Digelaget Kobæk Strand under stiftelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digelaget Kobæk Strand under stiftelse"

Transkript

1 Digelaget Kobæk Strand under stiftelse Oplæg til højvandsbeskyttende diger Marts 2009

2 Rapporteringens baggrund og omfang. Højvandet i nov anrettede betydelige skader på sommerhusene og konferencecentret ved Kobæk strand. Især blev områdets sydlige dele ramt af oversvømmelse dette som en naturlig følge af, at de nordre arealer ligger en smule højere end de sydlige. Næsten alle 45 huse på Kobæk Sønderstrand blev skadede i Skadestatus for de øvrige områder er ukendt. Arealerne omfatter: - Nørre Strand 78 ejendomme - Langs Kobækvej Gyvelmosen 14 - Sønderstrand 45 - Plantagen 8 - Øster Strand Private ved Kobækvej 7 (uden forening) Summa: 274 ejendomme En gruppe beboere under Kobæk Sønderstrand har rettet henvendelse til M. S. rosbæk Aps Rådgivende Ingeniører, - idet ønskedes udført en afrapportering og indledende vurdering af højvandsproblemerne ved Kobæk. Beboergruppen har afholdt indledende møder med områdets 5 øvrige beboerforeninger, ligesom at Slagelse kommune har afholdt indledende møde med initiativ tager gruppen. M. S. Rosbæk Aps har henover årsskiftet 2008 / 09, for Slagelse kommune, udarbejdet en kystplan. Planen er endnu ikke offentliggjort. Resultaterne for kystplanen vil naturligt indgå i nærværende rapportering. Nærværende rapportering er udført efter rekvisition som privat aftale. Kyststruktur, landskab og kystudvikling. Kobæk strand er en større kystnær sommerhusbebyggelse. I området findes et konferencecenter samt diverse vejanlæg. Hele området er, geografisk set, én stor forlandsdannelse. Siden istidens slutning, for ca år siden, er der til stadighed pågået en materialevandring, væsentligt fra nordvest mod sydøst. Dette har ført til betydelige aflejringer omkring Kobæk Å. Sammenhængende hermed er vandspejlet steget. Men materialetilvæksten har haft den største vægt hvorfor resultatet i dag er én stor moderat udviklet kystbue fra lerskrænterne i nordvest til parallel mole indløbet til Skælskør i syd. Parallel molerne til Skælskør er således en nødvendig følge af disse materialevandringer, idet der også er, og har været gener med vedligeholdelsen af indløbet. Man ser den oprindelige istidsskrænt øst for Kobæk Sønderstrand. Landskabet vil opfattes som én stor, lav forlandsdannelse med perfekt sandstrand mod Storebælt. Bag en opskyllet strandvold (kote ca. 1,4) henligger landfladen i kote typisk 1 a 1,3 sydligst og 1,6 a 2,0 nordligst. Hele områdets hav bræmme er begroet med marine vækster, (marehalm, græsarter m.v.). Såvel nord som syd om hele det bebyggede område, skær der sig to vådområder ind i land, delvist bag om de beboede områder. Det Ndr. vådområde nærmer sig geografisk sammenløb med Skælskør Nor. Ved et højvande på 2,25 vil alle 6 områder samt ca. 10 huse i det vestlige Skælskør område (ved Skytteengen ) være berørt af højvandsgener. De to vådområder er begge Natura 2000 biotoper hvor byggeri også af diger, er svært tænkeligt. Biotopområderne går typisk under vand en a to gange pr. år.

3 Området gennemskæres af Kobæk Å der har sit udløb ved vejen mod stranden. Denne rende er forsynet med en afspærringskonstruktion mod havet, således at en pumpe i sommerhusområderne afpumper det østre vådområde. Området østre strand har to render der i sydgående retning afvander til Kobæk renden. Ved max højvande oversvømmes hele Kobæk vådområdet. Der er verserende planer for at etablere en genskabelse af Kobæk Sø (Skælskør kommune / Orbicon august 2006). Dette projekt opererer med søspejl kote 0,3 a 0,4. Kobæk områdets sikringsproblematik er omfattende, - idet et stort geografisk område berøres. Ligeledes må erkendes, at en nødvendig inddigning vil medføre diger såvel på hav som også på landsiden. Sommerhusområderne vil således alle skulle omdiges og vil da befinde sig som en Ø midt i et højvande. Kystudviklingen synes at være en fortsat arealtilvækst. Bedømt udfra Danmark før og nu vil man kunne udlede: - at kystlinien vokser udad i Storebælt med max ca. 0,45 m / år. Max ved Kobæk rendens udløb og nul på Ndr. / Sdr. flanke. - Dette modsvarer en materialetilvækst i størrelsesordenen 1500 m 3 /år. Dette tilkomne materiale slås af højvandsbølgerne op strandvolde, der desværre ikke er høje nok til at kunne tilbageholde højvandet. Man må herudfra forvente at funderingsforholdene for et digeanlæg vil være overvejende sandbund iblandet ferske / marine afsnørende bugter. Typisk vil der være en a to meter sand over mere dyndede partier / horisonter. Dybest vil man finde moræneler. To boringer 2007 fra Konferencecentret bekræfter dette til fulde. Der forventes således umiddelbart ingen egentlige blødbundsproblemer. Man må dog undersøge selve den kommende digeflugt for ukendte dyndlommer / eller rallede partier, idet begge jordarter kan være til gene. Højvandet 2006 og forslag til sikringsniveau. Højvandet 2006 var kote 1,80 (DVR 90) målt på Omø. Hvis man vil vælge at lægge 2006 højvandet til basis for et nødvendigt nyt diges højde, da fås: - højvande 2006 Kobæk : 1,80 - tillæg for 50 års vandspejlsstigninger : 0,25 - landsænkninger m.v. : 0,05 - Tillæg for en mulig samtidig bølges opstukkende effekt (Wave set up), skøn (nordvest styrke 19,4 m/s) : 0,15 - Tillæg for småbølger over strandvolden Bølgeopløb / overløbshensyn : 0,30 Forventet nødvendig digetop, kote : 2,55 Dvs. et forventet 50 års stillevandsspejl vil være kote 2,25 på havsiden og 2,10 på landsiden. På havsiden må diget øges til 2,55 af bølge / overløbshensyn. Nærmere detailberegninger kan hæve disse koter en anelse.

4 Man kan også vælge at anskue problemerne rent statistisk. Man vil kunne forvente udbetalt erstatning fra Stormflodsrådet hvis højvande kan betegnes som stormflod. Dette vil normalt være lig en overskridelse af et højvande der forekommer 1 gang pr. 25 år. Dette vil være et lavere udgangsniveau end ovenstående. Dertil skal lægges bølge set up og overløb, der nu beregnes som den maksimale storms bølge i værste retning, altså en teoretisk situation der ikke er forekommet før. De to angivne beregningsmetoder vil i øvrigt føre til nogenlunde samme resultat. De forventede klimatologiske betingede vandspejlsstigninger er p.t. til diskussion grundet den pågående klimakonference i København. Der diskuteres stigninger på 0,6 til mere end 1 meter inden år Dette overstiger de her angivne 0,25 m. Vi må, indtil videre, anbefale at fastholde de 0,25 m, lig ca. 0,5 cm / år som værende det nødvendige tiltag. Dette er da også lig hvad Kystdirektoratet anbefaler med henvisning til et bedste middeltal af et resultat af en tidligere klimakonference under FN. Skulle der fremkomme nye data, - da synes dette altså at kunne forøge digehøjden ved Kobæk strand 0 25 cm. Der er intet der tyder på fradrag. Vi kan i øvrigt oplyse, at disse klimatologisk betingede vandspejlsstigninger ikke mere er til diskussion. Vi kan måle stigningerne i størrelsesordenen 0,4 cm/år spørgsmålet er dog hvorvidt dette er nok, set over en længere årrække. Bølgernes påvirkninger er ret så minimale, men skal medregnes. Der er ingen egentlige strømningsproblemer for havstrømmen ligesom at vinderosion (fygning) ikke synes at være noget problem. Forslag til sikringsforanstaltninger. Digesikringerne ved Kobæk bør bestå i hensyntagen til: - Det regulære højvande tillagt bølgeopløb m.v. - Den tilladte mængde teoretiske overskylsvand / bølgefråd. - Nødvendig afdræning, evt. udpumpning over tid af bølgeoverløbsvand plus regn. - Nødvendige højvandsklapper / stigbord til aflukning af kloakker / åer der passerer områderne. - Det vil ikke være nødvendigt at sikre kysten eller digerne mod erosion. Man kan klare sig med simple græsbesåede jorddiger. Vi vil foreslå at beslutte et jorddige der generelt omslutter alle de beliggende områder. Digeforløbet er vist med fed, sort streg på vedlagte plan. Samme plan viser med rødt hvortil vandet vil stige hvis højvandet når kote 2,25. Med grønt er vist hvor terrænet er lavere end kote 1,0. Der er i Slagelse kommunes kystplan defineret en risikoklasse Klasse 4 er de områder hvor der er den største risiko. Kobæk strand - området falder ind under klasse 4. Dette skyldes, at der stedvist vil være ejendomme hvor ældre / svagelige vil være i alvorlig risiko ved bjergning i måske mere end (2,25 1,0) = 1,25 m koldt, stormfuldt vintervand. Risikoen er reelt tilstede, - den må ikke overdramatiseres, men ej heller tilsidesættes.

5 Punkt et vil en sådan højvandshændelse indtræffe meget sjældent. Punkt to, da vil man via / Slagelse kommune / Beredskabet kunne tænkes at være blevet advaret i rette tid. Punkt tre, da varer højvandets maksimum ikke over 4 6 timer hvorfor at man, i værste fald, vil kunne klare sig ved at placere sig f.eks. i bordhøjde. Disse betragtninger skal forstås som et forsøg på at nedtone tillæg til dramatisering af problemerne. Modsat er det vor opfattelse og anbefaling at området Kobæk strand pr. omgående bør beslutte sikringstiltag, alene grundet de væsentlige ejendomsværdier der er i spil. Ved gentagne erstatningssituationer kan det forventes at Stormflodsrådet, - på sigt, - vil kræve at området sikres. Digets fysiske form og placering. På områdets havside vil en placering ret vest for kystvejen være optimal. Nordligst må man gå ind i skoven / krattet og placere diget tættes muligt på de derværende matrikulære grænser. Skovejeren må gives erstatning. Digets nordflanke og nordøstside bør om muligt lægges lige uden for ejendommenes skelgrænse. Det ses af kortet, at man, - alternativt, - kunne tænke sig at lade diget forløbe fra Østre strand og ret mod nord til bakkerne tæt derved. Vi vil da krænke naturinteresserne i det nordlige Kobæk Å engdrag. Som de gældende naturlove administreres / håndhæves, da er det nær utænkeligt at få lov til at afspærre naturbeskyttelsesområdet. Dette gælder også såfremt man evt. ville forsyne et sådant nordgående dige med en klap der tillod vandet at strømme ind i vådområdet. Reglen er at man simpelt hen ikke må bygge i naturområdet. Som sådan, kan det endda frygtes at vi kan få problemer ved at få lov til at placere diget fysisk udenfor egen matrikel. I så fald må man betjene sig af en lodret spuns der placeres nøjagtigt i skel. Et lodret, spunset dige vil ikke berøre naturområdet. Diget kan afbrydes på henholdsvis nordsiden og sydsiden af adgangvejen til området, idet 2,25 m kurven træffes her. På delområde Kobæk Sønderstrand, må der også etableres et bagdige og vi løber ind i de samme restriktive areal anvendelsesproblemer, grundet det også her, naturbeskyttede strandengsområde. Det er åbenlyst det billigste og måske også det samlet set mest hensigtsmæssige, - at overveje en ansøgning om at gennemføre en digelinie fra Seas grundens sydøstre hjørne og kun ca. 100 m over til kystskrænten. Hvis denne løsning kan accepteres, da skal argumentationen være, at: - Det visuelt vil være en flottere naturoplevelse hvis alle skel mod haverne mod naturområdet blev holdt åbne dvs. en privat accept af evt. krav om ingen hegn, særlig beplantning etc. - Den eks, vej henover engen opgraves og naturgenoprettes som kompensation for det ny digeforløb. - Etablere en sydøstgående digelinie, enten kortest muligt, - eller som et jævnt buet fortsat forløb af kystdiget. - Diget kan i den korteste udgave, bestå af en lodret spuns med eller uden gangsti på toppen. Stien kunne være en mulighed for offentlig stiforbindelse fra Skælskør mod Kobæk. Man ville således kunne få en flot naturoplevelse når engdiget passeres syd om Sønderstranden.

6 - En kort østgående dige må forsynes med en større åbning der via en automatisk højvandsklap / stigbord sikrer at højvandet altid kan løbe ind / ud over naturområdet. - Naturområdet er d.d. mere tilgroet. Det kunne være et samhørende tiltag at foreslå, at digelaget udførte en vis naturgenopretning. Dette f.eks. via opgravning / frilægning af de tilgroede pril render. Det forekommer muligt at tænke i et kort østgående dige mod syd. Mod nord ved Østerstrand anses tanken for uigennemførlig. Området ved Skytteengen og den påtænkt reetablerede Kobæk Sø, - vil ikke naturligt være en del af sikringsområdet. Det foreslås derfor at undlade at inddrage disse ydre områder i det ellers fælles sikringsarbejde. Diget vil skulle opbygges som nedenstående skitse. Man anvender tilført ler og muldjord der besås. Et spunset dige kan udføres i stål, træ eller i nedgravede betonelementer.

7 Økonomi, overslag. Vi forestiller os én samlet udførelse. Det er tænkeligt at opdele diget i flere del områder i og med at ikke alle områder er lige udsatte. Overslaget er 2009 ultimo priser: - opstart mob / demob byggeplads : kr. - kystdige (kote 2,55) ~ 1680 m á 1750, - : kr. - Nordre / nordøstre dige (som jorddiger) 750 m á 1750, - : kr. - Sdr. bagdige som spunsvæg i skel 980 m á 3200, - : kr. - Pumpestationer / dræn hertil afløb : kr. - Højvands / stigbord ved Kobæk Å s indløb : kr. - Geotekniske boringer : kr. - Landinspektør m.v. tryksager : kr. - Formøder / partsfordeling / projektforslag / udlæg : kr. - Projektering / udbud / tilsyn Rådg. Ing. : kr. - Uforudseelige udgifter (blødbund, ukendte rør) : kr. - Erstatninger og særlig miljøvurdering : kr. summa : 10 mill. kr. plus 25 % moms, da : 12,5 mill kr. - ifald vi får lov til et kort sydøstre dige da reduceres anlægsudgifterne med (incl. moms) : 2,625 mill.kr. - ifald vi tvinges til spunset dige nord / nordøst da øges anlægsudgiften med (incl. moms) : 2,515 mill. kr. Dvs. minimum : 12,5 2,6 ~ 9,9 mill. kr. Maksimum : 12,5 + 2,5 ~ 15 mill. kr. Afhængigt af udfaldet af miljøvurderingerne.

8 Partsfordeling. Der er normalt ikke noget større problem at opnå enighed blandt lodsejerne om digets udformning og placering. Det store problem er at opnå en enighed om fordelingen af betalingen. Digebeskyttelse er en privat opgave og der en stort set ingen tilskudsmuligheder fra det offentlige. Det offentlige skal kun bidrage ifald der ejes offentlige bygninger eller såfremt der er væsentlige offentlige interesser i området. Alle der opnår en gavn tvinges via Kystbeskyttelsesloven til at deltage i betalingen. Digelaget / og dets Rådg. Ing. vil forhandle sig frem til en for områderne brugbar partsfordeling. Der er ingen lovkrav til en partsfordeling. Man skal blot finde frem til et fordelingsprincip som et overvejende flertal vil kunne acceptere og vel at bemærke, - også en partsfordeling som kommunalbestyrelsen kan acceptere og stadfæste. En mere detaljeret gennemgang af områdernes højdeforhold vil kunne give et svar på om man skal fordele bidrage efter hvilke højde (risiko) man er beliggende i. Man kan også sondre at ejendomsværdien eller ejendommens bebyggede m 2 skal være en fordelingsfaktor. Fordeling efter første række beliggenhed skønnes anvendelig, men et sådan bidrag bør være af mindre betydning. Alle har et grundlæggende ønske om at området sikres, dvs. at man kan vælge at fordele efter et ligeligt fordelingstal. Endeligt vil der være specielle lodsejere der må tildeles særbidrag, f.eks.: - Telekomminationsbokse - El bokse - Kloak / vand interesser - Vej interesser - Konferencecentret Vi skal som første oplæg indlede diskussionen for en partsfordeling med følgende forslag: - Overslagsmæssige udgifter, eksempelvist : 100 kr. - Samlede særbidrag vælges at udgøre : 10 kr. Rest : 90 kr. Som fordeles på parterne, idet der: - Fordeles ligeligt på alle parceller : 35 kr. - på første række : 5 kr. - efter bebygget areal : 20 kr. - efter koter : 30 kr. Summa : 90 kr. Det er spørgsmålet om en sondring efter koter er mulig, thi dette vil kræve en omfattende opmåling. Man kommer antageligvis ligeså tæt på en retfærdighed ved at sondre at områderne gruppevis bør tillægges én fælles kote.

9 Finansiering. Loven kræver at der, under kommunens administrative hjælp, etableres et digelag. Laget opstiller en vedtægt. Alle interessenter oplistes i vedtægten hvoraf også fremgår hvad hver lodsejer skal betale i henhold til den endeligt vedtagne partsfordeling. Denne partsfordeling gælder da også for alle fremtidige drifts og vedligeholdsudgifter. Drift og vedligeholdelse er erfaringsmæssigt ganske små beløb. Større diger etablerer en katastrofefond, - men Kobæk digerne skønnes ikke at nødvendiggøre opbygning af en sådan fond. Laget vil typisk optage et lån, bank eller kreditforenings lån over 30 år. Der kan normalt ikke stilles kommunegaranti, men via kommunens lovbefattede ret til inddrivelse af evt. gæld, da accepterer kreditgiverne erfaringsmæssigt lån uden videre. Hvis vi, meget indledningsvist, fordeler anlægsudgifter kr. 15 mill. incl. moms over alle implicerede parceller, da vil et typisk partsbidrag blive: kr. (centeret er sat til 20 huse) Med dagens lånerente vil dette betyde at der pr kr. s lån skal betales 332,-kr./måned i 30 år. Sagens videre gang. Kobæk strand digelag under stiftelse er vores oplæg til og opfordring til at parterne søger at organisere sig i et fælles digelag. Når et sådant fælles digelag kan siges at være reelt under stiftelse med henvisning til f.eks. en serie hensigtserklæringer da retter digelaget / - eller M. S. Rosbæk på vegne af laget, - henvendelse til Slagelse kommune, idet anmodes om at vurdere og starte sagen efter kystbeskyttelsesloven, en såkaldt kap. 1 sag. Slagelse kommune vil indledningsvist vurdere om der overhovedet er en sag før videre foretages. Derom hersker der ingen tvivl, sagen er reel. Kommunen vil derefter foranledige afholdt en møderække hvortil indkaldes en af digelagt udnævnt styregruppe samt evt. større særbidragsinteressenter. Når Slagelse kommune vurderer at der er en overvejende tilslutning til gennemførelse af et dige, da indkaldes til et afgørende møde hvortil alle parceller indvarsles. Det er meget vigtigt at sikre den overvejende flertalstilslutning før mødet. Ender mødet op i større uenighed, - da kan sagen falde til jorden alt efter kommunens vurdering. Erfaringsmæssigt er det uhyre svært at få genopstartet en sådan kuldsejlet sag. Derfor må man indstille sig på at det kan tage lang tid før passende enighed er til stede.

10 Tidsplan. Det er vanskeligt at opstille en egentlig tidsplan, men et bedste bud lyder: - Møderække med Slagelse kommune, slut tidligst : 1. september Kap. 1 møde : 1. oktober Udbud entreprenør : 1. november Udførelse slut : 1. april 2010 Det er således næppe muligt at tænke sig diget etableret inden vinteren Vi afventer digelagets indstilling til sagen. Vi deltager gerne i møde med de øvrige lodsejere, arrangeret enten af digelaget eller kommunen under kap. 1 sagen. Vi vil indskærpe at diskussionen bør gå på hvorvidt man vil være sindet at etablere et dige. Det rent tekniske / partsfordeling m.v. bør nedtones. Det gælder om at skabe en enighed før sagen går videre. Med venlig hilsen M. S. Rosbæk

Beboere/lodsejere i klasse 2 bør snarest overveje iværksættelse af tiltag.

Beboere/lodsejere i klasse 2 bør snarest overveje iværksættelse af tiltag. Kapitel 8 8. Typisering af problemstillingerne 8.1 Risikovurdering Generelt. Nærværende tildelte risikoklasser skal kun anvendes til, rent praktisk, at adskille problemstrækningerne. Risikoklasse 1 er

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

3. Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførelse af en kystbeskyttelsessag

3. Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførelse af en kystbeskyttelsessag Kapitel 3 3. Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførelse af en kystbeskyttelsessag 3.1 Reparationer For så vidt en eksisterende kystbeskyttelse allerede er myndighedsgodkendt, da kan grundejerne reparere

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri.

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri. Kapitel 10 10. Anbefalinger til kommunale beslutninger og tiltag Oversigt 10.1 Beredskab Eksisterende beredskabsplan revideres og tilpasses kystplanen. Første prioritet: Lavtliggende byområder (klasse

Læs mere

Tekst fra ansøgning på mail sendt til Naturstyrelse som har videre sendt mailen til Kystdirektoratet. Den 26. juli 2015 Digelaget for Havnebydiget, i den sydlige ende af Rømø, ønsker at forstærke diget

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

V/Simon Grünfeld

V/Simon Grünfeld Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 14.06 2014 V/Simon Grünfeld Afvandingsprojekt -Baggrund I mange år har der været store problemer med vand på terræn ved Hov Vig sommerhusområdet. Årsag er nedbør,

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Bidragsfordeling ved oversvømmelsesbeskyttelse

Bidragsfordeling ved oversvømmelsesbeskyttelse Bidragsfordeling ved oversvømmelsesbeskyttelse Indlæg ved workshop den 2. dec. 2014 oprettelse af digelag og udarbejdelse af bidragsfordeling ved oversvømmelsesområder i Roskilde Kommune Henrik Steinecke

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

Referat: Møde om kystsikring ved Næsby Strand. Mandag. d. 5. oktober Stillinge Hallen

Referat: Møde om kystsikring ved Næsby Strand. Mandag. d. 5. oktober Stillinge Hallen Referat: Møde om kystsikring ved Næsby Strand Mandag. d. 5. oktober Stillinge Hallen Program 18:00 Velkomst - Børge Carlsen, digegruppen 18:10 Baggrund og den videre proces 18:20 Præsentation af skitseprojekt

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Bogense Kommune Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Skadesrapport Stormen 1. november 2006 Dato for inspektion: 14. november 2006 Udarbejdet af: Jan Larsen, HEV. Revision: 0 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

9. Problemstillingerne, registrering, sted for sted. 9.0 Generelt om registreringen.

9. Problemstillingerne, registrering, sted for sted. 9.0 Generelt om registreringen. Kapitel 9 9. Problemstillingerne, registrering, sted for sted 9.0 Generelt om registreringen. Registreringen er udført fra kommunens nordre grænse og fortsætter mod syd. Nummereringen er ikke fortløbende.

Læs mere

Oversendelse af klager til Transportministeriet

Oversendelse af klager til Transportministeriet Til Transportministeren Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København H trm@trm.dk lb@trm.dk Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Oversendelse af klager

Læs mere

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 LANGELAND

Læs mere

Digesagen ved Næsby Strand

Digesagen ved Næsby Strand Til Digelag under Stiftelse (DuS) Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Digesagen ved Næsby Strand Orientering om interessetilkendegivelsen og den videre proces Slagelse

Læs mere

Helhedsorienteret kystplanlægning

Helhedsorienteret kystplanlægning Helhedsorienteret kystplanlægning Højvandsbeskyttelse af Korsør og Halskov bydel 18/03/2014 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Planlægning og gennemførelse af Klimatilpasset kyst- og højvandbeskyttelse

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved Hou Nordstrand (pkt 193)

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE DN s ØNSKER TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE Hvorfor har den eksisterende kystbeskyttelse ikke virket? Skader som følge af den individuelle kystbeskyttelse på kystens udvikling og æstetik? Erfaringer med

Læs mere

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Kystsikring Halsskov Informationsmøde for interessekendegivelse Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Dagens program 12:00 Velkomst - Hvorfor er vi her i dag? 12:05 Hvad er der sket? Hvor er vi nu? Hvad

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Vedtægt. for. Branderslev - Sandby Digelag

Vedtægt. for. Branderslev - Sandby Digelag Under henvisning til Skatteministeriets skrivelse af 22. december 1999, j. nr. 5.99-511-105, pålignes tinglysningsafgift 1.400,00 kr., idet heromhandlede vedtægt er etableret for at sikre den offentlige

Læs mere

VANDLØB VED LOUISENDAL

VANDLØB VED LOUISENDAL SKITSEPROJEKT: Natur og Miljø VANDLØB VED LOUISENDAL FÆLLEDVEJ 18, MARIAGER Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.02.11-K08-5-13

Læs mere

Der er udarbejdet skitser for tidligere kystsikringsanlæg. Skitserne findes som bilag til nærværende.

Der er udarbejdet skitser for tidligere kystsikringsanlæg. Skitserne findes som bilag til nærværende. Kapitel 7 7. Hvordan kan en kystbeskyttelse udføres? I det følgende gennemgås en række metoder som traditionelt finder anvendelse og kan tænkes myndighedsgodkendt. Der kan ikke peges på at en konstruktionstype

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

3. Beskyttelsesvision baseret på kystsikring

3. Beskyttelsesvision baseret på kystsikring 3. Beskyttelsesvision baseret på kystsikring Indholdet af nedenstående vision er en sammenfatning af gruppearbejdet, diskussionerne samt deltagernes afsluttende præsentationer på scenarieværkstedet i Kalundborg

Læs mere

Velkommen Tak for sidst

Velkommen Tak for sidst Velkommen Tak for sidst Digegruppemøde Højvandssikring af området ved Næsby Strand 20. juni 2014 Merete Hvid Dalnæs Dagens program 8:30-10:00 8:30 Velkomst 8:40 Gensidig præsentation 8:55 Status 9:20 Planlægning

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN.

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. BYPLANVEDTÆGT NR. 28. Skydebanevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Skydebanevej og grænsen mod Hasseris kommune. OKTOBER 1966. AALBORG

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån.

Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån. Lemvig Kommune Kommunalbestyrelsen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Ansøgning om fritagelse for betaling af garantiprovision ved optagelse af kommunegaranteret lån. Vejlby og Vrist Pumpelag er etableret i henhold

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Miljø og Natur Kystplan 2009

Miljø og Natur Kystplan 2009 Miljø og Natur Kystplan 2009 0. FORORD... 5 1. HVAD OMFATTER EN KYSTPLAN... 8 1.1 HVORFOR UDARBEJDE EN KYSTPLAN... 9 1.2 HVAD ER BEGRUNDELSEN FOR EN KYSTPLAN... 10 2. KYSTBESKYTTELSESLOVEN, GENERELT...

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Odder Å / Rævs Å Vådområdeprojekt 1 Odder Å / Rævs Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Odder Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand & Naturressource afdelingen

Læs mere

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej Notat Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse 25. november 2015 Projekt nr. 222226 Dokument nr. 1217926148 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af 1 INDLEDNING

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Kystsikring Halsskov Betalingsprincipper

Kystsikring Halsskov Betalingsprincipper Kystsikring Halsskov Betalingsprincipper Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen til de fremødte. Mødet handlede denne gang om betalingsprincipper.

Læs mere

Kortbilag 8 Randers Fjord.

Kortbilag 8 Randers Fjord. Kortbilag 8 Randers Fjord. Indhold: Randers Fjord (Århus amt) Side 02 Side 1 af 5 Randers Fjord Istidslandskab, Gudenåen og havbund fra stenalderen Danmarks længste å, Gudenåen, har sit udspring i det

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Sagsnr P-4-15

Sagsnr P-4-15 Jyllinge og Tangbjerg Digelag Dato xx. november 2016 Sagsnr. 01.16.00-P-4-15 TEKNIK, MILJØ OG ERHVERV VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Grundejerforeningen Godthaabsminde

Ekstraordinær generalforsamling Grundejerforeningen Godthaabsminde Ekstraordinær generalforsamling Grundejerforeningen Godthaabsminde København, 30. juni 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Information vedr. påbud om vejrenovering af Derbyvej 3. Valg af ny kasserer

Læs mere

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2533603 Ref. JNAL / 8LC 21. marts

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Peter Hyldegaard 6. marts 2016 1 Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Lovgivning Proces for godkendelse Digelag Lånegaranti Holdning til projektet

Læs mere

Kystbeskyttelse Mårup Kirke

Kystbeskyttelse Mårup Kirke Kystbeskyttelse Mårup Kirke 2007. SIC byggede en flot forstrand foran Mårup Kirke i perioden 1998 til 2005 Billedet er taget i sommeren 2003 og skrænten foran Mårup Kirke er grøn med vegetation. SIC Skagen

Læs mere

Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl

Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl. 14. 30 Der var indkaldt skriftligt til borgermødet jf. 3 i bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse. Fremmødet var som forventet

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Dato: 12. januar 2015 Sagsnummer: 12/11153 Forfatter: Tinne Stougaard Kystbeskyttelsesprojektets omfang Emne: Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Kystbeskyttelsen

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Ansøgning om regulering af vandløb

Ansøgning om regulering af vandløb Oplysninger om ansøger Ansøgning om regulering af vandløb Navn Adresse E-mail adresse Telefon nummer Sønderborg Kommune Land, By og Kultur Projekt & Anlæg Rådhustorvet 10 HCDu@Sonderborg.dk 88725606 Om

Læs mere

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres,

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres, Punkt 4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 2015-068073 Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

NØDPUMPESTATION ISHØJ HAVN VED

NØDPUMPESTATION ISHØJ HAVN VED NØDPUMPESTATION VED ISHØJ HAVN 1 Indhold 1. Baggrund for anlæggelse af nødpumpestation ved Ishøj Havn 2. Øvrige gennemførte projekter 3. Hydraulisk grundlag 4. Tidsplan 5. Design samt placering af nødpumpestationen

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND NOTAT OM KYSTENS TILBAGERYKNING VED NØRLEV STRAND OG VED NABOAREALER AUGUST 2015 Sag 1100018185 NOTAT Projekt Kysterosionen ved Nørlev strand Kunde Grundejerforeningen

Læs mere

Notat om oversvømmelsesbeskyttelse. Lungshave,Enø. ved Karrebæksminde. Notat er udarbejdet af Henrik Steinecke Nielsen Kyst-havneviden.

Notat om oversvømmelsesbeskyttelse. Lungshave,Enø. ved Karrebæksminde. Notat er udarbejdet af Henrik Steinecke Nielsen Kyst-havneviden. Notat om oversvømmelsesbeskyttelse af Lungshave,Enø ved Karrebæksminde Notat er udarbejdet af Henrik Steinecke Nielsen Kyst-havneviden September 2016 1. Indledning Notatet er udarbejdet til brug for Næstved

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse Måløv Erhvervspark - Hyldhøj Matr.nr. 7 bg og 10 ø Måløv

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag.

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Redegørelse, Bebyggelse, side 12: Af forslaget fremgår det at: Størrelsen på de arealer, som kan bebygges og bebyggelsernes omfang, er fastlagt for

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet.

De ekstra arealer, der inddrages fra Benløseparken har vist sig nødvendige for at kunne overholde serviceniveauet. BILAG 3 DET ALTERNATIVE PROJEKT Formålet med projektet er, at serviceniveauet for området bliver at opstuvning til terræn forekommer sjældnere end hvert 5. år i et fremtidigt klima samt at der kun sjældnere

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Strandvejen

Grundejerforeningen Strandvejen Grundejerforeningen Strandvejen Bisserup Slagelse kommune Kystteknisk vurdering af kysterosions og højvandsskader 2006 / 2007 Februar 2007 Undersøgelsens omfang og baggrund: Grundejerforeningen Strandvejen

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen Højvandsbeskyttelse af Halsskov Område 1: Granskoven Område 3: Strandvejen Område 2: Jægersvej-Søvænget- Værftet 06. Februar 2014 Af Jan Dietrich, NIRAS 08/01/2014 Halsskov 1 Inddeling i oversvømmelsesområder

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Dato: 20.9.2010 Dokumentnr. 08/00652-16 Sagsbehandler: Anna Louise Seiersbøl Østergaard Direkte tlf.nr.: 99 63 63 37 Deres reference: Kystdirektoratets bemærkninger

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt 1/7 Salmosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Roskilde Kommune har anmodet Orbicon A/S, Natur og Plan Roskilde, om at gennemføre

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

FORELØBIGE UDGAVE 3. UDGAVE

FORELØBIGE UDGAVE 3. UDGAVE Solrød kommune Teknisk Administration Solrød Center 1 2680 Solrød Str. Att.: Kifaya Sabri Muhouwas Bag Haverne 32 DK-4600 Køge Danmark Telefon +45 5664 5700 Direkte 5664 5761 Fax +45 5664 5701 FORELØBIGE

Læs mere