Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner"

Transkript

1 Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner

2 Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke bakke ud af processen Reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler og omstødelse anvendes allerede i løbet af processen Mulighed for at fastsætte værdien af alle underpantsatte aktiver, bortset fra fast ejendom Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse Mulighed for gældsbortfald Lempede vedtagelsesregler Diverse tilpasninger af regler om konkurs og gældssanering

3 Lovgrundlaget i hovedtræk Kapitel 2 Indholdet af en rekonstruktion c Kapitel 2 a Indledning af rekonstruktionsbehandling h Kapitel 2 b Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling u Kapitel 2 c Gennemførelse af rekonstruktion f Kapitel 2 d Rekonstruktionens virkninger e Kapitel 2 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør b

4 Kreditorindflydelse på processen og indholdet Procespunkter, hvor kreditortilslutning er nødvendig for fortsat proces Vedtagelse af forslaget til rekonstruktionsplan 11 e, stk. 2 Udsættelse af mødet til afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan 11 e, stk. 5 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden 12 a Salg af omstødelseskrav 12 k Udsættelse af mødet til afstemning om rekonstruktionsforslaget 13 a Vedtagelse af rekonstruktionsforslaget 13 d Skifteretten har meget begrænsede skønsmæssige beføjelser, dog Foreløbig afgørelse om rekonstruktørens overtagelse af virksomheden 12 a og 13 c Nægtelse af stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget 13 e, stk. 5 Vilkår om tilsyn 13 e, stk. 6

5 Kapitel 2 Indholdet af en rekonstruktion c Tvangsakkord 10 a gældsnedsættelse betalingsudsættelse nye regler om eliminerede krav stk. 3, nr. 3 og 5 visse dele af leasingydelser nr. 3 ansvarlige lån nr. 5 Virksomhedsoverdragelse 10 b fuldstændig delvis EU-konform fortolkning Ligebehandling 10 c

6 Kapitel 2 a Indledning af rekonstruktionsbehandling g Indledningen 11 Beskikkelse af rekonstruktør og tillidsmand 11 a Meddelelse om indledningen 11 b Forslag til rekonstruktionsplan 11 c Kreditormødet 11 d-e 3-måneders-redegørelse 11 f Afsættelse af rekonstruktør 11 g Erstatningsansvar mv. 11 h

7 Indledning af behandlingen 11 Initiativ 11, stk. 1 skyldneren kreditor lønmodtager Formkrav 11, stk. 2 forslag til rekonstruktør og tillidsmand villigheds- og habilitetserklæring Tidspunktet for indledning skyldnerens begæring 11, stk. 3 skyldnerens samtykke 11, stk. 4 andet Alternativ til indledning anses som konkursbegæring 11, stk. 5 Musefældeklausul 11, stk. 6

8 Sikkerhedsstillelse for omkostninger 11, stk. 4-7 For rekonstruktionsbehandlingen 11, stk. 4-6 Efter skifterettens bestemmelse stk. 4 På begæring af rekonstruktøren stk. 5 Statskasseindeståelse stk. 6 For en efterfølgende konkurs 11, stk. 7

9 Beskikkelse af rekonstruktør og tillidsmand 11 a Rekonstruktør opgaver Tillidsmand opgaver karantæneregel 238, stk. 5

10 Meddelelse om indledningen 11 b Straks-meddelelse stk. 3 virksomhedspanthavere og fordringspanthavere Meddelelse inden en uge stk. 1 og 2 Samtlige kendte fordringshavere og andre, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen, bortset fra lønmodtagere Seneste årsrapport (eller uddrag) Vigtigste aktiver og passiver Kreditorfortegnelse, stillede sikkerheder Skyldnerens regnskabsføring Redegørelse for årsagerne til og formålet med rekonstruktionsbehandlingen

11 Forslag til rekonstruktionsplan 11 c Fristen stk. 1 Indhold stk. 2 redegørelse for rekonstruktionstype/dealbreakers skyldnerens balance, senere indtrufne begivenheder mangler ved skyldnerens seneste årsrapport? redegørelse for de væsentligste skridt under rekonstruktionsbehandlingen Erklæringer mv. stk. 3 tiltrædelse fra skyldneren tillidsmandens vurderingserklæring erklæring om gennemførlighed fra rekonstruktør/tillidsmand Komplettering stk. 4, jf. 11 e, stk. 5

12 Afstemningsmødet 11 d-e Rekonstruktøren/tillidsmanden og skyldneren mødepligt 11 d Afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan 11 e Udgangspunkt: forslaget er vedtaget Undtagelse: forslaget stemmes ned af et flertal af de repræsenterede, som repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede stemmeberettigede beløb ændringsforslag Hvis der ikke vedtages nogen rekonstruktionsplan: rekonstruktionsbehandlingen ophører > konkurs, 15, stk. 3 Beskikkelse af yderligere rekonstruktører og/eller anden tillidsmand Udsættelse, 11 e, stk. 5

13 3-måneders-redegørelse/væsentlige forudsætnings-ændringer 11 f Ordinær redegørelse stk. 1 alle væsentlige forhold resultatet af fortsat drift hvornår kommer der et forslag til rekonstruktion? Væsentlige ændringer i forudsætningerne for rekonstruktionsplanen stk. 2

14 Kapitel 2 b Retsvirkninger af rekonstruktions-behandling u Dispositionsbegrænsning 12 Rekonstruktøren overtage ledelsen 12 a-12 b Forbud mod individualforfølgning 12 c Udskillelse fra pant uden panthaversamtykke 12 d Fastsættelse af værdien af pantsatte aktiver 12 e Panthaverregnskab 12 f Modregning, dividenderet (konkurslovens kap. 6) 12 g Ekstinktion 12 h Omstødelse (konkurslovens kap. 8) 12 i-12 m Gensidigt bebyrdende aftaler (konkurslovens kap. 7) 12 n-u

15 Dispositionsbegrænsning 12 Skyldnerens generelle dispositionsadgang dispositioner af væsentlig betydning betaling af gæld konkursordenen nødvendig for at afværge tab Omfanget af rekonstruktørens adgang til at disponere/godkende virksomhedsoverdragelse andre væsentlige dispositioner

16 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen 12 a-b Definitiv bestemmelse 12 a betingelser skyldneren kapitalselskab mv. begæring fra rekonstruktør eller 25 pct. af de kendte stemmeberettigede fordringer efter beløb møde i skifteretten tidligst sammen med kreditormødet kreditorerne vedtager overtagelsen negativ binding, jf. 13 d virkninger tegningsret registrering i E&S Foreløbig bestemmelse 12 b følges altid op af en prøvelse efter 12 a

17 Forbud mod individualforfølgning 12 c Separatistrettigheder stk. 2 ingen begrænsninger i adgangen til individuel fyldestgørelse Andre sikkerhedsrettigheder stk. 1 totalt forbud mod at påbegynde eller fortsætte individualforfølgning Skyldnerens modydelse betale løbende ydelser på uomstødelige pantefordringer til forfaldstid restancer fra før rekonstruktionsbehandlingen den ydelse, der løber hen over indledningen opdeling: reelt sikret/blanko fastsættelse af værdien ejerpantebreve

18 Udskillelse fra pant uden panthaversamtykke 12 d Udskillelse ifølge regelmæssig drift stk. 1 provenuet tilgår pantsætteren Andre tilfælde stk. 2 omstødelige panterettigheder uomstødelige panterettigheder, som er værdifastsat panteretten står inden for stregen panteretten står uden for stregen uomstødelige panterettigheder, som ikke er værdifastsat

19 Fastsættelse af værdien af pantsatte aktiver 12 e Skifteretten kan fastsætte værdien af et pantsat aktiv begæring fra skyldneren tillidsmandens vurdering af de enkelte aktiver 12 e, stk. 2, 2. pkt. høring af de berørte panthavere Virkning alle aktivtyper skyldneren kun betale løbende ydelser inden for vurderingen 12 c, stk. 5, 3. pkt. omfang af stemmeret 13 d, stk. 2 Videregående virkninger biler, løsøre, aktiver, der kan virksomhedspantsættes (bortset fra fordringer) udækket del gribes af akkordeffekten ex nunc 10 a, stk. 2, nr. 2 +/- krav på kompensation ved udskillelse fra pantet 12 d, stk. 2, nr. 2 kun den sikrede del går med i en virksomhedsoverdragelse 14 d, stk. 4

20 Panthaverregnskab 12 f Skyldnerens rimelige omkostninger ved vurdering af et pantsat aktiv og salg heraf skal betales af køberen (dvs. marginalpanthaveren) stk. 1 Marginalpanthaveren skal betale vurderingsomkostningerne, hvor skyldneren efter rekonstruktionen beholder besiddelsen af det pantsatte aktiv (tvangsakkord) stk. 2 I en konkurs i kølvandet på en rekonstruktion i form af en virksomhedsoverdragelse omfattes omkostningerne af 87, stk. 3 og 4 12 f, stk. 3 Modif: Dette gælder selvsagt ikke, hvis aktivet er overdraget i forbindelse med rekonstruktionen stk. 4

21 Modregning, dividenderet (kap. 6) 12 g Kapitel 6 overføres, bortset fra 38 (som kun handler om konkurs) og 46 (hvis modstykke findes i 10 a, stk. 2, nr. 2) stk. 1 Modif Uforfaldne krav kan ikke anvendes til modregning i rekonstruktion stk krav kan ikke anvendes til modregning i skyldnerens krav iht. en aftale, der er videreført efter 12 o stk. 3 uanset 42, stk. 1 og 2, kan 94-krav anvendes til modregning

22 Ekstinktion 12 h Indledning af rekonstruktionsbehandling har ekstinktiv virkning, uanset udfaldet af behandlingen

23 Omstødelse (konkurslovens kap. 8) 12 i-12 m Materielle regler ( 64-80) 12 i Fremgangsmåden 12 k frist for forslag afstemning virkningen af at stemme for sagsanlæg Søgsmål 12 l Salg af kravet 12 m

24 Gensidigt bebyrdende aftaler (kap. 7) 12 n-12 u Adgangen til at videreføre aftaler 12 n-12 o ikke hævede, ikke væsentligt misligholdte aftaler aftaler hævet mindre end 4 uger før erklæring om videreførelse andre lovbestemmelser eller retsforholdets beskaffenhed Aftalen videreføres 12 p-12 q medkontrahentens krav p, stk. 1-2 opsigelse af videreførelse med 1 md.s varsel 12 o, stk. 4 præceptiv regulering af medkontrahentens beføjelser 12 q, stk. 1-2 Aftalen videreføres ikke 12 r-12 s medkontrahenten hæveadgang 12 r medkontrahenten kræve erstatning 12 s Udtagelsesret 12 t Rekonstruktionsregulering 12 u

25 Kapitel 2 c Gennemførelse af rekonstruktion f Møde til afstemning om forslaget frist for afholdelse, a Det udsendte materiale, 13 b forslaget, stk. 1, nr. 1 status, stk. 1, nr. 2 redegørelse, stk. 1, nr. 3 virksomhedsoverdragelse, stk. 2 skyldnerens tiltrædelse, stk. 3 Afstemningen, 13 d Stadfæstelsen, 13 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør, 13 f

26 Rekonstruktionsbehandlingens udstrækning a Grundperioden 13 4 uger ( 11 a, stk. 2) + 6 mdr. ( 13, stk. 1) Forlængelse 13 a op til 2 x 2 mdr., 13 a, stk. 1 betingelser skriftlig, begrundet anmodning fra skyldneren med rekonstruktørens samtykke fordringshavernes tiltræden (negativ binding, jf. 13 d) obligatorisk møde i skifteretten At the end of the day: Rekonstruktion eller konkurs

27 Rekonstruktionsforslaget og materialet 13 b Rekonstruktionsforslaget, stk. 1, nr. 1 Status, stk. 1, nr. 2 aktiver og passiver, de enkelte aktivers værdi panterettigheder, friværdier mv. usikrede krav placeret i konkursordenen

28 13 b fortsat Redegørelse, stk. 1, nr. 3 kommentarer til status sammenhæng til seneste årsrapport omstødelige forhold ansvarspådragende adfærd fra skyldneren årsagen til skyldnerens økonomiske vanskeligheder dividende i tilfælde af konkurs Samarbejdet med skyldneren Erklæring fra rekonstruktør og tillidsmand Tiltræden fra skyldneren, hvis denne fortsat har ledelsen af virksomheden

29 Rekonstruktionsforslagets vedtagelse 13 d Forslaget er som udgangspunkt vedtaget Betingelser for forkastelse nej-stemmerne skal repræsentere et flertal af det samlede beløb, der giver stemmeret, stk. 1, 1. pkt. ingen krav til antallet af kreditorer ingen kobling mellem majoritetskrav og indholdet af rekonstruktionen Hvem har stemmeret og i hvilket omfang Kun mødte eller repræsenterede fordringer regnes med til de stemmeretsgivende, stk. 1, 2. pkt. Kun stemmeret på blankodele, som vil blive ramt af akkordeffekten/som må forventes at få dividende i en senere konkurs Fordringer, der tilhører skyldnerens nærstående, giver ikke stemmeret

30 Rekonstruktionsforslagets stadfæstelse 13 e Obligatorisk nægtelse stk. 3 fejl/ufuldstændighed må antages at have haft væsentlig betydning for stemmeafgivningen indholdet af rekonstruktionen i strid med loven tilsagt en fordringshaver fordele uden for rekonstruktionen Fakultativ nægtelse stk. 5 vilkårene i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling Vilkår om tilsyn stk. 6 Vilkår om, at rekonstruktøren fortsat udøver ledelsen af virksomheden stk. 7

31 Kapitel 2 d Rekonstruktionens virkninger e Rekonstruktionen som retsforlig 14, stk. 1 Akkordeffekten 14, stk. 2 Virkning for medhæftende 14, stk. 3 Bestridte og betingede fordringer 14 a Dividenderet i senere insolvensbehandling 14 b Omstødelse af virksomhedsoverdragelse 14 c Tilsyn med rekonstruktionens opfyldelse 14 d Ophævelse af rekonstruktionen 14 e

32 Kapitel 2 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør b Ophørstilfælde 15, stk. 1-2 Virkninger af, at rekonstruktionsbehandlingen ophører 15, stk. 3, 15 a-15 b

33 Ophørstilfælde 15, stk. 1-2 Forslaget til rekonstruktionsplan foreligger ikke rettidigt forud for 4-ugers-mødet 11 c, stk. 5 Forslaget til rekonstruktionsplan forkastes på 4-ugers-mødet 11 e, stk. 2 Forudsætningerne for den vedtagne rekonstruktionsplan ændrer sig, og ophør besluttes 11 f, stk. 2 Rekonstruktionsforslaget med øvrigt fornødent materiale foreligger ikke rettidigt forud for afstemningsmødet 13, stk. 5 Rekonstruktionsforslaget med øvrigt fornødent materiale foreligger ikke rettidigt forud for afstemningsmødet efter 2 (eller 2 x 2) måneders udsættelse af afstemningsmødet 13 a, stk. 4 Skyldneren udebliver fra afstemningsmødet 13 c, stk. 2 Rekonstruktionsforslaget forkastes eller skifteretten nægter stadfæstelse, eller rekonstruktionsforslaget stadfæstes 13 f, stk. 1 Skyldneren er ikke (længere) insolvent 15, stk. 1, nr. 1 Skyldneren samarbejder ikke loyalt (i tilfælde, hvor rekonstruktøren ikke har overtaget ledelsen) 15, stk. 1, nr. 2 Sikkerhed, som skifteretten har krævet for rekonstruktionsomkostninger, jf. 11, stk. 5, stillers ikke 15, stk. 1, nr. 3 Skyldneren begærer det 15, stk. 1, nr. 4 Rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs 15, stk. 1, nr. 5

34 Virkninger af rekonstruktionsbehandlingens ophør 15, stk. 3, 15 a-15 b Skyldnerens bo tages under konkursbehandling, 15, stk. 3 selvsagt ikke hvis skyldneren er blevet solvent Ophør af skifterettens bestemmelse om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, 15 a bestemmelsen bortfalder ved ophøret, 15 a, stk. 1 har skifteretten efter 13 e, stk. 7, betinget stadfæstelsen af rekonstruktionen af, at rekonstruktøren overtager ledelsen, ophører denne afgørelse dog først, når skifteretten bestemmer det, 15 a, stk. 2 Bekendtgørelse 15 b

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Rekonstruktion. Teori og praksis

Rekonstruktion. Teori og praksis Rekonstruktion Teori og praksis Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin Rekonstruktion Teori og praksis Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 199 Folketinget OMTRYK Ændring i ændringsforslagene 8, 9 og 29

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 199 Folketinget OMTRYK Ændring i ændringsforslagene 8, 9 og 29 Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændring i ændringsforslagene 8, 9 og 29 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af konkursloven

Læs mere

Rekonstruktionsregelsættets anvendelse i praksis i perioden

Rekonstruktionsregelsættets anvendelse i praksis i perioden Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Thomas Bernth Jensen Vejleder: Gert Nissen Antal anslag (ink. figurer): 131.891 Rekonstruktionsregelsættets anvendelse i praksis i perioden 2011-2015 - En

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne i konkurslovens 12 e mv.

Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne i konkurslovens 12 e mv. Civilafdelingen Dato: 7. januar 2016 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh: Nicolai Holm Larsen Sagsnr.: 2015-4074-0008 Dok.: 1676706 Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

over Høringssvar vedrørende Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion mv.

over Høringssvar vedrørende Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion mv. Retsudvalget 2009-10 L 199 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 25. marts 2010 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0226 Dok.: KHE41261 over Høringssvar

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Gaeldssanering.book Page 7 Wednesday, March 10, 2010 3:16 PM Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Kapitel 1. Indledning 1. Lovgrundlaget 13 1.1. Konkursloven 13 1.2. Anden lovgivning 16 1.2.1.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave Torben Kuld Hansen & Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686. Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. juni 2011 20. juni 2011. Nr. 686. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) Herved bekendtgøres lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Rekonstruktion af insolvente virksomheder fra den regnskabskyndige tillidsmands perspektiv

Rekonstruktion af insolvente virksomheder fra den regnskabskyndige tillidsmands perspektiv Rekonstruktion af insolvente virksomheder fra den regnskabskyndige tillidsmands perspektiv Reconstruction of insolvent companies from the perspective of the accounting expert Vejleder: Troels Michael Lilja

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Virksomhedspant og frivillige afviklingsaftaler. Advokat Trine Hasselbalch Landbrugsseminar 16. marts 2016

Virksomhedspant og frivillige afviklingsaftaler. Advokat Trine Hasselbalch Landbrugsseminar 16. marts 2016 Virksomhedspant og frivillige afviklingsaftaler Advokat Trine Hasselbalch Landbrugsseminar 16. marts 2016 1 Virksomhedspant panthavers tiltrædelse af pantet Ifølge betænkningen om virksomhedspant: Panthavers

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser Lovbekendtgørelse nr. 444 af 28. august 1984 om konkurs, som sat i kraft ved kongelig anordning nr. 183 af 15. marts 1989, og senest ændret ved anordning nr. 5 af 9. januar 2015 Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Rekonstruktionsretten

Rekonstruktionsretten Copenhagen Business School 2011 Rekonstruktionsretten - Set fra den finansielle virksomheds synspunkt Mette Erikstrup Cpr.nr. 060986-xxxx Studium: HD 2. del, Finansiel rådgivning Vejleder: Frederik Meding

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Early Warning Årsmøde

Early Warning Årsmøde Early Warning Årsmøde Juridiske løsningsmodeller 18. November 2010 Jan Bech og Gert Nissen LETT Advokatfirma Krisetegn En virksomhed der er kørt fast kan identificeres ved en række forhold som dog ikke

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 11 af 06/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-4079-0011 Senere ændringer til forskriften LOV nr 84 af 28/01/2014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1)

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) LBK nr 686 af 20/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006899 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1569

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Master i Skat Masterprogram i Direkte og Indirekte Skatter Inddrivelse. Studerende: Mai-Britt Nielsen anslag

Master i Skat Masterprogram i Direkte og Indirekte Skatter Inddrivelse. Studerende: Mai-Britt Nielsen anslag 2015 Master i Skat Masterprogram i Direkte og Indirekte Skatter Inddrivelse Studerende: Mai-Britt Nielsen Vejleder: Kim Sommer Jensen 89.372 anslag Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 3 Problemafgrænsning

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion Juridisk Institut Forfattere: Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Vejleder: Ole Søgaard-Nielsen Rekonstruktion - Har de reelle konsekvenser været

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN SIDE 1 AF 7 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN Nedenstående er Almindelige Betingelser, der er gældende i det omfang der ikke er truffet særlige aftaler under punkt 4, der fraviger disse. 1 LÅNETS

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Forord. Lilian Hindborg

Forord. Lilian Hindborg Forord Bogen er en 4. udgave af min bog om gældssanering i praksis. For at bogen ikke bliver alt for omfangsrig, har jeg valgt hovedsagelig, men ikke udelukkende, at medtage afgørelser, der er afsagt efter

Læs mere

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g.

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g. Retsudvalget 2009-10 L 199 Bilag 12 Offentligt Lovafdelingen Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Dato: 27. maj 2010 Kontor: Procesretskontoret

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer LBK nr 1335 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0135 Senere ændringer til forskriften LOV nr 447 af 09/06/2004

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

LEDELSENS ANSVAR VED SUBJEKTIVE OMSTØDELSE

LEDELSENS ANSVAR VED SUBJEKTIVE OMSTØDELSE LEDELSENS ANSVAR VED SUBJEKTIVE OMSTØDELSE The management s responsibilities at subjective avoidance 24. NOVEMBER 2016 DAVID JACOB TYRRELL Aalborg Universitet Titelblad Vejleder: Anders Ørgaard Studie:

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion. Financial lease agreements in reconstruction

Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion. Financial lease agreements in reconstruction Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion Financial lease agreements in reconstruction af JACOB NØRKJÆR PEHRSON Afhandlingen belyser og kommer med løsningsforslag til nogle af de udfordringer, leasingselskaber

Læs mere

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18 GENERALFORSAMLINGEN Begreb og funktion Generalforsamlingen

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555)

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Formand for Konkursrådet Danske Insolvensadvokater 12.11.2015 Baggrunden for Bet. 1555 Generelt

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere