Kvalitetsstandarder Socialafdelingen, Skive Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Socialafdelingen, Skive Kommune. www.skive.dk"

Transkript

1 Socialafdelingen, Skive Kommune

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 KVALITETSSTANDARDER... 5 KVALITETSSTANDARD: STØTTE I EGET HJEM KVALITETSSTANDARD: BESKYTTET BESKÆFTIGELSE KVALITETSSTANDARD: AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD KVALITETSSTANDARD: MIDLERTIDIGT BOTILBUD KVALITETSSTANDARD: VARIGE BOFORMER KVALITETSSTANDARD: STØTTE- OG KONTAKTPERSONORDNINGEN KVALITETSSTANDARD: LEDSAGEORDNINGEN KVALITETSSTANDARD: AMBULANT BEHANDLING FOR ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD: AMBULANT BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD: YDELSER CKU... U 29 Socialafdelingen, Skive kommune,

3 Indledning Forord Gennem foråret 2008 har vi gennemført en omfattende proces med deltagelse af såvel pårørende-, bruger- og medarbejderrepræsentanter samt interesseorganisationer indenfor Socialafdelingens driftsområder i Skive Kommune. Denne proces har omfattet tre dialogmøder, hvor det har været målet at give deltagerne mulighed for at byde ind med holdninger og synspunkter til mål og indsatsområder samt kvalitetsstandarder indenfor områderne psykiatri, autisme, fysisk og psykisk handicap samt misbrug og socialområdet. Det har været vores ønske med denne proces, at vægte åbenhed, dialog og medindragelse i arbejdet med udarbejdelse af vores socialplan og kvalitetsstandarder, og det synes vi bestemt er lykkedes med denne proces, hvor der har været et godt fremmøde. Vi er glade for at kunne præsentere kvalitetsstandarderne for socialområdet, som er udformet med afsæt i dialogmøderne. Det er vores håb, at kvalitetsstandarderne kan være med til at skabe tydelighed om serviceniveauet for vores tilbud og dermed hvilke ydelser Skive Kommune leverer indenfor psykiatri, handicap og socialområdet. Samtidig beskriver kvalitetsstandarderne borgernes rettigheder og pligter og er et arbejdsredskab for medarbejderne. Vi håber, at de vil blive oplevet som meningsfulde. Inge Lise Lyse Formand, Social- og ældreudvalget Inglev Jensen Direktør, Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen Socialafdelingen, Skive kommune,

4 Mission og vision Vores mission og vision udgør - sammen med lovgivningen, vores værdigrundlag og de økonomiske rammer - platformen for de tilbud som beskrives i de følgende kvalitetsstandarder. Socialafdelingens visioner og mission er vores ledetråde for, hvad vi skal og hvad vi vil med vores virke. Vores mission beskriver, hvilke opgaver Socialafdelingen skal løse hvad vi er til for, samt angiver de grundlæggende rammer, som opgaverne skal løses indenfor. Med afsæt i lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og økonomiske rammer er det Socialafdelingens mission: At tilbyde en helhedsorienteret indsats, der er afpasset den enkeltes særlige behov, til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Indsatsen skal medvirke til at forbedre den enkeltes sociale situation, udviklingsmuligheder, livskvalitet og evne til at klare sig selv gennem tilbud om samvær, aktiviteter, støtte i hjemmet, behandling, undervisning og uddannelse samt job og beskæftigelse. Vores visioner angiver kursen for vores virke og dermed, hvad vi ønsker at opnå og er altså det billede, som vi har om vores organisation i fremtiden. Visionerne fortæller om, hvor vi gerne vil hen og i hvilken retning vi arbejder. Socialafdelingen vil: Sikre at alle mennesker med handicap, funktionsnedsættelse, psykiske eller sociale problemer tilbydes adgang til tilbud om bolig, uddannelse, arbejde og deltagelse i fritidsliv. Sikre individualitet og fleksibilitet i Socialafdelingens tilbud. Sikre at modtagerne af Socialafdelingens tilbud har optimale rammer for at udfolde sig og træffe valg i forhold til egen tilværelse. Sikre at Socialafdelingens tilbud er kendetegnet af og kendt for høj kvalitet og faglighed, og samtidig er arbejdspladser, præget af trivsel, engagement og udvikling. Socialafdelingen, Skive kommune,

5 ne er udarbejdet med afsæt i servicelovens 139 og bekendtgørelse om kvalitetsstandard for botilbud efter 108 i serviceloven (bekendtgørelse nr. 620 af 15. juni 2006). Formålet med kvalitetsstandarderne er, at give borgerne indsigt i indholdet, omfanget, udførelsen og kvaliteten af de ydelser som Skive Kommune tilbyder. ne skal altså give et indtryk af serviceniveauet for de forskellige tilbud. Indledningsvis beskrives områderne visitation, handleplaner, klageadgang, borgernes indflydelse og faglighed, idet standarderne for disse områder er gældende på tværs af de enkelte tilbud. Dog med undtagelser i forhold til kvalitetsstandarderne for misbrugsområdet (sundhedslovens 141 og servicelovens 101). I kvalitetsstandarderne for de enkelte tilbud er der indledningsvis et uddrag af serviceloven, hvor det angives, hvad kommunalbestyrelsen skal tilbyde. I Skive Kommune anvendes betegnelsen byråd frem for betegnelsen kommunalbestyrelse. Visitation og sagsbehandling Sagsbehandlingen begynder når kommunen bliver opmærksom på eller modtager en henvendelse om, at en borger har brug for et tilbud som f.eks. et dagtilbud, botilbud eller pædagogisk støtte, hjælp og vejledning. Borgerens sag behandles herefter i Specialrådgivningen, Torvegade 10, 7800 Skive. Sagsbehandlingstiden er normalt 2 uger og varer højst 4 uger. Bevilling På baggrund af en samtale med borgeren og eventuelt bisidder eller pårørende indhentes med borgerens samtykke - relevante oplysninger. I dialog med borgeren vurderer sagsbehandleren herefter borgerens behov. Der aflægges eventuelt et besøg hos borgeren og er borgeren omfattet af målgruppen, udarbejder sagsbehandleren en bevilling. En bevilling er en myndighedsafgørelse med klageadgang og bevillingen udarbejdes så vidt muligt i samarbejde med borgeren og eventuel pårørende eller bisidder 1. Er bevillingen pædagogisk støtte efter SL 85, beskrives denne støtte i et skema jf. SL 89. Er bevillingen et bo-, aktivitets- eller samværstilbud, er bevillingen en skriftlig afgørelse med henvisning til Serviceloven. Ca. 3 måneder efter en bevilling følger sagsbehandleren op på bevillingen. Hvis borgerens behov ændres betydeligt reviderer sagsbehandleren bevillingen i samarbejde med borgeren og / eller dennes pårørende. Opfølgning på bevillingen sker herefter mindst en gang om året. Ansvaret for opfølgningen påhviler lederen af tilbuddet. Handleplaner En handleplan jf. SL 141 er et tilbud til borgere under 65 år med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Handleplanen udstikker mål for indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, forventet varighed af indsatsen og andre særlige forhold vedrørende bolig, beskæftigelse, behandling og hjælpemidler. Handleplanen udarbejdes i et tæt samarbejde med borgeren og / eller dennes pårørende. Handleplanen kan - efter en individuel vurdering revurderes efter 3. måneder. Det tilbydes, at der udarbejdes en handleplan jf. Servicelovens 141. Handleplanen er et tilbud til borgeren. I Socialafdelingen, Skive kommune,

6 sagsbehandlingen lægges der vægt på: at handleplanen udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger. at borgeren samt evt. pårørende eller bisidder medvirker ved behandlingen af borgerens sag. at der bevilges omsorg og støtte på et ensartet og objektivt grundlag. at sagsbehandlingen forløber let og smidigt. For borgere over 65 år gælder, at når der har været iværksat en indsats før det fyldte 65. år, herunder en handleplan, skal borgeren også fremover have tilbud om en handleplan jf. SL 141. Handleplanen evalueres mindst en gang årligt. Hvert andet år skal der udarbejdes en ny handleplan, samt når borgerens behov ændres i en grad, som får indflydelse på handleplanen og målsætningerne. Samarbejdspartnerne i f.eks. borgerens dagtilbud og botilbud informeres om ændringer i handleplanen. Sagsbehandleren udarbejder den første handleplan. Efterfølgende er det lederen af driftsenheden, der har ansvaret for at sikre, at handleplanen revideres og udarbejdes samt sendes til sagsbehandleren. Den pædagogiske handleplan beskriver den socialpædagogiske indsats jf. handleplanen efter SL 141. Den pædagogiske handleplan er et arbejdsredskab i den daglige pædagogiske indsats for de ansatte. Handleplanen kan udarbejdes i samarbejde med borgeren og / eller dennes pårørende. Dette aftales med borgeren og / eller de pårørende, efter en individuel vurdering. Handleplanen evalueres mindst en gang årligt og revideres hvert andet år, samt når borgerens behov ændres i en grad, som får indflydelse på handleplanen og målsætningerne. Klageadgang Der udleveres en klagevejledning i forbindelse med alle afgørelser. Såfremt en borger er uenig i afgørelsen, kan borgeren inden 4 uger få sin sag behandlet på ny i Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichers Vej 6, 6950 Ringkøbing. Klagen skal i første omgang sendes til Skive Kommune, Socialafdelingen, Torvegade 10, 7800 Skive Kommune. Skive Kommune vil herefter genvurdere sagen. Hvis Skive Kommune ved genvurderingen fuldt ud giver medhold, vil der inden 4 uger blive truffet en ny afgørelse. Hvis Skive Kommune beslutter at fastholde den hidtidige afgørelse, vil borgerens sag med uddybende kommentarer blive videresendt til Statsforvaltningen Midtjylland. Såfremt borgeren ønsker det, kan borgeren få hjælp til at klage. Borgerens indflydelse Der lægges vægt på borgerindflydelse og inddragelse af borgernes netværk og herunder tilstræbes det: at der er den størst mulige grad af indflydelse på alle områder, i alle tilbud og i alle dele af processen fra sagsbehandlingen, visitationen og i udførelsen af de enkelte tilbud. at borgerne inddrages i det omfang, som det er muligt set i forhold til den enkeltes behov, muligheder og personlige formåen. at de pårørende, værge eller evt. bisidder om muligt inddrages, hvor borgerne ikke kan tale for sig selv og gøre deres indflydelse gældende. Inddragelsen af pårørende eller bisidder kan som udgangspunkt kun ske efter borgerens accept. Socialafdelingen, Skive kommune,

7 at de enkelte botilbud etablerer et formaliseret samarbejde med borgerne og / eller de pårørende, fx gennem kontaktråd, bruger- og pårørenderåd og husmøder. borgerens ønsker skal respekteres, når det fagligt er forsvarligt. Medarbejdere og faglighed Vi ønsker at have arbejdspladser, hvor det er attraktivt at arbejde og hvor medarbejderne trives. Det er vigtigt, idet medarbejdernes trivsel har stor betydning for den faglige kvalitet og dermed den ydelse som borgerne får. I Socialafdelingens tilbud er der ansat forskellige faggrupper, som flere steder samarbejder i tværfaglige teams om den støtte og det tilbud der ydes. Det er bl.a. faggrupper som pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lærere, ergoterapeuter, samt værkstedsassistenter som er medarbejdere med en produktionsfaglig eller håndværksfaglig baggrund, HK ere, rengøringsassistenter og pedeller. Det tilstræbes, at der er praktikpladser til studerende på alle driftsområder af hensyn til bl.a. den fremtidige rekruttering. Fælles for alle områder er det, at ydelsen skal leveres af personer, som har en relevant faglig uddannelse eller faglig erfaring og personlige kompetencer, som betyder, at de med deres samlede kompetencer er kvalificerede til at levere ydelsen. Udover den faglige kompetence vægtes det, at medarbejderne er rummelige, empatiske, motiverede for arbejdet og for arbejdet med målgruppen, samt har forståelse for målgruppen og dennes behov. Tværfaglighed bør medtænkes i sammensætning af medarbejdergrupperne, særligt hvor målgruppens behov fordrer, at der ydes en tværfaglig indsats i tilbuddet og i opgaveløsningen. Alle medarbejdere, som fastansættes, skal deltage i Skive Kommunes introduktionsmøder for nyansatte og skal endvidere have en grundig introduktion til arbejdet med målgruppen, værdigrundlaget for arbejdet, organisationen og til det tilbud som der ydes overfor borgeren. For at kunne opretholde den faglige kvalitet og fortsat udvikle vores tilbud skal medarbejderne tilbydes mulighed for relevant efteruddannelse og mulighed for løbende faglig udvikling. Det er vigtigt at medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer modsvarer den opgave, som de skal løse nu og fremadrettet. Optimale udviklingsmuligheder er af afgørende betydning for, at kunne fastholde attraktive arbejdspladser og kvalificerede tilbud og derfor skal det sikres, at der skabes rammer som åbner mulighed for læring og udvikling på den enkelte arbejdsplads. Alle medarbejdere Værdigrundlag og personalepolitik er omfattet af Skive Kommunes personalepolitik, som skal skabe en fælles ramme for en effektiv og velfungerende arbejdsplads og dermed bidrage til den bedst mulige varetagelse af kommunens opgaver. Personalepolitikken baserer sig på et fælles værdigrundlag og dermed værdier som medarbejdere skal arbejde med afsæt i. Disse fælles værdier er: Udvikling. Vi vil skabe de bedst mulige livsvilkår for kommunens borgere. Trivsel. Vores arbejdspladser skal være præget af arbejdsglæde, humor og engagement. Ordentlighed. Alle vores beslutninger og handlinger skal være holdbare. Indenfor rammerne af dette fælles værdisæt, har vi i Socialafdelingen udarbejdet et særligt værdigrundlag for vores virke gennem en proces i 2007, med inddragelse af alle ledere og tillidsrepræsentanter. Dette værdigrundlag er et Socialafdelingen, Skive kommune,

8 fælles etisk fundament, som vi i Socialafdelingen bygger vore handlinger, holdninger og samspil på. Værdierne beskrives under overskrifterne ledelse, kommunikation, kompetence samt samarbejde med borgere, pårørende og professionelle. Ledelse. Det er værdifuldt med synlighed, tydelighed, ansvarlighed og tillid. Derfor vil vi: kende og vise retning samt formål med arbejdet. vise tillid til dem, der afprøver nye eller andre veje. skabe klarhed over hvad og hvem vi er ansvarlige for. have et højt informationsniveau. have overensstemmelse mellem hvad vi siger og hvad vi gør. arbejde strategisk, visionært og sammenhængende. være åbne overfor forandring og give plads til nyt. Kommunikation. Det er værdifuldt med åbenhed, ærlighed, dialog og gensidig respekt. Derfor vil vi: være dialogskabende og anerkendende. respektere hinandens forskelligheder / forskellige udgangspunkter. skabe rammerne for og give plads til den nødvendige refleksion. anerkende langsommelighedens kultur (vi vil sikre bæredygtige beslutninger). tale med hinanden og ikke om hinanden. Kompetence. Det er værdifuldt med vidensdeling, personlig og faglig udvikling, tværfaglig indsigt og en værdibaseret tilgang til opgaverne. Derfor vil vi: skabe rum for vidensdeling, vidensudvikling og vidensopsamling. skabe og deltage i relevante faglige / tværfaglige fora og netværksgrupper. lade opgaven definere holdet og have et tværfagligt syn på opgaveløsningen. etablere en uddannelsesorganisation, hvor formålet er strategisk kompetenceudvikling. lave kompetencekatalog, kompetenceregnskab og uddannelsesplanlægning. etablere samarbejde med relevante uddannelsesorganisationer. etablere aktiviteter hvor kendskabet til hinandens driftsenheder udvides. sikre udvikling, kompetencer og tværfaglighed gennem strategisk rekruttering og supervision. Samarbejde med borgere, pårørende og professionelle. Det er værdifuldt med respekt, kompetence, tydelighed, tilgængelighed, nærhed, åbenhed, troværdighed, tillid og ligeværdighed. Derfor vil vi: være dialogskabende, tillidsskabende og fordomsfrie. have en respektfuld kommunikation og anerkende alle parter med deres virkelighed. møde personers positive intentioner og behov. skabe betingelser og vilkår for at kunne påtage sig et ansvar. sikre at det er let at komme i kontakt med os og at organisationen er overskuelig. være loyale overfor de mål og rammer, som vi er forpligtet på. sikre adgang til og formidling af relevante informationer. skabe overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør. Socialafdelingen, Skive kommune,

9 optræde professionelt, fagligt velfunderede og se tingene fra flere synsvinkler. være klare omkring vores roller og om vores forventninger. brande os selv. Udover et fokus på værdierne ønsker vi ligeledes at have særligt fokus på arbejdsmiljøet, og der skal løbende være fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Her benyttes bl.a. arbejdspladsvurderinger (jf. arbejdsmiljøloven) som et aktivt værktøj til at gøre noget for arbejdsmiljøet. Fokus på arbejdsmiljøet sikres også af arbejdsmiljørepræsentanterne, ergonomivejledere samt i de årlige medarbejderudviklingssamtaler, hvor der er fokus på forhold som samarbejde, kommunikation, arbejdsopgaver og kompetenceudvikling. Fra 1. april 2008 skal alle arbejdspladser under Socialafdelingen være røgfrie. Det betyder at medarbejderne ikke må ryge i f.eks. botilbud. Såvel beboerne, brugerne eller medarbejderne i Socialafdelingens forskellige tilbud må fortsat ryge udenfor på tilbuddets / organisationernes matrikler, hvis dette ikke er til gene for andre borgere som f.eks. bor i tilbuddet eller de øvrige medarbejdere. Alle fællesarealer skal være røgfrie, men den enkelte borger må fortsat ryge i egen bolig. Medarbejderne må ikke ryge sammen med borgerne i deres lejligheder. Dog må borgeren ikke ryge mens personalet er tilstede i boligen og der skal luftes ud inden personalet yder støtte i boligen. Socialafdelingen, Skive kommune,

10 Kvalitetsstandard: Støtte i eget hjem Lovgrundlaget Ifølge servicelovens 85 skal byrådet tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Modtagere af ydelsen Støtte i eget hjem kan modtages af borgere med betydelig eller væsentlig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og borgere som har særlige sociale problemer. Støtte i eget hjem kan ligeledes leveres til borgere i et døgntilbud. Vurderingen af om funktionsevnen er betydelig nedsat baseres på en helhedsvurdering af borgeren. I vurderingen af, om borgeren kan modtage ydelsen og i vurderingen af støttebehovet medtænkes: om borgeren har et betydeligt behov for støtte, hvordan funktionsnedsættelsen påvirker borgerens livssituation og evne til at mestre eget liv. om borgeren ønsker støtten i eget hjem, borgerens motivation for at modtage ydelsen og borgerens udbytte af ydelsen. Borgerens ønske og motivation vurderes i sammenhæng med formålet med ydelsen. andre personer i husstanden eller nære pårørende samt disse personers og borgerens ønske om, at de inddrages og hvordan de inddrages. Her bør pårørendes forudsætninger ligeledes medtænkes i vurderingen. Behovet for støtte baseres på en faglig vurdering med hensyntagen til borgerens egne ønsker og oplevelse af behov. Formålet med ydelsen Formålet med ydelsen er: at støtte borgeren i at kunne mestre sit eget liv og i at få et så selvstændigt liv, som det er muligt. at støtten bidrager til at skabe trygge rammer for denne mestring. at støtte borgeren i at kunne tage et medansvar for eget liv / livssituation. at støtte borgeren i at opnå livskvalitet og få et liv, der er så tæt på normale livsbetingelser, som det er muligt. at forebygge at problemerne for den enkelte forværres. Aktiviteter eller opgaver der indgår i ydelsen Det baseres på en individuel vurdering hvilke aktiviteter, der skal indgå i ydelsen støtte i eget hjem, og dermed hvilken støtte den enkelte borger har behov for. I ydelsen kan der indgå aktiviteter eller delydelser som: støtte i forhold til håndtering af medicin, rengøring, indkøb, beskæftigelse, etablering og opretholdelse af Socialafdelingen, Skive kommune,

11 sociale netværk, basale behov, økonomi, personlig pleje, træning og udvikling. støttende samtaler der skaber rammerne for at borgeren kan mestre eget liv på en hensigtsmæssig, selvstændig og medansvarlig måde. Herunder rådgivning og vejledning. Støtte til aktiviteter herunder til oplevelser i fritiden. Socialafdelingen, Skive kommune,

12 Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse Lovgrundlaget Servicelovens 103: byrådet skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Modtagere af ydelsen Borgere op til 65 år med betydelig eller væsentlig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og borgere som har særlige sociale problemer kan modtage ydelsen beskyttet beskæftigelse. Borgere over 65 år skal ligeledes have mulighed for at fastholde et tilbud om beskyttet beskæftigelse i det omfang, det er muligt og hvor borgeren selv ønsker det. For at kunne modtage ydelsen er det en forudsætning at borgeren ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Det er altså en forudsætning at borgeren har et betydeligt behov for støtte til at kunne opnå eller fastholde beskæftigelse. I den faglige vurdering af om borgeren kan modtage ydelsen og hvordan denne ydelse bør leveres indgår desuden borgerens behov, ønsker til og motivation for at modtage ydelsen. Herunder skal borgeren i det omfang det er muligt have indflydelse på, hvor han eller hun skal arbejde og arbejdets indhold. Formålet med ydelsen Formålet med ydelsen beskyttet beskæftigelse er at borgeren: får mulighed for at etablere eller bevare en tilknytning til arbejdslivet, hvis borgeren ønsker det og har forudsætninger herfor. opnår en øget grad af livskvalitet ved at modtage ydelsen. oplever at egne ressourcer værdsættes og anvendes, og at borgeren får mulighed for at udvikle sine færdigheder. gives mulighed for at mestre eget arbejdsliv under forudsætninger der ligner de forudsætninger, der er i det normale arbejdsliv i den udstrækning, som det er muligt for den enkelte. Herved gives borgeren mulighed for at tage aktiv del i samfundslivet. at borgeren gives mulighed for at opretholde sociale kompetencer og netværk. Aktiviteter eller opgaver der indgår i ydelsen Det er individuelt hvilke aktiviteter der indgår i ydelsen, idet dette afhænger af borgerens ressourcer, muligheder og egne ønsker. De aktiviteter der indgår i ydelsen skal give mening for den enkelte og skal i videst mulig omfang minde om de aktiviteter, der indgår i et almindeligt arbejdsliv. Herunder bør muligheden for aflønning, ansættelseskontrakt og kollegiale relationer medtænkes. Praktik kan indgå som en afklaring af, om det er det rette tilbud og af, hvad behovet og mulighederne er for den enkelte borger. Socialafdelingen, Skive kommune,

13 Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud Lovgrundlaget Servicelovens 104: byrådet skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Modtagere af ydelsen Ydelsen kan modtages af borgere med betydelig eller væsentlig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og borgere som har særlige sociale problemer. Særlige sociale problemer kan f.eks. være problemer med ensomhed eller med at indgå i og skabe almindelige sociale netværk. Borgere i nævnte målgruppe kan modtage ydelsen, såfremt de har behov for det eller har et ønske om det. Vurderingen af behovet for et aktivitets- og samværstilbud bør basere sig på en helhedsvurdering af borgerens livssituation, og herunder borgerens egne ønsker, motivation og evne til selv at skabe rammerne for et liv med aktiviteter og samvær. Formålet med ydelsen Formålet med ydelsen aktivitets- og samværstilbud er: at borgeren opnår øget livskvalitet gennem tilbud om samvær og aktiviteter. at borgeren får mulighed for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller sine livsvilkår, og herved opretholde og forbedre evnen til at mestre eget liv. at borgeren får mulighed for at udvikle og opretholde sociale kompetencer og netværk. at borgeren får mulighed for at være en del af et trygt miljø, hvor der er mulighed for støtte til at indgå i aktiviteterne og de sociale relationer. at borgeren føler at sine ressourcer værdsættes og anvendes. at give borgeren mulighed for et miljøskifte. Aktiviteter eller opgaver der indgår i ydelsen Det er individuelt hvilke aktiviteter der skal og kan indgå i ydelsen. Vurderingen heraf tager afsæt i en faglig vurdering af borgerens ressourcer og mulighed for at indgå i et aktivitets og samværstilbud og under hensyntagen til den enkeltes egne ønsker. De aktiviteter der indgår i ydelsen skal give mening for den enkelte og skal i videst mulig omfang minde om de aktiviteter, der er en del af et almindeligt liv. Sådanne aktiviteter kan være: Socialafdelingen, Skive kommune,

14 motion, sundhedsfremmende og udviklende aktiviteter. oplevelser og udflugter, madlavning og fællesspisning. mulighed for dialog og socialt samvær. særlige interesse- eller aktivitetsgrupper. kurser, kreative aktiviteter og aktiviteter der retter sig mod at kunne mestre hverdagsaktiviteter som tøjvask, hygiejne, indkøb etc. I den udstrækning det er muligt, bør indholdet og åbningstiderne i aktivitets- og samværstilbuddene være fleksible i relation til borgernes behov og ønsker. De aktiviteter der tilbydes bør være i overensstemmelse med borgernes forudsætninger, behov, ønsker og interesser, hvis det er muligt. Den enkelte bør altså have størst mulig indflydelse på tilbuddet under hensyntagen til de andre brugere af tilbuddet og f.eks. de vedtagne husregler. Der vil være egenbetaling på f.eks. mad, materialer og udflugter. Hvis man som borger ønsker yderligere oplysninger om egenbetaling rettes henvendelse til det enkelte tilbud. Socialafdelingen, Skive kommune,

15 Kvalitetsstandard: Midlertidigt botilbud Lovgrundlaget Servicelovens 107: byrådet kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Den hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder der tilbydes i en boform jf. SL 107, kan ydes ifølge servicelovens 85. Modtagere af ydelsen Ydelsen kan modtages af borgere med betydelig eller væsentlig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og borgere som har særlige sociale problemer, der har behov for et midlertidigt botilbud. For at kunne modtage ydelsen skal der være en forventning om, at borgeren kan flytte tilbage til en selvstændig bolig indenfor en vurderet tidsramme eller at borgeren har behov for en afklaring af den fremtidige bosituation. Det kan eksempelvis være borgere med behov for botræning, planlagt aflastning eller akutophold, hvor de nære omsorgspersoner pludselig ikke længere kan varetage omsorgen. Det midlertidige botilbud kan tilbydes som et led i en udslusningsfase efter et behandlings- eller forsorgshjemsophold, samt som led i døgnbehandling og lignende. Formålet med ydelsen Formålet med ydelsen er: at borgerens evne til at kunne mestre et liv i selvstændig bolig udvikles eller fastholdes. at det afklares, om borgeren i fremtiden kan mestre et liv i en selvstændig bolig, hvilket botilbud borgeren kan have behov for fremover eller hvilken støtte borgeren har behov for, i relation til at kunne mestre et liv i en selvstændig bolig. Aktiviteter eller opgaver der indgår i ydelsen Det kan være forskellige aktiviteter der indgår i ydelsen afhængig af formålet med ydelsen og den enkelte borgers behov og forudsætninger. Deltagelse i fællesaktiviteter som f.eks. madlavning, sociale aktiviteter og indkøb kan i nogle tilbud aftales individuelt, under hensyntagen til såvel den enkelte borger som det samlede botilbud. Andre steder vil deltagelse i bestemte aktiviteter være en forudsætning. I et midlertidigt botilbud kan der indgå aktiviteter, som at skabe struktur på hverdagen, træning af sociale færdigheder samt støtte til at håndtere sociale relationer, job eller uddannelse, personlig hygiejne, økonomi, madlavning og indkøb. Der kan være egenbetaling for kost, vask, sociale aktiviteter eller lignende. Egenbetalingen skal kunne sammenlignes med den egenbetaling som er gældende for borgere i almindelighed. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til det enkelte tilbud. Socialafdelingen, Skive kommune,

16 Krav til de fysiske rammer og fællesfaciliteterne Boligerne skal passe til den pågældende målgruppe. Desuden skal alle midlertidige boliger etableres i henhold til boliglovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen. Det tilstræbes at alle midlertidige botilbud skal have fællesfaciliteter, som er tilpasset målgruppen og dennes behov samt personalefaciliteter. Socialafdelingen, Skive kommune,

17 Kvalitetsstandard: Varige boformer Lovgrundlaget Servicelovens 108: byrådet skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg, eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Den hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder der tilbydes i en boform jf. SL 108, kan ydes ifølge servicelovens 85. Modtagere af ydelsen Ydelsen kan modtages af borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, som har et behov for omfattende hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. Det er afgørende for at modtage ydelsen, at borgeren ikke kan få behovet for hjælp, støtte eller træning dækket på anden måde og at borgeren derfor har et stort behov for hjælp, omsorg eller pleje. I vurderingen af hvilket tilbud der er det rette til borgeren, bør de følgende forhold indgå i det omfang, det er muligt, for at kunne skabe gode og velfungerende tilbud: den faglige vurdering borgerens og / eller de pårørendes ønsker hensyntagen i forhold til de øvrige borgere i tilbuddet / botilbuddet som helhed. Formålet med ydelsen Formålet med ydelsen varigt botilbud er: at borgeren kan få dækket sit behov for omfattende hjælp hele døgnet. at borgeren støttes i at mestre det som er muligt eller medinddrages i mestringen af eget liv hvor det er muligt det er borgerens eget hjem. at borgeren får de bedst mulige rammer for et godt og meningsfyldt liv med oplevelse af livskvalitet. at borgeren bor i rammer, som kan understøtte den enkeltes udvikling og kompensere for borgerens handicap. Aktiviteter eller opgaver der indgår i ydelsen Aktiviteterne i botilbuddet skal tage udgangspunkt i den enkeltes muligheder, behov, interesser samt forudsætninger og ressourcer. Den enkelte borger skal i videst mulig omfang inddrages i aktiviteterne og hverdagens gøremål, således Socialafdelingen, Skive kommune,

18 at den enkeltes evne til at mestre eget liv, i det omfang det er muligt, fastholdes og udvikles. Der kan indgå aktiviteter som: støtte til at skabe struktur på hverdagen. støtte til fastholdelse og udvikling af færdigheder. Herunder f.eks. støtte til / træning af kommunikation, motorik, sansning og sociale færdigheder. personlig hygiejne og pleje. madlavning, udflugter og aktivitetstilbud. støtte til at fastholde eller udvikle netværksrelationer og indkøb. Der vil være en egenbetaling på husleje, kost, lys, vand, varme, forsikringer, licens, vask og rengøring og der kan være egenbetaling på aktiviteter. Priser vil kunne oplyses ved henvendelse til det enkelte tilbud eller på tilbuddets hjemmeside. Egenbetalingen skal kunne sammenlignes med den egenbetaling som er gældende for borgere i almindelighed. Krav til de fysiske rammer og fællesfaciliteterne Boligerne og fællesfaciliteterne skal være tidssvarende og indretningen skal være tilpasset målgruppen og målgruppens behov. Der skal skabes fysiske rammer som er hyggelige og den enkelte skal have indflydelse på indretningen af egen bolig, hvis det er muligt. Boligerne skal først og fremmest være indrettet til målgruppens behov og være etableret i henhold til boliglovgivningen samt arbejdsmiljølovgivningen. Der skal samtidig være udendørsarealer som er tilpasset målgruppens behov. Socialafdelingen, Skive kommune,

19 Kvalitetsstandard: Støtte- og kontaktpersonordningen Lovgrundlag Servicelovens 99. Byrådet sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Modtagere af ydelsen Støtte- og kontaktpersonordningen er et tilbud til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. Tilbud om en støtte- og kontaktperson gives i dialog med brugeren af ordningen. Støtte- og kontaktpersonen kan tilbyde borgeren at være anonym. Borgeren kan afslå at tage imod et tilbud om hjælp fra en støtte- og kontaktperson. Der er tale om en målgruppe, som ikke nødvendigvis tidligere har haft kontakt med de sociale myndigheder. Der er således ikke tale om en visiteret ordning. Alle kan henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på, at en person har behov for hjælp, ligesom kontakt til målgruppen kan ske ved støtte- og kontaktpersonernes opsøgende arbejde. Formålet med ydelsen Formålet med støtte- og kontaktpersonordningerne er at styrke borgerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre ham eller hende i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud. Støtte- og kontaktpersonordningen er et supplement til de øvrige sociale tilbud som fx personlig hjælp efter 83, socialpædagogisk støtte efter 85 eller som efterforsorg efter udflytning fra et forsorgshjem. Tilbuddet kan også gives til lejere i skæve boliger (boliger for dem, der ikke trives i traditionelt byggeri, hjemløse og særligt udsatte grupper) med tilknyttet social vicevært. Aktiviteter eller opgaver der indgår i ydelsen Opgaven i støtte- og kontaktpersonordningen er ved opsøgende arbejde at opbygge og skabe kontakt til omgivelserne og offentlige myndigheder, servicetilbud mv. Formålet er at tilbyde en hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser med større personlig og social mestring. Erfaringsmæssigt kræver det opsøgende arbejde tid og tålmodighed. Når der er skabt kontakt og tillid, vil støtte- og kontaktpersonens funktion i det videre arbejde være at bygge bro til omverdenen, f.eks. de kommunale myndigheder, væresteder, behandlingssystemet, sundhedsvæsenet etc. Der kan Socialafdelingen, Skive kommune,

20 ikke fastsættes tidsmæssige rammer for, hvor lang tid det tager at etablere en kontakt og hvornår støtte- og kontaktforholdet kan afsluttes. Byrådet har ansvaret for at tilrettelægge ordningerne. Ordningerne vil kunne etableres i tilknytning til fx misbrugscentre, forsorgshjem, aktivitets- og væresteder, bostøttecentre, kommunale eller regionale boformer og lignende samt private tilbud og boformer. Socialafdelingen, Skive kommune,

21 Kvalitetsstandard: Ledsageordningen Lovgrundlag Servicelovens 97. Byrådet skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, jf. stk. 1, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Byrådet skal fastsætte retningslinjer herfor. Modtagere af ydelsen Ledsagerordningen ydes til personer mellem 18 og 67 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Ved vurdering af, om en person er berettiget til en ledsagerordning skal der lægges vægt på: at ansøgeren ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. at ansøgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. at ansøgeren kan give udtryk for et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter, og om ansøgeren er bevidst om indholdet i aktiviteten. pårørende eller bisidder kan også på vegne af borgeren efterspørge ledsagelse. Personer mellem 18 og 67 år, der opfylder betingelserne for ledsageordningen, har ret til ledsagelse uanset boform. Det skal dog indgå i vurderingen, i hvilket omfang der i forvejen ydes individuel ledsagelse som et led i det samlede tilbud, der ydes den pågældende. Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af en sindslidelse eller af sociale årsager. Formålet med ydelsen Formålet med ledsagelse er at medvirke til integration i samfundet af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Både for personer der lever et relativt aktivt liv og for andre der lever mere isoleret, vil ordningen kunne medvirke til, at de kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. Den individuelle ledsagelse tilrettelægges i det omfang det er muligt efter borgerens ønsker og behov. Aktiviteter eller opgaver der indgår i ydelsen Det er borgeren der bestemmer, hvortil ledsagelsen skal ske, og hvad der skal ske. Ledsagelsen omfatter ikke socialpædagogisk bistand og fungerer ikke som kontakt- og støtteperson eller besøgsven. Ledsageren skal være opmærksom på, at tiden ikke bruges til at sidde hjemme, men medvirke til opfyldelsen af det egentlige formål med ydelsen. Ledsageopgaven varierer i forhold til de forskellige ledsagebehov, men kan bl.a. være ledsagelse til: Socialafdelingen, Skive kommune,

22 indkøb og til at bære indkøbte varer hjem. at hjælpe borgeren omkring og f.eks. tage med ud i naturen. at gå i biograf eller til andre forlystelser. motion eller fritidsaktiviteter. For personer f.eks. spastikere eller andre, der har svært ved at gøre sig forståelig over for fremmede, kan ledsageren hjælpe til med kommunikationen. Borgeren kan ansøge kommunen om et beløb til dækning af udgifter til ledsageren, fx billetter, transport og lignende. Beløbet er et fast beløb som reguleres en gang årligt. Socialafdelingen, Skive kommune,

23 Kvalitetsstandard: Ambulant behandling for alkoholmisbrug Lovgrundlag Sundhedslovens 141. Byrådet tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det og behandling på et alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Modtagere af ydelsen Modtagerne af ydelsen er personer, hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af misbrug. Ofte har misbruget bevirket en social deroute. Herudover retter tilbuddet sig mod kroniske alkoholmisbrugere, der er karakteriseret ved et langvarigt misbrug af alkohol. Mange i denne målgruppe har et blandingsmisbrug og de er oftest karakteriseret ved at være fysisk og psykisk stærkt medtaget. De befinder sig i en social deroute og situation, hvor de har svært ved at tilpasse sig det almindelige samfundsliv. En tidlig indsats fremmer muligheden for motivation, og et væsentligt incitament i behandlingen er et krav om erkendelse af misbrug. Der kan være dom til behandling som alternativ til fx et ophold i fængsel. Sidstnævnte tilbud gives i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen. Enhver ydelse leveres under forudsætning af, at den behandlingssøgende er motiveret for forandring. Formålet med ydelsen Formålet med alkoholbehandling og rådgivning er at hjælpe personer, hvis tilværelse er alvorlig truet eller ramt af alkoholmisbrug, med at komme ud af dette alkoholmisbrug eller forebygge en forværring af den enkeltes situation. Desuden at hjælpe borgere til større indsigt i egen situation og at kunne handle forandringsorienteret i forhold til denne indsigt. Aktiviteter eller opgaver der indgår i ydelsen Første henvendelse kan være personlig i alkoholbehandlingen eller telefonisk som behandlingssøgende. Efterfølgende vil man få afsat tid ved læge / alkoholkonsulent, samt få fremsendt en skriftlig indkaldelse til en førstegangssamtale. Rådgivning og vejledning gives som en introduktion til de forskellige behandlingstilbud i Rusmiddelcentrets alkoholbehandling samt som en generel information til brugere, pårørende og professionelle vedr. alkoholproblemstillinger. Lægefaglig og medicinunderstøttende behandling herunder afrusning. En lægekonsulent afgør, om en borger skal afruses ambulant eller afruses i et døgntilbud i socialt regi. Sygehusets medicinske afdelinger kan, Socialafdelingen, Skive kommune,

24 hvis lægekonsulenten skønner dette nødvendigt, anvendes til afrusning. Medikamentel understøttelse med fx antabus foregår kun i forbindelse med samtalebehandling. Skadesreduktionssamtaler i forbindelse med afrusning. Borgeren får bistand til løsning af akutte alkoholproblemer. Tilbuddet indeholder mulighed for medikamentel understøttet ambulant afrusnings - og abstinensbehandling. Afklaringssamtaler foretages med henblik på at skabe et godt fagligt grundlag for den videre behandling. I afklaringsfasen laves en systematisk udredning af borgerens baggrund med fokus på alkoholproblematikken. Afklaringen skal også virke motiverende og styrke den enkeltes erkendelse af behandlingsbehovet. Afklaringsfasen består af 1 4 samtaler, hvorefter der visiteres til behandlingstype. Støttende samtaler. Borgere der ikke formår eller ikke ønsker at indgå i en fast behandlingsstruktur. De har måske stadig et netværk og oplever deres tilværelse, herunder forholdet til alkohol, som acceptabelt og ønsker ikke en mere intensiv indsigtsgivende bearbejdning eller behandling i forhold til dette. Tilbuddet består af 6-8 samtaler over 6 måneder. Struktureret ambulant samtaleforløb. Tilbuddet har til formål at støtte den enkelte borger i at skabe en forandring i forhold til alkoholens indflydelse på borgerens liv. Hensigten er at borgeren opnår indsigt i egen afhængighedsadfærd og forståelse for de konsekvenser alkoholindtaget har og har haft for borgeren gennem livet. Gennem behandlingen er det hensigten, at borgeren lærer alternative måder at håndtere sit liv på uden alkohol, som det styrende element. Tilbuddet består af samtaler over 6 måneder. Efterbehandling. Borgere der fortsat søger behandling efter at have gennemført et ambulant struktureret samtaleforløb eller døgnbehandling, samt borgere der opfylder betingelserne for et ophold i halvvejshus og har gennemført minimum 3 måneders sammenhængende terapeutisk døgnbehandling for alkoholmisbrug. Efterbehandlingen forløber over 6 måneder med 6-8 samtaler. Tilbuddet kan være understøttet medikamentelt via lægekonsulenten. I så tilfælde, vil der være et nært samarbejde mellem borgeren, alkoholkonsulenten og lægekonsulenten. Kaffestuen. Alle brugere af Rusmiddelcentrets ambulante alkoholbehandlingstilbud vil kunne anvende det ambulante omsorgstilbud "Kaffestuen" i behandlingsforløbet. Kaffestuen er åben i alkoholambulatoriets åbningstid. I henhold til sundhedslovens 141 er behandling på alkoholambulatorierne vederlagsfri for borgerne. Ved sociale arrangementer kan der være en mindre brugerbetaling. Behandlingsgaranti For alkoholområdet er behandlingsgarantien beskrevet i Sundhedsloven. For alkoholområdet gælder en behandlingsgaranti på 14 dage fra borgeren henvender sig med ønske om behandling, til borgeren får et tilbud om behandling. Socialafdelingen, Skive kommune,

25 Visitationen Rusmiddelcentret visiterer til alle ambulante tilbud inden for alkoholbehandlingsområdet. Visitation til døgnbehandling varetages af den centrale visitation i Socialafdelingen, Skive Kommune efter indstilling fra Rusmiddelcentret. Centrets visitation sker på interne visitationsmøder på baggrund af visitationsskemaer og de faglige konsulenters indstillinger. Forud for visitationsmøderne har Rusmiddelcentrets konsulenter, på baggrund af samtaler med den pågældende borger, foretaget en afklaring af, hvilke behov og ønsker borgeren samt en faglig vurdering. Denne danner grundlaget for, hvilket tilbud den pågældende borger indstilles til. Borgeren kan kræve anonymitet i den ambulante behandling. Der tilstræbes en hurtig og ubureaukratisk sagsbehandling. I forbindelse med en afgørelse orienteres borgeren om klageadgang. Handleplaner Der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Behandlingsplanen indeholder en beskrivelse af grundlaget for visitationen samt formålet med indsatsen, herunder hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet og dække behandlingsbehovet, samt varigheden af indsatsen. Rusmiddelcentret har med borgerens samtykke et tæt samarbejde med den kommunale sagsbehandler, såfremt der er behov herfor og borgeren ønsker det. Dette for at skabe sammenhæng mellem Rusmiddelcentrets handleplan i forhold til alkoholbehandlingen og øvrige indsatser i relation til borgeren. Der er en særlig opmærksomhed på tværfagligt samarbejde mellem Rusmiddelcentret og ofte flere kommunale instanser, der kan være en del af den samlede sociale indsats. I alkoholbehandlingen er der fokus på børnefamilieperspektivet. Borgerens indflydelse I behandlingen lægges der vægt på, at der, i et tæt samarbejde med borgeren, er foretaget en afklaring af, hvilke behov og ønsker borgeren har. Udgangspunktet er ligeledes, at den enkelte borger har et ansvar for eget liv, egen forandring, egne fremskridt og hermed et medansvar for egen behandling. Der er endvidere mulighed for at etablere en talsmandsordning indenfor Rusmiddelcentrets alkoholbehandling. Denne mulighed eksisterer for at fremme dialogen og sikre bred information blandt brugerne af tilbuddet indbyrdes og mellem brugerne og Rusmiddelcentret. Levering af ydelsen og faglighed Personalesammensætningen i Rusmiddelcentret afspejler målgruppens behandlingsbehov. Medarbejderne gennemgår løbende relevant efteruddannelse med henblik på at kunne løse opgaverne på en faglig og kvalitativ kompetent måde. Der tilbydes løbende faglig sparring og supervision. Personalegruppen er social- og / eller sundhedsfagligt uddannet med specifik viden indenfor alkoholbehandlingsområdet. Der er til området tilknyttet en lægekonsulent. Det anses i Rusmiddelcentret for en forudsætning, at personalet har empati, forståelse og indlevelsesevne overfor målgruppen og i forhold til de Socialafdelingen, Skive kommune,

26 mangesidige problemstillinger som denne målgruppe ofte befinder sig i. Der arbejdes i den ambulante alkoholbehandling ud fra blandt andet tilbagefaldsforebyggende teorier med en systemisk og anerkendende tilgang. Se også hjemmeside: http: / / / db / social.nsf / Alle / 67FE6AD83C61DA43C F9D0F?OpenDocument Socialafdelingen, Skive kommune,

27 Kvalitetsstandard: Ambulant behandling af stofmisbrug Lovgrundlaget Servicelovens 101. Kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Efter stk. 2 har kommunen pligt til at tilbyde social behandling for stofmisbrug inden for en frist på 14 dage efter stofmisbrugerens henvendelse til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stofmisbrugeren - der er visiteret til behandling - har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Modtagere af ydelsen Den forebyggende indsats retter sig mod hele Skive Kommunes befolkning, især unge og deres forældre. Den behandlingsmæssige indsats retter sig mod borgere med et begyndende misbrug, samt borgere, hvis tilværelse er alvorlig truet eller ramt af misbrug. Hertil kommer kroniske stof- og blandingsmisbrugere hvor personen ønsker hjælp til at komme ud af sit misbrug, samt personer som er idømt en straf med vilkår om stofmisbrugsbehandling dette tilbud gives i et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen. Enhver ydelse leveres under forudsætning af, at personen er motiveret og søger behandling; dvs. at personen har et ønske om hjælp til at komme ud af sit stofmisbrug. Der kan indgå et motivationsforløb før døgnbehandling, hvor personen tilbydes ambulant gruppebehandling 3 dage ugentligt i fasetilbuddet. Formålet med ydelsen At give borgerne de nødvendige redskaber til at kunne få et acceptabelt liv under hensyn til deres respektive livssituation, hvor formålet kan være stoffrihed eller skadesreduktion. Det er Rusmiddelcentrets intention og formål med ydelsen, at give borgerne det tilbud, som ud fra en faglig vurdering, bedst opfylder borgerens behov. Aktiviteter eller opgaver der indgår i ydelsen 1). Individuelle samtaler 2). Støttende samtaler, hvor man ikke arbejder så intensivt, men med henblik på stoffrihed. 3). Gruppebehandling fasebehandling (3 dg. om ugen) samtaler, hjemmeopgaver, undervisning, stofedukation, f. eks: Hvad gør stofferne ved mig? Økonomi, Indlæring af sociale færdigheder ved f.eks. at mødes omkring indkøb og madlavning. Der tilbydes efterbehandling i form af samtaleforløb i op til ½ år, samt medicinsk behandling. Behandlingsgaranti Henvendelser fra borgere vedrørende behandling af stofmisbrug er omfattet af en 14 dages behandlingsgaranti. Der må således højst gå 14 dage fra første henvendelse og til borgeren får et tilbud om behandling som modsvarer ønsket Socialafdelingen, Skive kommune,

28 og behovet ud fra en faglig vurdering. Visitationen Rusmiddelcentret visiterer til alle ambulante tilbud inden for rusmiddelområdet. Rusmiddel centrets visitation sker på interne visitationsmøder på baggrund af visitationsskemaer og de faglige konsulenters indstillinger. Forud for et visitationsmøde har Rusmiddel centrets konsulenter, på baggrund af samtaler med den pågældende borger, foretaget en afklaring af, hvilke behov og ønsker borgeren har. Borgerens ønsker, samt konsulentens faglige vurdering, ligger til grund for, hvilket tilbud, den pågældende borger indstilles til. Indstilling til døgnbehandling videresendes til Socialafdelingen, Specialrådgivningen, Skive Kommune, som træffer beslutning om visitation. I forbindelse med afgørelse orienteres borgeren om klageadgang. Handleplaner Der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Behandlingsplanen indeholder en beskrivelse af grundlaget for visitationen, formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, samt varigheden af indsatsen. Rusmiddelcentret har et tæt samarbejde med den kommunale sagsbehandler, så der er sammenhæng mellem Rusmiddelcentrets behandlingsplan og kommunens sociale indsats. Der er en særlig opmærksomhed på tværfagligt samarbejde mellem Rusmiddelcentret og ofte flere kommunale instanser, der kan være en del af den samlede sociale indsats. Borgernes indflydelse I behandlingen lægges der vægt på, at der i et tæt samarbejde med borgeren er foretaget en afklaring af, hvilke behov og ønsker borgeren har. Udgangspunktet er ligeledes, at den enkelte borger har et ansvar for eget liv, egen forandring og fremskridt. Der er mulighed for etablering af en talsmandsordning indenfor stofområdet i forhold til den brugergruppe, som er i vedvarende behandling med substitutionsmedicin. Levering af ydelsen og faglighed Personalesammensætningen i Rusmiddelcentret afspejler målgruppens behandlingsbehov. Medarbejderne gennemgår løbende relevant efteruddannelse med henblik på at kunne løse opgaverne på en faglig og kvalitativ måde. Der tilbydes løbende faglig sparring og supervision. Personalegruppen består af fagpersoner med viden indenfor socialpædagogik, sygeplejefaglig viden og specifik viden om stofbehandling. Det er en forudsætning, at personalet i behandlingsforløbene har empati og indlevelsesevne overfor målgruppens komplekse problemstillinger, idet borgeren skal behandles med respekt, anerkendelse og tolerance. Se også hjemmeside: http: / / / db / social.nsf / Alle / 67FE6AD83C61DA43C F9D0F?OpenDocument Socialafdelingen, Skive kommune,

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kære borger og pårørende Jeg er glad for at kunne præsentere Vesthimmerlands Kommunes nye kvalitetsstandarden for tilbud til voksne

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Voksen handicap Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 16. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978813 Sags nr. 480-2014-145896 Indhold Indledning... 2 Voksenudredningsmetoden/takststruktur...

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2014. Udgivet første gang i 2012.

SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2014. Udgivet første gang i 2012. SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2014 Udgivet første gang i 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 Bærende principper... 4 Beskrivelse af lovgrundlaget... 4 Hjælp til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SERVICENIVEAU FOR HANDICAPPEDE OG UDSATTE VOKSNE REDIGERET 08-01-2014 UDARBEJDET AF HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI 2

INDHOLDSFORTEGNELSE SERVICENIVEAU FOR HANDICAPPEDE OG UDSATTE VOKSNE REDIGERET 08-01-2014 UDARBEJDET AF HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI 2 SERVICENIVEAUBESKRIVELSER DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BÆRENDE PRINCIPPER... 4 Hjælp til selvhjælp og den rehabiliterende tilgang... 4 Alle har ret til

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarter. Handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne

Center for Social Service Kvalitetsstandarter. Handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne Center for Social Service Kvalitetsstandarter Handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du som voksen oplever problemer og har behov for hjælp som følge af din

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101:

Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101: Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101: Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Odense Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Drift- Udvikling- & Kvalitet. Pilekrogens DUK-plan

Drift- Udvikling- & Kvalitet. Pilekrogens DUK-plan Drift- Udvikling- & Kvalitet Pilekrogens DUK-plan Indholdsfortegnelse side Stamoplysninger 3 Målgruppe.. 4 Personalesammensætning...4 Formål og faglig referenceramme...4 Værdigrundlag 5 Helhedssyn. 7 Mission

Læs mere

Randers Kommune. Ydelseskatalog. Fra beskyttet til støttet

Randers Kommune. Ydelseskatalog. Fra beskyttet til støttet Ydelseskatalog Fra beskyttet til støttet 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Temaer pejlemærker i ydelseskataloget... 5 1.2 Snitflader til andre forvaltninger og til regionen... 7 1.2.1 Indsatsen

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 13. Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap

Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap Serviceniveau For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap Rebild Kommune Center Familie og Handicap Skørpingvej 7, 9575 Terndrup 9530 Støvring www.rebild.dk

Læs mere

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning på

Læs mere