Bæredygtig forsyning i Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig forsyning i Aalborg"

Transkript

1 Bæredygtig forsyning i Aalborg 1

2 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse: Tankegang a-s Tryk: Green Graphic ApS Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Februar 24

3 Indholdsfortegnelse 1. Bæredygtig forsyning i Aalborg sammenfatning Samfund i vækst Nationale mål og midler for energi Energi i Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhedernes levering af energi i Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen Elforsyningen AKE Net Gasforsyningen Nationale mål og midler for vand og spildevand Vand og spildevand i Aalborg Kommune Vandforsyningen Kloakforsyningen Nationale mål og midler for affald Affald i Aalborg Kommune Renovationsvæsenet

4 4 Damptog sikrer drikkevand. Jernbanen fra Aalborgs centrum til Østhavnen passerer tæt forbi sårbare kildepladser, hvor drikkevand til det meste af Aalborg indvindes. For at undgå risikoen for sprøjtegifte i grundvandet bliver banen holdt fri for ukrudt udelukkende ved hjælp af vanddamp. Dampen blæses ned på banelegemet fra et ældre tog, hvorpå der er monteret specialudstyr. Seks dampninger i løbet af et sommerhalvår er nok til at holde ukrudtet væk. Foto: Baghuset/Ajs Smed Nielsen.

5 Bæredygtig forsyning globalt og lokalt Forsyning drejer sig om, hvordan boliger og arbejdspladser får energi og vand, og hvordan spildevand og affald bortskaffes og behandles. Forsyning spiller en afgørende rolle for miljøet. Jordens folketal vokser konstant, og de stadig flere menneskelige behov og aktiviteter, herunder forsyning, udgør på mange måder en trussel mod miljøet, lokalt og globalt. En udledning af urenset spildevand kan have katastrofale følger for økosystemet i et enkelt vandløb. En fortsat vækst i udledningen af drivhusgasser kan få alvorlige konsekvenser for hele Jordens klima. Gennem FN og EU har Danmark tiltrådt en række internationale aftaler, der skal sikre en bæredygtig udvikling i det globale miljø. En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Aftalerne dækker forsyningsområderne: energi vand/spildevand affald Den danske regering har lavet en række planer, som supplerer de internationale aftaler med specifikke, nationale mål. Det Forsyningsvirksomhedernes rådmand, Mariann Nørgaard. drejer sig om eksempelvis klimastrategi, vandmiljøplaner og affaldsstrategi. Lokalt har byrådet i Aalborg Kommune lavet en række planer, der skal sikre, at målene i de internationale og nationale aftaler holdes og gerne mere til. Det grundlæggende skridt blev taget med Brundtland-planen i I 22 er der som opfølgning på Brundtland-planen lavet en opgørelse af det samlede energiforbrug i kommunen ekskl. transport i form af en energibalance. Principperne for bæredygtighed er løbende blevet indarbejdet i varmeplan, vandforsyningsplan, spildevandsplan og affaldsplan for hele kommunen samt i strategiplanerne for de enkelte kommunale forsyningsvirksomheder. Det er Forsyningsvirksomhederne, der som forvaltning på vegne af Aalborg Kommune i det daglige skal sikre, at disse planer omsættes til virkelighed. Det er også Forsyningsvirksomhederne, der som driftskoncern selv står for langt hovedparten af forsyningen i Aalborg inden for både energi, vand/spildevand og affald. At sikre en bæredygtig forsyning i Aalborg er en helt central opgave for Forsyningsvirksomhederne. Forsyningsvirksomhederne leverer 86% af det samlede nettoenergiforbrug til kunder i Aalborg Kommune, ekskl. Aalborg Portland og ekskl. transport. Vi har derfor fundet det naturligt at følge op på Brundtland-planen og gøre status for, hvor langt vi er nået og hvor langt vi kan nå i de kommende år. 5

6 1. Bæredygtig forsyning i Aalborg sammenfatning Aalborg er godt på vej mod en bæredygtig forsyning. Flere internationale og nationale mål på området er allerede nået eller er i færd med at blive det. Når det gælder energi, tyder alt på, at Aalborg Kommune kan nå det nationale mål om at reducere den samlede CO 2 -udledning med 21% i 212 i forhold til 199- niveauet. Forudsat at transportsektorens 1.1 Udledning af CO 2 i Aalborg Kommune Mio. ton CO2 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, CO 2 -udledning får lov at stige som hidtil, skal forsyningssektorens CO 2 -udledning endda reduceres med ca. 33%. CO 2 -udledningen i kommunen var i 199,9 mio. ton, ekskl. Aalborg Portland og ekskl. transport. For at nå målet på de 33% skal udledningen i 212 reduceres til,6 mio. ton. Det, forventer Forsyningsvirksomhederne, kan opnås gennem en række tiltag, herunder: Udledning af CO 2 i Aalborg Kommune, ekskl. transport og ekskl. Aalborg Portland i 199 og 22, samt målsætning for 212. (Kilde: Energibalance for Aalborg Kommune). øget udnyttelse af overskudsvarme fra Aalborg Portland og Reno-Nord til fjernvarme øget effektivisering af Forsyningsvirksomhedernes anlæg og drift øget rådgivning over for boligejere og virksomheder øget anvendelse af vedvarende energi i elforsyningen besparelser i industrielt procesenergiforbrug fortsat konvertering fra oliefyr til fjernvarme, naturgas samt halm og træ. En vigtig forudsætning er, at overskudsvarme anvendt til fjernvarme regnes som CO 2 -neutral, hvilket stemmer overens med hidtil anvendte principper. Udledning af CO 2 fra Aalborg Portland og Reno-Nord indgår således ikke i Fjernvarmeforsyningens CO 2 -regnskab. På vandområdet er Aalborg Kommune internationalt førende, når det gælder om aktivt at beskytte grundvandet. I samarbejde med de private vandværker er Aalborg som en af få kommuner i Danmark i fuld gang med at sikre fremtidens drikkevandsforsyning ved at beskytte grundvandet i særlige indvindingsområder. Det sker gennem skovrejsning og 6

7 For børnenes skyld. En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Foto: Aalborg Turist og Kongres Bureau. restriktioner for arealanvendelse i beskyttelsesområderne. Som en sidegevinst er skovene med til at omsætte CO 2. Drastrup er det første beskyttelsesområde. Her viser de første målinger af nitratindholdet i vandet i en meters dybde at beskyttelsen er effektiv. Næste år forventes et stort område ved Visse udlagt til grundvandsbeskyttelse, og senere kommer flere områder til. Resultatet forventes at blive, at Aalborg også fremover kan forsynes med drikkevand i form af urenset grundvand. På spildevandsområdet har det betydet meget, at rensningen er blevet samlet på de to store renseanlæg i Aalborg. De er langt mere effektive end små renseanlæg, hvoraf de sidste fire i kommunen nedlægges i løbet af de næste tre år. Udledningen af organiske stoffer og næringssalte i Limfjorden og vandløb er reduceret voldsomt som følge af den forbedrede rensning og den løbende renovering af kloaknettet. Aalborg Kommune er rigtig godt med, når det gælder om at nå de nationale mål, der er angivet i regeringens affaldsstrategi. Affaldsstrategien handler i korthed om at øge den andel af affaldet, der går til genbrug, og mindske den andel, der skal deponeres, samt udnytte resten det brændbare affald til produktion af varme og el. I 22 blev 72% af Aalborgs affald genanvendt, 19% blev brændt og 9% deponeret. De tilsvarende nationale mål for 24 er henholdsvis 64, 24 og 12%. 7

8 2. Samfund i vækst Både globalt og lokalt skal målene om at begrænse CO 2 -udledningen, sikre rent vand og reducere affaldsproduktionen ses på baggrund af, at der fortsat sker en global vækst i befolkning og produktion. Befolkningstilvæksten har været relativt størst i storbyerne. I Aalborg Kommune er indbyggertallet vokset fra til i perioden 199 til 22, en vækst på 4,5%. 2.3 Arbejdspladser fordelt på brancher 1% 14% Fra 199 til 22 er befolkningen i Danmark vokset fra 5,14 til 5,37 millioner, en vækst på 4,3%. Fortsætter denne vækst, forventes befolkningstallet i 21 at være 5,43 millioner. Produktionen er også steget. Danmarks BNP var i milliarder kroner (prisniveau 1995). I 22 var BNP steget til milliarder (prisniveau 1995), svarende til en vækst på 3,4%. 6% 14% 6% 4% Offentlige ydelser Handel og hoteller Transport og kommunikatio Fremstilling Bygge og anlæg Bank og forsikring Landbrug og fiskeri 19% 2.1 Antal arbejdspladser Aalborg Kommune 14% 1% 96. Offentlige ydelser % 14% 4% Handel og hoteller Transport og kommunikation Fremstilling Bygge og anlæg Bank og forsikring % Landbrug og fiskeri % Antal arbejdspladser i Aalborg Kommune i perioden 199 til 22. (Kilde: Aalborg Kommune, Statistik- og personaleafdelingen). Arbejdspladser i Aalborg Kommune i 22 fordelt på brancher. (Kilde: Aalborg Kommune, Statistik- og personaleafdelingen). 8

9 I samme periode er den samlede produktion af varer i Danmark steget 24,7% og det private forbrug med 22,6%. I 22 var der 12.6 virksomheder i Aalborg Kommune, som tilsammen beskæftigede 94.6 personer. 2.4 Bruttonationalprodukt i Danmark På trods af stigning i bruttonationalprodukt og privatforbrug er Danmarks bruttoenergiforbrug energiforbrug inkl. tab i forbindelse med produktion og distribution af el og varme (brændselsforbrug) efter en svag stigning i slutningen af 199 erne i 22 igen ved at være på niveau med forbruget i 199. Sammensætningen af energiforbruget er dog ændret, idet kul i stort omfang er erstattet af naturgas og vedvarende energi. 2.5 Mia. kr Danmarks bruttonationalprodukt, BNP, i mia. kroner (prisniveau 1995). (Kilde: Danmarks Statistik). Bruttoenergiforbrug i Danmark Aalborg er en by i vækst med et driftigt handelsliv. Foto: Aalborg Turist og Kongres Bureau TJ , ,13 931, , ,74 19, , , , , , , Olie Kul og koks Naturgas Vedv. energi m.m. Danmarks bruttoenergiforbrug i TJ fordelt på energiarter. (Kilde: Danmarks Statistik). 9

10 Danskerne har i 199 erne anskaffet flere varige forbrugsgoder. Mange af disse forbrugsgoder er med til at påvirke såvel energiforbruget som vandforbruget i deres levetid, ligesom de påvirker affaldsmængderne, når de udskiftes. 2.7 Vandforbrug i Danmark Mio. m Varige forbrugsgoder Forbrug af vand i Danmark i mio. m (Kilde: Danmarks Statistik). 1 Procent Affaldsmængder i Danmark Mio. tons Vaskemaskine Tørretumbler 3 Opvaskemaskine Videobåndoptager Mikrobølgeovn PC'er Mobiltelefon Husstandenes besiddelse af varige forbrugsgoder i procent. (Kilde: Danmarks Statistik). Udviklingen i affaldsmængder i Danmark. (Kilde: Affaldsstatistik 22, Miljøstyrelsen). 1

11 Den danske bilpark vokser støt. Det samme gør transportsektorens udledning af CO 2 og mængden af skrottede biler. Foto: Aalborg Kommune. 11

12 3. Nationale mål og midler for energi At begrænse udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser er det helt centrale mål på energiområdet. Drivhusgasserne har hovedansvaret for den globale opvarmning. Udledningen af CO 2 hænger nøje sammen med brugen af fossile brændsler. Reduktionen er dermed i vidt omfang et mål for, hvor langt vi er kommet med at indføre vedvarende energi og energieffektiv teknologi. Danmark har tiltrådt FN s Kyoto-aftale, hvor målet på verdensplan er at begrænse udledningen af drivhusgasser med 5% i i forhold til 199. I EU s miljøhandlingsprogram er dette mål for Europa skærpet til en reduktion på 8%. For Danmarks vedkommende er dette mål yderligere skærpet til 21% i henhold til den byrdefordelingsaftale, der er indgået mellem EU-landene. 3.1 Udledning af drivhusgasser i Danmark CO 2 -ækvivalenter Mål 21 Ureguleret CO 2 Metan Lattergas Industrigasser Udledning af drivhusgasser i Danmark. (Kilde: En omkostningseffektiv klimastrategi). Det nationale mål om at begrænse CO 2 - udledningen med 21% kan ikke uden videre overføres til forsyningssektoren. Forsyning udgør kun en del af det samlede energiforbrug, der fordeler sig på flere sektorer: husholdninger, transport, erhverv, energiproduktion og landbrug. Transportsektoren, som vejer tungt i CO 2 -regnskabet, er helt adskilt fra forsyningsområdet. Sektorens CO 2 - udledning vokser konstant, og der er ikke taget afgørende skridt til at bremse denne udvikling. Tværtimod forudsætter regeringen i sit»oplæg til klimastrategi«fra 23, at der sker en fortsat vækst i transportsektorens udledning af CO 2. Det stiller så meget desto større krav til de øvrige sektorer. Fra 199 til 22 er transportsektorens CO 2 -udledning steget fra 1,5 til 12,3 mio. ton. Fortsætter denne udvikling, vil den i 21 være 13,2 mio. ton. Omkring 9% af transportsektorens CO 2 -udledning kommer fra vejtransport. Stigningen i CO 2 -udledningen fra transport betyder, at de øvrige sektorer under 12

13 ét skal reducere deres CO 2 -udledning fra 42,1 til 28,4 mio. ton, for at det samlede mål på 41,6 mio. ton CO 2 kan nås. Det svarer til en reduktion på ca. 33%. 3.2 Transportens andel af CO 2 -udledningen 9 8 Regnet pr. indbygger stiller det stigende befolkningstal yderligere krav til reduktionen i CO 2 frem til 21. CO 2 -udledningen pr. indbygger i Danmark skal således i perioden fra 199 frem til 21 reduceres med ca. 36%. Mio. ton CO Mål 21 CO 2 fra transport Øvrig udledning af CO 2 i Danmark Transportens andel af den samlede CO 2 -udledning i Danmark. (Kilde: En omkostningseffektiv klimastrategi og Danmarks drivhusregnskab). Sluk motoren, lyder opfordringen til bilisterne, når klappen går op på Limfjordsbroen. Foto: Ajs Smed Nielsen. 3.3 CO 2 -udledning pr. indbygger i Danmark Ton CO Mål 21 CO2-emission pr. indbygger i Danmark CO 2 -udledning pr. indbygger i Danmark ekskl. bidrag fra transport. (Kilde: En omkostningseffektiv klimastrategi. Danmarks drivhusregnskab samt Danmarks Statistik). 13

14 Både gennem EU og på nationalt plan er der taget en lang række midler i brug for at nedbringe CO 2 -udledningen, herunder: øgede afgifter på fossile brændsler øget brug af vedvarende energi udbygning af kraftvarme lovkrav om rådgivning af el-, varme- og gaskunder energimærkning af maskiner og apparater øgede midler til forskning Det nationale naturgasnet er udbygget kraftigt, og antallet af decentrale kraftvarmeværker er steget tilsvarende gennem de seneste årtier. Samproduktion af varme og el er mere effektiv end individuel opvarmning med f.eks. oliefyr og særskilt produktion. I de store byer er fjernvarmenettene blevet udbygget og kraftværkerne effektiviseret. Disse midler har alle haft effekt, både nationalt og lokalt. Energiafgifterne er i 199 erne løbende blevet forhøjet. Alene i perioden fra 1998 til 22 er energiafgifterne på fossile brændsler i Danmark øget med næsten 2%. Inden for vedvarende energikilder er specielt vindkraft blevet udbygget, så den i dag dækker omkring 15% af det danske elforbrug. I henhold til elloven afregnes knap halvdelen af elforbruget som»prioriteret energi«til centralt fastsatte priser, hvilket har gjort det rentabelt at producere el med vindkraft og andre alternative energikilder. Ved placering af vindmøller skal der tages højde for både vind, æstetik og støj. I eksempelvis Aalborg Kommune har byrådet udpeget en række områder, hvor der kan placeres møller. Elproduktionen fra vindmøller i Aalborg Kommune er vokset fra ca. 8.6 MWh i 199 til 116. MWh i 22. Fremtidens vindmølle. I Aalborg har NEG Micon nu en del af verdens største vindmølleproducent Vestas rejst en helt ny type vindmølle, som skal være forløber for fremtidige havvindmøller. Møllen drives af Elsam og tjener som forskningsmølle for Aalborg Universitet. Foto: NEG Micon. 14

15 4. Energi i Aalborg Kommune Som supplement til de internationale aftaler, Danmark har tiltrådt gennem FN og EU, og den danske lovgivning har Aalborg Kommune de senere år udarbejdet en række planer, der sigter på at fremme en bæredygtig forsyning lokalt. I 1992 vedtog Aalborg Byråd en Brundtland-plan, der anviser en række konkrete, lokale handlemuligheder på forsyningsområdet. Principperne for bæredygtighed er løbende indarbejdet i varmeplan for Aalborg Kommune og strategiplaner for forsyningsvirksomhederne. Blandt de elementer, der indgår i Brundtland-planen, er: øget tilslutning til fjernvarmenet yderligere udnyttelse af overskudsvarme fra cementfabrikken Aalborg Portland temperatursænkning i Fjernvarmeforsyningens ledningsnet energibesparelser i kommunale bygninger og ved byfornyelse øget naturgasforsyning i landsbyerne 4.1 TJ Bruttoenergiforbrug i Aalborg Kommune Energiforbrug, Aalborg Portland Energiforbrug, Aalborg Kommune i øvrigt Bruttoenergiforbrug i Aalborg Kommune. (Kilde: Energibalance for Aalborg Kommune). Som opfølgning på Brundtland-planen har Forsyningsvirksomhederne for 199 og 22 lavet en energibalance, der omfatter det samlede energiforbrug i Aalborg Kommune ekskl. transport. Energibalancen afspejler ét afgørende forhold, når det gælder energiforbruget i Aalborg Kommune: Cementfabrikken Aalborg Portland er en gigant i forhold til alle andre energiforbrugere. Stigningen i Aalborg Portlands energiforbrug afspejler en stigning i produktionen af cement. På grund af sit høje energiforbrug refererer Aalborg Portland direkte til Energistyrelsen, hvorfor Aalborg Kommune ikke har nogen direkte mulighed for at påvirke Aalborg Portlands energiforbrug og den dermed forbundne udledning af CO 2. 15

16 Den overskudsvarme, som Aalborg Portland leverer til Fjernvarmeforsyningen, er ikke forbundet med et merbrændselsforbrug. Derfor indgår CO 2 -udledningen herfra udelukkende i Aalborg Portlands CO 2 -regnskab og ikke i Fjernvarmeforsyningens. Den effektive udnyttelse af overskudsvarmen er en væsentlig årsag til, at CO 2 -udledningen i Aalborg Kommune i øvrigt er faldet. Uden for kommunens byområder er det navnlig øget brug af træ og halm samt naturgas til opvarmning på bekostning af olie, der har medvirket til at reducere CO 2 -udledningen. En række mindre byer forsynes med fjernvarme fra lokale, naturgasfyrede kraftvarmeværker, og i det åbne land er der i mange individuelt opvarmede bygninger skiftet fra olie- til gasfyr. Den enkelte husstand kan reducere den CO 2 -udledning, der stammer fra opvarmning af boligen, med ca. 25% ved at skifte fra oliefyr til naturgasfyr. 4.2 CO 2 -udledning i Aalborg Kommune 3 Mio. ton CO CO 2 -udledning fra Aalborg Portland som følge af energiforbrug CO 2 -udledning i Aalborg Kommune i øvrigt CO 2 -udledning i Aalborg Kommune ekskl. transport. (Kilde: Energibalance for Aalborg Kommune). De højeffektive ovne på Aalborg Portland producerer store mængder cement, hvorfra overskudsvarme til Fjernvarmeforsyningen stammer. Den industrielle symbiose mellem Aalborg Portland og Forsyningsvirksomhederne er til gensidig fordel, både når det gælder miljø og økonomi. Foto: Aalborg Portland. 16

17 4.3 Aalborg Kommune bygninger fordelt efter opvarmningsform Antal bygninger Fjern-/blokvarme Naturgas Oliefyr Ovne/andet Ovne/el Varmepumpe Ingen varmeinst. Uoplyst Bygninger i Aalborg Kommune i 22 fordelt efter opvarmningsform. (Kilde: Bygnings- og boligregistret BBR for Aalborg Kommune). 4.4 CO 2 -udslip ved opvarmning af varmebehov på 75 GJ Kg CO 2 /år Naturgas Olie CO 2 -udledning ved opvarmning af enfamiliehus med et varmebehov på 75 GJ pr. år. 17

18 5. Forsyningsvirksomhedernes levering af energi i Aalborg Som storleverandør af fjernvarme, el og gas spiller Forsyningsvirksomhederne en afgørende rolle for en bæredygtig energiforsyning i Aalborg Kommune. Tre af de seks Forsyningsvirksomheder er leverandører af energi. Det er Fjernvarmeforsyningen Elforsyningen - AKE Net Gasforsyningen det samlede forbrug af rumvarme og varmt brugsvand i Aalborg Kommune. AKE Net har ca. 59. kunder. Forsyningsområdet dækker det centrale Aalborg og Nørresundby. AKE Net leverer 927 GWh eller TJ om året (22), svarende til 84% af det samlede elforbrug i kommunen. Gasforsyningen har ca. 11. kunder, de fleste i det centrale Aalborg og Nørresundby, hvor gassen distribueres gennem bygasnettet. Gas til madlavning udgør en relativt stor del af Gasforsyningens samlede leverancer på m 3 om året, svarende til 83 TJ. Tilsammen leverer de tre virksomheder TJ om året, hvilket udgør 34% af Fjernvarmeforsyningen har ca. 28. kunder. Dertil kommer ca. 1.4 kunder ved Nørresundby Fjernvarme, som køber varmen en gros af Fjernvarmeforsyningen. 5.1 Forsyningsvirksomhedernes andel af bruttoenergiforbrug i Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen 26% AKE Net Antal kunder vil her sige antal målere. En enkelt kunde eksempelvis et boligselskab kan dække over et langt større antal forbrugere. 1% 48% Gasforsyningen Anden forsyning Alt i alt svarer antallet af Fjernvarmeforsyningens kunder til en dækningsgrad på 96% i det nuværende forsyningsområde. Fjernvarmeforsyningen inkl. Nørresundby Fjernvarme leverer TJ om året (22), svarende til 98% af det samlede fjernvarmeforbrug i kommunen og 82% af 25% Forsyningsvirksomhedernes andel af bruttoenergiforbruget i Aalborg Kommune i 22 ekskl. Aalborg Portland. (Kilde: Energibalance for Aalborg Kommune). 18

19 det samlede nettoenergiforbrug energiforbrug ekskl. tab i forbindelse med produktion og distribution af el og varme i Aalborg Kommune inkl. Aalborg Portland eller 86% af det samlede nettoenergiforbrug ekskl. Aalborg Portland. Alle tre selskaber er distributionsselskaber, som hovedsagelig fordeler energi kun Fjernvarmeforsyningen producerer selv i meget begrænset omfang energi i form af varme. Virksomhedernes indsats for at fremme en bæredygtig forsyning falder derfor inden for følgende tre hovedområder. De tre forsyningsvirksomheder kan 1. købe energi fremstillet med minimal miljøbelastning 2. søge at begrænse kundernes energiforbrug og miljøbelastning 3. begrænse eget energiforbrug og miljøbelastning Hvordan indsatsen vægtes, og hvilken effekt den har, varierer efter forsyningsart. Eksempelvis har Fjernvarmeforsyningen særdeles gode muligheder for at påvirke miljøbelastningen gennem samarbejde med lokale producenter af overskudsvarme, hvorimod AKE Net udelukkende distribuerer den el, som kunderne køber, herunder også den lovbestemte andel af el fra vindmøller og decentrale elproducerende anlæg. Bruttoenergiforbruget er et mål for, hvor meget brændsel der anvendes til at producere den energi, som leveres til forbrugerne. Forsyningsvirksomhederne tegner sig for tre fjerdedele af bruttoenergiforbruget i Aalborg Kommune. En del opgaver løses i fællesskab. Eksempelvis koordineres ledningsarbejder, og en meget stor del af rådgivningen af kunder finder sted gennem Energicenter Aalborg, som Forsyningsvirksomhederne driver i fællesskab med Naturgas Midt- Nord. Både Gasforsyningen, AKE Net og Fjernvarmeforsyningen udarbejder DSM-planer (Demand Side Management) med henblik på at begrænse kundernes energiforbrug. Gennem IRP (Integrated Ressource Planning) søger de tre virksomheder at begrænse deres eget energiforbrug. De tre virksomheder udarbejder hvert år grønne regnskaber. Limfjorden, her med oliehavnen og Aalborg Portland i baggrunden, gør Aalborg til en travl havneby. En stor del af trafikken er efterhånden henlagt til Østhavnen. Foto: Ajs Smed Nielsen. 19

20 6. Fjernvarmeforsyningen Aalborg Kommune satser kraftigt på fjernvarme, der overvejende produceres som kraftvarme og overskudsvarme fra industrien. Fjernvarmen er derfor meget miljøvenlig i forhold til individuelle varmekilder, der er baseret på fossile brændsler. Fjernvarmenettet er særdeles godt udbygget i alle byområder. 82% af alle opvarmede bygninger i kommunen er i dag forsynet med fjernvarme mod 63% i 199. Inden for forsyningsområdet er i dag 96% af det samlede bygningsareal tilsluttet Fjernvarmeforsyningen. I seks mindre byområder sker varmeforsyningen fra naturgasfyrede kraftvarmeværker. 6.1 Fjernvarmeforsyningens forsyningsområde I det centrale Nørresundby sælger Fjernvarmeforsyningen fjernvarmen en gros til Nørresundby Fjernvarmeforsyning. Bydelen er i praksis en del af forsyningsområdet og regnes som sådan i denne publikation. 2

21 Store radiatorer er effektive til at trække varmen ud af fjernvarmevandet og ind i stuen. Fjernvarmen i Aalborg afregnes efter, hvor mange m 3 fjernvarmevand, kunden bruger. Så er det op til kunden selv at udnytte varmen i fjernvarmevandet bedst muligt. Foto: Ajs Smed Nielsen. Varmeproducenter Næsten al varme i Fjernvarmeforsyningens forsyningsområde leveres af tre store producenter: Aalborg Portland A/S cementfabrik I/S Reno-Nord affaldsforbrænding Elsam A/S, Nordjyllandsværket kraftvarmeværk Dertil kommer en række mindre leverandører: Kloakforsyningens to centrale renseanlæg og Fjernvarmeforsyningens egne 1 centraler, der hovedsagelig er naturgasfyrede. 6.2 Brændselsforbrug i GJ Brændselsforbrug parcelhus AKF Oliefyr El-varme Forbrug af brændsel til opvarmning af hus (75 GJ) med henholdsvis fjernvarme fra Fjernvarmeforsyningen (AKF), oliefyr og elvarme. (Kilde: Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, Grønne regnskaber 22). Overskudsvarme er CO 2 -neutral og har derfor højeste prioritet i varmeforsyningen. Det betyder, at Reno-Nord og Aalborg Portland så vidt muligt leverer al den varme, de producerer, mens Nordjyllandsværket dækker resten af varmebehovet. Fjernvarmeforsyningens egne centraler fungerer mest som reserve. Fra Aalborg Portland kommer overskudsvarmen fra fremstilling af cement. Portland er i færd med at udvide kapaciteten til produktion af hvid cement, hvorefter den årlige varmeleverance vil stige fra 1.4 TJ til 1.9 TJ fra 26, svarende til knap 3% af Fjernvarmeforsyningens varmekøb. Overskudsvarme fra Reno-Nord stammer fra forbrænding af affald fra Aalborg og en række andre kommuner og affaldsleverandører. Reno-Nord er i øjeblikket ved at udvide kapaciteten, så den årlige 21

22 varmeleverance fra 26 ventes at blive godt 1.1 TJ. 6.3 Forurening fra et parcelhus På Nordjyllandsværket produceres varmen på en ny blok, der blev sat i drift i 1998 som erstatning for det kulfyrede kraftvarmeværk Nordkraft i Aalborg. Den nye blok er verdens mest effektive, kulfyrede anlæg I enkelte omegnsbyer har Fjernvarmeforsyningen inden for de seneste år overtaget decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeanlæg. Eftersom overskudsvarme udgør op imod halvdelen af fjernvarmen i Aalborg, er CO 2 -udledningen pr. energienhed leveret til Fjernvarmeforsyningen særdeles lav i forhold til de fjernvarmebyer, Aalborg normalt sammenligner sig med. Fra 199 til 22 er CO 2 /GJ leveret varme fra Fjernvarmeforsyningen faldet med 36%. I takt med, at andelen af overskudsvarme fremover stiger, vil CO 2 -udledningen falde yderligere. Kundernes energiforbrug Når det gælder om at begrænse CO 2 - udledning som følge af opvarmning, har det afgørende element i Fjernvarmeforsyningens indsats været at få så mange kunder som overhovedet muligt netop på grund af den beskedne CO 2 -udledning pr. enhed leveret varme i forhold til andre varmekilder. Da fjernvarmen også ofte er langt billigere for den enkelte kunde end eksempelvis opvarmning med oliefyr, har indsatsen 6.4 Fjernvarmeforsyningen CO 2 /GJ kg CO 2 ton SO 2 kg NO x kg AKF Oliefyr El-varme Udslip af CO 2, SO 2, NO X som følge af opvarmning af hus (75 GJ) med henholdsvis fjernvarme, oliefyr og elvarme. (Kilde: Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen (AKF), Grønne Regnskaber 22) CO 2 pr. GJ som følge af den fjernvarme, Fjernvarmeforsyningen har solgt. 22

23 6.5 Fjernvarmeforsyningens varmekøb TJ Med GPS-udstyr kortlægges alle ledninger i Aalborg med en præcision ned til få centimeter. Både gas-, el-, fjernvarme-, vand- og kloakledninger registreres. Ledningernes placering og deres øvrige data er samlet i Forsyningsvirksomhedernes fælles geografiske informationssystem. Det udnyttes bl.a. effektivt til at koordinere ledningsarbejder. Foto: Ajs Smed Nielsen Nordkraft (nedlagt 1998) Nordjyllandsværket Reno Nord Eternit-fabrikken Renseanlæg Øst & Vest Reserve, gas og gasolie Aalborg Portland Fjernvarmeforsyningens varmekøb i TJ fra producenter i 199, 22 og 212. (Kilde: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne). været særdeles effektiv. Dels er forsyningsområdet vokset, dels er tilslutningsprocenten inden for forsyningsområdet vokset. I dag er næsten alle boliger og arbejdspladser, der har mulighed for det, tilsluttet fjernvarmenettet. Samlet er det tilsluttede areal steget fra 7,9 mio. m 2 i 199 til 1,1 mio. m 2 i 22, svarende til en stigning på 22%. Denne stigning har fundet sted på trods af, at der er indført en ny metode til beregning af erhvervsarealer, som i sig selv har betydet en reduktion på 616. m 2. Som kunde hos Fjernvarmeforsyningen betaler man efter, hvor mange m 3 varmt vand man aftager, og ikke efter hvor mange enheder varme man aftager. Det er derfor en god forretning for den enkelte kunde at trække så meget varme ud af fjernvarmevandet som muligt, inden det sendes retur til varmeproducenterne via Fjernvarmeforsyningens ledninger. En god afkøling hos forbrugerne er også en fordel for både varmeproducenter og Fjernvarmeforsyningen. Gennemsnitsafkølingen for en m 3 fjernvarme er ca. 4 C 23

24 6.6 Fjernvarmeforsyningen tilslutningsprocent Tilsluttet areal til Fjernvarmeforsyningen i procent af samlet bygningsareal inden for forsyningsområdet. (Kilde: Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen). målt over året. Hvis dette tal kun var f.eks. 2 C, skulle der sendes yderligere godt 25 millioner m 3 fjernvarmevand svarende til næsten en fordobling gennem fjernvarmenettet for at opnå samme effekt ude hos forbrugerne. Jo lavere temperatur returvandet har, desto mindre varmetab er der under transporten tilbage til varmeproducenterne. Mindre mængde fjernvarmevand betyder sparet pumpearbejde. Samlet betyder en god afkøling af fjernvarmevandet hos forbrugerne en stor energi- og miljøgevinst. Af den grund gør Fjernvarmeforsyningen en stor indsats for at rådgive om installationer og isolering hjemme hos kunderne, så varmen udnyttes optimalt. Det sker i sam-arbejde med bl.a. private VVS-installatører. Fra og med 25 vil alle kunder have elektroniske målere, der giver bedre mulighed for at overvåge forbruget. Kunderne har også mulighed for at tegne et serviceabonnement, hvor Fjernvarmeforsyningen via fjernaflæsning overvåger forbruget og sikrer, at varmen udnyttes effektivt, og at der gribes ind ved utilsigtede udsving i forbruget. Måler med modem. Fjernvarmeforsyningen tilbyder kunderne at overvåge deres forbrug døgnet rundt via telefonnettet, så kunder straks kan få besked, hvis f.eks. deres forbrug pludselig stiger voldsomt. Også forskellen mellem ind- og udløbstemperatur registreres for at sikre, at kunderne udnytter fjernvarmen bedst muligt. Foto: Ajs Smed Nielsen. En gennemsnitsfamilie bruger ca. 2,4 m 3 fjernvarme pr. m 2 boligareal pr. år, svarende til,4 GJ fjernvarme pr. m 2 boligareal pr. år. Rundt regnet går mellem en tredjedel og en fjerdedel af varmen til at opvarme brugsvand, mens resten går til rumopvarmning. Næsten 6% af den varme, Fjernvarmeforsyningen solgte i 22, blev brugt i boliger. 24

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank Udgiver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50834 Dokumentnr.: 2014-38560 Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource-

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto:

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto: Fakta om Forsyningsvirksomhederne - Læs om Forsyningsvirksomhederne som en forvaltning i Aalborg Kommune og som en del af Aalborg Forsyningkoncernen. Indhold Energi for milliarder En forvaltning i Aalborg

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved

Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens Grønne Regnskab 215 Frederiksberg Energi A/S vindmøller ved Næstved Byens grønne regnskab 215 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 24 for første gang et grønt regnskab for kommunen som

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2011-231-0051 7. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 32 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider,

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Fynsværket Fynsværket blev bygget i 1953. I 2015 blev det overtaget af Fjernvarme Fyn, og hovedopgaven er i dag varmeproduktion med el som biprodukt. Fynsværket

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Fjernvarme Fyns produktionsanlæg Fjernvarme Fyn overtog produktionsanlæggene på Havnegade i 2015, og hovedopgaven på anlæggene er i dag varmeproduktion med

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere