Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013"

Transkript

1 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev giver anledning til bemærkninger eller uddybende spørgsmål. Omstødelse Der kunne som udgangspunkt ikke ske sammenlægning af forskellige betalinger af gæld i forbindelse med omstødelse efter konkurslovens 67, stk. 1. Et konkursbo påstod, at en betaling på kr. til en kreditor burde omstødes med hjemmel i Konkurslovens 67, stk. 1. Idet betalingen fandt sted den 13. juli 2007 og dekret blev afsagt 3. oktober 2007 med fristdag den 20. september, faldt betalingen inden for 3 måneders fristen i 67, stk. 1, 1. led. Mens parterne ikke var uenige om, at den enkelte betaling på kr. ikke i sig selv ikke afgørende havde forringet selskabets betalingsevne, påstod konkursboet, at en række betalinger til forskellige kreditorer fra den 12. til den 18. juli 2007 på i alt 13,4 mio. kr., resulterende i en negativ saldo på driftskreditten på 3,7 mio kr., måtte lægges sammen således, at de til sammen havde forringet selskabets betalingsevne afgørende og således var omstødelige. Højesteret fandt, at en sådan sammenlægning kun kunne forekomme, under særlige omstændigheder, f.eks. hvis de forskellige kreditorer indgik i et økonomisk interessefællesskab, hvilket ikke var tilfældet i denne sag. Højesteret lagde i den forbindelse særligt vægt på, at muligheden for omstødelse ved afgørende forringelse af skyldners betalingsevne hviler på det synspunkt, at en betaling kan være ekstraordinær alene i kraft af sin størrelse sammenholdt med skyldnerens økonomiske situation, samt at betalingen må være så stor, at det for en udenforstående umiddelbart må erkendes, at skyldnerens mulighed for at føre virksomheden videre er blevet afgørende forringet. Forskellige betalinger kan derfor i almindelighed sammenlægges. (Højesterets dom af 22. januar 2013).

2 Side 2 Tre betalinger til kreditor kunne ikke omstødes. Konkursboet efter selskabet B anlagde sag mod selskabet S med påstand om omstødelse af tre betalinger af den 19. januar 2009, 27. januar 2009 og 25. februar 2009 på i alt ca kr., hvoraf ca kr. udgjorde fakturaer, der blev betalt før forfaldstid. Samtlige betalinger skete senere end 3 måneder før fristdagen, og konkursboet gjorde derfor gældende, at betalingerne måtte være omstødelige efter konkurslovens 67, stk. 1 og 74. Landsretten fandt, at betalingerne ikke var omstødelige med den begrundelse, at B op til konkursen forsøgtes solgt som going koncern, at transportaftalerne med S var en nødvendighed for at holde virksomheden i gang, og at S havde nægtet at fortsætte samarbejdet med mindre disse betalinger fandt sted. Landsretten fandt således ikke, at betalingerne afgørende havde forringet selskabet betalingsevne eller at betalingerne utilbørligt havde begunstiget S, hvorfor omstødelse ikke kunne ske. (Vestre Landsrets dom af oktober 2012). Seperatistkrav Seperatistkrav angående huslejeindbetalinger anerkendt. En bank havde fremsat et seperatistkrav efter konkurslovens 82, mod to konkursboer. Seperatistkravet angik en række indbetalinger af husleje fra to ejendomme ejet af de to selskaber. Banken fik i 2008 transport i huslejeindbetalinger fra disse to ejendomme. Transporten blev stiftet ved skriftlig erklæring og behørigt denuncieret overfor lejerne. Idet de to selskaber gik i betalingsstandsning blev en række huslejeindbetalinger fejlagtigt betalt til selskabernes tilsyn, hvorefter de blev overført til konkursboerne da selskaberne gik konkurs. Skifteretten anerkendte bankens seperatistkrav efter 82 med henvisning, til at banken havde denuncieret, ikke havde udvist passivitet, at indbetalingerne var individualiserede og at rådighedsberøvelsen bestod indtil afsigelsen af konkursdekreterne. (Sø- og Handelsrettens dom af 6. februar 2013). Modregning af krav Det kunne ikke hindre modregning i medfør af konkurslovens 42, stk. 1, at hovedfordringen var et ansvarligt lån. En bank, der i 2008 havde optaget et ansvarligt lån hos en fond i medfør af dagældende lov om finansiel virksomhed 136 og samtidig ydet to almindelige banklån til samme fond, ønskede i forbindelse med fondens konkurs, at modregne de almindelige banklån overfor fondens. Da det ansvarlige lån endnu ikke var forfaldent, gav Finanstilsynet tilladelse til en tidlig indfrielse. Højesteret fandt herefter, at da finanstilsynets tilladelse forelå da dekret blev afsagt, og idet både modfordring og hovedfordring bestod på fristdagen, var betingelserne for modregning opfyldt. Det ansvarlige låns beskaffenhed var ikke til hinder for en sådan modregning. Yderligere fastslog højesteret, at virkningen af en modregning i medfør af 42, stk. 1 som udgangspunkt må regnes fra

3 Side 3 dekretdagen, og at der derfor ikke skulle betales renter, der var påløbet under konkursen. (Højesterets dom af 31. januar 2013). Lønkrav Aftale om lønnedsættelse kunne gøres gældende af virksomheds konkursbo. Østre Landsret slog i en dom fast, at en aftale om lønnedgang ikke kan gøres gældende overfor virksomhedens kreditorer i tilfælde af konkurs. A, der arbejdede som funktionær i en virksomhed indgik i august 2009 en aftale om en lønnedgang på 10%, med det formål at redde virksomheden fra konkurs. A hævdede, at ledelsen havde givet hende det indtryk, at lønnedgangen ville bortfalde i tilfælde af virksomhedens konkurs, hvilket Østre Landsret fandt bevist. Landsretten afviste dog, at A kunne kræve sin fulde løn af Lønmodtagernes Garantifond. Afgørelsen begrundedes med, at det ville stride mod det konkursretlige lighedsprincip og mod den lovbestemte konkursorden, såfremt en aftale mellem en ansat og arbejdsgiveren om lønnedgang, betinget af at der ikke indtræder konkurs, kunne gøres gældende overfor konkursboet. Af samme årsager afvistes det, at aftalen om lønnedgang var ugyldig efter læren om bristede og urigtige forudsætninger eller aftalelovens 36. Østre Landsret stadfæstede således byrettens dom og frifandt Lønmodtagernes Garantifond. (Østre Landsrets dom af september 2012). Spørgsmål om skuespillere kunne anses for at være lønmodtagere. Et produktionsselskab, P, havde stået for produktionen af et skuespil. Da P gik konkurs, fik skuespillerne A og B ikke udbetalt deres løn. Spørgsmålet var herefter, om skuespillerne kunne anses for at være lønmodtagere i forhold til P og dermed kunne gøre lønkravet gældende efter konkurslovens 95, stk. 1, nr. 1 samt kræve sikring af et udækket lønkrav i medfør af 2 i Lov om Lønmodtagernes Garantifond. A fandtes ikke at have haft en sådan selvstændig rolle, at han ikke kunne anses for at være lønmodtager, og havde således et krav mod lønmodtagernes garantifond. B fandtes dog ikke at have stået i et sådan tjenesteforhold til P, at han kunne anses for at være lønmodtager. (Retten i Hillerøds dom af 19. december 2012).

4 Side 4 Valg af kurator Skifteretten var ikke bundet af kreditors indstilling af kurator. Der blev den 24. september 2012 afsagt konkursdekret over A. Under mødet i skifteretten blev der af R, der optrådte som mandatar for K, som var eneste kreditor til stede, anmodet om, at advokat B blev udpeget som kurator. Til trods herfor udpegede skifteretten advokat C som kurator for boet, med den begrundelse, at skifteretten havde en ordning med faste kuratorer. Landsretten stadfæstede kendelsen og anførte i den forbindelse, at skifteretten iht. konkurslovens regler ikke var bundet af indstilling fra kreditorerne, men at det dog måtte være naturligt, at en advokat blandt flere egnede blev udpeget som kurator, hvis det måtte forventes at denne ville blive valgt på en skiftesamling. Henset til boets beskedne midler og K s ringe mulighed for at få dækning for sit krav, fandt landsretten dog, at B ikke kunne forventes valgt på en skiftesamling og kendelsen blev stadfæstet. (Vestre Landsrets kendelse af 16. november 2012). Værneting Danmark var ikke rette konkursværneting. Banken B fremsatte den 27. august 2012 konkursbegæringer mod henholdsvis ægtefællerne H og M samt interessentskabet I/S, i hvilket både H og M var interessenter. Mens interessentskabet drev landbrugsvirksomhed fra en ejendom i Danmark, var både H og M bosiddende i Tyskland. Skifteretten fandt på trods af dette, at både H og M havde erhvervsværneting i Danmark iht. konkurslovens 3, stk. 1, og afsagde konkursdekret over H, M og I/S. Landsretten ophævede imidlertid konkursdekreterne, og anførte i den forbindelse, at I/S ikke kunne erklæres konkurs, med mindre dets interessenter, H og M, ligeledes erklæres konkurs. Idet både H og M var bosiddende i Tyskland, havde de dog ikke værneting i Danmark efter konkurslovens 3, stk. 1 eller 2, og kunne således ikke erklæres konkurs i Danmark, hvorfor heller ikke I/S kunne tages under konkursbehandling. (Vestre Landsrets kendelse af 11. oktober 2012). Vederlag til rekonstruktør Vederlag til rekonstruktør nedsat med henvisning til de skønnede rekonstruktionsomkostninger. Selskabet A s direktør, D, havde tiltrådt et rekonstruktionsforslag, der fastsatte de skønnede omkostninger ved rekonstruktionen til kr. Herefter fremsatte rekonstruktøren, R, i skifteretten anmodning om vederlag på kr. plus moms, salær til den regnskabskyndige tillidsmand på kr. plus moms, samt refusion af udgifter på ca kr. D protesterede mod salæret med henvisning til, at dette beløb væsentligt oversteg de skønnede omkostninger. Skifteretten godkendte dog salæret, hvilket herefter blev kæret til landsretten. Landsretten fandt, at da R underskrev rekonstruktionsforslaget, var han bekendt med hvilket omfang rekonstruktionen hidtil havde haft, herunder at der allerede var afholdt udgifter for ikke min-

5 Side 5 dre end kr. Med henvisning hertil fandt landsretten, at R ved angivelsen af de skønnede omkostninger havde skabt en forventning om, at omkostningerne ikke væsentligt ville overstige dette skøn. Landsretten nedsatte herefter R s salær til kr. (Vestre Landsrets kendelse af 30. november 2012). Anne Birgitte Gammeljord D M Lars Grøngaard D M John Sommer Schmidt D M Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere