Hals Sø på grund af den bløde jordbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hals Sø på grund af den bløde jordbund"

Transkript

1 Trods millionstøtte lykkedes det aldrig at afvande Hals Sø på grund af den bløde jordbund I december 1949 lagde Hedeselskabet sidste hånd på et skitseprojekt for udbedring af afvandingsanlægget i Hals Sø sydøst for Assentoft. Projektet var udarbejdet af Kulturteknisk Afdeling på Hjultorvet i Viborg, efter anmodning fra H.N. Friedriksen på»sølund«, der ejede det meste af den afvandede sø. Selve planen var underskrevet af Hedeselskabets afdelingsleder Niels Venov, og det var også ham, der videresendte projektforslaget til det jyske underudvalg af Statens Landvindingsudvalg. Brevet skulle dog ikke så langt. Modtageren boede på samme adresse som afdelingsleder Venov. Formanden for det jyske underudvalg af Statens Landvindingsudvalg, der skulle tage stilling til Hedeselskabets ansøgning om millionstøtte til at realisere projektforslaget, var til daglig chef for afdelingsleder Venov. Modtageren var Niels Basse, Hedeselskabets direktør. Hals Sø Lavvandet sø, to kilometer sydøst for Assentoft ved Randers. Udgrøftet og afvandet i 1800-tallet, men først kultiveret i med statsstøtte. Genskabt med 43 hektar vandflade og 10 hektar fugtig eng af Århus Amt i 2000 som Vandmiljøplan II-projekt til 1,4 mio. kr. Kort fra 1878 og 2001, mens ortografiet er optaget i Det gamle stednavn benyttes her. Randers kommune. Koordinater: , Nedslidt afvandingsanlæg Nogen regulær ansøgning var det dog ikke, nærmere en»føler«for at få en udtalelse på forhånd fra udvalget. Friedriksen på»sølund«ville gerne vide, om han kunne regne med»mindst 60 %«i tilskud og lån for resten, inden han lod det endelige projekt udarbejde. Kulturteknisk Afdeling havde vurderet, at det ville koste i omegnen af kr. at udbedre det nedslidte anlæg, som på det tidspunkt drænede 54 hektar i Hals Sø og 13 hektar i den nærliggende Sømose vest for søen. I 2009-værdi ville prisen svare til 2,4 mio. kr. Ikke nogen beskeden udgift, men inden sagen kunne afsluttes 10 år senere, var prisen vokset til kr. (2,8 mio. kr. i 2009-værdi), og dermed var det ikke slut med at betale. Projektet viste sig at være så vanskeligt at gennemføre, at landbrugsministeriet i 1960 måtte love lodsejerne et årligt tilskud i de efterfølgende 10 år; ellers ville bønderne ikke overtage projektet for deres egen jord. Så ringe Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

2 I april 1958 satte man den automatiske pumpe i gang med at tømme søen. Siden september 2000 har søen atter været oversvømmet, men med uklart, brunt vand. Måske er det forklaringen på, at der ikke er noget særskilt imponerende fugleliv. Blot 88 forskellige arter er der indrapporteret fra lokaliteten. var resultatet. På grund af manglende forundersøgelser havde man kastet sig ud i en nærmest umulig opgave, fordi søen var fyldt med dynd. Uanset hvor meget og hvor forsigtigt man gravede, blev kanaler og diger ved med at styrte sammen, så ministeriet måtte love at betale 55 pct. af alle udgifter til at oprense afvandingskanalerne, som lodsejerne skønnede nødvendigt, dog højst 55 pct. af kr. ( kr. i 2009-værdi) om året i 10 år. Hals Sø-sagen blev en af de mest langvarige og byrdefulde for Hedeselskabet og Statens Landvindingsudvalg i de 30 år, hvor de to institutioner gennemførte mere end 1700 landvindingssager i Danmark. Hovedårsagen var mangelfuldt forarbejde fra Hedeselskabets side, der havde forsømt at udtage de jordbundsprøver, der ville have afsløret de ustabile forhold. Samme fejl havde Hedeselskabet tidligere begået ved afvandingen af Ingstrup Sø ved Løkken i Nordjylland i årene Tilsyneladende havde man ikke lært af dem. Nedslidt afvandingsanlæg Hals Sø er oprindelig opstået i en langstrakt lavning med høj grundvandsstand og med tre tilløb fra det 730 hektar store opland. I anden halvdel af 1800-tallet rullede den store landvindingsbølge ud over landet, og turen kom også til Hals Sø. Omkring 1870 blev afløbet fra den lavvandede sø uddybet. Søen var intakt på Videnskabernes Selskabs kort fra slutningen af 1700-tallet, men udgrøftet og med kortsignatur for eng på målebordsbladet fra 1878, bortset fra en lille vandsamling. Efterhånden som vandet har trukket sig tilbage, er søbunden blev udgrøftet og tilplantet med græs, men fra starten har det formentlig været nødvendigt med kunstig afvanding for at holde vandstanden nede. Til at begynde med er det foregået ved hjælp af en vindmotor med vandsnegl, men senere blev der installeret en centrifugalpumpe, som var drevet ved dampkraft. Derefter fulgte en petroleumsmotor og til sidst en elektromotor. Hele den kulturtekniske udvikling af pumpeteknologien er gennemlevet ved søen gennem mere end 100 år, og man genfinder stadig vindmotorens oprindelige fundament ved siden af det gamle pumpehus på søens sydside. Til trods for naturgenopretningens dramatiske ændringer har man dog skånet de gamle anlæg. Det oprindelige afvandingssystem fra 1800-tallet var ganske simpelt i sit design. Hovedparten af vandet fra oplandet blev ført uden om søen i en nordre og en søndre landkanal. Pumpeanlægget var opført i den øverste ende af søndre landkanal. Nogen central afvandingskanal gennem den tørlagte søbund var der altså ikke tale om, blot nogle åbne grøfter der kunne lede vandet frem til pumpen. Hele formålet med den oprindelige afvanding har været at skaffe jord til græsning og høslæt. Der skal dyrkes korn I slutningen af 1940 erne fungerede pumpeanlægget stadig, men det var nedslidt, ustabilt og utilstrækkeligt 2 DET TABTE LAND midtjylland Kjeld Hansen

3 til at sikre en nogenlunde afvanding af arealerne. Desuden var der problemer med hyppig opstuvning af vand og efterfølgende oversvømmelser fra landkanalerne på grund af underdimensionerede rør på en 200 meter lang strækning. Sådan lød dommen i Hedeselskabets skitseprojekt. Hedeselskabets forslag gik ud på at renoverede den rørlagte strækning, at oprense og istandsætte de to landkanaler med tilhørende diger, at opføre et elektrisk, automatisk pumpeanlæg samt grave to nye afvandingskanaler, en i øst og en i vest, men med sammenløb frem til pumpeanlægget. Dette anlægsarbejde ville gøre det muligt at dræne søbunden til en dybde af en meter,»selv efter en sætning af terrænnet på ca. 30 cm«, mente Hedeselskabets ingeniører. Derefter kunne der dyrkes korn i de gamle engjorde. Billigt ville det ganske vist ikke være med en anlægsudgift på ca kr. pr. hektar ( kr. i 2009-værdi). Læg dertil ca kr. årligt ( kr. i 2009-værdi) til drift og vedligeholdelse af anlægget. Broderparten skulle betales af»sølund«, der ejede 35 hektar af søens i alt 54 hektar. Sagen er meget dyr Skitseprojektet blev behandlet af det jyske underudvalg af Statens Landvindingsudvalg ved et møde i januar Udover Hedeselskabets direktør Basse som formand bestod underudvalget af en gårdejer fra Ribe-egnen, der sad i Rigsdagen for Venstre, og af amtsvandinspektøren fra det daværende Randers Amt. Ifølge mødereferatet nåede de tre medlemmer hurtigt frem til, at»underudvalget var enigt om, at Sølunds arealer i Hals Sø er kendt for at være af fortrinlig bonitet, og at man af den grund dårligt kan lade det gamle afvandingsanlæg forfalde fuldstændigt, selv om det nu fremførte forslag ikke mindst under hensyn til de beregnede meget store årlige driftsudgifter må siges at være meget dyrt«. Udvalget opfattede det tilsyneladende som statens opgave at sikre, at god jord ikke gled ud af omdrift på grund af svigtende vedligeholdelse af et afvandingsanlæg. Man valgte derfor at se stort på prisen og henstillede til Statens Landvindingsudvalg, at Hedeselskabet fik en klar tilkendegivelse af, at der kunne påregnes 60 pct. i statstilskud samt lån for resten til at renovere anlægget. Men lodsejerne skulle altså også lige høres, og de skulle påmindes om at sende en ansøgning. Så tilsagnet blev gjort betinget af, at»der indgår et andragende herom med rimelig tilslutning fra de interesserede lodsejere«. En ting var det jyske underudvalgs velvillige indstilling til det dyre projekt. Noget andet var holdningen hos»københavnerne«i selve Statens Landvindingsudvalg, der skulle træffe den endelige beslutning om at støtte projektet. De var ikke altid lige nemme at begejstre, og denne sag viste sig at være en af de sværere.»sagen er efter min mening alt for dyr, Fiskesamfundet i Hals Sø bestod i 2001 kun af hundestejler og skaller. I 2002 og 2003 blev der udsat stk. geddeyngel pr. år. Undersøgelserne i 2002 viste, at vægten af gedder stort set svarede til vægten af skaller, og at aborrer samtidig var indvandret. Herved er der opnået en bedre balance mellem rovfisk og fredfisk, som gavner søens dyreplankton med forbedret sigtdybde til følge. Også undervandsplanter er indvandret, og plantedækningen var 19 pct. i 2003, mens sammensætningen var øget til 10 arter af undervandsplanter og tre arter af flydebladsplanter. og jeg tror ikke, afvandingskommissionen kan pålægge lodsejerne sådanne afgifter«, lød det fra det radikale folketingsmedlem Niels Frederiksen, der sad i udvalget. Også de tre øvrige medlemmer var dybt skeptiske. De forlangte garantier fra det jyske underudvalg, hvis de skulle gå med til projektet. Rentabiliteten kunne underudvalget sagtens garantere, lød svaret. Formanden for underudvalget, Niels Basse, meddelte, at man kunne»tiltræde«, at lodsejerne fik et tilsagn, der var formuleret sådan, at de ville få mindst 60 pct. i tilskud, såfremt det kunne vises, at overslaget for økonomien i skitseprojektet ville holde, og såfremt der kunne opnås en»tilfredsstillende tilslutning fra lodsejerne«, når de fik projektet forelagt. Først nu var man parat til at spørge dem, som det hele drejede sig om, nemlig lodsejerne. De var ikke ubetinget begejstrede. Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 3

4 Spildte tilskud Lodsejerne slog sig lidt i tøjret, men i efteråret 1953 var der opnået tilstrækkelig enighed om at indsende et»andragende«om statens økonomiske støtte til retablering og modernisering af afvandingsanlægget for de i alt 68 hektar ved Hals Sø og med en budgetpris på kr. (2,5 mio. kr. i 2009-værdi). Man forventede 60 pct. i statsstøtte og lån til resten. Arbejdet kunne udføres på et år. Andragendet blev indsendt i januar 1954, i august var bevillingen givet, og i oktober gav Arbejdsministeriet grønt lys, så projektet kunne gå i gang. Det viste sig snart at være særdeles problemfyldt. Og et år slog slet ikke til. Projektet kørte så meget af sporet, at hele landvindingsudvalget måtte på besøg tre år senere i september 1957 for selv at se på sagen. Digerne langs landkanalerne var endnu ikke færdige, fordi kanalerne blev ved med at skride sammen. For at opnå en tilfredsstillende afvanding, Her i det sydøstlige hjørne af Hals Sø har der stået en»lykkegaard«pumpemølle i skikkelse af en vindmølle, hvis forvitrede fundament stadig kan ses. Det gamle pumpehus, der afløste vindmøllen, står også stadig ved bredden af den nye sø, men det er tømt for indhold. Selve huset anvendes heller ikke til noget formål, selvom det kunne bruges som et fint udsigtstårn eller som formidlingsenhed med søens historie som tema. Dog er der hverken offentlig sti eller vej ned til pumpehuset, så faktisk er man på gale veje, når man vover sig derned. dvs. sænkning af grundvandsstanden ude i søbunden, skulle kanalerne uddybes ganske meget, men hver gang man gravede ned til den nødvendige dybde, skred det hele sammen. Problemet var den bløde jordbund, men da Hedeselskabet havde undladt at tage jordbundsprøver, havde man heller ikke kunnet tage sine forholdsregler på forhånd. Arbejdet, der skulle have varet et år, var nu på vej ind i sit fjerde år, og uden udsigt til en snarlig afslutning. Lodsejerne var godt trætte af sagen, Hedeselskabet havde røde ører på grund af de utilstrækkelige forundersøgelser, og Finansministeriets revisionsdepartement var begyndt at ånde Statens Landvindingsudvalg i nakken. Situationen var uholdbar. Noget måtte gøres for at afslutte sagen. Hedeselskabet fremsendte i januar 1959 sit forslag til en salomonisk løsning. Hvad med at betale lodsejerne for at overtage ansvaret? Ikke overraskende var det jyske underudvalg med på den model. Formanden, direktør Niels Basse, skrev i marts 1959 til Statens Landvindingsudvalg, at man kunne foreslå, at»arbejdet vedrørende denne del af sagen [søarealet, forf.] afsluttes, når den resterende færdiggørelse af landkanaldigerne er udført, og man derefter i sommeren 1958 har foretaget den uden særlige foranstaltninger mulige uddybning af afvandingskanalen, idet landbrugsministeriet i et tidsrum af indtil 10 år efter landvindingslagets oprettelse yder et tilskud til sådanne supplerende oprensningsarbejder i afvandingskanalerne, som landvindingslaget lader udføre«. I samme åndedrag måtte underudvalgets formand også bede om en forhøjelse af den samlede bevilling med kr. til kr. (2,5 mio. kr. i 2009-værdi). Skeptikerne i landvindingsudvalget havde haft ret tilbage i 1950 det var blevet en meget dyr sag. Inden den kunne afsluttes i sommeren 1959 måtte der yderligere kr. til i ekstrabevilling. Og så nyttede det altsammen alligevel ikke noget. Gennem de næste ti år betalte det offentlige troligt hvert år 55 pct. af landvindingslagets udgifter til at uddybe afvandingskanalerne. Da tilsagnet udløb i 1969, forsøgte gårdejer Lauge Byriel, der nu ejede»sølund«, at få aftalen forlænget på vegne af landvindingslaget. Det jyske underudvalg havde i august 1969 besigtiget forholdene, og udvalgets dom var ikke opmuntrende. Man havde måttet konstatere, at»bunden af afvandings- og pumpekanaler stort set ikke var kommet længere ned end ved afslutningen af landvindingssagen, således at de siden anvendte beløb ikke har forbedret forholdene væsentligt«. Gårdejer Lauge Byriel fik alligevel et afslag. Miljøprojektet Efter yderligere nogle årtier var det kun enkelte marker, der stadig kunne dyrkes i den tørlagte sø. Resten lå hen som brak eller med græs, og sågar en lille sø var der opstået ud for pumpehuset. Da Vandmiljøplan II blev vedtaget, 4 DET TABTE LAND midtjylland Kjeld Hansen

5 Toppet lappedykker var en af de første vandfugle, der vendte tilbage til den nye sø, men med kun 88 indrapporterede fuglearter hører Hals Sø ikke til blandt de mest vellykkede naturprojekter. Foto: Per Ekberg Pedersen. fulgte der en pæn pose penge med til de amter, der ville bidrage med projekter, som kunne dæmpe landbrugets forurening af vandmiljøet med kvælstof. Det daværende Århus amt gik aktivt ind for sagen, og retableringen af Hals Sø blev amtets første projekt. Og så gik det stærkt. I april 1999 ansøgte amtet om midler til en forundersøgelse, i september 2000 blev pumpen stoppet, og en måned senere var den nye sø en realitet. Pris: 1,4 mio. kr. (1,7 mio. kr. i 2009-værdi). Nettoudgiften pr. hektar var kr. ( kr. i 2009-værdi). Hver en krone kom fra staten. Den nye Hals Sø afvandes via Alling Å til den stærkt forurenede Grund Fjord, hvorfra vandet strømmer videre ud i Randers Fjord. Det var behovet for at dæmpe denne forurening med gødningsstoffer fra især landbruget, som var årsag til statens generøse finansiering af Hals Sø. Men hvad fik vi så for pengene? På forhånd var det beregnet, at den nye sø ville omsætte og uskadeliggøre 10,9 tons kvælstof om året eller 206 kilo pr. hektar. Denne mængde bør vurderes i forhold til de 4600 tons kvælstof (2005), som Randers Fjord modtager årligt. Altså en beregnet reduktion på to promille. Og måler man efter i virkeligheden, blev det endnu ringere. Forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) overvågede i 2004 en håndfuld af de retablerede søer, og i Hals Sø målte biologerne det mest skuffende resultat. Kun 40 kilo kvælstof blev fjernet mod de teoretiske 206 kilo pr. hektar, som havde været en klar forudsætning for statens finansiering. Den retablerede sø fjernede kun en femtedel af den beregnede mængde kvælstof. Det misforhold kunne der tænkes flere forklaringer på, ifølge DMU-forskerne. Den mest sandsynlige var nok ringe nedbør i perioden forud, så der rent faktisk var udledt mindre mængder kvælstof i det hele taget. Om det var den korrekte forklaring, kan man kun gætte på. Siden 2004-målingen har der ikke været afsat økonomiske midler til at foretage nye målinger. Kilder Forfatterens besøg på lokaliteten, 23. maj Jacobsen, J.P. & H. Skovgaard: Hals Sø. Miljøtilstand Natur og Miljø. Århus Amt, Hoffmann, C.C., Baattrup-Pedersen, A., Jeppesen, E., Amsinck, S.L., & Clausen, P.: Overvågning af Vandmiljøplan II Vådområder Danmarks Miljøundersøgelser s Faglig rapport fra DMU nr Statens Landvindingsudvalg, j.nr Rigsarkivet. Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 5

6 Fuglelivet i dag Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og aktuel status for fuglelivet i Haldsø, så brug dette link: Herunder ses en oversigt over de 88 fuglearter, som er registreret fra Haldsø s.f. Assentoft, pr. 28. januar I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Lille Lappedykker (6/30) Hvinand (10/79) Hvidklire (6/30) Solsort (1/7) Toppet Lappedykker (15/89) Stor Skallesluger (17/195) Svaleklire (2/4) Sjagger (2/65) Gråstrubet Lappedykker (17/202) Havørn (1/1) Tinksmed (1/1) Sangdrossel (1/1) Sorthalset Lappedykker (14/70) Rørhøg (4/4) Mudderklire (2/5) Kærsanger (1/2) Skarv (10/151) Blå Kærhøg (3/3) Hættemåge (9/632) Gulbug (1/1) Sølvhejre (32/32) Musvåge (8/13) Stormmåge (5/172) Tornsanger (3/4) Fiskehejre (17/42) Tårnfalk (4/4) Sølvmåge (3/60) Gransanger (1/1) Knopsvane (33/186) Fasan (2/3) Svartbag (2/2) Løvsanger (1/1) Sangsvane (8/232) Vandrikse (3/3) Fjordterne (1/3) Musvit (1/3) Grågås (4/16) Grønbenet Rørhøne (1/1) Huldue (1/1) Skovskade (1/1) Canadagås (2/2) Blishøne (31/2161) Ringdue (3/30) Husskade (4/12) Bramgås (2/2) Strandskade (3/5) Gøg (6/7) Allike (1/45) Gravand (18/221) Klyde (2/10) Mursejler (4/68) Råge (3/206) Pibeand (18/1004) Lille Præstekrave (1/3) Sanglærke (2/5) Gråkrage (4/20) Knarand (1/1) Stor Præstekrave (1/2) Digesvale (6/369) Ravn (1/2) Krikand (18/441) Vibe (15/526) Landsvale (5/614) Stær (4/140) Gråand (29/2499) Almindelig Ryle (1/1) Bysvale (3/120) Stillits (2/11) Spidsand (2/2) Brushane (5/37) Engpiber (7/7) Grønsisken (1/45) Atlingand (8/16) Dobbeltbekkasin (5/76) Gul Vipstjert (1/1) Dompap (2/11) Skeand (10/24) Storspove (1/1) Hvid Vipstjert (3/7) Gulspurv (3/27) Taffeland (11/122) Sortklire (4/13) Nattergal (3/5) Rørspurv (6/6) Troldand (24/653) Rødben (7/11) Bynkefugl (5/10) Bomlærke (8/181) 6 DET TABTE LAND midtjylland Kjeld Hansen Fuglelivet i dag

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Natur er kultur, siger man. Dermed sigtes til det faktum, at stort set ingen del af den oprindelige naturarv i et land som Danmark har undgået at blive påvirket

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Når man står ved slusen med de tre højvandsklapper på den smalle vejdæmning over Tåsinge Vejle, så er det en af Danmarkshistoriens tidligst inddæmmede fjorde,

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kanonerne blev kørt i stilling allerede i foråret 1940, da Hedeselskabet udformede den første plan for total tørlægning af den tre kilometer lange Norsminde

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder »E Krigsvej«lagde grunden til dæmningen over Ketting Nor efter nej fra egnens bønder Under krigen mod England blev der i 1808 bygget en bro over Ketting Nor, der hvor dæmningen ligger i dag. Datidens hjemmeværn,

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen

Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen Historien om udtørringen af den mægtige Vilsted Sø tager sin begyndelse en julidag i 1860. Ved en offentlig auktion den dag på dommerkontoret i Løgstør

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Den store vision for Gamst Sø skrumpede ind

Den store vision for Gamst Sø skrumpede ind Den store vision for Gamst Sø skrumpede ind Omkring år 1800 blev det første forsøg gjort på at udtørre den lavvandede Gamst Sø mellem Vejen og Lunderskov. Bønderne udgrøftede arealet, men resultatet var

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1 Side 1 Holstebro Kommune Bilag Natura 2000 Konsekvensvurdering. Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde September 2014 Udgivelsesdato : 15. september 2014 Projekt : 30.8624.01

Læs mere

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Landbrugsjorden udgør 63 % af Danmarks areal -58 % under plov Danmark er det mest intensivt

Læs mere

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Selvfølgelig var der mange gode grunde til, at de lavtliggende enge langs Gudenåen lå hen i århundreder som naturlige renseanlæg for den mægtige flod.

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

V/Simon Grünfeld

V/Simon Grünfeld Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 14.06 2014 V/Simon Grünfeld Afvandingsprojekt -Baggrund I mange år har der været store problemer med vand på terræn ved Hov Vig sommerhusområdet. Årsag er nedbør,

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Gudenaacentralen A.m.b.a. Bjerringbrovej Bjerringbro

Gudenaacentralen A.m.b.a. Bjerringbrovej Bjerringbro Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Gudenaacentralen A.m.b.a. Bjerringbrovej 54 8850 Bjerringbro naturogvand@viborg.dk www.viborg.dk Tilladelse og dispensation til

Læs mere

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V Finland Kuusamo og Liminka Juni 2010 En tur med DOFTravel Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade 138-140 1600 København V Forord DOFTravel arrangerede en tur til Nordøstfinland i perioden

Læs mere

Jølby Nor mislykkedes som udtørring sprojekt

Jølby Nor mislykkedes som udtørring sprojekt Jølby Nor mislykkedes som udtørring sprojekt Efter udskiftningen af landbrugsejendommene i 1788 blev arealerne omkring Jølby Nor, der var en åben lagune ud til fjorden, anvendt som fælles græsning. I 1859

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen

Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen af Åmosen 1954-64 1 Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen af Åmosen 1954-64 Af Claus Helweg Ovesen, Naturparkprojekt Åmosen I perioden 1954-64

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere