digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark"

Transkript

1 digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark

2 forord Fokus på et bedre og rigere Danmark Danmark står over for store udfordringer med økonomisk afmatning, færre personer i den arbejdsdygtige alder, øget klimapåvirkning og et stigende pres på sundhedssektoren med flere ældre. It, tele, elektronik og kommunikation (itek) er en vigtig del af svaret på, hvordan Danmark kan håndtere disse udfordringer. Anvendt rigtigt kan digitale løsninger bidrage til store produktivitetsstigninger i virksomhederne, og samtidig er itekløsninger et vigtigt redskab til at løse ressourcepresset i sundhedssektoren og i andre dele af den offentlige sektor. Nye innovative værktøjer kan bidrage til, at patienter sikkert og forsvarligt kan blive overvåget i eget hjem frem for at blive indlagt på et hospital. Ligeledes kan investeringer i hjemmearbejdspladser bidrage til at reducere transporten og CO2- udslippet og dermed sikre et mere grønt Danmark. Mulighederne er uendelige, og kun viljen til at investere i nye og intelligente itek-løsninger afgør, hvorvidt vi om 10 år kan sige, at vi anvendte den økonomiske afmatning som platform for at skabe et bedre og rigere Danmark. DI formulerede i 2008 en vision om Det Intelligente Danmark. Vi følger nu op med en Digital mission, der peger på nogle af de itek-anvendelser, som Danmark bør sætte fokus på i de kommende år. Pjecen er dermed også et indspil til Videnskabsministerens Højhastighedskomité. Maj 2009 Hans Skov Christensen Adm. direktør DI Tom Togsverd Branchedirektør DI ITEK digital mission 1

3 Indhold 4 Skab vækst via digitale løsninger 7 Itek bidrager til et grønt danmark 11 Et videnssamfund i verdensklasse kræver itek-forskning i top 15 Digitale løsninger øger effektiviteten i sundhedssystemet 19 Digitale evner styrker befolkningens erhvervskompetencer 23 Behov for øget opbakning til virksomhedernes forskning 27 Intelligent transport er bright transport 31 Højhastighedsforbindelser er den digitale rygrad 2 Udgivet af DI Redaktion: Tom Togsverd, John Sarborg Pedersen og Ulla Scherfig Gilberg Tryk: Kailow Graphic ISBN digital mission digital mission 3

4 Skab vækst via digitale løsninger Skab nye forretningsmuligheder Realiser potentialet DI ITEK har formuleret en digital mission, som kan bidrage til løsning af samfundets vigtige udfordringer samt anvendes som indspil til Videnskabsministeriets højhastighedskomité. Også under den nuværende finanskrise er der behov for nytænkning og forandring, der kan bidrage til vækst og jobskabelse i Danmark. Med øgede digitale investeringer vil virksomhederne være i stand til at håndtere kunderne bedre, skabe nye forretningsmuligheder samt blive mere effektive. EU vurderer, at 50 pct. af produktivitetsvæksten i samfundet skyldes investeringer i itek-teknologi (it, tele, elektronik og kommunikation). Det gælder tilsvarende for mange medarbejdergrupper, at en styrkelse af deres itek-kompetencer vil øge jobmulighederne og mobiliteten på arbejdsmarkedet. Endelig skal digitalisering af den offentlige sektor op i gear og på den måde være med til at effektivisere denne samt danne grundlag for højere kvalitet og bedre borgerservice. Formålet med en digital mission er som offensivt svar på den nuværende finanskrise at realisere de digitale værktøjers potentiale for at skabe vækst og forandring i hele samfundet. DI ITEK præsenterer hermed en digital mission, som skal bidrage til jobskabelse, fremme videnssamfundet samt give indspil til, hvorledes et mere grønt Danmark kan skabes. DI ITEK anbefaler, at hovedelementerne i en digital mission er: Øget satsning på grøn it Styrket it-infrastruktur på forsknings- og uddannelsesområdet En bedre og mere effektiv sundhedssektor Digitalt kompetenceløft til alle Fremme af højteknologisk vækst i virksomhederne Intelligent trafik Udvikling af bredbånd 4 digital mission digital mission 5

5 ITEK bidrager til et grønt danmark Klimatopmødet i København i år giver Danmark en unik mulighed for at demonstrere erhvervspotentialet i danske energiløsninger. Omverdenen får mulighed for at se, hvordan det kan blive muligt at gennemføre nye koncepter for styring af energiforbrug, produktion og ikke mindst samspillet mellem forbrug og energiproduktion. Klimatopmødet giver Danmark en unik mulighed Der er på det konkrete plan mange uudnyttede muligheder og nye vækstinitiativer på itek-området, som Danmark kan gå i første række med, når det gælder om at nedbringe CO 2 - udslippet. Vi skal identificere og fremme forskning og innovation i miljørigtige digitale løsninger. Her skal vi først og fremmest sikre udviklingen af et intelligent elnet, hvor elværker spiller sammen med decentrale enheder som f.eks. vindmøller, brændselsceller og mikrokraftvarme i små hjem. Dermed gøres det muligt for borgere og virksomheder at planlægge og optimere deres energiforbrug. Investeringer i intelligente digitale elmålere er et led i denne strategi. Udvikle et intelligent elnet Kombineret med en CO 2 -venlig afgiftsstruktur, dvs. som procentdel af den reelle elomkostning og døgndifferentiering, skal det gøres muligt og attraktivt for borgerne og virksomhe- digital mission 7

6 derne at forskyde energiforbruget til tidspunkter, hvor såvel CO 2 -belastning og elpris er mindst. Grøn politik Med det formål at skabe en grøn politik er det også vigtigt at forbedre ordninger, der øger interessen for hjemmearbejdspladser og anvendelse af videokonferencer, så miljøbelastningen fra CO 2 -udslip ved transport i bil, fly og tog reduceres hensigtsmæssigt. DI ITEK MENER > > Regeringen skal investere i det intelligente elnet, der gør det muligt for private husstande og virksomheder at planlægge, forskyde og reducere energiforbruget. > > Elafgiften skal ændres fra et fast kr./ øre beløb til et beløb, der er afhængigt af de variable produktionsomkostninger. Hermed skabes en incitamentsstruktur, der motiverer til at anvende el, når CO 2 -belastningen er mindst. > > Elselskaberne får lov til at indregne udgiften til intelligente elmålere i elprisen. 8 digital mission digital mission 9

7 et videnssamfund i verdensklasse kræver itekforskning i top Den digitale infrastruktur er forudsætningen for, at Danmark som vidensamfund kommer i verdensklasse. Investeringer i udvalgte dele af it-infrastrukturen vil have betydelige positive effekter for Danmarks vækst og produktivitetsudvikling samt fremtidig jobskabelse. Amerikanske analyser viser, at investeringer på 10 mia. USD i USAs bredbåndsudvikling kan skabe knap job. Tilsvarende har vi muligheden i Danmark for at skabe vækst gennem investeringer i it-infrastrukturen. Det er forudsætningen for, at Danmark kan udvikle intelligente løsninger, der kan forbedre vores sundhedssystem, formindske trængslen i trafikken ved anvendelse af forbedrede informationssystemer med mere. It-infrastrukturen spiller også en særlig rolle for at styrke dansk forskning. Der er således behov for at videreudvikle det fælles forskningsnet under Videnskabsministeriet, således at forskerne kan etablere en cloud computing infrastruktur, som er det begreb, der dækker over levering af software, service og tjenesteydelser via internettet. En sådan infrastruktur kan styrke anvendelsen af forskningsnettet. Positiv effekt for Danmarks vækst Investeringer i it-infrastruktur Fælles forskningsnet Ligeledes er der behov for, at danske universiteter får mulighed for at gennemføre forskning i verdensklasse inden for digital mission 11

8 bl.a. bio-området ved, at der i forbindelse med forskningsnettet investeres i en supercomputer, som universiteterne får adgang til. Op i gear med innovationsudvikling Erhvervsrettet ITek-forskning Softwareudvikling og -anvendelse spiller en afgørende rolle for danske virksomheders fremtidige konkurrenceevne. Software indlejret i produkter eller som led i processtyring gør det muligt for virksomhederne at optimere deres værdikæder samt at fremstille og sælge helt nye produkter og services. Den nuværende finanskrise aktualiserer behovet for at styrke denne udvikling, så danske virksomheder kan komme op i gear på innovations- og udviklingsområdet med det afgørende formål at skabe vækst hos danske virksomheder. Udviklingen bør styrkes gennem etablering af et virtuelt Center for Softwareudvikling med fokus på erhvervsrelevant softwareudvikling. Centret placeres på et universitet, men med egen bestyrelse og direktion. DI ITEK MENER > > Investeringerne i det fælles forskningsnet skal øges kraftigt, således at der afsættes midler til forskning og udvikling i cloud computing og indhold. Ligeledes bør der investeres i forskningens infrastruktur med øget kapacitet via en supercomputer. > > Der bør etableres et virtuelt center for softwareudvikling, innovation og vækst med egen bestyrelse og egne midler, hvor midlerne fordeles til nye innovations-, udviklings- og demonstrationsprojekter. 12 digital mission digital mission 13

9 digitale løsninger øger effektiviteten i sundhedssystemet På sundhedsområdet giver øgede investeringer i digital teknologi mulighed for at skabe et bedre og langt mere effektivt sundhedssystem. Investeringer i digitale løsninger kan bidrage til at afhjælpe den akutte mangel på f.eks. læger og sygeplejersker. En sådan investeringsindsats vil også ruste den offentlige sektor til at kunne håndtere den forventede store afgang af offentlige ansatte, der snart går på pension. Positiv effekt for Danmarks vækst Allerede nu er næsten én ud af fem speciallægestillinger på de danske sygehuse ubesat, og om 10 år vil der mangle yderligere speciallæger. Der er derfor akut behov for at investere i digitale løsninger, som sammen med en omorganisering af arbejdsopgaverne mellem de forskellige sundhedsprofessionelle grupper gør det muligt at løfte flere opgaver. Udviklingen i antallet af kronikere udgør en særlig udfordring. På grund af livsstil og en stor stigning i antallet af ældre vil antallet af kronikere vokse kraftigt i de kommende år. I dag bruger lægerne allerede mange ressourcer på de løbende rutinetjek af kronisk syge patienter. Med den rigtige teknologi og telemedicinske løsninger kan de kronisk syge undgå Telemedicinske løsninger digital mission 15

10 Teknologi redder liv at skulle forbi lægen eller hospitalet og i stedet tjekke deres blodtryk, blodsukker eller EKG m.v. hjemmefra. Presset på sundhedssektoren kan også lettes, hvis vi udbygger mulighederne for at sende testresultater og røntgenbilleder elektronisk til eksperter rundt om i verden. Det er en teknologi, der redder liv. Det giver patienterne mulighed for at blive diagnosticeret hurtigere og sikrere, fordi testresultaterne kan sendes til de dygtigste internationale specialister. Investeringer i sådanne telemedicinske løsninger kan afhjælpe det voksende pres på sundhedssektoren og bør derfor være en central del af en vækstpakke. For alle sundhedsløsningerne er der behov for, at nye smarte sikkerhedsløsninger håndterer dilemmaet mellem privacy og det forhold, at flere får adgang til vore data. > > Regeringen og regionerne skal i forbindelse med etablering af de nye sygehuse investere massivt i nye telemedicinske løsninger, der bl.a. gør det muligt for kronikere at blive behandlet i hjemmet frem for at belaste sygehusvæsenet. > > Der skal udvikles fælles standarder, der gør det muligt for de mange forskellige it-systemer i sundhedssektoren at kommunikere sammen. > > Ét af de kommende nye hospitaler skal udpeges som spydspids for implementering af ny teknologi og dermed udstillingsvindue for det ypperste af dansk sundhedsteknologi. DI ITEK MENER > > Den kommende handlingsplan på forebyggelsesområdet skal følges op med planer, der adresserer ældre- og kroniker-området, og hvor der indtænkes massive sundhedsteknologiske indhold. Endvidere bør der afsættes midler til implementering af planerne. 16 digital mission digital mission 17

11 digitale evner styrker befolkningens erhvervskompetencer DI ITEK har i mange år arbejdet på, at befolkningens digitale kompetencer øges, og at nye digitale værktøjer udnyttes som redskab og supplement i uddannelsen på alle niveauer. Størst opmærksomhed har der været om it i folkeskolen, hvor regeringen har haft større satsninger. Der er et stort uudnyttet potentiale for forbedring af undervisningen på gymnasier og videregående uddannelser. Itek værktøjer kan forbedre undervisningen Under den aktuelle økonomiske situation øges behovet for, at styrke befolkningens kompetencer på alle niveauer. Den nuværende internationale økonomiske situation betyder, at flere personer har forladt arbejdsmarkedet. Især de ufaglærte 3F ere har forladt arbejdsmarkedet og er ledighedstruede, men også blandt de personer, der har en lang videregående uddannelse, har flere måttet forlade arbejdsmarkedet. Der er god forhåbning om, at mange af de ledige vil kunne finde arbejde igen enten inden for samme erhverv eller i en helt anden branche. Jobskifte kræver dog ofte efteruddannelse, og netop derfor er der behov for at tilbyde de ledige nye itek-kompetencer, således at deres vej mod et nyt job bliver lettere. Styrk befolkningens itek-kompetencer digital mission 19

12 På folkeskoleområdet og i gymnasierne kan digitale værktøjer udnyttes som redskab og supplement i uddannelsen på alle niveauer. Kravet om undervisningsdifferientiering i folkeskolen med udgangspunkt i den enkelte elevs behov taler for at styrke indsatsen og anvendelsen af itek-værktøjer i undervisningen. På undervisningsområdet giver itek generelt mulighed for at skabe helt nye og bedre undervisningsformer, der i langt højere grad end traditionel undervisning henvender sig til unge mennesker. Serious games Øremærk midler til digital læring Norge har på dette område vist, hvordan nye itek-applikationer gør det muligt at forklare selv meget komplicerede naturvidenskabelige fænomener på en enkel og let forståelig måde. Tilsvarende rummer kombinationen mellem spil og undervisning (serious games) mulighed for at skabe nye og for eleverne interessante undervisningsapplikationer. Det er vigtigt, at disse nye digitale undervisningsmuligheder tilbydes eleverne i danske folkeskoler og i gymnasierne, men det er også vigtigt, at denne omstilling til digital læring er efterspørgselsdrevet. I øjeblikket er udfordringen, at der ikke er betydelige beløb øremærket i kommunerne til digitale læringsmidler, hvorfor de traditionelle undervisningsmidler ofte vælges i stedet. DI ITEK MENER > > Regeringen skal investere betydeligt i et kompetenceløft for alle i samfundet med det formål at omstille fra den ledige ufaglærte (3F er) til magisteren. > > Der skal øremærkes midler til, at kommuner og skoler kan investere i nye digitale undervisningsmaterialer. Herunder skal der afsættes midler til udvikling af digitale undervisningsmaterialer inden for serious games. 20 digital mission digital mission 21

13 behov for øget opbakning til virksomhedernes forskning En digital mission bør sikre, at brugervirksomhedernes motivation til at indtænke digitale løsninger i deres produkter og forretningsudvikling styrkes. Navnlig i en krisetid er det nødvendigt at investere i løsninger, der kan håndtere kunderne bedre, skabe nye forretningsmuligheder samt blive mere effektive, hvilket vil bidrage til at genskabe såvel vækst som beskæftigelse. Indtænk digitale løsninger Et innovationsprogram for udvikling af mindre og mellemstore virksomheder Det har vist sig, at virksomhedernes motivation for at kaste sig ud i forskningsprojekter er for ringe. I de projekter, som DI ITEK selv har været involveret i, har det vist sig, at udviklingspotentialerne er ganske store, når man først kommer inden for døren og får problemer og muligheder frem i lyset. Udviklings-potentiale er stort Der er derfor behov for nye virkemidler, som gør det mere attraktivt for virksomhederne at deltage. I andre lande har man programmer, hvor et flertal af virksomheder kan gå sammen om fælles projekter, der kan opnå offentlig medfinansiering på op til ca. 70 pct. af udgifterne i egen virksomhed, sådan digital mission 23

14 Etabler et innovationsfremmeprgram Afkast af fondsmidler Manglende medfinansering som det er tilfældet i EU's rammeprogram for forskning og udvikling. For danske virksomheder er det derfor en ulempe, hvis vi ikke har ordninger, der kan matche dette. Der kan stilles krav om tilbagebetaling i tilfælde af succes, således som det også har været brugt af Vækstfonden. Endvidere må det være en klar forudsætning, at projektet omfatter noget helt nyt, samt at projektets resultater kommer et flertal af virksomheder til gode. DI ITEK foreslår derfor, at regeringen etablerer et innovationsfremmeprogram, der kan medfinansiere udviklingsaktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder efter de ovenfor anførte retningslinier. Øgede udbetalinger fra Højteknologifonden Højteknologifonden (HTF) har vist, at der er et stort potentiale for forskning & udvikling i virksomhederne, som med de hidtige ordninger ikke har været forløst. Derfor har DI ITEK varmt støttet HTF s tilblivelse og videreudvikling. Ved HTF s etablering er det i loven forudsat, at tilsagn og udbetalinger skulle finansieres ved afkastet af de fondsmidler, der i årene er bygget op. P.t. andrager dette afkast 520 mio. kr. Imidertid er det på Finansloven besluttet, at tilsagnsrammen er begrænset til 280 mio. kr. Det betyder, at lovende projekter for 240 mio. kr. om året afskæres fra medfinansering, ligesom HTF har sværere ved at udvikle nye produkter til at skabe højteknologisk vækst. For mange højteknologiske iværksættere betyder dette manglende medfinansiering og derfor, at idéerne enten ikke udvikles eller flyttes til udlandet. Et særligt digitalt forskningsprogram Dansk erhvervslivs forskning i forhold til BNP falder. For itekerhvervets virksomheder er dette fald særligt stort, fordi en række store lokomotiver på forskningssiden, har skåret deres aktiviteter ned, ligesom en række multinationale selskaber har trukket deres aktiviteter ud af landet. Ikke desto mindre har Danmark mange kompetencer og potentialer inden for hele værdikæden fra indhold til it, tele og elektronik. Der er i disse år behov for, at det offentlige påtager sig en større andel af forsknings- og udviklingsindsatsen på dette område, dels for at videreudvikle de vidensmiljøer, som vi har, dels for at kunne trække andre internationale virksomheder til landet I lyset af, at den regionale itek-satsning fra 2010 falder væk, anbefaler DI ITEK, at der til afløsning heraf etableres et nationalt program for styrket digital forskning og udvikling. Programmet opbygges som et virtuelt center, hvor miljøer fra hele landet kan søge om tidsbegrænsede programmer, der kan udvikle applikationer på mange af de i dette oplæg anførte områder. Programmet kan også finansieres via UMTS-midlerne, som kommer til udbetaling igen fra > > Regeringen skal afsætte midler til et nyt innovationsfremmeprogram, rettet mod forretningsudvikling i mindre og mellemstore virksomheder og med samme medfinansiering, som vi kender fra EU s programmer. > > Loftet for Højteknologifondens tilsagn skal hæves til 520 mio. kr., således at langt flere projekter kan sættes i søen. Forskning falder i forhold til BNP Videreudvikle vidensmiljør DI ITEK MENER DI ITEK mener derfor, at HTF s tilsagnsloft skal øges til 520 mio. kr. om året. > > Der skal afsættes midler til et digitalt forsknings- og udviklingsprogram som afløsning for den hidtidige regionale itek-satsning. 24 digital mission digital mission 25

15 intelligent transport er bright transport Alternative transportformer til traditionelle benzindrevne biler vil være et område, som for alvor vil slå globalt igennem de næste 5 10 år. Samtidig vil mængden af biler på danske landeveje vokse markant hurtigere, end det er muligt at udvide vejnettet. Således vil man ikke kunne nå at asfaltere sig ud af trafikkøerne hvorfor andre alternative transportformer og brugen af ITS (intelligente trafiksystemer) bør opprioriteres for at konvertere trafikkø til arbejdstid og samtidig mindske CO 2 udslippet. Alene i København sidder danskerne flere tusinde timer i kø, svarende til næsten seks milliarder kroner om året i tabt arbejdsfortjeneste. Nye alternative transportformer Der bør derfor fra regeringens side sættes et arbejde i gang i komiteen m.h.p. en vurdering af intelligent trafik i bred forstand. Med bred forstand mener DI ITEK, at man både vurderer fordelene med alternative transportformer (privat vs. kollektiv trafik) samt alternative energiformer f.eks. grøn transport samt alternativ ruteplanlægning. Arbejdet med at sammentænke standarder og informationer på tværs af flere operatører (høj grad af fokus på interoperabilitet), når f.eks. ITS skal have sin fulde virkning, bør i den sammenhæng styrkes. Sammentræk standarder og informationer digital mission 27

16 Sort boks med E-call løsninger I kraft af, at GPS udbredes kraftigt også i biler, og at der fra 2015 vil være sorte bokse i biler i form af E-call-løsninger, vil det være muligt at up-loade trafikdata fra bilister (med respekt for privacy). Dermed vil der på anonym vis være kendskab til bilisternes typiske gøremål (kørselsmønster) hvis man ønsker det. Forskning vil herefter kunne modellere opsamlede data således at både private bilister, kommuner og regioner samt større virksomheder i hele Danmark kan foretage en sammenligning af den teoretisk hurtigste/korteste/ mest økonomiske grønne rute. > > Regeringen skal forbedre mulighederne for hjemmearbejde og investere i intelligente trafikløsninger med det formål at nedbringe CO 2 -udslippet. DI ITEK MENER > > Regeringen skal igangsætte et arbejde med at vurdere virkningerne af brug af intelligent trafik i bred forstand, Herfra kan man så udvælge de ruter med det største tids- eller sparepotentiale og samtidig beregne muligheden for at herunder brug af elbiler. skifte fra benzin til alternativ transportform eller skifte fra > > Regeringen skal styrke OPP-samarbejdet på forsknings- og udviklings- privat til kollektiv trafik og dermed give et meget kvalificeret bud på en samlet CO 2 besparelse i Danmark. området med det formål at udvikle et Man kunne således ende op med et såkaldt Bright Danmarkskort hvor man sort på hvidt lige fra den enkelte Bright Danmarkskort. bilist til en hel bilflåde kan beregne CO 2 besparelsen ved at omlægge trafikken i Danmark både fra privat til kollektiv men også fra benzin og til alternativt brændstof. Dette arbejde vil naturligvis kræve et tæt parløb imellem private og offentlige organisationer med stort fokus på offentlig/privat partnerskab (OPP) samt fokus på, hvilke applikationer, standarder, frekvenser osv. der er behov for. 28 digital mission digital mission! 29

17 HØJHASTIGHEDSforbindelser er DEN DIGITALE RYGRAD Bredbåndsudviklingen spiller en helt afgørende rolle for udvikling af informations- og vidensamfundet. De mange eksempler på digitale løsninger inden for sundhed, trafik og energi kan ikke gennemføres, hvis vi ikke udvikler et højhastighedssamfund, der kan matche de mange innovative løsninger. Det gælder også fremtidens internet, der blandt andet vil blive domineret af levende 3D-grafik i realtid, hvilket stiller krav om avanceret softwareudvikling og højhastighedsforbindelser. Mere end 99 pct. af alle danske husstande har i dag adgang til internettet ligesom mere end 97 pct. af alle danske virksomheder har adgang til internettet. Denne førerposition er unik i EU og bør udnyttes til at sikre en fortsat dansk spydspidsposition inden for både infrastrukturudvikling samt applikationsudvikling. Det gælder også mobilt bredbånd, som med adgangen til nye frekvensressourcer vil ekspandere stærkt. I landene omkring os ser vi store offentlige satsninger på at udvikle højhastighedssamfundet. Skal Danmark beholde sin førerposition, bør rammebetingelserne for itek-erhvervet forbedres, således at vækst og investeringslyst genskabes. Det offentlige kan fremme denne udvikling gennem deregulering, billige frekvenser samt en proaktiv offentlig efterspørgsel, som er med til at udvikle markedet for højhastighedsydelser. digital mission 31

18 Vi skal undgå en gentagelse af situationen i 2001, hvor staten trak fire mia. kr. ud af itek-erhvervet. En åben auktion, hvor der kan bydes flere gange, vil rigtigt tilrettelagt kunne sikre, at der sker en fornuftig allokering af frekvensressourcerne, uden at der trækkes store beløb ud af erhvervet. I øvrigt mener vi, at det indkomne provenu bør afsættes til at udvikle nye applikationer til bredbånd. Vi ser frem til, at den højhastighedskomité, som videnskabsminister Helge Sander har nedsat, netop vil tage udgangspunkt i anvendelsessiden og bygge videre på de mange idéer til applikationer, der er nævnt i denne digitale mission. DI ITEK MENER > > På grundlag af højhastighedskomitéens arbejde bør Regeringen formulere en ny politisk vision for den digitale udvikling samt afsætte ressourcer til, at den kan implementeres. > > Det offentlige bør være lokomotiv for bredbåndsudviklingen ved at efterspørge avancerede løsninger på områder som sundhed, uddannelse, trafik og energi. > > Prisen for fremtidige radiofrekvenser bør være lav, ligesom provenuet bør tilbageføres til itek-erhvervet. 32 digital mission!

19 DI ITEKs formål med en Digital mission er at give indspil til politikerne om, hvordan det er muligt at realisere digitaliseringspotentialet for at skabe vækst i samfundet. Mulighederne er mange, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor langt vi kan nå mod målet et bedre og rigere digitalt Danmark. > DI ITEK 1787 KØBENHAVN V TLF. : ITEK.DI.DK DI ITEK DI ITEK organiserer firmaer, der beskæftiger sig med virksomhed inden for it, tele, elektronik og kommunikation (itek). For vore medlemmer varetager vi itek-erhvervets interesser over for regering, Folketing og offentlige myndigheder. DI ITEKs målsætning er at arbejde for vilkår, der giver størst mulig vækst og udvikling for erhvervet. Dette sker ved at skabe synlighed af branchens betydning, ved politisk interessevaretagelse, ved at fremme synergier på tværs af medlemskredsen og ved at bidrage til eksponering af det danske itek-erhverv alt sammen i tæt samspil med vore medlemmer.

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

DIgITalE 1999 2009 DI ITEK 1787 København V Tel. 3377 3377 Fax 3377 3920 itek@di.dk itek.dk

DIgITalE 1999 2009 DI ITEK 1787 København V Tel. 3377 3377 Fax 3377 3920 itek@di.dk itek.dk Digitale visioner 1999 2009 årsberetning 2009 2operate ApS 2proceed.com ApS 3DConnection ApS 3Dsupply ApS ACCIPP ApS acon ApS Act IT A/S Adapt A/S Adfrequence ApS Aleksika ApS American Power Conversion

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Vækst. pakke for et. grønt. videnssamfund

Vækst. pakke for et. grønt. videnssamfund Vækst pakke for et grønt videnssamfund Radikale Venstres folketingsgruppe, februar 2009 19.2.2009/PØ En vækstpakke for et grønt videnssamfund - en ny retning for Danmark Danmark har brug for en vækstpakke.

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

På især to punkter vedrørende komiteens anbefalinger om bredbåndsinfrastruktur er der dog en grundlæggende uenighed mellem høringssvarene.

På især to punkter vedrørende komiteens anbefalinger om bredbåndsinfrastruktur er der dog en grundlæggende uenighed mellem høringssvarene. Notat Høringsnotat til højhastighedskomiteens rapport 1. Resumé 6. april 2010 Højhastighedskomiteens rapport blev sendt i høring umiddelbart efter offentliggørelsen den torsdag den 14. januar 2010 og med

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere