VORUPØR Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen"

Transkript

1 VORUPØR Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

2 Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V O R T L O K A L S A M F U N D Helhedsplan for byens udvikling hvorfor? I Vorupør ønsker vi selv at sætte vort præg på byens udvikling, og derfor har vi besluttet at lave dette forslag til en helhedsplan, så vi og de lokale myndigheder har det samme materiale at arbejde ud fra, når der planlægges for den fremtidige udvikling i byen. Lokalplanen for Vorupør har i flere år trængt til en revision, idet den efterhånden er gennemhullet af dispensationer, og denne plan kan evt. bidrage til en sådan revision. Helhedsplan for byens udvikling hvordan? I projekt Vorupør i en ny tid har en arbejdsgruppe arbejdet med byens fysiske udvikling på mange områder, og resultaterne af dette arbejde skal præsenteres for byens borgere på et offentligt tilgængeligt møde, hvor gruppens forslag fremlægges til debat med henblik på at opnå et resultat, som byen kan bakke op om. Når vi er nået dertil, præsenteres det endelige oplæg for byens borgere og repræsentanter for Thisted Kommune på et seminar, hvor oplægget finpudses, inden det afleveres til Thisted Kommunes forvaltning for Miljø og Teknik. Allerede i gang: På baggrund af arbejdet med projekt Vorupør i en ny tid er der allerede nu iværksat en del projekter, og derfor kan der i denne helhedsplan sagtens indgå indsatser, som allerede er sat i værk Side 1

3 Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V O R T L O K A L S A M F U N D Strategi for udvikling af turismen hvorfor? Turismen har i mange år været byens eksistensgrundlag, og det vil også være tilfældet fremover! I de første mange år kunne antallet af besøgende turister illustreres med en konstant opadgående kurve, men ved århundredskiftet fladede kurven ud, og i de seneste år har den fået en tendens til at pege nedad. Hvis vi skal vende denne nedadgående tendens, må vi lægge kursen om og finde ud af, hvad vi skal satse på fremover. Der er i tidens løb taget initiativ til mange forskellige projekter, og det vil være en fordel at samle og koordinere kommende tiltag, således at der bliver sammenhæng i tingene, hvilket er afgørende, hvis ting skal lykkes og blive en del af den fremtid, vi ønsker for vort lokalsamfund. Strategi for udvikling af turismen hvordan? I projekt Vorupør i en ny tid har en arbejdsgruppe med repræsentanter for erhvervslivet arbejdet med en strategi for udvikling af turismen, og resultaterne af dette arbejde skal igennem samme proces som forslaget til helhedsplan, således at det er kendt og har størst mulige opbakning i lokalsamfundet. Det er i dette arbejde vigtigt at afpasse strategien med øvrige aktører på området, og blandt de væsentlige medspillere er Visit Nordjylland, Thy Turistforening, Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Side 2

4 Indhold: Helhedsplan- forslag Helhedsplan forslag til handleplan for gennemførelse Baggrundsmateriale vedr. helhedsplan Udviklingsstrategi for turismen 19 - Udviklingsstrategi for turismen - baggrundsmateriale Side 3

5 Helhedsplan for byudvikling i Vorupør Dette forslag til helhedsplan for byudvikling i Vorupør er baseret på bidrag fra byens egne borgere og er baseret på nedenstående målsætninger: Målsætning overordnet set: Vores målsætning for Vorupør er, at det skal fremstå som et moderne lokalsamfund, hvor der med respekt for det specielle kulturmiljø og præget af kystfiskersamfund / fiskerleje skal være mulighed for udvikling på nutidige præmisser. Det skal fortsat være et rart sted at slå sig ned enten som fastboende eller som feriegæst uanset alder og familieforhold, og der skal være gode og tidssvarende faciliteter og tilbud til mennesker på et hvilket som helst alderstrin. Graden af offentlig service skal som minimum fastholdes på det nuværende niveau! Mulighederne for fritids- og herunder idrætslige og kulturelle aktiviteter skal styrkes via anlæg af tidssvarende faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. I planlægningsfasen for sådanne anlæg skal der tages hensyn til, at faciliteterne også bør tænkes ind i strategien for byens hovederhverv, som uden diskussion er turismen, der i mange år har udgjort lokalsamfundets eksistensgrundlag. Et aktuelt emne i den sammenhæng er desuden at afsøge muligheden for at få gennemført de sommerhus / feriecenter- planer, der indgik i oplægget til Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter. Med Nationalpark Thy har lokalsamfundet fået endnu en medspiller i forhold til turismen og målet vil være at udnytte denne mulighed via aktivt opsøgende samarbejde med enhver relevant part i den sammenhæng. En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Vorupør er et blomstrende erhvervsliv med deraf følgende lokale arbejdspladser, hvilket er en vigtig forudsætning for at tiltrække nye tilflyttere og dermed øge befolkningstallet i Vorupør, ligesom det må kunne bidrage til at vende den kurve i befolkningsprognosen, hvor det forudses, at andelen af ældre medborgere i Vorupør med tiden vil øges betydeligt! Målsætning del- emner: Helårsbolig: Med henblik på mulighederne for tilflytning skal der udbydes byggegrunde af passende antal og beskaffenhed, således at det er muligt for en evt. tilflytter at bygge sig et nyt hus. Det skal også medvirke til, at folk i en moden alder kan bytte den hidtidige lidt større familievilla ud med en bolig i en mere passende størrelse og med ældrevenlige forhold, således at den ældre generation fastholdes i lokalsamfundet længst muligt. Feriebolig: Med henblik på at tiltrække flere turister bør mulighederne for at få gennemført de sommerhus / feriecenter- planer, der indgik i oplægget til Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, afsøges aktivt. Et sådant nyt sommerhusområde skal iflg. lokalplan 15 21drives som en art feriehotel, hvilket bør kunne bidrage til at øge tiltrækningskraften overfor turister, der måske kræver lidt mere, end hvad der tilbydes i en del af de eksisterende sommerhuse, hvoraf en del er af ældre årgang. Denne plan hører nøje sammen med tankerne om Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, og mulighederne for at få planen gennemført vil forstærkes, når / hvis hovedcentret for Nationalpark Thy bliver placeret i Vorupør. En mulighed kunne måske være at opføre både et decideret hotel og nationalparkcenteret indenfor det område, der er omfattet af lokalplan 15 21, som i så fald skal ændres. Side 4

6 Intern infrastruktur: Det overordnede gade- og vejnet skal holdes i forsvarlig stand, og der skal i større udstrækning anlægges fortove. Der skal anlægges flere befæstede gangstier, idet tilgængeligheden spiller en stor rolle for folk i alle aldre, lige fra man går med barnevogn og så til man når alderen, hvor det er rollatoren der skal i brug. Tilgængelighed for folk med forskellige former for nedsat funktion er ligeledes et væsentlig led i bestræbelserne på at opfylde målsætningen om et lokalsamfund med plads til alle. En forudsætning for det moderne erhvervsliv er udbredelsen af bredbånd med høj kapacitet. Ekstern infrastruktur: En af de største værdier i vort lokalsamfund er nærheden til den storslåede natur, og derfor er adgangsforholdene hertil meget væsentlige. Med det in mente bør der anlægges et veltilrettelagt stisystem, som forbedrer tilgængeligheden, samtidig med, at det kan være med til at værne om sårbare naturområder, idet det i flere undersøgelser har vist sig, at man med gode sti- anlæg til en vis grad kan styre færdslen i naturen. Den offentlige transport skal bibeholdes på nuværende niveau. Byens offentlige rum og det visuelle indtryk: Der bør i højere grad tænkes torve tanker, når der planlægges for P. pladser og andre større anlæg, idet en forskønnende indsats på dette område kan styrke byens kvaliteter og det førstehåndsindtryk, en evt. besøgende får af lokalsamfundet. Med meget simple midler kan større offentligt tilgængelige anlæg dermed få et præg af rekreativt område, som er med til at styrke det sociale liv i lokalsamfundet. Det visuelle helhedsindtryk af lokalsamfundet skal forbedres, og her ligger der også et ansvar hos de enkelte grundejere i forhold til vedligehold og ryddelighed på egne arealer. Kulturmiljø / kulturarv Præget af fiskerleje kommer naturligvis mest til udtryk på og omkring landingspladsen, hvor en stor del af bygningsmassen bliver eller er blevet opført og anvendt i forbindelse med fiskeriet, og området udgør i sin helhed en uvurderlig kulturarv, som hele lokalsamfundet har et medansvar for at bevare. I forhold hertil bør de lokale borgere og de lokale organisationer sammen med Thisted Kommune og andre offentlige instanser deltage aktivt i en bevarende indsats, hvor der med respekt for gamle værdier også er plads til fornyelse og alternativ anvendelse. Et væsentligt element i fortsat gode forhold for både kystfiskeri og turisme er Vorupør Mole, som bør renoveres i fuld udstrækning, og for at forbedre forholdene for ophold på og omkring landingspladsen kan der evt. laves en form for regulering af kørende trafik mellem signalhuset og redningshuset. Et andet dilemma ved landingspladsen er den tidligere Restaurant Landingspladsen, der ligger og skæmmer hele området med sit tiltagende forfald, og her bør der arbejdes intenst på at få opført noget nyt af en karakter, der passer ind i området, og hvis anvendelse gerne må have en klar relation til havet, og de aktiviteter, der hører hjemme her. Fritidsfaciliteter: Mulighederne for fritids- og herunder idrætslige og kulturelle aktiviteter skal styrkes via anlæg af tidssvarende faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. I planlægningsfasen for sådanne anlæg skal der tages hensyn til, at faciliteterne også bør tænkes ind i strategien for byens hovederhverv, som uden diskussion er turismen, der i mange år har udgjort lokalsamfundets eksistensgrundlag. Naturen byder på mange udfordringer for den aktive bruger, og mulighederne for at udfolde sig i naturen bør til stadighed udbygges i en proces, hvor bæredygtighed kommer i første række. Side 5

7 Erhvervsliv: En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Vorupør er et blomstrende erhvervsliv med deraf følgende lokale arbejdspladser, og Vorupør har jo allerede mange erhvervsdrivende og en masse arbejdspladser, men det kunne være bedre! Med Nationalpark Thy har vi fået nye muligheder for at udnytte den natur, som jo altid har set ud, som den gør nu, men som har fået en større værdi med betegnelsen Nationalpark Thy. Med dette in mente er der allerede igangsat et udviklingsprojekt med arbejdstitlen Erhvervsudvikling Vorupør I dette projekt fokuseres der på erhvervsudvikling som en vigtig faktor i arbejdet med at tiltrække nye tilflyttere og dermed øge befolkningstallet i Vorupør. Hvis befolkningstallet øges på grundlag af udvikling på erhvervsområdet, burde tilvæksten ikke udelukkende være koncentreret om den ældre generation men også om yngre mennesker og dermed også gerne børnefamilier. Side 6

8 Handleplaner: Hvordan når vi målsætningerne? Den overordnede målsætning: For at nå den generelle målsætning skal vi arbejde sammen i konstruktiv dialog med hinanden og med de relevante offentlige instanser. Vi skal sørge for at bidrage med vore synspunkter i div. planlægningsfaser, således at vi sikrer os, at det, vi ønsker for vort lokalsamfund, også bliver en del af den samlede kommunale planlægning. Vi skal hele tiden sørge for at være åbne overfor nye muligheder og i konkrete tilfælde søge dialog med relevante parter så tidligt som muligt med henblik på at deltage i udviklingsprocessen i stedet for at stå tilbage som den part, der ikke kendte sin besøgstid. Handleplaner del- emner: Helårsbolig: Der udstykkes ikke byggegrunde, uden at der kan påvises et behov eller en realistisk mulighed for, at behovet opstår i nær fremtid, og derfor skal vi lokalt i vort udviklingsarbejde være meget fokuserede på at fortælle om alt det, vi har gang i, hvilket tjener formålet at tiltrække os opmærksomhed fra såvel evt. tilflyttere som fra de lokale myndigheder. 1. Der iværksættes en mediekampagne, hvor TV, radio og aviser inviteres til Vorupør for med egne øjne at se, at Vorupør er en driftig by, hvor der sker en masse, og at det er et godt sted at flytte til også for børnefamilier. 2. Vi udpeger det område, hvor vi ønsker at der udstykkes og går i forhandlinger med evt. lodsejer samt kommunen. Der findes i dag kun nogle få privatejede byggegrunde, der er placeret rundt i de i forvejen bebyggede områder, og som indgår i det, der i kommunalt planlægningssprog kaldes for huludfyldning Områderne markeret med 1og 2 har været bragt op som mulige nye boligområder! I område 1kunne f.eks. opføres boliger i tæt lavt byggeri! Side 7

9 Feriebolig: Med henblik på at tiltrække flere turister bør mulighederne for at få gennemført de sommerhus / feriecenter- planer, der indgik i oplægget til Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, afsøges aktivt. Et sådant nyt sommerhusområde skal iflg. lokalplan 15 21drives som en art feriehotel, hvilket betyder, at den enkelte sommerhusejer i området skal momsregistreres, hvad kun de færreste har interesse i! Denne momspligt bør søges ophævet, eller området må udlægges til almindeligt sommerhusområde. Sommerhusbebyggelsen i dette område hører nøje sammen med tankerne om Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, og mulighederne for at få planen gennemført vil forstærkes, når / hvis hovedcentret for Nationalpark Thy bliver placeret i Vorupør. En mulighed kunne måske være at opføre både et decideret hotel og nationalparkcenteret indenfor det område, der er omfattet af lokalplan 15 21, som i så fald skal ændres. 1. I projekt Erhvervsudvikling Vorupør gennemføres en analyse af turismens krav til faciliteter i Vorupør, og denne analyse kan evt. danne baggrund for en lokal indsats vedr. evt. feriehotel / sommerhuse og et center for Nationalpark Thy. Intern infrastruktur: Vesterhavsgade er hovedfærdselsåren i byen, og der er anlagt fortov og cykelsti på begge sider, hvilket også bør være tilfældet med Nordsøvej og Fiskervej! Der er anlagt stisystemer, som delvist er befæstede med fliser, og denne befæstning bør færdiggøres! Andre stier er kun anlagt som såkaldte trampestier, hvilket betyder, at de kun er synlige som spor efter mange års brug. En del af stisystemerne er nogle steder forsvundet i private anlæg, hvor skellet enten har været ukendt eller er blevet overset. 1. Det tages op til drøftelse med kommunen, hvorvidt der bør anlægges fortove langs Fiskervej og Nordsøvej. 2. Kommunen opfordres til at gennemføre anlæg af de planlagte stisystemer, og i den forbindelse må kommunen selv tage ansvar for, at evt. forsvundne dele af stisystemerne genfindes! Ekstern infrastruktur: Nationalpark Thy anlægger cykelsti fra Hanstholm til Agger, og den kommer fra redningsvejen ned langs Hawblink til landingspladsen, hvorefter den forløber langs med Vesterhavsgade til Bredkærvej, hvor den drejer sydpå. Lokalt arbejder Vorupør Jagtforening med en sti langs Bredkær Rende som deres første projekt, der kræver grundig forberedelse, idet der skal indgås aftaler med berørte lodsejere om både anlæg og fremtidig vedligeholdelse. 1. Vorupør Jagtforenings projekt kan måske danne basis for, at jagtforeningen evt. sammen med andre lokale interesserede vil fortsætte med flere stisystemer. 2. Der søges indgået aftaler med Nationalpark Thy om anlæg af flere sti- forbindelser mellem nationalpark og lokalsamfund. 3. Thisted Kommunes natur- og miljøafdeling har også mulighed for at bidrage med kort, skiltemateriale og i mindre omfang til dels også brochurer. 4. Det afklares, hvorvidt Vorupør Jagtforening kan være tovholder på dette område. Side 8

10 Byens offentlige rum og det visuelle indtryk: Vorupør Menighedsråd vil med deres tanker om et torveagtigt anlæg ved Vorupør Kirke demonstrere, hvordan byen med den slags anlæg kan få et helt andet og meget mere tillokkende udseende, hvis ideen tages op andre steder som f.eks. på den store P. plads ved Norsøakvariet. 1. Vorupør Erhvervsforening og Vorupør Borgerforening bakker Vorupør Menighedsråd op i forsøget på at få deres tanker om nyt anlæg ved kirken gennemført som eksempel til gennemførelse andre steder, og menighedsrådet har allerede indgået aftale om bistand til planlægning og finansieringsplan. Det bør i denne forbindelse tilstræbes, at der tages videst muligt hensyn til FDF og Vorupør Børnehus. 2. Med dette projekt gennemført videreudvikles et koncept for andre torveanlæg. 3. Forskønnelsesprocessen forventes at smitte af på hele byen, således at det samlede visuelle indtryk af byen højnes. Nedenstående er indsat et oplæg fra arkitektfirmaet Poulsen & Partnere i Thisted Side 9

11 Kirketorvet er arkitektfirmaets forslag til det, der med rette kunne kaldes for byens torv! Med dette projekt gennemført fuldt ud, dannes der så at sige et decideret centrum i Vorupør, og det visuelle indtryk af Vorupør ville være helt forandret! Side 10

12 Muren omkring kirkearealet tænkes fjernet og foreslås i stedet markeret som vist og forklaret nedenstående. Side 11

13 Kulturmiljø / kulturarv Præget af fiskerleje kommer naturligvis mest til udtryk på og omkring landingspladsen, hvor en stor del af bygningsmassen er blevet opført og anvendt i forbindelse med fiskeriet, og området udgør i sin helhed en uvurderlig kulturarv, som de gamle men stadigt eksisterende organisationer inden for fiskeriet bør arbejde sammen med det øvrige lokalsamfund om at bevare! De tilbageværende kystbåde anvendes nu kun til sejlads med lystfiskere, og det bør indgå i udviklingsstrategien for Vorupør at styrke denne form for fiskeri med henblik på at bevare bådene, som er en væsentlig del af det miljø, der tiltrækker de mange turister. Molen skal renoveres til gavn for kystfiskeri såvel som turisme. Restaurant Landingspladsen bør fjernes for at give plads til andre faciliteter til gavn for lokalsamfundet og dermed også for turismen som lokalsamfundets vigtigste eksistensgrundlag. 1. I en ansøgning om tilskud til renovering af Fiskercompagniets største bygning er der beskrevet en helhedsplan for, hvordan den øvrige bygningsmasse ved landingspladsen kunne søges bevaret. Ansøgningen, der dækker første fase i denne helhedsplan, har i juni 2010 modtaget tilsagn om den sidste del af et samlet tilskud på kr. 2. Nu, hvor det deciderede erhvervsfiskeri er ophørt og den sidste båd overgået til lystfiskeri, bør fiskeriets organisationer åbne op for ændringer i foreningsstrukturen, med henblik på at danne en organisation, der kan varetage interesser for både fiskeri og lokalsamfund med henblik på at bevare det værdifulde kulturmiljø omkring landingspladsen. Vedtægterne for en sådan ny organisation skal sikre den som en bevarende institution, hvor kommercielle interesser ikke får mulighed for nogen form for dominans! 3. Der indledes et seriøst samarbejde med Thisted Kommune og Thisted museum med henblik på at få museets planer om et Eksperimentarium for kystkultur i Thy realiseret. I et nyt bygningskompleks kan der ud over de faciliteter, som eksperimentariet får behov for, også indgå faciliteter til naturformidling, skoletjeneste og andre servicefunktioner. Der kan evt. også være faciliteter for mindre erhvervs aktiviteter. Ovenstående er forslag fra vinderprojektet i arkitektkonkurrencen vedr. Det gode liv ved kysten, og på planskitsen til venstre ses de forslag, der er til udnyttelse af grunden, hvor restaurant Landingspladsen nu ligger. Det vil være her, et evt. kommende Eksperimentarium for kystkultur i Thy skal opføres. I oplægget til dette center indgår også faciliteter, som kan anvendes af Vorupørs borgere i vinterperioden, hvor strømmen af turister ikke er så udpræget. Side 12

14 Fritidsfaciliteter: Mulighederne for fritids- og herunder idrætslige og kulturelle aktiviteter skal styrkes via anlæg af tidssvarende faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. I planlægningsfasen for sådanne anlæg skal der tages hensyn til, at faciliteterne også bør tænkes ind i strategien for byens hovederhverv, som uden diskussion er turismen, der i mange år har udgjort lokalsamfundets eksistensgrundlag. Naturen byder på mange udfordringer for den aktive bruger, og mulighederne for at udfolde sig i naturen bør til stadighed udbygges i en proces, hvor bæredygtighed kommer i første række. 1. På et friareal mellem Malurtvej og Porsevej er anlagt ny stor legeplads for børnene. 2. Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, som iflg. en eksisterende lokalplan kan opføres på den gamle boldbane, har længe været på tegnebrættet, og som led i projekt Erhvervsudvikling Vorupør gennemføres den behovsanalyse, som Thisted Kommune har stillet som forudsætning for at ville indgå i yderligere drøftelser vedr. kommunal medfinansiering. Afhængig af analysens resultater fortsætter bestræbelserne på at skaffe finansiering, således at centerbyggeriet kan påbegyndes i det omfang, som analysen viser behov for. Erhvervsliv: En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Vorupør er et blomstrende erhvervsliv med deraf følgende lokale arbejdspladser, og Vorupør har jo allerede mange erhvervsdrivende og en masse arbejdspladser, men det kunne være bedre! Med Nationalpark Thy har vi fået nye muligheder for at udnytte den natur, som jo altid har set ud, som den gør nu, men som har fået en større værdi med betegnelsen Nationalpark Thy. 1. Med henblik på erhvervsudvikling er der allerede igangsat et udviklingsprojekt med arbejdstitlen Erhvervsudvikling Vorupør I dette projekt fokuseres der på erhvervsudvikling som en vigtig faktor i arbejdet med at tiltrække nye tilflyttere og dermed øge befolkningstallet i Vorupør. Hvis befolkningstallet øges på grundlag af udvikling på erhvervsområdet, burde tilvæksten ikke udelukkende være koncentreret om den ældre generation men også om yngre mennesker og dermed også gerne børnefamilier. 2. Flere erhvervsudviklingsprojekter er allerede igangsat, og flere følger efter. Side 13

15 Helhedsplan for byens udvikling baggrundsmateriale: Thisted Kommunes officielle befolkningsprognose for Vorupør Skoledistrikt Alder år hovedtal Prognosen forudsiger altså et stigende befolkningstal, men stigningen vil tilsyneladende ske i aldersgruppen år, og det er netop det dilemma, vi skal arbejde med i vore projekter fremover. Det er fint nok, at der bliver flere i den modne alder i Vorupør, men skal lokalsamfundet udvikles på længere sigt, skal der gøres en indsats for at tiltrække unge og børnefamilier. Side 14

16 Helhedsplan for byens udvikling baggrundsmateriale: Side 15

17 Strategi for udvikling af turismen Dette forslag til udviklingsstrategi for turismen i Vorupør er baseret på bidrag fra byens egne erhvervsdrivende og lokale medborgere og er baseret på nedenstående målsætninger: Målsætning overordnet set: Turismen har i mange år været byens eksistensgrundlag, og det vil også være tilfældet fremover! I de første mange år kunne antallet af besøgende turister illustreres med en konstant opadgående kurve, men ved århundredskiftet fladede kurven ud, og i de seneste år har den fået en tendens til at pege nedad. Lokalt er det tydeligt, at de yngre generationer af turister mangler, og især børnefamilierne er ikke så stærk repræsenterede længere, og den lokale overbevisning er, at det ud over den almindelige udvikling i samfundet især skyldes manglende tilbud til yngre og børnefamilier. Målsætningen i denne plan er derfor helt konkret at øge antallet af besøgende turister, og her skal der især fokuseres på de yngre generationer og børnefamilierne. Med en ny strategi skal der samtidig fokuseres lidt på også at tiltrække en lidt anden målgruppe, der efterspørger en højere kvalitet i tilbuddene. Der er i tidens løb taget initiativ til mange forskellige projekter, og opgaven er at samle og koordinere kommende tiltag, således at der bliver sammenhæng i tingene, hvilket er afgørende, hvis ting skal lykkes og blive en del af den fremtid, vi ønsker for vort lokalsamfund. Det er i dette arbejde vigtigt at afpasse strategien med øvrige aktører på området, og blandt de væsentlige medspillere er Visit Nordjylland, Thy Turistforening, Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Strategien indeholder rent fysiske anlæg samt indsatsområder omkring nye aktiviteter og øvrige tilbud. Strategi for udvikling af turismen del- emner hvordan tiltrækkes flere gæster: Familieferie: De lokale faciliteter i Vorupør står ikke mål med, hvad man den moderne turist efterspørger, og især børnefamilierne mangler gode og tidssvarende faciliteter. Derfor tilbyder flere aktører i Vorupør f.eks. adgangskort til Sydthy Kurbad i Hurup, men det ville uden for enhver tvivl styrke Vorupør som turistby, hvis vi selv kunne tilbyde noget lignende. 1. Når den planlagte behovsanalyse har beskrevet, hvad et sådant center skal indeholde af faciliteter, arbejdes der videre med finansiering og opførelse af Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter. 2. Den nyligt anlagte legeplads synliggøres for turisterne! 3. Der anlægges med turisterne som målgruppe yderligere en legeplads med endnu flere faciliteter på en grund, der ligger nærmere havet og er mere frit tilgængelig. Side 16

18 Aktiv ferie: Med Nationalpark Thy som nærmeste nabo vil det være naturligt at satse på aktiv ferie som et nyt indsatsområde, og det skal ske i aktivt samarbejde med flere parter, hvoraf Nationalpark Thy er en væsentligt medspiller. Vandre- cykel- og rideture vil være blandt de stærke kort, og med vores status som kystfiskerby vil lystfiskeri på og ved havet være et meget værdifuldt indsatsområde. 1. Den sidste kystbåd er omrigget til lystfiskeri, og et væsentligt element i denne sammenhæng er, at den beskrevne renoveringsplan for fiskeriet bygningskompleks bliver gennemført, med de planlagte faciliteter for lystfiskere. 2. I Projekt Erhvervsudvikling Vorupør arbejdes specifikt med tiltrækning af virksomheder indenfor Aktiv ferie, således at pakketure vedr. denne ferieform kan bestilles direkte i Vorupør. 3. Et koncept for Aktiv ferie vil kræve overnatnings- og lejrfaciliteter, og derfor bør Vorupør FDF s spejderhus Søhytten ved Førby Sø opgraderes væsentligt, ligesom det skal afsøges, hvorvidt der er ledig kapacitet i Vesterhavsgården på Bredkærvej. Samtidig bør der til stadighed tages hensyn til eksisterende hotel- og sommerhusfaciliteter. 4. Det vurderes i forhold til kommende stisystemer, hvor der bedst kan opføres gode faciliteter for vandrende, cyklende eller ridende turister og andre besøgende. Sådanne anlæg finansieres evt. via såkaldt Grønne partnerskaber og i samarbejde med Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Kulturarv og lokale fødevarer: Et andet tema, som knytter sig til nationalparkbegrebet, er formidling af kulturarven, og det er særdeles relevant for et fiskerleje som Vorupør, hvor der virkelig er noget at formidle. En god formidling giver modtageren lejlighed til at deltage aktivt, og her kommer museets tanker om et Eksperimentarium for kystkultur i Thy ind som et kærkomment element, ligesom Niels & Sinne konceptet med de lokale fødevareprodukter passer meget godt med dette tema. Det er således oplagt at udvikle på konceptet med formidling af kulturarv via historie og lokale madtraditioner. 1. Samarbejdet med Thisted Muesum om nyt tiltag vedr. Restaurant Landingspladsen fortsættes 2. Under N&S konceptet videreudvikles der på lokale opskrifter og madtraditioner gerne suppleret med retter til konkret anvendelse i byens restauranter samt via lokale produkter, der kan købes i byens butikker. Energi og miljø: Thisted Kommunes status på energiområdet forventes at tiltrække en del besøgende, og der arbejdes på at oprette en energi- oplevelsesrute, som vi bør arbejde på at blive en del af. Vorupør Kraftvarmeværk har arbejdet med tanker om et større anlæg for solenergi, og samtidig har Feriepartner Thy, der hører hjemme i Vorupør, arbejdet med energimærkning af sommerhuse, og med disse projekter gennemført, bør Vorupør umiddelbart kunne indgå i en lokal energioplevelsesrute. 1. Hvis / når kraftvarmeværket beslutter at opføre solenergianlægget, udarbejdes der en plan for Vorupørs andel i en kommunal Energi- oplevelsesrute. Side 17

19 Strategi for udvikling af turismen del- emner - når gæsten er ankommet: Byen det første indtryk: Byen fysiske udseende er det første indtryk, de besøgende får, når de ankommer, hvad enten de blot besøger os for en dag, eller de har booket et længerevarende ophold, og det er derfor væsentligt, at der gøres en indsats for, at byen tager sig ordentligt ud. 1. Den nye helhedsplan for byens fysiske udvikling føres ud i livet. Landingspladsområdet: Landingspladsen er det største aktiv i Vorupør, og det skal med respekt for vores fælles kulturarv bevares på en måde, så der også er plads til fornyelse. Fiskeriets bygningskomplekser bør renoveres, således at de sikres for fremtiden, og helt konkret bør planen om at ændre frysehuset til brug for lystfiskere føres ud i livet snarest! Den tidligere Restaurant Landingspladsen, som i flere år har været en ren skændsel for vort lokalsamfund, skal enten renoveres eller afløses af nyt og tidssvarende byggeri, hvilket er beskrevet nærmere i den nye helhedsplan for byen. Tilgængeligheden på landingspladsområdet forbedres også for ældre og gangbesværede. 1. Den eksisterende plan for renovering af fiskeriets bygningskomplekser gennemføres. 2. Samarbejdet med Thisted Muesum om nyt tiltag vedr. Restaurant Landingspladsen fortsættes 3. Projekt Det gode liv ved kysten gennemføres. Lokal information: Når den besøgende er ankommet, bør vedkommende umiddelbart kunne orientere sig om, hvilke tilbud der er i området, hvad der foregår hvor og hvornår. 1. Der laves en velkomstmappe med generel information om byen og de praktiske oplysninger, som den besøgende kan få brug for. Samtidig kan der laves forskellige indstik til denne mappe afhængig af interesser. 2. De omtalte indstik kan evt. lægges ind på en lokal server, således at den enkelte butik kan tilbyde gæsten et print. 3. Det undersøges, om det er muligt praktisk og økonomisk forsvarligt / bæredygtigt at implementere et system med infoskærme hos de handlende, sommerhusudlejere m.m. med henblik på, at den besøgende selv kan sammensætte indholdet i sin velkomstmappe. Side 18

20 Strategi for udvikling af turismen - baggrundsmateriale Lystfiskeri skæpper godt i statskassen artikel fra Søndagsavisen: Lystfiskerne giver en god skilling til samfundsøkonomien. Og det er der udviklingsmuligheder i for blandt andet turisterhvervet. Godt 2,1 milliarder kroner om året giver den nationale fritidsfornøjelse i gevinst for hele samfundsøkonomien. De fleste penge kommer fra de hjemlige lystfiskere. Det viser den første rapport fra Fødevareministeriet, som regner på, hvad lystfiskeri betyder for omsætning, beskæftigelse og indtægter til statskassen. Rapporten er lavet på baggrund af spørgeundersøgelser hos danske og tyske lystfiskere. Tallene er lidt usikre, oplyser ministeriet selv danskere kan takke lystfiskerne for deres job. Over 500 heraf skyldes alene udenlandske lystfiskere - opgjort alt sammen efter hvad lystfiskere genererer af efterspørgsel på blandt andet grej, mad og overnatning. - Der er ingen tvivl om, at der er et meget stort potentiale at udvikle for turismen, siger direktør Lars Erik Jønnson fra erhvervets organisation, VisitDenmark. Han siger, at rapporten giver ny viden, som kan bruges til at udvikle lystfiskerturisme bedre i et samarbejde med de myndigheder og organisationer, som har interesser i det. Lystfiskernes indkøb af importvarer og betaling af moms og afgifter er ikke medregnet i effekten på samfundsøkonomien. Samlet er danskernes udgift til lystfiskeri på 2,5 milliarder kroner. Det er ligeså stort et pengeforbrug, som landets golfspillere har. Og næsten 70 procent flere penge end danskerne lægger i fitnessbranchen. Sammenlagt tjener staten 568 millioner kroner om året på skatter og afgifter, som lystfiskerne selv må af med, og som erlægges af virksomheder og ansatte i de erhverv, der tjener penge på lystfiskerne. Rapporten skønner, at danskere er ude at svinge fiskestangen hvert år. De bruger gennemsnitligt 4000 kroner om året på fornøjelsen. Side 19

21 Denne plan er et led i arbejdet med projekt Vorupør i en ny tid Projektet er støttet af: FISKERI LAG NORD Thisted Kommune Region Nordjylland Erhvervsdrivende, foreninger og private i Vorupør Projektholder: Vorupør Erhvervsforening Planen revideres, når Nationalpark Thy har besluttet placeringen af parkens hovedcenter, og derefter hvert andet år, hvis ikke offentlig planlægning tilsiger andre terminer. Side 20

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere