COWI til havs, til lands, i luften, i havne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COWI til havs, til lands, i luften, i havne"

Transkript

1 Kyster og havne

2 2 COWI til havs, til lands, i luften, i havne og på kyster vi er at finde alle steder Siden 1935 har COWI deltaget i utallige havneog kystprojekter i Danmark og i udlandet. Med mere end 300 specialister i vandbygning og kystteknik, tilbyder COWI bygherrerådgivning og projektrådgivning i alle faser af et projekt, uanset omfang. Vores specialister i Danmark er fordelt ud på kontorer rundt om i hele landet, men kontaktpersonerne er at finde på kontorerne i Kongens Lyngby, Vejle, Aarhus og Aalborg. Havneplanlægning og miljøvurdering Havneområder er komplekse arealer med mange interessenter, og de er ofte belastet af miljømæssige problemer. Derfor skræddersyr COWI en løsning til hvert enkelt projekt. Nye havne og andre vandbygningskonstruktioner kan først realiseres, når der foreligger en godkendt miljøvurdering (VVM) og / eller (SMV) redegørelse. COWI har medarbejdere, som er eksperter i miljø, jura, formidling og borgerinddragelse. Derfor kan vi rådgive gennem hele VVM- eller SMV-processen. Havnekonstruktioner og tilstandsvurderinger Havne- og maritime byudviklingsprojekter kræver, at mange fagområder bliver involveret. COWI kan tilbyde fagfolk inden for alle områderne. Med den nyeste viden om materialeteknologi tilbyder vi alle former for tilstandsvurderinger af havne og vandbygning samt vurdering af drift- og vedligeholdelsesbudgetter. COWI har en førende position inden for levetidsdesign af betonkonstruktioner. Kystbeskyttelse Undersøgelse og projektering af kystbeskyttelse løser COWI med avancerede værktøjer og førende ekspertise, fra den første idé eller nødvendighed opstår, til det endelige projekt er afsluttet. Under projektudviklingen tager vi hensyn til det lokale miljø, adgangsmulighederne og varierende hydrodynamiske påvirkninger fra strøm og bølger. Det betyder, at vi leverer projekter af høj kvalitet, der tilgodeser både natur, æstetik og funktionalitet. Aalborg Viborg Holstebro Århus Silkeborg Klimatilpasning COWI rådgiver kommunerne, hvordan de bedst tilpasser sig klimaforandringer. Vi foretager en helhedsvurdering og benytter bl.a. GIS til at udarbejde oversvømmelsesscenarier til visualisering. På den baggrund kan man bedre planlægge, hvor naturens egen dynamik kan få lov til at udfolde sig, og hvor det er relevant og økonomisk fordelagtigt at gribe ind. Handlingsplaner for klimatilpasning involverer mange interessenter, og COWI kombinerer ekspertviden inden for adskillige områder og kan derfor tilbyde den mest optimale løsning. Vejle Lyngby Esbjerg Kolding Åbenrå Odense Svendborg Ringsted

3 3 COWI tilbyder integrerede løsninger inden for vandbygning, havne og kyster containerterminaler olie- og gasterminaler færgeterminaler styk- og massegodsterminaler ro-ro lejer tørdokke flådehavne forsyningsbaser sejlrender og uddybning krydstogtsterminaler småhavne lystbådehavne og marinaer fiskerihavne sluser og kanaler maritim byudvikling kystbeskyttelse strandfodring strandparker bølgebrydere landindvinding kunstige øer kortlægning af oversvømmelse diger og dæmninger.

4 4 Kysttilbagerykning ved anlæg af nye ydermoler i Hvide Sande Erhvervshavne og færgeterminaler Uanset havnens eller terminalens størrelse tilbyder COWI en komplet rådgivningspakke lige fra den første planlægning til ibrugtagning af nye eller udvidede anlæg. Fremtidssikring af havne Den globale vækst giver en stadig stigende varehandel og øgede krav til havnedriften. Det kræver en langsigtet planlægning. COWI hjælper med at vurdere havnens fysiske rammer, sejlrender, svajebassiner, kajpladser, kraner og sporanlæg, veje og pladser samt lagerfaciliteter. Alt dette skal fungere optimalt, således at havnen kan vedblive med at være konkurrencedygtig. Gode råd til havneplanlægning En dynamisk og trinvis udvikling af havneområdet er ofte at foretrække. Hvis alt sker på én gang, kan det have store økonomiske konsekvenser for havnen. Det er derfor vigtigt at vælge en strategi og skabe en vision for havnens og terminalens fremtid. COWI tilbyder i den forbindelse at udarbejde masterplaner, trafik- og behovsanalyser og at tage sig af myndighedshåndtering og lokalplaner og ikke mindst af miljøledelse herunder VVM-og /eller SMVredegørelser. Genanvending af forurenede jord Økonomien for mange havneprojekter er afhængig af, at den forurenede jord bliver genanvendt optimalt. Vi kan tilbyde at levere kreative og tværfaglige løsningsforslag, så bortkørsel af forurenet jord minimeres. Tilstandsvurdering af havne En tilstandsvurdering omfatter normalt en visuel inspektion af konstruktionerne over vandspejlet samt en dykkerinspektion udført af professionelle dykkere. Når COWI udarbejder en tilstandsrapport, fastlægger vi tilstanden af de enkelte konstruktionselementer og vurderer deres restlevetid. Vi udarbejder også gerne et idékatalog med forbedringsforslag for havnekonstruktioner. I samarbejde med kunden udarbejder COWI forskellige scenarier for et renoveringsprogram for havnen med fokus på tid, økonomi og kvalitet. Vi har desuden en stor erfaringsdatabase at trække på, når vi udarbejder drifts- og vedligeholdelsesbudgetter for havne. Endvidere kan tilstandsvurderingen også målrettes for køb og salg af havne eller indgå i en due diligence vurdering.

5 Nye ydermoler i Hvide Sande COWI har siden 2008 været involveret i projektering, udbud og tilsyn med anlæg af nye ydermoler og tilbagerykning af kysten nord for Hvide Sande havn. Projektets formål er at sikre en fremtidig vanddybde på 7 m i indsejlingen til havnen. Oprensningsbehovet er steget i takt med at stranden nord for havnen er rykket frem pga. den kraftige sydgående sedimenttransport langs kysten. Den overordnede placering af molerne er fastlagt af DHI, og har til formål at få en større del af sedimentet til at passere forbi havnen i stedet for at aflejre sig i indsejlingen. Samtidig bliver der ved kysttilbagerykningen opført en sedimentfælde nord for havnen. Ud over skitse- og detailprojektering af molerne er vores arbejde at udarbejde udbudsmateriale og føre tilsyn frem til efteråret 2012, hvor projektet forventes afsluttet. Moleopgaven består af en ca. 60 m forlængelse af den eksisterende nordmole samt en ca. 700 m ny lang sydmole. På molehovederne anvendes sprængsten (Norsk Norit) med en vægt på op til 24 tons. Anlægsbudgettet er ca. 90 mio. kr. Kysttilbagerykningen omfatter flytning af ca m 3 sand fra stranden nord for havnen og m 3 sand ud for kysten nord for havnen. Sandmaterialerne anvendes til revlefodring på kysten syd for havnen. 5 Foto: Mogens Bech Færgeterminalen til Oslo-båden Som bygherrerådgiver for Københavns Havn A/S, har COWI stået for flytningen af Oslo-båden fra Kvæsthusbroen til Mellembassinet. Vi fastlagde kundens behov lige fra de første ideer kom på tegnebrættet og var således rådgiver for både real-time skibssimulering hos DMI, EU funktionsudbud og kontrahering. Havnen havde også forurenede arealer, som blev afgravet. Sammen med Miljøkontrollen udarbejdede COWI procedurer til, hvorledes havneslam kunne blive opgravet på en økonomisk og udførelsesforsvarlig måde. Terminalbygningen og de næsten m 2 belægningsareal var vi også bygherrerådgiver på. Tilstandsvurdering af Kolding Havn COWI udførte eftersyn af havnen fra land- og vandsiden, som inkluderede målinger af godstykkelse og dykkereftersyn. Skader blev registret og en plan for vedligeholdelse blev udarbejdet. Endelig opdaterede vi også budgetter for 5 års vedligeholdelsesplan. Udflytningsmuligheder for Randers Havn Randers Kommune iværksatte i 2008 en undersøgelse af mulighederne for at udflytte Randers Havn fra den nuværende placering i centrum af Randers. Udflytningen har til formål at frigøre de eksisterende havnearealer til byudvikling. COWI blev engageret til at udarbejde en omfattende forundersøgelse. Tre mulige lokaliteter i Randers Fjord er beskrevet og vurderet i undersøgelsen. For to af lokaliteterne er der udførte detaljerede studier, herunder udarbejdet masterplaner og skitseprojekt for en ny havn. Vi har ligeledes gennemført omfattende geotekniske undersøgelser og miljøkonsekvensvurderinger. I udarbejder vi VVM redegørelse for havneudvidelsen.

6 6 Beregning af bølgeforhold i Frederikshavn Havn Udvidelse af Frederikshavn Havn Havnen, som er blandt de ti største havne i Danmark, ønskede at forbedre besejlingsforholdene og tilgodese fremtidige planer for udvidelse. COWI udarbejdede i den forbindelse et skitseprojekt til en ny yderhavn og en fremtidig udvidelse af den nordlige del af havnen. Vi udarbejdede numerisk modellering af bølge- og strømforhold, en beskrivelse af sedimentationsforholdene og simuleringer for navigation omkring og igennem bro. Desuden var COWI med til projektering af to nye moler og sænkekasser til molehoveder. Endvidere bestod vores opgave i at beskrive lovmæssige bindinger, regionsplaner og kommuneplaner samt krav til en VVMredegørelse for havneudvidelsen. Ombygning af færgeleje i Frederikshavn Havn Færgelejet er blevet forlænget og ombygget med henblik på fremtidig anløb af færger med en længde op til ca. 215 m. COWI projekterede 35 m forlængelse af anløbspieren, som inkluderede 12 nye fender og pullert konstruktioner samt diverse ombygninger. Vi udarbejdede detailprojektet og førte tilsyn med arbejdets udførelse i tæt samarbejde med Havnen. Simuleringer af færgeanløb er blevet gennemført i samarbejde med færgerederier. Program til numerisk modellering af vandstand, bølger og strøm Der er på havneprojekter mange faktorer at tage hensyn til heriblandt vandstandsvariationer, bølgeklima og strømhastigheder. Disse faktorer har alle indvirkning på, hvordan anlægskonstruktioner bliver designet. Vandstande bestemmer bl.a. konstruktioners niveau. Bølgeklimaet er afgørende for, hvilke laster pæle og kajkonstruktioner skal designes efter, og strømhastigheder kan være afgørende for f.eks. sedimentation af havnebassiner. Programpakken MIKE 21 er det mest brugte og bedst udviklede kommercielle software til sådanne avancerede hydrauliske beregninger, og COWI er verdensførende i at anvende det og har en af de mest erfarne og største brugergrupper hos private rådgivere.

7 7 Tilstandsvurdering af eksisterende kystbeskyttelse ved Lønstrup

8 8 Kystbeskyttelse Bølgerne slider på kysterne og gør, at land svinder og rekreative områder går tabt. Bebyggelserne ligger ofte for tæt på kysten, og erosionen øger derved risikoen for at miste store værdier. COWIs erfaringer viser, at der generelt er et stort behov for sanering af den eksisterende kystbeskyttelse langs de danske kyster, som mange steder er i dårlig forfatning både visuelt og funktionsmæssigt. De gamle konstruktioner skæmmer og reducerer kystens rekreative værdi og baglandet bliver efterhånden mindre beskyttet. Passager langs kysten afskæres i takt med, at stranden forsvinder. Derudover vil den globale vandstandsstigning øge påvirkningen af de danske kyster og dermed øges risikoen for erosion og oversvømmelse af baglandet. I COWI arbejder vi for at øge beskyttelsen mod oversvømmelse og kysterosion og skabe kyster med høj rekreativ værdi, baseret på respekt for kystens naturlige dynamik. Vi anvender ofte sandfodring som udgangspunkt for genetablering af strandene. Desuden har vi haft succes med ombygning og renovering af nedslidt kystbeskyttelse og gamle diger. Det skaber tidssvarende, økonomisk fordelagtig og effektiv beskyttelse af baglandet og kysten og samtidig høj rekreativ værdi. I samarbejde med kommuner og private organisationer har COWI gode erfaringer med at gennemføre regionale kystprojekter. Det er med til at sikre, at kystbeskyttelse og højvandssikring koordineres for længere kyststrækninger, så der skabes bæredygtige kysttekniske løsninger, som samtidig er økonomisk fordelagtige for alle parter. I kystzonen ligger mange af vores byer og sommerhusområder samt unikke natur- og landskabsområder. Der er således behov for at koordinere kystindsatsen med den fysiske planlægning. Når kommuner og organisationer skal træffe svære strategiske beslutninger om, hvilke kystområder, der skal beskyttes og hvilke, der eventuelt kan udvikle sig naturligt, kan COWI rådgive omkring planlægningen og processen. COWI tilbyder tværfaglig rådgivning igennem hele projektforløbet fra kommuneplanlægning, myndighedsbehandling, interessenthåndtering, kortlægning, forstudier og projektering til entreprenørudbud og tilsyn. Desuden arbejder vi med monitering og vedligeholdelse af kystprojekter både i Danmark og internationalt. Kystbeskyttelse ved Liseleje Projektstækningen er i alt ca. 2,8 km lang. Gennem årene havde de lokale beboere langs strækningen opført en række individuelle og usammenhængende kystbeskyttelsesanlæg med meget varierende virkning og uæstetisk udseende. COWI har udarbejdet en helhedsplan for kystbeskyttelse på hele projektstrækningen. Som basis for projektet blev der foretaget vurdering af de hydrografiske forhold og herunder analyser af vind, vandstand, bølger og sedimenttransport. Selve projektet omfattede primært opførelse af en række store kystparallelle bølgebrydere, ca. 70 m lange, sandindpumpning langs hele strækningen med i alt ca m 3, samt etablering og renovering af skræntfodsbeskyttelser.

9 Foto: Netavisen Nordkysten 9 Sandfodring på Nordkysten COWI udarbejdede et skitseprojekt for en regional og koordineret sandfodring langs udvalgte strækninger på Gribskov Kommunes 28 km kyst. Formålet var at give kommunen et kystteknisk gennemarbejdet materiale til brug som grundlag for en politisk beslutning vedrørende form og omfang af en sandfodring langs kommunens kyst. Sandfodringsprojektet har karakter af naturgenopretning og sigter mod at genskabe sandstrandene og derved øge den rekreative værdi af kysten. Desuden øger strandfodring beskyttelsen af kysten, som supplement til den eksisterende kystbeskyttelse. Skitseprojektet blev præsenteret på to borgermøder i maj Borgermøde i Helsinge. Kystgenopretning på Nordfyn Siden 1920erne har de lokale kystlaug udbygget beskyttelsen på Nordfyn med flere generationer af høfder. Høfterne har dog ikke kunne forhindre at stranden forsvandt, hvilket medførte øget skader på diger og bagland samtidig med at den rekreative værdi af kysten blev kraftig reduceret. COWI har udført en helhedsplan for kystgenopretning langs en 14 km strækning fra Skovsmose til Erikshåb nord for Otterup. Implementering af planen har nu strakt sig over en periode på mere end 10 år. COWI startede med at undersøge de eksisterende forhold på strækningen og herunder den historiske kystudvikling. På denne basis blev en overordnet helhedsplan udarbejdet, der primært fokuserer på sandfodring, som det overordnede element i sikring af kysten fremover. Tilstandsvurdering og kystbeskyttelse i Hørsholm Kommunen har i forbindelse med amternes nedlæggelse overtaget ansvaret for en række kystbeskyttelsesanlæg langs Øresundskysten. Anlæggene er generelt nedslidte og vedligeholdelseskrævende. Projektet omhandlede tilstandsvurdering af eksisterende anlæg samt udarbejdelse af skitseforslag for udbygning og vedligeholdelse af kommunens kystbeskyttelse. Der blev envidere udviklet en GIS-database til håndtering af data vedrørende tilstanden af kommunens kystbeskyttelse og udbygningsplaner for denne. COWI stod for analyse af kysthydraulik, tilstandsvurdering og forslag til fremtidig kystbeskyttelse. Kystbeskyttelse i Irland På den irske østkyst syd for Dublin ligger jernbanen ud til kysten og den er truet af erosion, som har medført, at de gamle og nedslidte konstruktioner er kolapset flere steder. COWI har udarbejdet forundersøgelser for kystbeskyttelsesanlæg. Undersøgelserne udmundede i en tiårig strategi, hvor modernisering og udbygning af kystbeskyttelsen blev planlagt, prioriteret og tilpasset til de lokale forhold. Endvidere har COWI stået for udbud og udført tilsyn af anlægsopgaverne på mere end 10 lokaliteter langs kysten for Iarnród Éireann.

10 10 Lystbådehavne og maritime byudviklingsområder Maritim byggemodning og havnepromenader COWI tilbyder en komplet tværfaglig rådgivning for byggemodning, som omfatter elementer som f.eks. nye kanaler, moler, havnepromenader, marinaer og bassiner. I tæt samarbejde med projektudviklere, bygherrer og arkitekter er vi med til at skabe maritime rammer for byudvikling og boligbyggeri ved havne og kyster. Internationalt har vi været rådgiver på flere opsigtsvækkende maritime udviklingsprojekter som The Pearl Qatar og Lusail i Qatar samt The Lagoons, Al Dana og Al Zorah Development i De Forenede Arabiske Emirater. Lystbådehavne og marinaer Planlægning af nye lystbådehavne og udvidelse af eksisterende havne er et område, som kræver kendskab til sejlsporten, det maritime liv samt de æstetiske detaljer på marineanlæg. COWI har erhvervet sig dette kendskab fra de utallige internationale og nationale projekter og tilbyder i den forbindelse bl.a. forundersøgelser og udvikling af masterplaner. Bevaringsværdige havneanlæg og voldgrave Mange historiske marineanlæg er bevaringsværdige. COWI har udført renoveringsopgaver på blandt andet Christiansø, Middelgrundsfortet, Flakfortet og Kronborg Slot samt foretaget retablering af gamle voldanlæg og bastioner. Vi er således i stand til at tilbyde specialistviden også på dette område. Maritimt byudvikling i Ajman i De Forenede Arabiske Emirater Byudviklingsprojektet omfatter ca. 12 m 2 naturområde og 3,5 km åben kyst. Arealet skal udvikles til en ny bydel, som indeholder forretninger, boliger, rekreative områder, uddannelsesinstitutioner, sundheds faciliteter, golfbaner, marinaer og hoteller. COWIs opgave har været at udarbejde skitse- og detailprojekt samt vurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet. Projekteringen omfatter numerisk modellering af sedimenttransport og kystudvikling med LIT- PACK, der blev benyttet som udgangspunkt for design af kystkonstruktionerne. Kystens historiske udvikling er fastlagt og beskrevet udfra GI- Sanalyser af historiske luftfotos og opmålinger. Vi har lavet numeriske modeller af bølgeuro i forbindelse med designet af marinaerne og modellering af vandmiljøet med MIKE21 ECOLAB.

11 11 Foto: Winther Luftfoto Udvidelse af Faaborg Lystbådehavn COWI har udarbejdet forprojekt for udvidelse af den eksisterende lystbådehavn med ca. 130 bådepladser. Bygherrerådgivning på Kulturhavn Kronborg COWI er bygherrerådgiver for samtlige projektfaser på Kulturhavn Kronborg i Helsingør. Projektets hovedide er skabelsen af et uderum, som binder Kronborg Slot, det fremtidige Kulturværft, det nye Søfartsmuseum og Helsingør Havn sammen. Projektet omfatter restaurering af de ydre historiske fæstningsanlæg, etablering af en stor værftsplads og en ny opdateret attraktiv havnefront. Der er gennemført omfattende forundersøgelser, udbudsmateriale, tilsyn og projektstyring under udførelsen. Program til drift af havne MapMarina er et program, der hjælper havnens personale med at varetage de administrative processer omkring havnens drift. COWI har i samarbejde med FLID, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, udviklet programmet MapMarina. Programmet indeholder funktioner til at håndtere person-, båd-, plads-, rokeringsog ventelister. Også kontrakter, opkrævninger, pladstyper, priskategorier og bådmodeller håndteres i programmet. Sidst men ikke mindst kan bådpladserne vises på et kort. Maritimt byområde ved Tuborg Syd Udviklingsplanen for Tuborg Syd omfatter et nyt maritimt byområde med m 2 etageareal fordelt på beboelse, erhverv, folkeskole og andre offentlige institutioner. Det nye byområde har fået et maritimt miljø med kanaler, lystbådehavn og udsigt over Øresund. COWI har udført rådgivning og leveret ydelser indenfor projektledelse, trafikplanlægning, veje og belægninger, afvanding, ledninger og forsyninger, bygninger, broer og marine arbejder. For at sikre at de æstetiske krav til byområdet blev opfyldt, er udviklingen sket i et tæt samarbejde med projektets arkitekt. Jordlogistikken i forbindelse med udviklingen var meget vigtig, for at de store mænger af jord i forskellige forureningsklasser kunne håndteres så omkostningseffektivt som muligt og under hensyn til de gældende miljøkrav.

12 12 Havnefront og havnebad i Aalborg COWI har sammen med arkitektfirmaer stået for omdannelsen af Aalborg havnefront. Projektet omfattede en sandstrand, en ny havnepromenade med en forhøjet kajkant, en vandtrappe, ledelinier samt inventar. COWI har varetaget udbud, evaluering samt bedømmelse af en projektkonkurrence for havnebadet. Landvinding på The Pearl i Qatar COWI projekterede et stort landindvindingsprojekt ca. 10 km nord for Qatars hovedstad Doha. Projektet omhandlede etablering af en kunstig ø på 3 x 5 km, der rummer beboelse, rekreative områder og faciliteter og tre store lystbådehavne. Øen ligger i et miljømæssigt sårbart område, hvilket har nødvendiggjort grundige undersøgelser af projektets indvirkning på miljøet. Vi udførte derfor omfattende numerisk modelberegninger af projektets indvirkning på bl. a. områdets hydrodynamiske forhold. COWI har derudover været ansvarlig for detailprojektering, anlægsoverslag og udbudsmateriale for landindvinding og havneog kystbeskyttelseskonstruktioner, samt utallige sandstrande. Projektforslag til strandpark eller havnebad ved Faaborg COWI udarbejdede af skitseforslag for en strandpark eller et havnebad i Faaborg. Projektet tog udgangspunkt i en dybtgående analyse af de kysttekniske og byplanmæssige forhold langs den eksisterende promenade. Visionen med strandparken og havnebadet var at skabe en attraktion, som styrker byens muligheder som centrum og friluftsliv og turisme og samtidig skabe et attraktivt rekreativt tilbud til glæde for byens og hele kommunens borgere. Kystbeskyttelseskonstruktioner er udformet, så de udover at stabilisere stranden skaber muligheder for at etablere af rekreative faciliteter.

13 13 Oversvømmelse i New Orleans efter orkanen Katrina. COWIs datterselskab Ben C. Gerwick Inc. indgår i et konsortium, der projekterer og bygger dige med tilhørende sluseporte Foto: Jocelyn Augustino/FEMA

14 14 Klimatilpasning og højvandssikring Den globale opvarmning og deraf følgen havspejlsstigning truer efterhånden mange byer, kyster og infrastruktur. Havudsigt er populært, uanset om det er fra sommerhuset, kontorbygningen, hotelværelset eller penthouselejligheden. Men udsigten kræver beskyttelse mod havet, der mange steder nedbryder kysterne ikke mindst på grund af den stigende vandstand. Siden sidste istid er vandstanden steget adskillige meter, og i de sidste 100 år er den steget med yderligere 16 cm. Det stopper ikke her, for i det 21. århundrede forventer eksperterne en stigning på cm på grund af den globale opvarmning. Højvandssikring Ved højere vandstande og især i forbindelse med storme vil der i fremtiden være et øget behov for højvandssikring af sommerhusområder, der ligger tæt ved kysten, men også helårsbebyggelse i mange kystbyer vil blive truet af øget risiko for oversvømmelse. COWI rådgiver i etablering af højvandssikring, typisk i form af diger, der beskytter bebyggelsen og de bagvedliggende arealer. Vi foretager også tilstandsvurdering og forbedring af eksisterende diger. Mange steder er der gamle diger, som trænger til vedligeholdelse, forstærkning og forhøjelse. Ofte er en forbedring af højvandssikringen en forudsætning for fremover at få udbetalt erstatning fra Stormrådet. Oversvømmelseskortlægning COWI har en digital højdemodel af hele Danmark, og har gennem brug af GIS-programmer som MapInfo og ArcGIS gode forudsætninger for at beregne og illustrere, hvilke områder der oversvømmes i kortere eller længere tid ved forskellige stormflodsscenarier. GIS-systemer er særdeles velegnede værktøjer i forbindelse med planlægning af fremti- dig højvandssikring og til varsling af, hvilke områder der er truet. COWI indgår i Klima og Energiministeriets ekspertgruppe og bistår med viden og metoder til udvikling af konsekvensberegninger for stormflodsscenarier i Danmark. GIS-analyserne kan udbygges med samfundsøkonomiske beregninger, som udfra cost-benefit betraktninger kan hjælpe med til at prioritere klimatilpasningsindsatsen som ofte indeholder komplekse problemstillinger og mange intressenter. COWIs ydelser stormflodsscenarier leveret som GIS-data i gængse formater konsulentbistand til at implementere stormflods-scenarierne i kundens eget geografiske informationssystem undervisning i anvendelse af stormflodsscenarierne en komplet og færdig tjeneste med stormflodsscenarier på internettet, hostet på COWIs GIS-hotel projektering af konstruktioner til højvandssikring i form af diger, sluser mv. Risikokortlægning af det indre København for oversvømmelser ved en modelleret 100 års storm. Klimatilpasning for København De største klimamæssige udfordringer for København er mere kraftig regn og det stigende havvandspejl. Begge dele vil forårsage flere oversvømmelser i København. COWI har gennemført detaljerede dynamiske modelleringer af oversvømmelser ved ekstreme hændelser og beregnet oversvømmelsesrisikoen. Desuden er der foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser for en række oversvømmelsesscenarier. Vi har også udarbejdet forslag til klimatilpasningsaktiviteter som f.eks. koncepter for sluseanlæg i nord- og sydhavnen, dæmningsbygværk og en prioritering af disse ud fra en samfundsmæssig cost-benefit analyse. Det samlede projekt giver et overblik over, hvor det økonomisk set er mest hensigtsmæssigt at lave klimatilpasning og hvordan og hvornår.

15 Højvandssikring ved Lendrup Strand COWI har rådgivet Vesthimmerlands Kommune i sikring af sommerhusene mod højvande i området ved Lendrup Strand. Højvandssikringen bestod i at etablere nye diger, forhøjelse af veje og etablering af pumpeløsning til bortledning af vand fra baglandet. Vi udarbejdede skitseprojektering, anlægsoverslag og forslag til bidragsfordeling. Da der i området er flere lokaliteter, som er udpeget i henhold til miljølovgivningen, omfattede projektet også VVM-screening og Natura 2000 miljøkonsekvensvurdering. En væsentlig del af rådgivningen har været præsentation af løsningsforslag til borgermøder og efterfølgende tilpasning af projektet i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og beboerne i området. 15 Kortlægning af oversvømmelsestruede arealer ved stormflod for en 100 års hændelse Stormflodsscenarier for Kerteminde Kommune Kortlægning angiver arealer, der er direkte truet ved en given vandstand, samt arealer der indirekte er truet ved oversvømmelse, såfremt vandet kan finde vej, enten i forbindelse med et digebrud, gennem kloaksystem eller rørlagte vandløb. På kommunens hjemmeside har borgerne mulighed for at visualisere vandets udbredelse i kommunen ved forskellige niveauer. Kortlægningen har dannet grundlag for en vurdering af mulige tiltag, der kan begrænse fremtidige oversvømmelser i Kerteminde. Kortlægningen er endvidere anvendt ved en revision af kommunenes beredskab i forbindelse med stormflodsvarsling. COWI har tilsvarende udført meget omfattende analyser af stormfoldsscenarier i forbindelse med METRO-byggeriet for Københavns kommune. Afvandingssluse i Hvide Sande Indtil for få år siden har slusen udelukkende fungeret som afvandingssluse for Ringkøbing Fjord. Et krav om øget salinitet i fjorden har medført, at der ledes saltvand ind i fjorden, og et forøget vandskifte såvel ind som ud af fjorden. Driftsformen har resulteret i kraftig bunderosion ved afvandingsslusen og ved tværmolerne i indsejlingen til havnen. Projektet omfattede afhjælpningsarbejder ved indsejlingen til Hvide Sande Havn og ved afvandingsslusen. Ved slusen blev bunden sikret med sten og skråninger med stenkastning og spuns. Tværmoler i indsejlingen til havnen er afkortet. Betonkaj langs indsejlingen til havnen er forsynet med stålspunsskørt. COWI udførte geotekniske undersøgelser, stabilitetsundersøgelser og projekterede afhjælpningsarbejderne.

16 Foto: Hunderup Luftfoto COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Internet: Kontaktpersoner Kongens Lyngby: Havne: Henrik Hostrup-Pedersen tlf Kyster: Christian Helledie tlf Aalborg: Claus Quist Nielsen tlf Aarhus: Thomas Gierlevsen tlf Vejle: Sophus Hjort tlf d-11b Trykt af Kailow Graphic Forsidefoto af Kronborg: Winther Airphoto

Vandbygning havne og kyster

Vandbygning havne og kyster Vandbygning havne og kyster 2 COWI ekspertise COWI har siden 1935 deltaget i utallige vandbygningsprojekter i Danmark og i udlandet. Med en stab på mere end 4800 medarbejdere herunder 250 personer indenfor

Læs mere

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune

Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune Hvordan håndteres de mange interessenter i storbyens kystzone? v/ Carsten Raad Petersen, Hvidovre Kommune 1 Fakta om Hvidovre Kommune Hvidovre København

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Fagsekretariatet for Plan og Kultur j. nr. 01.00.00-P20-1-08 Natur og parker cpalu / svepe Redegørelse Strandpark/havnebad i Faaborg Indledning I og omkring Faaborg

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Havne, færgelejer og promenader

Havne, færgelejer og promenader Havne, færgelejer og promenader Uddybning af havnebassin og renovering af kaj i Næstved Havn, 2011-2012. 2 HAVNE, FÆRGELEJER OG PROMENADER Lystbådehavn i Juelsminde. Få et attraktivt havnemiljø Gamle havneområder

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt. Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske. 1. Baggrund

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt. Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske. 1. Baggrund Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt Dato: 11. april 2007 Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske kyster Dette notat forholder sig til klimaændringers konsekvenser

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 LANGELAND

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Rådgiver: COWI i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet skal overordnet svare på: Hvilken kysttekniske

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Kåre Svarre Jakobsen og Rolf Bach Hoelgaard Naturstyrelsen Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen Forventede klimaændringer Ændret nedbør og temperatur

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan Den klimatilpassede kommuneplan Et Plan09-projekt December 07 Projektplan PROJEKTPLAN I projektplanen redegøres for selve projektets indhold og realisering i en række trin. I projektplanen er tilføjet

Læs mere

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land eller Hvordan man undgår at Elling svømmer væk Side 1 Centerchef Boie Frederiksen Outline Hovedpointer Frederikshavn Kommune Klimatilpasningsplan Elling

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser

VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser PRÆSENTATION RIKKE HOLM Civilingeniør i Miljøteknik, Aalborg Universitet, 1993 Ringkjøbing Amt (1993 2000) HOH Vand & Miljø (2000 2002) NIRAS A/S (2006 VVM

Læs mere

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi I forbindelse med Odsherred kommunes Forslag til Klimastrategi har FSNR især hæftet sig ved to områder: Den øgede CO2 påvirkning fra tvangskloakering

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Screening af landområder i Lolland Kommune

Screening af landområder i Lolland Kommune Lolland kommune Screening af landområder i Lolland Kommune Idéskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Nakskov November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97

Læs mere

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Dagsorden Præsentation Klimaforandringer Orbispot risikokort Hvorledes kan udfordringen omkring håndtering

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport.

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. . Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. November 2011 Udgivelsesdato : 11. november 2011 Projekt : 23.0820.01 Udarbejdet : Mette Würtz Nielsen Kontrolleret : Claus Michael

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Åben Land Konference 9. 10. juni 2011 Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet Fremtidens jernkyst? Hele kysten Nutidens

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Helenekilde mod øst 1902 Rådgiver: COWI i samarbejde med: Helenekilde mod vest NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

Evaluering af sandfodring på Nordfyn

Evaluering af sandfodring på Nordfyn Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Dokument nr P-73329-PR-01 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING Uddybning fra havn Skala 1:4000 NORD 0 m 50 m 100 m 200 m Kysten rykker tilbage Strandprofilet næsten væk Erosion i skråningsbeskyttelse ved vej Materialetransport

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND NOTAT OM KYSTENS TILBAGERYKNING VED NØRLEV STRAND OG VED NABOAREALER AUGUST 2015 Sag 1100018185 NOTAT Projekt Kysterosionen ved Nørlev strand Kunde Grundejerforeningen

Læs mere

STORMFLODSSIKRING I ROSKILDE FJORD / JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING I ROSKILDE FJORD / JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING I ROSKILDE FJORD / JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S By, Kultur og Miljø Præsentation 2 SKITSEPROJEKT Analyse af stormflodshændelser Løsningskoncept for

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

BYEN TIL VANDET FREMTIDENS RANDERS

BYEN TIL VANDET FREMTIDENS RANDERS BYEN TIL VANDET FREMTIDENS RANDERS Vand i Byer stormøde Klimatilpasning på tværs af forvaltninger 14. september 2016 Projektleder og byplanarkitekt Malene Lauge Nielsen, Randers Kommune BYEN MIDT I NATUREN

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasningsprojekter Vejle midtby Områder til forsinkelse af vand i Grejs Å systemet Klimatilpasningsprojekt i Østbykvarteret Symposium Dialog om

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Dansk Vandbygningsteknisk Selskab Seminar: Vandbyggerens hverdag. A1 Consult A/S Bygherrerådgiver på Ballen Færgehavn

Dansk Vandbygningsteknisk Selskab Seminar: Vandbyggerens hverdag. A1 Consult A/S Bygherrerådgiver på Ballen Færgehavn Dansk Vandbygningsteknisk Selskab Seminar: Vandbyggerens hverdag A1 Consult A/S Bygherrerådgiver på Ballen Færgehavn DAGSORDEN 1. Hvem er A1 Consult A/S 2. Ballen Færgehavn a. Skitseprojekt b. Forundersøgelsesprogram

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016). Boet efter Stig Hussted-Andersen v/ advokat Uffe Baller Strandvejen 94 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 12/00458-77 Ref. Lone Dupont 04-05-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs mere

Referat. 2. Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn orienterer om havneudvidelsen.

Referat. 2. Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn orienterer om havneudvidelsen. Mødereferat 26. november 2013 Frederikshavn Marina, Fælleshuset 1900 Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Orienteringsmøde Ansvarlig for udstyr: Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Hans-Erik

Læs mere

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten.

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten. Kystanalysen Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme; Bodil, Dagmar, Egon m.fl. Stormene har haft konsekvenser for grundejere

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

Anders Heilmann Jensen

Anders Heilmann Jensen Thomas Larsen (tla) Fra: 'Gitte Frøkjær Aarhus Kommune ' Sendt: 23. maj 2016 11:33 Til: $Kystdirektoratet (kdi); Ejler Kærvang (ejk) Emne: Ansøgning om Andet Kategorier: Rød Til Kystdirektoratet!

Læs mere

Klimatilpasning. Skybrudskort. fra Region Midtjylland. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk. Region Midtjylland

Klimatilpasning. Skybrudskort. fra Region Midtjylland. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk. Region Midtjylland Region Midtjylland Klimatilpasning Skybrudskort fra Region Midtjylland Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 Procesforløb og resultat Kortgrundlag Oversvømmelsessimuleringer Begrænsninger Eksempler på anvendelse

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Tørre sko en meter under havet.

Tørre sko en meter under havet. HØJVANDSSIKRING Tørre sko en meter under havet. Stormen Urd giver i disse dage udfordringer mange steder i landet med våde kældre og ødelagte tekniske installationer. På Lolland kommer oversvømmelser ikke

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

HALSSKOV STRANDPARK. En del af Nordens Venedig

HALSSKOV STRANDPARK. En del af Nordens Venedig HALSSKOV STRANDPARK En del af Nordens Venedig Digegrupperne i områderne 1, 2 og 3 på Halsskov nedsat på initiativ af Slagelse Kommune i oktober måned 2013 med henblik på at fremkomme med forslag til kystsikring

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE 360 HAVN OG BÆLT

PROJEKTBESKRIVELSE 360 HAVN OG BÆLT 13.04.2015 PROJEKTBESKRIVELSE 360 HAVN OG BÆLT Projektet, 360º Havn og Bælt, handler om, at skabe bedre mulighed for at opleve kvaliteter der allerede findes: At skabe en attraktiv oplevelse ved at gentænke

Læs mere

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26.

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Kommentering vedr. oversvømmelser

Læs mere

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Holger Petersen Dansk 1957 Biolog Biolog Siden 2003 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER Vandområdeplanlægning Integreret

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE DN s ØNSKER TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE Hvorfor har den eksisterende kystbeskyttelse ikke virket? Skader som følge af den individuelle kystbeskyttelse på kystens udvikling og æstetik? Erfaringer med

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

Notat fra møde 9. januar 2014

Notat fra møde 9. januar 2014 Sag: 2012/26243 002 Id: 05.00G00 Afdelingsnavn Center for Bolig, Vej og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 12. januar 2014 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail:

Læs mere

Sandfodring på Nordkysten

Sandfodring på Nordkysten Gribskov Kommune Sandfodring på Nordkysten Skitseprojekt September 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribskov Kommune Sandfodring på Nordkysten

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Helhedsorienteret kystplanlægning

Helhedsorienteret kystplanlægning Helhedsorienteret kystplanlægning Højvandsbeskyttelse af Korsør og Halskov bydel 18/03/2014 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Planlægning og gennemførelse af Klimatilpasset kyst- og højvandbeskyttelse

Læs mere

Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010

Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010 Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010 Annette Brink-Kjær, Vandcenter Syd Jens Jørgen Linde, PH-Consult Nanna Høegh Nielsen, PH-Consult Lina Nybo Jensen, Lina Nybo

Læs mere