Forord til sektorplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord til sektorplanen"

Transkript

1 Social og Voksen/Handicapområdet Sektorplan 2011

2

3 Social og Voksen/Handicapområdet Forord til sektorplanen Forord til sektorplanen Sektorplanarbejdet blev igangsat i foråret og sommeren 2009 inden for Social og Voksen/Handicapområdet. Baggrunden herfor har været at beskrive de eksisterende tilbud til borgerne samt beskrive fremtidsperspektiver og udviklingstendenser på området. Sektorplanen er således et udgangspunkt for fremtidige politiske beslutninger og prioriteringer inden for området. Sektorplanen har i 2009 været drøftet i driftsområderne og i administrationen gennem høringsfaser og på et udviklingsseminar primo Der har endvidere været afholdt et borgermøde. Delelementer af sektorplanen har løbende været behandlet i SÆ-udvalget, på ledermøder og i direktionen gennem Byrådet har tidligere været præsenteret for sektorplanens fase I og II, og behandlede et fokusområde inden for sektorplanens område den 8. oktober 2009, hvilket var ombygning og tilbygning af Syddjurs Boog Aktivitetstilbud. Grundet det lange tidsperspektiv fra igangsættelse til godkendelse, har administrationen i 2011 fundet det nødvendigt at udarbejde en revideret udgave af sektorplanens fase I og II, der afspejler en række organisationsændringer i 2010 i administrationen såvel som i driftsområderne. Kommunerne har haft særligt fokus på styring af økonomien inden for det specialiserede socialområde, hvilket for Syddjurs Kommune har medført, at der fra primo 2010 har været arbejdet med implementering af indsatsen til styring af økonomien inden for fire hovedområder. De fire spor er: 1. Kontrollere tilgangen af nye sager om sagsgange og overgange mellem områderne. 2. Ændret organisering. 3. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder. 4. Udarbejdelse af konkret ydelseskatalog. Der er samtidigt rettet fokus på etablering af egne tilbud til specielle grupper af borgere, der i dag modtager tilbud uden for kommunen. Som en del af kommunalreformens intentioner om samling af tilbud i borgernes lokalområder samt stigende udgifter på området, blandt andet pga. takststigninger for tilbud i eksternt regi har gjort, at der er rettet fokus på indsatsen. Syddjurs Kommunes tilbud er etableret under rammerne af hhv. lov om social service og sundhedsloven. Kommunens egne tilbud drives inden for rammen af Syddjurs Kommunes Handicappolitik. Arbejdet med sektorplanen har været opdelt i tre faser: Fase I: Statusrapport (2009) Fase II: Fremtidsperspektiver (2009) Fase III: Principprogram for udvikling af Social og Voksen/Handicapområdet (2011) Således danner fase III udgangspunkt for en beskrivelse af udviklingen inden for Social og Voksen/Handicapområdet i løbet af de næste fem år. Planen giver retning for indsatsområderne og således konkrete anbefalinger til fremadrettede udviklingstiltag og investeringer. Socialchef Annette Secher Grimnitz Januar 2011 Direktør Jørgen Andersen side 1

4 Oversigt over anlægsmidler Tabellen nedenfor er under udarbejdelse med henblik på at skabe en oversigt over forslag til anlæg på Social og Voksen/Handicapområdet for budget 2012 og i overslagsårene. Anlægsbehov Fremtidige lokaler til Aktivitetscenter Trinbrættet samt boliger (STU elever & beboere fra Råmosegården). 1,5 mio. kr. Botilbud med 20 boliger, døgntilbud. Heraf 8 boliger til udviklingshæmmede med autisme. Samt 12 boliger til borgere med erhvervet senhjerneskade. Finansiering af servicearealer. Anslået 3,6-5 mio. kr. indtil afklaring af placering. Endeligt overslag foreligger ved anlægsseminar. Aktivitetscenter Marie Magdalene i Ryomgård. Udvidelse af aktivitetscenteret på 200 kvm. Aktivitetscenter Skovly i Termestrup. Etablering af ridehal til rideprojekt. 3,2 mio. kr. 1-1,2 mio. kr. Psykiatrisk døgntilbud (Akutboliger/ bofællesskaber). Behovs- og kapacitetsanalyse foretages primo Anslået 1,5 mio. kr. pr. bolig. Kulørte Plejeboliger. Behovs- og kapacitetsanalyse foretages primo Anslået 1,5 mio. kr. pr. bolig. Anlæg tilgår Anlæg tilgår side 2

5 Social og Voksen/Handicapområdet Forord til sektorplanen Udviklingsområder Oversigt over udviklingstiltag på baggrund af den samlede sektorplan: Udviklingstiltag Analyse/projektering Tidsplan/ Politisk beslutning Finansiering Bolig Botilbud til domfældte udviklingshæmmede i nye rammer på Fakkelgården. Byrådet den 25. november 2010 Forventet flytning af beboere fra Lille Eje til Fakkelgården primo Botilbud til udviklingshæmmede med behov for meget struktur og styring i nye rammer på Fakkelgården. Der udarbejdes oplæg til politisk beslutning om udvidelse af tilbuddet og flytning fra Randersvej 85 til Fakkelgården medio Nyt botilbud til unge år med udviklings-forstyrrelser. I efteråret 2011 udarbejdes projektbeskrivelse i samarbejde med Familieafdelingen. Fremlægges til politisk beslutning ultimo Mulighed for anvendelse af lokalerne på Randersvej 85 til enkeltmandsprojekter. Der fremlægges projektbeskrivelse og handleplan til politisk beslutning for fremtidig anvendelse af bygningen på Randersvej 85 ultimo 2011 Nye udslusningsboliger til udviklingshæmmede. Der foreligger en principbeslutning fra byrådet den 8. oktober 2009 Tids- og handleplan: Endnu uafklaret. Byggeri til to målgrupper: Botilbud til udviklingshæmmede med autismespektrum-forstyrrelser. Botilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade. Udvidelsesmuligheder og afklaring af fremtidige lokaler til Aktivitetstilbuddet Trinbrættet. Der er indledt samarbejde med Djurslands Boligforening med henblik på etablering af byggeri. Der fremlægges en byggesag til politisk behandling medio Forventet byggestart vil være primo 2012 samt mulig indflytning primo Der fremsendes sagsoplæg vedr. fremtidige lokaler til Trinbrættet medio Afventer byrådsbehandling. Anlægsudgifter til service-arealer: omkring 3,6-5 mio. kr. Forventet anlægsudgift: 1,5 mio. kr. Boliger til unge på kontanthjælp. Indgår i analyse af psykiatriområdet primo Forslag fremlægges i efteråret Analysen finansieres ud fra budget på afsat i 2011 til færdiggørelse af sektorplan. side 3

6 Døgntilbud til sindslidende (Akutboliger/ Bofællesskaber) Kulørte plejeboliger Indgår i analyse af psykiatriområdet primo Indgår i analyse af psykiatriområdet primo Resultater og analyser med efterfølgende handlingsplan forventes forelagt til politisk godkendelse ultimo Resultater og analyser med efterfølgende handlingsplan forventes forelagt til politisk godkendelse ultimo Analysen finansieres ud fra budget på afsat i 2011 til færdiggørelse af sektorplan. Analysen finansieres ud fra budget på afsat i 2011 til færdiggørelse af sektorplan. Arbejde & Uddannelse Udarbejdelse af 1-2 business cases til brug for vurdering af rentabiliteten af idé til social økonomisk virksomhed. Indsats vedr. førtidspension. At bevare mulighederne for at forblive aktiv på arbejdsmarkedet. Udvide mulighederne for beskyttet beskæftigelse for psykisk syge og socialt udsatte. Udvide mulighederne for beskyttet beskæftigelse for udviklingshæmmede. Projektet forventes beskrevet ultimo Løbende inden for perioden To projekter i Derudover løbende i perioden Projektbeskrivelse fremlægges til politisk godkendelse medio Indsats for at etablere flere praktikmuligheder i erhvervslivet. Afsøge muligheder for at koble STU i samarbejde med lokale aktører. Der udarbejdes oplæg om praktikmuligheder i 2012/ Undersøge muligheden for samspil med private aktører på det øvrige uddannelsesområde. Aktivitet & Fritid 2011 og afventer analyse af psykiatriområdet. Undersøge mulighederne for fremtidige aktivitetstilbud. Løbende inden for perioden Der skal etableres mulighed for flere aktiviteter i aftentimer og evt. i weekender. Udvidelse af Aktivitetscentret på Marie Magdalene gennem etablering af nye lokaler, 200 m2. Udvidelse af Aktivitetscenter Skovly i form af ridehal. Afklaring af behov for aften- og weekendtilbud vil blandt andet være en del af analysen på psykiatriområdet Arbejdet med området for aften- og weekendaktiviteter tilgår i 2012/2013. Der udarbejdes oplæg til budget Der udarbejdes oplæg til budget Forventet anlægsudgift: 3,2 mio. kr. Forventet anlægsudgift: 1-1,2 mio. kr. side 4

7 Social og Voksen/Handicapområdet Forord til sektorplanen Udvidelsesmuligheder og afklaring af fremtidige lokaler til Aktivitetstilbuddet Trinbrættet. Der fremsendes sagsoplæg vedr. fremtidige lokaler til Trinbrættet medio 2011, afventer byrådsbehandling. Forventet anlægsudgift: 1,5 Udvikling af nye værestedstiltag. Medio Støtte Kontakt-personordningen Iværksættelse af Det sociale udviklingsteam. Et innovationsforum. Løbende udvikling af ordningen i perioden Løbende udviklingstiltag i perioden Kommissorium for teamets arbejde fremlægges primo Inddragelse af civilsamfundet i arbejdet på det sociale område i Syddjurs Kommune. Misbrug Samarbejdsmodel vedr. afrusningsforløb med skadestuer, hospitaler og forsorgshjem. Undersøgelse af anvendelsen af døgntilbud på misbrugsområdet. Organisering Løbende i perioden Samarbejdet indledes i 2. halvår 2011 med henblik på implementering i Undersøgelsen forventes igangsat Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og Løbende i perioden ydelseskataloger. Udvidelse og videreudvikling af samarbejdet vedr. sagsbehandling mellem Arbejdet igangsættes Familieafdelingen, ældreområdet og Jobcentret. Samling af sammenlignelige tilbud. Løbende i perioden Tværsektorielle indsatser Udarbejdelse af strategi- og handleplan for tilbud til borgere med ADHD. Tidsplan skal afklares med de øvrige områder og de respektive politiske udvalg. Udvikling af aktivitets- og botilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade. Løbende i perioden Botilbud er beskrevet under temaet bolig. Afklaring af indsatsen over for socialt udsatte unge i alderen år. Tidsplan skal afklares sammen med arbejdsmarkedsområdet, Ungdomsuddannelses-vejledning (UU) og Familieafdelingen. side 5

8 side 6

9 Social og Voksen/Handicapområdet 2009 Fase 1 - Statusrapport

10 Indhold fase I Statusrapport 1 Introduktion til sektorplanens fase I Borgere inden for Social og Voksen/Handicapområdet De lovgivningsmæssige rammer De økonomiske rammer Øvrige rammer Rammeaftale med Region Midtjylland Abonnementsordninger Handicappolitik Social og Voksen/Handicapområdet i Syddjurs Kommune Strukturen på Social og Voksen/Handicapområdet Social- og Handicapafdelingen og visitering af borgere Oversigt over interne og eksterne tilbud Syddjurs Kommunes tilbud Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Bofællesskabet Marie Magdalene Bofællesskabet Skovparken Fakkelgården Lille Eje Randersvej Aktivitetscentrene Skovly og Marie Magdalene Bofællesskabet Gransvinget i Ebeltoft Aktivitetscentret Trinbrættet i Ebeltoft Bostøtte til udviklingshæmmede fra Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Syddjurs Bostøtte Socialpsykiatri øst og vest Støttecenter Strandgårdshøj Bofællesskaber Strandgårdshøj og Mølletorvet Specialbostøtten Team Syddjurs Støttecenteret NR Midtpunktet i Rønde Misbrugscenter Djursland Stofmisbrugsindsats Alkoholbehandlingen Ungebehandlingen Døgnbehandling Uddannelse til unge med særlige behov (STU) Specialundervisning til voksne Kafé Kolind Bilag 1: Handleplan efter 141 i serviceloven side 2

11 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport 1 Introduktion til sektorplanens fase I Sektorplanens fase I har til formål at beskrive forholdene på Social og Voksen/ Handicapområdet i Syddjurs Kommune inden for de økonomiske og lovgivningsmæssigt fastsatte rammer. Fase I indledes derfor med en kortlægning af lovgivning og økonomi på området efterfulgt af en beskrivelse af de aftaler og politikker, kommunen har vedtaget. Herefter gives en overordnet og kort beskrivelse af områdets organisering. En stor del af sektorplanens fase I skitserer kommunens tilbud på området. Her er de enkelte institutioner beskrevet, herunder hvilken gruppe af borgere tilbuddet er rettet mod, hvor mange borgere, der benytter sig af tilbuddet, tilbuddets geografiske placering, samt hvordan tilbuddet er bygget op for borgerne. Det gælder botilbud, behandlingstilbud og undervisningstilbud til udsatte borgere eller til borgere med særlige behov. side 3

12 2 Borgere inden for Social og Voksen/Handicapområdet Personkredsen, som sektorplanen omfatter inden for Social og Voksen/Handicapområdet, er personer med væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, dvs.: Borgere, der kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Borgere, hvor der udføres en langsigtet indsats eksempelvis for at kunne udvikle en positiv identitet, for at opøve færdigheder eller for at mestre en aktiv livsudfoldelse i samspil med andre. Borgere der ikke kan bo i egen bolig, og derfor tilbydes botilbud. Det drejer sig f.eks. om grupper af udviklingshæmmede og autister mv., svært hjerneskadede og stærkt fysisk handicappede. Derforuden ydes der behandling for misbrug og støtte til socialt udsatte. Persongrupperne kan eksempelvis være: Autismespektrumforstyrrede Udviklingshæmmede Sent udviklede Stof- og alkoholmisbrugere Sindslidende Hjerneskadede medfødt eller erhvervet senhjerneskade Personer med ADHD Socialt udsatte Grænseområder herunder omsorgssvigtede Fysisk handicappede Syns-, tale- og hørehandicappede Domfældte personer, der tilhører ovennævnte grupper Fælles for grupperne er, at de alle er berørt af problematikker, der søges kompenseret og/eller afhjulpet ved en indsats, der tager udgangspunkt i de muligheder, som lovgivningen giver og de faglige, politiske og administrative rammer, der findes i Syddjurs Kommune. Sektorplanen har tætte snitflader til områderne inden for ældre og sundhed. Herudover har det specialiserede socialområde snitflader til familieområdet samt beskæftigelsesområdet. side 4

13 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport 3 De lovgivningsmæssige rammer Aktiviteterne på Social og Voksen/Handicapområdet er primært styret af voksenbestemmelser i lov om social service. Derudover også af 141 og 142 i sundhedsloven, 2 i lov om særlig tilrettelagt uddannelse og 1 i lov om specialundervisning for voksne. I det følgende er de vigtigste paragraffer kort skitseret. 80 Husvilde Kommunen skal tilbyde genhusning af boligløse. 81 Formålsparagraf 85 Bostøtte 96 Borgerstyret personlig assistance 97 Ledsageordningen 98 Støttekontakt-person til døvblinde 99 Skøttekontakt-person til socialt udsatte 100 Merudgifter 101 Behandling af stofmisbrugere 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitetstilbud 107 Midlertidigt ophold 108 Længerevarende ophold 109 Voldsramte Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. side 5

14 110 Forsorgshjem 114 Invalidebiler 118 Pasning af nærtstående 119 pasning af døende 141 (Sundhedsloven) Alkohol behandling 142 (Sundhedsloven) 2 Lov om ungdoms-uddannelse for unge med særligt behov Lov om specialundervisning for voksne 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag som nævnt i 120. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkohol misbrugere. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der opholder sig i kommunen kan få specialundervisning, og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). 4 De økonomiske rammer For budgetåret 2011 er der i alt afsat kr. til aktiviteterne på området. Beløbet udgør dermed den økonomiske rammebetingelse for arbejdet. Midlerne er disponeret i henhold til følgende detailbudget: Område Budget 2011 Sektorplan VH Privat opholdssted Bostøtte Bostøtte 85 i ekstern regi Fremme tilgængelighed for handicappede Personlig hjælper Botilbud Længerevarende ophold Botilbud Midlertidigt ophold Private opholdssteder midlertidige botilbud Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Private aktivitets- og samværstilbud Ungdomsuddannelse (STU) Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Handicap og psykiatri Misbrug Socialt udsatte Hjælpemidler Førtidspension, boligstøtte og kontante ydelser Samlet side 6

15 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport 5 Øvrige rammer 5.1 Rammeaftale med Region Midtjylland Lovgivning: Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Inden for det specialiserede socialområde er dele heraf reguleret i Rammeaftalen. Rammeaftalen indgås hvert år mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Rammeaftalen omfatter det specialiserede socialområde - herunder abonnementsordninger - og anvendes som et planlægnings- og udviklingsværkstøj, som skal sikre en forsyningssikkerhed af tilbud inden for regionen. For Syddjurs Kommunes vedkommende er tilbuddene ved Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud og Misbrugscenter Djursland omfattet af Rammeaftalen. Takstfastsættelser for regionale og kommunale tilbud sker efter en række principper, der er beskrevet i rammeaftalen. Det indebærer, at udbyderen skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift. Taksterne skal endvidere være retvisende, således at sammenlignelige tilbud skal kunne sammenlignes på priserne. Samtidig skal budgetterne være realistiske og sikre, at uforudsete udsving i økonomien dækkes ind. I taksterne skal også indregnes, at det enkelte kommunale eller regionale tilbud sikres mulighed for løbende udvikling. Endvidere gælder der samme regler for omkostningsberegninger for alle udbydere inden for rammeaftalens område, hvilket skal sikre ensartede konkurrencevilkår. Der er i rammeaftalen for 2011 aftalt en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktionen gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsherres samlede takstbærende tilbud. 5.2 Abonnementsordninger På en række opgaveområder som specialundervisning, specialrådgivning, kommunikation, hjælpemidler mv. er det ikke muligt at opgøre budget og forbrug i antal pladser og fastsatte takster. På disse områder er der typisk tale om mange forskellige typer af ydelser, hvor omfanget af indsatsen varierer betydeligt fra sag til sag. Derfor er det ikke muligt at fastsætte afregningsprincipper ved køb og salg af disse ydelser. Med rammeaftalen er det derfor aftalt, at ydelserne på nogle områder afregnes som abonnementsordninger, hvor timeprisen typisk er lavere, end hvis de samme ydelser leveres som enkeltydelser. Formålet er at fastholde en rimelig kapacitet, der skal være med til at sikre et højt fagligt niveau og en rationel drift under hensyntagen til den enkelte kommunes forsyningssikkerhed og økonomi. side 7

16 Syddjurs Kommune har på Voksen/Handicapområdet indgået en abonnementsaftale med Region Midtjylland om køb af ydelser indenfor høre- og taleområdet og med Århus Kommune om køb af ydelser på Center for Syn og Hjælpemidler. Det er primært de specialiserede ydelser, der købes gennem disse abonnementsaftaler. Syddjurs Kommune har indgået et samarbejde med Randers, Favrskov og Norddjurs kommuner i Kommunikationssamarbejde Midt i Randers Kommune er driftskommune i leveringen af grundydelserne inden for høre- og synsområdet i enhederne Hørecenter Midt og Synscenter Midt. Der er planlagt yderligere hjemtagelser på området, således Kommunikationssamarbejde Midt udvides til også at indbefatte ydelser omkring Mobilitet og Kommunikation. Desuden planlægges en hjemtagning af ydelser på taleområdet. Specialrådgivning på hjælpemidler fx rådgivning i forhold til specialindretning af boliger, specialiserede kommunikationshjælpemidler og analyser i forhold til opbygning af kørestole købes hos Center for Syn og Hjælpemidler (CSH). Lovgivningsmæssigt leveres ydelserne efter lov om social service og lov om specialundervisning for voksne. Desuden er der abonnementsordning hos Handi-Info og Psyk-Info kurser og undervisningsforløb og borgere og foredrag. 5.3 Handicappolitik Syddjurs Kommunes handicappolitik vedtaget d. 30. juli 2007 tager udgangspunkt i FN s standardregler om lige muligheder for handicappede. Formålet er at markere sig som en handicapvenlig kommune og at sikre samarbejde mellem handicappede borgere og kommunen. Derudover at sikre et koordinerende og tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner i den daglige opgaveløsning samt udvikling af nye tilbud til handicappede. Handicappolitikken dækker både børn og voksne. Formålet med FN s handicapkonvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. side 8

17 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport 6 Social og Voksen/Handicapområdet i Syddjurs Kommune 6.1 Strukturen på Social og Voksen/Handicapområdet Social og Voksen/Handicapområdet er i 2011 organiseret som en afdeling under social- og ældreområdet i Syddjurs Kommune med en socialchef og en række institutionsledere, som er aftaleholdere. side 9

18 6.2 Social- og Handicapafdelingen og visitering af borgere Social- og Handicapafdelingen varetager myndighedsfunktionen i forhold til tilkendelse af ydelser til borgerne. Tilbud til borgerne efter servicelovens voksenbestemmelser bevilliges i afdelingen. Social- og Handicapafdelingen er organiseret som følger: Social- og Handicapafdelingen er pr. 1. januar 2011 bemandet med 28 medarbejdere, hvilke er socialrådgivere, socialformidlere, ergoterapeuter, sygeplejersker og SOSU-assistenter. Afdelingen er organiseret i fire overordnede teams: Socialteamet Handicapteamet Visitationsteamet Hjælpemiddelteamet Indsatsen på Social og Voksen/Handicapområdet kan opdeles på tre niveauer. 1. Det myndighedsmæssige niveau 2. Det afklarende niveau 3. Det aktive niveau i form af tilbud til borgerne 4. Det opfølgende niveau side 10

19 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport Det myndighedsmæssige niveau Det myndighedsmæssige niveau har kompetencen til at vælge det tilbud, som borgeren vil få mulighed for at anvende. Valget af tilbuddet sker naturligvis i et tæt samspil med borgeren og inden for de rammer, som er stillet til rådighed for indsatsen. Før tilbuddet påbegyndes, udarbejdes i et samarbejde mellem borgeren og myndigheden en handleplan efter Servicelovens 141, der bl.a. beskriver formålet med aktiviteten (Skabelon er vedlagt som bilag 1). Det afklarende niveau Det afklarende niveau består typisk af aktiviteter, som benyttes til at afklare, hvilken type tilbud borgeren efterfølgende skal have. Der kan være tale om sonderinger på konkrete bo- og aktivitetssteder, afklaring i beskæftigelsestilbud og afklarende forløb via regionale tilbud. Tilbud Tilbud om støtte består af en række institutioner og tilbud, der yder en indsats omkring borgeren. Der kan være tale om rådgivning, behandling, boligtilbud, socialpædagogisk udvikling, samværstilbud, beskyttet beskæftigelse osv. Syddjurs Kommune driver en række tilbud inden for det specialiserede område. Derudover benyttes endvidere en lang række tilbud uden for kommunegrænsen. Det opfølgende niveau Ifølge retssikkerhedsloven og serviceloven er der en forpligtelse til at følge op på hjælpen, sikre at borgerne får den hjælp svarende til bevillingen, samt at hjælpen løbende bliver tilpasset borgerens behov. Endvidere har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses med den kvalitet både fagligt og økonomisk som myndigheden inden for lovgivnings rammer har besluttet. 6.3 Oversigt over interne og eksterne tilbud Lov nr. 550 af den 26. maj 2010 udmønter aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Med henblik på at skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Den nye lov betyder, at betalingskommunen, den oprindelige opholdskommune, også som udgangspunkt er handlekommune fra 1. januar Loven dækker området for sociale botilbud, hvor der før var mellemkommunal refusion. Det betyder, at borgere der oprindeligt havde Syddjurs Kommune som opholdskommune, før de blev tildelt et socialt botilbud, fremadrettet vil blive visiteret til ydelser af Syddjurs Kommunes sagsbehandlere ud fra kommunens serviceniveau. Før lovændringen var det den aktuelle opholdskommune, der visiterede side 11

20 ydelser, mens den oprindelige opholdskommune betalte for ydelserne. Lovændringen har betydet, at Syddjurs Kommune i 2011 tilføres omkring 150 sager. Brugere af tilbud fordelt på paragraf, alder og kommunale placering Oversigt Inden for kommunen Uden for kommunen U 67 O 67 U 67 O 67 * ** SL USB SPUV *** I alt Pr er der ovennævnte antal brugere undtagen for nedennævnte områder iht. bemærkninger: * 80 husvilde, der er antallet på bevillinger i hele 2010 ** 114 biler, der er antallet på bevillinger i hele 2010 *** SPUV. Der er herudover betalinger for specialundervisning til Region Midt, Tale- og høreområdet, Århus Kommune, synsområdet. Samt Randers Kommune ved grundydelser inden for Kommunikationssamarbejde Midt. Disse betalinger er ikke registrantbogført, hvorfor antal personer ikke er talt med i ovennævnte. Langt de fleste eksterne og private tilbud som Syddjurs Kommune anvender, befinder sig i Norddjurs, Randers, Århus eller Favrskov Kommuner. Samspillet med nabokommunerne og regionen omkring løsningen af opgaverne for vores borgere er derfor af central betydning for den samlede indsats. side 12

21 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport 7. Syddjurs Kommunes tilbud Syddjurs Kommune driver en række tilbud på Social og Voksen/Handicapområdet. side 13

22 7.1 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Baggrundsoplysninger Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Botilbud: 82 pladser. Dagtilbud, indskrevne borgere pr. 1. januar 2011: 105 Medarbejdere pr. 1. januar 2011: 156 side 14

23 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport Bofællesskabet Marie Magdalene Vestergade Ryomgård Bofællesskabet Marie Magdalene er beliggende i udkanten af Ryomgård. Bofællesskabet består af tre afdelinger. Der er 24 boliger i alt, som er etableret efter lov om almene boliger. Kahytten Borgere på Kahytten er udviklingshæmmede, der har behov for massiv støtte både i forhold til pleje og omsorg i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner. Der er flere beboere, der er kørestolsbrugere og nogle har behov for sondeernæring. Kahytten består af otte etværelseslejligheder. Der er handicapvenlige badeværelser med plads til badebåre. Der er fælles køkkenalrum og opholdsstue. Kahytten har døgndækning. Broen Borgere på Broen er udviklingshæmmede, der har behov for moderat og massiv støtte i forhold til pleje og omsorg i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner. Broen består af otte toværelseslejligheder. Der er stue, soverum, tekøkken og badeværelser til hver lejlighed. Der er fælles køkkenalrum og opholdsstue. Broen har mulighed for tilsyn af nattevagten fra kahytten. Lanternen Borgere på Lanternen er udviklingshæmmede, der har behov for let og moderat støtte i forhold til pleje og omsorg i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner. Lanternen består af otte toværelseslejligheder. Der er stue, soverum, tekøkken og badeværelser til hver lejlighed. Der er fælles køkkenalrum og opholdsstue. Lanternen har mulighed for tilsyn af nattevagten fra kahytten Bofællesskabet Skovparken Nimtoftevej Ryomgård Skovparken er et kommunalt bofællesskab beliggende i Ryomgård. Boligerne er til borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne. Beboerne er udviklingshæmmede, der har behov for let til moderat støtte i form af hjælp til hverdagens gøremål. side 15

24 Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens 85. Boligerne er etableret efter lov om almene boliger. Skovparken består af 16 toværelseslejligheder. Alle har stue, soveværelse, køkken og bad. Hertil kommer to fælleshuse med køkken, toilet og et opholdsrum. Der er mulighed for, at flere lejligheder kan slås sammen, således der er mulighed for, at par kan bo sammen. Der er ikke døgndækning på Skovparken Fakkelgården Rodskovvej Hornslet Fakkelgårdens botilbud efter servicelovens 108 og aflastningspladser efter servicelovens 107. Botilbuddet er opdelt i to afdelinger. Der personalemæssig døgndækning på Fakkelgården. Blå Afdeling Blå Afdeling er et botilbud til voksne med varigt nedsat psykisk/fysisk funktionsevne, udfordrende adfærd og autismespektrumforstyrrelser. Blå Afdeling har seks mindre etværelseslejligheder med entre og eget bad. Der er fælles opholdsstue. Der er fællesspisning i køkkenalrummet. Beboerne får massiv støtte til hverdagens gøremål og pleje og omsorg. Der gives støtte til at få struktur på hverdagen og skabe forudsigelighed. Pædagogikken er præget af høj fokus på sociale og anerkendende relationer samt en neuropædagogisk indgangsvinkel. Der er fokus på kommunikation, i forhold til de behov autister har. Rød Grøn Afdeling Rød Grøn Afdeling er et botilbud til voksne udviklingshæmmede med varig og væsentligt nedsat funktionsevne. De har massivt behov for personlig og individuel støtte og pleje i dagligdagen. Rød Grøn Afdeling har 13 etværelseslejligheder med entre og eget badeværelse. Der er to køkkenalrum, to opholdsstuer og et fælles aktivitetsrum. Beboerne får massiv støtte til hverdagens gøremål, pleje og omsorg. Der gives støtte til at få struktur på hverdagen og skabe forudsigelighed. Pædagogikken er præget af høj fokus på sociale og anerkendende relationer samt en neuropædagogisk indgangsvinkel. Nogle af beboerne er kørestolsbrugere. Fakkelgården har to aflastningspladser til voksne udviklingshæmmede i Rød Grøn Afdeling. Ud over aflastning for familien er tilbuddet også en blid overgang for beboerne til at flytte hjemmefra. side 16

25 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport Lille Eje Engvej Hornslet Lille Eje er en kommunal institution efter 108 i serviceloven. Lille Eje er beliggende centralt i Hornslet og er for domfældte udviklingshæmmede. Der er seks værelser og fællesbad. Der er et køkkenalrum og en opholdsstue. Hverdagen i de to afdelinger er præget af struktur, og det gør den forudsigelig og genkendelig. Det skaber tryghed for beboerne, og tryghed er en forudsætning for udvikling. Målet for arbejdet på Lille Eje at gøre beboerne parate til at bo i en mindre indgribende bolig eller botilbud. Det kan for eksempel være i egen bolig med bostøtte. Der er personaledækning på Lille Eje døgnet rundt, idet beboerne er domfældte Randersvej 85 Randersvej Mørke Randersvej 85 er et kommunalt botilbud efter 108 i serviceloven. Institutionen ligger i Termestrup ved siden af Aktivitetscenter Skovly. Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, ADHD og lignende adfærd, samt personer der har psykosociale og psykiatriske vanskeligheder. Det er kendetegnende for målgruppen, at de har behov for massiv koordineret og helhedsorienteret pædagogisk støtte for en kortere eller længerevarende periode. Nogle af beboerne kan have en udfordrende og uhensigtsmæssig kontaktform. Der arbejdes med en anerkendende tilgang, hvor relationen, struktur og forudsigelighed er omdrejningspunkter. Der er fire værelser med eget badeværelse. Der er køkkenalrum og fælles opholdsstue. Der er døgndækning på Randersvej Aktivitetscentrene Skovly og Marie Magdalene Randersvej 85 i Mørke og Vestergade 116 i Ryomgård. Centrene er oprettet efter servicelovens 103 beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitets- og samværstilbud. Centrene er dagtilbud, som benyttes af udviklingshæmmede i kommunens botilbud, borgere der bor i egen bolig og hjemmeboende. side 17

26 Der er pr : 40 borgere på Aktivitetscenter Skovly. 65 borgere på Aktivitetscenter Marie Magdalene Der er åbent på centrene i tidsrummet kl Der tilbydes en række aktiviteter eksempelvis kreative aktiviteter, drama, sang og musik samt ateliervirksomhed. Derudover sportsaktiviteter som svømning. INIS (Idræt og natur i Syddjurs) projektet og hestehold. Der er sansemotoriske oplevelser/aktiviteter. Aktivitetscentrene har derudover en brændeproduktion. Der er kantinedrift, således brugerne kan købe deres frokost Bofællesskabet Gransvinget i Ebeltoft Gransvinget Ebeltoft Bofællesskabet Gransvinget er et kommunalt bofællesskab beliggende i udkanten af Ebeltoft. Boligerne er til borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne. Beboerne er udviklingshæmmede, der har behov for let til moderat støtte i form af hjælp til hverdagens gøremål. Bofællesskabet består af tre huse. Der er 12 toværelseslejligheder fordelt i to huse med hver seks lejligheder, fælles køkken og stue. Derudover et fælleshus med køkkenalrum og personalefaciliteter. Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens 85. Boligerne er etableret efter lov om almene boliger. Der er ikke døgndækning på Gransvinget Aktivitetscentret Trinbrættet i Ebeltoft Nørreport Ebeltoft Aktivitetscentret Trinbrættet er oprettet efter servicelovens 103 beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitets- og samværstilbud. Trinbrættet er et dagtilbud, som benyttes af unge/yngre sent udviklede med sociale problemer. Borgerne er fra kommunens botilbud, borgere der bor i egen bolig og hjemmeboende. Der tilbydes en række kreative aktiviteter, produkterne bliver primært solgt i Butikken i Ebeltoft. Derudover tilbydes der fysiske udfoldelsesmuligheder. Desuden tilbyder Trinbrættets vedligeholdelse af grønne arealer eksempelvis ved Ryomgård Realskole. Der er pr : 11 borgere på Aktivitetscenter Trinbrættet Der er åbent på centrene i tidsrummet kl side 18

27 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport Bostøtte til udviklingshæmmede fra Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Bostøtte tilbydes til udviklingshæmmede i eget hjem. Der er tale om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der udgår bostøtte fra afdelingerne Lanternen, Lille Eje, Gransvinget, Skovparken og Trinbrættet. Der er pr. 1. januar 2011: 27 borgere, der modtager bostøtte i eget hjem. 7.2 Syddjurs Bostøtte Syddjurs Kommunes Bostøtte varetager opgaver efter 85, 99, 103 og 104 til kommunens borgere. Syddjurs Bostøtte tilbyder hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Derudover mulighed for beskyttet beskæftigelse, hvor borgeren ikke kan indgå på det ordinære arbejdsmarked samt mulighed for aktivitet og samvær for målgruppen til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder. side 19

28 Syddjurs Bostøtte består af: Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Øst Socialpsykiatrien Vest Støttecenter, Ebeltoft Bofællesskabet Strandgårdshøj Bofællesskabet Mølletorvet Specialbostøtten Specialbostøtten Støttecenter, Hornslet Team Syddjurs Støtte- og kontaktpersonordning inkl. åbent værested (SKP) Aktivitets og beskyttet beskæftigelse Midtpunktet Rønde Beskæftigelsestilbud i Hornslet Antal medarbejdere pr. 1. januar 2011: Samlet for Syddjurs Bostøtte: 40 side 20

29 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport Socialpsykiatri øst og vest Målgruppen inden for det socialpsykiatriske område er personer, der har en psykiatrisk diagnose og/eller socialpsykiatriske problemstillinger. Støtten gives som bostøtte i borgerens eget hjem, hvad enten det er en bolig i et af kommunens bofællesskaber eller i eget hjem udenfor bofællesskaberne. Lovgrundlaget er servicelovens 85. Antal medarbejdere socialpsykiatri øst og vest: 14 Antal borgere: Støttecenter Strandgårdshøj Strandgårdshøj Ebeltoft Borgerne visiteres til tilbud i Støttecenter. Som en del af støtte indsatsen kan borgerne i stedet for eller samtidigt med individuel støtte få støtte i støttecenter på Strandgårdshøj. Støtten gives her både som individuel og gruppestøtte. Tilbudet er åbent tirsdage kl Personaleressourcer: 15 timer pr. uge. Antal borgere: Bofællesskaber Strandgårdshøj og Mølletorvet Beboerne i bofællesskabet Strandgårdshøj og bofællesskabet Mølletorvet tilhører den socialpsykiatriske målgruppe. Borgeren forventes at have lyst til at indgå i socialt samvær med de andre beboere samt profitere af samværet. Beboeren får mulighed for at indgå i et socialt bo- og levefællesskab med ligesindede. Beboerne skal være i stand til klare sig selv uden støtte om natten, i weekender og helligdage. Desuden arbejdes der med støtte til vedligeholdelse og udvikling af personlige og sociale færdigheder til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. Beboerne modtager bostøtte og hjemmehjælp på lige fod med personer, der bor i eget hjem uden for bofællesskaberne. Bofællesskabet Strandgårdshøj Strandgårdshøj 8400 Ebeltoft Bofællesskabet Strandgårdshøj ligger midt i skoven i Ebeltoft og er bygget i 2004, og består af ti lejligheder. Hver lejlighed er på 35 m 2 og består af stue med tekøkken, soverum og bad. Uden for lejlighederne er der en overdækket gade, hvorfra der er adgang til stort fællesrum med køkken, spiseplads og sofagruppe med tv. side 21

30 Bofællesskabet Mølletorvet Tendrup Møllevej Hornslet. Bofællesskabet er beliggende i Hornslet og er bygget i Bofællesskabet består otte lejligheder. Der er fem huse, de fire med to lejligheder i hver, det femte er et fælleshus. Hver lejlighed er på 55 m 2. Fælleshuset indeholder køkken, spiseplads, sofa, tv, toilet samt vaskehus med vaskemaskine, tørretumbler og fryser. Fælleshuset kan bruges som stue for beboerne. Beboerne mødes ofte i fælleshuset til samvær og kaffe. To gange om ugen skiftes beboerne til at lave mad Specialbostøtten Specialbostøtten yder støtte til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (ikke sindslidende). F.eks. personer med senhjerneskade, ADHD, autisme, udviklingsforstyrrelser eller fysiske funktionsnedsættelser. Lovgrundlaget er servicelovens 85 I samarbejde med borgeren udarbejder kontaktpersonen og borgerens sagsbehandler en handleplan, hvor det fremgår, hvad støtten konkret skal omhandle, og hvilke mål der arbejdes hen imod. Bostøtten er primært til personer med behov for støtte og vejledning i hverdagen, og hjælpen gives fortrinsvis i eget hjem. Støtten kan bl.a. dreje sig om at få struktur på hverdagen, hjælp til at holde hjemmet, snak om det, der volder besvær i hverdagen, følgeskab til møder osv. Der tilbydes hjælp til at tage kontakt til relevante myndigheder, f.eks. hjemmehjælp, Jobcenter eller måske til familie og netværk, hvis dette ønskes. Desuden tilbydes hjælp til afklaring af økonomi. Det tilstræbes, at tidspunktet for hjælpen planlægges sammen med borgeren. Bostøtten gives mandag til fredag i tidsrummet Som udgangspunkt har bostøtten det formål at understøtte, at borgeren er så selvhjulpen som muligt. Antal medarbejdere i Specialbostøtten: 10 Antal borgere: Team Syddjurs Målgruppen for Team Syddjurs er borgere, der ikke umiddelbart passer ind i de tilbud, som Syddjurs Bostøtte ellers har. Det kan f.eks. være begrundet i adfærd, svært misbrug eller andet særligt Der kan være tale om misbrugere, boligløse, unge, der har svært ved at klare sig på egen hånd, borgere med ADHD osv. side 22

31 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport Derudover fungerer Team Syddjurs som Syddjurs Kommunes opsøgende team i henhold til servicelovens 99 om Støtte- og Kontaktpersoner til socialt udsatte m.m. Som en del af det opsøgende arbejde etableres et åbentværested en aften om ugen i 2011 Antal medarbejdere i Team Syddjurs: 6 Antal borgere: Støttecenteret NR. 14 Alpedalen Hornslet Nr. 14 er et støtte- og samværstilbud til borgere inden for specialbostøttens målgruppe. Nr. 14 har tilbud mandag, tirsdag og torsdag kl samt mandag og torsdag kl Herudover etableres løbende gruppetilbud som en del af bostøtten. F.eks. er der p.t. en gruppe for borgere med erhvervet senhjerneskade. Her er mulighed for hjælp til daglige spørgsmål, f.eks. til forståelsen og håndtering af breve fra bank, myndigheder m.m., kontakt til læge, tandlæge og andre eller måske en snak i almindelighed. Tilbuddet giver også mulighed for omsorg til brugere, som i perioder har brug for ekstra støtte pga. fysisk sygdom eller psykosociale problemer. Mange af brugerne har pga. fysiske/psykisk handicap eller social opvækst livsstils- og følgesygdomme, som de ikke uden støtte magter at tage hånd om eller reagerer på. Nogle brugere har tidligere været anbragt i døgntilbud men har ønske/behov for at bo alene, sådan at de kan vælge støtte. Gruppen af borgere er blandet, og huset har plads til, at man kan dele sig i mindre grupper, da nogle af støttecenterets brugere pga. deres funktionsnedsættelse ikke kan magte at være i større grupper (angst, uro m.v.). Der er mulighed for kortspil, samvær, hygge og madlavning sammen med personalet. Personaleressourcer: 64 timer pr. uge Antal borgere: 19 Beskyttet beskæftigelse Der tilbydes deltagelse i beskyttet beskæftigelse ( 103) 3 dage om ugen á 3-4 timers varighed. Tilbuddet udgår fra Alpedalen 14 i Hornslet. Alpedalen 14 i Hornslet indeholder et montageværksted og et lysstøberi, hvor der sker en produktion. Herudover sælges ydelser i kommunalt regi, f.eks. bilvask, vinduespudsning m.v. Antal medarbejdere: 2 (12 personale timer/uge) Antal borgere: 6 side 23

32 7.2.7 Midtpunktet i Rønde Vagtelvej 1 B 8410 Rønde Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Midtpunktet. Lovgrundlaget er servicelovens 103 (beskyttet beskæftigelse) og 104 (aktivitets- og samværstilbud). Målgruppen er Syddjurs Bostøttes målgruppe inkl. borgere med fysisk handicap. Aktivitets- og samværstilbuddet bygges op omkring seks temaer. Aktiviteterne foregår både i huset, men i høj grad også andre regier. F.eks. kulturelle arrangementer, fitnesscenter, svømmehal, bibliotek, m.m. 1. Et værested med ad hoc-aktiviteter med brugerinddragelse bl.a. madlavning m.m. 2. Informationsbureauet. Aktivitet som laver månedsplaner, arrangerer og koordinerer samt samler ny viden og laver nyhedsbreve på bl.a. hjemmeside. Der samarbejdes med it-kurser, rejsegruppe m.m. 3. Rejsebureauet. Aktivitetsgruppe, som planlægger og afholder ture, ferier, kørsel til foredrag m.m. 4. Sundhedsaktiviteterne. Arrangerer og afholder diverse faste kropslige aktiviteter samt undervisning i kompenserende mad- og sundhedsinitiativer omkring de følgevirkninger mange af brugerne har. 5. Kompetencegruppen. Laver undervisning og aktiviteter i huset. F.eks. er der mange kreative hold, edb-undervisning, depressionsgruppe, kulturelle grupper m.m. 6. Fritids- og samværstilbud til unge. Målgruppe: Unge med psykosociale vanskeligheder fra år. Antal medarbejdere: 7 (heraf 3 på særlige vilkår) samt 3 frivillige. Antal borgere: 60 side 24

33 Social og Voksen/Handicapområdet Fase 1 - Statusrapport 7.3 Misbrugscenter Djursland Ambulant behandling af stof- og alkoholmisbrug samt ungebehandlingen i Syddjurs Kommune er placeret ved: Misbrugscenter Djursland Hovedgaden Rønde Lovgrundlaget er 101 i serviceloven. Samt sundhedslovens 141 og 142. Antal borgere i behandling: Indskrevne i Misbrugscenter Djursland pr. 31. august 2010: Alkoholmisbrugere: 36 borgere Stofmisbrugere: 60 borgere Unge: 5 borgere Medarbejdere pr : 3 autoriserede psykologer 1 nyuddannet psykolog 2 socialrådgivere 1 pædagog 1 speciallæge 1 sekretær 1 leder side 25

34 7.3.1 Stofmisbrugsindsats Misbrugscenter Djursland behandler stofmisbrugere, der er fysisk og/eller psykisk afhængig af illegale rusmidler en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt det omkringliggende samfund. Visitationen tager udgangspunkt i WHO s definition af afhængighed. En person skal som udgangspunkt være motiveret for behandling, før der kan foretages en visitation. Alle, der henvender sig på Misbrugscentret, har mulighed for at modtage en anonym uforpligtende samtale. Forsamtalen varetages af centerlederen og der visiteres til tilbuddet på stedet. Det er muligt at ansøge om frit valg til behandling i andre kommuner, men det kræver altid en visitering/bevilling fra Misbrugscenter Djursland. Indskrivningen i behandling er baseret på samtykkeerklæring og oplysningsskema samt en afklaring af klientens indledningsvise målsætning i forhold til behandlingen. Dette danner grundlag for en behandlingsplan. Centeret varetager behandling af personer der henvises via kriminalforsorgen, da de er pålagt en dom om behandling. side 26

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. 1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Forslag om lukning af Rougsøcentret

Forslag om lukning af Rougsøcentret 29. oktober 2015 Forslag om lukning af Rougsøcentret I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at lukke Rougsøcentret i Allingåbro og derved opnå

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam Socialpsykiatrien 85 Gruppeforløb 104 samvær og aktivitetstilbud 99 skp Opsøgende indsats 85 skp Voksenteam 85 skp Ungeteam Socialpsykiatriens tilbud er en helhedsorienteret indsats for borgere med svære

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere