Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven."

Transkript

1 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag gældende regler i konkursloven om betalingsstandsning og forhandling om tvangsakkord og erstattes af et nyt regelsæt om rekonstruktion. I konsekvens af de nye regler forsvinder betalingsstandsningsinstituttet. De nye regler indebærer bl.a. at både skyldneren og kreditorerne kan anmode skifteretten om rekonstruktionsbehandling, hvis skyldneren er insolvent, at der udpeges en eller flere "rekonstruktører", som sammen med en regnskabskyndig tillidsmand og virksomheden skal udarbejde en rekonstruktionsplan og et rekonstruktionsforslag, at kreditorerne ved at stemme imod at fortsætte rekonstruktionsbehandlingen ud over de indledende 4-8 uger, kan modsætte sig fortsat rekonstruktionsbehandling med den konsekvens at boet overgår til konkursbehandling, at kravene til vedtagelse at et rekonstruktionsforslag forenkles og lempes, at kravet om en mindste dividende på 10 pct. ophæves, at rekonstruktion skal medføre tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse for at være omfattet af de nye regler, at hastigheden hvorved en rekonstruktion søges gennemført forøges, at konkurslovens omstødelsesregler vil finde anvendelse allerede fra rekonstruktionsbehandlingens indledning, at kreditorerne vil kunne vedtage at sælge et omstødelseskrav til tredjemand, og

2 Side 2 at skyldneren efter indledning af rekonstruktionsbehandling kun kan komme ud af rekonstruktionsbehandlingen uden at overgå til konkursbehandling, hvis skyldneren enten er solvent eller rekonstruktionen lykkes. Rådighed over virksomheden En rekonstruktionsbehandling indebærer som udgangspunkt ikke, at skyldneren fratages rådigheden over den virksomhed, der er under rekonstruktionsbehandling, men skyldneren må ikke foretage dispositioner af væsentlig betydning uden rekonstruktørens samtykke. Ved en rekonstruktionsbehandling, der er iværksat uden samtykke fra skyldneren, vil der automatisk blive truffet bestemmelse om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af den nødlidende virksomhed. Hvor skyldneren ikke har samtykket i rekonstruktionsbehandlingen eller hvor skyldneren handler til fare for kreditorerne, kan skifteretten bestemme, at ledelsen af det kriseramte selskab skal overtages af rekonstruktøren. Det afgørende er, om kreditorerne fremsætter krav om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen. Det kan ikke bestemmes, at rekonstruktøren overtager ledelsen i forhold til en skyldner, der er en fysisk person eller en sammenslutning, hvori mindst en af deltagerne hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser. Rekonstruktøren kan ikke træffe afgørelse om forhold, som henhører under generalforsamlingen, bortset fra udpegning af revisor. Generalforsamlingens beslutninger får virkning, når de tiltrædes af rekonstruktøren. Indholdet af rekonstruktion En rekonstruktion skal fremover indeholde tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse. En tvangsakkord efter de nye regler kan som efter de gamle gå ud på procentvis nedsættelse eller bortfald af fordringerne mod skyldneren, eller en betalingsudsættelse (moratorium). Som noget nyt medfører en tvangsakkord bortfald af: krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må anses for finansiel leasing, på løbende ydelser, der angår perioden efter rekonstruktionsbehandlingens indledning i det omfang kreditorerne ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles med afdrag, og fordringer, der i henhold til aftale står tilbage for de øvrige kreditorer i tilfælde af skyldnerens konkurs, medmindre det fremgår af aftalen, at den ikke gælder i tilfælde af skyldnerens rekonstruktion.

3 Side 3 En virksomhedsoverdragelse i lovens forstand skal omfatte: en overdragelse til eje af skyldnerens igangværende virksomhed eller en del heraf, der bevarer sin identitet, og som udgør en økonomisk enhed, der er organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet. Tidsramme Efter indgivelse af begæring indledes rekonstruktionsbehandling straks og rekonstruktør beskikkes. Rekonstruktøren skal straks sende meddelelse til virksomheds- og fordringspanthavere, og senest en uge efter beskikkelse sende meddelelse til øvrige kendte kreditorerne og andre som berøres af rekonstruktionsbehandlingen, dog ikke til virksomhedens ansatte. Senest fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning holdes møde i skifteretten med kreditorerne til drøftelse af rekonstruktørens indledende forslag til rekonstruktionsplan. Skifteretten kan under særlige omstændigheder udsætte drøftelsen af forslaget med indtil 4 uger. Inden 3 måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning udsendes redegørelse til samtlige kendte kreditorer. Skifteretten indkalder skyldneren og kreditorerne til et møde i skifteretten med henblik på afstemning om endeligt rekonstruktionsforslag. Mødet skal som udgangspunkt holdes senest 6 måneder efter mødet med kreditorerne til drøftelse af rekonstruktørens indledende forslag til rekonstruktionsplan, men denne frist kan dog med kreditorernes tilslutning forlænges med højst to måneder ad gangen og med højst fire måneder i alt. Hvis ikke rekonstruktionsforslaget vedtages overgår virksomheden til konkursbehandling. Rekonstruktionsforslaget anses for vedtaget, hvis det ikke forkastes af kreditorerne. Det vedtagne rekonstruktionsforslag er ikke gyldigt, før det er stadfæstet af skifteretten. Rekonstruktionsprocessen skal således være gennemført inden for højst 12 måneder. I mere komplekse virksomheder kan opfyldelsen af disse tidsfrister blive en betydelig udfordring. Såfremt tidsfristerne ikke overholdes overgår virksomheden efter reglerne straks til konkursbehandling.

4 Side 4 Vedtagelse Ved afslutningen af en rekonstruktionsproces anses et rekonstruktionsforslag for vedtaget, medmindre et flertal af de fordringshavere, der er repræsenteret på mødet og deltager i afstemningen, stemmer imod. Der stemmes efter fordringernes beløb, idet dog fordringer som forventes at opnå fuld eller ingen dækning, ikke giver stemmeret. Fordringer, der tilhører skyldnerens nærstående, giver ikke stemmeret. Indeholder rekonstruktionsforslaget bestemmelse om tvangsakkord, giver fordringer stemmeret, i det omfang de berøres af akkorden uden at bortfalde ved denne. En fordring, der bortfalder som følge af fordringshaverens indvilligelse heri i forbindelse med rekonstruktionsbehandlingen, giver dog stemmeret, hvis bortfaldet er betinget af rekonstruktionsforslagets stadfæstelse. Ikrafttræden Justitsministeren fastsætter tidspunktet for de nye reglers ikrafttræden. Det forventes p.t., at de nye regler vil kunne sættes i kraft senest den 1. marts 2011, hvilket bl.a. er afhængigt af en række ændringer af domstolenes og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-systemer. Rekonstruktion uden for reglerne Det forhold, at der under de nye regler ikke er nogen vej tilbage ud af rekonstruktion, må antages at indebære, at såvel skyldner som kreditorer kan være mere tilbøjelige til at forsøge at etablere en uformel og stille betalingsstandsning i et forsøg på at forhandle en rekonstruktion uden for konkurslovens regler herom. De meget stramme tidsmæssige rammer vil sandsynligvis medføre, at forsøg på rekonstruktion af virksomheder af en vis størrelse vil blive forberedt under en uformel og stille betalingsstandsning inden der i givet fald fremsættes begæring om anvendelse af reglerne om rekonstruktion. Om Gorrissen Federspiel ***** Gorrissen Federspiels gruppe for Insolvens & Rekonstruktion yder rådgivning indenfor alle insolvens- og rekonstruktionsretlige emner og virker som rekonstruktører, kuratorer og likvidatorer. Vi har behandlet nogle af de største rekonstruktioner og konkursboer, og har håndteret de mest komplekse problemstillinger af national og international karakter.

5 Side 5 Gruppen beskæftiger p.t. ca. 26 advokater, advokatfuldmægtige og sekretærer. Herudover involverer insolvenssagerne i vidt omfang firmaets øvrige specialgrupper, herunder særligt Bank og Finans, Fast ejendom, Proces samt M&A gruppen. Anne Birgitte Gammeljord Direct Mobile Lars Grøngaard Direct Mobile Søren Fogh Direct Mobile Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere