Lars Lindencrone Petersen. Gældssanering i Norden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Lindencrone Petersen. Gældssanering i Norden"

Transkript

1 Lars Lindencrone Petersen Gældssanering i Norden

2 Gældssanering i norden Af kst. landsdommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark I perioden er der i Danmark, Norge, Finland og Sverige gennemført lovgivning om eftergivelse eller nedsættelse af skyldnerens samlede gæld gennem gældssanering. Reglerne udviser visse forskelle både processuelt - navnlig i relation til domstolsmedvirken - og materielretligt - navnlig i relation til hvilke fordringer der omfattes af en gældssanering og til adgangen til revision af en truffen afgørelse om sanering. De væsentligste forskelle gennemgås, og der argumenteres for, at hverken de processuelle eller materielretlige forskelle har en sådan karakter, at det kan begrunde, at afgørelser om gældssanering, truffet i et af de fire berørte lande, nægtes anerkendelse og bindende virkning i de øvrige lande. Det foreslås derfor, at Den nordiske Konkurskonvention af 1934 søges ændret, og at det herunder overvejes, i hvilket omfang en ændring kan omfatte Island, som ikke har gennemført regler om gældssanering. Lars Lindencrone Petersen er født i 1954, blev cand. jur. i 1977 og dommer i Han har været dommer i Sø- og Handelsrettens skifteret , er medforfatter til bøger om betalingsstandsning og tvangsakkord samt til den kommenterede udgave af konkursloven. Han var sekretær for udvalget om forskellige konkursspørgsmål. Han er næstformand i Pengeinstitutankenævnet og formand for udvalget til revision af forsikringsaftaleloven. 1. Indledning I 10-årsperioden mellem 1984 og 1994 blev der gennemført lovgivning om gældssanering i - i den nævnte rækkefølge - Danmark, Norge, Finland og Sverige. Ved gennemførelsen af lovgivningerne i Norge, Finland og Sverige blev der taget udgangspunkt dels i den danske lovgivning, som var den første af de nordiske landes, dels i de overvejelser, som pågik i de øvrige lande. Det er derfor ikke underligt, at regelsættene på en lang række punkter udviser betydelige fællestræk. På den anden side består der også forskelle, dels i reglerne om fremgangsmåden, dels i reglerne om indholdet af en gældssanering, først og fremmest for så vidt angår spørgsmålet, hvilke fordringer som omfattes af sanering, og hvilke som holdes udenfor. Island har ikke gennemført lovgivning om gældssanering, men det er oplyst, at reglerne om tvangsakkord i et vist omfang anvendes som surrogat for gældssanering. Formålet med dette indlæg er at foretage en vurdering af reglerne med afsæt i

3 274 Lars Lindencrone Petersen nogle centrale områder, hvor de løsninger, som er valgt i de enkelte lande, ikke er helt ens. Denne vurdering skal dels tjene som grundlag for overvejelser om mulige ændringer i de enkelte landes lovgivning, dels og navnlig bidrage til overvejelser om og muligheden for anerkendelse i de øvrige lande af aftaler og afgørelser om gældssanering truffet i ét land. I de senere år har også lande uden for Norden indført regler om mulighed for lempelse af stærkt forgældede private skyldneres gældsbyrder, således i hvert fald Holland og Tyskland, ligesom England i en årrække har haft regler om «discharge in bankruptcy». Det seneste udkast til EU-konvention på det insolvensretlige område tager imidlertid ikke udgangspunkt i, at insolvensretlige afgørelser mv. skal tillægges fulde virkninger i de øvrige medlemsstater, hvortil kommer, at det er tvivlsomt, om det foreliggende udkast vil blive gennemført, og i givet fald hvornår. I det følgende lades derfor EU-retlige forhold ude af betragtning, bortset fra, at det kan konstateres, at der ikke er EU-forhold til hinder for, at Danmark, Finland og Sverige, hvis det ønskedes, ville kunne tiltræde ændringer i den nordiske konvention fra 1934, som i sin nuværende skikkelse omfatter konkurs og tvangsakkord. 2. Gældssaneringsprocessen Den danske lovgivning om gældssanering har lagt sig ganske tæt op ad reglerne om tvangsakkord. Det danske udvalg overvejede i sin betænkning fra 1982 ikke, om der burde indføres mulighed for, at fordringshaverne under betalingsstandsningslignende former forhandler om en gældsordning for skyldneren - måske fordi det udkast til Lov om gældsordning, som var blevet fremsat i 1941, og som indeholdt et sådant forslag, var blevet mødt med stærk kritik og ikke havde ført til lovgivning. Det danske udvalg gik som en given sag ud fra, at det måtte være et anliggende for domstolene at anordne et så vidtgående indgreb i fordringshavernes rettigheder, som en fordringsnedskrivning ville være udtryk for. Efter nærmere overvejelser nåede udvalget frem til, at det mest hensigtsmæssige ville være at henlægge kompetencen til skifteretterne, som i forvejen behandlede såvel konkurs- som tvangsakkordsager, og ikke til fogedretterne. Efter de danske regler kan - og skal - skyldneren således som første trin i processen mod gældssanering indgive en anmodning til den lokale skifteret. Heroverfor står den model, som er valgt i de øvrige nordiske lande, som har gennemført selvstændige regler om gældssanering, hvorefter lovreglerne skal tilskynde til tilvejebringelse af frivillige ordninger mellem skyldneren og hans kreditorer. Skyldneren skal således som udgangspunkt søge at opnå en frivillig gældsordning med sine fordringshavere, og kun såfremt disse bestræbelser lider skibbrud, kan skyldneren påkalde sig bistand til at påtvinge fordringshaverne en ordning. Skyldneren er dog ikke ganske overladt til sine egne ressourcer, men har i bestræbelserne på etablering af en frivillig ordning bistand af den myndighed,

4 Gældssanering i Norden 275 som i øvrigt forestår inddrivelse af fordringer - i Finland Häradsfogden, i Norge Namsretten og i Sverige Kronofogden. Selv ordninger, som betegnes som «frivillige», er således tilblevet under en offentlig myndigheds opsyn, og svarer indholdsmæssigt til ordninger, som gennemføres tvangsmæssigt. De tvangsmæssigt fastsatte ordninger svarer hvad angår tilblivelsen ganske til tvangsakkord uden for konkurs, som allerede er omfattet af den nordiske konkurskonvention af 1934, og må således uden videre kunne anerkendes og tillægges fuld virkning i de øvrige lande. Det synes endvidere klart, at der i de tre lande, som har regler om frivillige gældsordninger, ikke kan være betænkeligheder ved anerkendelse af sådanne ordninger indgået i et af de andre lande. Indholdet af de finske, norske og svenske regler om fremgangsmåden ved tilvejebringelse af en frivillig gældssaneringsordning indebærer endvidere efter mit skøn en sådan sikkerhed for rimeligheden af den indgåede ordning, at det ikke kan være en selvstændig hindring for at tillægge en sådan ordning bindende virkning i Danmark, at der i Danmark ikke kunne etableres en gældssanering på denne måde. 3. Betingelser for gældssanering 3.1 Det principielle udgangspunkt Det socialpolitiske formål med reglerne om gældssanering er stort set det samme i de fire lande, som har gennemført regler om gældssanering, nemlig - kort og forenklet beskrevet - på grundlag af en afvejning af skyldner- og fordringshaverinteresser at gøre det muligt at lempe håbløst forgældede skyldneres gældsbyrde, således at de gennem den økonomiske rehabilitering genvinder motivation en til at gøre en indsats på arbejdsmarkedet. Ud over hensynet til skyldnerne spiller også hensyn til fordringshaverne og det offentlige ind. Fordringshaverne kan ideelt betragtet se frem til at modtage beløb, som de ikke ville have modtaget, hvis den formelle fordring var blevet fastholdt mod skyldneren, og det offentlige befries for at skulle forestå individualforfølgningsskridt, hvis udsigt til succes er ringe. Særligt i Sverige har man endvidere betonet, at overgældsætning frister skyldnerne til at skaffe sig indtægter ved arbejde, som ikke opgives til skattevæsenet. 3.2 Den nærmere udformning af betingelserne I alle landene skal skyldneren opfylde to betingelser for at få gældssanering - en økonomisk betingelse og en subjektiv betingelse. Den økonomiske betingelse er udformet som et krav om kvalificeret insolvens og administreres så vidt vides nogenlunde ensartet i alle landene. I tilfælde, hvor skyldnerens økonomiske formåen på ansøgningstidspunktet er ringere, end man må forvente, at den vil vise sig at være på længere sigt, opstår der dog nogle sær-

5 276 Lars Lindencrone Petersen lige spørgsmål - spørgsmål som vil blive nærmere omtalt nedenfor afsnit 4 i sammenhæng med reglerne om indhold og virkninger af en gældssanering. Den subjektive betingelse stilles i alle landene, men med et lidt forskelligt indhold. Det er dog et overordnet fælles træk, at kun fysiske personer kan opnå gældssanering, og at der ved bedømmelsen af, om gældssanering bør gives, lægges vægt på bl.a. omstændighederne ved gældens opståen og hidtidige afvikling, og skyldnerens adfærd under gældssaneringssagens behandling, alt med den overskrift, at gældssanering ikke må virke stødende. Udgangspunktet er i alle de fire lande, at skyldneren kun kan opnå gældssanering én gang. Dette udgangspunkt er ufravigeligt efter de norske regler, mens såvel den finske som den svenske lovgivning giver en snæver mulighed for ny gældssanering. De danske regler indeholder ikke særlige bestemmelser om spørgsmålet, men der kendes fra praksis eksempler på, at en skyldner får ny gældssanering. 3.3 Særligt om selvstændigt erhvervsdrivende Muligheden for en erhvervsdrivende for at opnå gældssanering er stort set den samme i de fire lande. Det er således et fælles - om end uudtalt - udgangspunkt, at gældssaneringsinstituttet skal holdes klar af de øvrige insolvensretlige muligheder, navnlig tvangsakkord. Dette fører til et ligeledes fælles krav om, at skyldneren ikke må have gældsposter - måske ud over det aldeles ubetydelige - vedrørende en aktuelt drevet virksomhed. Dette har i såvel Finland som Norge og Sverige fundet direkte udtryk i lovgivningen, mens det for Danmarks vedkommende beror på praksis. Det forhold, at gælden helt eller delvist hidrører fra en nu afviklet selvstændig erhvervsvirksomhed, udgør ikke i noget af landene en hindring for gældssanering. Efter i hvert fald dansk praksis er det imidlertid til hinder for gældssanering, hvis skyldneren, om end formelt lønmodtager, så dog reelt må anses for at videreføre en i formen afviklet selvstændig virksomhed. Dette vil typisk vise sig ved, at skyldneren er ansat i et selskab, som beherskes af familiemedlemmer, og som driver virksomhed inden for den branche, hvori skyldneren tidligere drev sin virksomhed. Det kan for så vidt overraske, at den nordiske model for sanering af selvstændigt erhvervsdrivende er så restriktiv, som tilfældet faktisk er, når man betænker, at en del af grundlaget for etableringen af ordningerne var det angelsaksiske dischargesystem, som ganske vist kun anvendes i kølvandet på en personlig konkurs, men som på den anden side indebærer, at den del af gælden, som ikke er dækket gennem udlodning fra konkursbehandlingen, som udgangspunkt bortfalder, uanset om skyldneren reelt fortsat driver den virksomhed, som var genstand for konkursbehandlingen. Det er bestemt en overvejelse værd, om det ikke burde indføres som obligatorisk emne i forbindelse med afslutningen af en personlig skyldners konkursbo, at der blev taget særskilt stilling til, om den tilbagestående gæld skulle nedskrives eller bortfalde - ikke mindst i betragtning af, at bortfald

6 Gældssanering i Norden 277 er den uundgåelige følge i de tilfælde, hvor skyldneren i tiden inden sammenbruddet har indrettet sin virksomhed i selskabsform. Sammenfattende er det min vurdering, at de forskelle, som gør sig gældende med hensyn til betingelserne for at få gældssanering, er så beskedne, at de ikke kan stille sig hindrende for, at en gældssaneringsordning tillægges bindende virkning i de øvrige lande. 4. Indholdet og virkningen af gældssanering Udgangspunktet for reglerne om gældssanering er, at skyldneren ved over en periode på 5 år at betale det til kreditorerne, som bliver tilovers af hans husstands økonomiske formåen, efter at husstandens rimelige leveomkostninger er afholdt, bliver frigjort for den del af gældsbyrden, som ikke er blevet betalt gennem ordningen. Dette udgangspunkt er fælles for alle fire regelsæt, idet det dog efter finsk ret er muligt, at en gældssanering alene angår gældens afviklingstid (moratorium, som kendes fra alle landes tvangsakkordlovgivning). Der er i alle landene mulighed for, at der kan fastsættes en længere afviklingsperiode, hvis det forekommer hensigtsmæssigt. Efter i hvert fald dansk praksis kan der endvidere blive tale om en kortere afviklingsperiode, hvis skyldnerens forhold i særlig grad taler for det. Den nærmere udformning af reglerne om saneringens indhold og virkning varierer imidlertid. Danmark har den på dette punkt mest radikale ordning, idet gældsnedskrivningen sker endeligt allerede ved afsigelsen af kendelsen om gældssanering og som udgangspunkt uafhængigt af, om skyldneren opfylder den fastsatte betalingspligt, og af den fremtidige udvikling i skyldnerens økonomi. Efter de øvrige regelsæt er der - med variationer i omfanget - mulighed for i løbet af betalingsperioden og i en periode derefter at genoptage ordningen til revision, hvis der indtræder en væsentlig forbedring i skyldnerens økonomiske situation. Efter den norske lovgivning indtræder den gældsfrigørende effekt endvidere først, når skyldneren har opfyldt ordningen. Rehabiliterings- og motivationseffekten af gældssanering efter reglerne i Danmark er således maksimal, idet skyldneren kan være sikker på, at enhver forbedring af hans økonomi i forhold til det forventede kommer ham selv til gode - alene begrænset af reglerne om genoptagelse på grund af svigagtigt forhold i forbindelse med tilvejebringelse af ordningen. Denne effekt af reglerne i de øvrige lande må betragtes som mindre, idet skyldneren kan «risikere», at han ikke selv i fuldt omfang kommer til at høste frugterne af en forbedring i sine økonomiske forhold. Det er åbenbart, at betydningen af dette forbehold afhænger af, hvorledes genoptagelsesadgangen administreres, jf. herom sidst i dette afsnit. På den anden side må det konstateres, at muligheden for at genoptage en gældssaneringssag med henblik på forhøjelse af dividenden i tilfælde af, at der indtræder en mærkbar forbedring i skyldnerens økonomi, principielt gør det muligt at gennemføre gældssanering også for skyldnere, hvis økonomi er ringere,

7 278 Lars Lindencrone Petersen end den må forventes at ville være på længere sigt. Muligheden for genoptagelse indebærer således i sig selv, at kredsen af skyldnere, som vil kvalificere til sanering, er større, og medvirker således til at give reglerne en større gennemslagskraft. Det danske udgangspunkt - at gældsnedskrivningen sker endeligt allerede ved kendelsen om gældssanering, principielt uden mulighed for genoptagelse af sagen - indebærer i praksis et krav om, at der skal kunne opstilles et temmelig sikkert budget for skyldneren og dennes husstand i afviklingsperioden. Dette fører igen til, at dansk praksis er overordentlig restriktiv, når det gælder gældssanering for skyldnere, hvis indtægtsforhold ikke ligger fast - feks. uddannelsessøgende, arbejdsløse, selvstændigt erhvervsdrivende og skyldnere, hvis indtægter hovedsagelig består i provision. Reglerne om, hvilke fordringer der omfattes af en gældssanering, og hvilke der falder udenfor, varierer ganske betydeligt fra land til land. Det er et naturligt fælles træk, at saneringen kun omfatter fordringer, der bestod på det tidspunkt, hvor den formaliserede gældsordningsproces blev iværksat, og at det er uden betydning, i hvilket land fordringshaveren er domicileret. Imidlertid omfattes ikke alle fordringer, som bestod på skæringstidspunktet, af saneringen. De danske regler er her de mest vidtgående, idet der kun findes én gruppe fordringer, som undtages fra sanering, nemlig fordringer, som er dækket ved pant stillet af skyldneren. Spørgsmålet om pantefordringers stilling har flere gange været overvejet i dansk ret, men hver gang med det resultat, at man af hensyn til realkreditten har fundet at måtte afstå fra at foreslå regler om akkordering af pantesikrede fordringer. I modsætning til, hvad der gælder ved tvangsakkord, er det uden betydning, om en fordring ville være fortrinsstillet i tilfælde af skyldnerens konkurs, ligesom gældssaneringsreglerne ikke indeholder særregler om småfordringer. Det danske udvalg overvejede behovet for at overføre tvangsakkordreglen om, at småfordringer ikke berøres af ordningen, men skal dækkes fuldt ud, men konkluderede, at disse fordringer ville veje forholdsmæssigt meget tungt i en typisk gældssanering, hvorfor man ikke fandt grundlag for at foreslå reglen overført. Der er endvidere ikke hjemmel til at udskille bestemte fordringer eller grupper heraf til anderledes behandling end de øvrige fordringer. Samtlige øvrige regelsæt indeholder undtagelser fra princippet om lige behandling af fordringerne, som rækker videre end det danske. De norske regler indeholder således undtagelse for visse skatte- og afgiftskrav (for hvilke der dog består mulighed for nedsættelse/eftergivelse efter anden lovgivning) samt bidragsgæld, ligesom pønale krav i vidt omfang holdes ude fra sanering. Hertil kommer, at bestemte fordringer efter en konkret vurdering kan holdes ude fra sanering, hvis stærke grunde tilsiger det - denne mulighed skal dog efter motiverne administreres restriktivt. I modsætning til, hvad der gælder efter de øvrige regelsæt, omfatter en gældssanering efter de norske regler ikke fordringer, som ikke er anmeldt under behandlingen af sagen. Dette indebærer på den ene side, at fordringen ikke rammes af den nedskrivning, som finder sted på den anden

8 Gældssanering i Norden 279 side, at muligheden for fortsat at forfølge fordringen principielt består - i praksis vil fordringshaveren dog normalt være afskåret fra at søge fordringen inddrevet, i hvert fald så længe afviklingsperioden varer. De norske regler indeholder endelig den særdeles vidtgående regel, at fordringer sikret ved pant i skyldnerens faste ejendom, som tjener til hans bolig, til en vis grad rammes af saneringen. Det sker nærmere på den måde, at der foretages en vurdering af ejendommens omsætningsværdi, og den del af fordringerne, som ligger uden for 110 pct. af vurderingsbeløbet, indgår i gældssaneringen på lige fod med øvrige ikke pantesikrede fordringer. For den del, som ligger inden for de 110 pct., gælder, at der i afviklingsperioden for gældssaneringen alene betales renter. Denne for Norge helt særegne ordning skyldes, at langt den overvejende del af norske husstande ejer deres bolig, og at reglerne om gældssanering blev indført på et tidspunkt, hvor ejendomsmarkedet havde været præget af prisfald i en sådan grad, at det ikke blot var et problem for de berørte familier, men tillige for belåningsmarkedet. Ved gennemførelsen af lovgivningen havde man netop bl.a. disse skyldnere som målgruppe. Det er således karakteristisk, at heller ikke de kreditinstitutter, som blev hørt om forslaget til reglerne, udtalte sig imod reglerne om sanering af pantefordringer. Fordringer sikret ved pant i andre aktiver omfattes af saneringen for så vidt angår den del, som falder uden for pantets omsætningsværdi. De svenske regler holder familieretlige underholdskrav uden for saneringen, ligesom pantefordringer og - som noget særligt - fordringer, som bestrides af skyldneren. Efter de finske regler omfattes også pantesikrede fordringer af saneringen, men de særbehandles i betalingsplanen. Disse forskelle i reglerne om, hvilke fordringer der falder uden for en gældssanering, vil f.eks. indebære, at en svensk skyldner, der flytter til Danmark og får gældssanering efter de danske regler, vil få saneret også skattegæld, som efter de svenske regler ville være holdt uden for saneringen (hvilket imidlertid blot indebærer, at gældssaneringsdividenden bliver højere, end den ville være blevet efter de svenske regler), mens omvendt en dansk skyldner med skattegæld i Danmark, som flytter til Sverige og opnår gældssanering dér, må finde sig i (eller rettere: hans øvrige kreditorer må finde sig i), at skattegælden holdes uden for saneringen. Et tilsvarende problem vil kunne opstå mellem Norge og Sverige vedrørende skattekrav. Det har i dansk praksis vist sig at være et problem, at der ikke gælder en særlig regel om småfordringer. For at komme uden om det problem, som det danske udvalg mente at se i, at småfordringerne ville veje forholdsvis tungt, kunne man overveje i stedet at overføre reglen om småfordringer fra konkurs, hvor ordningen er den, at skifteretten kan bestemme, at der ved udlodningen i et konkursbo bortses fra fordringer, der kun ville afkaste en ubetydelig dividende. Denne regel anvendes i dansk skifteretspraksis således, at man afskærer dividendebeløb på op til 200 kr., således at den dividende, som ville være udbetalt til disse fordringer,

9 280 Lars Lindencrone Petersen i stedet medgår til en forhøjelse af dividenden til de øvrige fordringer. En overførelse af denne regel til gældssanering ville være ubetænkelig. Det kunne indvendes, at en forskel mellem konkurs og gældssanering består i, at skyldneren efter en konkurs netop hæfter for den udækkede del af fordringerne. Denne indvending vejer imidlertid ikke tungt, når det tages i betragtning, at hæftelsen efter konkursens afslutning jo er illusorisk, når skyldneren er en juridisk person, et aktie- eller anpartsselskab, som jo ophører med at eksistere i og med konkursens afslutning. En sådan ændring pånøder sig så meget desto mere, når man betænker den meget voldsomme stigning i omkostningerne ved udbetaling af dividendebeløbene, som er sket siden midten af 1980-erne. Efter den svenske lovgivning kan en gældssaneringssag genoptages, bl.a. dersom skyldnerens økonomiske forhold forbedres væsentligt efter gældssaneringen. Begæring herom skal fremsættes inden udløbet af afviklingsperioden, dvs. som udgangspunkt inden for fem år efter etableringen af ordningen. Det fremgår af lovens forarbejder, at selve den forbedring, som ligger i saneringens rehabiliterende virkning, ikke skal kunne begrunde genoptagelse. Adgangen til genoptagelse er tænkt anvendt først og fremmest på tilfældige og betydelige forbedringer - motiverne nævner en større tipsgevinst eller lignende. Også de norske og finske regelsæt indeholder regler om genoptagelse af en gældssaneringssag, hvis skyldnerens økonomi forbedres væsentligt. Det er efter den praksis, som er anlagt, en betingelse, at forbedringen skal komme uventet, f.eks. i form af overgang til et væsentligt bedre lønnet arbejde, lotterigevinst mv. 5. Sammenfatning Selv om der, som det er fremgået af det foregående, består også materielle forskelle mellem de fire regelsæt, må man ved vurderingen af, om aftaler og afgørelser om gældssanering bør omfattes af den nordiske konkurskonvention, således at en ordning fra ét land tillægges fuld virkning i de øvrige lande, tage udgangspunkt i, at regelsættene har fælles begrundelse og samme samfundsmæssige sigte. Det må antages, at den blotte mulighed for at opnå gældsbortfald enten straks eller efter endt afvikling af en del af gælden, fører til (delvis) betaling af fordringer, som ellers ville henstå uden nedbringelse, således at reglerne i sig selv medvirker til en øget betaling fra de berørte skyldnergrupper. Det er derfor efter min bedømmelse et mindre problem, at reglerne om, hvilke fordringer der helt præcist omfattes af en sanering, og hvilke der holdes udenfor, ikke er helt ens. Det er således på grundlag af denne overordnede gennemgang min konklusion, at der ikke er uovervindelige hindringer for at indlemme aftaler og afgørelser om gældssanering i den nordiske konkurskonvention. Det bør dog tilføjes, at forholdet til Island må undergives særlige overvejelser, idet Island ikke har gennemført regler om gældssanering.

side7 2 Kapitel 6. UDVALGETS PRINCIPIELLE OVERVEJELSER. BEHOVET FOR OG VIRKNINGER AF REGLER Om ALMINDELIG Gældssanering.

side7 2 Kapitel 6. UDVALGETS PRINCIPIELLE OVERVEJELSER. BEHOVET FOR OG VIRKNINGER AF REGLER Om ALMINDELIG Gældssanering. side7 2 Kapitel 6. UDVALGETS PRINCIPIELLE OVERVEJELSER. BEHOVET FOR OG VIRKNINGER AF REGLER Om ALMINDELIG Gældssanering. 6.1. Udviklingen de seneste år. I de seneste års reformer af reglerne om udlæg,

Læs mere

Nordisk gældssanering

Nordisk gældssanering Nordisk gældssanering Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen TemaNord 2010:598 Nordisk gældssanering Resultater og anbefalinger TemaNord 2010:598 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN Denne rapport er udgivet

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Betænkning om. Gældssanering. afgivet af det af justitsministeriet den 20. januar 1977 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 957

Betænkning om. Gældssanering. afgivet af det af justitsministeriet den 20. januar 1977 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 957 Betænkning om Gældssanering afgivet af det af justitsministeriet den 20. januar 1977 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 957 1982 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE side Kapitel 1. UDVALGETS SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE.

Læs mere

Skat ved konkurs og akkord

Skat ved konkurs og akkord Skat ved konkurs og akkord Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. Afgivet af skattelovrådet den 9. februar 1987 Betænkning nr. 1101 1987 ISBN 87-503-6712-9

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 59 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 22. december 2006 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS40883 Forslag til Lov om forældelse

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling?

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? TBB2015.75 Boligformer 2.9 - Konkurs- og anden insolvensret 1.1-2.6 Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? En række andelsboligforeninger stiftet i perioden

Læs mere

ægteskab vilkårene for separation og skilsmisse afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 719 københavn 1974

ægteskab vilkårene for separation og skilsmisse afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 719 københavn 1974 ægteskab 4 vilkårene for separation og skilsmisse afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 719 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Hvilke vilkår skal gælde for separation eller skilsmisse?

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen. Afgivet af Retsplejerådet

Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen. Afgivet af Retsplejerådet Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen Afgivet af Retsplejerådet BETÆNKNING N R. 1201 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE Postboks

Læs mere

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING NR. 945 MARTS 1982 ISBN 87-503-4024-7 In 03,0-179-bet. Eloni Tryk. København Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt Lovafdelingen Dato: 10. juni 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-711-0095 Dok.: IHT40569 Konkursrådets udtalelse om de fælles henvendelser

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Betænkning om tvangsauktion over fast ejendom

Betænkning om tvangsauktion over fast ejendom Betænkning om tvangsauktion over fast ejendom Afgivet af den af justitsministeriet den 11. marts 1976 nedsatte arbejdsgruppe Betænkning nr. 800 København 1977 ISBN 87-503-2224-9 Ju OO-43-bet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ægteskab 2 ægteskabs opløsning afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 697 københavn 1973

ægteskab 2 ægteskabs opløsning afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 697 københavn 1973 ægteskab 2 ægteskabs opløsning afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 697 københavn 1973 Indhold Indledning 7 Almindelige regler om separation og skilsmisse 9 Ikke ensidig ret til skilsmisse

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Den nye forældelseslov

Den nye forældelseslov Den nye forældelseslov Af Lars Lindencrone Petersen, advokat, partner i Bech-Bruun Advokatfirma 1. Indledning Den 1. januar 2008 trådte forældelsesloven lov nr. 522 af 6. juni 2007 og dens følgelov lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

Redegørelse fra udvalget om virksomhedsbeskatning

Redegørelse fra udvalget om virksomhedsbeskatning Redegørelse fra udvalget om virksomhedsbeskatning BETÆNKNING NR. 925 KØBENHAVN JUNI 1981 ISBN 87-503-3691-6 Fi 03,0-178-bet. Eloni Tryk. København Indholdsfortegnelse. Side I. Indledning. Udvalgets nedsættelse,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet

Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Renteloven Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr. 1161 København 1989 Forord I juni 1985 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe med den opgave "at gennemgå

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere