Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år"

Transkript

1 Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år Nogen indeklemt husmand var det ikke, der tørlagde Stokkeby Nor på Ærø i Ideen blev ej heller født i den nationale panik efter det tragiske krigsnederlag i Den krig udspillede sig først otte år senere. Den samtidige inddæmning af Gråsten Nor fem kilometer længere mod øst har sandsynligvis haft betydning for landvindingsiveren på Ærø, men hvilken af de to projektmagere Biering eller Steenstrup, der først fostrede ideen, fortaber sig i det dunkle. Om de inspirerede hinanden eller konkurrerede, vides heller ikke. Det sidste er mest sandsynligt, når man tager begge d herrers stejle natur i betragtning. Stokkeby-projektet var vellykket i den forstand, at det faktisk lykkedes at tørlægge noret, men på det menneskelige plan skabtes der megen bitterhed og ufred, ikke mindst af initiativtageren selv. Ejendommeligt nok var det ikke blot de første fem årtier under Birger Nicolaj Eg Steenstrup ( ) var søn af en sognepræst i Thy, og bror til den verdensberømte naturforsker Japetus Steenstrup. Han blev uddannet cand. jur. og cand. polit., og var ivrig Venstrepolitiker og mangeårig Rigsdagsmand for Ærø. I de første år stod han Højre nærmest, men efter 1873 bevægede han sig mere og mere i retning af Venstre. Ifølge en af datidens skarpeste politiske kommentatorer var Steenstrup ingen respekteret rigsdagsmand, og»hans omslag fremkaldte ikke sorg hos Højre og vistnok heller ikke stor glæde hos Venstre«. Foto: udlånt af Else Steenstrup. den iltre ejermand, der bærer præg af uro og mange konflikter, men de samfulde første 100 år af inddæmningens levetid. Initiativet i 1856 kom ikke fra en indfødt ærøbo. Det blev taget af overretsprokurator Birger Nicolai Eg Steen strup, og han var født så langt væk fra Ærø som i Hillerslev i Thy. En enkelt kilde hævder, at der var»fem mænd«om initiativet, men formentlig forholder det sig sådan, at Steenstrup kom i akut pengenød hen mod afslutningen af arbejdet, så han måtte invitere nogle lokale med som kompagnoner. I alle bevarede dokumenter og beretninger om inddæmningens første årtier er det Steenstrup, der fører sig frem som både initiativtager og ejer. Projektet omfattede en 1000 meter lang dæmning mod havet med en kronekote på 12 fod (3,75 meter) over daglig vande. Den var forsynet med en sluse, der modtog vandet fra en 3500 meter lang landkanal og en 1400 meter lang hovedafvandingskanal. Selve afvandingen af noret fandt sted til hovedkanalen gennem fem åbne kanaler på tilsammen 2220 meter. Pumpeanlægget, der skulle lænse vandmasserne ud i havet, var anlagt i inddæmningens vestre side og bestod af en 4-vinget, 34 alen (21 meter) stor hollandsk mølle med vandsnegle. Møllen stod ikke ved slusen i selve dæmningen, men var placeret omkring 700 meter inde i noret, hvor hovedafvandingskanalen løb sammen med landkanalen. En regning fra smeden H. Christensen i Ærøskøbing, dateret 16. august 1876, viser, at der var to»pumper«installeret, en stor og en lille. Begge var formentlig at typen»archimedes snegl«, hvor en metalskrue i et støbt rør hæver vandet op. De første år efter inddæmningen blev der dyrket kartofler bag dæmningen. Et arbejde, der tærede hårdt på Stokkeby Nor Lavvandet nor på ca. 100 hektar, to kilometer vest for Ærøskøbing. Inddæmmet og pumpet tørt efter Benævnes»Borgnæs Dal«i 1800-tallets kortserier. Grusgravning og losseplads i nordøstlige hjørne har delvis ødelagt et gammelt borganlæg, Borret, muligvis fra vikingetiden. Indgår i Natura 2000 område nr. 127 som en del af Det Sydfynske Øhav. Udpeget som potentielt lavbundsområde af Ærø kommune. Dybeste punkt i det inddæmmede område ligger 1,7 meter under daglig vande. Kortene er fra 1783, 1890 og Ærø kommune. Koordinater: , Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år KJELD HANSEN DET TABTE LAND FYN 1

2 kræfterne hos de»arbejdskoner derude, som sankede op fra tidlig morgen til sen aften i kulde og blæst«. Sådan skriver ærøboen Hans Keld Kristensen i 1999 i sine erindringer om Stokkeby Sogn og fortsætter:»mange blev totalt ødelagte; min mor fortalte, at en nabokone til gården også var med; hun og nogle flere begyndte at drikke snaps for at holde varmen. Hun havde aldrig drukket før, men blev dranker til sin død«. Ilter, bitter, pirrelig og arrogant Overretsprokurator Birger Steenstrup var en kendt og formentlig vellidt skikkelse på Ærø. Han blev øens første rigsdagsmand ( ), og var også i en årrække formand for øens landboforening. Han mindes af ærøboerne som både»vidtskuende«og»initiativets forkæmper«og som»øens uforfærdede talsmand«. Uden for Ærø blev han derimod betragtet som både besværlig og kværulantisk. Takket være redaktør Henrik Jakob Wulff ( ) eksisterer der et På denne mindesten overfor kirken i Ærøskøbing hyldes Birger Steenstrup som»ærøs vidtskuende folketingsmand ( )Initiativets forkæmper«og»øens uforfærdede talsmand«. Efter nederlaget i 1864-krigen blev Ærø, der hidtil havde været administreret sammen med Slesvig, inddraget under kongeriget og øens første talsmand blev Birger Steenstrup. Mindestenen er rejst i Foto: forfatteren, 17. marts ganske nærgående portræt af Steenstrup, og det fremstiller rigsdagsmanden som en særdeles usympatisk person. Beskrivelsen er medtaget i bogen»den danske Rigsdag«, der rummer politiske portrætter af samtlige medlemmer fra årene Bogen var skrevet af Wulff, som var cand. jur. og en erfaren journalist, der havde været medstifter af Jyllands-Posten. Wulff lagde imidlertid ikke fingrene imellem i sine beskrivelser:»steenstrup hører uden modsigelse til de mest usympatiske politikere, vi kender herhjemme. Både hans person, hans væsen, optræden og anskuelser virker i en ualmindelig grad frastødende. Han er ilter, bitter, pirrelig og arrogant, og når det går rigtig varmt til, taber han aldeles herredømmet over sig selv.«redaktør Wulff ( ) var kommet til København i 1873 som medarbejder ved Dagbladet, men tiltrådte i 1877 som redaktør af Folkets Avis, indtil den lukkede i I var han fuldmægtig ved Landhusholdningsselskabet, og i årene redigerede han Nationaltidendes landbrugsstof med stor kyndighed. Wulff var aktiv højremand, hvad hans politiske portrætter bar tydeligt præg af, ikke mindst beskrivelsen af den frafaldne højremand Steenstrup:»Så er der to særlige sager, der har gjort Steenstrups navn bekendt, nemlig den ærøske arvesag og Stokkebynorsagen. Med en utrættelighed, der var en bedre sag værdig, har Steenstrup gang efter gang bragt disse to aldeles specielle spørgsmål frem for Rigsdagen, stadig dog med et meget sørgeligt resultat. Den indviklede arvesag har, som tidligere berørt, Justitsminister Nellemanns og Højsteretsassessor Smiths klare argumentation gjort det af med; men Stokkebynorsagen spøgede atter i sidste Rigsdagssamling, og der blev afgivet en udvalgsbetænkning, om hvilken der går allehånde rygter, men udover rygterne kommer man vel næppe; thi selve betænkningen skal på en mærkelig måde være forsvunden. Dette spøgelse vil rimeligt nok atter rejse sig. Hvad der gør Steenstrups ihærdighed i disse sager endnu mindre tiltalende, er at han skal være stærkt personlig interesseret i dem begge.«overretsprokurator Birger Steenstrup havde opført ejendommen Borgnæsdal i 1860, Han boede ikke selv på gården, men i Vestergade 44 i Ærøskøbing. Sønnen Jens Kraft bestyrede ejendommen frem til Familien bestod af 10 børn, blandt dem Erik Steenstrup ( ), der kom til at yde en betydningsfuld indsats for landvindingssagen på nationalt plan. Gift og galde Overretsprokurator Steenstrups utrættelig kamp var blevet indledt efter århundredets største stormflod, der skyllede hærgende gennem de danske farvande november Oversvømmelserne medførte voldsomme ødelæggelser i Stokkeby Nor, hvor lodsejerne led betydelige økonomiske tab. Også Steenstrup blev ramt, men skal man tro hans egen beretning, led han faktisk større skade som resultat af den helt utilstrækkelige økonomiske erstatning, han modtog efterfølgende.»sagen«medførte årelange kvaler for overretssagføreren, der foretog en lang række henvendelser til især ministre og kollegaer i Rigsdagen i forsøg på at opnå økonomisk kompensation. Blandt Steenstrups efterladte papirer findes udkastet til et lovforslag»om lån til Interessenterne i Stokkeby Nor på Ærø«. Lovteksten var ganske kort og sålunde lydende:»finansministeren bemyndiges til af statskassen at udlåne til interessenterne i Stokkeby Nor kr.«. Loven blev aldrig til noget. I en otte siders pamflet, som Steen- 2 DET TABTE LAND FYN KJELD HANSEN Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år

3 strup lod bogtrykke i 1899 for egen regning, opremses de forløbne 27 års uretfærdigheder, som var overgået ham på grund af oversvømmelsen af Stokkeby Nor i Pamfletten»Hvorledes en Agrar kan behandles af Juristeriet og Storpolitiken«giver et farverigt indtryk af Steenstrups forbitrede kamp for at få en større bid af erstatningsbeløbet efter stormfloden. Her følger nogle uddrag. Først indledningen:»straks efter stormfloden 1872 beordrede indenrigsministeriet skaden alle vegne takseret. Den mig overgåede skade var umulig at bedømme straks og blev derfor i det blå og af selve taksatorerne bagefter erklæret for pinegal og flere gange for lav, men dette har centralkomitéen aldrig villet tage hensyn til, men er gået efter den gale taksation.«dette var omdrejningspunktet for den årelange sag. Steenstrup mente ikke, han havde fået den erstatning, han havde krav på. Og det var ikke bare småpenge, han følte sig snydt for:»mit tab ved denne behandling af stat og centralkomité var efter den halve erstatning, der i almindelighed gaves til de af stormfloden hjemsøgte, kr. i året 1873, en kapital, der nu med renter og renters renter er ca kr., og lægges dertil det tab, jeg led ved, som ruineret mand at tabe kredit og tiltro overfor banker og sparekasser og ved at gå glip af kurateller og lignende juridiske forretninger, samt omkostningerne ved den masse processer, jeg for at undgå ødelæggende tvangsauktioner og konkurs var nødt til at føre, er tabet langt over kr. [6,6 mio. kr. i 2011-værdi].«Steenstrup var ikke i tvivl om årsagen til den helt urimelige behandling der var tale om en politisk hævnakt:»spørges der, hvorfor der handledes således mod enkeltmand, er svaret efter foreliggende kendsgerninger, at det var rent ud af politiske grunde. Tidligere redaktør H. Wullfs bog: Rigsdagsportrætter 1882 skildrer ikke en eneste rigsdagsmand med så fanatisk bitterhed og antipati, som netop mig, og hvorfor? Rent ud kun for det berettigede angreb fra min side mod højrepressen i 1870, der endte med Højrereferenternes fjernelse fra folketinget og deres afstraffelse og skærpede straffebestemmelser for angreb på rigsdagsmænd. Altså elleve år efter Den 16-årige Erik Steenstrup stager rundt i en robåd med tre søskende i det vandfyldte Stokkeby Nor i foråret Forældrene, Jens Kraft og Alice Christiane, ser til fra land sammen med tre af de øvrige børn. Foto: udlånt af Else Steenstrup. sammenstødet spyr hr. Wullf endnu gift og galde. Under mine processer ved højesteret, endnu kun to år tilbage, mærkede man endnu den samme luftning, altså endnu 27 år efter sammenstødet.«helt ladt i stikken var Steenstrup nu ikke blevet. Han havde fået sin del af stormflodsmidlerne, omend ikke så meget, som han altså følte sig berettiget til. Imidlertid havde han også fået en ikke ubetydelig skattelettelse. Det fremgår af en korrespondance med Indenrigsministeriet, der opbevares i Rigsarkivet. Da ministeriet for hertugdømmet Slesvig i marts 1855 havde udstedt koncessionen på inddæmningen af Stokkeby Nor, medfulgte der 20 års skattefrihed for det nyvundne land. Steenstrup og de øvrige lodsejere ansøgte om en ny skattefri periode på 20 år, da den første periode udløb i Det skete med direkte henvisning til de store tab efter stormfloden tre år tidligere. Indenrigsministeriet bevilgede en ny skattefri periode, men kun for 10 år, og da den udløb i 1885, blev der Dette billede er taget fra den vestlige ende af dæmningen og kan formentlig dateres til 1930 erne. Man ser mod syd, og vejen i højre side i billedet hedder Strandhuse. Hvor trærækken slutter, er der et sving, derfra hedder vejen Præstens vej og fører op til Tranderup kirke og Vindeballe kro. Foto: Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv. Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år KJELD HANSEN DET TABTE LAND FYN 3

4 Interessen for landvinding levede i Steenstrupfamilien gennem flere generationer. På billedet ses Birger Steenstrups barnebarn, Erik Steenstrup (th.), som satte et markant præg på landvindingssagen i hele Danmark. Født i 1893, tog eksamen som cand. polyt. i 1919 og blev umiddelbart efter ansat hos Hedeselskabet. Fra 1941 til pensioneringen i 1961 var Erik Steenstrup udlånt fra Hedeselskabet til Statens Landvindingsudvalg som sekretær. Han varetog det betydningsfulde arbejde med at gennemføre mere end 1600 statsstøttede landvindingssager for hektar og en samlet udgift på flere milliarder nutidskroner. De øvrige personer på billedet kendes ikke. Foto: udlånt af Else Steenstrup. sagt nej til yderligere fritagelse. Herredsfogeden på Ærø blev pålagt i et brev af 23. december 1885 at foretage den»fornødne bekendtgørelse«af afslaget. Ud fra det foreliggende materiale er det ikke muligt at afgøre, om Steenstrup rent faktisk blev udsat for politisk forfølgelse, fordi han havde angrebet Højre tilbage i 1870, eller om han virkelig var en»i en ualmindelig grad frastødende«person, som skildret af redaktør Wulff. Blandt ærøboerne nød Steenstrup stor anseelse, hvis man skal tro den nekrolog, Ærø Avis bragte 4. februar Dagen før var Steenstrup afgået ved døden, formentlig på grund af kvæstelser efter et fald nogle dage forinden. I nekrologen blev der dog ikke lagt skjul på, at Steenstrup havde været en kontroversiel skikkelse:»der har stået kamp om den afdøde, kamp om navnet B. Steenstrup. Han var en stout mand med vældig energi og jernvilje, men han var tillige en åben og ærlig natur, der uden at blinke for høj eller lav uforbeholdent sagde sin mening rent ud. Igennem et par valgperioder repræsenterede han Ærøkredsen i Folketinget, først nærmest som repræsentant for højre, senere som venstremand. B. Steenstrup har gennem sin private som store offentlige virksomhed, således bl.a. som mangeårig formand for Ærø landboforening, indskrevet sit navn på lødig måde i Ærøs historie. Vi sænker vort flag til ære for den gamle hædersmand. Fred være med hans minde!«bemærkelsesværdigt er det i denne sammenhæng, at Steenstrups indsats for inddæmningen ikke nævnes med et eneste ord. Hedeselskabet ankommer Det næste årti forløb uden større konflikter. På årets generalforsamling i I/S Stokkeby Nor i 1920 på Vindeballe Kro nævnes det, at der er problemer med centrifugalpumpen i møllen (to år senere måtte den udskiftes). Desuden skal det være slut med at tøjre heste og kreaturer på dæmningen. De store dyr ødelægger grønsværen, hvorimod får stadig kan gå an. Nok så alvorligt er det, at både lodsejere, kommuner og private graver grus i stigende omfang»foran og på dæmningen«. Det truer selve norets sikkerhed, og man enes om at søge forbud mod»enhver fjernelse af grus, sten, sand eller ler fra strandbred og forstrand, også for ejerne, og hvad heller ikke bør tillades kommunerne«. Nogen let sag var det ikke at få standset den skadelige grusgravning. I 1923 bemyndiges bestyrelsen derfor til at»handle efter bedste skøn med hensyn til fuldstændigt forbud mod grusgravning eller anbringelse af markeret grænse med pæle ved en offentlig autoritet (Kystkommissionen)«. I de første år af 1920 erne var der opstået en stemning blandt lodsejerne for at få forbedret afvandingen. Man bad derfor datidens dominerende entreprenørfirma, Hedeselskabet, om at foretage et gennemsyn af noret og eventuelt fremkomme med forslag til en udvidelse af pumpeanlæggets kapacitet. Bestyrelsen ville derefter sende to mand på en rejse for at se på udtørringsanlæg i stil med det, som Hedeselskabet måtte anbefale. Første Verdenskrig skabte en givtig efterspørgsel på landbrugsvarer, så bønderne på Ærø såvel som i resten af det neutrale Danmark havde tjent så godt, at de kunne investere i bedre dyrkningsforhold. Hedeselskabet besigtigede forholdene 17. oktober 1924 og foretog en nærmere undersøgelse af pumpeanlæggets ydeevne 10. november samme år. Resultaterne af selskabets undersøgelser forelå 3. januar Her er et sammendrag: Under den tyske besættelse cyklede geografen Einar Storgaard ( ) rundt i landet for at fotografere de mange inddæmninger, der var hans fagspeciale. Her er tre af hans fotos af Stokkeby Nor. Øverst ses samme motiv som vist tidligere fra 1930 erne, men nu med elmaster ned langs Strandhuse. I midten ses møllen fra vest mod øst, og nederst er motivet den træløse dæmning set fra vest mod øst. Fotos: Einar Storgaard, DET TABTE LAND FYN KJELD HANSEN Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år

5 Sådan tager dæmningen sig ud i dag, set fra samme position som på Storgaards foto fra 1941 (se nederst side 4). I den anden ende af dæmningen lå der fra 1950 og frem en åben kommunal losseplads i»saltsøen«bag dæmningen. Her foretog man afbrænding af alskens affald, hvorfra en stinkende røgfane bredte sig ud over landskabet. Sidst i 1970 erne blev lossepladsen lukket og indkapslet i jord. Hvad der siver af»safter«fra dette deponi til den rest af søen, der stadig støder op til kommunens areal, kan man kun gætte på. Det er ikke noget, man måler på, ifølge miljøchefen i Ærø kommune. Man fandt at det gamle pumpeanlæg med den fire-vingede, hollandske pumpemølle var»for så vidt tilfredsstil lende, idet det har en stor ydeevne og ikke fordrer nogen uforholdsmæssig stor vind styrke for at gå i gang, og da møllen er i en ganske udmærket og velholdt stand, synes det ( ) ret urimeligt at kassere den«. Et nyt anlæg ville koste kr. ( kr. i 2011-værdi) og i drift og vedligeholdelse være 650 kr. ( kr. i 2011-værdi) dyrere om året. Også de værdier, der ikke lader sig måle i kroner og ører, var medtaget i opgørelsen. Ifølge Hedeselskabets rapport var herlighedsværdien prikken over i et i noret. Eller som det blev formuleret af ingeniøren fra kulturteknisk afdeling i Slagelse:»Når hertil kommer værdien af den land skabelige pryd, som den gamle mølle er for egnen, synes det i dette tilfælde rimeligt at beholde den.«sammenfattende lød konklusio- nen, at man burde undersøge om»arealernes vandlidenhed«virkelig stammede fra manglende pumpekraft. I bekræftende fald kunne det så anbefales at beholde vindmotoren og supplere denne med en ekstra centrifugalpumpe med råoliemotor til kr. ( kr. i 2011-værdi). Sådan blev det. På 1925-generalforsamlingen valgte man at følge Hedeselskabets anbefaling. Man fortsatte med det gamle pumpeanlæg. Mere pumpekraft Året efter blev bestyrelsen dog bemyndiget til at gå på jagt efter en råoliemotor, og på en ekstraordinær generalforsamling samme sommer vedtog man at indkøbe en traktor til at supplere pumpeanlægget. Den skulle sættes i gang efter 1. april, og vandet holdes nede i grøfterne frem til 1. oktober. Om sommeren skulle den Bit terhed og ufred pr ægede Stokkeby Nor i 100 år stå under en skærm og om vinteren på Borgnæsdal. I foråret 1927 sættes traktoren straks i gang med at pumpe, men den fungerer tilsyneladende ikke tilfredsstillende, eller også er den for besværlig at køre med. I hvert fald beslutter generalforsamlingen, at den skal søges ombyttet med en stationær motor. På samme generalforsamling vedtages et forbud mod indsamling af æg, som man agter at annoncere i de lokale blade. I 1928 tilbyder Rise Elektricitetsværk ved E.H. Petersen at ombytte traktoren med en stationær 20/24 Hk Alliance råoliemotor for en byttepris på 2880 kr. ( kr. i 2011-værdi). Ikke billigt, men de fremmødte 18 medlemmer af interessentskabet vedtog tilbuddet, som man ville finansiere ved at optage et lån på 4000 kr. Så ville der også være lidt penge til eventuelle påløbende udgifter. Man ansatte desuden en motor- og KJELD HANSEN DET TABTE LAND F YN 5

6 Det oprindelige afvandingsdesign i Stokkeby Nor ses stadig med det lille hvide pumpehus, hvor den centrale afvandingskanal møder landkanalen langs Strandhuse. Billedet er taget fra vest og ude mod øst ses Ærøskøbing og Lilleø-bugten. Foto: Fyns amt, årstal ukendt. møllepasser til en årsløn på 725 kr. ( kr. i 2011-værdi). Jobbet gik til Chr. Hansen i Strandhusene, som for det beløb skulle føre tilsyn med digerne langs kanalerne og holde dem tætte, passe vandskodderne mod havet, saltsøen og landkanalen samt tjære møllen og udnytte vindens kraft mest muligt. På generalforsamlingen i 1929 er stemningen god, og man vedtager at søge noret tørlagt hele året rundt, hvis det er muligt med den nye motor. I det næste tiår er der atter nogenlunde fred og ro omkring noret. Vigtigste begivenhed er, at møllen får nyt kronehjul og taget repareret i Først i besættelsestidens andet år trækker det atter op til ufred og konflikt. Ny mand på Borgnæsdal I begyndelsen af marts 1941 skrev lodsejerudvalget i Stokkeby Nor til Hedeselskabet i Odense. Nu skulle der lægges en plan for sænkning af vandstanden. Hensigten var at få gennemført en 6 DET TABTE LAND F YN KJELD HANSEN total renovering af afvandingsanlægget som landvindingsarbejde, stod der i brevet, og man forventede et statstilskud på 2/3 af udgifterne og resten som lån med tre års rente- og afdragsfrihed og 7,7 pct. rente i 20 år. Det var den netop vedtagne landvindingslov fra november 1940, der skulle holde for med betalingen. Forslaget burde omfatte»en ordning af afvandingskanaler, vedligeholdelse af landkanaler samt med hensyn til hel eller delvis overgang til elektrisk drift af pumpestationen«. Lodsejerudvalget erklærede sig villig til at afholde Hedeselskabets direkte udgifter, uanset om projektet blev godkendt på en senere generalforsamling eller ej. Den erklæring skulle der komme til at stå stor strid om. Henvendelsen var underskrevet af Andreas Nymann Andersen, som nu var formand for lodsejerudvalget. Andersen var blevet indvalgt i bestyrelsen i 1932, efter at han havde købt Borgnæsdal i Hedeselskabet tog fat på opgaven i løbet af efteråret. Der blev indkøbt matrikelkort og målebordsblade, men man kom først i gang med feltarbejdet i maj Til gengæld tog indsatsen fart i første halvdel af juni med et større antal rejser og adskillige besøg i noret. Hele 87 arbejdstimer a 2,50 kr. nåede det at blive til, før I/S Stokkeby Nor pludselig slog bak og stoppede arbejdet.. I et håndskrevet brev, dateret»borgnæsdal «, blev Hedeselskabet anmodet om at»standse opmålingen af Stokkeby Nor«. Lodsejerne havde netop afholdt generalforsamling, hvor det var blevet besluttet at antage en entreprenør og sætte arbejdet i gang.»de har påbegyndt med 10 mand. I/S så sig ikke i stand til at vente så længe«, stod der som forklaring i brevet, der var underskrevet»med agtelse«af A. Nymann Andersen. Hedeselskabet var fyret på gråt papir, og en lokal entreprenør havde allerede påbegyndt et projekt blot seks dage efter Hedeselskabets seneste feltbesøg i noret. Og intet kunne rokke ved denne beslutning, selvom den betød et farvel til statsstøtten. I et brev af 30. juni 1942 bekræftede Hedeselskabets afdelingsleder Frode Bit terhed og ufred pr ægede Stokkeby Nor i 100 år

7 Ebert, at forundersøgelsen var stoppet, men kun med stor beklagelse, da»vi mener, det under hensyn til de gode tilskuds- og lånebetingelser, ville have været fordelagtigt for interessentskabet at få gennemført en rationel ordning af afvandingsforholdene«. Brevet sluttede med den lakoniske meddelelse, at afdelingens udgifter var løbet op i 534,80 kr. ( kr. i 2011-værdi), som man udbad sig tilsendt på det vedlagte girokort. Så var den sag tilsyneladende afsluttet. Vil ikke betale Men der kom intet girokort. Et halvt år senere, 15. januar 1943, rykkede Hedeselskabet for sine»534 kr. 80 øre«, som man»venligst, at hensyn til regnskabets afslutning, omgående«bad om at få tilsendt. Fem dage senere svarede Andreas Nymann Andersen, at han fandt beløbet en»urimelig stor betaling«, og begrundede dette med at»så vidt mig bekendt har der været to mand i tre dage plus de halve rejsepenge, da hele betalingen til rejsen vel ikke kan falde på Stokkeby Nor, da Hedeselskabet havde andet arbejde på Ærø«. Et halvt år senere vendte Hedeselskabet tilbage med en specificeret Så prosaisk tager pumpehuset sig ud i vore dage. Det er placeret nogenlunde samme sted, som den hollandske pumpemølle stod i knap hundrede år. Alt taler for, at Stokkeby Nor kan have været en velbevogtet handelsplads fra vikingetiden, og at indsejlingen har været bevogtet fra det borganlæg, Borret, hvis søndergravede ruiner stadig ses indenfor dæmningens østre ende. I Atlas Danicus fra 1677 er der ved Borret tegnet et borganlæg på ca. 68 x 61 meter, hvor»en Iordvold findis på en liden holm i Vandet kaldis Stylteborg«, skriver Resen. Beskrivelsen gælder formentlig en fuldt udbygget borg fra 1300-tallet, der meget vel kan have afløst et ældre anlæg fra vikingetiden. Det var her, hvor køerne græsser i dag, at den kommunale losseplads blev anlagt i 1950 erne. Foto: forfatteren, 17. marts regning, der dato for dato opgjorde timeforbruget. Det var ikke noget at komme efter, og i øvrigt havde I/S Stokkeby Nor jo selv oprindeligt forpligtet sig til at dække disse udgifter, uanset sagens udfald.»vi ser os derfor ikke i stand til at reducere regningsbeløbet, som venligst bedes indbetalt her til kontoret«, sluttede rykkerbrevet. Det var dateret 25. juni Og nu skruede Hedeselskabet bissen på. Allerede 7. september fik Nymann Andersen den næste rykker, hvor man bad om at få de 534 kr. og 80 øre indbetalt»inden 1. oktober«. Brevet sluttede med en utilsløret advarsel:»hører vi ikke fra Dem inden ovennævnte dato må vi, i henhold til bestyrelsens beslutning, overgive fordringen til inkassation«. Men gårdejer Andreas Nymann Andersen var stadig ikke til sinds at betale. Med en stivnakket stædighed, der må have bragt Birger Steenstrups livslange protest i erindring, ignorerede gårdejeren denne utilslørede advarsel om en inkasso-sag. Fem måneder senere slap Hedeselskabets tålmodighed endegyldigt op. Selskabet anmodede 21. januar 1944 landsretssagfører Adolf Larsen i Slagelse om at inkassere det forfaldne beløb. Slæbt i retten Imidlertid afviste Nymann Andersen det hele som en»fejltagelse«. Han skyldte ikke Hedeselskabet noget beløb, men måske kunne det være I/S Stokkeby Nor, der var den skyldige? Endvidere gjorde han gældende, at arbejdet var blevet udført af»svendborg Amt Landvindings Udvalg«, hvis formand var en konsulent Hansen, der angiveligt skulle have sagt, at I/S Stokkeby Nor ikke skyldte Hedeselskabet noget, da alt arbejde i noret var blevet betalt af»svendborg Amt Landvindings Udvalg«. Desværre var konsulent Hansen afgået ved døden i mellemtiden, men det var sådan set uden betydning, mente Hedeselskabet, al den stund at der aldrig havde eksisteret noget»svendborg Amt Landvindings Udvalg«. Men også det var sådan set uden betydning, mente Hedeselskabets afdelingsleder Frode Ebert, der kom- Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år KJELD HANSEN DET TABTE LAND FYN 7

8 menterede sagen i et brev 15. april 1944 til inkasso-sagføreren:»det er muligt, at hr. Nymann Andersen, som formand for I/S Stokkeby Nor, ikke i tide har indset det uheldige i at antage to tekniske rådgivere til arbejdet, da kun et honorar har kunnet optages på regnskabet for anlægget, men vi ser ikke rettere end, at beløb med tillæg af renter må inkasseres hos hr. Nymann Andersen, som formand for I/S Stokkeby Nor«. Nymann Andersen blev stævnet ved retten i Ærøskøbing, og han måtte møde op to gange i sensommeren 1944, før han indså, at der ikke var mere at gøre. Gårdejeren måtte udskrive en check på 534 kr. og 80 øre, som Hedeselskabet modtog»med tak«3. oktober Påfaldende nok er hele denne pinagtige sag gået i glemmebogen, hvad angår I/S Stokkeby Nor. Den er overhovedet ikke omtalt i referaterne fra de årlige generalforsamlinger. Den eneste grund til at historien kan fortælles i dag er, at korrespondance, rykkerbreve og stævning er bevaret i Hedeselskabets arkiv. Værre er det, at der helt mangler referater fra årene 1945 til og med Der findes intet i protokollen om disse 13 år. Det er i begyndelsen af denne periode, at den gamle hollandske vindmotor brækkes ned, få år før den kunne have fejret sit 100 års jubilæum. Angiveligt havde møllen ikke fungeret i flere år, men tjent som motorhus for en anden kraftkilde. Træet blev kørt væk af en lokal vognmand, der anvendte nogle af bjælkerne til at forstærke taget på sit eget hus omkring På billedet af vindmøllen fra 1941 kan man se, at der er opstillet en pælerække med elledninger frem mod pumpestationen, men desværre foreligger der ingen præcise oplysninger om årstallet for pumpens elektrificering. Det fremgår dog af et senere referat, at Lykkegaards Maskinfabrik leverede en mindre eldreven pumpe i Fra og med 1958 foreligger der atter referater. Vigtigste punkt på generalforsamlingen samme år var Nymann Andersens afgang som formand. Kolde fødder Sytten år efter den famøse inkasso-sag havde I/S Stokkeby Nor atter bud efter Hedeselskabet. Midt i marts 1961 ringede formanden, gårdejer Niels Thomsen, Danevang, til Hedeselskabet. Den pågældende medarbejder hos Hedeselskabet udarbejdede et telefonnotat om samtalen, og ifølge det skulle der være bestyrelsesmøde samme aften, og I/S Stokkeby Nor overvejede at lade Hedeselskabet udarbejde et forslag til forbedret afvanding. Glemt var den gamle inkasso-sag dog ikke, så medarbejderen tog sine forholdsregler:»jeg gav udførlig oplysning om landvindingsarbejde m.v. samt for vore refusionsregler, idet jeg pointerede, at såfremt projektet blev gennemført var vore udgifter anlægsudgifter, mens derimod lodsejerne skulle betale vore projekteringsudgifter, såfremt man vedtog ikke at søge forslaget gennemført.«understregningerne var med i notatet. Årets generalforsamling blev afholdt 6. april og var positivt indstillet, trods den klare advarsel om udgiftsfordelingen. Hedeselskabet var repræsenteret med to ingeniører, der redegjorde for landvindingslovens tilskudsmuligheder og besvarede spørgsmål. Man gennemførte derefter en afstemning, om Hedeselskabet skulle gå videre med nivellering og udarbejdelse af et projekt. Holdningen var klar: femten lodsejere sagde ja og kun 9 sagde nej. Endelig var der grønt lys for en skitseplan fra Hedeselskabet. Og så alligevel ikke. I dagene umiddelbart efter fik flere af lodsejerne kolde fødder. De begærede en ekstraordinær generalforsamling indkaldt allerede til lørdag 22. april på Vindeballe Kro, hvor den helt afgørende diskussion kom til at handle om pengene. De betænkelige lodsejere anførte, at Hedeselskabet skulle have mellem 5000 og 6000 kr. ( kr. i 2011-værdi) for at udarbejde en skitseplan, og de penge ville jo være spildt, hvis det viste sig, at projektet blev så dyrt, at man ikke turde gå i gang. Så ville det være billigere at lade lokale entreprenører afgive tilbud på arbejdet, der bl.a. omfattede en helt nødvendig oprensning af kanaler og grøfter. Så kunne man jo sige ja eller nej, som man ønskede det, uden at skulle betale ekstra. Der stod sagen, og længere kom den aldrig. En ny afstemning forkastede den tidligere beslutning med 31 stemmer mod, ingen stemmer for og en blank. Umiddelbart efter den bevægede generalforsamling måtte formanden Trods masser af pumpekraft og renoverede sluser kan afvandingen af Stokkeby Nor ikke holde trit med de seneste års voldsomme skybrud. Oversvømmelserne sker så at sige bagfra, når nedbøren stiger op i kanalerne og ikke kan pumpes hurtigt nok til havs. Billedet er fra august 2011 og taget fra vest mod Lilleø-bugten i øst. Foto: Kurt Due Johansen. 8 DET TABTE LAND FYN KJELD HANSEN Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år

9 Niels Thomsen aflyse samarbejdet med Hedeselskabet. Interessen for et projektforslag havde ved en afstemning vist sig at være»meget for lille, så vi ønsker ikke nogen plan over noret udarbejdet«, hed det i formandens brev til selskabet. Takket være den resolutte beslutning kom der ingen regning fra Hedeselskabet denne gang. Til gengæld vedtog lodsejerne på næste års generalforsamling at fordoble formandens årsløn til 200 kr. (2236 kr. i 2011-værdi). Slidte pumper og et bortgravet fløjdige Igen er der et beklageligt hul i de bevarede referater. Denne gang er det årene fra 1964 til og med 1970, der mangler fra protokollen. Det er dog først i 1978, at der atter sker større forandringer i noret. Begge pumper var efterhånden nedslidte og skulle repareres, så bestyrelsen blev bemyndiget til at oprette en kassekredit på kr. ( kr. i 2011-værdi). Derimod var der stor opstandelse i En lodsejer havde fjernet 40 meter af dæmningsanlægget i den østre ende. Der var tale om en sidefløj til hoveddæmningen, der skulle forhindre oversvømmelser, hvis havets vandmasser gik rundt om hoveddæmningen. Det var den nye ejer på Borgnæsdal, der havde fjernet dæmningsfløjen, som en fuldtallig bestyrelse besluttede at forlange genopført»straks og i uændret tilstand«. Året efter blev genopbygningen synet og godkendt. Andre problemer pressede dog også på. Indtrængende saltvand forekom efterhånden i så store mængder, at man seriøst måtte diskutere behovet for en ny sluse. I maj 1981 blev der holdt møde med Fyns amt om en»mere stabil måde at sikre afvandingen af noret«, uden at der dog blev gjort noget. Nogle år senere diskuterede man stadig samme problem, men på generalforsamlingen i 1984 besluttedes det at lade Lykkegaards Maskinfabrik Gennem årtier kæmpede bestyrelsen i I/S Stokkeby Nor med ureguleret og ulovlig indvinding af grus og sand, der foregik foran, på og bag dæmningen. Også i dag er der problemer, selvom kommunen har overtaget ansvaret. realisere et tilbud på ny klapventil med karm i størrelsen 0,6 x 2 meter til kr. ( kr. i 2011-værdi) plus moms og fragt. Kommunen sagde ja til at yde et betydeligt tilskud på 6550 kr. ( kr. i 2011-værdi) til reparationen. I 1987 besluttede man at nedrive det gamle motorhus og lægge brokkerne på dæmningen som forstærkning. Fire år senere får pumpehuset en større omgang med to lag Cempexo, nye vinduer og en ny dørplade. Samme år blev der installeret automatik på pumperne, så den årlige lønudgift på 5000 kr. til pumpemesteren kunne spares. Masser af vand Somrene i det første årti af det nye århundrede blev alle våde, og det kunne ses og mærkes i Stokkeby Nor. Da den megen nedbør faldt sammen med en periode, hvor pumpekraften var ustabil, voldte vandet store problemer og satte gang i mange spekulationer om en ændret anvendelse af noret. Allerede i 2001 var der en motor, der skulle renoveres, og året efter brød en af pumperne helt sammen. Den var slidt op. Lykkegaard Maskinfabrik fremsendte tilbud om en ny til kr. Man valgte dog en Flygt-pumpe til kr., som blev installeret, samtidig med at man fik sat ny aksel i den anden pumpe. I 2003 blev der snakket meget om naturgenopretning på Ærø. Det var Fyns amt, der var ude med følere om eventuelt at sætte gang i nogle projekter af hensyn til vandmiljøet. Mulighederne blev også diskuteret for Stokkeby Nor på årets generalforsamling:»gråsten Nor har været meget i vælten på grund af den såkaldte naturgenopretning. Om det er noget, vi skal spekulere på med vores nor, kan vi jo diskutere. Vi kan jo sige, at kunne vi få op mod 4000 kr. pr. hektar i forskellige tilskud, var det måske en overvejelse værd. Og det ville i så fald også være godt, hvis vi selv kunne komme med et udspil, for at vi ikke skal have tvunget noget ned over hovedet en dag. Vi spørger amtet vedrørende diverse tilskudsmuligheder vedrørende naturprojekter, evt. får udarbejdet en naturplan for området«. Bestyrelsen besluttede i april 2004 at invitere en sagsbehandler fra Fyns Amt til at komme over og fortælle om de forskellige tilskudsmuligheder. På generalforsamlingen i maj deltog amtet med en repræsentant og gav en orientering om de såkaldte MVJ-ordninger (MiljøVenligeJordbrugsforanstaltninger) og græsningsaftaler, evt. fælles for hele noret. Der blev dog ikke besluttet noget. Nok så alvorligt var det i 2004, at den gamle pumpe brød helt sammen. Den var leveret tilbage i af Lykkegaard Maskinfabrik, men nu slidt op. Lykkegaard tilbød en ny til kr. plus installation og moms, mens Flygt kunne levere en dykpumpe med montering for kr. plus moms. Man valgte igen en pumpe fra Flygt. I forbindelse med udskiftningen af pumpen fik man også renoveret de elektriske installationer, og da elforsyningen havde nedtaget luftledningerne til fordel for et jordkabel, kunne transformatorstationen sløjfes ved pumpehuset. Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år KJELD HANSEN DET TABTE LAND FYN 9

10 Det lavvandede forland giver en god beskyttelse til den gamle dæmning, der her ses i sin fulde udstrækning. På sandfladerne raster større antal af vadefugle og længere ude i bugten kan der ligge både ænder og svaner. Fremtid som beskyttet natur? Oversvømmelser har også præget Stokkeby Nor i de seneste år. Det er de voldsomme nedbørsmængder, der strømmer ud over engene, når pumper og sluseværk ikke kan klare at få de store mængder vand sendt til havs hurtigt nok. Det er altså bagvandsoversvømmelser og ikke havvand, der sætter det lavtliggende nor under vand. Dybeste sted inde i noret ligger faktisk 170 centimeter under havets overflade. Naturligt nok har besværlighederne vakt en debat om andre anvendelser af de 100 hektar. Dertil kommer, at Ærø kommune i lighed med landets øvrige kommuner skal yde sit bidrag til at nedsætte landbrugets forurenende udslip af kvælstof gennem de såkaldte vandmiljøplanprojekter. På Ærø skal der findes en»besparelse«på 4500 kilo kvælstof, men ingen fagfolk tror på, at det bliver i Stokkeby Nor. Området er højt klassificeret som 3-natur, dvs. beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, især på grund af de mange orkideer, så det vil næppe kunne lade sig gøre at sætte det under vand. Der kan næppe herske tvivl om, at den bedste fremtidsmulighed for noret ligger i en yderligere beskyttelse af de særlige naturkvaliteter i området. Kyndigt tilrettelagte driftsplaner med fortsat høslæt og afgræsning vil sandsynligvis være tilstrækkeligt. Et nyt fremtidsaspekt kunne dog være den kulturgeografiske fortælling om noret. Som en af de få inddæmninger i det ganske land ligger Stokkeby Nor i dag med samme autentiske design og de grøftestrukturer, som Birger Nicolai Eg Steenstrup realiserede i Stokkeby Nor kan sagtens kandidere til en plads som nationalt mindesmærke over en tid, hvor det danske landskab blev så voldsomt forandret. Kilder Forfatterens besøg på lokaliteten, 4. august 2005 (fotos) og 17. marts 2012.»Forhandlingsprotokol for Interessentskabet»Stokkeby Noer«, (med visse mangler). Udlånt af Stokkeby Pumpelag. Hedeselskabets arkiv, j.nr. 930 Stokkeby Nor. Juul Sørensen, H.: Slægten Steenstrup i Thy. Historisk Årbog for Thisted amt 1945, side ). Kristensen, Hans Keld: Landsbyen Stokkeby. Videnbasen, hæfte 14. Ærø Natur- og Energiskole, Steenstrup, B.: Hvorledes en Agrar kan behandles af Juristeriet og Storpolitiken. Carl Tiedje s Bogtrykkeri. Odense Vinner, Max: Med vikingen som lods ved den danske kyst. Vikingeskibshallen i Roskilde. I kommission hos forlaget Skippershoved Wulff, Henrik Jacob: Den danske rigsdag. Politiske portrætter af samtlige rigsdagens medlemmer P.G. Philipsens Forlag. København (kan læses på Indeks:H_Wulff_-_Den_danske_Rigsdag.djvu). Ærøskøbing og Ærø by- og herredsfoged: Dokumenter vedr. inddæmningerne ved Gråsten nor og Stokkeby nor, Arkivnummer DB34, løbenr Landsarkivet for Fyn. 10 DET TABTE LAND FYN KJELD HANSEN Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år

11 Fuglelivet i dag Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og aktuel status for fuglelivet i Stokkeby Nor, så brug dette link: Herunder ses en oversigt over de 87 fuglearter (og racer), som er registreret fra Stokkeby Nor, pr. 2. februar I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Gråstrubet Lappedykker (2/4) Skarv (2/2) Fiskehejre (5/11) Knopsvane (9/119) Sangsvane (14/1186) Sædgås (1/2) Blisgås (2/213) Grågås (17/3699) Canadagås (7/562) Bramgås (5/2362) Knortegås, Lysbuget (1/1) Gravand (12/117) Pibeand (3/244) Knarand (1/2) Krikand (7/363) Gråand (13/457) Spidsand (4/41) Atlingand (2/5) Skeand (4/11) Troldand (1/1) Toppet Skallesluger (1/1) Rørhøg (4/5) Spurvehøg (1/1) Musvåge (3/3) Tårnfalk (2/3) Lærkefalk (1/1) Fasan (4/8) Vandrikse (1/1) Grønbenet Rørhøne (3/4) Blishøne (7/37) Strandskade (17/175) Stor Præstekrave (8/24) Hjejle (2/5) Strandhjejle (1/1) Vibe (16/490) Krumnæbbet Ryle (1/4) Almindelig Ryle (5/52) Brushane (1/5) Enkeltbekkasin (1/1) Dobbeltbekkasin (6/78) Lille Kobbersneppe (2/7) Storspove (10/83) Rødben (13/82) Hvidklire (3/5) Svaleklire (1/1) Hættemåge (2/425) Stormmåge (2/525) Sølvmåge (1/120) Kaspisk Måge (1/1) Splitterne (1/1) Havterne (2/4) Ringdue (5/148) Gøg (2/3) Sanglærke (1/4) Digesvale (1/30) Engpiber (6/15) Gul Vipstjert (1/3) Hvid Vipstjert (5/41) Rødhals (2/3) Nattergal (1/2) Solsort (1/1) Sjagger (6/1013) Sangdrossel (1/1) Kærsanger (2/4) Rørsanger (5/17) Gulbug (3/7) Tornsanger (5/15) Havesanger (1/2) Gransanger (3/5) Grå Fluesnapper (1/1) Halemejse (1/1) Blåmejse (2/3) Musvit (2/2) Allike (1/75) Råge (2/180) Sortkrage (9/30) Gråkrage (8/51) Ravn (2/2) Stær (6/1412) Gråspurv (1/1) Bogfinke (1/1) Grønirisk (1/2) Stillits (1/5) Tornirisk (3/16) Gulspurv (2/37) Rørspurv (5/14) Bomlærke (5/8) Plantelivet i Stokkeby Nor TBU 33/11: Stokkeby Nor Det inddæmmede og afvandede Stokkeby Nor (=»Borgnæsdals Nor«) indtages nu dels af græsningsenge og dels af dyrkede marker. Jordbunden udgøres af postglaciale, marine aflejringer. Af den rige flora, som kendes fra Stokkeby Nors enge, strandenge og rørbevoksninger kan under ét nævnes svømmende sumpskærm, liden tusindgylden, svine- og stilkmælde, kveller, kommen, kær-, top-, almindelig, fjernakset, hirse- og sandstar, slap annelgræs, tandbælg, smalbladet kæruld, fladtrykt kogleaks, hestehale, vild selleri, smalbladet hareøre, knudefirling, gul frøstjerne, vand- og engkarse, kornet stenbræk, alm. mjødurt, høj og markstenkløver, strandkrageklo, majgøgeurt, kort øjentrøst (var. glabrescens), spids og spinkel øjentrøst, storskjaller, vandbrunrod, vandærenpris, smalbladet vandstjerne, kærsnerre (ssp. elongatum), rosendueurt, den sjældne druegåsefod, børstebladet og kruset vandaks, kærtrehage, brudelys, smalbladet dunhammer, engrævehale, tæppegræs, vingefrøet hindeknæ og engensian. Borret (også kaldet»kongens Bakker«) er et område med lidt højere liggende terræn og mere eller mindre sandet bund. Herfra kendes bl.a. fåresvingel, tidlig og udspærret dværgbunke, rynket rose (ved stranden), skovbrandbæger, bitter bakkestjerne, storkronet ærenpris, knoldet mjødurt, sølvpotentil, sand- og skovløg, asparges, spidskapslet star og langstakket væselhale. Området er nu på det nærmeste spoleret af en losseplads. På dæmningen, der adskiller Stokkeby Nor fra havet, vokser brudurt, fladstrået rapgræs, gærdekørvel, grådodder, vårgæslingeblomst, smalbladet vikke og alm. mangeløv. Fra Stokkeby Nor kendes de anthropokore arter italiensk rajgræs, gold hejre, den meget sjældne rughejre og gærdekartebolle. Kilder: Gravesen Fuglelivet i dag KJELD HANSEN DET TABTE LAND FYN 11

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur

Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur Den 18. juli 1870 var en skæbnedag for Glomstrup Vig på Mors. Denne sommerdag blev der afholdt en landvæsenkommissionsforretning»i

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007.

~ J~tzen. :i,1. Venlig hilse~47/ :;?;7'-~~~~~ =--- FINN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNINGMØLLE. I 3120 DroIU1ingmølle 10. juni 2007. c c""'""' FNN JANTZEN - FASANVE;69-3120 DRONNNGMØLLE :i1 cifl l Grundejerforeningen "Fuglevangen" v/hr. Ervin Cortsen 3120 DroU1ingmølle 10. juni 2007. \ Kære Ervin Cortsen! Desværre var jeg ikke i stand

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere