KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 411 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET EN FREMADSKUENDE FREKVENSPOLITIK I EU: 2. ÅRSRAPPORT DA DA

2 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET EN FREMADSKUENDE FREKVENSPOLITIK I EU: 2. ÅRSRAPPORT (EØS-relevant tekst) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé Status for frekvenspolitikken på EU-niveau Frekvenspolitikkens bidrag til Lissabon-målene En samlet EU-frekvenspolitik Vejen frem: Beskrivelse af de vigtigste kommende initiativer Politisk konsensus om fremtidige foranstaltninger Bilag 1: Udviklingen siden den første rapport Bilag 2: Tidsplan for frekvenspolitiske foranstaltninger i EU DA 2 DA

3 1. RESUMÉ Radiofrekvenser er en vigtig ressource for mange væsentlige tjenester i samfundet: mobil-, trådløs- og satellitkommunikation, radio-/tv-spredning, transport, radiolokalisering (GPS/Galileo) og mange andre applikationer (alarmer, fjernbetjeninger, høreapparater, mikrofoner, medicinsk udstyr osv.). Radioteknologi understøtter også offentlige tjenester som forsvar, sikkerhed/beredskab og videnskabelige aktiviteter (f.eks. meteorologi, jordobservation, radioastronomi og rumforskning). En effektiv og samordnet anvendelse af frekvenser inden for disse områder kan hjælpe Den Europæiske Union med at omsætte sine Lissabon-mål ved at stimulere vækst, konkurrence og beskæftigelse. Det nuværende spild ved fordeling og anvendelse af frekvenser koster dyrt, forretningsmuligheder fortabes og udbredelsen af innovative tjenester mindskes, alt sammen til ulempe for forbrugerne. Frekvensforvaltning har en udpræget grænseoverskridende dimension, når man tænker på, at europæiske og globale markeder er afhængige af radiobaserede tjenester, og at det er nødvendigt at undgå skadelig interferens fra land til land. En samordnet EU-frekvenspolitik sigter mod at styrke et ægte indre marked for radiotjenester og -udstyr. I denne forbindelse agter Kommissionen at tage konkrete skridt til at: Mindske hindringerne for adgang til frekvenser og derved forbedre effektiviteten, fremme innovation og give brugerne større fleksibilitet og forbrugerne større udvalg. tillade den teknologiske sammensmeltning at blive en realitet ved at fjerne kunstige begrænsninger, navnlig mellem radio-/tv-spredning og mobilkommunikation. I denne rapport gives en kort beskrivelse af Kommissionens strategi for en samlet EUfrekvenspolitik som led i i2010-initiativet, der søger at fremme udviklingen af den digitale økonomi. Her er det navnlig behovet for en gradvis, men systematisk liberalisering af frekvensanvendelser, der er det væsentlige. Uden at glemme medlemsstaternes interesser i dette spørgsmål, er det en fælles indsats på EU-niveau, der kommer til at yde det kritiske bidrag til samordningen og den vellykkede løsning af denne opgave. 2. STATUS FOR FREKVENSPOLITIKKEN PÅ EU-NIVEAU Dette er den anden rapport i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen). I rapporten præsenteres et konsolideret billede af igangværende aktiviteter og kommende udfordringer for en EU-frekvenspolitik, og det hele indplaceres i en bredere politisk sammenhæng. EU s lederstilling inden for udvikling og udbredelse af radioteknologi afhænger af en effektiv udnyttelse af frekvensressourcer og af de beslutninger, der træffes herom på politisk plan. I sin første beretning om frekvenspolitikken i EU 1 pegede Kommissionen på behovet for reformer i forvaltningen af denne værdifulde ressource. 1 KOM(2004) 507. DA 3 DA

4 Medlemsstaterne, som i stort omfang har ansvaret for deres egne frekvensressourcer, har allerede bekræftet vigtigheden af en fælles EU-politik på dette område af hensyn til det indre marked og dets funktion. De er også enige om, at der er et behov for en langsigtet strategisk tilgang, som sigter mod at gøre frekvensforvaltningen mere fleksibel, så konkurrence- og innovationsevner forbedres, samtidig med at der tages hensyn til mål af almen interesse 2. I det forløbne år har denne politik bevæget sig fra den indledende fase til de første konkrete resultater. Der er igangsat drøftelser på højt plan om frekvenspolitiske spørgsmål som indførelse af frekvensmarkeder 3 og overgangen til digital tv 4. De første harmoniseringsforanstaltninger, som skal sikre borgernes adgang til innovativ teknologi og bidrage til udviklingen af EU's indre marked, er også vedtaget for trådløs internetadgang 5 og antikollisionssystemer til biler 6. Kommissionen har også givet vejledning i at støtte EU's interesser i internationale forhandlinger og overvejet, hvordan man kan forbedre adgangen til frekvensoplysninger. Disse aktiviteter er beskrevet nøjere i bilag FREKVENSPOLITIKKENS BIDRAG TIL LISSABON-MÅLENE Ved det europæiske topmøde i marts 2005 fornyede regeringscheferne deres partnerskab for økonomisk vækst og jobskabelse, som bl.a. omfatter konstruktionen af et informationssamfund for alle, som bygger på udbredt anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i det offentlige, hos SMV og i hjemmet 7. Med i2010- initiativet støtter Kommissionen fuldt ud denne analyse og fremhæver ikt som motoren for konkurrenceevne og vækst 8. Etableringen af et åbent indre marked med fri konkurrence for informationssamfunds- og medietjenester i EU er en absolut forudsætning for udbredelsen af ikt. I denne forbindelse står det klart, at et videnbaseret og mobilt informationssamfund forudsætter en væsentlig bedre frekvensforvaltning 9. Afskaffelse af frekvensadgangsbegrænsningerne for fremspirende radioteknologier kan bidrage til en hurtig udbredelse, skabe bedre vilkår for vedvarende og bæredygtig økonomisk fremgang og beskæftigelse og forbedre borgernes livskvalitet. Vigtigheden af frekvenspolitiske beslutninger illustreres af deres virkning på udviklingen i mobilkommunikationssektoren. I 1980'erne var det et lille marked, opsplittet på de forskellige lande. EU s hurtige indførelse af harmoniserede frekvenser var startskuddet til udviklingen af et nyt Europa-dækkende digitalt mobiltelefonisystem (GSM). EU opmuntrede også til en gradvis indførelse af konkurrence i denne sektor ved hjælp af tilladelser og støttede samordningen af industriel F&U. Denne integrerede fremgangsmåde var bestemmende for fremkomsten af en industri, som i 2004 udgjorde 105,6 mia. EUR af BNP for EU15 alene. Mobiltjenesteindustrien anslås at have skabt 2,8 mio. job i EU15. Ifølge de nuværende Rådets konklusioner 15530/04 og 15533/04 af KOM(2005) 400. KOM(2005) 204. Beslutning 2005/513/EF. Beslutning 2004/545/EF og 2005/50/EF. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde 7619/1/05, rev. 1 af KOM(2005) 229. Se f.eks. PWC-undersøgelsen for EU-formandskabet: Rethinking the European ICT Agenda, august DA 4 DA

5 tendenser vil den snart overhale omsætningen i landbrugssektoren eller den samlede omsætning i elektricitets-, gas- og vandsektoren under ét 10. I den senere tid har frekvenspolitiske beslutninger haft en afgørende indflydelse på den næste generation af mobilkommunikation ( 3G ). Der var ganske vist udpeget harmoniserede frekvenser til 3G i EU 11, men udstedelsen af tilladelser til operatører foregik vidt forskelligt i de enkelte lande, både hvad angår tidsplan og tildelingsmekanismer (forskellige typer auktioner, udbud eller en blanding), som i realiteten afspejlede de enkelte landes forskellige politiske mål. De samlede indtægter fra tilladelser (ca. 109 mia. EUR) blev spredt meget ujævnt i EU. Mobilsektorens strategier dækker efterhånden hele Europa, så mere samordning på EU-plan i forbindelse med indførelse af innovative frekvenstildelingsmekanismer kunne have afhjulpet nogle af de negative virkninger i sektoren 12. Frekvensforvaltningsbeslutninger er også kritiske i forbindelse med mange andre aspekter af samfundsudviklingen, f.eks. overgangen til digital tv, udvikling af trådløse kontorer, hjem og skoler, mere sikker luft- 13, sø-, jernbane- og vejtransport samt mere effektive tjenester inden for den offentlige sikkerhed og sundhedsvæsnet. 4. EN SAMLET EU-FREKVENSPOLITIK Medlemsstaterne har det samme overordnede mål for forvaltningen af radiofrekvenser, nemlig at optimere anvendelsen af denne naturressource til fordel for samfundet. At finde den rette måde at fremme af dette mål besværliggøres af de mange forskellige interesser, der påvirkes af eventuelle ændringer, af "arven" efter tidligere beslutninger og af de virkninger, som nationale foranstaltninger kan have på andre lande og EU's indre marked Samlede løsninger på fælles problemer Alle industrilande 14 overveje, hvordan frekvensforvaltningen kan gøres bedre. Kommissionen er overbevist om, at en effektiv reform af frekvensforvaltningen vil gavne Europa betydeligt. Ambitiøse reformer af frekvenspolitikken i medlemsstaterne skal dog tage højde for EU-perspektivet. Faren for Europa ved en opsplittet indsats på de enkelte nationale markeder er, at den nuværende mangelfulde konvergens i frekvensanvendelsen undermineres ved ensidig handlen, som ikke kommer til at kaste de forventede økonomiske og samfundsmæssige gevinster af sig, fordi de nationale markeder er for små. Når det gælder trådløs kommunikation, er markedets størrelse af stor betydning. Den nuværende hurtige innovationsrate inden for it-industrirelaterede radioapplikationer er tæt knyttet til industriens fokus på at sørge for stadig lavere priser for forbrugerne ved at udbyde billige, standardiserede (dvs. ikke navnebeskyttet), interoperable løsninger WiFi og Bluetooth er gode eksempler herpå. Foruden at bygge på en hurtig og omkostningsfri adgang til frekvensressourcer, forudsætter denne fremgangsmåde også store markeder, som er åbne for nye applikationer, hvad der giver et større incitament til at investere og også giver væsentlige stordriftsfordele Ovum-undersøgelse om mobiltjenester for GSMA, Beslutning 128/1999/EF. Se McKinsey-undersøgelsen om 3G-tildeling, udført for EU-Kommissionen, juni F.eks. via udvikling af en EU-radionavigationsplan (ERNP). Se f.eks. US Presidential Memo on Spectrum Policy af og opfølgningstiltag DA 5 DA

6 Der eksisterer store markeder med ens vilkår, som fremmer en hurtig udbredelse af teknologi, i USA og Japan (og i fremtiden også i Kina og Indien), men det er sjældent tilfældet i EU, hvor markedet ofte er for opsplittet i individuelle nationale markeder til at tiltrække de betydelige private midler, der skal til for at udvikle nye radiobaserede teknologier og opretholde en reel konkurrencesituation. Det er kort sagt sådan, at selv om anvendelsen af frekvensressourcer er et nationalt privilegium, så kan der kun etableres et reelt indre marked for radiobaseret udstyr i EU, hvis det underbygges med en fælles strategi og regulering for frekvensadgang, så man kan nå en kritisk reformmasse, overbevise industrien og brugerne om, at innovativ teknologi som følge af deregulering kan få adgang til hele EU-markedet, og sikre offentlige interesser En ny tilgang til frekvensforvaltning Frekvensforvaltningen er ikke fleksibel nok til at tilpasse sig nye teknologiske udviklinger og det har sammen med efterspørgslen fra forbrugerne ført til, at der er opstået en frekvensflaskehals for nye radioteknologier. Problemet forværres i Europa af den mangelfulde gennemførelse af det indre marked for radiobaseret udstyr og tjenester. I praksis konfronteres industrien stadig ofte med forskellige nationale regler og strategier. Frekvenser er traditionelt blevet fordelt ved forudgående administrative beslutninger. Denne tilgang er dog under stadigt stigende pres fra den hurtige teknologiske fornyelse og den stærke efterspørgsel efter trådløse applikationer. Kravet om forudgående godkendelse kan føre til alvorlige forsinkelser eller endda forhindre indførelsen af nye produkter. For at gøre frekvensfordelingen mere fleksibel er der udviklet nye forvaltningsmodeller. De vigtigste to modeller er: Frekvensmarkeder, som kan forbedre udnyttelsen af frekvensressourcer, da industrien er bedre til at udpege applikationerne med det største potentiale end de regeludstedende myndigheder. Den kunstige mangel på denne ressource skal så afhjælpes ved at skabe et frit marked for omsættelige rettigheder til at bruge bestemte frekvenser jf. markedsefterspørgslen. Tilladelsesfri brug ( commons model), hvor udstyr (typisk forbrugerudstyr med lav effekt), som opfylder visse tekniske krav, kan anvendes uden en tilladelse. Afskaffelsen af regler på dette område har allerede ført til, at der er opstået blomstrende nye radiobaserede sektorer, som bruger forholdsvis små mængder frekvenser, og det ville være gavnligt med yderligere fleksibilitet. En velafvejet EU-tilgang, som inddrager alle frekvensforvaltningsmodeller 15. Det optimale mix mellem modellerne afhænger af forskellige faktorer, som markedsføringstid, beskyttelse mod skadelig interferens, tjenestekvalitet, fremme af det indre marked og innovation. 15 Andre nye forvaltningstiltag overvejes også, f.eks. overlay (kognitiv radio) og underlay (UWB) frekvensadgangssystemer. DA 6 DA

7 5. VEJEN FREM: BESKRIVELSE AF DE VIGTIGSTE KOMMENDE INITIATIVER Kommissionen har til hensigt at gøre udnyttelsen af frekvensressourcer mere effektiv i EU ved at anvende et integreret sæt værktøjer bestående af konkrete tiltag, der samordnes med medlemsstaterne. Bilag 2 indeholder en tidsplan for disse tiltag Fælles, tydelige og fleksible regler Der er brug for et fælles sæt regler for frekvensforvaltning, så situationen bliver forudsigelig for investorerne, og så forbrugernes udstyr virker på tværs af grænserne. Der findes allerede passende EF-retsforskrifter for frekvensharmonisering og drift af radioudstyr 16, men i forbindelse med den forestående overvejelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation tilstræbes det at integrere nye tilgange til frekvensforvaltning og at afklare frekvensrelaterede koncepter som effektivitet og interferens 17. Fælles regler for frekvenshandel kommer til at indgå i overvejelserne, ligesom en større EU-dimension ved udstedelsen af tilladelser. Gennemgangen af rammebestemmelserne giver også mulighed for at afklare principperne for teknologi- og tjenesteneutralitet i forbindelse med frekvenser. Teknologi- og tjenesteneutralitet bør være reglen, selv om det kan være nødvendigt at indføre begrænsninger af tekniske hensyn, f.eks. for at undgå interferens. Andre afvigelser fra disse principper skal i hvert enkelt tilfælde kunne begrundes med overordnede EU-hensyn Indførelse af fleksibel frekvensanvendelse En fleksibel anvendelse af frekvenser kan øge effektiviteten, fordi man får flere anvendelsesmuligheder i bestemte frekvensbånd. Det vil være mest fordelagtigt for det indre marked, hvis der fastlægges fælles vilkår for denne fleksibilitet: Kommissionen foreslår, at der indføres frekvensmarkeder i EU inden Med en samordnet indførelse i EU undgår man at fordelene ved et integreret europæisk marked for elektronisk kommunikation undermineres, og det kunne føre til en økonomisk gevinst på op til 9 mia. EUR årligt 19. Overgangen fra analog til digital jordbaseret radio-/tv-spredning vil frigøre yderligere frekvensressourcer ( det digitale overskud ) på grund af en større teknisk effektivitet. Kommissionen vil støtte Lissabon-målene ved at koordinere indførelse af innovative Europa-dækkende anvendelser i en del af de frekvensbånd, der frigøres på denne måde. Dette mål fremmes af en frist for nedlukning af analog radio-/tv-spredning i EU (2012) 20. Der er drøftelser i gang 21 om en fælles tilgang i forbindelse med frekvenser til alle trådløse platforme til elektroniske kommunikationstjenester. Frekvensregulering bør tage højde for igangværende konvergenstendenser (radio-/tv-spredning-mobiltelefoni, tale-data, faste, mobile og flytbare anvendelser) og ikke foretage kunstige sondringer mellem dem Hhv. frekvenspolitikbeslutningen og direktiv 1999/5/EF. F.eks. i artikel 9 i direktiv 2002/21/EF og artikel 5 i direktiv 2002/20/EF. Se fodnote 4. Analysys-undersøgelse om frekvensmarkeder, iværksat af Kommissionen, maj Se fodnote 5. Frekvenspolitikgruppens udtalelse om WAPECS, forventes i slutningen af DA 7 DA

8 Frekvenser til disse anvendelser bør lidt efter lidt samles i "puljer" og stilles til rådighed for brugerne efter behov. Det må også overvejes på EU-niveau, hvordan man kan udvide den tilladelsesfri ( commons ) anvendelse, idet yderligere frekvenser, som udpeges til denne model, kan anvendes mere effektivt, hvis frekvenserne er de samme i hele EU. I EUrammebestemmelserne bør individuelle tilladelser være undtagelsen snarere end reglen. At der udstedes tilladelser for størstedelen af frekvensspekret skyldes risikoen for skadelig interferens, hvis der er fri adgang for alle. Man må overveje fordele og ulemper ved den nuværende strategi for at undgå interferens, så der kan ske en bedre afvejning af beskyttelse af eksisterende tjenester og fremme af innovation. Kommissionen iværksætter undersøgelser vedrørende tilladelsesfri anvendelse og interferens i Udviklingen af frekvenseffektive teknologier, f.eks. ved hjælp af smart eller kognitiv radio kunne eventuelt øge fleksibiliteten væsentligt. Kommissionen støtter denne forskning med midler fra EU s F&U-rammeprogram Støtte til udvikling af en fælles EU-teknologiplatform Industrien bør have mulighed for at udbyde innovative produkter i hele EU, hvis det ønskes. Kommissionen agter at støtte udviklingen af markeder, som virkelig dækker hele EU, og fri bevægelighed for radioprodukter og -tjenester ved systematisk at udpege frekvenser til samordning og sørge for, at man kan stole på, at denne samordning virkelig finder sted. Følgende foranstaltninger planlægges iværksat i den kommende rapporteringsperiode: Støtte til udbredelsen af bredbånd ved hjælp af: 3G-mobilkommunikation (IMT 2000 og andre) teknologier til trådløs bredbåndsadgang (BWA) hybridapplikationer (3G/data-radio-/tv-spredning via satellit). Ultrabredbåndsprodukter (UWB): samordnet EU-indførelse af potentielt allestedsnærværende teknologi med lav effekt og stor båndbredde til it, telekommunikation og forbrugerprodukter Kortdistanceudstyr: tilvejebringelse af et EU-dækkende massemarked for billigt radioudstyr for at udvikle og fremme innovation for utallige dagligdags anvendelser som f.eks. trådløse smart tags. Herudover har Kommissionen i i2010 udpeget to områder som ikt-flagskibsinitiativer, som bliver genstand for integrerede aktioner, således at deres frekvensbehov kan imødekommes: Teknologier til en selvstændig tilværelse og sundhed: mange hjælpefunktioner og medicinske anvendelser er trådløse, f.eks. tilkaldealarmer til ældre mennesker og radiotelemetri mellem patienter og kontroludstyr. 22 Se f.eks. E2R-projektet på adressen DA 8 DA

9 Den intelligente bil skal kunne forholde sig til sine omgivelser ved hjælp af radioapplikationer, f.eks. bil-til-bil-kommunikation. Udpegelse og samordning af frekvenser til denne type applikationer kan bidrage til deres udbredelse, fordi der skabes fælles markeder i hele Europa og priserne falder Størst muligt udbytte af EU-tiltag I den kommende rapporteringsperiode bør følgende almene spørgsmål også tages op: Konsekvensanalyser af regulering: der er brug for passende metoder til at vurdere de økonomiske og samfundsmæssige virkninger af bestemte beslutninger. Der bør gøres en indsats for at trække på industriens og andre interesseparters viden i form af skriftlige udtalelser, offentlige høringer og/eller uafhængige undersøgelser. Opfølgning af harmoniseringsforanstaltninger: det bør jævnligt vurderes, om EUforanstaltningerne stadig er relevante. I stedet for generelle tidsfrister herfor, som kunne foregribe begrundede revisionsresultater, bør EU s gældende frekvensregulering tages op til overvejelse i hver årsrapport, og der bør foreslås målrettede foranstaltninger efter behov. Gennemførelse i medlemsstaterne: Kommissionen overvåger og opmuntrer til rettidig gennemførelse af EU-frekvenssamordningsforanstaltninger i medlemsstaterne for at afskaffe hindringer for et indre marked for radioteknologi i hele EU Støtte til EU s interesser i internationale forhandlinger Det er vigtigt at fremme EU s politiske interesser aktivt i internationale frekvensforhandlinger. Forberedelserne til to ITU-konferencer er i gang: Den regionale radiokommunikationskonference (RRC-06), hvori deltager ca. 120 lande, og som skal udarbejde en teknisk plan for digital jordbaseret radio-/tv-spredning. Kommissionen opfordrer medlemsstater, som deltager i forhandlinger i ITU, til at sørge for, at denne planlægning ikke unødigt begrænser de fremtidige anvendelsesmuligheder for de frekvenser, der frigøres i forbindelse med overgangen til digital radio-/tv-spredning, herunder for Europa-dækkende tjenester 23. Verdensradiokommunikationskonferencen (WRC-07): Kommissionen fastlægger fælles EU-prioriteter og mål for disse globale radioforhandlinger. De vigtigste temaer i 2007 bliver global udpegelse af yderligere frekvenser til avanceret mobilkommunikation, lufttrafiksystemer og kortbølge-radiospredning. Efter disse to konferencer gennemfører Kommissionen en evaluering af resultaterne og bestemmer i hvilket omfang den nuværende proces understøtter EU s politikker, principper, og love i internationale forhandlinger Institutionelle EU-rammer for frekvenspolitik Frekvensudvalget og Frekvenspolitikgruppen fungerer godt. Udviklingen af frekvenspolitikken i EU afhænger dog også af tætte kontakter mellem disse EU-mekanismer 23 KOM (2005) DA 9 DA

10 og CEPT 24. Med EU s udvidelse er aktørerne i disse beslutningstagende organer næsten ens. Selv om erfaringerne indtil nu har været positive, skal foranstaltninger fremover supplere hinanden bedre, uden at der sker unødige overlapninger, og der bør være en klar forståelse af, hvor de forskellige beslutninger bedst træffes. En successiv tilgang, som anvendes systematisk og bygger på den fremgangsmåde, der er fastlagt i frekvenspolitikbeslutningen, er den bedste metode til at få fuldt udbytte af hver mekanismes merværdi. Begrundelsen for en foranstaltning vurderes og aftales i Fællesskabets mekanismer (Kommissionen sammen med Frekvensudvalget og Frekvenspolitikgruppen), medens det nødvendige og ofte teknisk komplicerede arbejde med kompatibilitet og udvikling varetages af CEPT i overensstemmelse med et tildelt mandat. På baggrund af dette arbejde vedtager Kommissionen så tekniske gennemførelsesforanstaltninger med bistand fra Frekvensudvalget POLITISK KONSENSUS OM FREMTIDIGE FORANSTALTNINGER Europa-Parlamentet og Rådet opfordres til at støtte EU s foranstaltninger inden for frekvenspolitikken og til at: anerkende frekvensressourcers betydning for etableringen af det europæiske informationssamfund til støtte for det fornyede Lissabon-partnerskab for vækst og beskæftigelse understøtte en fælles strategi for effektiv frekvensforvaltning i EU og behovet for at fremme innovation via en effektiv kombination af fleksibilitet og samordnet anvendelse af frekvenser indgå i et tæt samarbejde for at sikre en vellykket gennemførelse af denne strategi Den europæiske mellemstatslige organisation, som har 46 lande som medlemmer, og som opstod forud for EU s engagement i telekommunikations- og frekvensspørgsmål. Den er anerkendt som en regional enhed i ITU. Det vil også være væsentligt, at sikre sammenhængen med arbejdet i andre relevante grupper, navnlig TCAM og ETSI. DA 10 DA

11 BILAG 1: UDVIKLINGEN SIDEN DEN FØRSTE RAPPORT I frekvenspolitikbeslutningen nævnes fire forskellige områder for fælles frekvenspolitiske foranstaltninger i EU. I det følgende nævnes de vigtigste spørgsmål, som er behandlet inden for disse områder i den givne periode: Almene emner Overgang til digital radio- /tv-spredning Sekundær handel En fælles fleksibel tilgang til e-kommunikation Frie frekvenser Dokumenter Frekvenspolitikgruppens udtalelse af november 2004, dokument- RSPG Gruppen mener at initiativer på EU-plan kan og bør fremme og lette en samordnet tilgang til frekvensrelaterede spørgsmål i forbindelse med overgangen til digital radio-/tv-spredning. Meddelelse om at fremskynde overgangen til digital radio-/tv-spredning. Frekvenspolitikgruppens udtalelse af november 2004, dokument- RSPG Gruppen mener, at handel kan være fordelagtig for visse dele af frekvensspektret, forudsat at det sikres tilstrækkeligt, at potentielle fordele ikke ophæves af negative konsekvenser, og at det kan bidrage til at nå Lissabon-målene. Meddelelse om indførelse af frekvensmarkeder i EU. Frekvenspolitikgruppen udtalelse om WAPECS i arbejde efter anmodning fra Kommissionen (dokument-rspg04-45 Rev) en offentlig høring er igangsat Uafhængige undersøgelser iværksat om den fri model og om interferensproblemer Vedtagelsesdato Tekniske gennemførelsesforanstaltninger 8. juli 2004 Trafiksikkerhed: Beslutning om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet 17. januar 2005 Trafiksikkerhed: Beslutning om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet 11. juli 2005 E-kommunikation: Beslutning om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer (WAS/RLAN) i Fællesskabet 15. juli 2005 Frekvensudvalgets godkendelse af genbrug af ERMESpersonsøgningsbåndet; vedtagelse af en beslutning (fremme af høreapparater, genfinding af stjålne biler osv.), afhænger af ophævelsen af Rådets direktiv 90/544/EØF (se direktivforslag) Frekvensoplysninger Kommissionen og Frekvensudvalget drøfter gennemførelsen af nogle af resultaterne af en undersøgelse om samordning af oplysninger om frekvensallokering og anvendelse i EU. DA 11 DA

12 WRC-07 RRC-06 Internationale frekvensforhandlinger Frekvenspolitikgruppens udtalelse om EU s prioriteter og mål ved ITU s WRC-07-konference er under udarbejdelse, med bidrag fra alle interesseparter via en offentlig høring og en workshop. Bidrag til udformning af EU's politik (Information Note) - dokument RSPG Undersøgelse om fremtidige frekvensbehov til mobilkommunikation (tema ved WRC-07) se resultater. Frekvenspolitikgruppen drøfter politiske aspekter af ITU s RRC-06- konference. Meddelelse om EU s prioriteter for ITU s RRC-06-konference DA 12 DA

13 BILAG 2: TIDSPLAN FOR FREKVENSPOLITISKE FORANSTALTNINGER I EU Bemærk: Listen er kun vejledende og foranstaltninger kan blive tilføjet, fjernet eller ændret Forslag om samordnet fleksibilitet i frekvensbånd, som bruges til e- kommunikationstjenester (WAPECS). Forslag til et fælles format for brugsrettigheder i forbindelse med frekvenshandel Samordningsforanstaltninger: Vedtagelse af en EF-beslutning om samordning af det såkaldte IMT-2000 extension band. Vedtagelse af en eller flere EF-beslutninger om samordning af brugen af ultrabredbåndsapplikationer (UWB). Vedtagelse af en EF-beslutning, som tilvejebringer rammer for samordning af frekvensadgang for en stor gruppe kortdistanceudstyr. Ophævelse af direktivet om ERMES og vedtagelse af en EF-beslutning om samordning af dette bånd, som tidligere blev brugt til personsøgningstjenester. Forslag vedrørende frekvensspørgsmål, herunder udstedelse af tilladelser, i forbindelse med gennemgangen af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 Forslag til samordnet anvendelse af det digitale overskud fra radio-/tvspredning, efter afslutning af ITU s RRC-06-konference. Indførelse af en EU-dækkende tilgang til tilladelsesfri frekvenser. Gennemførelse af en forbedret håndtering af interferensproblemer. Fastlæggelse af EU-prioriteter for ITU s WRC-07-konference. Samordningsforanstaltninger: Trådløs bredbåndsadgang og mobilapplikationer via satellit Trådløse applikationer til hjælpefunktioner og medicinske formål Trådløse applikationer til den intelligente bil Samordnet EU-indførelse af relevante resultater af ITU s WRC-07-konference Gennemførelse af det nye regelværk for e-kommunikation i medlemsstaterne Fuld gennemførelse af et fungerende EU-marked for en stor del af frekvensressourcerne 2012 Forslag til dato for endeligt ophør af analog radio-/tv-spredning i EU. DA 13 DA

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0252(COD) 4.2.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 Udkast til udtalelse Petra Kammerevert (PE454.499v01-00) om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

2096. samling i Rådet - TELEKOMMUNIKATION - den 19. maj 1998 i Bruxelles. Formand:

2096. samling i Rådet - TELEKOMMUNIKATION - den 19. maj 1998 i Bruxelles. Formand: 8529/98 (Presse 149) C/98/149 2096. samling i Rådet - TELEKOMMUNIKATION - den 19. maj 1998 i Bruxelles Formand: Barbara ROCHE Det Forenede Kongeriges statssekretær for små virksomheder, handel og industri

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.9.2014 COM(2014) 536 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om radiofrekvensoversigten DA DA 1. INDLEDNING EU's frekvensoversigt blev skabt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10/12/2008 KOM(2008) 845 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 23. april 2008. Nr. 272. Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) I medfør af 2 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere