Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner"

Transkript

1 Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner

2 Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke bakke ud af processen Reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler og omstødelse anvendes allerede i løbet af processen Mulighed for at fastsætte værdien af alle underpantsatte aktiver, bortset fra fast ejendom Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse Mulighed for gældsbortfald Lempede vedtagelsesregler Diverse tilpasninger af regler om konkurs og gældssanering

3 Lovgrundlaget i hovedtræk Kapitel 2 Indholdet af en rekonstruktion c Kapitel 2 a Indledning af rekonstruktionsbehandling h Kapitel 2 b Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling u Kapitel 2 c Gennemførelse af rekonstruktion f Kapitel 2 d Rekonstruktionens virkninger e Kapitel 2 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør b

4 Kreditorindflydelse på processen og indholdet Procespunkter, hvor kreditortilslutning er nødvendig for fortsat proces Vedtagelse af forslaget til rekonstruktionsplan 11 e, stk. 2 Udsættelse af mødet til afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan 11 e, stk. 5 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden 12 a Salg af omstødelseskrav 12 k Udsættelse af mødet til afstemning om rekonstruktionsforslaget 13 a Vedtagelse af rekonstruktionsforslaget 13 d Skifteretten har meget begrænsede skønsmæssige beføjelser, dog Foreløbig afgørelse om rekonstruktørens overtagelse af virksomheden 12 a og 13 c Nægtelse af stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget 13 e, stk. 5 Vilkår om tilsyn 13 e, stk. 6

5 Kapitel 2 Indholdet af en rekonstruktion c Tvangsakkord 10 a gældsnedsættelse betalingsudsættelse nye regler om eliminerede krav stk. 3, nr. 3 og 5 visse dele af leasingydelser nr. 3 ansvarlige lån nr. 5 Virksomhedsoverdragelse 10 b fuldstændig delvis EU-konform fortolkning Ligebehandling 10 c

6 Kapitel 2 a Indledning af rekonstruktionsbehandling g Indledningen 11 Beskikkelse af rekonstruktør og tillidsmand 11 a Meddelelse om indledningen 11 b Forslag til rekonstruktionsplan 11 c Kreditormødet 11 d-e 3-måneders-redegørelse 11 f Afsættelse af rekonstruktør 11 g Erstatningsansvar mv. 11 h

7 Indledning af behandlingen 11 Initiativ 11, stk. 1 skyldneren kreditor lønmodtager Formkrav 11, stk. 2 forslag til rekonstruktør og tillidsmand villigheds- og habilitetserklæring Tidspunktet for indledning skyldnerens begæring 11, stk. 3 skyldnerens samtykke 11, stk. 4 andet Alternativ til indledning anses som konkursbegæring 11, stk. 5 Musefældeklausul 11, stk. 6

8 Sikkerhedsstillelse for omkostninger 11, stk. 4-7 For rekonstruktionsbehandlingen 11, stk. 4-6 Efter skifterettens bestemmelse stk. 4 På begæring af rekonstruktøren stk. 5 Statskasseindeståelse stk. 6 For en efterfølgende konkurs 11, stk. 7

9 Beskikkelse af rekonstruktør og tillidsmand 11 a Rekonstruktør opgaver Tillidsmand opgaver karantæneregel 238, stk. 5

10 Meddelelse om indledningen 11 b Straks-meddelelse stk. 3 virksomhedspanthavere og fordringspanthavere Meddelelse inden en uge stk. 1 og 2 Samtlige kendte fordringshavere og andre, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen, bortset fra lønmodtagere Seneste årsrapport (eller uddrag) Vigtigste aktiver og passiver Kreditorfortegnelse, stillede sikkerheder Skyldnerens regnskabsføring Redegørelse for årsagerne til og formålet med rekonstruktionsbehandlingen

11 Forslag til rekonstruktionsplan 11 c Fristen stk. 1 Indhold stk. 2 redegørelse for rekonstruktionstype/dealbreakers skyldnerens balance, senere indtrufne begivenheder mangler ved skyldnerens seneste årsrapport? redegørelse for de væsentligste skridt under rekonstruktionsbehandlingen Erklæringer mv. stk. 3 tiltrædelse fra skyldneren tillidsmandens vurderingserklæring erklæring om gennemførlighed fra rekonstruktør/tillidsmand Komplettering stk. 4, jf. 11 e, stk. 5

12 Afstemningsmødet 11 d-e Rekonstruktøren/tillidsmanden og skyldneren mødepligt 11 d Afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan 11 e Udgangspunkt: forslaget er vedtaget Undtagelse: forslaget stemmes ned af et flertal af de repræsenterede, som repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede stemmeberettigede beløb ændringsforslag Hvis der ikke vedtages nogen rekonstruktionsplan: rekonstruktionsbehandlingen ophører > konkurs, 15, stk. 3 Beskikkelse af yderligere rekonstruktører og/eller anden tillidsmand Udsættelse, 11 e, stk. 5

13 3-måneders-redegørelse/væsentlige forudsætnings-ændringer 11 f Ordinær redegørelse stk. 1 alle væsentlige forhold resultatet af fortsat drift hvornår kommer der et forslag til rekonstruktion? Væsentlige ændringer i forudsætningerne for rekonstruktionsplanen stk. 2

14 Kapitel 2 b Retsvirkninger af rekonstruktions-behandling u Dispositionsbegrænsning 12 Rekonstruktøren overtage ledelsen 12 a-12 b Forbud mod individualforfølgning 12 c Udskillelse fra pant uden panthaversamtykke 12 d Fastsættelse af værdien af pantsatte aktiver 12 e Panthaverregnskab 12 f Modregning, dividenderet (konkurslovens kap. 6) 12 g Ekstinktion 12 h Omstødelse (konkurslovens kap. 8) 12 i-12 m Gensidigt bebyrdende aftaler (konkurslovens kap. 7) 12 n-u

15 Dispositionsbegrænsning 12 Skyldnerens generelle dispositionsadgang dispositioner af væsentlig betydning betaling af gæld konkursordenen nødvendig for at afværge tab Omfanget af rekonstruktørens adgang til at disponere/godkende virksomhedsoverdragelse andre væsentlige dispositioner

16 Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen 12 a-b Definitiv bestemmelse 12 a betingelser skyldneren kapitalselskab mv. begæring fra rekonstruktør eller 25 pct. af de kendte stemmeberettigede fordringer efter beløb møde i skifteretten tidligst sammen med kreditormødet kreditorerne vedtager overtagelsen negativ binding, jf. 13 d virkninger tegningsret registrering i E&S Foreløbig bestemmelse 12 b følges altid op af en prøvelse efter 12 a

17 Forbud mod individualforfølgning 12 c Separatistrettigheder stk. 2 ingen begrænsninger i adgangen til individuel fyldestgørelse Andre sikkerhedsrettigheder stk. 1 totalt forbud mod at påbegynde eller fortsætte individualforfølgning Skyldnerens modydelse betale løbende ydelser på uomstødelige pantefordringer til forfaldstid restancer fra før rekonstruktionsbehandlingen den ydelse, der løber hen over indledningen opdeling: reelt sikret/blanko fastsættelse af værdien ejerpantebreve

18 Udskillelse fra pant uden panthaversamtykke 12 d Udskillelse ifølge regelmæssig drift stk. 1 provenuet tilgår pantsætteren Andre tilfælde stk. 2 omstødelige panterettigheder uomstødelige panterettigheder, som er værdifastsat panteretten står inden for stregen panteretten står uden for stregen uomstødelige panterettigheder, som ikke er værdifastsat

19 Fastsættelse af værdien af pantsatte aktiver 12 e Skifteretten kan fastsætte værdien af et pantsat aktiv begæring fra skyldneren tillidsmandens vurdering af de enkelte aktiver 12 e, stk. 2, 2. pkt. høring af de berørte panthavere Virkning alle aktivtyper skyldneren kun betale løbende ydelser inden for vurderingen 12 c, stk. 5, 3. pkt. omfang af stemmeret 13 d, stk. 2 Videregående virkninger biler, løsøre, aktiver, der kan virksomhedspantsættes (bortset fra fordringer) udækket del gribes af akkordeffekten ex nunc 10 a, stk. 2, nr. 2 +/- krav på kompensation ved udskillelse fra pantet 12 d, stk. 2, nr. 2 kun den sikrede del går med i en virksomhedsoverdragelse 14 d, stk. 4

20 Panthaverregnskab 12 f Skyldnerens rimelige omkostninger ved vurdering af et pantsat aktiv og salg heraf skal betales af køberen (dvs. marginalpanthaveren) stk. 1 Marginalpanthaveren skal betale vurderingsomkostningerne, hvor skyldneren efter rekonstruktionen beholder besiddelsen af det pantsatte aktiv (tvangsakkord) stk. 2 I en konkurs i kølvandet på en rekonstruktion i form af en virksomhedsoverdragelse omfattes omkostningerne af 87, stk. 3 og 4 12 f, stk. 3 Modif: Dette gælder selvsagt ikke, hvis aktivet er overdraget i forbindelse med rekonstruktionen stk. 4

21 Modregning, dividenderet (kap. 6) 12 g Kapitel 6 overføres, bortset fra 38 (som kun handler om konkurs) og 46 (hvis modstykke findes i 10 a, stk. 2, nr. 2) stk. 1 Modif Uforfaldne krav kan ikke anvendes til modregning i rekonstruktion stk krav kan ikke anvendes til modregning i skyldnerens krav iht. en aftale, der er videreført efter 12 o stk. 3 uanset 42, stk. 1 og 2, kan 94-krav anvendes til modregning

22 Ekstinktion 12 h Indledning af rekonstruktionsbehandling har ekstinktiv virkning, uanset udfaldet af behandlingen

23 Omstødelse (konkurslovens kap. 8) 12 i-12 m Materielle regler ( 64-80) 12 i Fremgangsmåden 12 k frist for forslag afstemning virkningen af at stemme for sagsanlæg Søgsmål 12 l Salg af kravet 12 m

24 Gensidigt bebyrdende aftaler (kap. 7) 12 n-12 u Adgangen til at videreføre aftaler 12 n-12 o ikke hævede, ikke væsentligt misligholdte aftaler aftaler hævet mindre end 4 uger før erklæring om videreførelse andre lovbestemmelser eller retsforholdets beskaffenhed Aftalen videreføres 12 p-12 q medkontrahentens krav p, stk. 1-2 opsigelse af videreførelse med 1 md.s varsel 12 o, stk. 4 præceptiv regulering af medkontrahentens beføjelser 12 q, stk. 1-2 Aftalen videreføres ikke 12 r-12 s medkontrahenten hæveadgang 12 r medkontrahenten kræve erstatning 12 s Udtagelsesret 12 t Rekonstruktionsregulering 12 u

25 Kapitel 2 c Gennemførelse af rekonstruktion f Møde til afstemning om forslaget frist for afholdelse, a Det udsendte materiale, 13 b forslaget, stk. 1, nr. 1 status, stk. 1, nr. 2 redegørelse, stk. 1, nr. 3 virksomhedsoverdragelse, stk. 2 skyldnerens tiltrædelse, stk. 3 Afstemningen, 13 d Stadfæstelsen, 13 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør, 13 f

26 Rekonstruktionsbehandlingens udstrækning a Grundperioden 13 4 uger ( 11 a, stk. 2) + 6 mdr. ( 13, stk. 1) Forlængelse 13 a op til 2 x 2 mdr., 13 a, stk. 1 betingelser skriftlig, begrundet anmodning fra skyldneren med rekonstruktørens samtykke fordringshavernes tiltræden (negativ binding, jf. 13 d) obligatorisk møde i skifteretten At the end of the day: Rekonstruktion eller konkurs

27 Rekonstruktionsforslaget og materialet 13 b Rekonstruktionsforslaget, stk. 1, nr. 1 Status, stk. 1, nr. 2 aktiver og passiver, de enkelte aktivers værdi panterettigheder, friværdier mv. usikrede krav placeret i konkursordenen

28 13 b fortsat Redegørelse, stk. 1, nr. 3 kommentarer til status sammenhæng til seneste årsrapport omstødelige forhold ansvarspådragende adfærd fra skyldneren årsagen til skyldnerens økonomiske vanskeligheder dividende i tilfælde af konkurs Samarbejdet med skyldneren Erklæring fra rekonstruktør og tillidsmand Tiltræden fra skyldneren, hvis denne fortsat har ledelsen af virksomheden

29 Rekonstruktionsforslagets vedtagelse 13 d Forslaget er som udgangspunkt vedtaget Betingelser for forkastelse nej-stemmerne skal repræsentere et flertal af det samlede beløb, der giver stemmeret, stk. 1, 1. pkt. ingen krav til antallet af kreditorer ingen kobling mellem majoritetskrav og indholdet af rekonstruktionen Hvem har stemmeret og i hvilket omfang Kun mødte eller repræsenterede fordringer regnes med til de stemmeretsgivende, stk. 1, 2. pkt. Kun stemmeret på blankodele, som vil blive ramt af akkordeffekten/som må forventes at få dividende i en senere konkurs Fordringer, der tilhører skyldnerens nærstående, giver ikke stemmeret

30 Rekonstruktionsforslagets stadfæstelse 13 e Obligatorisk nægtelse stk. 3 fejl/ufuldstændighed må antages at have haft væsentlig betydning for stemmeafgivningen indholdet af rekonstruktionen i strid med loven tilsagt en fordringshaver fordele uden for rekonstruktionen Fakultativ nægtelse stk. 5 vilkårene i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling Vilkår om tilsyn stk. 6 Vilkår om, at rekonstruktøren fortsat udøver ledelsen af virksomheden stk. 7

31 Kapitel 2 d Rekonstruktionens virkninger e Rekonstruktionen som retsforlig 14, stk. 1 Akkordeffekten 14, stk. 2 Virkning for medhæftende 14, stk. 3 Bestridte og betingede fordringer 14 a Dividenderet i senere insolvensbehandling 14 b Omstødelse af virksomhedsoverdragelse 14 c Tilsyn med rekonstruktionens opfyldelse 14 d Ophævelse af rekonstruktionen 14 e

32 Kapitel 2 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør b Ophørstilfælde 15, stk. 1-2 Virkninger af, at rekonstruktionsbehandlingen ophører 15, stk. 3, 15 a-15 b

33 Ophørstilfælde 15, stk. 1-2 Forslaget til rekonstruktionsplan foreligger ikke rettidigt forud for 4-ugers-mødet 11 c, stk. 5 Forslaget til rekonstruktionsplan forkastes på 4-ugers-mødet 11 e, stk. 2 Forudsætningerne for den vedtagne rekonstruktionsplan ændrer sig, og ophør besluttes 11 f, stk. 2 Rekonstruktionsforslaget med øvrigt fornødent materiale foreligger ikke rettidigt forud for afstemningsmødet 13, stk. 5 Rekonstruktionsforslaget med øvrigt fornødent materiale foreligger ikke rettidigt forud for afstemningsmødet efter 2 (eller 2 x 2) måneders udsættelse af afstemningsmødet 13 a, stk. 4 Skyldneren udebliver fra afstemningsmødet 13 c, stk. 2 Rekonstruktionsforslaget forkastes eller skifteretten nægter stadfæstelse, eller rekonstruktionsforslaget stadfæstes 13 f, stk. 1 Skyldneren er ikke (længere) insolvent 15, stk. 1, nr. 1 Skyldneren samarbejder ikke loyalt (i tilfælde, hvor rekonstruktøren ikke har overtaget ledelsen) 15, stk. 1, nr. 2 Sikkerhed, som skifteretten har krævet for rekonstruktionsomkostninger, jf. 11, stk. 5, stillers ikke 15, stk. 1, nr. 3 Skyldneren begærer det 15, stk. 1, nr. 4 Rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs 15, stk. 1, nr. 5

34 Virkninger af rekonstruktionsbehandlingens ophør 15, stk. 3, 15 a-15 b Skyldnerens bo tages under konkursbehandling, 15, stk. 3 selvsagt ikke hvis skyldneren er blevet solvent Ophør af skifterettens bestemmelse om, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden, 15 a bestemmelsen bortfalder ved ophøret, 15 a, stk. 1 har skifteretten efter 13 e, stk. 7, betinget stadfæstelsen af rekonstruktionen af, at rekonstruktøren overtager ledelsen, ophører denne afgørelse dog først, når skifteretten bestemmer det, 15 a, stk. 2 Bekendtgørelse 15 b

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

DANSKE DØDSBOADVOKATER

DANSKE DØDSBOADVOKATER DANSKE DØDSBOADVOKATER Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V Telefon 33 43 70 00 service@danskeadvokater.dk www.danskeadvokater.dk

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2 1-2012 3 Medarbejderes brug af medier på internettet såsom Facebook, Linkedin og lignende giver både medarbejdere og arbejdsgivere nye udfordringer i forhold til håndtering af kommunikation viser nyere

Læs mere