Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia."

Transkript

1 Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard, Susanne B. Jensen, Lasse Thorsøe, Knud Larsen, Steen Clausen, Mogens Werner Grøndahl, Franciska Moser Thomsen, Michael Madsen. Afbud: Jan Lundgaard Christensen. Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af protokol fra 6. møde den 3-4 juni på Næsbylund. 3. Sager til behandling. 4. Økonomi. 5. TPO faglig information. 6. Aktivitets liste 7. Kommende møder. 8. Eventuelt og evaluering af mødet. Dansk Jernbaneforbund Togpersonalets områdegruppe DSB - Postboks 48 - Banegårdcentret 3 sal Odense 76

2 1. Mødets åbning. Særlig velkomst til Mogens Grøndahl. S-tog er nu efter flere års fravær tilbage i DSB. Ferielejligheder: Der er pt. problemer med lejligheden i London, som ikke må lejes ud. Der arbejdes på at sælge den. Lejlighed Berlin. Lokalplan gør at der kan blive samme problemer med udlejning, men den lejes dog stadig ud. Danmark. Renovering indvendig er afsluttet, og nu står den udvendige del for skud. Alarm m.m. overvejes, ligesom der arbejdes med elektronisk lås i stedet for nøgler. 2. Godkendelse af protokol. Protokol godkendt og underskrevet, der var ingen bemærkninger. 3. Sager til behandling. 3.1 Forretningsorden Nykøbing F. Godkendt uden bemærkninger. 3.2 Forretningsorden Lokalgruppe S-tog. Godkendt uden bemærkninger. 3.3 Udvalgsbesættelse. Efter tilførslen af lokalgruppe S-tog, er der behov for en tilpasning af vores udvalgsstruktur. Det blev besluttet at forretningsudvalget udvides indtil næste TM møde. Mogens Grøndahl indtræder som ekstra person i udvalget. S-tog udgør en væsentlig gruppe, hvor arbejdsopgaverne ikke er identiske med dem vi kender hos os. Derfor anser vi det for formålstjenligt at inddrage den viden og kompetence i forretningsudvalget, som Mogens besidder. IT og materieludvalget: Det blev besluttet, at Mogens Grøndahl indtræder i udvalget i stedet for Knud C. Larsen. Mogens deltager ligeledes i teknologiudvalget fremadrettet. Begrundelse: Vi ønsker at benytte os af den kompetence og viden omkring elektroniske redskaber som S-tog besidder, idet de er væsentligt længere fremme end vi er. At vi tager Knud ud, hænger sammen med den øgede arbejdsmængde, som det har givet ham at være kasserer, også for lokalgrupperne. Fagkategorien: Det blev besluttet at Mogens Grøndahl indsættes. Det blev vedtaget at Leif tages ud. Det blev i samme forbindelse besluttet, at Mogens sørger for at få indkaldt fagkategorien til møde snart. 3.4 Fokus på materielkvaliteten. Niels Henrik orienterede om at der nu er personer på næsten alle depoter, som indsender oplysninger om fejl og mangler. Opstart 2.august, og pt. er der modtaget 29 sager af forskellig art. Arbejdet fortsætter lidt længere for at få et bredere overblik inden der evalueres på projektet. Behandles derfor på områdegruppebestyrelsens møde i december. Det er vigtigt, at selv om det er den samme fejl der observeres flere gange, at der sker indmelding. 3.5 Emner til kommende seminar med øvrige TM. Følgende emner blev foreslået, Tillidsmand i dagligdagen: Forberedelse. Engagement. 77

3 Forventning. Forhandlingsteknik: Samarbejdsstruktur: Information: Bla. overfor TPL. Hvordan arbejdes feks. i udvalg? Bla. overfor nye TR. Det blev besluttet at nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at tilrettelægge mødet den 7. november. Følgende personer blev valgt: Annette Tranberg, Franciska M. Thomsen, Lasse Thorsøe og John Kildsgaard. 3.6 Mødeplan 2014 Da der ikke pt. er overblik over møderne i bla. samarbejdsudvalgene, blev punktet udsat til behandling på mødet i december. Følgende lokalgruppemøder ligger dog fast: Struer 8. Januar Esbjerg 9. Januar Nykøbing F. 31. Januar København 3. Februar Fredericia 5. Februar Aarhus 6. Februar Aalborg 11. Februar Kalundborg 19. Februar Odense, Næstved, Tinglev, TPL og S-tog melder snarest datoer ind til TPO. 3.7 EAMSU. Næste møde afholdes den 16. sept. Følgende emner blev besluttet indsendt til drøftelse/orientering. Togpersonale og alkohol. TPO opfatter det som vores pligt at orientere om den stemning der er blandt togpersonalet som følge af udmelding fra OBS ledelse omkring ovennævnte. Det er TPO s opfattelse, at togpersonalet opfatter det som værende helt forkert at udsende sådanne informationer. De personer, som har haft problemer i den retning, føler sig med rette udhængt og udstillet, og de har jo problemer nok i forvejen. Udmeldinger af denne art fremmer på ingen måde arbejdsglæden. Der er pt. den opfattelse at ledelsen tager enhver form for selvstændig tankegang væk fra togpersonalet, og dermed udhuler en af de vigtigste egenskaber hos personalet, nemlig evnen til at tænke selvstændigt, og handle derefter i forhold til den aktuelle situation. Togpersonalet opfatter det som værende forbudt at tænke selv, og oplever en ledelse som har mere travlt med kontrol og direktiver, end med tillid og tiltro til at personalet kan løse deres opgaver. Det er ikke vejen frem til et godt arbejdsmiljø. Referatform. Den nuværende form giver en del problemer, og vi ønsker derfor drøftet hvordan vi sikrer at der fremadrettet laves et mere informativt referat, som kan læses og forstås af personer, som ikke var deltagere i mødet. Et referat som samtidigt sikrer, at de væsentlige fremadrettede opgaver er beskrevet klart og tydeligt, og at ansvar for disse er entydige. Er løsningen at der evt. indkaldes en sekretær, som skriver referat undervejs som efterfølgende gennemgås og godkendes? 78

4 Vejen til et godt arbejdsmiljø. TPO ønsker at der laves en status på de enkelte hovedemner i rapporten og at disse tilføjes denne som ekstra sider for hvert afsnit. Derfor efterlyses status på de 3 nedsatte arbejdsgrupper, således at denne status kan drøftes på det kommende EAMSU møde i december, og vi således sikrer, at der fremadrettet arbejdes målrettet for forbedring af togpersonalets arbejdsmiljø. TPO/John er villig til at sikre denne status. Kolleganetværk. Der ønskes status på hvordan og hvornår arbejdet med et evt. fælles netværk igangsættes. Vi erfarer at der arbejdes videre i krogene med dette, og det er ikke, hvad vi er blevet lovet. Status på nye ure. Vi mangler tilbagemelding på løsning omkring de nye ure. Er det korrekt opfattet, at der igen serviceres på de gamle Junghans ure? Evakueringsplaner for Kh. Tilsyneladende er der pt. store problemer i forhold til brand og andre evakuerings situationer på Kh. Det er vores opfattelse, at der pt. ikke er hensigtsmæssige og forsvarlige evakueringsplaner, og at der i samme forbindelse ikke er fornødent kendskab til disse som gør, at de kan virke i dagligdagen, blandt de daglige brugere, inkl. chefer. Er denne opfattelse korrekt, og i så fald hvem er ansvarlig for at tilpasse disse samt informere brugerne om dem? Kontrolafgifter. TPO ønsker antal for de udskrevne kontrol afgifter fordelt i forhold til strækninger. Ligeledes ønskes status på hvor mange udstedte billetter der er blevet ændret til kontrolafgifter som følge af gentagelsestilfælde? Ligeledes ønskes oplyst hvor mange der evt. bliver annulleret som følge af indsigelser fra kunder? Det ønskes også oplyst hvor stor en procentdel der bliver betalt og hvor mange der efterfølgende bliver overgivet til anden indkrævningsform? Inkasso eller løntræk. Samtidigt ønskes oplysninger om tal for kontrolafgifter, på de enmandsbetjente strækninger i forhold til de betjente strækninger. Flere personer i THT Support. Betyder tilførslen af øgede resurser i THT support at vores tidligere aftale om øget åbningstid nu bliver en realitet, eller er der bare tale om mere personale i den nuværende åbningstid? Servicekoncept med stationær salgsvogn. Status på den tidligere lovede arbejdsmiljøvurdering ønskes? 4. Økonomi. 4.1 Regnskab. Status TPO regnskab år til dato. Pga. diverse beslutninger er der afvigelser i forhold til budget, men dette sker indenfor de aftalte rammer. 4.2 Lokalgruppernes regnskaber. Inden næste møde er det aftalt at der skal være lavet en mere uddybende vejledning til lokalgruppernes måde at håndtere de tildelte midler, samt bilag for udgifterne. Knud og John har lovet at sørge for dette. 79

5 5. TPO faglig information fra områdegruppebestyrelsen, inkl. udvalg og arbejdsgrupper. Faglig information vedlægges beretning til drøftelse på mødet. 6. Aktivitetsliste. Aktivitetsliste gennemgået og ajourført. Vedlægges protokollen. 7. Kommende møder. HB møder: 10. oktober 11. december. TPO bestyrelsesmøder: 3-4. december 7. november temadag. Revision: 7. oktober november TPO forretningsudvalg: 21. november IT og materieludvalg. 14. november HSU møder: Datoer desværre ikke kendt af TPO, da vi ikke er repræsenteret, og ikke på trods af flere henvendelser, har kunnet få de planlagte datoer. OSU møder: 16. december. OSU formøder: 27. november. EAMSU møder: 9. december. Strategiudvalg. 24. oktober 20. december. Planlægningsudvalg. 22. oktober 26. november 17. december. 80

6 Teknologiudvalg. 27. november Uddannelsesudvalg. 2. december Personalepolitisk udvalg. 6. december LAMSU: Aftales lokalt. Sektionen: 8. oktober 5.december Fagkategori: Indskrives når møder er planlagt. Nordisk møde: 17. oktober. ETF arbejdsgruppe togpersonale oktober 9. Eventuelt og evaluering af mødet. Det blev drøftet hvordan vi sikrede et mere overskueligt møde af hensyn til referenten. Forskellige modeller vil bliver vurderet, men der var enighed om ikke at gå tilbage til den gamle model med at gennemgå hvert enkelt punkt. 81

7 Protokol godkendt af. Niels Henrik Nielsen John Kildsgaard Henrik Novak Annette Tranberg Poul Balle Peter Ørn Leif Sørensen Niels Søndergaard Susanne B. Jensen Knud C Larsen Steen Clausen Lasse Thorsøe Hans Jørgen Worm Laursen Mogens H. Grøndahl _ Franciska M. Thomsen Jan Lundgaard Kristensen Afbud. _ 82

8 Udvalg Sept Medlemmer Suppleanter Daglig ledelse Forretningsudvalg Materiel og IT udvalg Uddannelsesudvalg DSB Ombord Service Uddannelsesudvalg DSB Udd.center HSU Niels H Nielsen, John Kildsgaard Ved behov kan kasserer indkaldes. Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Leif Sørensen, Knud Larsen, Lasse Thorsøe, Henrik Novak Mogens W. Grøndahl Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Knud C Larsen, Susanne B Jensen, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Michael Madsen, Steen Clausen, Mogens W. Grøndahl John Kildsgaard, Leif Sørensen. DJ: Kirsten Andersen Niels H Nielsen. Internationalt arbejde. Niels Søndergaard Niels H Nielsen suppleant for Jørn Nicolaisen. OSU Niels H Nielsen. John Kildsgaard. EAMSU Strategiudvalg Planlægningsudvalg Teknologiudvalg Niels H Nielsen. John Kildsgaard. Niels Søndergaard. Lasse Thorsøe Niels H. Nielsen, John Kildsgaard John Kildsgaard, Henrik Novak, Lasse Thorsøe, Leif Sørensen, Peter Ørn John Kildsgaard, Poul Balle, Susanne B. Jensen, Knud Larsen, Franciska M. Thomsen, Mogens W. Grøndahl Henrik Novak Annette Tranberg Personalepolitisk udvalg Peter Ørn, Susanne Jensen, Franciska M. Thomsen DJ hovedbestyrelse Niels H Nielsen. John Kildsgaard. DJ sektionsbestyrelse John Kildsgaard. Niels H Nielsen. Henrik Novak Kantineudvalg Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Uniformsstyregruppe Niels H Nielsen udpeget af sektionen. Fagkategori Niels H Nielsen. Jan Lundgaard Kristensen. Susanne B. Jensen. Leif Sørensen. Mogens W. Grøndahl Lasse Thorsøe Leif Sørensen Susanne B. Jensen Niels Søndergaard Annette Tranberg Steen Clausen 83

9 TPO områdegruppebestyrelsen Gruppe Navn Telefon Mobil TPO Områdegruppekontor TPO Niels Henrik Nielsen TPO John Kildsgaard KH Henrik Novak KB Hans Jørgen Worm-Laursen NÆ Annette Tranberg NF Peter Ørn Nielsen OD Poul Balle FA Leif Sørensen ES Susanne B. Jensen TE Niels Søndergaard AR Lasse Thorsøe STR Knud Larsen AB Steen Clausen S-tog Mogens W Grøndahl TGI Jan Lundgaard Christensen AMIO Michael Madsen AMIO Franciska Moser Thomsen

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen LPO Peter Kanstrup, LPO Jørn Nicolaisen SPO Frank M Larsen SPO Henning E Laursen

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesinformationsmøde Torsdag den 6. marts 2014 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. oktober 2011 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 04. december 2014 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 15. december 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB Side 3 Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Side 8-9 Grenaa banen Side 10-11 Ny i DSB Side 12-23 Nyt fra Lokalgrupperne Side 23 Opslagstavlen Det Blå Blad Udgives

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. december 2009 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2011 Side 8

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2011 Side 8 Det Blå Blad Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011 Besøg vores hjemmeside: www.lpo-dsb.dk/ Lederen Side 3 Debatindlæg: Ledelse udefra Side 4 Læserbrev: Lederen Brugerbetaling på jubilæum Side Side

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere