Mathilde Fibiger - Clara Raphael

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mathilde Fibiger - Clara Raphael"

Transkript

1 Mathilde Fibiger - Clara Raphael

2

3 Tine Andersen Lise Busk- Jensen Mathilde Fibiger - Clara Raphael Kvindekamp og kvindebevidsthed i Danmark Medusa

4 Tine Andersen og Lise Busk-Jensen Mathilde Fibiger - Clara Raphael. Kvindekamp og kvindebevidsthed i Danmark I830-I870. (D Forlaget Medusa og fgrfatterne Kebenhavn 1979, l. udg. ISBN Sats: js-sats, Brenshej Tryk: Special-Trykkeriet Viborg Omslagsillustration: Almuelærerindehold fra 1871

5 Indholdsfortegnelse Forord / 7 1. Indledning / 9 2. Teoretiske forudsztninger / Marx/ Habermas / Freud / En analyse af Clara Raphael / Referat af Clara Raphael / Kvindekamp som borgerlig klassekamp / Kvindekamp og kvindefrig~relse / Konklusion / Mathilde Fibigers livsforl~b / Barndom og ungdom / Kampen for en selvstzndig eksistens / I Den danske Statstelegrafs tjeneste / En Skizze efter det virkelige Liv og Minona / Det borgerligt-kapitalistiske samfunds udvikling frem til 1850 / De okonomiske zndringer og produktionen af nye klasser / Landbruget efter 1830 /l Handvzrk, industri og handel / Den politiske kamp mod enevzlden / Den borgerlige offentlighed / Kampen for den borgerlige moral / Guldaldertidens tragiske helte og uskyldsrene heltinder / Offentligheden / Generelt om den litterzre offentligheds udvikling / 132

6 6. Den borgerlige familie / Familien i historisk perspektiv / Familien under kapitalismen / Den borgerlige families funktioner / Den borgerlige familie - et kvindeunivers / Kvindelighedens udgrznsning / Kvinden i den litterzre offentlighed / Skonlitteraturens og forfatternes situation / Poul Martin Moller: Qvindelighed (1823) / Thomasine Gyllembourg: En Hverdagshistorie (1828) / H.C. Andersen: Improvisatoren (1835) / Frederik Paludan-Muller: Adam Homo ( ) / Soren Kierkegaard: In vino veritas (1845) / Christian Winther: Paa Landet (1851) / Konklusion / Clara Raphael - fejden / Anmeldelser i Fadrelandet og Knbenhavnsposten / Pauline, Fanny og Athalie / De ovrige fejdedeltagere / Hvad er Emancipation? og Et Besng / Kvindebevzegelsen / Tiden / Dansk Kvindesamfund dannes 1871 / Kvindelig Fremskridtsforening 1885 / Kvindevalgretsforeningen 1889 / Forsog pa etablering af en materialistisk teori om kvindeundertrykkelsen / Konklusion / 274 Litteraturliste / 28 1

7 Forord Hensigten med denne bog har været den dobbelte, dels at skrive Mathilde Fibigers og hendes forfatterskabs historie og at analysere hendes hovedværk, Clara Raphael, dels at give den brede redeg~relse for kvindernes sociale og bevidstmæssige forhold omk. 1850, som historieb~gerne og litteraturhistorierne indtil nu gerne har fors~mt. Materialet til bogen er oprindeligt samlet og bearbejdet som specialeopgave ved Institut for litteraturvidenskab, K~benhavns Universitet. I sin foreliggende form er den imidlertid et resultat af en grundig omarbejdning, som f~rst og fremmest har haft til hensigt at g~re fremstillingen m.ere pædagogisk og dermed tilgængelig for flere læsere. Det mest synlige resultat er, at de direkte teoretiske analyser og diskussioner nu er samlet i et særskilt afsnit, som det vil være muligt og rimeligt at springe over for de læsere, som hovedsageligt er interesserede i det historiske og/eller litterære stof. Bogen er som helhed resultat af en fælles arbejdsproces. Ved den endelige udarbejdelse har vi dog delt afsnittene imellem os, saledes at Tine Andersen har skrevet afsnit 2.1 samt kapitlerne 4, 5, 8 og 9, mens Lise Busk-Jensen har skrevet afsnittene 2.2 og 2.3 samt kapitlerne 3,6 og 7. Maj Forfatterne.

8

9 1. Indledning Det foreliggende arbejde er ferst og fremmest tænkt som et bidrag til oparbejdelsen af historisk og teoretisk viden om kvinders forhold. Clara Raphael er en lille brevroman, som udkom i Kebenhavn i december 1850 og er skrevet af Mathilde Fibiger ( ). Med den bog forsegte en kvinde for farste gang selv at undersege sit kens situation - kvindens placering i sociale og emotionelle relationer - i en litterær form og dermed gere den tilgængelig for offentlig diskussion. Hvor kvinden tidligere udelukkende havde været objekt for offentligheden, der træder hun nu frem som subjekt i den litterære offentlighed. Mathilde Fibigers bog er en kritik af og en protest mod kvindens livsvilkar. Hun er den farste i Danmark, der skriver ud fra den grundlæggende opfattelse, at kvinder og mænd i princippet er ligeværdige samfundsmedlemmer, hvorfor hun kan sætte problemet om kvindernes stilling som problemet om deres undertrykkelse. Clara Raphael er ikke noget hverken filosofisk eller kunstnerisk mesterværk. Man kan i romanens ejensynlige mangler let finde arsager til ikke at beskæftige sig med den. Den rummer kun et lille udsnit af virkeligheden, sa meget som man kan fa eje pa som huslærerinde i en landsby pa Lolland, og dertil er den fyldt med en ung, naiv piges forestillinger om tilværelsen, summen af megen romanlæsning og fa sociale erfaringer. Hverken romanen eller dens forfatterinde nævnes da heller i vor nyeste og mest autoritative litteraturhistorie fra Politikens forlag, og vi har ikke hart Mathilde Fibiger omtale i faglige sammenhænge pa vores institut. Den interesse, der i de sidste Ar er blevet Clara Raphael til del, og som bl.a. viser sig ved, at romanen er blevet genoptrykt i 1976, og i Lise Serensens bog Den n~dvendige nedtur (1977), er ikke kommet fra litteraturhistorikerne, men fra kvinder der mener at kunne bruge Mathilde Fibigers ideer og politiske budskab til noget. Det gælder ogsa for os, at det er vores engagement i den nye

10 kvindebev~gelse, der er udgangspunktet for vores interesse for dennes historiske radder. Den glemsel, der i lange tider har ramt Mathilde Fibiger og hendes forfatterskab, er ikke us~dvanlig. Meget anden litteratur, der ikke ejer fremragende kvaliteter i sig selv eller bidrager til beskrivelsen af szrlig v~sentlige og typiske samfundsmzssige eller individuelle erfaringer, har faet den samme skzbne. Alligevel studsede vi, farste gang vi lagde mzrke til, at Politikens litteraturhistorie kun omtaler en forfatterinde i sidste Arhundrede, og det er Thomasine Gyllembourg. Selv om Clara Raphael ikke er noget mesterv~rk, sa er den vel ikke ringere end f.eks. Ernesto Dalgas bager, der behandles over tre sider i bd. 3 (p ). Det hedder om Dalgas, at hans digtning er»et interessant nyt vidnesbyrd om buddhismens betydning i Danmark i halvfemserne«(op. cit., p.450). Vi ma konstatere, at alle - selv de mest eksotiske - facetter af det af mzndene producerede Andsliv har vmet vigtigere for litteraturhistorien~ forfattere end Mathilde Fibigers arbejder. Fortrzngningen af kvindelige forfatteres produktion fra den traditionelle litteraturhistorie har imidlertid ikke kun med manglende interesse at gare. Fru Gyllenbourg kommer med, fordi hendes bager ikke gar pa tvms - ideologisk set - af borgerskabets samfunds- og selvbevidsthed. Men hun er utypisk. De fleste skrivende kvinder omk og senere var utilfredse med deres samfundsmzssige muligheder, og de kritiserede den familie, som borgerskabet satte sa hajt. Derfor har man foretrukket at glemme dem. Vi har ikke kun taget Clara Raphael frem, fordi vi synes, at romanen er for god til at blive glemt; vi har gjort det i erkendelse af, at vi kvinder har brug for at vide noget om vores egen historie, og at det er op til os selv at opdyrke de omrader, som forskningen hidtil af forskellige kans- og klassemzssige Arsager har ladet ligge. Interessen for kvindelitteratur skal ikke blot manifestere sig i en generel forstaelse for, at kvinders arbejde i almindelighed har vmet underkendt i urimelig grad. Denne forstaelse kan man i dag made i enhver progressiv forsamling af begge kan, nu hvor den nye kvindebev~gelse har faet nogle Ar pa bagen. Interessen skal ogsa fare til konkret arbejde med kvindelige forfattere, med kvindespecifikke forhold i den historiske udvikling og med den teori, der er nadvendig hertil. Vi mener med denne bog at yde et bidrag

11 til dette arbejde. Bortset fra kapitel 2, som rummer vores vigtigste teoretiske forudsætninger, er fremstillingen historisk. I kapitel 3 analyseres Clara Raphael som Mathilde Fibigers subjektive udtryk for den situation, hun samfundsmæssigt var stillet i. Malet med analysen har ikke været at vise, at kvinden dengang var undertrykt, men hvordan denne undertrykkelse gav sig udslag; teksten ses som en reaktion mod patriarkatet. Kapitel 4 fortæller Mathildes livshistorie og analyserer den som et resultat af hendes individuelle oprar mod en generel situation. PA en række punkter var hun stillet præcist som den ret store gruppe mellemlagskvinder, der netop i den periode kom i klemme mellem deres manglende muligheder for at klare sig pa arbejdsmarkedet (de fik ingen uddannelse, og samfundet var ikke indstillet pa at lade kvinder fa adgang til mere krævende job) og familiens indskrænkning og svigtende produktive betydning. I kapitlerne 5,6,7 og 8 undersager vi det samfund, Mathilde Fibiger og hendes roman var en del af. Synsvinklen er bade politakonomisk og kulturel/bevidsthedsmæssig, og sigtet med undersagelsen er bestandig at forsage at fa aje pa, hvor de patriarkalske strukturer sætter sig igennem og fastholder kvinden i den passives, objektgjortes rolle. Hvis vi i dag skal gare op med kvindeundertrykkelsen, er det nadvendigt at se den som historisk produceret. Den daterer sig ganske vist ikke fra Mathilde Fibigers tid, men det gar den danske kapitalisme derimod, sa vi kan omkring Clara Raphael se, hvilken udformning undertrykkelsen far med overgangen til kapitalismen og dermed til den type samfund, som vi endnu i dag trækkes med. Det sidste kapitel handler om kvindebevægelsen i Danmark i perioden efter 1850 og op til Arhundredskiftet, idet vi opfatter det som særlig vigtigt at undersage forudsætningerne for og karakteren af den kvindebevægelse, som endelig var en kendsgerning tyve Ar efter, at Clara Raphael blev skrevet. En række af de problemer, som romanen rejser, f.eks. om kvindernes manglende muligheder for akonomisk at klare sig selv, ligger bagved de malsætninger, som Dansk Kvindesamfund opstillede. Men Mathilde Fibiger gik ikke selv ind i den nye organisation, endskant hun stærkt blev opfordret til det. Arsagen var dels, at hun var syg og træt og ikke havde kræfter til offentlig aktivitet, men ogsa at en»bevægelse«,

12 som den Dansk Kvindesamfund kunne organisere, ikke dzekkede de mere radikale afvisninger af det eksisterende samfund, som Clara Raphael indeholder. Romanen indeholder en fuldstzendig negation af det k~nsdominansforhold, som patriarkatet er, bade i dets Bkonomiske, i dets offentlige og iszer i dets familizere form. Den overskrider forestillinger, som blot og bart gar pa, at kvinderne skal have den samme placering i det kapitalistiske samfund som mzendene, og derved peger den pa en langt mere omfattende frigarelse af kvinderne, end den der var indeholdt i Dansk Kvindesamfunds paroler. Vi kan i dag se, at en sadan frig~relser ulmeligt forbundet med overgangen til det socialistiske samfund. Nar vi som kvinder siger, at kvindekamp og klassekamp er sammenhzengende stnrrelser, sa betyder det bl.a., at socialismen skal g ~re en ende pi3 herre/slave-forholdet mellem mennesker. Mathilde Fibiger kendte ikke noget til socialismen, men hendes ideer la stedvis ikke si3 langt fra dens visioner.

13 Teoretiske f orudsze tninger Vores hensigt med bogen er som nævnt historisk: Vi vil præsentere og analysere det f~rste danskforfattede, kvindepolitiske skrift, romanen Clara Raphael, i dets historiske sammenhæng. Det betyder, at vi hovedsageligt vil beskæftige os med konkrete forhold ved den bestemte periode, som romanen tilh~rer, altsa ved Danmark i perioden ; periodens ~konomiske og politiske historie gennemgas, den borgerlige offentlighed beskrives pa forskellige felter i tiden fra 1750 til 1850, og der gores rede for periodens forskellige familieformer. Endvidere vil vi selvsagt fortælle om forfatteren Mathilde Fibigers egen baggrund. Fremstillingen af et historisk stof finder imidlertid ikke sted ud i den bla luft. I forbindelse med vores tilgang til den historiske udvikling, en tilgang der bygger pa den materialistiske historieopfattelse, har vi koncentreret os om bestemte aspekter af det historiske livs udvikling. De teoretiske overvejelser, der ligger bag denne udvælgelse, har vi af hensyn til læseligheden og kontinuiteten i den historiske fremstilling ikke ment at kunne anbringe de steder i teksten, hvor de rent faktisk spiller deres rolle. PA den anden side har vi i erkendelse af deres indflydelse pa bogen heller ikke ment at kunne holde dem uden for og blot lade dem optræde implicit under teksten. De læsere, der ~nsker at fordybe sig i indholdet, ville i sit fald blive ladt i stikken. Vi har derfor valgt at samle vores teoretiske forudsætninger i dette kapitel, saledes at vi senere i bogen kan n~jes med at henvise til allerede citerede passager fra teorierne. Hos Marx har vi hentet hele grundlaget for analysen af det tidligt-kapitalistiske samfund. Habermas udbygger Marx med beskrivelsen af fænomenet»den borgerlige offentlighed«, som netop i vores periode - borgerskabets opgangs- og etableringsfase - spiller en betydelig rolle. Freuds psykoanalyse er baggrunden for vores forstaelse af den kvindelige karakterstruktur.

14 Vi har selvfalgelig i labet af vores arbejde inddraget en lang række andre væsentlige teorier, bl.a. har en række kvindelige teoretikere spillet en rolle i vores analyse af den borgerlige familie, men disse bidrag har vi valgt at omtale i de respektive afsnit, da abstraktionsniveauet ikke er i for stor modstrid med vores konkrete historiske fremstilling. Marx Med dette afsnit om Marx' teorier om det borgerlige samfund, kan vi selvsagt ikke give en samlet og tilbundsgaende fremstilling af Marx' kapitalanalyse. En siidan fremstilling har Marx selv brugt tusindvis af sider pil, hvilket vi hverken har tid eller kræfter til at gare ham efter. Vi vil nedenfor i kort form opridse de omrader af samfundsanalysen, der har været relevante i vores arbejde, og det vil nærmere bestemt sige Marx' revolutionsteori i forbindelse med overgangen mellem feudalisme og kapitalisme, teorierne om det borgerlige kapitalistiske samfunds væsentligste skonomkke og politiske karakteristika og teorien om reproduktionsfærens (dvs. familiens) samfundsmæssigt relevante karakter. En sammenh~ngende forstilelse af det kapitalistiske samfunds lovmæssigheder kan man kun fa ved selv at læse Kapitalens 3 bind, i den forbindelse hjælper selv detaljerede introduktioner ikke meget. Som nævnt bygger hele vores tilgang til beskrivelsen af Danmark omkring 1850 og Mathilde Fibigers livsforlab pa den materialistiske historieopfattelses grund. I Forord til Bidrag til Kritikken af den politiske skonomi (1859) siger Marx om den opfattelse af historien, der har tjent som»ledetriid«for hans studier:»i den samfundsmæssige produktion af deres liv træder menneskene ind i bestemte, nadvendige af deres vilje uafhængige relationer, produktionsrelationer, som svarer til et bestemt udviklingstrin af deres materielle produktivkræfter.... Den made, som det materielle liv produceres pil, betinger den sociale, politiske og Andelige livsproces overhovedet«. (Marx 1970 p ). Dermed far Marx slaet fast, at det er produktionsmaden, der bestemmer et givet samfunds»andelige livsproces«dvs. bevidsthedsformer. Med produktionsrelationer mener Marx de former

15 og forhold, hvorunder en given materiel produktion finder sted. F.eks. er den feudale produktionsmade karakteriseret ved, at sml selvstændige producenter, der selv ejer deres produktionsmidler og deres produkter, udveksler deres produkter med hinanden pl markedet. Under den kapitalistiske produktionsmlde derimod er den fremherskende produktionsrelation interaktionen mellem en lille gruppe af privatejendomsbesiddere, der besidder ejendomsretten til produktionsmidlerne og en stor masse af ejendomslase, der er tvunget til at sælge deres arbejdskraft til produktionsmiddelejerne. Drivkraften i samfundets udvikling ligger i forholdet mellem den fremherskende produktionsrelation og de givne produktivkræfter, og forholdet mellem disse to elementer giver ogsl baggrunden for de sociale revolutioner, der optræder i historien med jævne mellemrum:»pa et bestemt trin i deres udvikling kommer samfundets materielle produktivkræfter i modstrid med de forhandenværende produktionsrelationer, eller, hvad der kun er et juridisk udtryk for det samme, med de ejendomsforhold, inden for hvilke de hidtil har bevæget sig. Fra at være produktivkræfternes udviklingsformer, slar disse relationer om til at blive lænker for dem. Der indtræder da en epoke med social revolution«. (op.cit. p. 165). Smlproducenternes simple vareproduktion i det farkapitalistiske samfund kan dermed forstas som en drivkraft, der meget Iænge fremmer udviklingen af produktivkræfterne (forbedring af jorderi og arbejdsredskaber), men samtidig bliver den (den simple vareproduktion) pl et givet tidspunkt til en hæmsko for den videre udvikling af produktivkræfterne. Med indfarelse af maskinproduktion og stordrift bliver bnndernes binding til godsejerne og til jorden og handværkernes organisering i lukkede laug til en klar bremse for udviklingen. Denne udvikling er imidlertid ikke, som ovenstaende citat kunne give anledning til at tro, selvbevægende og uafhængig af de mennesker, der eksisterer i en given historisk epoke. I den 3. Feuerbach-tese i Teser om Feuerbach (1845) siger Marx om ændringerne af de samfundsmæssige omstændigheder:»den materialistiske lære, at menneskene er produkter af omstændighederne og opdragelsen, at forandrede mennesker altsa er produkter af andre omstændigheder og ændret opdragelse, glem-

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Kærlighed og overlevelse

Kærlighed og overlevelse Kærlighed og overlevelse Barneseksualitet og seksuelle traumer Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk

KIF Brugerguide Holdsider webmaster@kjellerupif.dk Indholdsfortegnelse 1)Login på hjemmesiden...2 1.1)Oprettelse af en bruger med adgang...2 1.2)Generel login information...2 1.2.1)Glemt personlig kode...2 2)Forklaring af administrationssiden...3 2.1)Navigationsområdet...4

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND. Ternevej 5

FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND. Ternevej 5 PHILIP C PARTNERE ~dmka@nna J.nr. 7936-00 1 Dok. af 28. juni 2007 FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg Sam Zinglersen har ~nsket, at der efter hans d0d stiftes en ny fond, såfremt

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

6. Kritisk teori. Asger Sørensen

6. Kritisk teori. Asger Sørensen 6. Kritisk teori Asger Sørensen Kritisk teori er som videnskabsteori kendetegnet ved at tildele statskundskab, sociologi og mere generelt samfundsvidenskab en ganske særlig rolle som videnskab. Mens positivismen

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

Opdragelse, arv og miljø, socialisering, psykologi mv.

Opdragelse, arv og miljø, socialisering, psykologi mv. Opdragelse, arv og miljø, socialisering, psykologi mv. Faglige begreber til Sociale og kulturelle forhold i samfundsfag Påvirkning fra barn til voksen spæd forældre barn venner voksen medier Arv: de biologiske

Læs mere

Litteratur i bevægelse. Verdenslitteratur 2. Nye tilgange til verdenslitteratur. Redigeret af Dan Ringgaard Mads Rosendahl Thomsen

Litteratur i bevægelse. Verdenslitteratur 2. Nye tilgange til verdenslitteratur. Redigeret af Dan Ringgaard Mads Rosendahl Thomsen Litteratur i bevægelse Nye tilgange til verdenslitteratur AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Verdenslitteratur 2 Redigeret af Dan Ringgaard Mads Rosendahl Thomsen litteratur i bevægelse nye tilgange til verdenslitteratur

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse

Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ude af trit? forandringer i arbejdsliv og fagforeningsuddannelse Ida Bering Jens Christian Nielsen Finn M. Sommer (red.) Vibeke Andersen Birger Steen Nielsen Kirsten Weber Ude af trit? forandringer i arbejdsliv

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Hvorfor læse om Klumpe Dumpe, når man nu hellere ville læse om flæsk og tællelys?

Hvorfor læse om Klumpe Dumpe, når man nu hellere ville læse om flæsk og tællelys? FORORD Man kunne begynde med begyndelsen: Da Adam og Eva spiste af æblet fra kundskabens træ, da Sokrates disputerede i antikkens Athen, da den æstetiske kritik tog sit udspring i salonerne i 1600-tallets

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Kapitel 30. Virksomhedskapital

Kapitel 30. Virksomhedskapital Kapitel 30. Virksomhedskapital 30.1. Indledning Udgangspunktet for analysen i dette kapitel er identisk med slutresultatet af analysen af den simple vareproduktion. Dette slutresultat var polariseringen

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere