Digelaget Kobæk Strand under stiftelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digelaget Kobæk Strand under stiftelse"

Transkript

1 Digelaget Kobæk Strand under stiftelse Oplæg til højvandsbeskyttende diger Marts 2009

2 Rapporteringens baggrund og omfang. Højvandet i nov anrettede betydelige skader på sommerhusene og konferencecentret ved Kobæk strand. Især blev områdets sydlige dele ramt af oversvømmelse dette som en naturlig følge af, at de nordre arealer ligger en smule højere end de sydlige. Næsten alle 45 huse på Kobæk Sønderstrand blev skadede i Skadestatus for de øvrige områder er ukendt. Arealerne omfatter: - Nørre Strand 78 ejendomme - Langs Kobækvej Gyvelmosen 14 - Sønderstrand 45 - Plantagen 8 - Øster Strand Private ved Kobækvej 7 (uden forening) Summa: 274 ejendomme En gruppe beboere under Kobæk Sønderstrand har rettet henvendelse til M. S. rosbæk Aps Rådgivende Ingeniører, - idet ønskedes udført en afrapportering og indledende vurdering af højvandsproblemerne ved Kobæk. Beboergruppen har afholdt indledende møder med områdets 5 øvrige beboerforeninger, ligesom at Slagelse kommune har afholdt indledende møde med initiativ tager gruppen. M. S. Rosbæk Aps har henover årsskiftet 2008 / 09, for Slagelse kommune, udarbejdet en kystplan. Planen er endnu ikke offentliggjort. Resultaterne for kystplanen vil naturligt indgå i nærværende rapportering. Nærværende rapportering er udført efter rekvisition som privat aftale. Kyststruktur, landskab og kystudvikling. Kobæk strand er en større kystnær sommerhusbebyggelse. I området findes et konferencecenter samt diverse vejanlæg. Hele området er, geografisk set, én stor forlandsdannelse. Siden istidens slutning, for ca år siden, er der til stadighed pågået en materialevandring, væsentligt fra nordvest mod sydøst. Dette har ført til betydelige aflejringer omkring Kobæk Å. Sammenhængende hermed er vandspejlet steget. Men materialetilvæksten har haft den største vægt hvorfor resultatet i dag er én stor moderat udviklet kystbue fra lerskrænterne i nordvest til parallel mole indløbet til Skælskør i syd. Parallel molerne til Skælskør er således en nødvendig følge af disse materialevandringer, idet der også er, og har været gener med vedligeholdelsen af indløbet. Man ser den oprindelige istidsskrænt øst for Kobæk Sønderstrand. Landskabet vil opfattes som én stor, lav forlandsdannelse med perfekt sandstrand mod Storebælt. Bag en opskyllet strandvold (kote ca. 1,4) henligger landfladen i kote typisk 1 a 1,3 sydligst og 1,6 a 2,0 nordligst. Hele områdets hav bræmme er begroet med marine vækster, (marehalm, græsarter m.v.). Såvel nord som syd om hele det bebyggede område, skær der sig to vådområder ind i land, delvist bag om de beboede områder. Det Ndr. vådområde nærmer sig geografisk sammenløb med Skælskør Nor. Ved et højvande på 2,25 vil alle 6 områder samt ca. 10 huse i det vestlige Skælskør område (ved Skytteengen ) være berørt af højvandsgener. De to vådområder er begge Natura 2000 biotoper hvor byggeri også af diger, er svært tænkeligt. Biotopområderne går typisk under vand en a to gange pr. år.

3 Området gennemskæres af Kobæk Å der har sit udløb ved vejen mod stranden. Denne rende er forsynet med en afspærringskonstruktion mod havet, således at en pumpe i sommerhusområderne afpumper det østre vådområde. Området østre strand har to render der i sydgående retning afvander til Kobæk renden. Ved max højvande oversvømmes hele Kobæk vådområdet. Der er verserende planer for at etablere en genskabelse af Kobæk Sø (Skælskør kommune / Orbicon august 2006). Dette projekt opererer med søspejl kote 0,3 a 0,4. Kobæk områdets sikringsproblematik er omfattende, - idet et stort geografisk område berøres. Ligeledes må erkendes, at en nødvendig inddigning vil medføre diger såvel på hav som også på landsiden. Sommerhusområderne vil således alle skulle omdiges og vil da befinde sig som en Ø midt i et højvande. Kystudviklingen synes at være en fortsat arealtilvækst. Bedømt udfra Danmark før og nu vil man kunne udlede: - at kystlinien vokser udad i Storebælt med max ca. 0,45 m / år. Max ved Kobæk rendens udløb og nul på Ndr. / Sdr. flanke. - Dette modsvarer en materialetilvækst i størrelsesordenen 1500 m 3 /år. Dette tilkomne materiale slås af højvandsbølgerne op strandvolde, der desværre ikke er høje nok til at kunne tilbageholde højvandet. Man må herudfra forvente at funderingsforholdene for et digeanlæg vil være overvejende sandbund iblandet ferske / marine afsnørende bugter. Typisk vil der være en a to meter sand over mere dyndede partier / horisonter. Dybest vil man finde moræneler. To boringer 2007 fra Konferencecentret bekræfter dette til fulde. Der forventes således umiddelbart ingen egentlige blødbundsproblemer. Man må dog undersøge selve den kommende digeflugt for ukendte dyndlommer / eller rallede partier, idet begge jordarter kan være til gene. Højvandet 2006 og forslag til sikringsniveau. Højvandet 2006 var kote 1,80 (DVR 90) målt på Omø. Hvis man vil vælge at lægge 2006 højvandet til basis for et nødvendigt nyt diges højde, da fås: - højvande 2006 Kobæk : 1,80 - tillæg for 50 års vandspejlsstigninger : 0,25 - landsænkninger m.v. : 0,05 - Tillæg for en mulig samtidig bølges opstukkende effekt (Wave set up), skøn (nordvest styrke 19,4 m/s) : 0,15 - Tillæg for småbølger over strandvolden Bølgeopløb / overløbshensyn : 0,30 Forventet nødvendig digetop, kote : 2,55 Dvs. et forventet 50 års stillevandsspejl vil være kote 2,25 på havsiden og 2,10 på landsiden. På havsiden må diget øges til 2,55 af bølge / overløbshensyn. Nærmere detailberegninger kan hæve disse koter en anelse.

4 Man kan også vælge at anskue problemerne rent statistisk. Man vil kunne forvente udbetalt erstatning fra Stormflodsrådet hvis højvande kan betegnes som stormflod. Dette vil normalt være lig en overskridelse af et højvande der forekommer 1 gang pr. 25 år. Dette vil være et lavere udgangsniveau end ovenstående. Dertil skal lægges bølge set up og overløb, der nu beregnes som den maksimale storms bølge i værste retning, altså en teoretisk situation der ikke er forekommet før. De to angivne beregningsmetoder vil i øvrigt føre til nogenlunde samme resultat. De forventede klimatologiske betingede vandspejlsstigninger er p.t. til diskussion grundet den pågående klimakonference i København. Der diskuteres stigninger på 0,6 til mere end 1 meter inden år Dette overstiger de her angivne 0,25 m. Vi må, indtil videre, anbefale at fastholde de 0,25 m, lig ca. 0,5 cm / år som værende det nødvendige tiltag. Dette er da også lig hvad Kystdirektoratet anbefaler med henvisning til et bedste middeltal af et resultat af en tidligere klimakonference under FN. Skulle der fremkomme nye data, - da synes dette altså at kunne forøge digehøjden ved Kobæk strand 0 25 cm. Der er intet der tyder på fradrag. Vi kan i øvrigt oplyse, at disse klimatologisk betingede vandspejlsstigninger ikke mere er til diskussion. Vi kan måle stigningerne i størrelsesordenen 0,4 cm/år spørgsmålet er dog hvorvidt dette er nok, set over en længere årrække. Bølgernes påvirkninger er ret så minimale, men skal medregnes. Der er ingen egentlige strømningsproblemer for havstrømmen ligesom at vinderosion (fygning) ikke synes at være noget problem. Forslag til sikringsforanstaltninger. Digesikringerne ved Kobæk bør bestå i hensyntagen til: - Det regulære højvande tillagt bølgeopløb m.v. - Den tilladte mængde teoretiske overskylsvand / bølgefråd. - Nødvendig afdræning, evt. udpumpning over tid af bølgeoverløbsvand plus regn. - Nødvendige højvandsklapper / stigbord til aflukning af kloakker / åer der passerer områderne. - Det vil ikke være nødvendigt at sikre kysten eller digerne mod erosion. Man kan klare sig med simple græsbesåede jorddiger. Vi vil foreslå at beslutte et jorddige der generelt omslutter alle de beliggende områder. Digeforløbet er vist med fed, sort streg på vedlagte plan. Samme plan viser med rødt hvortil vandet vil stige hvis højvandet når kote 2,25. Med grønt er vist hvor terrænet er lavere end kote 1,0. Der er i Slagelse kommunes kystplan defineret en risikoklasse Klasse 4 er de områder hvor der er den største risiko. Kobæk strand - området falder ind under klasse 4. Dette skyldes, at der stedvist vil være ejendomme hvor ældre / svagelige vil være i alvorlig risiko ved bjergning i måske mere end (2,25 1,0) = 1,25 m koldt, stormfuldt vintervand. Risikoen er reelt tilstede, - den må ikke overdramatiseres, men ej heller tilsidesættes.

5 Punkt et vil en sådan højvandshændelse indtræffe meget sjældent. Punkt to, da vil man via / Slagelse kommune / Beredskabet kunne tænkes at være blevet advaret i rette tid. Punkt tre, da varer højvandets maksimum ikke over 4 6 timer hvorfor at man, i værste fald, vil kunne klare sig ved at placere sig f.eks. i bordhøjde. Disse betragtninger skal forstås som et forsøg på at nedtone tillæg til dramatisering af problemerne. Modsat er det vor opfattelse og anbefaling at området Kobæk strand pr. omgående bør beslutte sikringstiltag, alene grundet de væsentlige ejendomsværdier der er i spil. Ved gentagne erstatningssituationer kan det forventes at Stormflodsrådet, - på sigt, - vil kræve at området sikres. Digets fysiske form og placering. På områdets havside vil en placering ret vest for kystvejen være optimal. Nordligst må man gå ind i skoven / krattet og placere diget tættes muligt på de derværende matrikulære grænser. Skovejeren må gives erstatning. Digets nordflanke og nordøstside bør om muligt lægges lige uden for ejendommenes skelgrænse. Det ses af kortet, at man, - alternativt, - kunne tænke sig at lade diget forløbe fra Østre strand og ret mod nord til bakkerne tæt derved. Vi vil da krænke naturinteresserne i det nordlige Kobæk Å engdrag. Som de gældende naturlove administreres / håndhæves, da er det nær utænkeligt at få lov til at afspærre naturbeskyttelsesområdet. Dette gælder også såfremt man evt. ville forsyne et sådant nordgående dige med en klap der tillod vandet at strømme ind i vådområdet. Reglen er at man simpelt hen ikke må bygge i naturområdet. Som sådan, kan det endda frygtes at vi kan få problemer ved at få lov til at placere diget fysisk udenfor egen matrikel. I så fald må man betjene sig af en lodret spuns der placeres nøjagtigt i skel. Et lodret, spunset dige vil ikke berøre naturområdet. Diget kan afbrydes på henholdsvis nordsiden og sydsiden af adgangvejen til området, idet 2,25 m kurven træffes her. På delområde Kobæk Sønderstrand, må der også etableres et bagdige og vi løber ind i de samme restriktive areal anvendelsesproblemer, grundet det også her, naturbeskyttede strandengsområde. Det er åbenlyst det billigste og måske også det samlet set mest hensigtsmæssige, - at overveje en ansøgning om at gennemføre en digelinie fra Seas grundens sydøstre hjørne og kun ca. 100 m over til kystskrænten. Hvis denne løsning kan accepteres, da skal argumentationen være, at: - Det visuelt vil være en flottere naturoplevelse hvis alle skel mod haverne mod naturområdet blev holdt åbne dvs. en privat accept af evt. krav om ingen hegn, særlig beplantning etc. - Den eks, vej henover engen opgraves og naturgenoprettes som kompensation for det ny digeforløb. - Etablere en sydøstgående digelinie, enten kortest muligt, - eller som et jævnt buet fortsat forløb af kystdiget. - Diget kan i den korteste udgave, bestå af en lodret spuns med eller uden gangsti på toppen. Stien kunne være en mulighed for offentlig stiforbindelse fra Skælskør mod Kobæk. Man ville således kunne få en flot naturoplevelse når engdiget passeres syd om Sønderstranden.

6 - En kort østgående dige må forsynes med en større åbning der via en automatisk højvandsklap / stigbord sikrer at højvandet altid kan løbe ind / ud over naturområdet. - Naturområdet er d.d. mere tilgroet. Det kunne være et samhørende tiltag at foreslå, at digelaget udførte en vis naturgenopretning. Dette f.eks. via opgravning / frilægning af de tilgroede pril render. Det forekommer muligt at tænke i et kort østgående dige mod syd. Mod nord ved Østerstrand anses tanken for uigennemførlig. Området ved Skytteengen og den påtænkt reetablerede Kobæk Sø, - vil ikke naturligt være en del af sikringsområdet. Det foreslås derfor at undlade at inddrage disse ydre områder i det ellers fælles sikringsarbejde. Diget vil skulle opbygges som nedenstående skitse. Man anvender tilført ler og muldjord der besås. Et spunset dige kan udføres i stål, træ eller i nedgravede betonelementer.

7 Økonomi, overslag. Vi forestiller os én samlet udførelse. Det er tænkeligt at opdele diget i flere del områder i og med at ikke alle områder er lige udsatte. Overslaget er 2009 ultimo priser: - opstart mob / demob byggeplads : kr. - kystdige (kote 2,55) ~ 1680 m á 1750, - : kr. - Nordre / nordøstre dige (som jorddiger) 750 m á 1750, - : kr. - Sdr. bagdige som spunsvæg i skel 980 m á 3200, - : kr. - Pumpestationer / dræn hertil afløb : kr. - Højvands / stigbord ved Kobæk Å s indløb : kr. - Geotekniske boringer : kr. - Landinspektør m.v. tryksager : kr. - Formøder / partsfordeling / projektforslag / udlæg : kr. - Projektering / udbud / tilsyn Rådg. Ing. : kr. - Uforudseelige udgifter (blødbund, ukendte rør) : kr. - Erstatninger og særlig miljøvurdering : kr. summa : 10 mill. kr. plus 25 % moms, da : 12,5 mill kr. - ifald vi får lov til et kort sydøstre dige da reduceres anlægsudgifterne med (incl. moms) : 2,625 mill.kr. - ifald vi tvinges til spunset dige nord / nordøst da øges anlægsudgiften med (incl. moms) : 2,515 mill. kr. Dvs. minimum : 12,5 2,6 ~ 9,9 mill. kr. Maksimum : 12,5 + 2,5 ~ 15 mill. kr. Afhængigt af udfaldet af miljøvurderingerne.

8 Partsfordeling. Der er normalt ikke noget større problem at opnå enighed blandt lodsejerne om digets udformning og placering. Det store problem er at opnå en enighed om fordelingen af betalingen. Digebeskyttelse er en privat opgave og der en stort set ingen tilskudsmuligheder fra det offentlige. Det offentlige skal kun bidrage ifald der ejes offentlige bygninger eller såfremt der er væsentlige offentlige interesser i området. Alle der opnår en gavn tvinges via Kystbeskyttelsesloven til at deltage i betalingen. Digelaget / og dets Rådg. Ing. vil forhandle sig frem til en for områderne brugbar partsfordeling. Der er ingen lovkrav til en partsfordeling. Man skal blot finde frem til et fordelingsprincip som et overvejende flertal vil kunne acceptere og vel at bemærke, - også en partsfordeling som kommunalbestyrelsen kan acceptere og stadfæste. En mere detaljeret gennemgang af områdernes højdeforhold vil kunne give et svar på om man skal fordele bidrage efter hvilke højde (risiko) man er beliggende i. Man kan også sondre at ejendomsværdien eller ejendommens bebyggede m 2 skal være en fordelingsfaktor. Fordeling efter første række beliggenhed skønnes anvendelig, men et sådan bidrag bør være af mindre betydning. Alle har et grundlæggende ønske om at området sikres, dvs. at man kan vælge at fordele efter et ligeligt fordelingstal. Endeligt vil der være specielle lodsejere der må tildeles særbidrag, f.eks.: - Telekomminationsbokse - El bokse - Kloak / vand interesser - Vej interesser - Konferencecentret Vi skal som første oplæg indlede diskussionen for en partsfordeling med følgende forslag: - Overslagsmæssige udgifter, eksempelvist : 100 kr. - Samlede særbidrag vælges at udgøre : 10 kr. Rest : 90 kr. Som fordeles på parterne, idet der: - Fordeles ligeligt på alle parceller : 35 kr. - på første række : 5 kr. - efter bebygget areal : 20 kr. - efter koter : 30 kr. Summa : 90 kr. Det er spørgsmålet om en sondring efter koter er mulig, thi dette vil kræve en omfattende opmåling. Man kommer antageligvis ligeså tæt på en retfærdighed ved at sondre at områderne gruppevis bør tillægges én fælles kote.

9 Finansiering. Loven kræver at der, under kommunens administrative hjælp, etableres et digelag. Laget opstiller en vedtægt. Alle interessenter oplistes i vedtægten hvoraf også fremgår hvad hver lodsejer skal betale i henhold til den endeligt vedtagne partsfordeling. Denne partsfordeling gælder da også for alle fremtidige drifts og vedligeholdsudgifter. Drift og vedligeholdelse er erfaringsmæssigt ganske små beløb. Større diger etablerer en katastrofefond, - men Kobæk digerne skønnes ikke at nødvendiggøre opbygning af en sådan fond. Laget vil typisk optage et lån, bank eller kreditforenings lån over 30 år. Der kan normalt ikke stilles kommunegaranti, men via kommunens lovbefattede ret til inddrivelse af evt. gæld, da accepterer kreditgiverne erfaringsmæssigt lån uden videre. Hvis vi, meget indledningsvist, fordeler anlægsudgifter kr. 15 mill. incl. moms over alle implicerede parceller, da vil et typisk partsbidrag blive: kr. (centeret er sat til 20 huse) Med dagens lånerente vil dette betyde at der pr kr. s lån skal betales 332,-kr./måned i 30 år. Sagens videre gang. Kobæk strand digelag under stiftelse er vores oplæg til og opfordring til at parterne søger at organisere sig i et fælles digelag. Når et sådant fælles digelag kan siges at være reelt under stiftelse med henvisning til f.eks. en serie hensigtserklæringer da retter digelaget / - eller M. S. Rosbæk på vegne af laget, - henvendelse til Slagelse kommune, idet anmodes om at vurdere og starte sagen efter kystbeskyttelsesloven, en såkaldt kap. 1 sag. Slagelse kommune vil indledningsvist vurdere om der overhovedet er en sag før videre foretages. Derom hersker der ingen tvivl, sagen er reel. Kommunen vil derefter foranledige afholdt en møderække hvortil indkaldes en af digelagt udnævnt styregruppe samt evt. større særbidragsinteressenter. Når Slagelse kommune vurderer at der er en overvejende tilslutning til gennemførelse af et dige, da indkaldes til et afgørende møde hvortil alle parceller indvarsles. Det er meget vigtigt at sikre den overvejende flertalstilslutning før mødet. Ender mødet op i større uenighed, - da kan sagen falde til jorden alt efter kommunens vurdering. Erfaringsmæssigt er det uhyre svært at få genopstartet en sådan kuldsejlet sag. Derfor må man indstille sig på at det kan tage lang tid før passende enighed er til stede.

10 Tidsplan. Det er vanskeligt at opstille en egentlig tidsplan, men et bedste bud lyder: - Møderække med Slagelse kommune, slut tidligst : 1. september Kap. 1 møde : 1. oktober Udbud entreprenør : 1. november Udførelse slut : 1. april 2010 Det er således næppe muligt at tænke sig diget etableret inden vinteren Vi afventer digelagets indstilling til sagen. Vi deltager gerne i møde med de øvrige lodsejere, arrangeret enten af digelaget eller kommunen under kap. 1 sagen. Vi vil indskærpe at diskussionen bør gå på hvorvidt man vil være sindet at etablere et dige. Det rent tekniske / partsfordeling m.v. bør nedtones. Det gælder om at skabe en enighed før sagen går videre. Med venlig hilsen M. S. Rosbæk

9. Problemstillingerne, registrering, sted for sted. 9.0 Generelt om registreringen.

9. Problemstillingerne, registrering, sted for sted. 9.0 Generelt om registreringen. Kapitel 9 9. Problemstillingerne, registrering, sted for sted 9.0 Generelt om registreringen. Registreringen er udført fra kommunens nordre grænse og fortsætter mod syd. Nummereringen er ikke fortløbende.

Læs mere

Miljø og Natur Kystplan 2009

Miljø og Natur Kystplan 2009 Miljø og Natur Kystplan 2009 0. FORORD... 5 1. HVAD OMFATTER EN KYSTPLAN... 8 1.1 HVORFOR UDARBEJDE EN KYSTPLAN... 9 1.2 HVAD ER BEGRUNDELSEN FOR EN KYSTPLAN... 10 2. KYSTBESKYTTELSESLOVEN, GENERELT...

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Klimaændringerne og nye diger på Reersø

Klimaændringerne og nye diger på Reersø Klimaændringerne og nye diger på Reersø Projektbeskrivelse September 2009 revideret dec. 2009 Side 1 Ansvar for et bedre klima Interviewer: Kathrine Schmeichel: I er enige om, at den menneskeskabte, forøgede

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

Jeg vil gerne indlede beretningen med at takke for, at så mange er mødt frem til vores første ordinære generalforsamling.

Jeg vil gerne indlede beretningen med at takke for, at så mange er mødt frem til vores første ordinære generalforsamling. Beretning for Vrist Pumpelag, perioden nov. 2011 april 2012. Jeg vil gerne indlede beretningen med at takke for, at så mange er mødt frem til vores første ordinære generalforsamling. Vi har i år valgt

Læs mere

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet

Læs mere

HØJVANDSSIKRING I NÆSBY STRAND SKITSEPROJEKT

HØJVANDSSIKRING I NÆSBY STRAND SKITSEPROJEKT Til Slagelse Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2015 HØJVANDSSIKRING I NÆSBY STRAND SKITSEPROJEKT HØJVANDSSIKRING I NÆSBY STRAND SKITSEPROJEKT Doc. No: 1100011580-04-001 Revision 2 Dato 2015-01-08

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Oplæg til højvands- & stormflodssikring af sommerhusområderne Hyllingeris og Skuldelev huse.

Oplæg til højvands- & stormflodssikring af sommerhusområderne Hyllingeris og Skuldelev huse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 (Omtryk - 13-03-2014 - Bilag vedlagt) L 138 Bilag 22 Offentligt (01) 2014 Oplæg til højvands- & stormflodssikring af sommerhusområderne Hyllingeris og Skuldelev

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Baggrundsmateriale til Borgertopmøde om klimatilpasning

Baggrundsmateriale til Borgertopmøde om klimatilpasning Baggrundsmateriale til Borgertopmøde om klimatilpasning Lørdag den 5. marts 2011 kl. 9.30 16.00 I Kalundborg Hallerne Kære borger i Kalundborg Kommune, tak fordi du vil deltage i borgertopmødet om klimatilpasning.

Læs mere

Teknik og Miljø 2014. Tude Ådal. Lodsejerhøring

Teknik og Miljø 2014. Tude Ådal. Lodsejerhøring Teknik og Miljø 2014 Tude Ådal H V I D B O G Lodsejerhøring Forsidefoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Projektforslag for Tude Ådal Slagelse kommune har i samarbejde med de berørte lodsejere udarbejdet

Læs mere

Århus Kommune. Digekontrol Risskov

Århus Kommune. Digekontrol Risskov Århus Kommune Digekontrol Risskov ÅRHUS KOMMUNE DIGEKONTROL RISSKOV Rekvirent Århus Kommune att. Henning Hermansen Natur og Miljø Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C 89 40 40 33 57 17 87 02 he@aarhus.dk Rådgiver

Læs mere

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger.

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger. NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 2) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2027981 Ref. JNAL / 8LD NOTAT - Redegørelse og anbefalinger til sikring mod stormflod 8. januar 2015 Byrådet vedtog

Læs mere

Indhold. Klimatilpasningsplan april 2013 DEL 1 - KLIMATILPASNINGSPLANEN. Del 2 BILAG

Indhold. Klimatilpasningsplan april 2013 DEL 1 - KLIMATILPASNINGSPLANEN. Del 2 BILAG DEL 1 - KLIMATILPASNINGSPLANEN Klimatilpasningsplan april 2013 Del 2 BILAG Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Kommuneplantillæg for Klimatilpasning... 4 Forudsætninger for kortlægningen... 6 De kommende

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplan 2014-2017 Kommuneplantillæg nr. 7 DEL 1 Vedtaget af byrådet den 29. september 2014 DEL 1 - KLIMATILPASNINGSPLANEN Forslag til Klimatilpasningsplan juni 2014 Del 2 BILAG Indhold Forord...

Læs mere

NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark

NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark Plan og Udvikling Sagsnr. 242772 Brevid. 2090938 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark 26. maj 2015 Lokalplan 612 for

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Forslag til Risikostyringsplan for Odense Fjord

Forslag til Risikostyringsplan for Odense Fjord Forslag til Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015 2021 1 Vi ser Odense Fjord som en ressource og en vigtig del af udviklingen for kommunerne omkring fjorden. Tidlige investeringer i klimatilpasningsløsninger

Læs mere