KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 411 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET EN FREMADSKUENDE FREKVENSPOLITIK I EU: 2. ÅRSRAPPORT DA DA

2 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET EN FREMADSKUENDE FREKVENSPOLITIK I EU: 2. ÅRSRAPPORT (EØS-relevant tekst) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé Status for frekvenspolitikken på EU-niveau Frekvenspolitikkens bidrag til Lissabon-målene En samlet EU-frekvenspolitik Vejen frem: Beskrivelse af de vigtigste kommende initiativer Politisk konsensus om fremtidige foranstaltninger Bilag 1: Udviklingen siden den første rapport Bilag 2: Tidsplan for frekvenspolitiske foranstaltninger i EU DA 2 DA

3 1. RESUMÉ Radiofrekvenser er en vigtig ressource for mange væsentlige tjenester i samfundet: mobil-, trådløs- og satellitkommunikation, radio-/tv-spredning, transport, radiolokalisering (GPS/Galileo) og mange andre applikationer (alarmer, fjernbetjeninger, høreapparater, mikrofoner, medicinsk udstyr osv.). Radioteknologi understøtter også offentlige tjenester som forsvar, sikkerhed/beredskab og videnskabelige aktiviteter (f.eks. meteorologi, jordobservation, radioastronomi og rumforskning). En effektiv og samordnet anvendelse af frekvenser inden for disse områder kan hjælpe Den Europæiske Union med at omsætte sine Lissabon-mål ved at stimulere vækst, konkurrence og beskæftigelse. Det nuværende spild ved fordeling og anvendelse af frekvenser koster dyrt, forretningsmuligheder fortabes og udbredelsen af innovative tjenester mindskes, alt sammen til ulempe for forbrugerne. Frekvensforvaltning har en udpræget grænseoverskridende dimension, når man tænker på, at europæiske og globale markeder er afhængige af radiobaserede tjenester, og at det er nødvendigt at undgå skadelig interferens fra land til land. En samordnet EU-frekvenspolitik sigter mod at styrke et ægte indre marked for radiotjenester og -udstyr. I denne forbindelse agter Kommissionen at tage konkrete skridt til at: Mindske hindringerne for adgang til frekvenser og derved forbedre effektiviteten, fremme innovation og give brugerne større fleksibilitet og forbrugerne større udvalg. tillade den teknologiske sammensmeltning at blive en realitet ved at fjerne kunstige begrænsninger, navnlig mellem radio-/tv-spredning og mobilkommunikation. I denne rapport gives en kort beskrivelse af Kommissionens strategi for en samlet EUfrekvenspolitik som led i i2010-initiativet, der søger at fremme udviklingen af den digitale økonomi. Her er det navnlig behovet for en gradvis, men systematisk liberalisering af frekvensanvendelser, der er det væsentlige. Uden at glemme medlemsstaternes interesser i dette spørgsmål, er det en fælles indsats på EU-niveau, der kommer til at yde det kritiske bidrag til samordningen og den vellykkede løsning af denne opgave. 2. STATUS FOR FREKVENSPOLITIKKEN PÅ EU-NIVEAU Dette er den anden rapport i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen). I rapporten præsenteres et konsolideret billede af igangværende aktiviteter og kommende udfordringer for en EU-frekvenspolitik, og det hele indplaceres i en bredere politisk sammenhæng. EU s lederstilling inden for udvikling og udbredelse af radioteknologi afhænger af en effektiv udnyttelse af frekvensressourcer og af de beslutninger, der træffes herom på politisk plan. I sin første beretning om frekvenspolitikken i EU 1 pegede Kommissionen på behovet for reformer i forvaltningen af denne værdifulde ressource. 1 KOM(2004) 507. DA 3 DA

4 Medlemsstaterne, som i stort omfang har ansvaret for deres egne frekvensressourcer, har allerede bekræftet vigtigheden af en fælles EU-politik på dette område af hensyn til det indre marked og dets funktion. De er også enige om, at der er et behov for en langsigtet strategisk tilgang, som sigter mod at gøre frekvensforvaltningen mere fleksibel, så konkurrence- og innovationsevner forbedres, samtidig med at der tages hensyn til mål af almen interesse 2. I det forløbne år har denne politik bevæget sig fra den indledende fase til de første konkrete resultater. Der er igangsat drøftelser på højt plan om frekvenspolitiske spørgsmål som indførelse af frekvensmarkeder 3 og overgangen til digital tv 4. De første harmoniseringsforanstaltninger, som skal sikre borgernes adgang til innovativ teknologi og bidrage til udviklingen af EU's indre marked, er også vedtaget for trådløs internetadgang 5 og antikollisionssystemer til biler 6. Kommissionen har også givet vejledning i at støtte EU's interesser i internationale forhandlinger og overvejet, hvordan man kan forbedre adgangen til frekvensoplysninger. Disse aktiviteter er beskrevet nøjere i bilag FREKVENSPOLITIKKENS BIDRAG TIL LISSABON-MÅLENE Ved det europæiske topmøde i marts 2005 fornyede regeringscheferne deres partnerskab for økonomisk vækst og jobskabelse, som bl.a. omfatter konstruktionen af et informationssamfund for alle, som bygger på udbredt anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i det offentlige, hos SMV og i hjemmet 7. Med i2010- initiativet støtter Kommissionen fuldt ud denne analyse og fremhæver ikt som motoren for konkurrenceevne og vækst 8. Etableringen af et åbent indre marked med fri konkurrence for informationssamfunds- og medietjenester i EU er en absolut forudsætning for udbredelsen af ikt. I denne forbindelse står det klart, at et videnbaseret og mobilt informationssamfund forudsætter en væsentlig bedre frekvensforvaltning 9. Afskaffelse af frekvensadgangsbegrænsningerne for fremspirende radioteknologier kan bidrage til en hurtig udbredelse, skabe bedre vilkår for vedvarende og bæredygtig økonomisk fremgang og beskæftigelse og forbedre borgernes livskvalitet. Vigtigheden af frekvenspolitiske beslutninger illustreres af deres virkning på udviklingen i mobilkommunikationssektoren. I 1980'erne var det et lille marked, opsplittet på de forskellige lande. EU s hurtige indførelse af harmoniserede frekvenser var startskuddet til udviklingen af et nyt Europa-dækkende digitalt mobiltelefonisystem (GSM). EU opmuntrede også til en gradvis indførelse af konkurrence i denne sektor ved hjælp af tilladelser og støttede samordningen af industriel F&U. Denne integrerede fremgangsmåde var bestemmende for fremkomsten af en industri, som i 2004 udgjorde 105,6 mia. EUR af BNP for EU15 alene. Mobiltjenesteindustrien anslås at have skabt 2,8 mio. job i EU15. Ifølge de nuværende Rådets konklusioner 15530/04 og 15533/04 af KOM(2005) 400. KOM(2005) 204. Beslutning 2005/513/EF. Beslutning 2004/545/EF og 2005/50/EF. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde 7619/1/05, rev. 1 af KOM(2005) 229. Se f.eks. PWC-undersøgelsen for EU-formandskabet: Rethinking the European ICT Agenda, august DA 4 DA

5 tendenser vil den snart overhale omsætningen i landbrugssektoren eller den samlede omsætning i elektricitets-, gas- og vandsektoren under ét 10. I den senere tid har frekvenspolitiske beslutninger haft en afgørende indflydelse på den næste generation af mobilkommunikation ( 3G ). Der var ganske vist udpeget harmoniserede frekvenser til 3G i EU 11, men udstedelsen af tilladelser til operatører foregik vidt forskelligt i de enkelte lande, både hvad angår tidsplan og tildelingsmekanismer (forskellige typer auktioner, udbud eller en blanding), som i realiteten afspejlede de enkelte landes forskellige politiske mål. De samlede indtægter fra tilladelser (ca. 109 mia. EUR) blev spredt meget ujævnt i EU. Mobilsektorens strategier dækker efterhånden hele Europa, så mere samordning på EU-plan i forbindelse med indførelse af innovative frekvenstildelingsmekanismer kunne have afhjulpet nogle af de negative virkninger i sektoren 12. Frekvensforvaltningsbeslutninger er også kritiske i forbindelse med mange andre aspekter af samfundsudviklingen, f.eks. overgangen til digital tv, udvikling af trådløse kontorer, hjem og skoler, mere sikker luft- 13, sø-, jernbane- og vejtransport samt mere effektive tjenester inden for den offentlige sikkerhed og sundhedsvæsnet. 4. EN SAMLET EU-FREKVENSPOLITIK Medlemsstaterne har det samme overordnede mål for forvaltningen af radiofrekvenser, nemlig at optimere anvendelsen af denne naturressource til fordel for samfundet. At finde den rette måde at fremme af dette mål besværliggøres af de mange forskellige interesser, der påvirkes af eventuelle ændringer, af "arven" efter tidligere beslutninger og af de virkninger, som nationale foranstaltninger kan have på andre lande og EU's indre marked Samlede løsninger på fælles problemer Alle industrilande 14 overveje, hvordan frekvensforvaltningen kan gøres bedre. Kommissionen er overbevist om, at en effektiv reform af frekvensforvaltningen vil gavne Europa betydeligt. Ambitiøse reformer af frekvenspolitikken i medlemsstaterne skal dog tage højde for EU-perspektivet. Faren for Europa ved en opsplittet indsats på de enkelte nationale markeder er, at den nuværende mangelfulde konvergens i frekvensanvendelsen undermineres ved ensidig handlen, som ikke kommer til at kaste de forventede økonomiske og samfundsmæssige gevinster af sig, fordi de nationale markeder er for små. Når det gælder trådløs kommunikation, er markedets størrelse af stor betydning. Den nuværende hurtige innovationsrate inden for it-industrirelaterede radioapplikationer er tæt knyttet til industriens fokus på at sørge for stadig lavere priser for forbrugerne ved at udbyde billige, standardiserede (dvs. ikke navnebeskyttet), interoperable løsninger WiFi og Bluetooth er gode eksempler herpå. Foruden at bygge på en hurtig og omkostningsfri adgang til frekvensressourcer, forudsætter denne fremgangsmåde også store markeder, som er åbne for nye applikationer, hvad der giver et større incitament til at investere og også giver væsentlige stordriftsfordele Ovum-undersøgelse om mobiltjenester for GSMA, Beslutning 128/1999/EF. Se McKinsey-undersøgelsen om 3G-tildeling, udført for EU-Kommissionen, juni F.eks. via udvikling af en EU-radionavigationsplan (ERNP). Se f.eks. US Presidential Memo on Spectrum Policy af og opfølgningstiltag DA 5 DA

6 Der eksisterer store markeder med ens vilkår, som fremmer en hurtig udbredelse af teknologi, i USA og Japan (og i fremtiden også i Kina og Indien), men det er sjældent tilfældet i EU, hvor markedet ofte er for opsplittet i individuelle nationale markeder til at tiltrække de betydelige private midler, der skal til for at udvikle nye radiobaserede teknologier og opretholde en reel konkurrencesituation. Det er kort sagt sådan, at selv om anvendelsen af frekvensressourcer er et nationalt privilegium, så kan der kun etableres et reelt indre marked for radiobaseret udstyr i EU, hvis det underbygges med en fælles strategi og regulering for frekvensadgang, så man kan nå en kritisk reformmasse, overbevise industrien og brugerne om, at innovativ teknologi som følge af deregulering kan få adgang til hele EU-markedet, og sikre offentlige interesser En ny tilgang til frekvensforvaltning Frekvensforvaltningen er ikke fleksibel nok til at tilpasse sig nye teknologiske udviklinger og det har sammen med efterspørgslen fra forbrugerne ført til, at der er opstået en frekvensflaskehals for nye radioteknologier. Problemet forværres i Europa af den mangelfulde gennemførelse af det indre marked for radiobaseret udstyr og tjenester. I praksis konfronteres industrien stadig ofte med forskellige nationale regler og strategier. Frekvenser er traditionelt blevet fordelt ved forudgående administrative beslutninger. Denne tilgang er dog under stadigt stigende pres fra den hurtige teknologiske fornyelse og den stærke efterspørgsel efter trådløse applikationer. Kravet om forudgående godkendelse kan føre til alvorlige forsinkelser eller endda forhindre indførelsen af nye produkter. For at gøre frekvensfordelingen mere fleksibel er der udviklet nye forvaltningsmodeller. De vigtigste to modeller er: Frekvensmarkeder, som kan forbedre udnyttelsen af frekvensressourcer, da industrien er bedre til at udpege applikationerne med det største potentiale end de regeludstedende myndigheder. Den kunstige mangel på denne ressource skal så afhjælpes ved at skabe et frit marked for omsættelige rettigheder til at bruge bestemte frekvenser jf. markedsefterspørgslen. Tilladelsesfri brug ( commons model), hvor udstyr (typisk forbrugerudstyr med lav effekt), som opfylder visse tekniske krav, kan anvendes uden en tilladelse. Afskaffelsen af regler på dette område har allerede ført til, at der er opstået blomstrende nye radiobaserede sektorer, som bruger forholdsvis små mængder frekvenser, og det ville være gavnligt med yderligere fleksibilitet. En velafvejet EU-tilgang, som inddrager alle frekvensforvaltningsmodeller 15. Det optimale mix mellem modellerne afhænger af forskellige faktorer, som markedsføringstid, beskyttelse mod skadelig interferens, tjenestekvalitet, fremme af det indre marked og innovation. 15 Andre nye forvaltningstiltag overvejes også, f.eks. overlay (kognitiv radio) og underlay (UWB) frekvensadgangssystemer. DA 6 DA

7 5. VEJEN FREM: BESKRIVELSE AF DE VIGTIGSTE KOMMENDE INITIATIVER Kommissionen har til hensigt at gøre udnyttelsen af frekvensressourcer mere effektiv i EU ved at anvende et integreret sæt værktøjer bestående af konkrete tiltag, der samordnes med medlemsstaterne. Bilag 2 indeholder en tidsplan for disse tiltag Fælles, tydelige og fleksible regler Der er brug for et fælles sæt regler for frekvensforvaltning, så situationen bliver forudsigelig for investorerne, og så forbrugernes udstyr virker på tværs af grænserne. Der findes allerede passende EF-retsforskrifter for frekvensharmonisering og drift af radioudstyr 16, men i forbindelse med den forestående overvejelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation tilstræbes det at integrere nye tilgange til frekvensforvaltning og at afklare frekvensrelaterede koncepter som effektivitet og interferens 17. Fælles regler for frekvenshandel kommer til at indgå i overvejelserne, ligesom en større EU-dimension ved udstedelsen af tilladelser. Gennemgangen af rammebestemmelserne giver også mulighed for at afklare principperne for teknologi- og tjenesteneutralitet i forbindelse med frekvenser. Teknologi- og tjenesteneutralitet bør være reglen, selv om det kan være nødvendigt at indføre begrænsninger af tekniske hensyn, f.eks. for at undgå interferens. Andre afvigelser fra disse principper skal i hvert enkelt tilfælde kunne begrundes med overordnede EU-hensyn Indførelse af fleksibel frekvensanvendelse En fleksibel anvendelse af frekvenser kan øge effektiviteten, fordi man får flere anvendelsesmuligheder i bestemte frekvensbånd. Det vil være mest fordelagtigt for det indre marked, hvis der fastlægges fælles vilkår for denne fleksibilitet: Kommissionen foreslår, at der indføres frekvensmarkeder i EU inden Med en samordnet indførelse i EU undgår man at fordelene ved et integreret europæisk marked for elektronisk kommunikation undermineres, og det kunne føre til en økonomisk gevinst på op til 9 mia. EUR årligt 19. Overgangen fra analog til digital jordbaseret radio-/tv-spredning vil frigøre yderligere frekvensressourcer ( det digitale overskud ) på grund af en større teknisk effektivitet. Kommissionen vil støtte Lissabon-målene ved at koordinere indførelse af innovative Europa-dækkende anvendelser i en del af de frekvensbånd, der frigøres på denne måde. Dette mål fremmes af en frist for nedlukning af analog radio-/tv-spredning i EU (2012) 20. Der er drøftelser i gang 21 om en fælles tilgang i forbindelse med frekvenser til alle trådløse platforme til elektroniske kommunikationstjenester. Frekvensregulering bør tage højde for igangværende konvergenstendenser (radio-/tv-spredning-mobiltelefoni, tale-data, faste, mobile og flytbare anvendelser) og ikke foretage kunstige sondringer mellem dem Hhv. frekvenspolitikbeslutningen og direktiv 1999/5/EF. F.eks. i artikel 9 i direktiv 2002/21/EF og artikel 5 i direktiv 2002/20/EF. Se fodnote 4. Analysys-undersøgelse om frekvensmarkeder, iværksat af Kommissionen, maj Se fodnote 5. Frekvenspolitikgruppens udtalelse om WAPECS, forventes i slutningen af DA 7 DA

8 Frekvenser til disse anvendelser bør lidt efter lidt samles i "puljer" og stilles til rådighed for brugerne efter behov. Det må også overvejes på EU-niveau, hvordan man kan udvide den tilladelsesfri ( commons ) anvendelse, idet yderligere frekvenser, som udpeges til denne model, kan anvendes mere effektivt, hvis frekvenserne er de samme i hele EU. I EUrammebestemmelserne bør individuelle tilladelser være undtagelsen snarere end reglen. At der udstedes tilladelser for størstedelen af frekvensspekret skyldes risikoen for skadelig interferens, hvis der er fri adgang for alle. Man må overveje fordele og ulemper ved den nuværende strategi for at undgå interferens, så der kan ske en bedre afvejning af beskyttelse af eksisterende tjenester og fremme af innovation. Kommissionen iværksætter undersøgelser vedrørende tilladelsesfri anvendelse og interferens i Udviklingen af frekvenseffektive teknologier, f.eks. ved hjælp af smart eller kognitiv radio kunne eventuelt øge fleksibiliteten væsentligt. Kommissionen støtter denne forskning med midler fra EU s F&U-rammeprogram Støtte til udvikling af en fælles EU-teknologiplatform Industrien bør have mulighed for at udbyde innovative produkter i hele EU, hvis det ønskes. Kommissionen agter at støtte udviklingen af markeder, som virkelig dækker hele EU, og fri bevægelighed for radioprodukter og -tjenester ved systematisk at udpege frekvenser til samordning og sørge for, at man kan stole på, at denne samordning virkelig finder sted. Følgende foranstaltninger planlægges iværksat i den kommende rapporteringsperiode: Støtte til udbredelsen af bredbånd ved hjælp af: 3G-mobilkommunikation (IMT 2000 og andre) teknologier til trådløs bredbåndsadgang (BWA) hybridapplikationer (3G/data-radio-/tv-spredning via satellit). Ultrabredbåndsprodukter (UWB): samordnet EU-indførelse af potentielt allestedsnærværende teknologi med lav effekt og stor båndbredde til it, telekommunikation og forbrugerprodukter Kortdistanceudstyr: tilvejebringelse af et EU-dækkende massemarked for billigt radioudstyr for at udvikle og fremme innovation for utallige dagligdags anvendelser som f.eks. trådløse smart tags. Herudover har Kommissionen i i2010 udpeget to områder som ikt-flagskibsinitiativer, som bliver genstand for integrerede aktioner, således at deres frekvensbehov kan imødekommes: Teknologier til en selvstændig tilværelse og sundhed: mange hjælpefunktioner og medicinske anvendelser er trådløse, f.eks. tilkaldealarmer til ældre mennesker og radiotelemetri mellem patienter og kontroludstyr. 22 Se f.eks. E2R-projektet på adressen DA 8 DA

9 Den intelligente bil skal kunne forholde sig til sine omgivelser ved hjælp af radioapplikationer, f.eks. bil-til-bil-kommunikation. Udpegelse og samordning af frekvenser til denne type applikationer kan bidrage til deres udbredelse, fordi der skabes fælles markeder i hele Europa og priserne falder Størst muligt udbytte af EU-tiltag I den kommende rapporteringsperiode bør følgende almene spørgsmål også tages op: Konsekvensanalyser af regulering: der er brug for passende metoder til at vurdere de økonomiske og samfundsmæssige virkninger af bestemte beslutninger. Der bør gøres en indsats for at trække på industriens og andre interesseparters viden i form af skriftlige udtalelser, offentlige høringer og/eller uafhængige undersøgelser. Opfølgning af harmoniseringsforanstaltninger: det bør jævnligt vurderes, om EUforanstaltningerne stadig er relevante. I stedet for generelle tidsfrister herfor, som kunne foregribe begrundede revisionsresultater, bør EU s gældende frekvensregulering tages op til overvejelse i hver årsrapport, og der bør foreslås målrettede foranstaltninger efter behov. Gennemførelse i medlemsstaterne: Kommissionen overvåger og opmuntrer til rettidig gennemførelse af EU-frekvenssamordningsforanstaltninger i medlemsstaterne for at afskaffe hindringer for et indre marked for radioteknologi i hele EU Støtte til EU s interesser i internationale forhandlinger Det er vigtigt at fremme EU s politiske interesser aktivt i internationale frekvensforhandlinger. Forberedelserne til to ITU-konferencer er i gang: Den regionale radiokommunikationskonference (RRC-06), hvori deltager ca. 120 lande, og som skal udarbejde en teknisk plan for digital jordbaseret radio-/tv-spredning. Kommissionen opfordrer medlemsstater, som deltager i forhandlinger i ITU, til at sørge for, at denne planlægning ikke unødigt begrænser de fremtidige anvendelsesmuligheder for de frekvenser, der frigøres i forbindelse med overgangen til digital radio-/tv-spredning, herunder for Europa-dækkende tjenester 23. Verdensradiokommunikationskonferencen (WRC-07): Kommissionen fastlægger fælles EU-prioriteter og mål for disse globale radioforhandlinger. De vigtigste temaer i 2007 bliver global udpegelse af yderligere frekvenser til avanceret mobilkommunikation, lufttrafiksystemer og kortbølge-radiospredning. Efter disse to konferencer gennemfører Kommissionen en evaluering af resultaterne og bestemmer i hvilket omfang den nuværende proces understøtter EU s politikker, principper, og love i internationale forhandlinger Institutionelle EU-rammer for frekvenspolitik Frekvensudvalget og Frekvenspolitikgruppen fungerer godt. Udviklingen af frekvenspolitikken i EU afhænger dog også af tætte kontakter mellem disse EU-mekanismer 23 KOM (2005) DA 9 DA

10 og CEPT 24. Med EU s udvidelse er aktørerne i disse beslutningstagende organer næsten ens. Selv om erfaringerne indtil nu har været positive, skal foranstaltninger fremover supplere hinanden bedre, uden at der sker unødige overlapninger, og der bør være en klar forståelse af, hvor de forskellige beslutninger bedst træffes. En successiv tilgang, som anvendes systematisk og bygger på den fremgangsmåde, der er fastlagt i frekvenspolitikbeslutningen, er den bedste metode til at få fuldt udbytte af hver mekanismes merværdi. Begrundelsen for en foranstaltning vurderes og aftales i Fællesskabets mekanismer (Kommissionen sammen med Frekvensudvalget og Frekvenspolitikgruppen), medens det nødvendige og ofte teknisk komplicerede arbejde med kompatibilitet og udvikling varetages af CEPT i overensstemmelse med et tildelt mandat. På baggrund af dette arbejde vedtager Kommissionen så tekniske gennemførelsesforanstaltninger med bistand fra Frekvensudvalget POLITISK KONSENSUS OM FREMTIDIGE FORANSTALTNINGER Europa-Parlamentet og Rådet opfordres til at støtte EU s foranstaltninger inden for frekvenspolitikken og til at: anerkende frekvensressourcers betydning for etableringen af det europæiske informationssamfund til støtte for det fornyede Lissabon-partnerskab for vækst og beskæftigelse understøtte en fælles strategi for effektiv frekvensforvaltning i EU og behovet for at fremme innovation via en effektiv kombination af fleksibilitet og samordnet anvendelse af frekvenser indgå i et tæt samarbejde for at sikre en vellykket gennemførelse af denne strategi Den europæiske mellemstatslige organisation, som har 46 lande som medlemmer, og som opstod forud for EU s engagement i telekommunikations- og frekvensspørgsmål. Den er anerkendt som en regional enhed i ITU. Det vil også være væsentligt, at sikre sammenhængen med arbejdet i andre relevante grupper, navnlig TCAM og ETSI. DA 10 DA

11 BILAG 1: UDVIKLINGEN SIDEN DEN FØRSTE RAPPORT I frekvenspolitikbeslutningen nævnes fire forskellige områder for fælles frekvenspolitiske foranstaltninger i EU. I det følgende nævnes de vigtigste spørgsmål, som er behandlet inden for disse områder i den givne periode: Almene emner Overgang til digital radio- /tv-spredning Sekundær handel En fælles fleksibel tilgang til e-kommunikation Frie frekvenser Dokumenter Frekvenspolitikgruppens udtalelse af november 2004, dokument- RSPG Gruppen mener at initiativer på EU-plan kan og bør fremme og lette en samordnet tilgang til frekvensrelaterede spørgsmål i forbindelse med overgangen til digital radio-/tv-spredning. Meddelelse om at fremskynde overgangen til digital radio-/tv-spredning. Frekvenspolitikgruppens udtalelse af november 2004, dokument- RSPG Gruppen mener, at handel kan være fordelagtig for visse dele af frekvensspektret, forudsat at det sikres tilstrækkeligt, at potentielle fordele ikke ophæves af negative konsekvenser, og at det kan bidrage til at nå Lissabon-målene. Meddelelse om indførelse af frekvensmarkeder i EU. Frekvenspolitikgruppen udtalelse om WAPECS i arbejde efter anmodning fra Kommissionen (dokument-rspg04-45 Rev) en offentlig høring er igangsat Uafhængige undersøgelser iværksat om den fri model og om interferensproblemer Vedtagelsesdato Tekniske gennemførelsesforanstaltninger 8. juli 2004 Trafiksikkerhed: Beslutning om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet 17. januar 2005 Trafiksikkerhed: Beslutning om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet 11. juli 2005 E-kommunikation: Beslutning om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer (WAS/RLAN) i Fællesskabet 15. juli 2005 Frekvensudvalgets godkendelse af genbrug af ERMESpersonsøgningsbåndet; vedtagelse af en beslutning (fremme af høreapparater, genfinding af stjålne biler osv.), afhænger af ophævelsen af Rådets direktiv 90/544/EØF (se direktivforslag) Frekvensoplysninger Kommissionen og Frekvensudvalget drøfter gennemførelsen af nogle af resultaterne af en undersøgelse om samordning af oplysninger om frekvensallokering og anvendelse i EU. DA 11 DA

12 WRC-07 RRC-06 Internationale frekvensforhandlinger Frekvenspolitikgruppens udtalelse om EU s prioriteter og mål ved ITU s WRC-07-konference er under udarbejdelse, med bidrag fra alle interesseparter via en offentlig høring og en workshop. Bidrag til udformning af EU's politik (Information Note) - dokument RSPG Undersøgelse om fremtidige frekvensbehov til mobilkommunikation (tema ved WRC-07) se resultater. Frekvenspolitikgruppen drøfter politiske aspekter af ITU s RRC-06- konference. Meddelelse om EU s prioriteter for ITU s RRC-06-konference DA 12 DA

13 BILAG 2: TIDSPLAN FOR FREKVENSPOLITISKE FORANSTALTNINGER I EU Bemærk: Listen er kun vejledende og foranstaltninger kan blive tilføjet, fjernet eller ændret Forslag om samordnet fleksibilitet i frekvensbånd, som bruges til e- kommunikationstjenester (WAPECS). Forslag til et fælles format for brugsrettigheder i forbindelse med frekvenshandel Samordningsforanstaltninger: Vedtagelse af en EF-beslutning om samordning af det såkaldte IMT-2000 extension band. Vedtagelse af en eller flere EF-beslutninger om samordning af brugen af ultrabredbåndsapplikationer (UWB). Vedtagelse af en EF-beslutning, som tilvejebringer rammer for samordning af frekvensadgang for en stor gruppe kortdistanceudstyr. Ophævelse af direktivet om ERMES og vedtagelse af en EF-beslutning om samordning af dette bånd, som tidligere blev brugt til personsøgningstjenester. Forslag vedrørende frekvensspørgsmål, herunder udstedelse af tilladelser, i forbindelse med gennemgangen af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation fra 2002 Forslag til samordnet anvendelse af det digitale overskud fra radio-/tvspredning, efter afslutning af ITU s RRC-06-konference. Indførelse af en EU-dækkende tilgang til tilladelsesfri frekvenser. Gennemførelse af en forbedret håndtering af interferensproblemer. Fastlæggelse af EU-prioriteter for ITU s WRC-07-konference. Samordningsforanstaltninger: Trådløs bredbåndsadgang og mobilapplikationer via satellit Trådløse applikationer til hjælpefunktioner og medicinske formål Trådløse applikationer til den intelligente bil Samordnet EU-indførelse af relevante resultater af ITU s WRC-07-konference Gennemførelse af det nye regelværk for e-kommunikation i medlemsstaterne Fuld gennemførelse af et fungerende EU-marked for en stor del af frekvensressourcerne 2012 Forslag til dato for endeligt ophør af analog radio-/tv-spredning i EU. DA 13 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2005 KOM(2005) 461 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Udvalget for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Resumé af konsekvensanalysen Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0252(COD) 4.2.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 Udkast til udtalelse Petra Kammerevert (PE454.499v01-00) om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0199 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0199 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0199 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.11.2007 KOM(2007) 700 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 SEK(2007) 981 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU. {SWD(2016) 19 final} {SWD(2016) 20 final}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU. {SWD(2016) 19 final} {SWD(2016) 20 final} EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2016 COM(2016) 43 final 2016/0027 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU {SWD(2016) 19 final}

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.05.2005 KOM(2005) 204 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Bilag C Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1 I bekendtgørelse nr.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN

RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.10.2009 SEC(2009) 1437 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

10381/17 ef 1 DGB 2C

10381/17 ef 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 16. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere