Lokalplan nr For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by"

Transkript

1 Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006

2 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by. Udarbejdet af Ikast Kommune Planafdelingen Illustration Ikast Kommune Henvendelse Ikast Kommune Planafdelingen Rådhuset Torvet Ikast Tlf Fax Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 20. september 2006 Lokalplanområdet set fra øst. 2

3 I N D H O L D Lokalplanredegørelse 1. Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Miljøvurdering Offentliggørelse af lokalplanen Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Klagevejledning...12 Lokalplanbestemmelser 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje, stier, torve og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og beplantning Tekniske anlæg Tilladelser fra andre myndigheder Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagning af ny...20 bebyggelse 13 Ophævelse af ældre lokalplan Lokalplanens retsvirkninger...20 Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 Matrikelkort 1:4000 Kortbilag 2 Retningsgivende udstykningsplan 1:2500 Kortbilag 3 Vejfordelingsplan 1:4000 Kortbilag 4 Princip for placering af byggefelter Kortbilag 5 Vejprofiler 3

4 Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuel fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Når byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. En lokalplan er ikke til hinder for, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen er opdelt i to dele - en redegørelsesdel og en del der rummer lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen indeholder loka l- planens baggrund, forudsætning og mål, mens bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen. 4

5 Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund og formål Byrådet ønsker med nærværende lokalplan at åbne mulighed for udstykning og bebyggelse af et område til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse vest for Fonnesbæk Kirke i Ikast. Lokalplanområdet indgår som en del af en samlet udbygningsplan for den syd-vestligste del af Ikast by. Lokalplanområdet Lokalplanområdet, der omfatter i alt ca. 20,4 ha, ligger i den sydvestligste del af Ikast by i et område, der i kommuneplanen er udlagt til åben og tæt-lav boligbebyggelse. Området afgrænses mod nord af O. Vestergaard-Poulsens Allé. Øst for området ligger et grønt område og boligudstykningen Annalyst. Syd for området er der planer om yderligere boligudstykninger, hvor der i dag er landbrugsjord. Vest for området ligger landbrugsjord og den mulige forlængelse af "Vestskoven". Lokalplanområdets afgrænsning fremgår af kortbilag nr. 1. Lokalplanområdet er i dag ubebygget. Der ligger tre eksisterende mindre søer indenfor lokalplanområdet, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at der 5

6 ikke må foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra Ringkjøbing Amt. Adgangen til området skal ske via en fordelingsvej i forlængelse af Bøgildvej. Lokalplanområdet set fra syd mod Bøgildvej Lokalplanens indhold Lokalplanområdet kommer til at udgøre den nord-vestlige del af udbygningen af syd-vestbyen. Dette areal er udlagt til boligformål. Området er disponeret som enklaver adskilt af smalle grønne kiler, placeret i landskabet med en veldefineret ydre afgrænsning mod de omliggende grønne arealer. Lokalplanområdets opbygning skal tilpasses en arkitektonisk helhedsopfattelse både hvad angår placering og udseende. Lokalplanområdet udlægges til åben og tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager med uudnyttelig tagetage. Børn i byen Området er disponeret således, at der tages hensyn til børn i alle aldre. I de smalle grønne kiler mellem enklaverne er der god nærhedsgrad til boligerne, og her kan børn lege, udforske naturen, bygge huler eller bare opholde sig. Lokalplanområdet deles af et langsgående grønt bælte, der kan anvendes til legepladser, tennisbaner, boldspil eller hvad fantasien tillader. Tre mindre søer i området sikrer mulighed for at udforske vandet og livet omkring det sammen med de voksne når man er lille og alene eller sammen med kammerater, når man har lært at passe på. Gode stiforbindelser til og fra området sikrer en tryg skolevej. 6

7 Bebyggelsens omfang og placering Boligbebyggelsen er fordelt på 8 enklaver én til tæt-lav boligbebyggelse og 7 til åben-lav boligbebyggelse. Det tilstræbes at ingen grunde til åben-lav boligbebyggelse bliver under 800 m 2 og at ingen grunde til tæt-lav bebyggelse bliver under 300 m 2. Bebyggelsesprocenten er max. 25 pr. grund, dog 35 i enklaven med samlet tæt-lav bebyggelse. Det er hensigten, at lokalplanområdet skal have en tydelig afgrænsning mod det omgivende landskab, og at der i området vil blive et nært forhold mellem boligen og de grønne områder. Der stilles derfor krav til udformningen af hegn mod de åbne grønne områder og til enklavernes opdeling ved hjælp af grønne beplantede kiler. De enkelte grunde afgrænses mod naboer med levende grønne hegn/hække i skel. I den åben-lave bebyggelse skabes en levende og velafgrænset gade, som er boligernes adgangsvej, ved at trække boligerne frem 3-5 m fra vejskel. Forarealer til åbne boligbebyggelser langs adgangsvejen skal være i niveau med vejrabatten og må ikke indhegnes tæt på vejen. Tæt-lav boligbebyggelse tilstræbes placeret i en åben struktur med spredt beplantning. Udstykningsprincip for Vesterhåb 7

8 Ydre fremtræden Det er intentionen, at det nye boligområde skal fremstå som en arkitektonisk helhed med et varieret forløb fra boligbebyggelsen til det åbne grønne og rekreative område. Dette sikres bl.a. ved at etablere en letopfattelig men varieret vejstruktur med forbindelser ud til det grønne område. Bebyggelsens struktur planlægges således, at den danner baggrund for et varieret udbud af hovedsagligt ènfamilie -boligtyper. Gennem Den grønne byggemanual vil kommunen forsøge at påvirke private bygherrer og entreprenører. Byggemanualen er en vejledning i hvor og hvordan, der kan sættes ind for at gøre byggeriet mere miljøvenligt. Manualen vil således være en checkliste (til såvel bygherrer som håndværkere) der giver idéer til hvordan et byggeri før, under og efter opførelsen kan gøres så miljøbevist som muligt. Veje, stier, torve og parkering I lokalplanen opereres med 4 vejkategorier: Fordelingsvej, stamveje, adgangsveje og en intern privat fællesvej, som vist på kortbilag nr. 3. Lokalplanområdet trafikforsynes fra en fordelingsvej, i forlængelse af Bøgildvej. I området etableres der en stamvej med tilslutning til fordelingsvejen. Til stamvejen kobles adgangsveje og en intern privat fællesvej. Det markeres ved et skift i belægningen. Beplantningen og belægningen skal understrege det rolige og trafiksikre miljø, hvor vejtræer indgår som et grønt element. I lokalplanområdet indgår tre stikategorier en hovedsti, en delt cykel- og gangsti og lokale stier, som vist på kortbilag nr. 3. Hovedstien sammenbinder boligenklaverne med det overordnede stinet. Den delte cykel- og gangsti tilsluttes det overordnede stisystem ved O. Vestergaard-Poulsens Allé. Lokalstierne forbinder adgangsvejene med de overordnede stier. Den beplantede jordvold ved O. Vestergaard-Poulsens Allé gennembrydes, så der bliver adgang til boligområderne nord for O. Vestergaard- Poulsens Allé. Veje og stier i lokalplanområdet belyses. Fordelingsvejen med vejbelysning og stamvejen, adgangsveje og stier udføres som parkbelysning efter kommunens godkendelse. Al belysning udformes efter regler for vejbelysning. Den interne private fællesvej kan belyses af grundejerforeningen. 8

9 Grønne områder Mellem boligenklaverne er der udlagt smalle grønne kiler, som tilsås med græs og beplantes med levende læhegn. Langs stamvejen etableres en langstrakt grøn kile, der kan benyttes til rekreative formål, f.eks. legepladser, tennisbaner eller fælleshus. I området er placeret 3 mindre søer, der indgår som rekreative grønne åndehuller i udstykningen. Vedligeholdelse af de fælles grønne områder foretages af kommunen. Såfremt kommunen udlejer arealer i delområde A, skal disse vedligeholdes af lejeren. I delområde B forestår de enkelte grundejerforeninger selv vedligeholdelsen af de grønne områder. Lokalplanområdet er beliggende tæt på vandindvindingsboringer. Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Indenfor lokalplanområdet findes tre søer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Ændringer i tilstanden af beskyttede søer kræver tilladelse/dispensation fra Amtsrådet. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er i Ikast Kommuneplan omfattet af rammeområderne 1.B1.15, der er udlagt til åben og tæt-lav boligbebyggelse og 1.B2.15, der er udlagt til etagebebyggelse blandet med tæt-lav boligbebyggelse. Boligbebyggelsen i område 1.B1.15 må have en bebyggelsesprocent på 25, dog 35 på enklaver med samlet tæt-lav bebyggelse. I område 1.B2.15 må boligbebyggelsen have en bebyggelsesprocent på 40, dog 35 på enklaver med tæt-lav bebyggelse. Der er således overensstemmelse mellem kommuneplanens bestemmelser og nærværende lokalplan. Konkurrenceprojekt I 1999 blev der afholdt en arkitektkonkurrence med henblik på at lave en udbygningsplan for den syd-vestlige del af Ikast by. Konkurrenceområdet strakte sig fra den kommende motorvej i syd over Vestskoven i vest til O. Vestergaard-Poulsens Vej i nord og Thomas Poulsens Allé i øst. Se illustrationen på s

10 Forslag til Lokalplan nr Ikast Kommune Illustration af det bearbejdede konkurrenceprojekt. Udbygningsplanen udlægger et stort område til tre storenklaver med boligudstykninger øst for en forlængelse af Bøgildvej, hvoraf denne lokalplan omfatter den første og nordligste enklave. Vest for Bøgildvejs forlængelse planlægges etableret et område til uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder der relaterer sig til disse, bl.a. IT -virksomheder. Øst for dette område, og nærværende lokalplans boligområde, er der anlagt et stort rekreativt grønt område med en større sø op mod boligudstykningen Annalyst. Mod motorvejen syd om Ikast planlægges på længere sigt etableret en erhvervsudstykning. Nord herfor bliver der mulighed for opførelse af institutioner. Lokalplan nr. 83 I juni 2002 blev lokalplan nr. 83, der omfatter samme areal som nærværende lokalplan, endeligt godkendt. I forhold til lokalplan nr. 83 er udstykningen i nærværende lokalplan tilpasset, så der tages hensyn til bevaring af tre søer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Der er desuden etableret områder til flere åben-lave boliger, ligesom der ikke længere er mulighed for at bygge i op til 3 etager. Et markant beplantningsbælte mod øst er desuden udtaget af planen for at sikre en bedre sammenhæng mellem boligbebyggelsen og det åbne grønne areal. Ved den endelige godkendelse af nærværende lokalplan ophæves lokalplan nr. 83. Trafikplanlægning Trafikalt forsynes lokalplanområdet fra fordelingsvejen i forlængelse af kommunevejen Bøgildvej. 10

11 Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en intern privat fællesvej og stier i området. Spildevand, herunder overfladevand Lokalplanområdet tilsluttes det kommunale spildevandssystem. Samtlige ejendomme indenfor lokalplanområdet er forpligtet til at være tilsluttet dette system. Overfladevand kan udføres ved nedsivning. Varmeforsyning Varmeforsyning i området skal ske i overensstemmelse med den kommunale varmeplan. Lokalplanområdet tilsluttes fjernvarmenettet fra Ikast Værkerne. Elforsyning Lokalplanområdet forsynes fra Ikast Værkerne. Vandforsyning I henhold til den vedtagne vandforsyningsplan for Ikast Kommune forsynes lokalplanområdet med vand fra Ikast Vandværk. Renovation Affald bortskaffes i overensstemmelse med Ikast Kommunes affaldsregulativer, under de til enhver tid gældende bestemmelser. Der opsættes containere til papir- og glasaffald indenfor lokalplanens område. Miljøvurdering Når en myndighed i medfør af lovgivningen tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer deri, skal der iflg. lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af 5. maj 2004, udarbejdes en miljøvurdering, medmindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ikast Kommune skønner, at denne lokalplan ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er gennemført en miljøvurdering. Offentliggørelse af lokalplanen Med henblik på, at borgerne skal kunne fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og/eller indsigelser til lokalplanen, er den behandlet i byrådet den 09. maj 2006 og herefter offentliggjort som forslag i perioden den 17. maj 2006 til den 02. august Samtidig med offentliggørelsen fremsendes lokalplanforslaget til ejere, lejere og brugere af ejendomme i området, ejere af naboejendomme samt en række myndigheder. 11

12 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremlæggelse af bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser er udløbet, kan Ikast Kommune efter planloven give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større byggearbejde, der er lokalplanpligtigt. De midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse den 17. maj 2006 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil den 17. maj Klagevejledning Den endelige lokalplan kan for retlige spørgsmål indklages for Naturklagenævnet, d.v.s. hvis afgørelsen indeholder en fortolkning af planloven eller lokalplanproceduren. Man er klageberettiget, hvis man har retlig interesse i sagens udfald. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klagefristen er 4 uger regnet fra den endelige lokalplans offentliggørelse. Klager over retlige spørgsmål skal rettes til: Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandling af klagen, før gebyret er modtaget.. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside : Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. 12

13 Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplanbestemmelser I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 at fastlægge principper for udstykning af lokalplanområdet. 1.2 at fastlægge den fremtidige arealanvendelse til åben og tæt-lav boligbebyggelse. 1.3 at fastlægge retningslinjer for vej- og stibetjening af lokalplanområdet, og gennem udformning og placering sikre gode forhold for "bløde" trafikanter. 1.4 at fastlægge rammer for områdets ydre fremtræden såvel bygninger, ubebyggede arealer som grønne områder. 1.5 at sikre en miljørigtig håndtering af regnvand. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet ligger i den syd-vestlige del af Ikast by. Området afgrænses som illustreret på kortbilag nr. 1, og omfatter matrikel nr. 1 b Bøgild Gdr., Ikast, samt matr. nr. 1 b, 2 b og 2 f, Lægdsgård, Ikast og alle parceller indenfor lokalplanområdet, der efter den 17. maj 2006 udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone, og forbliver i byzone ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må udelukkende anvendes til boligformål, benævnt som åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt rekreative grønne områder. 13

14 3.2 Området opdeles i to delområder: Delområde A, udlægges til åben-lav boligbebyggelse og grønne områder. Delområde B, udlægges til tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for at opføre træhuse. 3.3 På hver ejendom til åben-lav boligbebyggelse i delområde A må der kun opføres eller indrettes én bolig. 3.4 Indenfor lokalplanområdet kan kommunen tillade, at der på den enkelte ejendom drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse såfremt: at virksomheden drives af den der bebor ejendommen, at virksomheden efter kommunens skøn drives på en sådan måde, at karakteren af beboelsesejendommen ikke forandres, eksempelvis ved skiltning eller lignende og at virksomheden ikke medfører behov for mere parkering, end der er plads til på den pågældende ejendom. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan. Der må ikke foretages udstykninger som strider imod planens intentioner. 4.2 Indenfor delområde A, som vist på kortbilag nr. 2, må grunde ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end ca. 800 m Indenfor delområde B, som vist på kortbilag nr. 2, må grunde ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end ca. 300 m 2. 5 Veje, stier, torve og parkering 5.1 Lokalplanområdet forsynes trafikalt fra en fordelingsvej i forlængelse af kommunevejen Bøgildvej. 5.2 Bebyggelse må ikke placeres nærmere end 10 meter fra vejskel mod fordelingsvejen. 5.3 Kørende adgang til de enkelte parceller må kun ske fra adgangsvejene og den interne private fællesvej. 5.4 Der udlægges areal til nye veje og stier med beliggenhed som illustreret på kortbilag nr Der udlægges tre typer veje, som vist på kortbilag nr. 5: Fordelingsvejen udlægges i en bredde på 12 meter og anlægges med 6 meter kørebane. Der anlægges et ca. 2 meter bredt 14

15 fortov på østsiden af fordelingsvejen. Stamvejen udlægges i en bredde på 12 meter og anlægges med 5 meter kørebane. Der anlægges et ca. 1,4 meter bred fortov nord for stamvejen. Stamvejen og fortovet adskilles af en beplantet rabat. Adgangsvejene udlægges i en variabel bredde af mindst 9 meter og anlægges med en kørebane på 5,50 meter. 5.6 Der udlægges fire typer stier, som vist på kortbilag nr. 3: Hovedsti anlægges i en bredde på 3 meter og placeres syd for stamvejen. Delt cykel- og gangsti i eget tracé udlægges i en bredde på 5,7 meter. Heraf udlægges 3 meter til cykelsti og 2 meter til fortov. Cykel- og gangstien placeres mellem boligbebyggelsen og jordvolden. Lokalsti udlægges i en bredde på 3 meter og anlægges i en bredde på 2,6 meter. 5.7 Udstykkeren skal foranledige befæstelse af fordelingsvejen, stamvejen og adgangsvejene, befæstelse af stier samt beplantning af opstammede, løvfældende træer på fordelingsvejen, stamvejen og adgangsvejene. Befæstelse af interne veje, som vist på kortbilag nr. 3, foranlediges af grundejerne. 5.8 Veje befæstes med asfalt. Den interne private fællesvej kan befæstes med andet materiale, f.eks. grus eller græsarmeringssten. Fortove, stier og torve kan befæstes med belægningssten. 5.9 Adgangsveje samt stier bliver færdiggjort når ca. 90 % af grundene er bebygget, gældende for hver enkelt enklave På hver parcel til åben boligbebyggelse i delområde A skal der udlægges mindst 2 parkeringspladser. Ved tæt-lav boligbebyggelse i delområde B skal der udlægges mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig Eventuelle terænforskelle mellem grundene og vej/sti skal udlignes på grunden enten med støttemur eller skråningsanlæg med fald/stigning på højst 0,5 m pr. meter. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme må ikke overstige 25 for åben boligbebyggelse i delområde A og 35 i enklaven med samlet tæt-lav bebyggelse i delområde B. 6.2 Der henvises til Bygningsreglement for småhuse af 1998 med tillæg, afsnit 2 bebyggelsesregulerende bestemmelser, bilag A hvad angår bebyggelse ud over bebyggelsesprocenterne på henholdsvis 25 og 35 for delområde A og B. 15

16 6.3 Åben-lave boligbebyggelser i delområde A skal placeres med facade eller gavl i en afstand af 3-5 meter fra skel mod vej som vist på kortbilag nr. 2 og 4. Dette kan kun afviges hvor særlige fysiske omstændigheder gør sig gældende. Grunde med skel til vendeplads har individuelle byggefelter i princippet som angivet på kortbilag nr. 2 og Garager, udhuse, drivhuse og andre mindre bygninger i delområde A må ikke placeres nærmere vejskel end 5 meter. Ved de 6 nordligste grunde kan disse bygninger placeres i skel mod sti. 6.5 Bygningsfremspring som karnapper, indgangspartier og lign. kan opføres i en afstand af 2½ m fra skel mod vej og max. udgøre 1/3 af den samlede facade mod vej. 6.6 Opførelsen af den tæt-lave boligbebyggelse i delområde B skal ske efter en nærmere fastlagt bebyggelsesplan, der skal godkendes af Ikast Kommune. 6.7 Bygningens hovedretning i delområde A skal være parallelt med eller vinkelret på skel mod vej. 6.8 Hvor væsentlige fysiske forhold gør sig gældende, kan kommunen i enkelte tilfælde dispensere fra bestemmelserne i Bygninger må max. opføres i 2 etager med uudnyttelig tagetage Ingen del af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over terræn. Dog kan tillades enkelte bygningsdele med en større højde, såfremt det er nødvendigt for en byøkologisk/byarkitektonisk udformning af byggeriet. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Indenfor delområde A skal ydervægge udføres i tegl eller i tegl med enkelte partier i træ. Indenfor delområde B skal ydervægge udføres i tegl, i tegl med enkelte partier i træ eller helt i træ. 7.2 På beboelsesbygninger må tagene udføres med max. 45 graders taghældning, og udføres i plane eternit- eller naturskifer i grå eller sorte nuancer, plane metalplader, plane metal plader med stående false, teglsten eller teglstenslignende tagsten. 7.3 Flade og ikke synlige tagflader kan udføres i andet tagmateriale. 7.4 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 7.5 Bebyggelse indenfor området skal i sin udformning og materialevalg danne en arkitektonisk helhed, der i sammenhæng med 16

17 den øvrige bebyggelse i området giver et harmonisk helhedsbillede. 7.6 Skiltning og reklamering udover almindelig navne- og nummerskiltning må ikke finde sted. 7.7 På de fælles grønne områder midt i bebyggelsen kan placeres enkelte redskabsrum, pavilloner og lign. til områdets fælles brug. Disse småbygninger må have et areal på max. 10 m 2 og skal fremstå med lette facader og tage. Der kan desuden opføres et max. 200 m 2 stort fælleshus, hvis der etableres det nødvendige antal parkeringspladser ved huset. 7.8 Fællesbygninger skal afskærmes med beplantninger på eller omkring bygningerne. 8 Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Mod O. Vestergaard-Poulsens Allé etableres en ca. 20 meter bred beplantet jordvold. Jordvolden gennembrydes af 3 nordsyd gående stier. 8.2 Hegn mod naboskel og grønne arealer skal etableres som grønne, levende hegn. Hegnene kan forsynes med trådnet, der dog ikke må være højere end det levende hegn, når dette har nået den ønskede højde, dog max. 1,8 meter. 8.3 De nord-syd gående grønne kiler mellem boligenklaverne tilplantes med løvfældende hegn. Det resterende friareal tilsås med græs. 8.4 Anlæggelse og vedligeholdelse af de fælles grønne arealer foretages af udstykkeren. 8.5 Såfremt kommunen udlejer arealer, skal disse vedligeholdes af lejeren. 8.6 Til udendørs opholdsarealer udlægges mindst et areal af samme størrelse som boligens samlede etageareal. 8.7 De udendørs opholdsarealer skal være velindrettede, solbeskinnede og fri for generende støj. 8.8 Udendørs oplagring af materialer, både, campingvogne og lignende må ikke finde sted indenfor lokalplanområdet. 8.9 Ubebyggede grunde skal holdes i en ordentlig stand og må ikke anvendes til opmagasinering af affald og andet. 17

18 8.10 Et areal fra vejskel ved adgangsvejene og 1,5 meter ind på grundene i delområde A skal tjene som oversigtsareal. Der må ikke forefindes beplantning eller genstande der er højere end 0,5 m over kørebanen Forarealer direkte mod stamveje og adgangsveje skal holdes i niveau med vejrabatten Terrænregulering mod naboskel skal ske på egen grund, således at niveauforskelle udlignes med fald/stigning på højst 0,5 m pr. meter. 9 Tekniske anlæg 9.1 Før byggemodning af delområde B skal der foreligge en aftale mellem grundejerne i delområdet om hvordan udgifterne til vejanlæg med tilhørende belysning, kloak m.m. samt etablering af beplantning skal fordeles. Desuden skal der være foretaget en tilfredsstillende sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti eller lignende for, at anlægsarbejderne bliver udført. 9.2 Fordelingsvej belyses med vejbelysning efter reglerne for vejbelysning. Der skal etableres parkbelysning ved stamvej, adgangsveje og stier, og der skal gives plads til nødvendige transformerstationer til områdets elforsyning. El-ledninger må alene udføres som jordkabler. Parkbelysning i området til tæt-lav boligbebyggelse opsættes efter en nærmere fastlagt plan, når den endelige bebyggelsesplan foreligger. 9.3 El- og varmeforsyning: Lokalplanområdet forsynes med el og varme fra Ikast Værkerne. Samtlige ejendomme indenfor området er forpligtet til at være tilsluttet den fælles fjernvarmeforsyning. 9.4 Vandforsyning: Samtlige ejendomme indenfor lokalplanområdet er forpligtiget til at være tilsluttet Ikast Vandværk. 9.5 Spildevand: Der er tilslutningspligt til den kommunale kloakforsyning. Afledning af regnvand fra småbygninger under 50 m 2 skal så vidt muligt foregå via jordoverfladen eller fra faskine eller lignende på egen grund. 9.6 Regnvand fra vejarealer, indkørsler og lign. afledes til separat regnvandssystem. 9.7 Der etableres kabler med mulighed for tilslutning til bredbånd. 9.8 Der må ikke anbringes individuelle udendørs antenner eller opsættes paraboler på bygninger eller i terræn. 18

19 9.9 Affald: Samtlige ejendomme indenfor lokalplanområdet er forpligtet til at være tilsluttet Ikast Kommunes gældende affaldsordning på de til enhver tid gældende almindelige bestemmelser. 10 Tilladelser fra andre myndigheder 10.1 I henhold til lov om museer m.v. (lovbekendtgørelse nr. 739 af 17. juli 2000) 26 skal arbejdet standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder De tre mindre søer indenfor lokalplanområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der må derfor ikke, uanset foranstående bestemmelser, foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra Ringkjøbing Amt. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes grundejerforening for hvert af lokalplanens delområder til varetagelse af fællesinteresser og kollektive forpligtigelser indenfor lokalplanens område, herunder vedligeholdelse af private veje, stier og fællesarealer. Alle grundejere har pligt til at være medlemmer af foreningerne Grundejerforeningerne skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningerne kan efter Ikast Kommunes forudgående godkendelse sammenlægges med andre grundejerforeninger Grundejerforeningerne skal efter krav fra Ikast Kommune optage medlemmer fra tilgrænsende områder Grundejerforeningerne skal oprettes senest når 50 % af boligerne er solgt, eller når Ikast Kommune kræver det Grundejerforeningerne skal udarbejde vedtægter, der skal godkendes af Ikast Kommune Grundejerforeningerne er berettiget til ved opkrævning hos medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver. 19

20 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i anvendelse, før der er etableret: 1. De i 9 nævnte tilslutninger til forsyningsanlæg. 13 Ophævelse af ældre lokalplan 13.1 Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves lokalplan nr. 83 i sin helhed. Lokalplan nr. 83 blev endeligt vedtaget d. 6. juni Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter kommunens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg som er indeholdt i planen Ikast Kommune kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun tilvejebringes ved en ny lokalplan I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen, jf. planlovens Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 20

Lokalplan nr. 83. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Vej i Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 83. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Vej i Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 83 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Vej i Ikast by Ikast Kommune For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Vej i Ikast by INDHOLD Lokalplanredegørelse

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 116 For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by Ikast Kommune Ikast Kommune Plan- og bygningsafdelingen Rådhuset, Torvet l 7430 Ikast Lokalplan nr. 116 For et tæt- lav boligområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde i Isenvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde i Isenvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 123 For et boligområde i Isenvad by Ikast Kommune Lokalplan nr. 123 For et boligområde i Isenvad by, Ikast kommune Ikast Kommune September 2002 Lokalplan nr. 123 Boligområde i Isenvad by,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11.1. Område til institutioner og erhverv ved Bøgildvej i Ikast

LOKALPLAN NR. 11.1. Område til institutioner og erhverv ved Bøgildvej i Ikast LOKALPLAN NR. 11.1 Område til institutioner og erhverv ved Bøgildvej i Ikast Titel Lokalplan nr. 11.1 For et område til institutioner og erhverv ved Bøgildvej i Ikast Udarbejdet af Årstiderne Arkitekter

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. Boligområde omkring Jacob Gades Vej og Carl Nielsens Vej. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 74. Boligområde omkring Jacob Gades Vej og Carl Nielsens Vej. Ikast Kommune Lokalplan nr. 74 Boligområde omkring Jacob Gades Vej og Carl Nielsens Vej Ikast Kommune "^~!L- H~ ifr^raojrø LOKALPLAN NR. 74 for et nyt boligområde omkring Jacob Gades Vej og Carl Nielsens Vej. IKAST

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej.

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej. Laubsvej Niels W. Gades Vej Birkelundstien Hartmannsvej To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro Udkast af 01.09.2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere