Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus"

Transkript

1 Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo Sørensen Jeanette Nielsen Tina Bryder Helle Hvidkjær Flemming Parmo Petersen Togpersonalets Områdegruppe DSB: Niels Henrik Nielsen, Fmd. John Kildsgaard, N.fmd. Dansk Jernbaneforbund: Henrik Horup, Fmd. Preben S. Pedersen, N.fmd. Antal stemmeberettigede medlemmer: 41 (ved mødets start.) Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 1 af 13

2 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Valg af dirigent og valg af referent 3. Godkendelse af lokalgruppemødets forretningsorden 4. Valg af stemmetællere 5. Bestyrelsens årsberetning 6. Orientering fra TPO 7. Orientering fra DJ 8. Regnskab - Godkendelse, herunder godkendelse af budget Valg: Bestyrelsesmedlem: Bo M Sørensen genopstiller Bestyrelsesmedlem: Jeanette Nielsen genopstiller 1. suppleant: Egon N Andersen genopstiller 2. suppleant: Peter M Pedersen genopstiller 10. Indkomne forslag: 10.1 Vedtægtsændringer 7 stk. 1 (Bestyrelsen) 10.2 Automatisk tildeling af ferie (Rebecca Vindahl) 10.3 Reservering af feriepladser (Rebecca Vindahl) 10.4 Ændring af feriereglerne (Rebecca Vindahl) 10.5 OK15 forslag, omsorgsdage (Bestyrelsen) 10.6 OK15 forslag, afspadsering (Bestyrelsen) 11. Orientering fra Arbejdsmiljørepræsentanterne 12. Evt. 13. Mødets afslutning. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 2 af 13

3 Ad 1) Mødets åbning Formand Lasse D. Thorsøe bød velkommen. Ad 2) Valg af dirigent og referent Dirigent: Jan Pedersen Referenter: Jeanette Nielsen (Bestyrelsen) og Annette Thomassen Ad 3) Godkendelse af lokalgruppens forretningsorden Vedtaget. Ad 4) Valg af stemmetællere Niels B. Christiansen og Bent Andreasen Ad 5) Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsen skriftlige beretning har været fremlagt på skrivestuen. Bestyrelsens mundtlige beretning. Formanden aflagde bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han blandt andet kom ind på: Enmandsbetjening, fjernelse af salgsvogn, nedlæggelse af sidebanegruppen og oprettelse af SAR tjenester, hvor bestyrelsen ønskede at lave et hold til netop disse ture, hvilket blev til hold E SAR. Fjernelse af personale fra IC togene. Bestyrelsen havde hellere set, at Lyntog blev fyldt op og de andre forblev i IC togene, indtil man havde en fornuftig planlægning, i stedet for at lade folk sidde reserve og andre stresse rundt ude i togene. Bestyrelsen talte også om ændringen i samarbejdsklimaet i virksomheden. Bestyrelsen har kunnet spore en stigning i at folk ønsker TPL'erne ud af DJ, hvilket bestyrelsen ikke ønsker. Trivsels undersøgelsen i sommer gav bestyrelsen tre fokusområder: IT, Bemanding, Anerkendelse og Respekt. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 3 af 13

4 Godt samarbejde i bestyrelsen.. Tak til TPO og forbund for et godt samarbejde. Fremtiden er jo uvis - vi regner med, at DSB får kontrakt, men under hvilke præmisser? Storm og bombetrussel, uden personale, hvordan var det så gået? Passiv tilgang fra politikerne ang. personale løse tog. Bestyrelsen har sammen med AB lavet en udtalelse, som den ønsker lokalgruppens godkendelse af. Bestyrelsen arbejder fortsat for en god trivsel på arbejdet. Spøgerunde: - Grenen er ved at brække? (Blev der sagt) Hvad menes der med det? Svar: Trivslen er langt nede for personalet. - Der stilles spørgsmål ved at Personalelederne står i samme forbund som togpersonalet. Svar: TPO s holdning er, at det er bedst at have dem tæt på, for at opnå bedst samarbejde. Ved eventuelle sager mellem TPL'er og kørende personale, vil TPL blive hjulpet af faglig sekretær eller advokat og TGF af TPO. - Der er stor utilfredshed angående udsendte brev fra ledelsen mht sygdom. Et brev der endnu engang, har skabt stor splittelse og frustration blandt kollegaerne. Ris/ros, bliver altid sendt ud som fælles mail og aldrig til den enkelte. Svar: Det er fint med ros, fravær må dog aldrig sættes sammen med rettidighed og service, men fint med anerkendelse for et lavt fravær. - IT! Hvad nytter nyt udstyr, når software ikke virker? Der stilles ønske om it support til aftenholdet, det samme er gældende for driftskontoret. Der er ej heller it support til Århus via telefon, hvor der henvises til københavn. Generelt en følelse af, at der er bedre hjælp i København end i Århus. Det bliver mere og mere besværligt hver gang der kommer nye tiltag med IT. Folk går ned med stress fordi IT ikke virker. Svar: Der er fremsendt ønske om udvidet åbningstid til ledelsen, men dette er pt ikke efterkommet, da det koster for meget. Mht telefonisk kontakt it support, er dette nyt for bestyrelsen og dette undersøges nærmere. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 4 af 13

5 De nye tiltag med it, er for at få et bedre overblik af vareflow, dog mangler der uddannelse i dette og trods skrivestue dage, er det bestyrelsens holdning at der skal indkaldes til uddannelse via arbejdsseddel, da dette ikke skal forgå i fritiden. Virker dit IT udstyr ikke, så aflever dette til rep og kontakt din leder, på denne måde gør vi bedst muligt opmærksom på problemets store omfang. - Nye PRECOM giver problemer ved afregning. Beløbet stemmer ikke. Svar: Afregn det I har, ledelsen er opmærksomme på problemet, hvilket også er skrevet ud. Der bliver arbejdet på at få fejlrettet softwaren. - Der har været test af IT udstyr siden sommer, dog er PI'erne ikke blevet uddannet og har svært ved at hjælpe. - Der kan ikke laves amts/regions billetter med det nye tht program. Svar: Dette er under udvikling. - Hvordan ser fremtiden ud for hold E? Svar: Der evalueres i løbet af foråret, da det prøves i Århus i K14-1, med henblik på en evt. udbredelse i resten af landet. Derfor opfordres hold E at skrive til bestyrelsen, med evaluering. - Der er ingen servicering af ure pt. Svar: Bestyrelsen går videre med det. Bestyrelsens beretning kom herefter til afstemning: 40 for, 1 imod, 0 blanke - VEDTAGET. Udtalelse til politikere samt presse. 41 for, 0 imod, 0 blanke VEDTAGET. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 5 af 13

6 Ad 6) Orientering fra TPO Niels Henrik: Status effektiviserings aftale: Lokalaftaler, DSB syntes der var for mange og der skulle skæres i dem. Der er skåret ned i antallet af lokalaftaler med 25 procent, primært ved sammenskrivning af aftaler. Udland og tillidsmands aftaler mangler at blive færdig, ellers er alt på plads. Personale kupe i ic4, mangler at komme på plads. Den 17. Februar skulle kupeen kunne godkendes. Automat hold har afløst sidebanegruppen. Stationsbetjente tømmer automater, resten står automat hold for. Enmandsbejening. Sjælland regional Reducering i personale leder. Er blevet tilbudt arbejde som perron manager, ingen afskedigelser. Nye aftaler. Vi ønsker at bibeholde mest muligt Tgf arbejde, derfor fjernelse af Tgf2 ture i ic togene, frem for at indføre yderligere enmandsbetjening. Bemandingsaftale er ikke ændret. Næstved depot skal lukkes ned, dog ingen dato derfor endnu. Ny mus samtale med vurdering, blev accepteret for at få mest mulig indflydelse. Er allerede gennemført ved S-tog og administrationen og tilbage meldinger er positive. De er stadig frivillige men TPO opfordrer til, at man deltager. Ny organisation. S-tog kom under DSB operation. S-Tog og Øresund kom med ind under sammen med Trafikinformation, hvilket er ca. 35 medarbejder. Ny arbejdsmiljøorganisation på plads. Vi mangler ny arbejdsmiljøkoordinator efter Michael Madsen. Fransisca Moser Thormsen (KH) stiller op. APV på landsplan. Amir skal fortsætte med at arbejde på samme måde og skabe et godt miljø for de ansatte. 0,41 i lønstigning dette år, sidste år på 0,0. Deadline/krav for ny organisations aftale for Der er ikke lagt op til ny lønstigning. IT: Der er sagt i alle udvalg, at det skulle være i orden, inden det blev rullet ud. Skrivestuedage er ikke uddannelse Ønske om THT gøres upersonlig, så det gøres nemmere at skifte ud ved defekt IT. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 6 af 13

7 Praktik indøvere, skal videre uddannes så de kommer op i niveau så de kan hjælpe andre. Føler I, at I mangler uddannelse, så henvend jer til jeres leder. Virker jeres IT ikke, så aflever dette til reparation. Ny ledelses stil. Ledelsen ønsker at fjerne personale, TPO ønsker at beholde og sikre sikkerhed og service. Man ønsker ikke fra ledelsen at forhandle, men indføre bare og tager så kampen derefter. Nyhedsbreve: Man har før fra TPO sendt løbende ud, men har valgt kun at gøre det når der sker noget konkret, da det er svært at få nye aftaler på plads. John Kildsgaard: Store udfordringer for fremtiden. Turlister: usikkerhed omkring turlisterne. Først indførelse af personaleløse tog i nord og efterfølgende genindførelse. TPO valgte at deltage i turændringerne, men overvejer fremover om man skal holde sig til gældende korrigerings aftale. Mangel på personale pga af nord. Pres pga. sporarbejde, gav problemer med planlægning af ture. Tillægsaftale med fjernelse af togservice i IC togene. Personalet blev fjernet med det samme med det resultat at der nu sad en masse reserver på stuerne som kunne være brugt i togene. Acceptabel bemanding i IC togene for 2014 brød sammen da DSB og TPO ikke kunne blive enige. Der blev indgået aftale om yderligere bemanding ned på tognummer niveau. Sager under behandling i DJ: Overtrædelser af arbejdstidsaftalen er drøftet på mæglingsmøde mellem DJ og DSB. Der blev lavet en aftale om bod til DJ. Kompensation omkring korrigeringer: TPO kunne desværre ikke bevise overtrædelserne og valgte derfor ikke at gå videre med det. Ved flytning af de 45 min. TPO mente det skulle give overarbejde der, DSB mente at det kun galt hvis den samlede tur blev længere. - Det var ikke hensigten med aftalen. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 7 af 13

8 Bemandingsaften: Der er lavet opgørelse på alle ture ud af københavn og Frederikshavn og delt ud på delstrækninger i Januar DSB mener det er hensigts aftale og ikke en bindende aftale. Der blev holdt mæglingsmøde uden at vi kunne opnå enighed og sagen blev derfor viderebragt til LO, som var enig med TPO. Derefter blev der berammet et nyt møde med moderniseringsstyrelsen, ingen enighed igen, så der kom intet forlig på plads om overtrædelse af aftalen. Derfor blev påstået brud på bemandingsaftalen videregivet arbejdsretten og der er møde d. 1. april Der forventes at vi vinder sagen. Kampagne, klar dig selv: Vi er stolte af kampagnen. Vi drøftede først muligheden for at lave flyers som kunne uddeles til passagerne i togene, men vi ønskede, selvom det ville koste en del, så at lave video kampagnen. Selvom TPO står bag valgte man at bruge DJ som afsender, da befolkningen bedre ville kunne forholde sig til dette. Videoen blev set af flere end beregnet og vi synes selv at den var en succes. 15. December 2013 skulle der have været indført enmandsbetjente tog på kystbanen, dette er ikke sket endnu, da de praktiske ting ikke er faldet på plads. Der er folkelig opbakning til at beholde personalet på kystbanen, da dette er Danmarks mest brugte strækning, derfor vil man bruge kampagnen endnu engang i den nærmeste fremtid. Spørgerunde: - Frustration over ikke at kunne udfører sit arbejde ordenligt, med den manglende bemanding i IC togene. - Med aftalen om ingen fyringer i 2013 og 2014, kan der så afskediges medio 2014 med fyring start 2015? Kan der ske forflyttelser? Ønske om udmelding derom. Svar: Der kan først komme fyringer den 1. Januar Som tjenestemand kan du godt tvangsflyttes. - Korrigeringer af ture og kompensation. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 8 af 13

9 Svar: Ved turer der korrigeres med mere end 45 min, og du vælger at køre turen, gives der ikke kompensation, da dette ses som personlig accept af turen. Du bør kontakte turlisten og bede om at den korrigeres tilbage hvis der korrigeres med mere end 45 min. - Ved man, hvor mange indtægter der gik tabt i nytåret grundet opdateringer og lukning af IT? - Lønsedler er fyldt med mange fejl og manglende løn, da det ikke er overskueligt at læse ens månedsrapport. Ønsker at få en tilbagemelding på hvor meget der er blevet tilført og ønsker at der blevet lavet en undersøgelse deraf. Svar: Der kendes ingen tal for mistet indtægt, og vi regner ikke med at kunne få et tal. DSB er dog blevet gjort opmærksom på at de har mistet indtægter pga IT der ikke virker og har derfor også valgt at købe ny håndterminal. TPO har ikke kunnet finde bevis for manglende løn. Det er ved de personlige afvigelses rapporter, der sker fejl, da der undervejs løbende bliver rettet til ved løbende indberetninger i PDS. - Der er utilfredshed med at man lige vil se tiden an ang. IT problemer fra TPO s side. Mht enmandsbetjening er man meget opmærksom på kystbanen, hvad med Nordjylland? Svar: Der er allerede lavet aftale for nord, det er der ikke for kystbanen. - Hvorfor giver DJ ikke penge til kampagnen klar dig selv? Svar: Det gør DJ jo også, da pengene til TPO jo kommer fra DJ. - Hvor kommer DSB s viden fra til MUS med vurdering? Svar: Dette er en samlet vurdering af kvalitets skemaer, service, uniformering, rettidighed, scanninger/trap. - Der ønskes mere personale i intercity togene. Svar: Bemandingsaftalen skal overholdes, det betyder dog ikke, at vi vil få mere personale end aftalen siger. - Det konstateres at folk ønsker mere viden om arbejdstidsregler og kompensation for rettelser af ture. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 9 af 13

10 Svar: Der opfordres til at rette henvendelse til Lasse derom. Bestyrelsen vil arbejde videre med afholdelse af medlemsmøder. - Hvilken konsekvens får det sige nej til mus samtale med vurdering? Svar: Vurderingen er lavet om du møder op eller ej. - Der ønskes fokus på at det ikke ligesom ved sidste sporarbejde, bliver de samme der køre alle turerne til københavn. - Hvem skal påtale ryge forbuddet over for kunderne fra 1. Juli 2014? Svar: Det er som ved alle andre ting hvor passagerer ikke overholder ordensreglementet, at de skal henstilles til at stoppe. Det er taget op på samarbejdsregi, om i hvor vidt et omfang det skal ske. Ad 7) Orientering fra DJ Henrik Horup: DJ Mener TPL skal blive i TPO. Mailen ang. sygefravær er under al kritik som deler personalet. Dj har fået at vide, at de ikke skal blande sig og at DSB er i deres gode ret som virksomhed til at udsende dette. Der opfordres til at deltage til mus og fortæller at jeres it udstyr ikke virker. Det skal være nemt at kunne gennemskue sin lønseddel. Er glad for at I har fået ny chef, Susanne Mørch Kock, og vi ser frem til samarbejdet. Det er en forandringstid og vi har derfor måttet lave om på vores arbejdsopgaver i forbundet. Henrik Horup bruger nu det meste af sin tid på politik. Det daglige arbejde ved stå hos Preben og Kirsten. Henrik har været på rundtur hos samtlige transport ordførere på Christiansborg. Dj hilser den nye transport minister velkommen og ser frem til samarbejdet. Overenskomst 14 (Private): Der er stillet forslag om at låse vores arbejdstidsregler fra dansk industri. Dj regner med at sige ja, da alternativet ville være værre. Vi har 5 krav til overenskomsten og regner med at komme i hus. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 10 af 13

11 Ved effektiviseringen valgte DJ at indgå aftalen, da denne sætter som krav, at der ikke måtte ske fyringer i 13 og 14. Der mangler stadig 180 heltidsstillinger for at målet for besparelsen er nået, så vi er glade for at DSB ikke kan gå efter vores medlemmer. Det er vigtigt at sætte fokus på sikkerhed med begrundelse for at vi kan blive i toget. Derfor er kampagnen klar dig selv vigtig. Man ønsker generelt at fjerne personalet i togene i hele Europa som sikkerheds personale og kun beholde folk til service og derfor bliver det en hård kamp at beholde os i togene. Man ønskede på dansk jernbaneforbunds kongressen at sætte fokus på arbejdsmiljø. Dette arbejde fortsættes. Spørgerunde: - Må DSB ved længere varende fravær bede en om at holde ferie, om må de bede om at se indkaldelsen til operation? Svar: Ja det må de godt. Det er lovligt at være syg, men ved for meget fravær vil firmaet gerne finde en løsning. Der er fokus på fraværssamtaler som er blevet et stort problem. - Har DSB tænkt over konsekvensen af enmandsbetjente tog og faldne billet indtægter? Billetindtægter er stigende og passager tallet ligeså. Dog vil man nok mærke en stigning i hærværk og faldne indtægter på DSB 1 og utryghed for passagerne. Omkostningerne pr. kørte kilometer er for høj. Ad 8) Regnskab Godkendelse, herunder godkendelse af budget for 2014 Godkendt. Ad 9) Valg Best. Medlem Jeannette Nielsen og Bo M. Sørensen genvalgte uden modkandidater. Suppleanter Egon N. Andersen og Peter M. Pedersen genvalgte uden modkandidater. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 11 af 13

12 Ad 10) Indkomne forslag (45 stemmeberrettigede medlemmer) for, 0 imod, 1 blank: Vedtaget 2. 4 for, 28 imod, 13 blank: Nedstemt 3. 9 for, 29 imod, 7 blank: Nedstemt 4. Forslaget trukket af forslagsstilleren for, 0 imod, 0 blank: Vedtaget for, 6 imod, 12 blank: Vedtaget Ad 11) Orientering fra AMIR Der er meget fokus på arbejdsmiljøet, især med henblik på vores udstyr og manglende bemanding. Det er rejst så højt som vi kan. DSB går ind for arbejdsmiljøet, så længe det ikke koster tid og penge. Vi har været låst fast efter Michael Madsen forlod sin plads og DSB haster ikke på for at få valgt en ny koordinator. Vi har fokus på omklædningsrum, el-skabe, PC cafe og hvileværelse i forbindelse med APV. Spørgerunde: - Skraldespande i pantry! Hvem har besluttet, at de skal fastlåses foroven da de er til gene og man kan komme til skade? Sæbedisp., drypper og er til gene. Svar: Vi ved det ikke men det er ved at blive undersøgt. Sæbdisp., er lovpligtig, men skal skiftes til noget bedre. Ad 12) Evt. - DSB har valgt at vi ikke må modtage euro mere, hvad gør vi på vores internationale ture til Hamborg? Svar: Euro kommer tilbage i billet og kioskprogrammet. - Der går rygter om at visse folk fravælger sommerferie og så i stedet søger samtlige arbejdsweekender. Er det rygter? Svar: Der er kun et par stykker der går igen i feriebogen, så det er ikke det store problem generelt. Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 12 af 13

13 Vi skal passe på ikke at begrænse os selv. At feriebogen er fyldt meget op, tyder på at folk er blevet bedre til at planlægge sin fritid. Vi optjener selv vores frihed og burde derfor selv kunne bestemme hvornår vi skal have fri, men vi synes samtidig heller ikke, at man skal spærre bogen hver weekend. - Der er ønske om, at skubbe weekender er skiftende hvert andet år. Svar: Dette skal til afstemning blandt det pågældende holds medlemmer. - Overarbejde ved forsinkelser for deltidsansatte. Det er ikke rimeligt, at deltidsansatte ikke får OA som fuldtidsansatte. Svar: Der gives ikke overarbejde førend man er over 37 timer. - Hvorfor sættes der ikke veksel automat op på stuerne? Dette er undersøgt i LAMSU og dette kunne ikke lade sig gøre, da det ville blive for dyrt at gøre det på hvert depot. Ad 13) Mødets afslutning Formanden takkede de fremmødte medlemmer og gæsterne. Anette Thomassen, referent Jan Pedersen, Dirigent Lasse D Thorsøe, Formand Bo Willestofte, N. formand Referat, ordinært lokalgruppemøde 2014 Side 13 af 13

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Det Blå Blåd. Indholdsfortegnelse. Det Blå Blåd Nr. 1 2015. Side 2. Udgives åf: Lokomotivpersonålets Områ degruppe

Det Blå Blåd. Indholdsfortegnelse. Det Blå Blåd Nr. 1 2015. Side 2. Udgives åf: Lokomotivpersonålets Områ degruppe Indholdsfortegnelse Det Blå Blåd Udgives åf: Lokomotivpersonålets Områ degruppe DSB Henvendelser til Det Blå Blåd: detblååblåd@live.dk Ansvårshåvende redåktør: Søren Måx Kristensen Bernstorffsgåde 20.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere