digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark"

Transkript

1 digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark

2 forord Fokus på et bedre og rigere Danmark Danmark står over for store udfordringer med økonomisk afmatning, færre personer i den arbejdsdygtige alder, øget klimapåvirkning og et stigende pres på sundhedssektoren med flere ældre. It, tele, elektronik og kommunikation (itek) er en vigtig del af svaret på, hvordan Danmark kan håndtere disse udfordringer. Anvendt rigtigt kan digitale løsninger bidrage til store produktivitetsstigninger i virksomhederne, og samtidig er itekløsninger et vigtigt redskab til at løse ressourcepresset i sundhedssektoren og i andre dele af den offentlige sektor. Nye innovative værktøjer kan bidrage til, at patienter sikkert og forsvarligt kan blive overvåget i eget hjem frem for at blive indlagt på et hospital. Ligeledes kan investeringer i hjemmearbejdspladser bidrage til at reducere transporten og CO2- udslippet og dermed sikre et mere grønt Danmark. Mulighederne er uendelige, og kun viljen til at investere i nye og intelligente itek-løsninger afgør, hvorvidt vi om 10 år kan sige, at vi anvendte den økonomiske afmatning som platform for at skabe et bedre og rigere Danmark. DI formulerede i 2008 en vision om Det Intelligente Danmark. Vi følger nu op med en Digital mission, der peger på nogle af de itek-anvendelser, som Danmark bør sætte fokus på i de kommende år. Pjecen er dermed også et indspil til Videnskabsministerens Højhastighedskomité. Maj 2009 Hans Skov Christensen Adm. direktør DI Tom Togsverd Branchedirektør DI ITEK digital mission 1

3 Indhold 4 Skab vækst via digitale løsninger 7 Itek bidrager til et grønt danmark 11 Et videnssamfund i verdensklasse kræver itek-forskning i top 15 Digitale løsninger øger effektiviteten i sundhedssystemet 19 Digitale evner styrker befolkningens erhvervskompetencer 23 Behov for øget opbakning til virksomhedernes forskning 27 Intelligent transport er bright transport 31 Højhastighedsforbindelser er den digitale rygrad 2 Udgivet af DI Redaktion: Tom Togsverd, John Sarborg Pedersen og Ulla Scherfig Gilberg Tryk: Kailow Graphic ISBN digital mission digital mission 3

4 Skab vækst via digitale løsninger Skab nye forretningsmuligheder Realiser potentialet DI ITEK har formuleret en digital mission, som kan bidrage til løsning af samfundets vigtige udfordringer samt anvendes som indspil til Videnskabsministeriets højhastighedskomité. Også under den nuværende finanskrise er der behov for nytænkning og forandring, der kan bidrage til vækst og jobskabelse i Danmark. Med øgede digitale investeringer vil virksomhederne være i stand til at håndtere kunderne bedre, skabe nye forretningsmuligheder samt blive mere effektive. EU vurderer, at 50 pct. af produktivitetsvæksten i samfundet skyldes investeringer i itek-teknologi (it, tele, elektronik og kommunikation). Det gælder tilsvarende for mange medarbejdergrupper, at en styrkelse af deres itek-kompetencer vil øge jobmulighederne og mobiliteten på arbejdsmarkedet. Endelig skal digitalisering af den offentlige sektor op i gear og på den måde være med til at effektivisere denne samt danne grundlag for højere kvalitet og bedre borgerservice. Formålet med en digital mission er som offensivt svar på den nuværende finanskrise at realisere de digitale værktøjers potentiale for at skabe vækst og forandring i hele samfundet. DI ITEK præsenterer hermed en digital mission, som skal bidrage til jobskabelse, fremme videnssamfundet samt give indspil til, hvorledes et mere grønt Danmark kan skabes. DI ITEK anbefaler, at hovedelementerne i en digital mission er: Øget satsning på grøn it Styrket it-infrastruktur på forsknings- og uddannelsesområdet En bedre og mere effektiv sundhedssektor Digitalt kompetenceløft til alle Fremme af højteknologisk vækst i virksomhederne Intelligent trafik Udvikling af bredbånd 4 digital mission digital mission 5

5 ITEK bidrager til et grønt danmark Klimatopmødet i København i år giver Danmark en unik mulighed for at demonstrere erhvervspotentialet i danske energiløsninger. Omverdenen får mulighed for at se, hvordan det kan blive muligt at gennemføre nye koncepter for styring af energiforbrug, produktion og ikke mindst samspillet mellem forbrug og energiproduktion. Klimatopmødet giver Danmark en unik mulighed Der er på det konkrete plan mange uudnyttede muligheder og nye vækstinitiativer på itek-området, som Danmark kan gå i første række med, når det gælder om at nedbringe CO 2 - udslippet. Vi skal identificere og fremme forskning og innovation i miljørigtige digitale løsninger. Her skal vi først og fremmest sikre udviklingen af et intelligent elnet, hvor elværker spiller sammen med decentrale enheder som f.eks. vindmøller, brændselsceller og mikrokraftvarme i små hjem. Dermed gøres det muligt for borgere og virksomheder at planlægge og optimere deres energiforbrug. Investeringer i intelligente digitale elmålere er et led i denne strategi. Udvikle et intelligent elnet Kombineret med en CO 2 -venlig afgiftsstruktur, dvs. som procentdel af den reelle elomkostning og døgndifferentiering, skal det gøres muligt og attraktivt for borgerne og virksomhe- digital mission 7

6 derne at forskyde energiforbruget til tidspunkter, hvor såvel CO 2 -belastning og elpris er mindst. Grøn politik Med det formål at skabe en grøn politik er det også vigtigt at forbedre ordninger, der øger interessen for hjemmearbejdspladser og anvendelse af videokonferencer, så miljøbelastningen fra CO 2 -udslip ved transport i bil, fly og tog reduceres hensigtsmæssigt. DI ITEK MENER > > Regeringen skal investere i det intelligente elnet, der gør det muligt for private husstande og virksomheder at planlægge, forskyde og reducere energiforbruget. > > Elafgiften skal ændres fra et fast kr./ øre beløb til et beløb, der er afhængigt af de variable produktionsomkostninger. Hermed skabes en incitamentsstruktur, der motiverer til at anvende el, når CO 2 -belastningen er mindst. > > Elselskaberne får lov til at indregne udgiften til intelligente elmålere i elprisen. 8 digital mission digital mission 9

7 et videnssamfund i verdensklasse kræver itekforskning i top Den digitale infrastruktur er forudsætningen for, at Danmark som vidensamfund kommer i verdensklasse. Investeringer i udvalgte dele af it-infrastrukturen vil have betydelige positive effekter for Danmarks vækst og produktivitetsudvikling samt fremtidig jobskabelse. Amerikanske analyser viser, at investeringer på 10 mia. USD i USAs bredbåndsudvikling kan skabe knap job. Tilsvarende har vi muligheden i Danmark for at skabe vækst gennem investeringer i it-infrastrukturen. Det er forudsætningen for, at Danmark kan udvikle intelligente løsninger, der kan forbedre vores sundhedssystem, formindske trængslen i trafikken ved anvendelse af forbedrede informationssystemer med mere. It-infrastrukturen spiller også en særlig rolle for at styrke dansk forskning. Der er således behov for at videreudvikle det fælles forskningsnet under Videnskabsministeriet, således at forskerne kan etablere en cloud computing infrastruktur, som er det begreb, der dækker over levering af software, service og tjenesteydelser via internettet. En sådan infrastruktur kan styrke anvendelsen af forskningsnettet. Positiv effekt for Danmarks vækst Investeringer i it-infrastruktur Fælles forskningsnet Ligeledes er der behov for, at danske universiteter får mulighed for at gennemføre forskning i verdensklasse inden for digital mission 11

8 bl.a. bio-området ved, at der i forbindelse med forskningsnettet investeres i en supercomputer, som universiteterne får adgang til. Op i gear med innovationsudvikling Erhvervsrettet ITek-forskning Softwareudvikling og -anvendelse spiller en afgørende rolle for danske virksomheders fremtidige konkurrenceevne. Software indlejret i produkter eller som led i processtyring gør det muligt for virksomhederne at optimere deres værdikæder samt at fremstille og sælge helt nye produkter og services. Den nuværende finanskrise aktualiserer behovet for at styrke denne udvikling, så danske virksomheder kan komme op i gear på innovations- og udviklingsområdet med det afgørende formål at skabe vækst hos danske virksomheder. Udviklingen bør styrkes gennem etablering af et virtuelt Center for Softwareudvikling med fokus på erhvervsrelevant softwareudvikling. Centret placeres på et universitet, men med egen bestyrelse og direktion. DI ITEK MENER > > Investeringerne i det fælles forskningsnet skal øges kraftigt, således at der afsættes midler til forskning og udvikling i cloud computing og indhold. Ligeledes bør der investeres i forskningens infrastruktur med øget kapacitet via en supercomputer. > > Der bør etableres et virtuelt center for softwareudvikling, innovation og vækst med egen bestyrelse og egne midler, hvor midlerne fordeles til nye innovations-, udviklings- og demonstrationsprojekter. 12 digital mission digital mission 13

9 digitale løsninger øger effektiviteten i sundhedssystemet På sundhedsområdet giver øgede investeringer i digital teknologi mulighed for at skabe et bedre og langt mere effektivt sundhedssystem. Investeringer i digitale løsninger kan bidrage til at afhjælpe den akutte mangel på f.eks. læger og sygeplejersker. En sådan investeringsindsats vil også ruste den offentlige sektor til at kunne håndtere den forventede store afgang af offentlige ansatte, der snart går på pension. Positiv effekt for Danmarks vækst Allerede nu er næsten én ud af fem speciallægestillinger på de danske sygehuse ubesat, og om 10 år vil der mangle yderligere speciallæger. Der er derfor akut behov for at investere i digitale løsninger, som sammen med en omorganisering af arbejdsopgaverne mellem de forskellige sundhedsprofessionelle grupper gør det muligt at løfte flere opgaver. Udviklingen i antallet af kronikere udgør en særlig udfordring. På grund af livsstil og en stor stigning i antallet af ældre vil antallet af kronikere vokse kraftigt i de kommende år. I dag bruger lægerne allerede mange ressourcer på de løbende rutinetjek af kronisk syge patienter. Med den rigtige teknologi og telemedicinske løsninger kan de kronisk syge undgå Telemedicinske løsninger digital mission 15

10 Teknologi redder liv at skulle forbi lægen eller hospitalet og i stedet tjekke deres blodtryk, blodsukker eller EKG m.v. hjemmefra. Presset på sundhedssektoren kan også lettes, hvis vi udbygger mulighederne for at sende testresultater og røntgenbilleder elektronisk til eksperter rundt om i verden. Det er en teknologi, der redder liv. Det giver patienterne mulighed for at blive diagnosticeret hurtigere og sikrere, fordi testresultaterne kan sendes til de dygtigste internationale specialister. Investeringer i sådanne telemedicinske løsninger kan afhjælpe det voksende pres på sundhedssektoren og bør derfor være en central del af en vækstpakke. For alle sundhedsløsningerne er der behov for, at nye smarte sikkerhedsløsninger håndterer dilemmaet mellem privacy og det forhold, at flere får adgang til vore data. > > Regeringen og regionerne skal i forbindelse med etablering af de nye sygehuse investere massivt i nye telemedicinske løsninger, der bl.a. gør det muligt for kronikere at blive behandlet i hjemmet frem for at belaste sygehusvæsenet. > > Der skal udvikles fælles standarder, der gør det muligt for de mange forskellige it-systemer i sundhedssektoren at kommunikere sammen. > > Ét af de kommende nye hospitaler skal udpeges som spydspids for implementering af ny teknologi og dermed udstillingsvindue for det ypperste af dansk sundhedsteknologi. DI ITEK MENER > > Den kommende handlingsplan på forebyggelsesområdet skal følges op med planer, der adresserer ældre- og kroniker-området, og hvor der indtænkes massive sundhedsteknologiske indhold. Endvidere bør der afsættes midler til implementering af planerne. 16 digital mission digital mission 17

11 digitale evner styrker befolkningens erhvervskompetencer DI ITEK har i mange år arbejdet på, at befolkningens digitale kompetencer øges, og at nye digitale værktøjer udnyttes som redskab og supplement i uddannelsen på alle niveauer. Størst opmærksomhed har der været om it i folkeskolen, hvor regeringen har haft større satsninger. Der er et stort uudnyttet potentiale for forbedring af undervisningen på gymnasier og videregående uddannelser. Itek værktøjer kan forbedre undervisningen Under den aktuelle økonomiske situation øges behovet for, at styrke befolkningens kompetencer på alle niveauer. Den nuværende internationale økonomiske situation betyder, at flere personer har forladt arbejdsmarkedet. Især de ufaglærte 3F ere har forladt arbejdsmarkedet og er ledighedstruede, men også blandt de personer, der har en lang videregående uddannelse, har flere måttet forlade arbejdsmarkedet. Der er god forhåbning om, at mange af de ledige vil kunne finde arbejde igen enten inden for samme erhverv eller i en helt anden branche. Jobskifte kræver dog ofte efteruddannelse, og netop derfor er der behov for at tilbyde de ledige nye itek-kompetencer, således at deres vej mod et nyt job bliver lettere. Styrk befolkningens itek-kompetencer digital mission 19

12 På folkeskoleområdet og i gymnasierne kan digitale værktøjer udnyttes som redskab og supplement i uddannelsen på alle niveauer. Kravet om undervisningsdifferientiering i folkeskolen med udgangspunkt i den enkelte elevs behov taler for at styrke indsatsen og anvendelsen af itek-værktøjer i undervisningen. På undervisningsområdet giver itek generelt mulighed for at skabe helt nye og bedre undervisningsformer, der i langt højere grad end traditionel undervisning henvender sig til unge mennesker. Serious games Øremærk midler til digital læring Norge har på dette område vist, hvordan nye itek-applikationer gør det muligt at forklare selv meget komplicerede naturvidenskabelige fænomener på en enkel og let forståelig måde. Tilsvarende rummer kombinationen mellem spil og undervisning (serious games) mulighed for at skabe nye og for eleverne interessante undervisningsapplikationer. Det er vigtigt, at disse nye digitale undervisningsmuligheder tilbydes eleverne i danske folkeskoler og i gymnasierne, men det er også vigtigt, at denne omstilling til digital læring er efterspørgselsdrevet. I øjeblikket er udfordringen, at der ikke er betydelige beløb øremærket i kommunerne til digitale læringsmidler, hvorfor de traditionelle undervisningsmidler ofte vælges i stedet. DI ITEK MENER > > Regeringen skal investere betydeligt i et kompetenceløft for alle i samfundet med det formål at omstille fra den ledige ufaglærte (3F er) til magisteren. > > Der skal øremærkes midler til, at kommuner og skoler kan investere i nye digitale undervisningsmaterialer. Herunder skal der afsættes midler til udvikling af digitale undervisningsmaterialer inden for serious games. 20 digital mission digital mission 21

13 behov for øget opbakning til virksomhedernes forskning En digital mission bør sikre, at brugervirksomhedernes motivation til at indtænke digitale løsninger i deres produkter og forretningsudvikling styrkes. Navnlig i en krisetid er det nødvendigt at investere i løsninger, der kan håndtere kunderne bedre, skabe nye forretningsmuligheder samt blive mere effektive, hvilket vil bidrage til at genskabe såvel vækst som beskæftigelse. Indtænk digitale løsninger Et innovationsprogram for udvikling af mindre og mellemstore virksomheder Det har vist sig, at virksomhedernes motivation for at kaste sig ud i forskningsprojekter er for ringe. I de projekter, som DI ITEK selv har været involveret i, har det vist sig, at udviklingspotentialerne er ganske store, når man først kommer inden for døren og får problemer og muligheder frem i lyset. Udviklings-potentiale er stort Der er derfor behov for nye virkemidler, som gør det mere attraktivt for virksomhederne at deltage. I andre lande har man programmer, hvor et flertal af virksomheder kan gå sammen om fælles projekter, der kan opnå offentlig medfinansiering på op til ca. 70 pct. af udgifterne i egen virksomhed, sådan digital mission 23

14 Etabler et innovationsfremmeprgram Afkast af fondsmidler Manglende medfinansering som det er tilfældet i EU's rammeprogram for forskning og udvikling. For danske virksomheder er det derfor en ulempe, hvis vi ikke har ordninger, der kan matche dette. Der kan stilles krav om tilbagebetaling i tilfælde af succes, således som det også har været brugt af Vækstfonden. Endvidere må det være en klar forudsætning, at projektet omfatter noget helt nyt, samt at projektets resultater kommer et flertal af virksomheder til gode. DI ITEK foreslår derfor, at regeringen etablerer et innovationsfremmeprogram, der kan medfinansiere udviklingsaktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder efter de ovenfor anførte retningslinier. Øgede udbetalinger fra Højteknologifonden Højteknologifonden (HTF) har vist, at der er et stort potentiale for forskning & udvikling i virksomhederne, som med de hidtige ordninger ikke har været forløst. Derfor har DI ITEK varmt støttet HTF s tilblivelse og videreudvikling. Ved HTF s etablering er det i loven forudsat, at tilsagn og udbetalinger skulle finansieres ved afkastet af de fondsmidler, der i årene er bygget op. P.t. andrager dette afkast 520 mio. kr. Imidertid er det på Finansloven besluttet, at tilsagnsrammen er begrænset til 280 mio. kr. Det betyder, at lovende projekter for 240 mio. kr. om året afskæres fra medfinansering, ligesom HTF har sværere ved at udvikle nye produkter til at skabe højteknologisk vækst. For mange højteknologiske iværksættere betyder dette manglende medfinansiering og derfor, at idéerne enten ikke udvikles eller flyttes til udlandet. Et særligt digitalt forskningsprogram Dansk erhvervslivs forskning i forhold til BNP falder. For itekerhvervets virksomheder er dette fald særligt stort, fordi en række store lokomotiver på forskningssiden, har skåret deres aktiviteter ned, ligesom en række multinationale selskaber har trukket deres aktiviteter ud af landet. Ikke desto mindre har Danmark mange kompetencer og potentialer inden for hele værdikæden fra indhold til it, tele og elektronik. Der er i disse år behov for, at det offentlige påtager sig en større andel af forsknings- og udviklingsindsatsen på dette område, dels for at videreudvikle de vidensmiljøer, som vi har, dels for at kunne trække andre internationale virksomheder til landet I lyset af, at den regionale itek-satsning fra 2010 falder væk, anbefaler DI ITEK, at der til afløsning heraf etableres et nationalt program for styrket digital forskning og udvikling. Programmet opbygges som et virtuelt center, hvor miljøer fra hele landet kan søge om tidsbegrænsede programmer, der kan udvikle applikationer på mange af de i dette oplæg anførte områder. Programmet kan også finansieres via UMTS-midlerne, som kommer til udbetaling igen fra > > Regeringen skal afsætte midler til et nyt innovationsfremmeprogram, rettet mod forretningsudvikling i mindre og mellemstore virksomheder og med samme medfinansiering, som vi kender fra EU s programmer. > > Loftet for Højteknologifondens tilsagn skal hæves til 520 mio. kr., således at langt flere projekter kan sættes i søen. Forskning falder i forhold til BNP Videreudvikle vidensmiljør DI ITEK MENER DI ITEK mener derfor, at HTF s tilsagnsloft skal øges til 520 mio. kr. om året. > > Der skal afsættes midler til et digitalt forsknings- og udviklingsprogram som afløsning for den hidtidige regionale itek-satsning. 24 digital mission digital mission 25

15 intelligent transport er bright transport Alternative transportformer til traditionelle benzindrevne biler vil være et område, som for alvor vil slå globalt igennem de næste 5 10 år. Samtidig vil mængden af biler på danske landeveje vokse markant hurtigere, end det er muligt at udvide vejnettet. Således vil man ikke kunne nå at asfaltere sig ud af trafikkøerne hvorfor andre alternative transportformer og brugen af ITS (intelligente trafiksystemer) bør opprioriteres for at konvertere trafikkø til arbejdstid og samtidig mindske CO 2 udslippet. Alene i København sidder danskerne flere tusinde timer i kø, svarende til næsten seks milliarder kroner om året i tabt arbejdsfortjeneste. Nye alternative transportformer Der bør derfor fra regeringens side sættes et arbejde i gang i komiteen m.h.p. en vurdering af intelligent trafik i bred forstand. Med bred forstand mener DI ITEK, at man både vurderer fordelene med alternative transportformer (privat vs. kollektiv trafik) samt alternative energiformer f.eks. grøn transport samt alternativ ruteplanlægning. Arbejdet med at sammentænke standarder og informationer på tværs af flere operatører (høj grad af fokus på interoperabilitet), når f.eks. ITS skal have sin fulde virkning, bør i den sammenhæng styrkes. Sammentræk standarder og informationer digital mission 27

16 Sort boks med E-call løsninger I kraft af, at GPS udbredes kraftigt også i biler, og at der fra 2015 vil være sorte bokse i biler i form af E-call-løsninger, vil det være muligt at up-loade trafikdata fra bilister (med respekt for privacy). Dermed vil der på anonym vis være kendskab til bilisternes typiske gøremål (kørselsmønster) hvis man ønsker det. Forskning vil herefter kunne modellere opsamlede data således at både private bilister, kommuner og regioner samt større virksomheder i hele Danmark kan foretage en sammenligning af den teoretisk hurtigste/korteste/ mest økonomiske grønne rute. > > Regeringen skal forbedre mulighederne for hjemmearbejde og investere i intelligente trafikløsninger med det formål at nedbringe CO 2 -udslippet. DI ITEK MENER > > Regeringen skal igangsætte et arbejde med at vurdere virkningerne af brug af intelligent trafik i bred forstand, Herfra kan man så udvælge de ruter med det største tids- eller sparepotentiale og samtidig beregne muligheden for at herunder brug af elbiler. skifte fra benzin til alternativ transportform eller skifte fra > > Regeringen skal styrke OPP-samarbejdet på forsknings- og udviklings- privat til kollektiv trafik og dermed give et meget kvalificeret bud på en samlet CO 2 besparelse i Danmark. området med det formål at udvikle et Man kunne således ende op med et såkaldt Bright Danmarkskort hvor man sort på hvidt lige fra den enkelte Bright Danmarkskort. bilist til en hel bilflåde kan beregne CO 2 besparelsen ved at omlægge trafikken i Danmark både fra privat til kollektiv men også fra benzin og til alternativt brændstof. Dette arbejde vil naturligvis kræve et tæt parløb imellem private og offentlige organisationer med stort fokus på offentlig/privat partnerskab (OPP) samt fokus på, hvilke applikationer, standarder, frekvenser osv. der er behov for. 28 digital mission digital mission! 29

17 HØJHASTIGHEDSforbindelser er DEN DIGITALE RYGRAD Bredbåndsudviklingen spiller en helt afgørende rolle for udvikling af informations- og vidensamfundet. De mange eksempler på digitale løsninger inden for sundhed, trafik og energi kan ikke gennemføres, hvis vi ikke udvikler et højhastighedssamfund, der kan matche de mange innovative løsninger. Det gælder også fremtidens internet, der blandt andet vil blive domineret af levende 3D-grafik i realtid, hvilket stiller krav om avanceret softwareudvikling og højhastighedsforbindelser. Mere end 99 pct. af alle danske husstande har i dag adgang til internettet ligesom mere end 97 pct. af alle danske virksomheder har adgang til internettet. Denne førerposition er unik i EU og bør udnyttes til at sikre en fortsat dansk spydspidsposition inden for både infrastrukturudvikling samt applikationsudvikling. Det gælder også mobilt bredbånd, som med adgangen til nye frekvensressourcer vil ekspandere stærkt. I landene omkring os ser vi store offentlige satsninger på at udvikle højhastighedssamfundet. Skal Danmark beholde sin førerposition, bør rammebetingelserne for itek-erhvervet forbedres, således at vækst og investeringslyst genskabes. Det offentlige kan fremme denne udvikling gennem deregulering, billige frekvenser samt en proaktiv offentlig efterspørgsel, som er med til at udvikle markedet for højhastighedsydelser. digital mission 31

18 Vi skal undgå en gentagelse af situationen i 2001, hvor staten trak fire mia. kr. ud af itek-erhvervet. En åben auktion, hvor der kan bydes flere gange, vil rigtigt tilrettelagt kunne sikre, at der sker en fornuftig allokering af frekvensressourcerne, uden at der trækkes store beløb ud af erhvervet. I øvrigt mener vi, at det indkomne provenu bør afsættes til at udvikle nye applikationer til bredbånd. Vi ser frem til, at den højhastighedskomité, som videnskabsminister Helge Sander har nedsat, netop vil tage udgangspunkt i anvendelsessiden og bygge videre på de mange idéer til applikationer, der er nævnt i denne digitale mission. DI ITEK MENER > > På grundlag af højhastighedskomitéens arbejde bør Regeringen formulere en ny politisk vision for den digitale udvikling samt afsætte ressourcer til, at den kan implementeres. > > Det offentlige bør være lokomotiv for bredbåndsudviklingen ved at efterspørge avancerede løsninger på områder som sundhed, uddannelse, trafik og energi. > > Prisen for fremtidige radiofrekvenser bør være lav, ligesom provenuet bør tilbageføres til itek-erhvervet. 32 digital mission!

19 DI ITEKs formål med en Digital mission er at give indspil til politikerne om, hvordan det er muligt at realisere digitaliseringspotentialet for at skabe vækst i samfundet. Mulighederne er mange, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor langt vi kan nå mod målet et bedre og rigere digitalt Danmark. > DI ITEK 1787 KØBENHAVN V TLF. : ITEK.DI.DK DI ITEK DI ITEK organiserer firmaer, der beskæftiger sig med virksomhed inden for it, tele, elektronik og kommunikation (itek). For vore medlemmer varetager vi itek-erhvervets interesser over for regering, Folketing og offentlige myndigheder. DI ITEKs målsætning er at arbejde for vilkår, der giver størst mulig vækst og udvikling for erhvervet. Dette sker ved at skabe synlighed af branchens betydning, ved politisk interessevaretagelse, ved at fremme synergier på tværs af medlemskredsen og ved at bidrage til eksponering af det danske itek-erhverv alt sammen i tæt samspil med vore medlemmer.

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet:

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet: ITEK er branchefællesskabet i Dansk Industri (DI) for virksomheder, der arbejder med it, tele, elektronik og kommunikation. Som medlem af ITEK får du adgang til politisk indflydelse, medlemsservices og

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere