Mere effektivt byggeri og billigere forsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere effektivt byggeri og billigere forsyning"

Transkript

1 Vækstinitiativer 2015 fm.dk Mere effektivt byggeri og billigere forsyning Byggeriet skal være effektivt, så der kan sikres velfungerende og billige bygninger til både erhvervslivet og husholdninger. Et mere effektivt byggeri er med til at holde omkostningerne i de øvrige dele af dansk erhvervsliv nede, herunder produktionsvirksomheder i international konkurrence. En effektiv produktion af forsyningsydelser er tilsvarende afgørende for at holde energiomkostningerne nede for danske virksomheder. Et effektivt byggeri og en effektiv forsyningssektor forbedrer mulighederne for, at industrien og andre dele af dansk erhverv kan skabe nye vellønnede job, selvom virksomhederne er udsat for en hård international konkurrence. Regeringen foreslår derfor en række initiativer for at skabe mere effektivt byggeri og billigere forsyning i Danmark, jf. boks 1. Boks 1. Regeringens initiativer for at skabe mere effektivt byggeri og billigere forsyning Afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne Realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr. Modernisering af den tekniske byggesagsbehandling Styrket sammenhæng i brandreguleringen Harmonisering af danske krav til bygningers energiforbrug med regler på europæisk niveau Afskaffelse af lovkrav om anvendelse af nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører De enkelte initiativer er nærmere beskrevet nedenfor. Afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren Med Aftaler om Vækstplan DK tog regeringen et stort skridt mod at fjerne dobbeltregulering af CO 2 i Danmark. Regeringen ønsker nu at tage næste skridt ved at afskaffe dobbeltreguleringen af CO 2 i fjernvarmesektoren. CO 2-udledninger i Danmark er som udgangspunkt reguleret ved enten EU s kvotesystem eller nationale CO 2-afgifter. Fossile brændsler anvendt til fremstilling af fjernvarme på kvoteomfattede værker er imidlertid både kvoteomfattet ift. CO 2-udledningen og pålagt CO 2-afgift. Fjernvarmekunderne betaler en pris svarende til omkostningerne ved at producere varme. Som følge af dobbeltreguleringen af CO 2 bliver varmeregningen unødvendig dyr. Dobbeltreguleringen belaster også erhvervslivets generelle omkostningsniveau, og især serviceerhvervenes rumvarme. Afskaffelse af dobbeltregulering vil reducere virksomhedernes produktionsomkostninger og bidrage til bedre ressourceudnyttelse i virksomhederne.

2 Regeringen vil derfor afskaffe CO 2-afgiften på fossile brændsler, der anvendes til fremstilling af fjernvarme på kvoteomfattede værker. Dermed vil der stort set ikke længere være dobbeltregulering af CO 2-udledning i Danmark. Afskaffelse af dobbeltreguleringen skal afklares ift. EU-retten mv. Derfor afskaffes dobbeltreguleringen af CO 2 gradvist fra 2018 frem mod Regeringen er allerede i dialog med Kommissionen for at finde en løsning, der sikrer gode rammevilkår for de særligt energiintensive virksomheder i Danmark. Det er forhåbningen, at dialogen med EU- Kommissionen kan føre til en målrettet ordning for gartnerier mv. fra og en gradvis afskaffelse af dobbeltreguleringen af CO 2 fra 2018 frem mod Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne Energinet.dk står de kommende år over for store investeringer, som finansieres af elforbrugerne. En del af investeringerne stammer fra kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne, der blev vedtaget i De samlede investeringer i kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne beløber sig til 14,5 mia. kr. (2008-priser), som betales af elforbrugerne. Heraf er en del dog allerede igangsat, hvorfor der pt. udestår ikke-igangsatte investeringer på ca. 7 mia. kr. svarende til en gennemsnitlig tarifeffekt stigende til i størrelsesordenen 275 mio. kr. årligt i perioden Regeringen ønsker på den baggrund at afdække scenarier for en fokuseret kabelhandlings- og forskønnelsesplan for det eksisterende net med henblik på at identificere, hvilke investeringer, der hensigtsmæssigt kan annulleres. Afdækningen skal tage hensyn til investeringernes betydning for forsyningssikkerhed, indpasning af VE mv., ligesom nødvendige godkendte investeringer fastholdes. Realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr. Forsyningen af el, vand og varme samt bortskafning af affald og spildevand er en afgørende rammebetingelse for, at et moderne samfund kan fungere og udvikle sig. Forsyningssektorerne udgør nødvendige og centrale dele af forbrugernes og virksomhedernes omkostninger. Forsyningssektorerne er præget af såkaldte naturlige monopoler, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at have mere end én udbyder. Det betyder, at der ikke er et naturligt konkurrencepres på omkostningerne og kvaliteten. Det er derfor nødvendigt at have en regulering, som tilskynder til effektiv drift og investeringer, beskytter forbrugerne mod for høje priser og samtidigt sikrer hensyn til kvalitet, forsyningssikkerhed og miljø. Med Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 er aftaleparterne enige om at gennemføre effektiviseringer i forsyningssektorerne for 3,3 mia. kr. i 2020 i samarbejde med sektorerne. Regeringen har udarbejdet konkrete oplæg til, hvordan effektiviseringsmålene realiseres i el-, vand- og spildevandssektoren, herunder primært ved en bedre økonomisk regulering, jf. boks 2. Endvidere pågår analysearbejder af bl.a. Energinet.dk, gas-, fjernvarme- og affaldsforbrændingssektoren. Mere effektive forsyningssektorer vil bidrage til lavere priser til gavn for forbrugere og virksomheder og samtidigt skabe grundlag for eksport gennem udviklingen af omkostningseffektive løsninger. Side 2 af 7

3 Boks 2. Konkrete oplæg og analyser til realisering af effektiviseringsmål i forsyningssektorerne Eldistribution op til 0,6 mia. kr. På baggrund af elreguleringsudvalgets anbefalinger lægger regeringen op til at forbedre reguleringen af elnetselskaberne. Regeringen foreslår bl.a., at elnetselskaberne skal have et økonomisk incitament til effektiviseringer samt til at foretage samfundsøkonomisk optimale investeringer i nettet. Der har været indledende drøftelser og skal findes opbakning til forslaget i energiforligskredsen. Energinet.dk 0,7 mia. kr. Med Aftale om en Vækstpakke, juni 2014 blev der igangsat en analyse af Energinet.dk s omkostningsstruktur og styringsmæssige rammer. Regeringen vil med afsæt heri samt elreguleringsudvalgets anbefalinger følge op herpå i Fjernvarme 0,5 mia. kr. Regeringen lægger op til at modernisere reguleringen af fjernvarmesektoren, så reguleringen i højere grad giver incitamenter til at effektivisere og investere. For at understøtte realisering af effektiviseringer for ½ mia. kr. lægger regeringen op til at styrke selskabernes beslutningsgrundlag gennem bedre data til at indføre krav om effektiviseringer i fjernvarmesektoren. Det svarer til praksis i andre forsyningssektorer såsom vand- /spildevand-, el- og gassektoren. Med afsæt i et igangværende analysearbejde vil regeringen senere i 2015 fremlægge konkrete forslag til en modernisering af reguleringen i fjernvarmesektoren. Vand- og spildevand 1,3 mia. kr. Regeringen har indgået en bred politisk aftale med alle folketingets partier undtagen LA om en reform af vandsektoren. Reformen skal sikre et fortsat højt kvalitetsprodukt samtidig med, at vand- og spildevandsselskaber realiserer et effektiviseringspotentiale på 1,3 mia. kr. i Reformen indeholder bl.a. en ny og bedre økonomisk regulering af vand- og spildevandsselskaberne baseret på selskabernes totaløkonomi, og hvor de administrative byrder ved reguleringen mindskes mest muligt. Den nye regulering vil blive implementeret fra Affaldsforbrænding 0,2 mia. kr. Der pågår et analysearbejde med Kommunernes Landsforening om effektivisering af affaldsforbrændingssektoren, som skal sikre effektiviseringer for 0,2 mia. kr. i Modernisering af den tekniske byggesagsbehandling Byggesagsbehandling af tekniske forhold vedrører blandt andet en bygnings konstruktion, brandforhold, indeklima og energiforbrug. Der gælder de samme tekniske krav til byggeri, uanset hvor i landet, der bygges. Alligevel er der stor forskel på, hvordan kommunerne sagsbehandler, eksempelvis i forhold til hvilke tekniske løsninger der kan godkendes. Det er en hæmsko for standardisering og brug af nye innovative materialer og processer. Derfor opleves den tekniske byggesagsbehandling som en barriere for vækst og produktivitet i byggebranchen. Dette er bl.a. anført af Produktivitetskommissionen. Regeringen vil derfor modernisere byggesagsbehandlingen. Kommunerne skal ikke længere varetage den tekniske byggesagsbehandling. Der indføres i stedet for en certificeringsordning. Dette indebærer, at virksomhederne enten selv, eller gennem andre (certificerede) virksomheder skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det konkrete byggeri. Den tekniske byggesagsbehandling erstattes således af en kvalitetssikring af, om byggeriet lever op til bygningsreglementets regler, der kan udføres som en integreret del af virksomhedernes projektering. Certificeringsordningen vil omfatte løbende kontrol af de virksomheder, der varetager certificeringen, ligesom der også i særligt store eller særligt komplicerede byggesager vil kunne stilles krav om en tredjepartskontrol af dokumentationen. Kommunerne vil fortsat skulle varetage byggesagsbehandlingen af de bebyggelsesregulerende forhold, dvs. de dele af byggesagsbehandlingen, der har betydning for lokale forhold. Det gælder fx Side 3 af 7

4 afstand til naboer og højde på byggeriet. Kommunerne vil også skulle sikre, at anden lovgivning, så som planlovgivningen og miljølovgivningen, overholdes ved byggerier. Kommunerne behandler ca byggesager om året, heraf kræver ca sager teknisk byggesagsbehandling. Initiativet vil sikre en mere ensartet sagsbehandling og styrke incitamenter og mulighed for stordriftsfordele i byggeriet i Danmark. Samtidig vil initiativet mindske uvished omkring godkendelsestidspunkt og -krav, som ellers kan besværliggøre en optimal planlægning og effektiv ressourceanvendelse i byggebranchen. Derudover vil initiativet medføre kortere sagsbehandlingstid, da kommunerne ikke længere skal varetage den tekniske byggesagsbehandling. Styrket sammenhæng i brandreguleringen Alle bygninger indrettes og opføres i dag efter reglerne under byggeloven. Der findes dog bygninger og lokaler, hvor der kan være behov for at stille særlige krav til indretning og drift af hensyn til personsikkerhed, f.eks. institutioner, hoteller og forsamlingslokaler. Disse krav hører i dag ind under beredskabslovgivningen. Bygherren kan i dag både blive mødt med krav til indretning og drift i forbindelse med planlægningen af byggeriet og i forbindelse med den efterfølgende ibrugtagning af byggeriet. Dette gør byggesagsbehandlingen unødig kompleks, og administrationen af brandkravene kan opfattes som bureaukratisk og ufleksibel. Regeringen vil derfor styrke sammenhængen i brandreguleringen ved at al drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, fremadrettet udelukkende reguleres gennem byggelovgivningen. Initiativet vil medføre mindre dobbeltregulering på brandområdet, og det tydeliggøres, hvilke brandkrav der skal overholdes, når det enkelte byggeri planlægges, byggesagsbehandles og ibrugtages. Udførelsen af brandsyn vil fortsat reguleres gennem beredskabslovgivningen. Initiativet vil kunne reducere bygherrers og rådgivers administrative omkostninger i op til ca byggesager årligt. Harmonisering af danske krav til produkters energiforbrug i bygningsreglementet med regler på europæisk niveau En række produkter, som sælges indenfor EU, skal leve op til bestemte energimæssige krav. Dette gælder bl.a. for produkter, der har betydning for en bygnings samlede energiforbrug. De danske krav til produkters energiforbrug stemmer ikke på alle punkter overens med EU's krav i EcoDesigndirektivet, som er fælles europæiske minimum energikrav til produkter. Det udgør en barriere for markedsføring af udenlandske produkter i Danmark, hvilket medfører mindre konkurrence i Danmark og dermed højere priser for virksomheder og forbrugere. Regeringen vil derfor sikre, at de danske krav til produkters energiforbrug i bygningsreglementet harmoniseres med EU-kravene. Konkret drejer det sig om følgende produkter: Cirkulationspumper Varmegenvinding på ventilationsanlæg Varmepumper Gaskedler Små kraftvarmeanlæg Med harmoniseringen forbedres udenlandske producenters adgang til det danske marked for de omfattede produkter. Initiativet vil derfor kunne medvirke til at styrke konkurrencen og sikre lavere Side 4 af 7

5 priser på de omfattede produkter i Danmark. Samtidigt kan en styrket konkurrence også bidrage til at forbedre produktiviteten i de berørte danske virksomheder. Afskaffelse af lovkrav om anvendelse af nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri Nøgletalssystemet er et regelsæt for det almene og statslige byggeri, der har til formål at synliggøre bygherrernes, entreprenørernes og rådgivernes præstationer og kompetencer for derigennem at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. En evaluering af ordningen viser imidlertid, at ordningen har en for lav udbredelse, samt, at nøgletalssystemet primært anvendes, fordi det er et lovkrav, og ikke fordi det bidrager til at løfte kvaliteten i byggeriet, eller fordi gode nøgletal fører til flere opgaver. Herudover viser evalueringen, at nøgletalssystemet kan udgøre en barriere for internationale aktører, da det er et særligt dansk system, der ikke er kendt i udlandet. Regeringen vil derfor afskaffe lovkravet om at anvende nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri. Fremover bliver det således frivilligt for de almene og statslige bygherrer, om de vil anvende nøgletalssystemet. Initiativet vil lette de administrative byrder for både de almene og statslige bygherrer og de private entreprenører og rådgivere, der arbejder med statsligt og alment byggeri. Derudover kan ophævelsen af lovkravet styrke konkurrencen i byggebranchen, idet det vil lette adgangen til statslige og almene byggeprojekter i Danmark for udenlandske virksomheder. Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere Anerkendte statikere udarbejder eller kvalitetssikrer beregninger i forbindelse med byggeri af en vis størrelse og kompleksitet, hvor konsekvenserne ved kollaps vil være særligt store. Det drejer sig fx om sportshaller, indkøbscentre, etagebyggeri, store telte og lign. Det kræver en godkendelse at blive tildelt status som anerkendt statiker. Anerkendelsen er personlig og opnås ved ansøgning til et anerkendelsesudvalg. Ansøgningsproceduren for både tildeling og fornyelse af anerkendelsen er i dag byrdefuld og virker derfor som en adgangsbarriere til erhvervet. Det kan have utilsigtede konsekvenser for konkurrencen og dermed priserne på statikererklæringer. Regeringen vil derfor forenkle anerkendelsesordningen for statikere, jf. boks 3. Tiltagene sker under hensyntagen til, at sikkerheden i byggerierne ikke skal forringes. Yderligere vil regeringen undersøge mulighederne for at sammentænke anerkendelsesordningen med en kommende certificeringsordning for rådgivende virksomheder, jf. initiativ vedr. modernisering af den tekniske byggesagsbehandling ovenfor. Forenklingen af anerkendelsesordningen for statikere vil gøre det enklere og billigere at opnå anerkendelse som statiker. Det vil medføre administrative lettelser for den enkelte ansøger og dermed reducere de omkostninger, som i dag fungerer som en adgangsbarriere til erhvervet. Samtidig gøres det muligt at graduere anerkendelsen, så der kan opnås anerkendelse på forskellige niveauer. Det forventes at tiltrække flere og yngre ansøgere. Tiltagene vil bidrage til at styrke konkurrencen på området og kan dermed føre til lavere priser til gavn for bygherrer og bygningsejere. Side 5 af 7

6 Boks 3. Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere Ansøgningsprocedurer og krav til ansøgningsmaterialet forenkles. Anerkendelsesudvalget vil i fremtiden kunne graduere anerkendelsesniveauet for den enkelte statiker, fx anerkendelse uden mulighed for at udføre tredjepartskontrol. Fornyelsen af anerkendelsen forenkles ved, at statikeren alene skal dokumentere aktivitet som anerkendt statiker og ikke som i dag ved en egentlig prøve. Projekter med mere end én bygningsdel, hvor konsekvenser af svigt kan være særligt alvorlige, skal have samme anerkendte statiker på hele projektet. Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører Landinspektører med beskikkelse, der er ansat i landinspektørfirmaer, har eneret på at udføre udstykning af grunde, opdeling af ejerlejligheder samt afmærkning og opmåling af skel mv. En beskikket landinspektør har ikke lov til at udføre disse opgaver, hvis landinspektøren er ansat i fx et rådgivende ingeniørfirma. Endvidere har det vist sig, at de nuværende regler kan give landinspektørbranchen en utilsigtet konkurrencefordel på andre opgaver, som ikke er omfattet af eneretten. Samtidig er der sket en konsolidering i landinspektørbranchen, der på længere sigt også kan være uhensigtsmæssigt for konkurrencen. De nuværende regler er utidssvarende og begrænser konkurrencen. Regeringen vil sikre, at alle virksomheder, der ønsker det, kan udføre eneretsopgaverne. Regeringen vil derfor afskaffe ejerskabsrestriktionerne, hovedformålskrav for landinspektørselskaber og krav til personlig hæftelse. Landinspektører udfører væsentlige samfundsmæssige opgaver, som bl.a. er udgangspunkt for fx ejendomsvurdering og -belåning. Regeringen lægger derfor vægt på kvalitet og uafhængighed i udførelsen af eneretsopgaverne, som fortsat vil skulle udføres af beskikkede landinspektører, som er uafhængige af uvedkommende interesser. De nye regler sikrer endvidere, at ledelsen i virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, vil kunne drages til ansvar for, at reglerne om habilitet og god landinspektørskik overholdes. Der indføres samtidig et risikobaseret tilsyn, jf. boks 4. Det vurderes, at de nye regler for landinspektørerne vil bidrage til at øge konkurrencen og produktiviteten samt fremme innovation og nye forretningsmodeller i branchen. Det kan medføre lavere priser på matrikulære opgaver mv. til gavn for andre virksomheder og forbrugere. Boks 4. Nye regler for landinspektører Formålsbestemmelsen til landinspektørselskaber afskaffes. Ejerskabsrestriktionerne for landinspektørselskaber afskaffes. Krav om at en landinspektør, der ejer eller er medejer af et landinspektørselskab, hæfter personligt afskaffes. Regler om habilitet og god landinspektørskik vil gælde for alle virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, og ledelsen vil kunne drages til ansvar for at reglerne overholdes. Virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, vil have anmelderpligt til Geodatastyrelsen om bl.a. virksomhedens kvalitetsprocedurer. Geodatastyrelsen vil fremover indføre et risikobaseret tilsyn, der tages op til evaluering efter 2-3 år. Der vil fortsat være krav til uddannelse og erhvervserfaring for at opnå beskikkelse som landinspektør samt krav om en erhvervsansvarsforsikring. Side 6 af 7

7 Økonomi Samlet set vil regeringen anvende 625 mio. kr. frem mod 2019 på at sikre et mere effektivt byggeri og billigere forsyning, jf. tabel 1. Tabel 1. Udgifter og finansiering i udspillet Mere effektivt byggeri og billigere forsyning Mio. kr I alt Gradvis afskaffelse af dobbeltregulering vedr. CO 2 for fjernvarme og PSO-lempelser til gartnerier mv Udgifter i alt Anvendelse af provenu fra refusionsomlægning Ramme til PSO-lempelser Finansiering i alt Anm.: Initiativer og finansiering vedr. skatte- og afgiftslempelser er opgjort i afrundet 2015 BNP-niveau, mens øvrige initiativer og finansiering af opgjort i 2015-pl. I forhold til finansieringen bemærkes særligt, at regeringen vil anvende en del af provenuet fra refusionsomlægningen til at sikre en billigere forsyning. Provenuet fra refusionsomlægningen er behæftet med usikkerhed og vil derfor skulle genberegnes i Side 7 af 7

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren

Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren Louise Brix, Energistyrelsen Energistyrelsen 2. Februar 2017 Agenda Baggrund Forsyningsstrategi Udspil om Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding

Læs mere

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling?

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Temadag om varmepumper, 29. september 2016 v/ Marie Hindhede, kontorchef, Energistyrelsen Energistyrelsen 30. september 2016 Side

Læs mere

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ! NOTAT Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Dok. nr. PB20160316-DB01 København den 16. marts 2016 Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ATT:

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN

FORSYNING FOR FREMTIDEN FORSYNING FOR FREMTIDEN ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT DEN 5. OKTOBER 2016 #forsyningforfremtiden Side 1 Samling af forsyningsområdet i Energi, Forsynings- og Klimaministeriet Miljøministeriet: Affald-, vand-,

Læs mere

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017 Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 18. maj 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2030 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Afsender: Bygherreforeningen Borgergade 111 1300 København K Henrik L. Bang Mobil 4042 5575 hlb@bygherreforeningen.dk

Læs mere

Certificeringsordning for dokumentation af byggetekniske forhold

Certificeringsordning for dokumentation af byggetekniske forhold Certificeringsordning for dokumentation af byggetekniske forhold (I stedet for nuværende kommunale byggesagsbehandling af de tekniske forhold) Onsdag den 26. oktober 2016 Møde i Bygherreforeningen Åse

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

ERFA Kraftvarme og varmepumper PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 13.

ERFA Kraftvarme og varmepumper PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 13. ERFA Kraftvarme og varmepumper PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 13. juni 2017 ENERGIKOMMISSIONEN Har perspektiv for perioden 2020-2030

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FEM PRINCIPPER Princip 1 - Konkurrenceudsættelse af ikke-monopolopgaver Princip 2 - Incitamentsbaseret

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Regulering som er uhensigtsmæssig i en produktivitetssammenhæng 1. Myndighedskrav og myndighedsbehandling Regel Beskrivelse

Læs mere

Regeringens forsyningsstrategi et overblik

Regeringens forsyningsstrategi et overblik Regeringens forsyningsstrategi et overblik Strategien indeholder en række initiativer, der samlet vil understøtte effektiviseringer på 5,9 mia. kr. årligt i 2025 Forsyning for fremtiden (September 2016)

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Dato 28. september 2016 Baggrundsnotat Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Notatet er en opfølgning på det første møde i Energikommissionen den 9. maj

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Regeringens Vækst 2015 : Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører. Argument papir

Regeringens Vækst 2015 : Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører. Argument papir Regeringens Vækst 2015 : Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører Argument papir Arbejdsgruppen V49, PLF Juni 2015 Praktiserende Landinspektørers Forening Kalvebod Brygge 31-33 1780 København

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Afskaf affaldsafgiften

Afskaf affaldsafgiften Afskaf affaldsafgiften Jacob H. Simonsen 1 Hvorfor er problemstillingen afgørende Pr. 12. december 2010 kan det forbrændingsegnede erhvervsaffald bevæge sig frit i EU Affaldsproducenten har et retskrav

Læs mere

Effektivisering af affaldssektoren. Ved Niels Bukholt, Funktionsleder, Miljøstyrelsen

Effektivisering af affaldssektoren. Ved Niels Bukholt, Funktionsleder, Miljøstyrelsen ndsættelse, på billedet det bagerst. Effektivisering af affaldssektoren Ved Niels Bukholt, Funktionsleder, Miljøstyrelsen Oversigt Baggrund Aktuel arbejdsgruppe Fremtidige rammer Dansk Fjernvarme - erfagruppe

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

NYT FRA DANSK FJERNVARME AFGIFTSANALYSERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme

NYT FRA DANSK FJERNVARME AFGIFTSANALYSERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme NYT FRA DANSK FJERNVARME AFGIFTSANALYSERNE John Tang, Dansk Fjernvarme ANALYSER - FÆRDIGE 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 3. Omfanget af ikke-regulerede

Læs mere

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014.

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Side 1 af 5 Notat Dato 19. juni 2014 Fælles forståelse om skitse til Vækstpakke 2014 Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Aftalen er en opfølgning på

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Notat 1. Formål Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

FJERNVARMESELSKABERNES STRATEGISKE UDFORDRINGER

FJERNVARMESELSKABERNES STRATEGISKE UDFORDRINGER REGIONALMØDER 2016 FJERNVARMESELSKABERNES STRATEGISKE UDFORDRINGER Uffe Bro Formand Dansk Fjernvarme Marts 2016 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk INDHOLD Fjernvarmens strategiske

Læs mere

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN TEKNISK GENNEMGANG FOR FOLKETINGETS EFK-UDVALG DEN 2. MARTS 2017

FORSYNING FOR FREMTIDEN TEKNISK GENNEMGANG FOR FOLKETINGETS EFK-UDVALG DEN 2. MARTS 2017 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 158 Offentligt FORSYNING FOR FREMTIDEN TEKNISK GENNEMGANG FOR FOLKETINGETS EFK-UDVALG DEN 2. MARTS 2017 Side 1 Side 2 Dagsorden 1. Baggrunden

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Men der har været skrevet og sagt meget om, hvad regeringen vil og ikke vil med fjernvarmesektoren, og ikke alt er lige rigtigt.

Men der har været skrevet og sagt meget om, hvad regeringen vil og ikke vil med fjernvarmesektoren, og ikke alt er lige rigtigt. Tale ved Dansk Fjernvarmes landsmøde fredag d. 28. oktober 2016 Kære alle sammen Tak for invitationen til at være med her i dag. Jeg har været med til Dansk Fjernvarmes landsmøde i rigtig mange år efterhånden.

Læs mere

Vi forsyner Danmark. Visioner for forsyningssektoren

Vi forsyner Danmark. Visioner for forsyningssektoren Vi forsyner Danmark Visioner for forsyningssektoren Verdens måske bedst fungerende forsyning Svar på spørgsmålet:»hvor enig eller uenig er du i, at prisen på fjernvarmen fortsat skal reguleres, så der

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 TEMADAG OM NY LOVGIVNING ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 12. januar 2017 ENERGIPOLITISKE HASTESAGER 2016-17 Lovgivning om regulering af fjernvarmesektoren

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET Principper og rammer for implementering v. Martin Barnkob Lindgreen, vicedirektør i Trafik- og Byggestyrelsen oktober 2016 Formålet med certificeringsordningen

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN. Astrid Birnbaum Faglig chef

STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN. Astrid Birnbaum Faglig chef STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN Astrid Birnbaum Faglig chef EFFEKTIVISERING I FJERNVARMESEKTOREN Maj 2015 kom regeringen (den forrige) med Vækstinitiativ 2015 Forsyningssektor skal effektivisere

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Kraftvarmedag Foreningen Danske Kraftvarmeværker Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energiområdet : Folketing, ministerium, myndigheder og klageinstanser Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Energiselskabernes energispareindsats Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Lars Aagaard, administrerende direktør Svar på udsagn fra De Frie Energiselskaber om

Læs mere

Genforhandling af energisparaftalen

Genforhandling af energisparaftalen Genforhandling af energisparaftalen Overordnede fra evalueringen konklusioner Deloittes evaluering af energispareindsatsen viser samlet at set, at de(energiselskaberne) i betydelig det er en velfungerende

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN

ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN BREAKING NEWS Afgiftsanalysen fremlægges i dag 10-05-2016 Skatteministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren vil tirsdag fremlægge den længe ventede tilskuds-

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Alander Lindfors

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Alander Lindfors Nyt fra Energistyrelsen Tina Alander Lindfors Side 1 Indhold Varmeforsyningsloven kommuners hjemmel Ny projektbekendtgørelse Store varmepumper Energistyrelsens rejsehold Moderniseret regulering i fjernvarmesektoren

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Prispres // lokale miljø- og servicemål

Prispres // lokale miljø- og servicemål Prispres // lokale miljø- og servicemål Workshop: Forsynings- og infrastruktur-sektoren d. 2. oktober 2014 v. Carl-Emil Larsen, Charlotte Frambøl DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO 1. Indledning PSO-afgiften blev indført i forbindelse med aftale om

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V)

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 293 Offentligt Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Spørgsmål U:

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

NYT FRA DANSK FJERNVARME

NYT FRA DANSK FJERNVARME DFJ NYT FRA DANSK FJERNVARME Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. maj 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu. Regulering af fjernvarmen 500

Læs mere

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien Christian Ege, sekretariatsleder Konference 5.11.2014 Hvilke virkemidler kan bruges? Lovgivning: overvejende på EU-plan hvis det påvirker varehandel Grønne afgifter:

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN GÅ HJEM MØDER NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN Astrid Birnbaum, faglig chef Dansk Fjernvarme abi@danskfjernvarme.dk GÅ HJEM MØDER KOLDING, AALBORG OG RINGSTED Dagsorden Gennemgang af embedsværkets anbefaling:

Læs mere