SKAT Teknisk gennemgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT Teknisk gennemgang"

Transkript

1 Skatteudvalget L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse

2 Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side april 2010

3 Hvilke myndigheder administrerer lånene? SUstyrelsen bevilger SU-lån Økonomistyrelsen administrerer den normale tilbagebetaling af SU-lån og statsgaranterede studielån. SKAT inddriver lånene, hvis de misligholdes. SKAT eftergiver studielån både misligholdte lån og lån under normal tilbagebetaling. Side april 2010

4 Hvad er statsgaranterede studielån? Fra 1964 til juli 1993 kunne man optage statsgaranterede studielån i et pengeinstitut. I 1998 blev det muligt at overføre lånene til Økonomistyrelsen. Renten på de statsgaranterede studielån i Økonomistyrelsen fastsættes for et halvt år ad gangen på baggrund af CIBOR renten, der opgøres af Danmarks Nationalbank. Renten er p.t. 5, 25 % (fra 1. juli til 31. december 2008). Renten på de statsgaranterede studielån i bankerne er variabel. Side april 2010

5 Hvad er statsgaranterede studielån? Statsgaranterede studielån skal tilbagebetales i løbet af 15 år fra uddannelsens afslutning. Lånet skal betales tilbage med passende ydelser i forhold til gældens størrelse og inden for afviklingsperioden. Der kan gives udsættelse med betalingen af lånet. Det er en betingelse, at lånet kan tilbagebetales indenfor den 15-årige afviklingsperioden. Hvis låntager ikke overholder tilbagebetalingen af lånet, bliver det overført til inddrivelse i SKAT. Side april 2010

6 Hvad er SU-lån (statslån)? SU-lån har kunnet optages siden 1. august Lånet forrentes med 4 % i studietiden og med diskontoen + 1 % under den normale tilbagebetaling. Renten er p.t. 5,5 %. Tilbagebetalingsperioden på SU-lån afhænger af lånets samlede størrelse. Tilbagebetalingsperioden er fra 7 til 15 år Side april 2010

7 Normal tilbagebetaling Betalingsperiode Beløb 7 år for lån fra kr. til kr. 8 år for lån fra kr. til kr. 9 år for lån fra kr. til kr. 10 år for lån fra kr. til kr. 11 år for lån fra kr. til kr. 12 år for lån fra kr. til kr. 13 år for lån fra kr. til kr. 14 år for lån fra kr. til kr. 15 år for lån fra og derover Side april 2010

8 Hvad er SU-lån (statslån)? Tilbagebetaling af SU-lån skal normalt begynde ca. 1 år efter uddannelsens afslutning eller afbrydelse. Der kan gives udsættelse med betalingen af SU-lån. Det er en betingelse at lånet kan tilbagebetales indenfor den normale tilbagebetalingsperiode. Udsættelse eller nedsættelse betyder, at låntager i fremtiden skal betale et højere beløb, da gælden skal være tilbagebetalt inden udløb af tilbagebetalingsperioden. Hvis låntager ikke overholder tilbagebetalingen, vil lånet blive overført til inddrivelse i SKAT. Side april 2010

9 Hvordan inddrives gæld til det offentlige? Statsgaranterede studielån, SU-lån og al anden gæld til det offentlige inddrives efter samme regler. Afdragsordninger og lønindeholdelse fastsættes som udgangspunkt efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsen (tabel). Der foreligger en mulighed for at få foretaget en konkret betalingsevnevurdering. Det er den samme vurdering, som anvendes ved eftergivelse (generelle regler) og gældssanering. Side april 2010

10 Oversigt over studielån Gældstype Antal låntager ca. Gennemsnitlig gæld pr. låntager ca. Antal personer med gæld over ca. Statsgaranterede lån almindelig afvikling kr. 30 Statsgaranterede lån til inddrivelse i SKAT kr. 800 SU-lån almindelig afvikling kr. 400 SU-lån til inddrivelse i SKAT kr. 200 Side april 2010

11 Hvad er betingelser for eftergivelse af studiegæld? Eftergivelsesordningen for studiegæld går ud på, at den del af studiegælden, som låntager ikke kan tilbagebetale med passende ydelser i løbet af 15 år, kan eftergives. Låntager kan søge om eftergivelse 9 år efter at uddannelsen er afsluttet eller afbrudt. Betingelsen for at få eftergivelse er, at låntager har betalt 15 % af den del af indkomsten, der overstiger et beregnet dagpengeniveau. For 2008 udgør dette niveau kr. Side april 2010

12 Hvad er betingelserne for eftergivelse af studiegæld? Låntagere, der modtager førtidspension og låntagere, der har modtaget kontanthjælp i 4 år, kan søge selv om 9-års kravet ikke er opfyldt. Hvis låntager søger om eftergivelse efter at have afviklet på studiegælden i 9 år, vil der blive fastsat en restafviklingsperiode på 6 år. Der skal betales 15 % af indkomsten over dagpengeniveauet i restafviklingsperioden. Hvis låntager hidtil har betalt for lidt, skal låntager også betale det, der er betalt for lidt. Side april 2010

13 Hvad er betingelserne for eftergivelse af gæld efter almindelige regler? Reglerne svarer til gældssaneringsreglerne efter konkursloven. Reglerne går ud på, at gæld til det offentlige kan eftergives, hvis skyldneren godtgør, at skyldneren ikke er i stand til - og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til - at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og det må antages, at eftergivelsen vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold Side april 2010

14 Hvad er betingelserne for eftergivelse af gæld efter almindelige regler? Eftergivelse kan i almindelighed ikke finde sted, hvis skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede, skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder hvis en ikke uvæsentlig gæld er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, er opstået som følge af, at skyldneren har påtaget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens økonomiske situation, er stiftet med henblik på forbrug eller er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk, en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold, Side april 2010

15 Hvad er betingelserne for eftergivelse af gæld efter almindelige regler? skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor, skyldneren har indrettet sig med henblik på eftergivelse, eller skyldneren stifter ny gæld til det offentlige efter, at eftergivelsessag er indledt. Ved afgørelse om eftergivelse skal der lægges vægt på gældens alder. Eftergivelse kan nægtes, hvis der foreligger andre omstændigheder, der taler afgørende imod hel eller delvis eftergivelse. Side april 2010

16 Hvad er betingelserne for eftergivelse efter forslagets 13, stk. 6? Bestemmelsen er ny. Den eneste betingelse i forslaget er, at der skal foreligge særlig forhold. Bestemmelsen tænkes anvendt til eftergivelse i situationer, hvor der er særlige forhold, der taler for eftergivelse, men hvor eftergivelse ikke kan ske efter de generelle regler. Side april 2010

17 Hvad er betingelserne for eftergivelse efter forslagets 13, stk. 6? Eksempler på tilfælde, hvor særlige forhold kan foreligge: Tilfælde, hvor der ikke foreligger økonomisk trang, men hvor sociale forhold eller andre særlige forhold medfører, at det vil være urimeligt at give afslag på en ansøgning om eftergivelse. Tilfælde, hvor gældens beskaffenhed eller omstændighederne ved dens tilblivelse sammenholdt med skyldnerens situation medfører, at skyldneren ved at få gælden eftergivet, vil kunne opnå en væsentlig varig forbedring af sin situation. Tilfælde, hvor skyldneren ikke inden for de nærmeste år er i stand til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, men ved tilvejebringelse af midler fra 3. mand bliver i stand til at betale en betydelig del af gælden, hvorved han kan opnås en varig forbedring af sine økonomiske forhold. Tilfælde, hvor det kan virke urimeligt, at give afslag på en ansøgning om eftergivelse af gæld. Side april 2010

18 Oversigt over ligheder og forskelle på eftergivelsesordningerne Eftergivelse af studiegæld Eftergivelse efter generelle regler i forslagets 13, stk. 1-5 Eftergivelse efter forslagets 13, stk. 6 (ny) Gældens art Kun studiegæld. Gæld til det offentlige. Gæld til det offentlige. Gældens alder Anden betydelig gæld 9 år efter uddannelsens ophør eller dispensation. Kan medføre henvisning til gældssanering eller eftergivelse efter generelle regler. Ingen krav til gældens alder. Kan medtages i en samlet ordning. Ingen krav til gældens alder. Kan medtages i en samlet ordning. Anden gæld Kan ikke omfattes af afgørelsen. Kan omfattes af afgørelsen. Kan omfattes af afgørelsen. Side april 2010

19 Oversigt over ligheder og forskelle på eftergivelsesordningerne Skyldner er førtidspensionist Skyldner er arbejdsløs/ har modtaget kontanthjælp i 4 år Eftergivelse af studiegæld Eftergivelse efter generelle regler i forslagets 13, stk. 1-5 Ansøgning kan Ansøgning kan behandles straks. behandles straks - 9- Forholdene anses for års kravet gælder ikke. afklarede. Ansøgning kan Forholdene skal behandles straks 9 normalt være års kravet gælder ikke. afklarede. Eftergivelse efter forslagets 13, stk. 6 (ny) Førtidspension kan være særlige forhold, der kan begrunde behandling af ansøgning. Langvarig arbejdsløshed kan være særlige forhold, der kan begrunde behandling af ansøgning Uafklarede forhold Kan medføre udsættelse med afgørelsen Kan medføre afslag. Ingen krav ingen praksis. Side april 2010

20 Oversigt over ligheder og forskelle på eftergivelsesordningerne Indkomstgrundlag Vurdering af betalingsevnen Eftergivelse af studiegæld Skyldners egen indkomst. 15 % af bruttoindkomsten over et beregnet dagpengemaksimum. Pt kr. Eftergivelse efter generelle regler i forslagets 13, stk. 1-5 Husstandens indkomst. Konkret betalingsevnevurdering. Rådighedsbeløb enlig kr. pr. måned. Gift/samlevende kr. pr. måned. Eftergivelse efter forslagets 13, stk. 6 (ny) Ikke krav hverken til egen eller husstandens indkomst. Ingen krav til vurderingsmåden. Side april 2010

21 Oversigt over ligheder og forskelle på eftergivelsesordningerne Eftergivelse af studiegæld Eftergivelse efter generelle regler i forslagets 13, stk. 1-5 Eftergivelse efter forslagets 13, stk. 6 (ny) Betaling forud for ansøgningen Vurdering af betalingsevnen 15 % af bruttoindkomsten over et beregnet Ikke specifikke krav til dagpengemaksimum. beløb. Pt kr. eller normal tilbagebetaling. 15 % af bruttoindkomsten over et beregnet dagpengemaksimum. Pt kr. Konkret betalingsevnevurdering. Rådighedsbeløb enlig kr. pr. måned. Gift/samlevende kr. pr. måned. Ikke specifikke krav til beløb. Ingen krav til vurderingsmåden. Side april 2010

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelser Statistik og Analyse 28. maj 2014 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/1984-2013/2014 I:\Tidligere V-KAS\Statistik og analyse\arob\typisk nordisk

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 -Bemærkninger fra DRF Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Den 16. oktober 2004 Vedr. Deres sagsnr.: 2004-711-0114

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere