VORUPØR Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen"

Transkript

1 VORUPØR Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

2 Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V O R T L O K A L S A M F U N D Helhedsplan for byens udvikling hvorfor? I Vorupør ønsker vi selv at sætte vort præg på byens udvikling, og derfor har vi besluttet at lave dette forslag til en helhedsplan, så vi og de lokale myndigheder har det samme materiale at arbejde ud fra, når der planlægges for den fremtidige udvikling i byen. Lokalplanen for Vorupør har i flere år trængt til en revision, idet den efterhånden er gennemhullet af dispensationer, og denne plan kan evt. bidrage til en sådan revision. Helhedsplan for byens udvikling hvordan? I projekt Vorupør i en ny tid har en arbejdsgruppe arbejdet med byens fysiske udvikling på mange områder, og resultaterne af dette arbejde skal præsenteres for byens borgere på et offentligt tilgængeligt møde, hvor gruppens forslag fremlægges til debat med henblik på at opnå et resultat, som byen kan bakke op om. Når vi er nået dertil, præsenteres det endelige oplæg for byens borgere og repræsentanter for Thisted Kommune på et seminar, hvor oplægget finpudses, inden det afleveres til Thisted Kommunes forvaltning for Miljø og Teknik. Allerede i gang: På baggrund af arbejdet med projekt Vorupør i en ny tid er der allerede nu iværksat en del projekter, og derfor kan der i denne helhedsplan sagtens indgå indsatser, som allerede er sat i værk Side 1

3 Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V O R T L O K A L S A M F U N D Strategi for udvikling af turismen hvorfor? Turismen har i mange år været byens eksistensgrundlag, og det vil også være tilfældet fremover! I de første mange år kunne antallet af besøgende turister illustreres med en konstant opadgående kurve, men ved århundredskiftet fladede kurven ud, og i de seneste år har den fået en tendens til at pege nedad. Hvis vi skal vende denne nedadgående tendens, må vi lægge kursen om og finde ud af, hvad vi skal satse på fremover. Der er i tidens løb taget initiativ til mange forskellige projekter, og det vil være en fordel at samle og koordinere kommende tiltag, således at der bliver sammenhæng i tingene, hvilket er afgørende, hvis ting skal lykkes og blive en del af den fremtid, vi ønsker for vort lokalsamfund. Strategi for udvikling af turismen hvordan? I projekt Vorupør i en ny tid har en arbejdsgruppe med repræsentanter for erhvervslivet arbejdet med en strategi for udvikling af turismen, og resultaterne af dette arbejde skal igennem samme proces som forslaget til helhedsplan, således at det er kendt og har størst mulige opbakning i lokalsamfundet. Det er i dette arbejde vigtigt at afpasse strategien med øvrige aktører på området, og blandt de væsentlige medspillere er Visit Nordjylland, Thy Turistforening, Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Side 2

4 Indhold: Helhedsplan- forslag Helhedsplan forslag til handleplan for gennemførelse Baggrundsmateriale vedr. helhedsplan Udviklingsstrategi for turismen 19 - Udviklingsstrategi for turismen - baggrundsmateriale Side 3

5 Helhedsplan for byudvikling i Vorupør Dette forslag til helhedsplan for byudvikling i Vorupør er baseret på bidrag fra byens egne borgere og er baseret på nedenstående målsætninger: Målsætning overordnet set: Vores målsætning for Vorupør er, at det skal fremstå som et moderne lokalsamfund, hvor der med respekt for det specielle kulturmiljø og præget af kystfiskersamfund / fiskerleje skal være mulighed for udvikling på nutidige præmisser. Det skal fortsat være et rart sted at slå sig ned enten som fastboende eller som feriegæst uanset alder og familieforhold, og der skal være gode og tidssvarende faciliteter og tilbud til mennesker på et hvilket som helst alderstrin. Graden af offentlig service skal som minimum fastholdes på det nuværende niveau! Mulighederne for fritids- og herunder idrætslige og kulturelle aktiviteter skal styrkes via anlæg af tidssvarende faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. I planlægningsfasen for sådanne anlæg skal der tages hensyn til, at faciliteterne også bør tænkes ind i strategien for byens hovederhverv, som uden diskussion er turismen, der i mange år har udgjort lokalsamfundets eksistensgrundlag. Et aktuelt emne i den sammenhæng er desuden at afsøge muligheden for at få gennemført de sommerhus / feriecenter- planer, der indgik i oplægget til Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter. Med Nationalpark Thy har lokalsamfundet fået endnu en medspiller i forhold til turismen og målet vil være at udnytte denne mulighed via aktivt opsøgende samarbejde med enhver relevant part i den sammenhæng. En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Vorupør er et blomstrende erhvervsliv med deraf følgende lokale arbejdspladser, hvilket er en vigtig forudsætning for at tiltrække nye tilflyttere og dermed øge befolkningstallet i Vorupør, ligesom det må kunne bidrage til at vende den kurve i befolkningsprognosen, hvor det forudses, at andelen af ældre medborgere i Vorupør med tiden vil øges betydeligt! Målsætning del- emner: Helårsbolig: Med henblik på mulighederne for tilflytning skal der udbydes byggegrunde af passende antal og beskaffenhed, således at det er muligt for en evt. tilflytter at bygge sig et nyt hus. Det skal også medvirke til, at folk i en moden alder kan bytte den hidtidige lidt større familievilla ud med en bolig i en mere passende størrelse og med ældrevenlige forhold, således at den ældre generation fastholdes i lokalsamfundet længst muligt. Feriebolig: Med henblik på at tiltrække flere turister bør mulighederne for at få gennemført de sommerhus / feriecenter- planer, der indgik i oplægget til Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, afsøges aktivt. Et sådant nyt sommerhusområde skal iflg. lokalplan 15 21drives som en art feriehotel, hvilket bør kunne bidrage til at øge tiltrækningskraften overfor turister, der måske kræver lidt mere, end hvad der tilbydes i en del af de eksisterende sommerhuse, hvoraf en del er af ældre årgang. Denne plan hører nøje sammen med tankerne om Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, og mulighederne for at få planen gennemført vil forstærkes, når / hvis hovedcentret for Nationalpark Thy bliver placeret i Vorupør. En mulighed kunne måske være at opføre både et decideret hotel og nationalparkcenteret indenfor det område, der er omfattet af lokalplan 15 21, som i så fald skal ændres. Side 4

6 Intern infrastruktur: Det overordnede gade- og vejnet skal holdes i forsvarlig stand, og der skal i større udstrækning anlægges fortove. Der skal anlægges flere befæstede gangstier, idet tilgængeligheden spiller en stor rolle for folk i alle aldre, lige fra man går med barnevogn og så til man når alderen, hvor det er rollatoren der skal i brug. Tilgængelighed for folk med forskellige former for nedsat funktion er ligeledes et væsentlig led i bestræbelserne på at opfylde målsætningen om et lokalsamfund med plads til alle. En forudsætning for det moderne erhvervsliv er udbredelsen af bredbånd med høj kapacitet. Ekstern infrastruktur: En af de største værdier i vort lokalsamfund er nærheden til den storslåede natur, og derfor er adgangsforholdene hertil meget væsentlige. Med det in mente bør der anlægges et veltilrettelagt stisystem, som forbedrer tilgængeligheden, samtidig med, at det kan være med til at værne om sårbare naturområder, idet det i flere undersøgelser har vist sig, at man med gode sti- anlæg til en vis grad kan styre færdslen i naturen. Den offentlige transport skal bibeholdes på nuværende niveau. Byens offentlige rum og det visuelle indtryk: Der bør i højere grad tænkes torve tanker, når der planlægges for P. pladser og andre større anlæg, idet en forskønnende indsats på dette område kan styrke byens kvaliteter og det førstehåndsindtryk, en evt. besøgende får af lokalsamfundet. Med meget simple midler kan større offentligt tilgængelige anlæg dermed få et præg af rekreativt område, som er med til at styrke det sociale liv i lokalsamfundet. Det visuelle helhedsindtryk af lokalsamfundet skal forbedres, og her ligger der også et ansvar hos de enkelte grundejere i forhold til vedligehold og ryddelighed på egne arealer. Kulturmiljø / kulturarv Præget af fiskerleje kommer naturligvis mest til udtryk på og omkring landingspladsen, hvor en stor del af bygningsmassen bliver eller er blevet opført og anvendt i forbindelse med fiskeriet, og området udgør i sin helhed en uvurderlig kulturarv, som hele lokalsamfundet har et medansvar for at bevare. I forhold hertil bør de lokale borgere og de lokale organisationer sammen med Thisted Kommune og andre offentlige instanser deltage aktivt i en bevarende indsats, hvor der med respekt for gamle værdier også er plads til fornyelse og alternativ anvendelse. Et væsentligt element i fortsat gode forhold for både kystfiskeri og turisme er Vorupør Mole, som bør renoveres i fuld udstrækning, og for at forbedre forholdene for ophold på og omkring landingspladsen kan der evt. laves en form for regulering af kørende trafik mellem signalhuset og redningshuset. Et andet dilemma ved landingspladsen er den tidligere Restaurant Landingspladsen, der ligger og skæmmer hele området med sit tiltagende forfald, og her bør der arbejdes intenst på at få opført noget nyt af en karakter, der passer ind i området, og hvis anvendelse gerne må have en klar relation til havet, og de aktiviteter, der hører hjemme her. Fritidsfaciliteter: Mulighederne for fritids- og herunder idrætslige og kulturelle aktiviteter skal styrkes via anlæg af tidssvarende faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. I planlægningsfasen for sådanne anlæg skal der tages hensyn til, at faciliteterne også bør tænkes ind i strategien for byens hovederhverv, som uden diskussion er turismen, der i mange år har udgjort lokalsamfundets eksistensgrundlag. Naturen byder på mange udfordringer for den aktive bruger, og mulighederne for at udfolde sig i naturen bør til stadighed udbygges i en proces, hvor bæredygtighed kommer i første række. Side 5

7 Erhvervsliv: En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Vorupør er et blomstrende erhvervsliv med deraf følgende lokale arbejdspladser, og Vorupør har jo allerede mange erhvervsdrivende og en masse arbejdspladser, men det kunne være bedre! Med Nationalpark Thy har vi fået nye muligheder for at udnytte den natur, som jo altid har set ud, som den gør nu, men som har fået en større værdi med betegnelsen Nationalpark Thy. Med dette in mente er der allerede igangsat et udviklingsprojekt med arbejdstitlen Erhvervsudvikling Vorupør I dette projekt fokuseres der på erhvervsudvikling som en vigtig faktor i arbejdet med at tiltrække nye tilflyttere og dermed øge befolkningstallet i Vorupør. Hvis befolkningstallet øges på grundlag af udvikling på erhvervsområdet, burde tilvæksten ikke udelukkende være koncentreret om den ældre generation men også om yngre mennesker og dermed også gerne børnefamilier. Side 6

8 Handleplaner: Hvordan når vi målsætningerne? Den overordnede målsætning: For at nå den generelle målsætning skal vi arbejde sammen i konstruktiv dialog med hinanden og med de relevante offentlige instanser. Vi skal sørge for at bidrage med vore synspunkter i div. planlægningsfaser, således at vi sikrer os, at det, vi ønsker for vort lokalsamfund, også bliver en del af den samlede kommunale planlægning. Vi skal hele tiden sørge for at være åbne overfor nye muligheder og i konkrete tilfælde søge dialog med relevante parter så tidligt som muligt med henblik på at deltage i udviklingsprocessen i stedet for at stå tilbage som den part, der ikke kendte sin besøgstid. Handleplaner del- emner: Helårsbolig: Der udstykkes ikke byggegrunde, uden at der kan påvises et behov eller en realistisk mulighed for, at behovet opstår i nær fremtid, og derfor skal vi lokalt i vort udviklingsarbejde være meget fokuserede på at fortælle om alt det, vi har gang i, hvilket tjener formålet at tiltrække os opmærksomhed fra såvel evt. tilflyttere som fra de lokale myndigheder. 1. Der iværksættes en mediekampagne, hvor TV, radio og aviser inviteres til Vorupør for med egne øjne at se, at Vorupør er en driftig by, hvor der sker en masse, og at det er et godt sted at flytte til også for børnefamilier. 2. Vi udpeger det område, hvor vi ønsker at der udstykkes og går i forhandlinger med evt. lodsejer samt kommunen. Der findes i dag kun nogle få privatejede byggegrunde, der er placeret rundt i de i forvejen bebyggede områder, og som indgår i det, der i kommunalt planlægningssprog kaldes for huludfyldning Områderne markeret med 1og 2 har været bragt op som mulige nye boligområder! I område 1kunne f.eks. opføres boliger i tæt lavt byggeri! Side 7

9 Feriebolig: Med henblik på at tiltrække flere turister bør mulighederne for at få gennemført de sommerhus / feriecenter- planer, der indgik i oplægget til Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, afsøges aktivt. Et sådant nyt sommerhusområde skal iflg. lokalplan 15 21drives som en art feriehotel, hvilket betyder, at den enkelte sommerhusejer i området skal momsregistreres, hvad kun de færreste har interesse i! Denne momspligt bør søges ophævet, eller området må udlægges til almindeligt sommerhusområde. Sommerhusbebyggelsen i dette område hører nøje sammen med tankerne om Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, og mulighederne for at få planen gennemført vil forstærkes, når / hvis hovedcentret for Nationalpark Thy bliver placeret i Vorupør. En mulighed kunne måske være at opføre både et decideret hotel og nationalparkcenteret indenfor det område, der er omfattet af lokalplan 15 21, som i så fald skal ændres. 1. I projekt Erhvervsudvikling Vorupør gennemføres en analyse af turismens krav til faciliteter i Vorupør, og denne analyse kan evt. danne baggrund for en lokal indsats vedr. evt. feriehotel / sommerhuse og et center for Nationalpark Thy. Intern infrastruktur: Vesterhavsgade er hovedfærdselsåren i byen, og der er anlagt fortov og cykelsti på begge sider, hvilket også bør være tilfældet med Nordsøvej og Fiskervej! Der er anlagt stisystemer, som delvist er befæstede med fliser, og denne befæstning bør færdiggøres! Andre stier er kun anlagt som såkaldte trampestier, hvilket betyder, at de kun er synlige som spor efter mange års brug. En del af stisystemerne er nogle steder forsvundet i private anlæg, hvor skellet enten har været ukendt eller er blevet overset. 1. Det tages op til drøftelse med kommunen, hvorvidt der bør anlægges fortove langs Fiskervej og Nordsøvej. 2. Kommunen opfordres til at gennemføre anlæg af de planlagte stisystemer, og i den forbindelse må kommunen selv tage ansvar for, at evt. forsvundne dele af stisystemerne genfindes! Ekstern infrastruktur: Nationalpark Thy anlægger cykelsti fra Hanstholm til Agger, og den kommer fra redningsvejen ned langs Hawblink til landingspladsen, hvorefter den forløber langs med Vesterhavsgade til Bredkærvej, hvor den drejer sydpå. Lokalt arbejder Vorupør Jagtforening med en sti langs Bredkær Rende som deres første projekt, der kræver grundig forberedelse, idet der skal indgås aftaler med berørte lodsejere om både anlæg og fremtidig vedligeholdelse. 1. Vorupør Jagtforenings projekt kan måske danne basis for, at jagtforeningen evt. sammen med andre lokale interesserede vil fortsætte med flere stisystemer. 2. Der søges indgået aftaler med Nationalpark Thy om anlæg af flere sti- forbindelser mellem nationalpark og lokalsamfund. 3. Thisted Kommunes natur- og miljøafdeling har også mulighed for at bidrage med kort, skiltemateriale og i mindre omfang til dels også brochurer. 4. Det afklares, hvorvidt Vorupør Jagtforening kan være tovholder på dette område. Side 8

10 Byens offentlige rum og det visuelle indtryk: Vorupør Menighedsråd vil med deres tanker om et torveagtigt anlæg ved Vorupør Kirke demonstrere, hvordan byen med den slags anlæg kan få et helt andet og meget mere tillokkende udseende, hvis ideen tages op andre steder som f.eks. på den store P. plads ved Norsøakvariet. 1. Vorupør Erhvervsforening og Vorupør Borgerforening bakker Vorupør Menighedsråd op i forsøget på at få deres tanker om nyt anlæg ved kirken gennemført som eksempel til gennemførelse andre steder, og menighedsrådet har allerede indgået aftale om bistand til planlægning og finansieringsplan. Det bør i denne forbindelse tilstræbes, at der tages videst muligt hensyn til FDF og Vorupør Børnehus. 2. Med dette projekt gennemført videreudvikles et koncept for andre torveanlæg. 3. Forskønnelsesprocessen forventes at smitte af på hele byen, således at det samlede visuelle indtryk af byen højnes. Nedenstående er indsat et oplæg fra arkitektfirmaet Poulsen & Partnere i Thisted Side 9

11 Kirketorvet er arkitektfirmaets forslag til det, der med rette kunne kaldes for byens torv! Med dette projekt gennemført fuldt ud, dannes der så at sige et decideret centrum i Vorupør, og det visuelle indtryk af Vorupør ville være helt forandret! Side 10

12 Muren omkring kirkearealet tænkes fjernet og foreslås i stedet markeret som vist og forklaret nedenstående. Side 11

13 Kulturmiljø / kulturarv Præget af fiskerleje kommer naturligvis mest til udtryk på og omkring landingspladsen, hvor en stor del af bygningsmassen er blevet opført og anvendt i forbindelse med fiskeriet, og området udgør i sin helhed en uvurderlig kulturarv, som de gamle men stadigt eksisterende organisationer inden for fiskeriet bør arbejde sammen med det øvrige lokalsamfund om at bevare! De tilbageværende kystbåde anvendes nu kun til sejlads med lystfiskere, og det bør indgå i udviklingsstrategien for Vorupør at styrke denne form for fiskeri med henblik på at bevare bådene, som er en væsentlig del af det miljø, der tiltrækker de mange turister. Molen skal renoveres til gavn for kystfiskeri såvel som turisme. Restaurant Landingspladsen bør fjernes for at give plads til andre faciliteter til gavn for lokalsamfundet og dermed også for turismen som lokalsamfundets vigtigste eksistensgrundlag. 1. I en ansøgning om tilskud til renovering af Fiskercompagniets største bygning er der beskrevet en helhedsplan for, hvordan den øvrige bygningsmasse ved landingspladsen kunne søges bevaret. Ansøgningen, der dækker første fase i denne helhedsplan, har i juni 2010 modtaget tilsagn om den sidste del af et samlet tilskud på kr. 2. Nu, hvor det deciderede erhvervsfiskeri er ophørt og den sidste båd overgået til lystfiskeri, bør fiskeriets organisationer åbne op for ændringer i foreningsstrukturen, med henblik på at danne en organisation, der kan varetage interesser for både fiskeri og lokalsamfund med henblik på at bevare det værdifulde kulturmiljø omkring landingspladsen. Vedtægterne for en sådan ny organisation skal sikre den som en bevarende institution, hvor kommercielle interesser ikke får mulighed for nogen form for dominans! 3. Der indledes et seriøst samarbejde med Thisted Kommune og Thisted museum med henblik på at få museets planer om et Eksperimentarium for kystkultur i Thy realiseret. I et nyt bygningskompleks kan der ud over de faciliteter, som eksperimentariet får behov for, også indgå faciliteter til naturformidling, skoletjeneste og andre servicefunktioner. Der kan evt. også være faciliteter for mindre erhvervs aktiviteter. Ovenstående er forslag fra vinderprojektet i arkitektkonkurrencen vedr. Det gode liv ved kysten, og på planskitsen til venstre ses de forslag, der er til udnyttelse af grunden, hvor restaurant Landingspladsen nu ligger. Det vil være her, et evt. kommende Eksperimentarium for kystkultur i Thy skal opføres. I oplægget til dette center indgår også faciliteter, som kan anvendes af Vorupørs borgere i vinterperioden, hvor strømmen af turister ikke er så udpræget. Side 12

14 Fritidsfaciliteter: Mulighederne for fritids- og herunder idrætslige og kulturelle aktiviteter skal styrkes via anlæg af tidssvarende faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. I planlægningsfasen for sådanne anlæg skal der tages hensyn til, at faciliteterne også bør tænkes ind i strategien for byens hovederhverv, som uden diskussion er turismen, der i mange år har udgjort lokalsamfundets eksistensgrundlag. Naturen byder på mange udfordringer for den aktive bruger, og mulighederne for at udfolde sig i naturen bør til stadighed udbygges i en proces, hvor bæredygtighed kommer i første række. 1. På et friareal mellem Malurtvej og Porsevej er anlagt ny stor legeplads for børnene. 2. Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, som iflg. en eksisterende lokalplan kan opføres på den gamle boldbane, har længe været på tegnebrættet, og som led i projekt Erhvervsudvikling Vorupør gennemføres den behovsanalyse, som Thisted Kommune har stillet som forudsætning for at ville indgå i yderligere drøftelser vedr. kommunal medfinansiering. Afhængig af analysens resultater fortsætter bestræbelserne på at skaffe finansiering, således at centerbyggeriet kan påbegyndes i det omfang, som analysen viser behov for. Erhvervsliv: En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Vorupør er et blomstrende erhvervsliv med deraf følgende lokale arbejdspladser, og Vorupør har jo allerede mange erhvervsdrivende og en masse arbejdspladser, men det kunne være bedre! Med Nationalpark Thy har vi fået nye muligheder for at udnytte den natur, som jo altid har set ud, som den gør nu, men som har fået en større værdi med betegnelsen Nationalpark Thy. 1. Med henblik på erhvervsudvikling er der allerede igangsat et udviklingsprojekt med arbejdstitlen Erhvervsudvikling Vorupør I dette projekt fokuseres der på erhvervsudvikling som en vigtig faktor i arbejdet med at tiltrække nye tilflyttere og dermed øge befolkningstallet i Vorupør. Hvis befolkningstallet øges på grundlag af udvikling på erhvervsområdet, burde tilvæksten ikke udelukkende være koncentreret om den ældre generation men også om yngre mennesker og dermed også gerne børnefamilier. 2. Flere erhvervsudviklingsprojekter er allerede igangsat, og flere følger efter. Side 13

15 Helhedsplan for byens udvikling baggrundsmateriale: Thisted Kommunes officielle befolkningsprognose for Vorupør Skoledistrikt Alder år hovedtal Prognosen forudsiger altså et stigende befolkningstal, men stigningen vil tilsyneladende ske i aldersgruppen år, og det er netop det dilemma, vi skal arbejde med i vore projekter fremover. Det er fint nok, at der bliver flere i den modne alder i Vorupør, men skal lokalsamfundet udvikles på længere sigt, skal der gøres en indsats for at tiltrække unge og børnefamilier. Side 14

16 Helhedsplan for byens udvikling baggrundsmateriale: Side 15

17 Strategi for udvikling af turismen Dette forslag til udviklingsstrategi for turismen i Vorupør er baseret på bidrag fra byens egne erhvervsdrivende og lokale medborgere og er baseret på nedenstående målsætninger: Målsætning overordnet set: Turismen har i mange år været byens eksistensgrundlag, og det vil også være tilfældet fremover! I de første mange år kunne antallet af besøgende turister illustreres med en konstant opadgående kurve, men ved århundredskiftet fladede kurven ud, og i de seneste år har den fået en tendens til at pege nedad. Lokalt er det tydeligt, at de yngre generationer af turister mangler, og især børnefamilierne er ikke så stærk repræsenterede længere, og den lokale overbevisning er, at det ud over den almindelige udvikling i samfundet især skyldes manglende tilbud til yngre og børnefamilier. Målsætningen i denne plan er derfor helt konkret at øge antallet af besøgende turister, og her skal der især fokuseres på de yngre generationer og børnefamilierne. Med en ny strategi skal der samtidig fokuseres lidt på også at tiltrække en lidt anden målgruppe, der efterspørger en højere kvalitet i tilbuddene. Der er i tidens løb taget initiativ til mange forskellige projekter, og opgaven er at samle og koordinere kommende tiltag, således at der bliver sammenhæng i tingene, hvilket er afgørende, hvis ting skal lykkes og blive en del af den fremtid, vi ønsker for vort lokalsamfund. Det er i dette arbejde vigtigt at afpasse strategien med øvrige aktører på området, og blandt de væsentlige medspillere er Visit Nordjylland, Thy Turistforening, Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Strategien indeholder rent fysiske anlæg samt indsatsområder omkring nye aktiviteter og øvrige tilbud. Strategi for udvikling af turismen del- emner hvordan tiltrækkes flere gæster: Familieferie: De lokale faciliteter i Vorupør står ikke mål med, hvad man den moderne turist efterspørger, og især børnefamilierne mangler gode og tidssvarende faciliteter. Derfor tilbyder flere aktører i Vorupør f.eks. adgangskort til Sydthy Kurbad i Hurup, men det ville uden for enhver tvivl styrke Vorupør som turistby, hvis vi selv kunne tilbyde noget lignende. 1. Når den planlagte behovsanalyse har beskrevet, hvad et sådant center skal indeholde af faciliteter, arbejdes der videre med finansiering og opførelse af Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter. 2. Den nyligt anlagte legeplads synliggøres for turisterne! 3. Der anlægges med turisterne som målgruppe yderligere en legeplads med endnu flere faciliteter på en grund, der ligger nærmere havet og er mere frit tilgængelig. Side 16

18 Aktiv ferie: Med Nationalpark Thy som nærmeste nabo vil det være naturligt at satse på aktiv ferie som et nyt indsatsområde, og det skal ske i aktivt samarbejde med flere parter, hvoraf Nationalpark Thy er en væsentligt medspiller. Vandre- cykel- og rideture vil være blandt de stærke kort, og med vores status som kystfiskerby vil lystfiskeri på og ved havet være et meget værdifuldt indsatsområde. 1. Den sidste kystbåd er omrigget til lystfiskeri, og et væsentligt element i denne sammenhæng er, at den beskrevne renoveringsplan for fiskeriet bygningskompleks bliver gennemført, med de planlagte faciliteter for lystfiskere. 2. I Projekt Erhvervsudvikling Vorupør arbejdes specifikt med tiltrækning af virksomheder indenfor Aktiv ferie, således at pakketure vedr. denne ferieform kan bestilles direkte i Vorupør. 3. Et koncept for Aktiv ferie vil kræve overnatnings- og lejrfaciliteter, og derfor bør Vorupør FDF s spejderhus Søhytten ved Førby Sø opgraderes væsentligt, ligesom det skal afsøges, hvorvidt der er ledig kapacitet i Vesterhavsgården på Bredkærvej. Samtidig bør der til stadighed tages hensyn til eksisterende hotel- og sommerhusfaciliteter. 4. Det vurderes i forhold til kommende stisystemer, hvor der bedst kan opføres gode faciliteter for vandrende, cyklende eller ridende turister og andre besøgende. Sådanne anlæg finansieres evt. via såkaldt Grønne partnerskaber og i samarbejde med Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Kulturarv og lokale fødevarer: Et andet tema, som knytter sig til nationalparkbegrebet, er formidling af kulturarven, og det er særdeles relevant for et fiskerleje som Vorupør, hvor der virkelig er noget at formidle. En god formidling giver modtageren lejlighed til at deltage aktivt, og her kommer museets tanker om et Eksperimentarium for kystkultur i Thy ind som et kærkomment element, ligesom Niels & Sinne konceptet med de lokale fødevareprodukter passer meget godt med dette tema. Det er således oplagt at udvikle på konceptet med formidling af kulturarv via historie og lokale madtraditioner. 1. Samarbejdet med Thisted Muesum om nyt tiltag vedr. Restaurant Landingspladsen fortsættes 2. Under N&S konceptet videreudvikles der på lokale opskrifter og madtraditioner gerne suppleret med retter til konkret anvendelse i byens restauranter samt via lokale produkter, der kan købes i byens butikker. Energi og miljø: Thisted Kommunes status på energiområdet forventes at tiltrække en del besøgende, og der arbejdes på at oprette en energi- oplevelsesrute, som vi bør arbejde på at blive en del af. Vorupør Kraftvarmeværk har arbejdet med tanker om et større anlæg for solenergi, og samtidig har Feriepartner Thy, der hører hjemme i Vorupør, arbejdet med energimærkning af sommerhuse, og med disse projekter gennemført, bør Vorupør umiddelbart kunne indgå i en lokal energioplevelsesrute. 1. Hvis / når kraftvarmeværket beslutter at opføre solenergianlægget, udarbejdes der en plan for Vorupørs andel i en kommunal Energi- oplevelsesrute. Side 17

19 Strategi for udvikling af turismen del- emner - når gæsten er ankommet: Byen det første indtryk: Byen fysiske udseende er det første indtryk, de besøgende får, når de ankommer, hvad enten de blot besøger os for en dag, eller de har booket et længerevarende ophold, og det er derfor væsentligt, at der gøres en indsats for, at byen tager sig ordentligt ud. 1. Den nye helhedsplan for byens fysiske udvikling føres ud i livet. Landingspladsområdet: Landingspladsen er det største aktiv i Vorupør, og det skal med respekt for vores fælles kulturarv bevares på en måde, så der også er plads til fornyelse. Fiskeriets bygningskomplekser bør renoveres, således at de sikres for fremtiden, og helt konkret bør planen om at ændre frysehuset til brug for lystfiskere føres ud i livet snarest! Den tidligere Restaurant Landingspladsen, som i flere år har været en ren skændsel for vort lokalsamfund, skal enten renoveres eller afløses af nyt og tidssvarende byggeri, hvilket er beskrevet nærmere i den nye helhedsplan for byen. Tilgængeligheden på landingspladsområdet forbedres også for ældre og gangbesværede. 1. Den eksisterende plan for renovering af fiskeriets bygningskomplekser gennemføres. 2. Samarbejdet med Thisted Muesum om nyt tiltag vedr. Restaurant Landingspladsen fortsættes 3. Projekt Det gode liv ved kysten gennemføres. Lokal information: Når den besøgende er ankommet, bør vedkommende umiddelbart kunne orientere sig om, hvilke tilbud der er i området, hvad der foregår hvor og hvornår. 1. Der laves en velkomstmappe med generel information om byen og de praktiske oplysninger, som den besøgende kan få brug for. Samtidig kan der laves forskellige indstik til denne mappe afhængig af interesser. 2. De omtalte indstik kan evt. lægges ind på en lokal server, således at den enkelte butik kan tilbyde gæsten et print. 3. Det undersøges, om det er muligt praktisk og økonomisk forsvarligt / bæredygtigt at implementere et system med infoskærme hos de handlende, sommerhusudlejere m.m. med henblik på, at den besøgende selv kan sammensætte indholdet i sin velkomstmappe. Side 18

20 Strategi for udvikling af turismen - baggrundsmateriale Lystfiskeri skæpper godt i statskassen artikel fra Søndagsavisen: Lystfiskerne giver en god skilling til samfundsøkonomien. Og det er der udviklingsmuligheder i for blandt andet turisterhvervet. Godt 2,1 milliarder kroner om året giver den nationale fritidsfornøjelse i gevinst for hele samfundsøkonomien. De fleste penge kommer fra de hjemlige lystfiskere. Det viser den første rapport fra Fødevareministeriet, som regner på, hvad lystfiskeri betyder for omsætning, beskæftigelse og indtægter til statskassen. Rapporten er lavet på baggrund af spørgeundersøgelser hos danske og tyske lystfiskere. Tallene er lidt usikre, oplyser ministeriet selv danskere kan takke lystfiskerne for deres job. Over 500 heraf skyldes alene udenlandske lystfiskere - opgjort alt sammen efter hvad lystfiskere genererer af efterspørgsel på blandt andet grej, mad og overnatning. - Der er ingen tvivl om, at der er et meget stort potentiale at udvikle for turismen, siger direktør Lars Erik Jønnson fra erhvervets organisation, VisitDenmark. Han siger, at rapporten giver ny viden, som kan bruges til at udvikle lystfiskerturisme bedre i et samarbejde med de myndigheder og organisationer, som har interesser i det. Lystfiskernes indkøb af importvarer og betaling af moms og afgifter er ikke medregnet i effekten på samfundsøkonomien. Samlet er danskernes udgift til lystfiskeri på 2,5 milliarder kroner. Det er ligeså stort et pengeforbrug, som landets golfspillere har. Og næsten 70 procent flere penge end danskerne lægger i fitnessbranchen. Sammenlagt tjener staten 568 millioner kroner om året på skatter og afgifter, som lystfiskerne selv må af med, og som erlægges af virksomheder og ansatte i de erhverv, der tjener penge på lystfiskerne. Rapporten skønner, at danskere er ude at svinge fiskestangen hvert år. De bruger gennemsnitligt 4000 kroner om året på fornøjelsen. Side 19

21 Denne plan er et led i arbejdet med projekt Vorupør i en ny tid Projektet er støttet af: FISKERI LAG NORD Thisted Kommune Region Nordjylland Erhvervsdrivende, foreninger og private i Vorupør Projektholder: Vorupør Erhvervsforening Planen revideres, når Nationalpark Thy har besluttet placeringen af parkens hovedcenter, og derefter hvert andet år, hvis ikke offentlig planlægning tilsiger andre terminer. Side 20

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Fondsfinansiering af udviklingsprojekter i Søndervig og Hvide Sande

Fondsfinansiering af udviklingsprojekter i Søndervig og Hvide Sande Fondsfinansiering af udviklingsprojekter i Søndervig og Hvide Sande Projek9inansiering Egenfinansiering Lånefinansiering Fondsfinansiering Privat finansiering + øget kontrol og hur.ghed + øget chance for

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere