VORUPØR Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen"

Transkript

1 VORUPØR Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

2 Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V O R T L O K A L S A M F U N D Helhedsplan for byens udvikling hvorfor? I Vorupør ønsker vi selv at sætte vort præg på byens udvikling, og derfor har vi besluttet at lave dette forslag til en helhedsplan, så vi og de lokale myndigheder har det samme materiale at arbejde ud fra, når der planlægges for den fremtidige udvikling i byen. Lokalplanen for Vorupør har i flere år trængt til en revision, idet den efterhånden er gennemhullet af dispensationer, og denne plan kan evt. bidrage til en sådan revision. Helhedsplan for byens udvikling hvordan? I projekt Vorupør i en ny tid har en arbejdsgruppe arbejdet med byens fysiske udvikling på mange områder, og resultaterne af dette arbejde skal præsenteres for byens borgere på et offentligt tilgængeligt møde, hvor gruppens forslag fremlægges til debat med henblik på at opnå et resultat, som byen kan bakke op om. Når vi er nået dertil, præsenteres det endelige oplæg for byens borgere og repræsentanter for Thisted Kommune på et seminar, hvor oplægget finpudses, inden det afleveres til Thisted Kommunes forvaltning for Miljø og Teknik. Allerede i gang: På baggrund af arbejdet med projekt Vorupør i en ny tid er der allerede nu iværksat en del projekter, og derfor kan der i denne helhedsplan sagtens indgå indsatser, som allerede er sat i værk Side 1

3 Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V O R T L O K A L S A M F U N D Strategi for udvikling af turismen hvorfor? Turismen har i mange år været byens eksistensgrundlag, og det vil også være tilfældet fremover! I de første mange år kunne antallet af besøgende turister illustreres med en konstant opadgående kurve, men ved århundredskiftet fladede kurven ud, og i de seneste år har den fået en tendens til at pege nedad. Hvis vi skal vende denne nedadgående tendens, må vi lægge kursen om og finde ud af, hvad vi skal satse på fremover. Der er i tidens løb taget initiativ til mange forskellige projekter, og det vil være en fordel at samle og koordinere kommende tiltag, således at der bliver sammenhæng i tingene, hvilket er afgørende, hvis ting skal lykkes og blive en del af den fremtid, vi ønsker for vort lokalsamfund. Strategi for udvikling af turismen hvordan? I projekt Vorupør i en ny tid har en arbejdsgruppe med repræsentanter for erhvervslivet arbejdet med en strategi for udvikling af turismen, og resultaterne af dette arbejde skal igennem samme proces som forslaget til helhedsplan, således at det er kendt og har størst mulige opbakning i lokalsamfundet. Det er i dette arbejde vigtigt at afpasse strategien med øvrige aktører på området, og blandt de væsentlige medspillere er Visit Nordjylland, Thy Turistforening, Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Side 2

4 Indhold: Helhedsplan- forslag Helhedsplan forslag til handleplan for gennemførelse Baggrundsmateriale vedr. helhedsplan Udviklingsstrategi for turismen 19 - Udviklingsstrategi for turismen - baggrundsmateriale Side 3

5 Helhedsplan for byudvikling i Vorupør Dette forslag til helhedsplan for byudvikling i Vorupør er baseret på bidrag fra byens egne borgere og er baseret på nedenstående målsætninger: Målsætning overordnet set: Vores målsætning for Vorupør er, at det skal fremstå som et moderne lokalsamfund, hvor der med respekt for det specielle kulturmiljø og præget af kystfiskersamfund / fiskerleje skal være mulighed for udvikling på nutidige præmisser. Det skal fortsat være et rart sted at slå sig ned enten som fastboende eller som feriegæst uanset alder og familieforhold, og der skal være gode og tidssvarende faciliteter og tilbud til mennesker på et hvilket som helst alderstrin. Graden af offentlig service skal som minimum fastholdes på det nuværende niveau! Mulighederne for fritids- og herunder idrætslige og kulturelle aktiviteter skal styrkes via anlæg af tidssvarende faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. I planlægningsfasen for sådanne anlæg skal der tages hensyn til, at faciliteterne også bør tænkes ind i strategien for byens hovederhverv, som uden diskussion er turismen, der i mange år har udgjort lokalsamfundets eksistensgrundlag. Et aktuelt emne i den sammenhæng er desuden at afsøge muligheden for at få gennemført de sommerhus / feriecenter- planer, der indgik i oplægget til Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter. Med Nationalpark Thy har lokalsamfundet fået endnu en medspiller i forhold til turismen og målet vil være at udnytte denne mulighed via aktivt opsøgende samarbejde med enhver relevant part i den sammenhæng. En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Vorupør er et blomstrende erhvervsliv med deraf følgende lokale arbejdspladser, hvilket er en vigtig forudsætning for at tiltrække nye tilflyttere og dermed øge befolkningstallet i Vorupør, ligesom det må kunne bidrage til at vende den kurve i befolkningsprognosen, hvor det forudses, at andelen af ældre medborgere i Vorupør med tiden vil øges betydeligt! Målsætning del- emner: Helårsbolig: Med henblik på mulighederne for tilflytning skal der udbydes byggegrunde af passende antal og beskaffenhed, således at det er muligt for en evt. tilflytter at bygge sig et nyt hus. Det skal også medvirke til, at folk i en moden alder kan bytte den hidtidige lidt større familievilla ud med en bolig i en mere passende størrelse og med ældrevenlige forhold, således at den ældre generation fastholdes i lokalsamfundet længst muligt. Feriebolig: Med henblik på at tiltrække flere turister bør mulighederne for at få gennemført de sommerhus / feriecenter- planer, der indgik i oplægget til Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, afsøges aktivt. Et sådant nyt sommerhusområde skal iflg. lokalplan 15 21drives som en art feriehotel, hvilket bør kunne bidrage til at øge tiltrækningskraften overfor turister, der måske kræver lidt mere, end hvad der tilbydes i en del af de eksisterende sommerhuse, hvoraf en del er af ældre årgang. Denne plan hører nøje sammen med tankerne om Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, og mulighederne for at få planen gennemført vil forstærkes, når / hvis hovedcentret for Nationalpark Thy bliver placeret i Vorupør. En mulighed kunne måske være at opføre både et decideret hotel og nationalparkcenteret indenfor det område, der er omfattet af lokalplan 15 21, som i så fald skal ændres. Side 4

6 Intern infrastruktur: Det overordnede gade- og vejnet skal holdes i forsvarlig stand, og der skal i større udstrækning anlægges fortove. Der skal anlægges flere befæstede gangstier, idet tilgængeligheden spiller en stor rolle for folk i alle aldre, lige fra man går med barnevogn og så til man når alderen, hvor det er rollatoren der skal i brug. Tilgængelighed for folk med forskellige former for nedsat funktion er ligeledes et væsentlig led i bestræbelserne på at opfylde målsætningen om et lokalsamfund med plads til alle. En forudsætning for det moderne erhvervsliv er udbredelsen af bredbånd med høj kapacitet. Ekstern infrastruktur: En af de største værdier i vort lokalsamfund er nærheden til den storslåede natur, og derfor er adgangsforholdene hertil meget væsentlige. Med det in mente bør der anlægges et veltilrettelagt stisystem, som forbedrer tilgængeligheden, samtidig med, at det kan være med til at værne om sårbare naturområder, idet det i flere undersøgelser har vist sig, at man med gode sti- anlæg til en vis grad kan styre færdslen i naturen. Den offentlige transport skal bibeholdes på nuværende niveau. Byens offentlige rum og det visuelle indtryk: Der bør i højere grad tænkes torve tanker, når der planlægges for P. pladser og andre større anlæg, idet en forskønnende indsats på dette område kan styrke byens kvaliteter og det førstehåndsindtryk, en evt. besøgende får af lokalsamfundet. Med meget simple midler kan større offentligt tilgængelige anlæg dermed få et præg af rekreativt område, som er med til at styrke det sociale liv i lokalsamfundet. Det visuelle helhedsindtryk af lokalsamfundet skal forbedres, og her ligger der også et ansvar hos de enkelte grundejere i forhold til vedligehold og ryddelighed på egne arealer. Kulturmiljø / kulturarv Præget af fiskerleje kommer naturligvis mest til udtryk på og omkring landingspladsen, hvor en stor del af bygningsmassen bliver eller er blevet opført og anvendt i forbindelse med fiskeriet, og området udgør i sin helhed en uvurderlig kulturarv, som hele lokalsamfundet har et medansvar for at bevare. I forhold hertil bør de lokale borgere og de lokale organisationer sammen med Thisted Kommune og andre offentlige instanser deltage aktivt i en bevarende indsats, hvor der med respekt for gamle værdier også er plads til fornyelse og alternativ anvendelse. Et væsentligt element i fortsat gode forhold for både kystfiskeri og turisme er Vorupør Mole, som bør renoveres i fuld udstrækning, og for at forbedre forholdene for ophold på og omkring landingspladsen kan der evt. laves en form for regulering af kørende trafik mellem signalhuset og redningshuset. Et andet dilemma ved landingspladsen er den tidligere Restaurant Landingspladsen, der ligger og skæmmer hele området med sit tiltagende forfald, og her bør der arbejdes intenst på at få opført noget nyt af en karakter, der passer ind i området, og hvis anvendelse gerne må have en klar relation til havet, og de aktiviteter, der hører hjemme her. Fritidsfaciliteter: Mulighederne for fritids- og herunder idrætslige og kulturelle aktiviteter skal styrkes via anlæg af tidssvarende faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. I planlægningsfasen for sådanne anlæg skal der tages hensyn til, at faciliteterne også bør tænkes ind i strategien for byens hovederhverv, som uden diskussion er turismen, der i mange år har udgjort lokalsamfundets eksistensgrundlag. Naturen byder på mange udfordringer for den aktive bruger, og mulighederne for at udfolde sig i naturen bør til stadighed udbygges i en proces, hvor bæredygtighed kommer i første række. Side 5

7 Erhvervsliv: En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Vorupør er et blomstrende erhvervsliv med deraf følgende lokale arbejdspladser, og Vorupør har jo allerede mange erhvervsdrivende og en masse arbejdspladser, men det kunne være bedre! Med Nationalpark Thy har vi fået nye muligheder for at udnytte den natur, som jo altid har set ud, som den gør nu, men som har fået en større værdi med betegnelsen Nationalpark Thy. Med dette in mente er der allerede igangsat et udviklingsprojekt med arbejdstitlen Erhvervsudvikling Vorupør I dette projekt fokuseres der på erhvervsudvikling som en vigtig faktor i arbejdet med at tiltrække nye tilflyttere og dermed øge befolkningstallet i Vorupør. Hvis befolkningstallet øges på grundlag af udvikling på erhvervsområdet, burde tilvæksten ikke udelukkende være koncentreret om den ældre generation men også om yngre mennesker og dermed også gerne børnefamilier. Side 6

8 Handleplaner: Hvordan når vi målsætningerne? Den overordnede målsætning: For at nå den generelle målsætning skal vi arbejde sammen i konstruktiv dialog med hinanden og med de relevante offentlige instanser. Vi skal sørge for at bidrage med vore synspunkter i div. planlægningsfaser, således at vi sikrer os, at det, vi ønsker for vort lokalsamfund, også bliver en del af den samlede kommunale planlægning. Vi skal hele tiden sørge for at være åbne overfor nye muligheder og i konkrete tilfælde søge dialog med relevante parter så tidligt som muligt med henblik på at deltage i udviklingsprocessen i stedet for at stå tilbage som den part, der ikke kendte sin besøgstid. Handleplaner del- emner: Helårsbolig: Der udstykkes ikke byggegrunde, uden at der kan påvises et behov eller en realistisk mulighed for, at behovet opstår i nær fremtid, og derfor skal vi lokalt i vort udviklingsarbejde være meget fokuserede på at fortælle om alt det, vi har gang i, hvilket tjener formålet at tiltrække os opmærksomhed fra såvel evt. tilflyttere som fra de lokale myndigheder. 1. Der iværksættes en mediekampagne, hvor TV, radio og aviser inviteres til Vorupør for med egne øjne at se, at Vorupør er en driftig by, hvor der sker en masse, og at det er et godt sted at flytte til også for børnefamilier. 2. Vi udpeger det område, hvor vi ønsker at der udstykkes og går i forhandlinger med evt. lodsejer samt kommunen. Der findes i dag kun nogle få privatejede byggegrunde, der er placeret rundt i de i forvejen bebyggede områder, og som indgår i det, der i kommunalt planlægningssprog kaldes for huludfyldning Områderne markeret med 1og 2 har været bragt op som mulige nye boligområder! I område 1kunne f.eks. opføres boliger i tæt lavt byggeri! Side 7

9 Feriebolig: Med henblik på at tiltrække flere turister bør mulighederne for at få gennemført de sommerhus / feriecenter- planer, der indgik i oplægget til Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, afsøges aktivt. Et sådant nyt sommerhusområde skal iflg. lokalplan 15 21drives som en art feriehotel, hvilket betyder, at den enkelte sommerhusejer i området skal momsregistreres, hvad kun de færreste har interesse i! Denne momspligt bør søges ophævet, eller området må udlægges til almindeligt sommerhusområde. Sommerhusbebyggelsen i dette område hører nøje sammen med tankerne om Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, og mulighederne for at få planen gennemført vil forstærkes, når / hvis hovedcentret for Nationalpark Thy bliver placeret i Vorupør. En mulighed kunne måske være at opføre både et decideret hotel og nationalparkcenteret indenfor det område, der er omfattet af lokalplan 15 21, som i så fald skal ændres. 1. I projekt Erhvervsudvikling Vorupør gennemføres en analyse af turismens krav til faciliteter i Vorupør, og denne analyse kan evt. danne baggrund for en lokal indsats vedr. evt. feriehotel / sommerhuse og et center for Nationalpark Thy. Intern infrastruktur: Vesterhavsgade er hovedfærdselsåren i byen, og der er anlagt fortov og cykelsti på begge sider, hvilket også bør være tilfældet med Nordsøvej og Fiskervej! Der er anlagt stisystemer, som delvist er befæstede med fliser, og denne befæstning bør færdiggøres! Andre stier er kun anlagt som såkaldte trampestier, hvilket betyder, at de kun er synlige som spor efter mange års brug. En del af stisystemerne er nogle steder forsvundet i private anlæg, hvor skellet enten har været ukendt eller er blevet overset. 1. Det tages op til drøftelse med kommunen, hvorvidt der bør anlægges fortove langs Fiskervej og Nordsøvej. 2. Kommunen opfordres til at gennemføre anlæg af de planlagte stisystemer, og i den forbindelse må kommunen selv tage ansvar for, at evt. forsvundne dele af stisystemerne genfindes! Ekstern infrastruktur: Nationalpark Thy anlægger cykelsti fra Hanstholm til Agger, og den kommer fra redningsvejen ned langs Hawblink til landingspladsen, hvorefter den forløber langs med Vesterhavsgade til Bredkærvej, hvor den drejer sydpå. Lokalt arbejder Vorupør Jagtforening med en sti langs Bredkær Rende som deres første projekt, der kræver grundig forberedelse, idet der skal indgås aftaler med berørte lodsejere om både anlæg og fremtidig vedligeholdelse. 1. Vorupør Jagtforenings projekt kan måske danne basis for, at jagtforeningen evt. sammen med andre lokale interesserede vil fortsætte med flere stisystemer. 2. Der søges indgået aftaler med Nationalpark Thy om anlæg af flere sti- forbindelser mellem nationalpark og lokalsamfund. 3. Thisted Kommunes natur- og miljøafdeling har også mulighed for at bidrage med kort, skiltemateriale og i mindre omfang til dels også brochurer. 4. Det afklares, hvorvidt Vorupør Jagtforening kan være tovholder på dette område. Side 8

10 Byens offentlige rum og det visuelle indtryk: Vorupør Menighedsråd vil med deres tanker om et torveagtigt anlæg ved Vorupør Kirke demonstrere, hvordan byen med den slags anlæg kan få et helt andet og meget mere tillokkende udseende, hvis ideen tages op andre steder som f.eks. på den store P. plads ved Norsøakvariet. 1. Vorupør Erhvervsforening og Vorupør Borgerforening bakker Vorupør Menighedsråd op i forsøget på at få deres tanker om nyt anlæg ved kirken gennemført som eksempel til gennemførelse andre steder, og menighedsrådet har allerede indgået aftale om bistand til planlægning og finansieringsplan. Det bør i denne forbindelse tilstræbes, at der tages videst muligt hensyn til FDF og Vorupør Børnehus. 2. Med dette projekt gennemført videreudvikles et koncept for andre torveanlæg. 3. Forskønnelsesprocessen forventes at smitte af på hele byen, således at det samlede visuelle indtryk af byen højnes. Nedenstående er indsat et oplæg fra arkitektfirmaet Poulsen & Partnere i Thisted Side 9

11 Kirketorvet er arkitektfirmaets forslag til det, der med rette kunne kaldes for byens torv! Med dette projekt gennemført fuldt ud, dannes der så at sige et decideret centrum i Vorupør, og det visuelle indtryk af Vorupør ville være helt forandret! Side 10

12 Muren omkring kirkearealet tænkes fjernet og foreslås i stedet markeret som vist og forklaret nedenstående. Side 11

13 Kulturmiljø / kulturarv Præget af fiskerleje kommer naturligvis mest til udtryk på og omkring landingspladsen, hvor en stor del af bygningsmassen er blevet opført og anvendt i forbindelse med fiskeriet, og området udgør i sin helhed en uvurderlig kulturarv, som de gamle men stadigt eksisterende organisationer inden for fiskeriet bør arbejde sammen med det øvrige lokalsamfund om at bevare! De tilbageværende kystbåde anvendes nu kun til sejlads med lystfiskere, og det bør indgå i udviklingsstrategien for Vorupør at styrke denne form for fiskeri med henblik på at bevare bådene, som er en væsentlig del af det miljø, der tiltrækker de mange turister. Molen skal renoveres til gavn for kystfiskeri såvel som turisme. Restaurant Landingspladsen bør fjernes for at give plads til andre faciliteter til gavn for lokalsamfundet og dermed også for turismen som lokalsamfundets vigtigste eksistensgrundlag. 1. I en ansøgning om tilskud til renovering af Fiskercompagniets største bygning er der beskrevet en helhedsplan for, hvordan den øvrige bygningsmasse ved landingspladsen kunne søges bevaret. Ansøgningen, der dækker første fase i denne helhedsplan, har i juni 2010 modtaget tilsagn om den sidste del af et samlet tilskud på kr. 2. Nu, hvor det deciderede erhvervsfiskeri er ophørt og den sidste båd overgået til lystfiskeri, bør fiskeriets organisationer åbne op for ændringer i foreningsstrukturen, med henblik på at danne en organisation, der kan varetage interesser for både fiskeri og lokalsamfund med henblik på at bevare det værdifulde kulturmiljø omkring landingspladsen. Vedtægterne for en sådan ny organisation skal sikre den som en bevarende institution, hvor kommercielle interesser ikke får mulighed for nogen form for dominans! 3. Der indledes et seriøst samarbejde med Thisted Kommune og Thisted museum med henblik på at få museets planer om et Eksperimentarium for kystkultur i Thy realiseret. I et nyt bygningskompleks kan der ud over de faciliteter, som eksperimentariet får behov for, også indgå faciliteter til naturformidling, skoletjeneste og andre servicefunktioner. Der kan evt. også være faciliteter for mindre erhvervs aktiviteter. Ovenstående er forslag fra vinderprojektet i arkitektkonkurrencen vedr. Det gode liv ved kysten, og på planskitsen til venstre ses de forslag, der er til udnyttelse af grunden, hvor restaurant Landingspladsen nu ligger. Det vil være her, et evt. kommende Eksperimentarium for kystkultur i Thy skal opføres. I oplægget til dette center indgår også faciliteter, som kan anvendes af Vorupørs borgere i vinterperioden, hvor strømmen af turister ikke er så udpræget. Side 12

14 Fritidsfaciliteter: Mulighederne for fritids- og herunder idrætslige og kulturelle aktiviteter skal styrkes via anlæg af tidssvarende faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. I planlægningsfasen for sådanne anlæg skal der tages hensyn til, at faciliteterne også bør tænkes ind i strategien for byens hovederhverv, som uden diskussion er turismen, der i mange år har udgjort lokalsamfundets eksistensgrundlag. Naturen byder på mange udfordringer for den aktive bruger, og mulighederne for at udfolde sig i naturen bør til stadighed udbygges i en proces, hvor bæredygtighed kommer i første række. 1. På et friareal mellem Malurtvej og Porsevej er anlagt ny stor legeplads for børnene. 2. Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter, som iflg. en eksisterende lokalplan kan opføres på den gamle boldbane, har længe været på tegnebrættet, og som led i projekt Erhvervsudvikling Vorupør gennemføres den behovsanalyse, som Thisted Kommune har stillet som forudsætning for at ville indgå i yderligere drøftelser vedr. kommunal medfinansiering. Afhængig af analysens resultater fortsætter bestræbelserne på at skaffe finansiering, således at centerbyggeriet kan påbegyndes i det omfang, som analysen viser behov for. Erhvervsliv: En væsentlig forudsætning for en positiv udvikling i Vorupør er et blomstrende erhvervsliv med deraf følgende lokale arbejdspladser, og Vorupør har jo allerede mange erhvervsdrivende og en masse arbejdspladser, men det kunne være bedre! Med Nationalpark Thy har vi fået nye muligheder for at udnytte den natur, som jo altid har set ud, som den gør nu, men som har fået en større værdi med betegnelsen Nationalpark Thy. 1. Med henblik på erhvervsudvikling er der allerede igangsat et udviklingsprojekt med arbejdstitlen Erhvervsudvikling Vorupør I dette projekt fokuseres der på erhvervsudvikling som en vigtig faktor i arbejdet med at tiltrække nye tilflyttere og dermed øge befolkningstallet i Vorupør. Hvis befolkningstallet øges på grundlag af udvikling på erhvervsområdet, burde tilvæksten ikke udelukkende være koncentreret om den ældre generation men også om yngre mennesker og dermed også gerne børnefamilier. 2. Flere erhvervsudviklingsprojekter er allerede igangsat, og flere følger efter. Side 13

15 Helhedsplan for byens udvikling baggrundsmateriale: Thisted Kommunes officielle befolkningsprognose for Vorupør Skoledistrikt Alder år hovedtal Prognosen forudsiger altså et stigende befolkningstal, men stigningen vil tilsyneladende ske i aldersgruppen år, og det er netop det dilemma, vi skal arbejde med i vore projekter fremover. Det er fint nok, at der bliver flere i den modne alder i Vorupør, men skal lokalsamfundet udvikles på længere sigt, skal der gøres en indsats for at tiltrække unge og børnefamilier. Side 14

16 Helhedsplan for byens udvikling baggrundsmateriale: Side 15

17 Strategi for udvikling af turismen Dette forslag til udviklingsstrategi for turismen i Vorupør er baseret på bidrag fra byens egne erhvervsdrivende og lokale medborgere og er baseret på nedenstående målsætninger: Målsætning overordnet set: Turismen har i mange år været byens eksistensgrundlag, og det vil også være tilfældet fremover! I de første mange år kunne antallet af besøgende turister illustreres med en konstant opadgående kurve, men ved århundredskiftet fladede kurven ud, og i de seneste år har den fået en tendens til at pege nedad. Lokalt er det tydeligt, at de yngre generationer af turister mangler, og især børnefamilierne er ikke så stærk repræsenterede længere, og den lokale overbevisning er, at det ud over den almindelige udvikling i samfundet især skyldes manglende tilbud til yngre og børnefamilier. Målsætningen i denne plan er derfor helt konkret at øge antallet af besøgende turister, og her skal der især fokuseres på de yngre generationer og børnefamilierne. Med en ny strategi skal der samtidig fokuseres lidt på også at tiltrække en lidt anden målgruppe, der efterspørger en højere kvalitet i tilbuddene. Der er i tidens løb taget initiativ til mange forskellige projekter, og opgaven er at samle og koordinere kommende tiltag, således at der bliver sammenhæng i tingene, hvilket er afgørende, hvis ting skal lykkes og blive en del af den fremtid, vi ønsker for vort lokalsamfund. Det er i dette arbejde vigtigt at afpasse strategien med øvrige aktører på området, og blandt de væsentlige medspillere er Visit Nordjylland, Thy Turistforening, Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Strategien indeholder rent fysiske anlæg samt indsatsområder omkring nye aktiviteter og øvrige tilbud. Strategi for udvikling af turismen del- emner hvordan tiltrækkes flere gæster: Familieferie: De lokale faciliteter i Vorupør står ikke mål med, hvad man den moderne turist efterspørger, og især børnefamilierne mangler gode og tidssvarende faciliteter. Derfor tilbyder flere aktører i Vorupør f.eks. adgangskort til Sydthy Kurbad i Hurup, men det ville uden for enhver tvivl styrke Vorupør som turistby, hvis vi selv kunne tilbyde noget lignende. 1. Når den planlagte behovsanalyse har beskrevet, hvad et sådant center skal indeholde af faciliteter, arbejdes der videre med finansiering og opførelse af Vorupør Fritids- og Aktivitetscenter. 2. Den nyligt anlagte legeplads synliggøres for turisterne! 3. Der anlægges med turisterne som målgruppe yderligere en legeplads med endnu flere faciliteter på en grund, der ligger nærmere havet og er mere frit tilgængelig. Side 16

18 Aktiv ferie: Med Nationalpark Thy som nærmeste nabo vil det være naturligt at satse på aktiv ferie som et nyt indsatsområde, og det skal ske i aktivt samarbejde med flere parter, hvoraf Nationalpark Thy er en væsentligt medspiller. Vandre- cykel- og rideture vil være blandt de stærke kort, og med vores status som kystfiskerby vil lystfiskeri på og ved havet være et meget værdifuldt indsatsområde. 1. Den sidste kystbåd er omrigget til lystfiskeri, og et væsentligt element i denne sammenhæng er, at den beskrevne renoveringsplan for fiskeriet bygningskompleks bliver gennemført, med de planlagte faciliteter for lystfiskere. 2. I Projekt Erhvervsudvikling Vorupør arbejdes specifikt med tiltrækning af virksomheder indenfor Aktiv ferie, således at pakketure vedr. denne ferieform kan bestilles direkte i Vorupør. 3. Et koncept for Aktiv ferie vil kræve overnatnings- og lejrfaciliteter, og derfor bør Vorupør FDF s spejderhus Søhytten ved Førby Sø opgraderes væsentligt, ligesom det skal afsøges, hvorvidt der er ledig kapacitet i Vesterhavsgården på Bredkærvej. Samtidig bør der til stadighed tages hensyn til eksisterende hotel- og sommerhusfaciliteter. 4. Det vurderes i forhold til kommende stisystemer, hvor der bedst kan opføres gode faciliteter for vandrende, cyklende eller ridende turister og andre besøgende. Sådanne anlæg finansieres evt. via såkaldt Grønne partnerskaber og i samarbejde med Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Kulturarv og lokale fødevarer: Et andet tema, som knytter sig til nationalparkbegrebet, er formidling af kulturarven, og det er særdeles relevant for et fiskerleje som Vorupør, hvor der virkelig er noget at formidle. En god formidling giver modtageren lejlighed til at deltage aktivt, og her kommer museets tanker om et Eksperimentarium for kystkultur i Thy ind som et kærkomment element, ligesom Niels & Sinne konceptet med de lokale fødevareprodukter passer meget godt med dette tema. Det er således oplagt at udvikle på konceptet med formidling af kulturarv via historie og lokale madtraditioner. 1. Samarbejdet med Thisted Muesum om nyt tiltag vedr. Restaurant Landingspladsen fortsættes 2. Under N&S konceptet videreudvikles der på lokale opskrifter og madtraditioner gerne suppleret med retter til konkret anvendelse i byens restauranter samt via lokale produkter, der kan købes i byens butikker. Energi og miljø: Thisted Kommunes status på energiområdet forventes at tiltrække en del besøgende, og der arbejdes på at oprette en energi- oplevelsesrute, som vi bør arbejde på at blive en del af. Vorupør Kraftvarmeværk har arbejdet med tanker om et større anlæg for solenergi, og samtidig har Feriepartner Thy, der hører hjemme i Vorupør, arbejdet med energimærkning af sommerhuse, og med disse projekter gennemført, bør Vorupør umiddelbart kunne indgå i en lokal energioplevelsesrute. 1. Hvis / når kraftvarmeværket beslutter at opføre solenergianlægget, udarbejdes der en plan for Vorupørs andel i en kommunal Energi- oplevelsesrute. Side 17

19 Strategi for udvikling af turismen del- emner - når gæsten er ankommet: Byen det første indtryk: Byen fysiske udseende er det første indtryk, de besøgende får, når de ankommer, hvad enten de blot besøger os for en dag, eller de har booket et længerevarende ophold, og det er derfor væsentligt, at der gøres en indsats for, at byen tager sig ordentligt ud. 1. Den nye helhedsplan for byens fysiske udvikling føres ud i livet. Landingspladsområdet: Landingspladsen er det største aktiv i Vorupør, og det skal med respekt for vores fælles kulturarv bevares på en måde, så der også er plads til fornyelse. Fiskeriets bygningskomplekser bør renoveres, således at de sikres for fremtiden, og helt konkret bør planen om at ændre frysehuset til brug for lystfiskere føres ud i livet snarest! Den tidligere Restaurant Landingspladsen, som i flere år har været en ren skændsel for vort lokalsamfund, skal enten renoveres eller afløses af nyt og tidssvarende byggeri, hvilket er beskrevet nærmere i den nye helhedsplan for byen. Tilgængeligheden på landingspladsområdet forbedres også for ældre og gangbesværede. 1. Den eksisterende plan for renovering af fiskeriets bygningskomplekser gennemføres. 2. Samarbejdet med Thisted Muesum om nyt tiltag vedr. Restaurant Landingspladsen fortsættes 3. Projekt Det gode liv ved kysten gennemføres. Lokal information: Når den besøgende er ankommet, bør vedkommende umiddelbart kunne orientere sig om, hvilke tilbud der er i området, hvad der foregår hvor og hvornår. 1. Der laves en velkomstmappe med generel information om byen og de praktiske oplysninger, som den besøgende kan få brug for. Samtidig kan der laves forskellige indstik til denne mappe afhængig af interesser. 2. De omtalte indstik kan evt. lægges ind på en lokal server, således at den enkelte butik kan tilbyde gæsten et print. 3. Det undersøges, om det er muligt praktisk og økonomisk forsvarligt / bæredygtigt at implementere et system med infoskærme hos de handlende, sommerhusudlejere m.m. med henblik på, at den besøgende selv kan sammensætte indholdet i sin velkomstmappe. Side 18

20 Strategi for udvikling af turismen - baggrundsmateriale Lystfiskeri skæpper godt i statskassen artikel fra Søndagsavisen: Lystfiskerne giver en god skilling til samfundsøkonomien. Og det er der udviklingsmuligheder i for blandt andet turisterhvervet. Godt 2,1 milliarder kroner om året giver den nationale fritidsfornøjelse i gevinst for hele samfundsøkonomien. De fleste penge kommer fra de hjemlige lystfiskere. Det viser den første rapport fra Fødevareministeriet, som regner på, hvad lystfiskeri betyder for omsætning, beskæftigelse og indtægter til statskassen. Rapporten er lavet på baggrund af spørgeundersøgelser hos danske og tyske lystfiskere. Tallene er lidt usikre, oplyser ministeriet selv danskere kan takke lystfiskerne for deres job. Over 500 heraf skyldes alene udenlandske lystfiskere - opgjort alt sammen efter hvad lystfiskere genererer af efterspørgsel på blandt andet grej, mad og overnatning. - Der er ingen tvivl om, at der er et meget stort potentiale at udvikle for turismen, siger direktør Lars Erik Jønnson fra erhvervets organisation, VisitDenmark. Han siger, at rapporten giver ny viden, som kan bruges til at udvikle lystfiskerturisme bedre i et samarbejde med de myndigheder og organisationer, som har interesser i det. Lystfiskernes indkøb af importvarer og betaling af moms og afgifter er ikke medregnet i effekten på samfundsøkonomien. Samlet er danskernes udgift til lystfiskeri på 2,5 milliarder kroner. Det er ligeså stort et pengeforbrug, som landets golfspillere har. Og næsten 70 procent flere penge end danskerne lægger i fitnessbranchen. Sammenlagt tjener staten 568 millioner kroner om året på skatter og afgifter, som lystfiskerne selv må af med, og som erlægges af virksomheder og ansatte i de erhverv, der tjener penge på lystfiskerne. Rapporten skønner, at danskere er ude at svinge fiskestangen hvert år. De bruger gennemsnitligt 4000 kroner om året på fornøjelsen. Side 19

21 Denne plan er et led i arbejdet med projekt Vorupør i en ny tid Projektet er støttet af: FISKERI LAG NORD Thisted Kommune Region Nordjylland Erhvervsdrivende, foreninger og private i Vorupør Projektholder: Vorupør Erhvervsforening Planen revideres, når Nationalpark Thy har besluttet placeringen af parkens hovedcenter, og derefter hvert andet år, hvis ikke offentlig planlægning tilsiger andre terminer. Side 20

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vestervigs omstilling YPF

Vestervigs omstilling YPF Vestervigs omstilling YPF 19-4 2016 Klosterbyen Vestervig Nordens største landsbykirke Situationen 2004 Vestervig har tidligere været en driftig handels- og embedsby med mange butikker, institutioner mv.

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året:

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året: Bilag 2: Nationalparkcenter Først og fremmest vil vi gerne rose bestyrelsen og sekretariatet for et flot stykke arbejde med nationalparkplanen. Visioner og planer er gode og der er ikke mindst i visionsfasen

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Tale Stenbjerg den

Tale Stenbjerg den 1 Tale Stenbjerg den 22.8 2008 Allerførst vil jeg gerne takke for invitationen til at tale her i Stenbjerg. Det er en stor ære at være med til at markere åbningen af Danmarks første nationalpark, og jeg

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

UDVIKLING AF TURISMEN

UDVIKLING AF TURISMEN PROJEKT FRIKOMMUNE PARTNERSKAB FOR UDVIKLING AF TURISMEN odsherred - landets største sommerhuskommune Sommerhusområder Lidt fakta om Odsherred Kommune Ca. 33.000 indbyggere Ca. 26.000 sommerhuse 3 svømmehaller

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Herning Kommune som attraktiv lystfiskerdestination Flotte laks, af oprindelig stamme, i Skjern Å, og meget store havørreder i Karup Å,

Læs mere

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune 1 Tilgængelighedsstrategi for Mariagerfjord Kommune 2017 Forord Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Det gælder naturligvis

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ved indsendelse af dette skema erklærer ansøger sig villig til at indgå i et videre udviklingsarbejde omkring multiaktivitetspladsen

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Bilag E 2 SWOT analyse udviklingsstrategi for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Indledning. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i bilag E 1, som skal understøtte analysen og ses i sammenhæng hermed. Desuden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Onsdag den 24. april kl i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Onsdag den 24. april kl i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd Onsdag den 24. april kl. 19.30 i Multisalen, Midtpunktet, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsudvalgets beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 20-06-2011 Kl. 12:45 Drejø Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere