COWI til havs, til lands, i luften, i havne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COWI til havs, til lands, i luften, i havne"

Transkript

1 Kyster og havne

2 2 COWI til havs, til lands, i luften, i havne og på kyster vi er at finde alle steder Siden 1935 har COWI deltaget i utallige havneog kystprojekter i Danmark og i udlandet. Med mere end 300 specialister i vandbygning og kystteknik, tilbyder COWI bygherrerådgivning og projektrådgivning i alle faser af et projekt, uanset omfang. Vores specialister i Danmark er fordelt ud på kontorer rundt om i hele landet, men kontaktpersonerne er at finde på kontorerne i Kongens Lyngby, Vejle, Aarhus og Aalborg. Havneplanlægning og miljøvurdering Havneområder er komplekse arealer med mange interessenter, og de er ofte belastet af miljømæssige problemer. Derfor skræddersyr COWI en løsning til hvert enkelt projekt. Nye havne og andre vandbygningskonstruktioner kan først realiseres, når der foreligger en godkendt miljøvurdering (VVM) og / eller (SMV) redegørelse. COWI har medarbejdere, som er eksperter i miljø, jura, formidling og borgerinddragelse. Derfor kan vi rådgive gennem hele VVM- eller SMV-processen. Havnekonstruktioner og tilstandsvurderinger Havne- og maritime byudviklingsprojekter kræver, at mange fagområder bliver involveret. COWI kan tilbyde fagfolk inden for alle områderne. Med den nyeste viden om materialeteknologi tilbyder vi alle former for tilstandsvurderinger af havne og vandbygning samt vurdering af drift- og vedligeholdelsesbudgetter. COWI har en førende position inden for levetidsdesign af betonkonstruktioner. Kystbeskyttelse Undersøgelse og projektering af kystbeskyttelse løser COWI med avancerede værktøjer og førende ekspertise, fra den første idé eller nødvendighed opstår, til det endelige projekt er afsluttet. Under projektudviklingen tager vi hensyn til det lokale miljø, adgangsmulighederne og varierende hydrodynamiske påvirkninger fra strøm og bølger. Det betyder, at vi leverer projekter af høj kvalitet, der tilgodeser både natur, æstetik og funktionalitet. Aalborg Viborg Holstebro Århus Silkeborg Klimatilpasning COWI rådgiver kommunerne, hvordan de bedst tilpasser sig klimaforandringer. Vi foretager en helhedsvurdering og benytter bl.a. GIS til at udarbejde oversvømmelsesscenarier til visualisering. På den baggrund kan man bedre planlægge, hvor naturens egen dynamik kan få lov til at udfolde sig, og hvor det er relevant og økonomisk fordelagtigt at gribe ind. Handlingsplaner for klimatilpasning involverer mange interessenter, og COWI kombinerer ekspertviden inden for adskillige områder og kan derfor tilbyde den mest optimale løsning. Vejle Lyngby Esbjerg Kolding Åbenrå Odense Svendborg Ringsted

3 3 COWI tilbyder integrerede løsninger inden for vandbygning, havne og kyster containerterminaler olie- og gasterminaler færgeterminaler styk- og massegodsterminaler ro-ro lejer tørdokke flådehavne forsyningsbaser sejlrender og uddybning krydstogtsterminaler småhavne lystbådehavne og marinaer fiskerihavne sluser og kanaler maritim byudvikling kystbeskyttelse strandfodring strandparker bølgebrydere landindvinding kunstige øer kortlægning af oversvømmelse diger og dæmninger.

4 4 Kysttilbagerykning ved anlæg af nye ydermoler i Hvide Sande Erhvervshavne og færgeterminaler Uanset havnens eller terminalens størrelse tilbyder COWI en komplet rådgivningspakke lige fra den første planlægning til ibrugtagning af nye eller udvidede anlæg. Fremtidssikring af havne Den globale vækst giver en stadig stigende varehandel og øgede krav til havnedriften. Det kræver en langsigtet planlægning. COWI hjælper med at vurdere havnens fysiske rammer, sejlrender, svajebassiner, kajpladser, kraner og sporanlæg, veje og pladser samt lagerfaciliteter. Alt dette skal fungere optimalt, således at havnen kan vedblive med at være konkurrencedygtig. Gode råd til havneplanlægning En dynamisk og trinvis udvikling af havneområdet er ofte at foretrække. Hvis alt sker på én gang, kan det have store økonomiske konsekvenser for havnen. Det er derfor vigtigt at vælge en strategi og skabe en vision for havnens og terminalens fremtid. COWI tilbyder i den forbindelse at udarbejde masterplaner, trafik- og behovsanalyser og at tage sig af myndighedshåndtering og lokalplaner og ikke mindst af miljøledelse herunder VVM-og /eller SMVredegørelser. Genanvending af forurenede jord Økonomien for mange havneprojekter er afhængig af, at den forurenede jord bliver genanvendt optimalt. Vi kan tilbyde at levere kreative og tværfaglige løsningsforslag, så bortkørsel af forurenet jord minimeres. Tilstandsvurdering af havne En tilstandsvurdering omfatter normalt en visuel inspektion af konstruktionerne over vandspejlet samt en dykkerinspektion udført af professionelle dykkere. Når COWI udarbejder en tilstandsrapport, fastlægger vi tilstanden af de enkelte konstruktionselementer og vurderer deres restlevetid. Vi udarbejder også gerne et idékatalog med forbedringsforslag for havnekonstruktioner. I samarbejde med kunden udarbejder COWI forskellige scenarier for et renoveringsprogram for havnen med fokus på tid, økonomi og kvalitet. Vi har desuden en stor erfaringsdatabase at trække på, når vi udarbejder drifts- og vedligeholdelsesbudgetter for havne. Endvidere kan tilstandsvurderingen også målrettes for køb og salg af havne eller indgå i en due diligence vurdering.

5 Nye ydermoler i Hvide Sande COWI har siden 2008 været involveret i projektering, udbud og tilsyn med anlæg af nye ydermoler og tilbagerykning af kysten nord for Hvide Sande havn. Projektets formål er at sikre en fremtidig vanddybde på 7 m i indsejlingen til havnen. Oprensningsbehovet er steget i takt med at stranden nord for havnen er rykket frem pga. den kraftige sydgående sedimenttransport langs kysten. Den overordnede placering af molerne er fastlagt af DHI, og har til formål at få en større del af sedimentet til at passere forbi havnen i stedet for at aflejre sig i indsejlingen. Samtidig bliver der ved kysttilbagerykningen opført en sedimentfælde nord for havnen. Ud over skitse- og detailprojektering af molerne er vores arbejde at udarbejde udbudsmateriale og føre tilsyn frem til efteråret 2012, hvor projektet forventes afsluttet. Moleopgaven består af en ca. 60 m forlængelse af den eksisterende nordmole samt en ca. 700 m ny lang sydmole. På molehovederne anvendes sprængsten (Norsk Norit) med en vægt på op til 24 tons. Anlægsbudgettet er ca. 90 mio. kr. Kysttilbagerykningen omfatter flytning af ca m 3 sand fra stranden nord for havnen og m 3 sand ud for kysten nord for havnen. Sandmaterialerne anvendes til revlefodring på kysten syd for havnen. 5 Foto: Mogens Bech Færgeterminalen til Oslo-båden Som bygherrerådgiver for Københavns Havn A/S, har COWI stået for flytningen af Oslo-båden fra Kvæsthusbroen til Mellembassinet. Vi fastlagde kundens behov lige fra de første ideer kom på tegnebrættet og var således rådgiver for både real-time skibssimulering hos DMI, EU funktionsudbud og kontrahering. Havnen havde også forurenede arealer, som blev afgravet. Sammen med Miljøkontrollen udarbejdede COWI procedurer til, hvorledes havneslam kunne blive opgravet på en økonomisk og udførelsesforsvarlig måde. Terminalbygningen og de næsten m 2 belægningsareal var vi også bygherrerådgiver på. Tilstandsvurdering af Kolding Havn COWI udførte eftersyn af havnen fra land- og vandsiden, som inkluderede målinger af godstykkelse og dykkereftersyn. Skader blev registret og en plan for vedligeholdelse blev udarbejdet. Endelig opdaterede vi også budgetter for 5 års vedligeholdelsesplan. Udflytningsmuligheder for Randers Havn Randers Kommune iværksatte i 2008 en undersøgelse af mulighederne for at udflytte Randers Havn fra den nuværende placering i centrum af Randers. Udflytningen har til formål at frigøre de eksisterende havnearealer til byudvikling. COWI blev engageret til at udarbejde en omfattende forundersøgelse. Tre mulige lokaliteter i Randers Fjord er beskrevet og vurderet i undersøgelsen. For to af lokaliteterne er der udførte detaljerede studier, herunder udarbejdet masterplaner og skitseprojekt for en ny havn. Vi har ligeledes gennemført omfattende geotekniske undersøgelser og miljøkonsekvensvurderinger. I udarbejder vi VVM redegørelse for havneudvidelsen.

6 6 Beregning af bølgeforhold i Frederikshavn Havn Udvidelse af Frederikshavn Havn Havnen, som er blandt de ti største havne i Danmark, ønskede at forbedre besejlingsforholdene og tilgodese fremtidige planer for udvidelse. COWI udarbejdede i den forbindelse et skitseprojekt til en ny yderhavn og en fremtidig udvidelse af den nordlige del af havnen. Vi udarbejdede numerisk modellering af bølge- og strømforhold, en beskrivelse af sedimentationsforholdene og simuleringer for navigation omkring og igennem bro. Desuden var COWI med til projektering af to nye moler og sænkekasser til molehoveder. Endvidere bestod vores opgave i at beskrive lovmæssige bindinger, regionsplaner og kommuneplaner samt krav til en VVMredegørelse for havneudvidelsen. Ombygning af færgeleje i Frederikshavn Havn Færgelejet er blevet forlænget og ombygget med henblik på fremtidig anløb af færger med en længde op til ca. 215 m. COWI projekterede 35 m forlængelse af anløbspieren, som inkluderede 12 nye fender og pullert konstruktioner samt diverse ombygninger. Vi udarbejdede detailprojektet og førte tilsyn med arbejdets udførelse i tæt samarbejde med Havnen. Simuleringer af færgeanløb er blevet gennemført i samarbejde med færgerederier. Program til numerisk modellering af vandstand, bølger og strøm Der er på havneprojekter mange faktorer at tage hensyn til heriblandt vandstandsvariationer, bølgeklima og strømhastigheder. Disse faktorer har alle indvirkning på, hvordan anlægskonstruktioner bliver designet. Vandstande bestemmer bl.a. konstruktioners niveau. Bølgeklimaet er afgørende for, hvilke laster pæle og kajkonstruktioner skal designes efter, og strømhastigheder kan være afgørende for f.eks. sedimentation af havnebassiner. Programpakken MIKE 21 er det mest brugte og bedst udviklede kommercielle software til sådanne avancerede hydrauliske beregninger, og COWI er verdensførende i at anvende det og har en af de mest erfarne og største brugergrupper hos private rådgivere.

7 7 Tilstandsvurdering af eksisterende kystbeskyttelse ved Lønstrup

8 8 Kystbeskyttelse Bølgerne slider på kysterne og gør, at land svinder og rekreative områder går tabt. Bebyggelserne ligger ofte for tæt på kysten, og erosionen øger derved risikoen for at miste store værdier. COWIs erfaringer viser, at der generelt er et stort behov for sanering af den eksisterende kystbeskyttelse langs de danske kyster, som mange steder er i dårlig forfatning både visuelt og funktionsmæssigt. De gamle konstruktioner skæmmer og reducerer kystens rekreative værdi og baglandet bliver efterhånden mindre beskyttet. Passager langs kysten afskæres i takt med, at stranden forsvinder. Derudover vil den globale vandstandsstigning øge påvirkningen af de danske kyster og dermed øges risikoen for erosion og oversvømmelse af baglandet. I COWI arbejder vi for at øge beskyttelsen mod oversvømmelse og kysterosion og skabe kyster med høj rekreativ værdi, baseret på respekt for kystens naturlige dynamik. Vi anvender ofte sandfodring som udgangspunkt for genetablering af strandene. Desuden har vi haft succes med ombygning og renovering af nedslidt kystbeskyttelse og gamle diger. Det skaber tidssvarende, økonomisk fordelagtig og effektiv beskyttelse af baglandet og kysten og samtidig høj rekreativ værdi. I samarbejde med kommuner og private organisationer har COWI gode erfaringer med at gennemføre regionale kystprojekter. Det er med til at sikre, at kystbeskyttelse og højvandssikring koordineres for længere kyststrækninger, så der skabes bæredygtige kysttekniske løsninger, som samtidig er økonomisk fordelagtige for alle parter. I kystzonen ligger mange af vores byer og sommerhusområder samt unikke natur- og landskabsområder. Der er således behov for at koordinere kystindsatsen med den fysiske planlægning. Når kommuner og organisationer skal træffe svære strategiske beslutninger om, hvilke kystområder, der skal beskyttes og hvilke, der eventuelt kan udvikle sig naturligt, kan COWI rådgive omkring planlægningen og processen. COWI tilbyder tværfaglig rådgivning igennem hele projektforløbet fra kommuneplanlægning, myndighedsbehandling, interessenthåndtering, kortlægning, forstudier og projektering til entreprenørudbud og tilsyn. Desuden arbejder vi med monitering og vedligeholdelse af kystprojekter både i Danmark og internationalt. Kystbeskyttelse ved Liseleje Projektstækningen er i alt ca. 2,8 km lang. Gennem årene havde de lokale beboere langs strækningen opført en række individuelle og usammenhængende kystbeskyttelsesanlæg med meget varierende virkning og uæstetisk udseende. COWI har udarbejdet en helhedsplan for kystbeskyttelse på hele projektstrækningen. Som basis for projektet blev der foretaget vurdering af de hydrografiske forhold og herunder analyser af vind, vandstand, bølger og sedimenttransport. Selve projektet omfattede primært opførelse af en række store kystparallelle bølgebrydere, ca. 70 m lange, sandindpumpning langs hele strækningen med i alt ca m 3, samt etablering og renovering af skræntfodsbeskyttelser.

9 Foto: Netavisen Nordkysten 9 Sandfodring på Nordkysten COWI udarbejdede et skitseprojekt for en regional og koordineret sandfodring langs udvalgte strækninger på Gribskov Kommunes 28 km kyst. Formålet var at give kommunen et kystteknisk gennemarbejdet materiale til brug som grundlag for en politisk beslutning vedrørende form og omfang af en sandfodring langs kommunens kyst. Sandfodringsprojektet har karakter af naturgenopretning og sigter mod at genskabe sandstrandene og derved øge den rekreative værdi af kysten. Desuden øger strandfodring beskyttelsen af kysten, som supplement til den eksisterende kystbeskyttelse. Skitseprojektet blev præsenteret på to borgermøder i maj Borgermøde i Helsinge. Kystgenopretning på Nordfyn Siden 1920erne har de lokale kystlaug udbygget beskyttelsen på Nordfyn med flere generationer af høfder. Høfterne har dog ikke kunne forhindre at stranden forsvandt, hvilket medførte øget skader på diger og bagland samtidig med at den rekreative værdi af kysten blev kraftig reduceret. COWI har udført en helhedsplan for kystgenopretning langs en 14 km strækning fra Skovsmose til Erikshåb nord for Otterup. Implementering af planen har nu strakt sig over en periode på mere end 10 år. COWI startede med at undersøge de eksisterende forhold på strækningen og herunder den historiske kystudvikling. På denne basis blev en overordnet helhedsplan udarbejdet, der primært fokuserer på sandfodring, som det overordnede element i sikring af kysten fremover. Tilstandsvurdering og kystbeskyttelse i Hørsholm Kommunen har i forbindelse med amternes nedlæggelse overtaget ansvaret for en række kystbeskyttelsesanlæg langs Øresundskysten. Anlæggene er generelt nedslidte og vedligeholdelseskrævende. Projektet omhandlede tilstandsvurdering af eksisterende anlæg samt udarbejdelse af skitseforslag for udbygning og vedligeholdelse af kommunens kystbeskyttelse. Der blev envidere udviklet en GIS-database til håndtering af data vedrørende tilstanden af kommunens kystbeskyttelse og udbygningsplaner for denne. COWI stod for analyse af kysthydraulik, tilstandsvurdering og forslag til fremtidig kystbeskyttelse. Kystbeskyttelse i Irland På den irske østkyst syd for Dublin ligger jernbanen ud til kysten og den er truet af erosion, som har medført, at de gamle og nedslidte konstruktioner er kolapset flere steder. COWI har udarbejdet forundersøgelser for kystbeskyttelsesanlæg. Undersøgelserne udmundede i en tiårig strategi, hvor modernisering og udbygning af kystbeskyttelsen blev planlagt, prioriteret og tilpasset til de lokale forhold. Endvidere har COWI stået for udbud og udført tilsyn af anlægsopgaverne på mere end 10 lokaliteter langs kysten for Iarnród Éireann.

10 10 Lystbådehavne og maritime byudviklingsområder Maritim byggemodning og havnepromenader COWI tilbyder en komplet tværfaglig rådgivning for byggemodning, som omfatter elementer som f.eks. nye kanaler, moler, havnepromenader, marinaer og bassiner. I tæt samarbejde med projektudviklere, bygherrer og arkitekter er vi med til at skabe maritime rammer for byudvikling og boligbyggeri ved havne og kyster. Internationalt har vi været rådgiver på flere opsigtsvækkende maritime udviklingsprojekter som The Pearl Qatar og Lusail i Qatar samt The Lagoons, Al Dana og Al Zorah Development i De Forenede Arabiske Emirater. Lystbådehavne og marinaer Planlægning af nye lystbådehavne og udvidelse af eksisterende havne er et område, som kræver kendskab til sejlsporten, det maritime liv samt de æstetiske detaljer på marineanlæg. COWI har erhvervet sig dette kendskab fra de utallige internationale og nationale projekter og tilbyder i den forbindelse bl.a. forundersøgelser og udvikling af masterplaner. Bevaringsværdige havneanlæg og voldgrave Mange historiske marineanlæg er bevaringsværdige. COWI har udført renoveringsopgaver på blandt andet Christiansø, Middelgrundsfortet, Flakfortet og Kronborg Slot samt foretaget retablering af gamle voldanlæg og bastioner. Vi er således i stand til at tilbyde specialistviden også på dette område. Maritimt byudvikling i Ajman i De Forenede Arabiske Emirater Byudviklingsprojektet omfatter ca. 12 m 2 naturområde og 3,5 km åben kyst. Arealet skal udvikles til en ny bydel, som indeholder forretninger, boliger, rekreative områder, uddannelsesinstitutioner, sundheds faciliteter, golfbaner, marinaer og hoteller. COWIs opgave har været at udarbejde skitse- og detailprojekt samt vurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet. Projekteringen omfatter numerisk modellering af sedimenttransport og kystudvikling med LIT- PACK, der blev benyttet som udgangspunkt for design af kystkonstruktionerne. Kystens historiske udvikling er fastlagt og beskrevet udfra GI- Sanalyser af historiske luftfotos og opmålinger. Vi har lavet numeriske modeller af bølgeuro i forbindelse med designet af marinaerne og modellering af vandmiljøet med MIKE21 ECOLAB.

11 11 Foto: Winther Luftfoto Udvidelse af Faaborg Lystbådehavn COWI har udarbejdet forprojekt for udvidelse af den eksisterende lystbådehavn med ca. 130 bådepladser. Bygherrerådgivning på Kulturhavn Kronborg COWI er bygherrerådgiver for samtlige projektfaser på Kulturhavn Kronborg i Helsingør. Projektets hovedide er skabelsen af et uderum, som binder Kronborg Slot, det fremtidige Kulturværft, det nye Søfartsmuseum og Helsingør Havn sammen. Projektet omfatter restaurering af de ydre historiske fæstningsanlæg, etablering af en stor værftsplads og en ny opdateret attraktiv havnefront. Der er gennemført omfattende forundersøgelser, udbudsmateriale, tilsyn og projektstyring under udførelsen. Program til drift af havne MapMarina er et program, der hjælper havnens personale med at varetage de administrative processer omkring havnens drift. COWI har i samarbejde med FLID, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, udviklet programmet MapMarina. Programmet indeholder funktioner til at håndtere person-, båd-, plads-, rokeringsog ventelister. Også kontrakter, opkrævninger, pladstyper, priskategorier og bådmodeller håndteres i programmet. Sidst men ikke mindst kan bådpladserne vises på et kort. Maritimt byområde ved Tuborg Syd Udviklingsplanen for Tuborg Syd omfatter et nyt maritimt byområde med m 2 etageareal fordelt på beboelse, erhverv, folkeskole og andre offentlige institutioner. Det nye byområde har fået et maritimt miljø med kanaler, lystbådehavn og udsigt over Øresund. COWI har udført rådgivning og leveret ydelser indenfor projektledelse, trafikplanlægning, veje og belægninger, afvanding, ledninger og forsyninger, bygninger, broer og marine arbejder. For at sikre at de æstetiske krav til byområdet blev opfyldt, er udviklingen sket i et tæt samarbejde med projektets arkitekt. Jordlogistikken i forbindelse med udviklingen var meget vigtig, for at de store mænger af jord i forskellige forureningsklasser kunne håndteres så omkostningseffektivt som muligt og under hensyn til de gældende miljøkrav.

12 12 Havnefront og havnebad i Aalborg COWI har sammen med arkitektfirmaer stået for omdannelsen af Aalborg havnefront. Projektet omfattede en sandstrand, en ny havnepromenade med en forhøjet kajkant, en vandtrappe, ledelinier samt inventar. COWI har varetaget udbud, evaluering samt bedømmelse af en projektkonkurrence for havnebadet. Landvinding på The Pearl i Qatar COWI projekterede et stort landindvindingsprojekt ca. 10 km nord for Qatars hovedstad Doha. Projektet omhandlede etablering af en kunstig ø på 3 x 5 km, der rummer beboelse, rekreative områder og faciliteter og tre store lystbådehavne. Øen ligger i et miljømæssigt sårbart område, hvilket har nødvendiggjort grundige undersøgelser af projektets indvirkning på miljøet. Vi udførte derfor omfattende numerisk modelberegninger af projektets indvirkning på bl. a. områdets hydrodynamiske forhold. COWI har derudover været ansvarlig for detailprojektering, anlægsoverslag og udbudsmateriale for landindvinding og havneog kystbeskyttelseskonstruktioner, samt utallige sandstrande. Projektforslag til strandpark eller havnebad ved Faaborg COWI udarbejdede af skitseforslag for en strandpark eller et havnebad i Faaborg. Projektet tog udgangspunkt i en dybtgående analyse af de kysttekniske og byplanmæssige forhold langs den eksisterende promenade. Visionen med strandparken og havnebadet var at skabe en attraktion, som styrker byens muligheder som centrum og friluftsliv og turisme og samtidig skabe et attraktivt rekreativt tilbud til glæde for byens og hele kommunens borgere. Kystbeskyttelseskonstruktioner er udformet, så de udover at stabilisere stranden skaber muligheder for at etablere af rekreative faciliteter.

13 13 Oversvømmelse i New Orleans efter orkanen Katrina. COWIs datterselskab Ben C. Gerwick Inc. indgår i et konsortium, der projekterer og bygger dige med tilhørende sluseporte Foto: Jocelyn Augustino/FEMA

14 14 Klimatilpasning og højvandssikring Den globale opvarmning og deraf følgen havspejlsstigning truer efterhånden mange byer, kyster og infrastruktur. Havudsigt er populært, uanset om det er fra sommerhuset, kontorbygningen, hotelværelset eller penthouselejligheden. Men udsigten kræver beskyttelse mod havet, der mange steder nedbryder kysterne ikke mindst på grund af den stigende vandstand. Siden sidste istid er vandstanden steget adskillige meter, og i de sidste 100 år er den steget med yderligere 16 cm. Det stopper ikke her, for i det 21. århundrede forventer eksperterne en stigning på cm på grund af den globale opvarmning. Højvandssikring Ved højere vandstande og især i forbindelse med storme vil der i fremtiden være et øget behov for højvandssikring af sommerhusområder, der ligger tæt ved kysten, men også helårsbebyggelse i mange kystbyer vil blive truet af øget risiko for oversvømmelse. COWI rådgiver i etablering af højvandssikring, typisk i form af diger, der beskytter bebyggelsen og de bagvedliggende arealer. Vi foretager også tilstandsvurdering og forbedring af eksisterende diger. Mange steder er der gamle diger, som trænger til vedligeholdelse, forstærkning og forhøjelse. Ofte er en forbedring af højvandssikringen en forudsætning for fremover at få udbetalt erstatning fra Stormrådet. Oversvømmelseskortlægning COWI har en digital højdemodel af hele Danmark, og har gennem brug af GIS-programmer som MapInfo og ArcGIS gode forudsætninger for at beregne og illustrere, hvilke områder der oversvømmes i kortere eller længere tid ved forskellige stormflodsscenarier. GIS-systemer er særdeles velegnede værktøjer i forbindelse med planlægning af fremti- dig højvandssikring og til varsling af, hvilke områder der er truet. COWI indgår i Klima og Energiministeriets ekspertgruppe og bistår med viden og metoder til udvikling af konsekvensberegninger for stormflodsscenarier i Danmark. GIS-analyserne kan udbygges med samfundsøkonomiske beregninger, som udfra cost-benefit betraktninger kan hjælpe med til at prioritere klimatilpasningsindsatsen som ofte indeholder komplekse problemstillinger og mange intressenter. COWIs ydelser stormflodsscenarier leveret som GIS-data i gængse formater konsulentbistand til at implementere stormflods-scenarierne i kundens eget geografiske informationssystem undervisning i anvendelse af stormflodsscenarierne en komplet og færdig tjeneste med stormflodsscenarier på internettet, hostet på COWIs GIS-hotel projektering af konstruktioner til højvandssikring i form af diger, sluser mv. Risikokortlægning af det indre København for oversvømmelser ved en modelleret 100 års storm. Klimatilpasning for København De største klimamæssige udfordringer for København er mere kraftig regn og det stigende havvandspejl. Begge dele vil forårsage flere oversvømmelser i København. COWI har gennemført detaljerede dynamiske modelleringer af oversvømmelser ved ekstreme hændelser og beregnet oversvømmelsesrisikoen. Desuden er der foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser for en række oversvømmelsesscenarier. Vi har også udarbejdet forslag til klimatilpasningsaktiviteter som f.eks. koncepter for sluseanlæg i nord- og sydhavnen, dæmningsbygværk og en prioritering af disse ud fra en samfundsmæssig cost-benefit analyse. Det samlede projekt giver et overblik over, hvor det økonomisk set er mest hensigtsmæssigt at lave klimatilpasning og hvordan og hvornår.

15 Højvandssikring ved Lendrup Strand COWI har rådgivet Vesthimmerlands Kommune i sikring af sommerhusene mod højvande i området ved Lendrup Strand. Højvandssikringen bestod i at etablere nye diger, forhøjelse af veje og etablering af pumpeløsning til bortledning af vand fra baglandet. Vi udarbejdede skitseprojektering, anlægsoverslag og forslag til bidragsfordeling. Da der i området er flere lokaliteter, som er udpeget i henhold til miljølovgivningen, omfattede projektet også VVM-screening og Natura 2000 miljøkonsekvensvurdering. En væsentlig del af rådgivningen har været præsentation af løsningsforslag til borgermøder og efterfølgende tilpasning af projektet i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og beboerne i området. 15 Kortlægning af oversvømmelsestruede arealer ved stormflod for en 100 års hændelse Stormflodsscenarier for Kerteminde Kommune Kortlægning angiver arealer, der er direkte truet ved en given vandstand, samt arealer der indirekte er truet ved oversvømmelse, såfremt vandet kan finde vej, enten i forbindelse med et digebrud, gennem kloaksystem eller rørlagte vandløb. På kommunens hjemmeside har borgerne mulighed for at visualisere vandets udbredelse i kommunen ved forskellige niveauer. Kortlægningen har dannet grundlag for en vurdering af mulige tiltag, der kan begrænse fremtidige oversvømmelser i Kerteminde. Kortlægningen er endvidere anvendt ved en revision af kommunenes beredskab i forbindelse med stormflodsvarsling. COWI har tilsvarende udført meget omfattende analyser af stormfoldsscenarier i forbindelse med METRO-byggeriet for Københavns kommune. Afvandingssluse i Hvide Sande Indtil for få år siden har slusen udelukkende fungeret som afvandingssluse for Ringkøbing Fjord. Et krav om øget salinitet i fjorden har medført, at der ledes saltvand ind i fjorden, og et forøget vandskifte såvel ind som ud af fjorden. Driftsformen har resulteret i kraftig bunderosion ved afvandingsslusen og ved tværmolerne i indsejlingen til havnen. Projektet omfattede afhjælpningsarbejder ved indsejlingen til Hvide Sande Havn og ved afvandingsslusen. Ved slusen blev bunden sikret med sten og skråninger med stenkastning og spuns. Tværmoler i indsejlingen til havnen er afkortet. Betonkaj langs indsejlingen til havnen er forsynet med stålspunsskørt. COWI udførte geotekniske undersøgelser, stabilitetsundersøgelser og projekterede afhjælpningsarbejderne.

16 Foto: Hunderup Luftfoto COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Internet: Kontaktpersoner Kongens Lyngby: Havne: Henrik Hostrup-Pedersen tlf Kyster: Christian Helledie tlf Aalborg: Claus Quist Nielsen tlf Aarhus: Thomas Gierlevsen tlf Vejle: Sophus Hjort tlf d-11b Trykt af Kailow Graphic Forsidefoto af Kronborg: Winther Airphoto

COWIs klimaydelser Forebyggelse, tilpasning og udvikling

COWIs klimaydelser Forebyggelse, tilpasning og udvikling COWIs klimaydelser Forebyggelse, tilpasning og udvikling 2 Indledning COWIs dagsorden for klimaforandring COWI tilslutter sig den voksende globale enighed om vigtigheden af hurtig indgriben og innovative

Læs mere

Guidelines for klimatilpasning i kystområder

Guidelines for klimatilpasning i kystområder Guidelines for klimatilpasning i kystområder November 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Revisionsoplysninger Projekt Startdato Slutdato Projektansvarlig (PA) Projektleder (PL) Projektmedarbejder

Læs mere

Idéoplæg. Dispositions- og projektforslag. Detailprojektering og udbud. Byggeledelse. Tilsyn. Drift og vedligehold. Projektledelse

Idéoplæg. Dispositions- og projektforslag. Detailprojektering og udbud. Byggeledelse. Tilsyn. Drift og vedligehold. Projektledelse Veje i centrum 2 Idéoplæg Detailprojektering og udbud Tilsyn Projektledelse Dispositions- og projektforslag Byggeledelse Drift og vedligehold Projekttyper Bygader Stier Vejkryds Veje i åbent land Byggemodninger

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2013 for Langeland Kommune. Klimatilpasningsplan 2013 for Langeland Kommune

Klimatilpasningsplan 2013 for Langeland Kommune. Klimatilpasningsplan 2013 for Langeland Kommune Klimatilpasningsplan 2013 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning...

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Foto: Samsø ved Vesborg Fyr KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Udgivet af: Udarbejdet af: Kystdirektoratet

Læs mere

Høringsperiode Kommentarer og bemærkninger Klimatilpasningsplan 2013 for Langeland Kommune Langeland Kommune

Høringsperiode Kommentarer og bemærkninger Klimatilpasningsplan 2013 for Langeland Kommune Langeland Kommune Høringsperiode Forslag til kommuneplantillæg 13 Klimatilpasningsplan for Langeland Kommune er vedtaget af Langeland Kommunalbestyrelse den 9. december 2013 til offentlig høring i 8 uger fra den 17.december

Læs mere

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014

Klimatilpasningsplan 2014 Klimatilpasningsplan 2014 Baggrundsrapport til kommuneplanstillæg Forfatter: Morten Tvede Øgendahl Oprettet den 17. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-935812 Sags nr. 480-2012-94859 Indhold Klimatilpasningsplan

Læs mere

Udarbejdelse af projektforslag for strandpark eller havnebad ved Faaborg

Udarbejdelse af projektforslag for strandpark eller havnebad ved Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdelse af projektforslag for strandpark eller havnebad ved Faaborg Endelig rapport Oktober 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdelse af projektforslag for strandpark eller

Læs mere

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere

Forslag til Risikostyringsplan for Odense Fjord

Forslag til Risikostyringsplan for Odense Fjord Forslag til Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015 2021 1 Vi ser Odense Fjord som en ressource og en vigtig del af udviklingen for kommunerne omkring fjorden. Tidlige investeringer i klimatilpasningsløsninger

Læs mere

Betydningen af klimaændringer for hovedstadsregionen

Betydningen af klimaændringer for hovedstadsregionen Region Hovedstaden Betydningen af klimaændringer for hovedstadsregionen Bilagsrapport Juni 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Region Hovedstaden

Læs mere

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Teknisk resumé September 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indledning........................................................................4

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014

Klimatilpasningsplan 2014 Klimatilpasningsplan 2014 Klimatilpasningsplan 2014 Forord Stigende havvandstand og ændrede nedbørsmønstre med bl.a. skybrud medfører, at der i dag sker flere og større oversvømmelser med betydelige gener

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2014

Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 Første generation Udgivelsesdato : 21. maj 2014 Vores reference : 21.3412.18 Udarbejdet : MVB, MIA, AKH og UFG Kontrolleret : FKL FA Kommune : US, MJ Side

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR ISHØJ KOMMUNE - KØGE BUGT 2

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR ISHØJ KOMMUNE - KØGE BUGT 2 December 2014 RISIKOSTYRINGSPLAN FOR ISHØJ KOMMUNE - KØGE BUGT 2 PROJEKT Projekt nr. 218688 Version 2 Dokument nr. 1214173068 Version 1 3. December 2014 Udarbejdet af MTL Kontrolleret af PFKL, JCR Godkendt

Læs mere

Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal

Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering Maj 2009 Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering Udarbejdet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.029 Klimatilpasningsplan K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 12. maj 2014 et kommuneplantillæg

Læs mere

Baggrundsmateriale til Borgertopmøde om klimatilpasning

Baggrundsmateriale til Borgertopmøde om klimatilpasning Baggrundsmateriale til Borgertopmøde om klimatilpasning Lørdag den 5. marts 2011 kl. 9.30 16.00 I Kalundborg Hallerne Kære borger i Kalundborg Kommune, tak fordi du vil deltage i borgertopmødet om klimatilpasning.

Læs mere

BilagKB_141125_pkt.09.01. Strategi for Klimatilpasning2014

BilagKB_141125_pkt.09.01. Strategi for Klimatilpasning2014 Strategi for Klimatilpasning2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede mål

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Indledning... 3 3 Fremtidens klima... 5 4 Tilpasning i de enkelte sektorer... 6 4.1 Kysten... 6 4.2 Kloakforsyning...

Læs mere

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008 Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk vurdering Juni 2008 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk

Læs mere

Klimapolitik for Svendborg Kommune

Klimapolitik for Svendborg Kommune Miljø 0 og Teknik Maj 2009 Klimapolitik for Svendborg Kommune Side 1. Indledning 2 2. Målsætning for klimapolitikken 3 3. Fremtidens klima 5 4. og mål og indsatsplaner for de enkelte sektorer 7 4.1 Kystforvaltning,

Læs mere

Resultatkontrakt 2014-2017

Resultatkontrakt 2014-2017 mellem Kystdirektoratet og Miljøministeriets departement Indhold 1. Kystdirektoratets strategiske grundlag... 1 1.0 Indledning... 1 1.1 Mission og vision... 1 1.2 Strategiske indsatsområder... 1 1.3 Sammenhæng

Læs mere

Indhold. Klimatilpasningsplan april 2013 DEL 1 - KLIMATILPASNINGSPLANEN. Del 2 BILAG

Indhold. Klimatilpasningsplan april 2013 DEL 1 - KLIMATILPASNINGSPLANEN. Del 2 BILAG DEL 1 - KLIMATILPASNINGSPLANEN Klimatilpasningsplan april 2013 Del 2 BILAG Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Kommuneplantillæg for Klimatilpasning... 4 Forudsætninger for kortlægningen... 6 De kommende

Læs mere

Baggrundsrapport til kommuneplantillæg nr. 1

Baggrundsrapport til kommuneplantillæg nr. 1 Klimatilpasningsplan 2014 Baggrundsrapport til kommuneplantillæg nr. 1 Beskytter vores værdier og giver værdi i hverdagen 1 I Odense mener vi, at vand er en ressource, ikke et problem Klimatilpasning kræver

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere