Mere effektivt byggeri og billigere forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere effektivt byggeri og billigere forsyning"

Transkript

1 Vækstinitiativer 2015 fm.dk Mere effektivt byggeri og billigere forsyning Byggeriet skal være effektivt, så der kan sikres velfungerende og billige bygninger til både erhvervslivet og husholdninger. Et mere effektivt byggeri er med til at holde omkostningerne i de øvrige dele af dansk erhvervsliv nede, herunder produktionsvirksomheder i international konkurrence. En effektiv produktion af forsyningsydelser er tilsvarende afgørende for at holde energiomkostningerne nede for danske virksomheder. Et effektivt byggeri og en effektiv forsyningssektor forbedrer mulighederne for, at industrien og andre dele af dansk erhverv kan skabe nye vellønnede job, selvom virksomhederne er udsat for en hård international konkurrence. Regeringen foreslår derfor en række initiativer for at skabe mere effektivt byggeri og billigere forsyning i Danmark, jf. boks 1. Boks 1. Regeringens initiativer for at skabe mere effektivt byggeri og billigere forsyning Afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne Realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr. Modernisering af den tekniske byggesagsbehandling Styrket sammenhæng i brandreguleringen Harmonisering af danske krav til bygningers energiforbrug med regler på europæisk niveau Afskaffelse af lovkrav om anvendelse af nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører De enkelte initiativer er nærmere beskrevet nedenfor. Afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren Med Aftaler om Vækstplan DK tog regeringen et stort skridt mod at fjerne dobbeltregulering af CO 2 i Danmark. Regeringen ønsker nu at tage næste skridt ved at afskaffe dobbeltreguleringen af CO 2 i fjernvarmesektoren. CO 2-udledninger i Danmark er som udgangspunkt reguleret ved enten EU s kvotesystem eller nationale CO 2-afgifter. Fossile brændsler anvendt til fremstilling af fjernvarme på kvoteomfattede værker er imidlertid både kvoteomfattet ift. CO 2-udledningen og pålagt CO 2-afgift. Fjernvarmekunderne betaler en pris svarende til omkostningerne ved at producere varme. Som følge af dobbeltreguleringen af CO 2 bliver varmeregningen unødvendig dyr. Dobbeltreguleringen belaster også erhvervslivets generelle omkostningsniveau, og især serviceerhvervenes rumvarme. Afskaffelse af dobbeltregulering vil reducere virksomhedernes produktionsomkostninger og bidrage til bedre ressourceudnyttelse i virksomhederne.

2 Regeringen vil derfor afskaffe CO 2-afgiften på fossile brændsler, der anvendes til fremstilling af fjernvarme på kvoteomfattede værker. Dermed vil der stort set ikke længere være dobbeltregulering af CO 2-udledning i Danmark. Afskaffelse af dobbeltreguleringen skal afklares ift. EU-retten mv. Derfor afskaffes dobbeltreguleringen af CO 2 gradvist fra 2018 frem mod Regeringen er allerede i dialog med Kommissionen for at finde en løsning, der sikrer gode rammevilkår for de særligt energiintensive virksomheder i Danmark. Det er forhåbningen, at dialogen med EU- Kommissionen kan føre til en målrettet ordning for gartnerier mv. fra og en gradvis afskaffelse af dobbeltreguleringen af CO 2 fra 2018 frem mod Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne Energinet.dk står de kommende år over for store investeringer, som finansieres af elforbrugerne. En del af investeringerne stammer fra kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne, der blev vedtaget i De samlede investeringer i kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne beløber sig til 14,5 mia. kr. (2008-priser), som betales af elforbrugerne. Heraf er en del dog allerede igangsat, hvorfor der pt. udestår ikke-igangsatte investeringer på ca. 7 mia. kr. svarende til en gennemsnitlig tarifeffekt stigende til i størrelsesordenen 275 mio. kr. årligt i perioden Regeringen ønsker på den baggrund at afdække scenarier for en fokuseret kabelhandlings- og forskønnelsesplan for det eksisterende net med henblik på at identificere, hvilke investeringer, der hensigtsmæssigt kan annulleres. Afdækningen skal tage hensyn til investeringernes betydning for forsyningssikkerhed, indpasning af VE mv., ligesom nødvendige godkendte investeringer fastholdes. Realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr. Forsyningen af el, vand og varme samt bortskafning af affald og spildevand er en afgørende rammebetingelse for, at et moderne samfund kan fungere og udvikle sig. Forsyningssektorerne udgør nødvendige og centrale dele af forbrugernes og virksomhedernes omkostninger. Forsyningssektorerne er præget af såkaldte naturlige monopoler, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at have mere end én udbyder. Det betyder, at der ikke er et naturligt konkurrencepres på omkostningerne og kvaliteten. Det er derfor nødvendigt at have en regulering, som tilskynder til effektiv drift og investeringer, beskytter forbrugerne mod for høje priser og samtidigt sikrer hensyn til kvalitet, forsyningssikkerhed og miljø. Med Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 er aftaleparterne enige om at gennemføre effektiviseringer i forsyningssektorerne for 3,3 mia. kr. i 2020 i samarbejde med sektorerne. Regeringen har udarbejdet konkrete oplæg til, hvordan effektiviseringsmålene realiseres i el-, vand- og spildevandssektoren, herunder primært ved en bedre økonomisk regulering, jf. boks 2. Endvidere pågår analysearbejder af bl.a. Energinet.dk, gas-, fjernvarme- og affaldsforbrændingssektoren. Mere effektive forsyningssektorer vil bidrage til lavere priser til gavn for forbrugere og virksomheder og samtidigt skabe grundlag for eksport gennem udviklingen af omkostningseffektive løsninger. Side 2 af 7

3 Boks 2. Konkrete oplæg og analyser til realisering af effektiviseringsmål i forsyningssektorerne Eldistribution op til 0,6 mia. kr. På baggrund af elreguleringsudvalgets anbefalinger lægger regeringen op til at forbedre reguleringen af elnetselskaberne. Regeringen foreslår bl.a., at elnetselskaberne skal have et økonomisk incitament til effektiviseringer samt til at foretage samfundsøkonomisk optimale investeringer i nettet. Der har været indledende drøftelser og skal findes opbakning til forslaget i energiforligskredsen. Energinet.dk 0,7 mia. kr. Med Aftale om en Vækstpakke, juni 2014 blev der igangsat en analyse af Energinet.dk s omkostningsstruktur og styringsmæssige rammer. Regeringen vil med afsæt heri samt elreguleringsudvalgets anbefalinger følge op herpå i Fjernvarme 0,5 mia. kr. Regeringen lægger op til at modernisere reguleringen af fjernvarmesektoren, så reguleringen i højere grad giver incitamenter til at effektivisere og investere. For at understøtte realisering af effektiviseringer for ½ mia. kr. lægger regeringen op til at styrke selskabernes beslutningsgrundlag gennem bedre data til at indføre krav om effektiviseringer i fjernvarmesektoren. Det svarer til praksis i andre forsyningssektorer såsom vand- /spildevand-, el- og gassektoren. Med afsæt i et igangværende analysearbejde vil regeringen senere i 2015 fremlægge konkrete forslag til en modernisering af reguleringen i fjernvarmesektoren. Vand- og spildevand 1,3 mia. kr. Regeringen har indgået en bred politisk aftale med alle folketingets partier undtagen LA om en reform af vandsektoren. Reformen skal sikre et fortsat højt kvalitetsprodukt samtidig med, at vand- og spildevandsselskaber realiserer et effektiviseringspotentiale på 1,3 mia. kr. i Reformen indeholder bl.a. en ny og bedre økonomisk regulering af vand- og spildevandsselskaberne baseret på selskabernes totaløkonomi, og hvor de administrative byrder ved reguleringen mindskes mest muligt. Den nye regulering vil blive implementeret fra Affaldsforbrænding 0,2 mia. kr. Der pågår et analysearbejde med Kommunernes Landsforening om effektivisering af affaldsforbrændingssektoren, som skal sikre effektiviseringer for 0,2 mia. kr. i Modernisering af den tekniske byggesagsbehandling Byggesagsbehandling af tekniske forhold vedrører blandt andet en bygnings konstruktion, brandforhold, indeklima og energiforbrug. Der gælder de samme tekniske krav til byggeri, uanset hvor i landet, der bygges. Alligevel er der stor forskel på, hvordan kommunerne sagsbehandler, eksempelvis i forhold til hvilke tekniske løsninger der kan godkendes. Det er en hæmsko for standardisering og brug af nye innovative materialer og processer. Derfor opleves den tekniske byggesagsbehandling som en barriere for vækst og produktivitet i byggebranchen. Dette er bl.a. anført af Produktivitetskommissionen. Regeringen vil derfor modernisere byggesagsbehandlingen. Kommunerne skal ikke længere varetage den tekniske byggesagsbehandling. Der indføres i stedet for en certificeringsordning. Dette indebærer, at virksomhederne enten selv, eller gennem andre (certificerede) virksomheder skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det konkrete byggeri. Den tekniske byggesagsbehandling erstattes således af en kvalitetssikring af, om byggeriet lever op til bygningsreglementets regler, der kan udføres som en integreret del af virksomhedernes projektering. Certificeringsordningen vil omfatte løbende kontrol af de virksomheder, der varetager certificeringen, ligesom der også i særligt store eller særligt komplicerede byggesager vil kunne stilles krav om en tredjepartskontrol af dokumentationen. Kommunerne vil fortsat skulle varetage byggesagsbehandlingen af de bebyggelsesregulerende forhold, dvs. de dele af byggesagsbehandlingen, der har betydning for lokale forhold. Det gælder fx Side 3 af 7

4 afstand til naboer og højde på byggeriet. Kommunerne vil også skulle sikre, at anden lovgivning, så som planlovgivningen og miljølovgivningen, overholdes ved byggerier. Kommunerne behandler ca byggesager om året, heraf kræver ca sager teknisk byggesagsbehandling. Initiativet vil sikre en mere ensartet sagsbehandling og styrke incitamenter og mulighed for stordriftsfordele i byggeriet i Danmark. Samtidig vil initiativet mindske uvished omkring godkendelsestidspunkt og -krav, som ellers kan besværliggøre en optimal planlægning og effektiv ressourceanvendelse i byggebranchen. Derudover vil initiativet medføre kortere sagsbehandlingstid, da kommunerne ikke længere skal varetage den tekniske byggesagsbehandling. Styrket sammenhæng i brandreguleringen Alle bygninger indrettes og opføres i dag efter reglerne under byggeloven. Der findes dog bygninger og lokaler, hvor der kan være behov for at stille særlige krav til indretning og drift af hensyn til personsikkerhed, f.eks. institutioner, hoteller og forsamlingslokaler. Disse krav hører i dag ind under beredskabslovgivningen. Bygherren kan i dag både blive mødt med krav til indretning og drift i forbindelse med planlægningen af byggeriet og i forbindelse med den efterfølgende ibrugtagning af byggeriet. Dette gør byggesagsbehandlingen unødig kompleks, og administrationen af brandkravene kan opfattes som bureaukratisk og ufleksibel. Regeringen vil derfor styrke sammenhængen i brandreguleringen ved at al drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, fremadrettet udelukkende reguleres gennem byggelovgivningen. Initiativet vil medføre mindre dobbeltregulering på brandområdet, og det tydeliggøres, hvilke brandkrav der skal overholdes, når det enkelte byggeri planlægges, byggesagsbehandles og ibrugtages. Udførelsen af brandsyn vil fortsat reguleres gennem beredskabslovgivningen. Initiativet vil kunne reducere bygherrers og rådgivers administrative omkostninger i op til ca byggesager årligt. Harmonisering af danske krav til produkters energiforbrug i bygningsreglementet med regler på europæisk niveau En række produkter, som sælges indenfor EU, skal leve op til bestemte energimæssige krav. Dette gælder bl.a. for produkter, der har betydning for en bygnings samlede energiforbrug. De danske krav til produkters energiforbrug stemmer ikke på alle punkter overens med EU's krav i EcoDesigndirektivet, som er fælles europæiske minimum energikrav til produkter. Det udgør en barriere for markedsføring af udenlandske produkter i Danmark, hvilket medfører mindre konkurrence i Danmark og dermed højere priser for virksomheder og forbrugere. Regeringen vil derfor sikre, at de danske krav til produkters energiforbrug i bygningsreglementet harmoniseres med EU-kravene. Konkret drejer det sig om følgende produkter: Cirkulationspumper Varmegenvinding på ventilationsanlæg Varmepumper Gaskedler Små kraftvarmeanlæg Med harmoniseringen forbedres udenlandske producenters adgang til det danske marked for de omfattede produkter. Initiativet vil derfor kunne medvirke til at styrke konkurrencen og sikre lavere Side 4 af 7

5 priser på de omfattede produkter i Danmark. Samtidigt kan en styrket konkurrence også bidrage til at forbedre produktiviteten i de berørte danske virksomheder. Afskaffelse af lovkrav om anvendelse af nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri Nøgletalssystemet er et regelsæt for det almene og statslige byggeri, der har til formål at synliggøre bygherrernes, entreprenørernes og rådgivernes præstationer og kompetencer for derigennem at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. En evaluering af ordningen viser imidlertid, at ordningen har en for lav udbredelse, samt, at nøgletalssystemet primært anvendes, fordi det er et lovkrav, og ikke fordi det bidrager til at løfte kvaliteten i byggeriet, eller fordi gode nøgletal fører til flere opgaver. Herudover viser evalueringen, at nøgletalssystemet kan udgøre en barriere for internationale aktører, da det er et særligt dansk system, der ikke er kendt i udlandet. Regeringen vil derfor afskaffe lovkravet om at anvende nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri. Fremover bliver det således frivilligt for de almene og statslige bygherrer, om de vil anvende nøgletalssystemet. Initiativet vil lette de administrative byrder for både de almene og statslige bygherrer og de private entreprenører og rådgivere, der arbejder med statsligt og alment byggeri. Derudover kan ophævelsen af lovkravet styrke konkurrencen i byggebranchen, idet det vil lette adgangen til statslige og almene byggeprojekter i Danmark for udenlandske virksomheder. Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere Anerkendte statikere udarbejder eller kvalitetssikrer beregninger i forbindelse med byggeri af en vis størrelse og kompleksitet, hvor konsekvenserne ved kollaps vil være særligt store. Det drejer sig fx om sportshaller, indkøbscentre, etagebyggeri, store telte og lign. Det kræver en godkendelse at blive tildelt status som anerkendt statiker. Anerkendelsen er personlig og opnås ved ansøgning til et anerkendelsesudvalg. Ansøgningsproceduren for både tildeling og fornyelse af anerkendelsen er i dag byrdefuld og virker derfor som en adgangsbarriere til erhvervet. Det kan have utilsigtede konsekvenser for konkurrencen og dermed priserne på statikererklæringer. Regeringen vil derfor forenkle anerkendelsesordningen for statikere, jf. boks 3. Tiltagene sker under hensyntagen til, at sikkerheden i byggerierne ikke skal forringes. Yderligere vil regeringen undersøge mulighederne for at sammentænke anerkendelsesordningen med en kommende certificeringsordning for rådgivende virksomheder, jf. initiativ vedr. modernisering af den tekniske byggesagsbehandling ovenfor. Forenklingen af anerkendelsesordningen for statikere vil gøre det enklere og billigere at opnå anerkendelse som statiker. Det vil medføre administrative lettelser for den enkelte ansøger og dermed reducere de omkostninger, som i dag fungerer som en adgangsbarriere til erhvervet. Samtidig gøres det muligt at graduere anerkendelsen, så der kan opnås anerkendelse på forskellige niveauer. Det forventes at tiltrække flere og yngre ansøgere. Tiltagene vil bidrage til at styrke konkurrencen på området og kan dermed føre til lavere priser til gavn for bygherrer og bygningsejere. Side 5 af 7

6 Boks 3. Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere Ansøgningsprocedurer og krav til ansøgningsmaterialet forenkles. Anerkendelsesudvalget vil i fremtiden kunne graduere anerkendelsesniveauet for den enkelte statiker, fx anerkendelse uden mulighed for at udføre tredjepartskontrol. Fornyelsen af anerkendelsen forenkles ved, at statikeren alene skal dokumentere aktivitet som anerkendt statiker og ikke som i dag ved en egentlig prøve. Projekter med mere end én bygningsdel, hvor konsekvenser af svigt kan være særligt alvorlige, skal have samme anerkendte statiker på hele projektet. Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører Landinspektører med beskikkelse, der er ansat i landinspektørfirmaer, har eneret på at udføre udstykning af grunde, opdeling af ejerlejligheder samt afmærkning og opmåling af skel mv. En beskikket landinspektør har ikke lov til at udføre disse opgaver, hvis landinspektøren er ansat i fx et rådgivende ingeniørfirma. Endvidere har det vist sig, at de nuværende regler kan give landinspektørbranchen en utilsigtet konkurrencefordel på andre opgaver, som ikke er omfattet af eneretten. Samtidig er der sket en konsolidering i landinspektørbranchen, der på længere sigt også kan være uhensigtsmæssigt for konkurrencen. De nuværende regler er utidssvarende og begrænser konkurrencen. Regeringen vil sikre, at alle virksomheder, der ønsker det, kan udføre eneretsopgaverne. Regeringen vil derfor afskaffe ejerskabsrestriktionerne, hovedformålskrav for landinspektørselskaber og krav til personlig hæftelse. Landinspektører udfører væsentlige samfundsmæssige opgaver, som bl.a. er udgangspunkt for fx ejendomsvurdering og -belåning. Regeringen lægger derfor vægt på kvalitet og uafhængighed i udførelsen af eneretsopgaverne, som fortsat vil skulle udføres af beskikkede landinspektører, som er uafhængige af uvedkommende interesser. De nye regler sikrer endvidere, at ledelsen i virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, vil kunne drages til ansvar for, at reglerne om habilitet og god landinspektørskik overholdes. Der indføres samtidig et risikobaseret tilsyn, jf. boks 4. Det vurderes, at de nye regler for landinspektørerne vil bidrage til at øge konkurrencen og produktiviteten samt fremme innovation og nye forretningsmodeller i branchen. Det kan medføre lavere priser på matrikulære opgaver mv. til gavn for andre virksomheder og forbrugere. Boks 4. Nye regler for landinspektører Formålsbestemmelsen til landinspektørselskaber afskaffes. Ejerskabsrestriktionerne for landinspektørselskaber afskaffes. Krav om at en landinspektør, der ejer eller er medejer af et landinspektørselskab, hæfter personligt afskaffes. Regler om habilitet og god landinspektørskik vil gælde for alle virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, og ledelsen vil kunne drages til ansvar for at reglerne overholdes. Virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, vil have anmelderpligt til Geodatastyrelsen om bl.a. virksomhedens kvalitetsprocedurer. Geodatastyrelsen vil fremover indføre et risikobaseret tilsyn, der tages op til evaluering efter 2-3 år. Der vil fortsat være krav til uddannelse og erhvervserfaring for at opnå beskikkelse som landinspektør samt krav om en erhvervsansvarsforsikring. Side 6 af 7

7 Økonomi Samlet set vil regeringen anvende 625 mio. kr. frem mod 2019 på at sikre et mere effektivt byggeri og billigere forsyning, jf. tabel 1. Tabel 1. Udgifter og finansiering i udspillet Mere effektivt byggeri og billigere forsyning Mio. kr I alt Gradvis afskaffelse af dobbeltregulering vedr. CO 2 for fjernvarme og PSO-lempelser til gartnerier mv Udgifter i alt Anvendelse af provenu fra refusionsomlægning Ramme til PSO-lempelser Finansiering i alt Anm.: Initiativer og finansiering vedr. skatte- og afgiftslempelser er opgjort i afrundet 2015 BNP-niveau, mens øvrige initiativer og finansiering af opgjort i 2015-pl. I forhold til finansieringen bemærkes særligt, at regeringen vil anvende en del af provenuet fra refusionsomlægningen til at sikre en billigere forsyning. Provenuet fra refusionsomlægningen er behæftet med usikkerhed og vil derfor skulle genberegnes i Side 7 af 7

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Aftale om en vækstpakke

Aftale om en vækstpakke Aftale om en vækstpakke Juni 2014 Aftale om en vækstpakke Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om en vækstpakke (juni 2014)... 3 2. Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Læs mere

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Rapport fra udvalget til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk udspil Oktober 2012 2 Styrket konkurrence til gavn for Danmark Regeringen ønsker at styrke konkurrencen i hele Danmark. Effektiv konkurrence

Læs mere

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Til Produktivitetskommissionen. Den 5. marts 2013. Eksempler på produktivitetshæmmende regulering. Handel

Til Produktivitetskommissionen. Den 5. marts 2013. Eksempler på produktivitetshæmmende regulering. Handel Til Produktivitetskommissionen Den 5. marts 2013 Eksempler på produktivitetshæmmende regulering Handel 1. Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand Særlige danske godkendelses- og certificeringsordninger

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere