig i indholdet, ville i sit fald blive ladt i stikken. Vi har derfor valgt at samle vores teoretiske forudsætninger i dette kapitel, saledes at vi senere i bogen kan n~jes med at henvise til allerede citerede passager fra teorierne. Hos Marx har vi hentet hele grundlaget for analysen af det tidligt-kapitalistiske samfund. Habermas udbygger Marx med beskrivelsen af fænomenet»den borgerlige offentlighed«, som netop i vores periode - borgerskabets opgangs- og etableringsfase - spiller en betydelig rolle. Freuds psykoanalyse er baggrunden for vores forstaelse af den kvindelige karakterstruktur.

14 Vi har selvfalgelig i labet af vores arbejde inddraget en lang række andre væsentlige teorier, bl.a. har en række kvindelige teoretikere spillet en rolle i vores analyse af den borgerlige familie, men disse bidrag har vi valgt at omtale i de respektive afsnit, da abstraktionsniveauet ikke er i for stor modstrid med vores konkrete historiske fremstilling. Marx Med dette afsnit om Marx' teorier om det borgerlige samfund, kan vi selvsagt ikke give en samlet og tilbundsgaende fremstilling af Marx' kapitalanalyse. En siidan fremstilling har Marx selv brugt tusindvis af sider pil, hvilket vi hverken har tid eller kræfter til at gare ham efter. Vi vil nedenfor i kort form opridse de omrader af samfundsanalysen, der har været relevante i vores arbejde, og det vil nærmere bestemt sige Marx' revolutionsteori i forbindelse med overgangen mellem feudalisme og kapitalisme, teorierne om det borgerlige kapitalistiske samfunds væsentligste skonomkke og politiske karakteristika og teorien om reproduktionsfærens (dvs. familiens) samfundsmæssigt relevante karakter. En sammenh~ngende forstilelse af det kapitalistiske samfunds lovmæssigheder kan man kun fa ved selv at læse Kapitalens 3 bind, i den forbindelse hjælper selv detaljerede introduktioner ikke meget. Som nævnt bygger hele vores tilgang til beskrivelsen af Danmark omkring 1850 og Mathilde Fibigers livsforlab pa den materialistiske historieopfattelses grund. I Forord til Bidrag til Kritikken af den politiske skonomi (1859) siger Marx om den opfattelse af historien, der har tjent som»ledetriid«for hans studier:»i den samfundsmæssige produktion af deres liv træder menneskene ind i bestemte, nadvendige af deres vilje uafhængige relationer, produktionsrelationer, som svarer til et bestemt udviklingstrin af deres materielle produktivkræfter.... Den made, som det materielle liv produceres pil, betinger den sociale, politiske og Andelige livsproces overhovedet«. (Marx 1970 p ). Dermed far Marx slaet fast, at det er produktionsmaden, der bestemmer et givet samfunds»andelige livsproces«dvs. bevidsthedsformer. Med produktionsrelationer mener Marx de former

15 og forhold, hvorunder en given materiel produktion finder sted. F.eks. er den feudale produktionsmade karakteriseret ved, at sml selvstændige producenter, der selv ejer deres produktionsmidler og deres produkter, udveksler deres produkter med hinanden pl markedet. Under den kapitalistiske produktionsmlde derimod er den fremherskende produktionsrelation interaktionen mellem en lille gruppe af privatejendomsbesiddere, der besidder ejendomsretten til produktionsmidlerne og en stor masse af ejendomslase, der er tvunget til at sælge deres arbejdskraft til produktionsmiddelejerne. Drivkraften i samfundets udvikling ligger i forholdet mellem den fremherskende produktionsrelation og de givne produktivkræfter, og forholdet mellem disse to elementer giver ogsl baggrunden for de sociale revolutioner, der optræder i historien med jævne mellemrum:»pa et bestemt trin i deres udvikling kommer samfundets materielle produktivkræfter i modstrid med de forhandenværende produktionsrelationer, eller, hvad der kun er et juridisk udtryk for det samme, med de ejendomsforhold, inden for hvilke de hidtil har bevæget sig. Fra at være produktivkræfternes udviklingsformer, slar disse relationer om til at blive lænker for dem. Der indtræder da en epoke med social revolution«. (op.cit. p. 165). Smlproducenternes simple vareproduktion i det farkapitalistiske samfund kan dermed forstas som en drivkraft, der meget Iænge fremmer udviklingen af produktivkræfterne (forbedring af jorderi og arbejdsredskaber), men samtidig bliver den (den simple vareproduktion) pl et givet tidspunkt til en hæmsko for den videre udvikling af produktivkræfterne. Med indfarelse af maskinproduktion og stordrift bliver bnndernes binding til godsejerne og til jorden og handværkernes organisering i lukkede laug til en klar bremse for udviklingen. Denne udvikling er imidlertid ikke, som ovenstaende citat kunne give anledning til at tro, selvbevægende og uafhængig af de mennesker, der eksisterer i en given historisk epoke. I den 3. Feuerbach-tese i Teser om Feuerbach (1845) siger Marx om ændringerne af de samfundsmæssige omstændigheder:»den materialistiske lære, at menneskene er produkter af omstændighederne og opdragelsen, at forandrede mennesker altsa er produkter af andre omstændigheder og ændret opdragelse, glem-

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Københavns Universitet. Sociologisk Institut. Frigørelse. - a problem of disorder? Klassisk og Nyere Sociologisk Teori Vintereksamen 2012

Københavns Universitet. Sociologisk Institut. Frigørelse. - a problem of disorder? Klassisk og Nyere Sociologisk Teori Vintereksamen 2012 Københavns Universitet Sociologisk Institut Frigørelse - a problem of disorder? Klassisk og Nyere Sociologisk Teori Vintereksamen 2012 Iben Raskmark Eksamensnummer: 930 Antal tegn uden fodnoter: 5.022

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Hanne Guldberg Mikkelsen : Fantasien til Magten. Historie - Materialesamling til. Ungdoms- oprøret

Hanne Guldberg Mikkelsen : Fantasien til Magten. Historie - Materialesamling til. Ungdoms- oprøret Historie - Materialesamling til Ungdoms- oprøret Tekst: Hanne Guldberg Mikkelsen : Fantasien til magten (2002) Kapitel 1: Oprør og bevægelse hvem, hvad, hvor? s.10-17 1. Hvilke betegnelse bruges i england

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Karakteropslag dato: 28. august 2003

Karakteropslag dato: 28. august 2003 Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det samfundsvidenskabelige Fakultet Eks. termin: Omprøve, sommer 2003 Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning: Ny Del/delprøve/fase: 1. år af grunduddannelsen

Læs mere

Et Univers(itet) af Druk og et Liv i krise

Et Univers(itet) af Druk og et Liv i krise Et Univers(itet) af Druk og et Liv i krise af Kenneth Degnbol, forfatter og højskolelærer på Rønde Højskole. Anmeldelse. I bogen Tanker fra en rus følger vi hovedpersonen Peter igennem tyve år af sit liv

Læs mere

Dansk litteratur historie 5

Dansk litteratur historie 5 Dansk litteratur historie 5 Steffen Auring Søren Baggesen Finn Hauberg Mortensen Søren Petersen Marie-Louise Svane Erik Svendsen Poul Aaby Sørensen Jørgen Vogelius Martin Zerlang Borgerlig enhedskultur

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Socialisme og kommunisme

Socialisme og kommunisme Forskellen Socialisme og kommunisme Socialismen og kommunismen er begge ideologier, der befinder sig på den politiske venstrefløj, og de to skoler har også en del til fælles. At de frem til 1870'erne blev

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Et kulturanalytisk blik på læremidler

Et kulturanalytisk blik på læremidler Et kulturanalytisk blik på læremidler Præsentation af ph.d. projekt Anledning og emne: sundhed og sundhedsundervisning Læremiddelforskning Receptionsorienteret forskning: opfattelse og anvendelse: hvordan

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Udgangspunktet for denne bog er, at pædagogik altid rummer et element af ballade og ustyrlighed: Tænder, der skal børstes

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Klavs Duus Kinnerup Hede. Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik

Klavs Duus Kinnerup Hede. Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Klavs Duus Kinnerup Hede Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Forord 9 Kapitel 1. Afhandlingens emne og metode 11 1.1.

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Nikolaj Lubanski og Birgitte Klæsøe. Velfærds innovation. En introduktion. Aarhus Universitetsforlag

Nikolaj Lubanski og Birgitte Klæsøe. Velfærds innovation. En introduktion. Aarhus Universitetsforlag Nikolaj Lubanski og Birgitte Klæsøe Velfærds innovation En introduktion Aarhus Universitetsforlag VELFÆRDSINNOVATION Nikolaj Lubanski og Birgitte Klæsøe VELFÆRDSINNOVATION En introduktion Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Spil med kategorier (lange tekster)

Spil med kategorier (lange tekster) Spil med kategorier (lange tekster) Dette brætspil kan anvendes i forbindelse med alle emneområder. Du kan dog allerhøjest lave 8 forskellige svarmuligheder til dine spørgsmål, f.eks. 8 lande, numre osv.

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933-

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933- Kort biografi Svensk økonom. Adler-Karlsson var fra 1974 til 1988 professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter. Siden 1989 har han opholdt sig på øen Capri, hvor han har grundlagt et internationalt

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

128TijdSchrift voor Skandinavistiek

128TijdSchrift voor Skandinavistiek 128TijdSchrift voor Skandinavistiek Wilhelm von Rosen. Månens Kulør. Studier i dansk bøssehistorie 1628-1912 Bd. I & II. Rhodos, København 1993. 872 sider (inkl. 170 illustrationer, navneregister og resumé

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1 Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010

Læs mere

Indhold DEL I FILOSOFI & SYGEPLEJE EN INTRODUKTION 11. 1 Hvad er filosofi? 13 Teoretisk filosofi 14 Praktisk filosofi 15 Filosofisk metode 18

Indhold DEL I FILOSOFI & SYGEPLEJE EN INTRODUKTION 11. 1 Hvad er filosofi? 13 Teoretisk filosofi 14 Praktisk filosofi 15 Filosofisk metode 18 Forord Denne bog er skrevet på baggrund af et dybfølt engagement i sygeplejens filosofi. Hovedmotivet er således at gøre filosofien mere synlig i sygeplejen. Mit daglige arbejde på Ribe Amts Sygeplejeskole

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Hold op med at mærke efter i dig selv

Hold op med at mærke efter i dig selv Udgivet på Information (http://www.information.dk) Hjem > Hold op med at mærke efter i dig selv Hold op med at mærke efter i dig selv Psykologiprofessor Svend Brinkmann har lavet en syvtrinsguide, der

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 Oplæg ved medlemsmøde 30/9 2014 om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 I det tidligere - og ret lange program - blev ordet revolution nævnt 29 gange! I denne nye version kun 2 gange! Jeg vil

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Marx: Den trinitariske formel

Marx: Den trinitariske formel Ved ANDERS FOGH JENSEN Marx: Den trinitariske formel Karl Marx: Den trinitariske formel Kapitalen, bd. III, kapitel 48 Sidehenvisninger til den danske oversættelse Rhodos 1972. v. Anders Fogh Jensen www.filosoffen.dk

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES FORORD Denne bog handler om moderne dannelse. Den undersøger, hvordan dannelse kan tænkes og udfoldes i det moderne, og hvordan identitetsdannelse er tæt forbundet med dannelsen af æstetiske og sociale

Læs mere

Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab -- en historie om filosofisk hermeneutik og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne

Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab -- en historie om filosofisk hermeneutik og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab -- en historie om filosofisk hermeneutik og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne 2003 Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag Udgiver: Center for industriel

Læs mere

Litteraturhistorie i en kanontid

Litteraturhistorie i en kanontid Litteraturhistorie i en kanontid Klassiske tekster praksis i undervisningen Redaktion: Hans Henrik Møller og Mette Siersted Alinea Litteraturhistorie i en kanontid Klassiske tekster praksis i undervisningen

Læs mere

Politiske retningslinjer

Politiske retningslinjer Politiske retningslinjer Retningslinjer for DFUNKs Politiske arbejde Vedtaget af DFUNKs landsbestyrelse 2015 Det politiske arbejde fylder efterhånden mere i DFUNK, og DFUNK har i 2015 fire regionale, politiske

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 Stig Jensen Boganmeldelse Klaus Winkel: Hvorfor er det så svært for Afrika? København 2008: Geografforlaget og Mellemfolkeligt Samvirke Forventningerne

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Anna Skyggebjerg, Niels Dalgaard, Anette Steffensen, Helene Høyrup, Torben Weinreich, Bodil Kampp og Hans-Heino Ewers Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Roskilde

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

JP Århus 20.10.2007 JP Århus Side 14 1717 ord artikel-id: e0bb2cee

JP Århus 20.10.2007 JP Århus Side 14 1717 ord artikel-id: e0bb2cee JP Århus 20.10.2007 JP Århus Side 14 1717 ord artikel-id: e0bb2cee Hang til herregårde Interview: Carsten Porskrog Rasmussen Lektor i historie, Carsten Porskrog Rasmussen har som underviser, forfatter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

ARGUMENTER I KONTEKST

ARGUMENTER I KONTEKST 100 mm 158 mm 14 mm www.samfundslitteratur.dk ISBN 978-87-593-1508-8 INTRODUKTION TIL PRAGMATISK ARGUMENTATIONSANALYSE 2. UDGAVE Bogen henvender sig til alle der vil lære at analysere argumentation og

Læs mere

Erkendelsesteoretisk skema

Erkendelsesteoretisk skema Reservatet ledelse og erkendelse Ledelseserne og erkendelsesteori Erik Staunstrup Christian Klinge Erkendelsesteoretisk skema Erkendelse er en tilegnelse af noget ved noget andet. Dette er så at sige erkendelsesteoriens

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

På vandring med Blicher

På vandring med Blicher Hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 6 øverste grønne menupunkter henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier, artikler, video og lydfortællinger

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Introduktion Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Denne bog om køn i historien udspringer af en seminarrække, som blev afholdt ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet i foråret 2002. Alle

Læs mere

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Forlaget Ha det godt www.forlagethadetgodt.dk Layout: Jan Jakobsen Fotos for- og bagside: Jan Jakobsen 1. udgave - 2. oplag 2012 ISBN

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø.

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø. Bogen baserer sig på et forskningsprojekt, som i samarbejde med seks virksomheder har indsamlet erfaringer med og teoretisk viden om Tiden i det grænseløse arbejde. Derudover er der gennemført eksperimenter

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere