EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN"

Transkript

1 OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering af virkning på miljøet (VVM) for projektet Ballen Færgehavn. Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har myndighedsansvaret for VVM og Samsø Kommune er bygherre og ansøger for projektet. Aarhus Kommune er jf. Lov om forpligtende kommunale samarbejder bemyndiget til, at behandle sager, og træffe afgørelser omkring VVM på Samsø. Samsø Kommune har arbejdet på at reducere sejltiden mellem Samsø og Sjælland med en ny og effektiv rute mod øst. Der er lavet et forslag til en ny færgehavn ved Ballen, som skal være havn for ruten mellem Samsø og Sjælland. En ny havn syd for Ballen vil medføre en ny rute til Kalundborg Havn. Ændringen af færgehavnens placering fra Kolby Kås til Ballen vil reducere sejlafstanden fra 22 sømil til 17 sømil, svarende til 23 %. Herved kan sejltiden bringes ned på maksimalt 1 time og 15 minutter mod 1 time og 50 minutter i dag. En forkortet rute vil ligeledes reducere brændstofforbruget og besætningsudgifterne kan optimeres. Det er udgangspunktet for projektet, at færgehavnen skal være havn for en færge på op til 140 m i længde og 25 m i bredde. Der er skitseret en ny havn der skal danne rammerne for en effektiv og sikker havn, der giver de optimale besejlingsforhold. En optimal placering af en ny færgehavn er betinget af flere forhold. Dels kysten, vanddybderne og sejlafstanden og dels lokaliseringen i forhold til den eksisterende infrastruktur på Samsø - byer og veje. Tilknytningen af en ny havn til den eksisterende infrastruktur er af afgørende betydning for afviklingen og fordelingen af trafik til og fra de anløbene færger. Ud fra ovennævnte betragtninger, planlægges færgehavnen anlagt på kyststrækningen ved Nørreskiftevej og Slagterivej syd for Ballen by. SAMSØ KOMMUNE TEKNISK AFDELING

2 HOVEDFORSLAG EN HAVN VED NØRRESKIFTEVEJ. Samsø Kommune har som bygherre arbejdet med et hovedforslag til havnens placering ved Nørreskiftevej. Den nye færgehavn vil fortrinsvist blive etableret ved en opfyldning på søterritoriet. Der etableres et havnebassin med et vandareal på ca m2 hvoraf m2 har en bassindybde på 7,5 m. Vanddybden er i dag 1,5 4,5 m. Molehovederne etableres med lodrette sider for at minimere bredden af havnemundingen til 60 m. I forlængelse af havnemundingen i østlig retning etableres en 60 m bred sejlrende med en besejlingsdybde på 7,5 m. I den nordligste del af havneområdet etableres et m2 stort bassin for nyttiggørelse af fremtidige oprensningsmaterialer fra havnen og sejlrenden. Bassinet finder kun anvendelse for rene sandede materialer, hvilket skal eftervises ved udtagning af miljøprøver for hver enkelt oprensning. Bassinet har et volumen på ca m3, hvilket vurderes at svare til havnens oprensningsmængder over en periode på ca. 15 år. Det nye bagland og havnebassin afskærmes med i alt 550 m stenmole med krone i kote +3,5 m. På land indrettes baglandet med: - Leje - Opmarchareal inkl. billetluger - Ventesal - Parkeringspladser - Til-/frakørselsvej med 2 spor mod land - 2-sporet cykelsti - Busholdeplads Størstedelen af trafikken bliver afviklet tættest muligt på den fremtidige kystlinje, for herved at minimere de visuelle samt trafikale gener for oplandet. Færgehavnen vil få til- og frakørsel ved Nørreskiftevej og Slagterivej. Det eksisterende vejnet ved havneanlægget er uegnet til tung trafik og flere biler. Trafikken fra færgen skal ledes til det overordnede vejnet, og der vil i forbindelse med etableringen af den ny færgehavn derfor være behov for at udvide vejnettet ved etablering af en ny tilslutningsvej. Der er skitseret 3 alternative vejforløb til havnen ved Nørreskiftevej. Ved vejforløb A og C anvendes og udvides det eksisterende vejnet, mens vejforløb B, for størstedelen af strækningen, skal nyanlægges. Sidstnævnte vejforløb er skitseret, for at finde den løsning som forventes at påvirke omgivelserne mindst muligt.

3 ALTERNATIV 1 UDVIDELSE AF BALLEN HAVN I Alternativ 1 placeres den nye færgehavn umiddelbart syd for Ballen Lystbådehavn. Herved kan bil- og godstrafikken fra færgen ledes direkte til Ballenvej via Slagterivej. Det eksisterende vejnet kan dermed udnyttes. Nyetablering af en vej, til at lede trafikken uden om bymidten, er vist ved alternativ 1A og 1B. ALTERNATIV 2 NØRRESKIFTE VED HARPESDAL I Alternativ 2 placeres den ny færgehavn ved Nørreskifte, hvor sejlafstanden til Kalundborg er kortest. For at kunne håndtere bil- og godstrafikken fra færgen, skal Nørreskiftevej udvides på strækningen fra havnen til Ørby. Der kan evt. laves en omkørsel ved Ørby for ikke at lede trafikken igennem bymidten.

4 ALTERNATIV 0 KOLBY KÅS Ved Alternativ 0 realiseres projektet for Ballen Færgehavn ikke. Dermed vil kyststrækningen syd for Ballen ikke blive påvirket af et havneanlæg, og der vil ikke blive etableret en ny tilslutningsvej eller ske en udvidelse af det eksisterende vejnet i åbent land. Trafikken fra østruten til Kalundborg vil fortsat komme i land i Kolby Kås. Biler og lastbiler der kommer i land, vil ligeledes fortsat køre af det overordnede vejnet og ikke fordeles via vejnettet omkring Ballen. Ved 0 alternativet kan en forkortet sejltid ikke blive realiseret og den forventede reduktion af brændstofforbruget til færgen, og den deraf følgende reduktion i CO2 belastning vil ikke kunne opnås. KOMMUNEPLANTILLÆG, VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Havneprojektet er omfattet af Planlovens bestemmelser om, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Det samme gælder tilslutningsvejen til en havn, da vejen er en overordnet vej. VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkninger på Miljøet. Forslaget til kommuneplantillæg er i sig selv omfattet af reglerne om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Da kravene til indholdet i en VVM-redegørelse og miljøvurdering er stort set identiske, udarbejdes VVM-redegørelsen, så den opfylder kravene i henhold til begge love. Aarhus Kommune er VVM-myndighed for anlæg på land, mens Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet. VVM-redegørelsen skal belyse og vurdere de miljømæssige konsekvenser af vejprojektet, så disse kan fremlægges for offentligheden og indgå i grundlaget for den senere og endelige beslutning om projektets gennemførelse, placering og udformning. VVM-redegørelsen skal bl.a. belyse havnens og tilslutningsvejens såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på en række forhold. Sådanne forhold vil blandt andet være: - Natur - Grundvand og overfladevand - Trafik - Trafikstøj - Luftforurenende stoffer - Kulturhistoriske og landskabsmæssige forhold - Råstoffer og affald - Klima - Lyspåvirkning - Rekreative interesser - Ejendomsmæssige forhold/arealforhold. På nuværende tidspunkt vurderes projektets væsentligste påvirkninger at vedrøre trafikale forhold til søs og på land, støj samt natur og landskab. Arbejdet med VVM-redegørelsen indledes med en grundig kortlægning og registrering af flora og fauna i området. Resultaterne af undersøgelserne vil fremgå af VVM-redegørelsen sammen med en vurdering af, hvilken betydning havnens etablering vil få for natur, landskab og naboer. Disse omfatter feltundersøgelser til afklaring af de geologiske og geofysiske forhold på land og havbunden samt afklaring af de marinbiologiske forhold i projektområdet. Til afklaring af projektets påvirkning på de hydrodynamiske forhold samt sedimenttransporten i projektområdet vil der blive gennemført modelberegninger. Heraf kan der gives et estimat af kystlinjens udvikling samt sedimentationsforholdene omkring den nye færgehavn. Til afklaring af støjpåvirkningen fra havneprojektet vil der blive udført støjberegninger under anlæg og drift af den nye færgehavn. Støjberegningerne vil desuden omfatte den tilknyttede bil- og godstrafik. Derudover vil der blive foretaget visualiseringer af det projekterede havneanlæg. Eksisterende areal- og ejendomsforhold, som berøres ved gennemførelse af havneprojektet, vil blive vurderet. Den præcise afklaring af arealerhvervelser og ekspropriationer vil dog først ske i forlængelse af VVM-redegørelsen dvs. i tilknytning til den efterfølgende detailprojektering og Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse et projekt. Med udgangspunkt i analyser af de ovennævnte forhold vil VVM-redegørelsen endvidere beskrive nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe havneprojektets miljøpåvirkning. Ud over at redegøre for konsekvenserne af at anlægge havnen, vil der i VVMredegørelsen blive redegjort for trafikale og miljømæssige konsekvenser, såfremt havnen ikke anlægges det såkaldte 0-alternativ.

5 KOMMUNEPLANEN I DAG Der er i kommuneplanstrategi 2012 vist en principiel reservation til et havneprojekt. KOMMUNEPLANEN I MORGEN Sammen med en kommende VVM-redegørelse for vejprojektet udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget vil indeholde retningslinjer for havnens placering og udformning, herunder eventuelle forudsætninger om etablering af afhjælpende foranstaltninger. Hvor vidt der skal etableres afhjælpende foranstaltninger og i givet fald hvilke vil afhænge af projektets påvirkning af omgivelserne, som afdækkes i VVM-redegørelsen. DET VIDERE FORLØB Proceduren og den foreløbige tidsplan for det samlede planlægnings- og projekteringsarbejde omfatter: Første offentlighedsfase - VVM November - december 2012 Borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede kan fremsende idéer og forslag til planlægningsarbejdet, herunder til indholdet i VVM-redegørelsen. Med baggrund i forundersøgelserne og behandling af ideer og forslag modtaget i offentlighedsfasen beslutter Kystdirektoratet, Aarhus Kommune og Samsø Kommune, hvilke alternativer og miljøspørgsmål der skal belyses i VVM-redegørelsen. Udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan Forår 2013 efterår 2013 VVM-redegørelsen udarbejdes og danner grundlag for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for projektet. Anden offentlighedsfase - VVM Efterår 2013 vinter 2013 Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for etableringen af færgehavnen og vejtilslutning. I mindst 8 uger har borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsende bemærkninger til planforslaget. Endvidere skal der udarbejdes et forslag til lokalplan, som blandt andet fastsætter havnens præcise placering, størrelse, udseende m.v. samt vejadgangen til havnen. Eventuelt kan lokalplanforslaget sendes i offentlig høring på samme tid som kommuneplantillægget. Beslutning - VVM Vinter 2013 Efter den offentlige høring om planforslaget kan Kommunalbestyrelsen vedtage kommuneplantillægget og lokalplanen. Ændringer som følge af indkomne bemærkninger kan indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen. Større ændringer forudsætter, at der udarbejdes et nyt planforslag. Efter den offentlige høring kan Aarhus Kommune og Kystdirektoratet endvidere give endelig VVM-tilladelse til projektet. Tilladelsen kan indeholde vilkår for etablering af projektet. Projektering og anlæg I forlængelse af kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes detailprojekt, bl.a. i henhold til krav i forlængelse af VVM-redegørelsen. Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet. Projektering og arealerhvervelse forventes at ske i efteråret Havnen forventes færdiganlagt i anden halvdel af DELTAG I DEBATTEN Der er offentlig debat fra den 1. november 2012 til den 1. december 2012, hvor borgere, interesseorganisationer m.fl. har lejlighed til at ytre sig om placeringer, linjeføringer, miljøforhold og andre hensyn, der ønskes belyst i forbindelse med den forestående planlægning. Se yderligere information nederst på denne side. I dette oplæg er der fremlagt tre mulige placeringer, med tilhørende vejforbindelser har du synspunkter og argumenter for andre placeringer og vejforbindelser? Havneprojektets væsentligste miljøkonsekvenser forventes at vedrøre trafikale forhold, støj samt natur og landskab. Er der andre forhold, der bør belyses i redegørelsen for vejens påvirkning af omgivelserne? I forlængelse af debatten fastlægges det blandt andet på baggrund af de ind-

6 komne bemærkninger hvilke placeringer og vejforbindelser der skal undersøges samt hvilke miljøvurderinger, der skal indgå i VVM-redegørelsen, som senere offentliggøres sammen med et forslag til kommuneplantillæg. Bemærkninger, idéer og forslag, mærkes VVM Ballen Færgehavn og sendes til Samsø Kommune inden den 1. december Samsø Kommune: Samsø Kommune videresender til den relevante myndighed. Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Afdelingsarkitekt, Niels-Peter Mohr, Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen, Planlægning og Byggeri, tlf Planlægger, Bertel Meilvang, Samsø Kommune Teknisk afdeling, tlf , ORIENTERING OM PROJEKTET OG BORGERMØDE Borgermødet bliver afholdt: Mandag den 19. november 2012 kl på: Samsø Energiakademi Strandengen Samsø Inden mødet er der arrangeret en bustur til de tre lokaliteter. Bussen kører fra Samsø Energiakademi den 19. november kl. 15. Relevant materiale og information kan findes på hjemmesiderne: - Kystdirektoratets hjemmeside under rubrikken Offentliggørelser : - Samsø Kommunes hjemmeside under rubrikken Tilladelser og høringer : Som supplement til denne folder, har Samsø Kommune som bygherre lavet en rapport på 20 sider, der går mere i detaljer med projektet, og de miljøforhold der påtænkes undersøgt. SAMSØ KOMMUNE TEKNISK AFDELING

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere