digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark"

Transkript

1 digital mission anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark

2 forord Fokus på et bedre og rigere Danmark Danmark står over for store udfordringer med økonomisk afmatning, færre personer i den arbejdsdygtige alder, øget klimapåvirkning og et stigende pres på sundhedssektoren med flere ældre. It, tele, elektronik og kommunikation (itek) er en vigtig del af svaret på, hvordan Danmark kan håndtere disse udfordringer. Anvendt rigtigt kan digitale løsninger bidrage til store produktivitetsstigninger i virksomhederne, og samtidig er itekløsninger et vigtigt redskab til at løse ressourcepresset i sundhedssektoren og i andre dele af den offentlige sektor. Nye innovative værktøjer kan bidrage til, at patienter sikkert og forsvarligt kan blive overvåget i eget hjem frem for at blive indlagt på et hospital. Ligeledes kan investeringer i hjemmearbejdspladser bidrage til at reducere transporten og CO2- udslippet og dermed sikre et mere grønt Danmark. Mulighederne er uendelige, og kun viljen til at investere i nye og intelligente itek-løsninger afgør, hvorvidt vi om 10 år kan sige, at vi anvendte den økonomiske afmatning som platform for at skabe et bedre og rigere Danmark. DI formulerede i 2008 en vision om Det Intelligente Danmark. Vi følger nu op med en Digital mission, der peger på nogle af de itek-anvendelser, som Danmark bør sætte fokus på i de kommende år. Pjecen er dermed også et indspil til Videnskabsministerens Højhastighedskomité. Maj 2009 Hans Skov Christensen Adm. direktør DI Tom Togsverd Branchedirektør DI ITEK digital mission 1

3 Indhold 4 Skab vækst via digitale løsninger 7 Itek bidrager til et grønt danmark 11 Et videnssamfund i verdensklasse kræver itek-forskning i top 15 Digitale løsninger øger effektiviteten i sundhedssystemet 19 Digitale evner styrker befolkningens erhvervskompetencer 23 Behov for øget opbakning til virksomhedernes forskning 27 Intelligent transport er bright transport 31 Højhastighedsforbindelser er den digitale rygrad 2 Udgivet af DI Redaktion: Tom Togsverd, John Sarborg Pedersen og Ulla Scherfig Gilberg Tryk: Kailow Graphic ISBN digital mission digital mission 3

4 Skab vækst via digitale løsninger Skab nye forretningsmuligheder Realiser potentialet DI ITEK har formuleret en digital mission, som kan bidrage til løsning af samfundets vigtige udfordringer samt anvendes som indspil til Videnskabsministeriets højhastighedskomité. Også under den nuværende finanskrise er der behov for nytænkning og forandring, der kan bidrage til vækst og jobskabelse i Danmark. Med øgede digitale investeringer vil virksomhederne være i stand til at håndtere kunderne bedre, skabe nye forretningsmuligheder samt blive mere effektive. EU vurderer, at 50 pct. af produktivitetsvæksten i samfundet skyldes investeringer i itek-teknologi (it, tele, elektronik og kommunikation). Det gælder tilsvarende for mange medarbejdergrupper, at en styrkelse af deres itek-kompetencer vil øge jobmulighederne og mobiliteten på arbejdsmarkedet. Endelig skal digitalisering af den offentlige sektor op i gear og på den måde være med til at effektivisere denne samt danne grundlag for højere kvalitet og bedre borgerservice. Formålet med en digital mission er som offensivt svar på den nuværende finanskrise at realisere de digitale værktøjers potentiale for at skabe vækst og forandring i hele samfundet. DI ITEK præsenterer hermed en digital mission, som skal bidrage til jobskabelse, fremme videnssamfundet samt give indspil til, hvorledes et mere grønt Danmark kan skabes. DI ITEK anbefaler, at hovedelementerne i en digital mission er: Øget satsning på grøn it Styrket it-infrastruktur på forsknings- og uddannelsesområdet En bedre og mere effektiv sundhedssektor Digitalt kompetenceløft til alle Fremme af højteknologisk vækst i virksomhederne Intelligent trafik Udvikling af bredbånd 4 digital mission digital mission 5

5 ITEK bidrager til et grønt danmark Klimatopmødet i København i år giver Danmark en unik mulighed for at demonstrere erhvervspotentialet i danske energiløsninger. Omverdenen får mulighed for at se, hvordan det kan blive muligt at gennemføre nye koncepter for styring af energiforbrug, produktion og ikke mindst samspillet mellem forbrug og energiproduktion. Klimatopmødet giver Danmark en unik mulighed Der er på det konkrete plan mange uudnyttede muligheder og nye vækstinitiativer på itek-området, som Danmark kan gå i første række med, når det gælder om at nedbringe CO 2 - udslippet. Vi skal identificere og fremme forskning og innovation i miljørigtige digitale løsninger. Her skal vi først og fremmest sikre udviklingen af et intelligent elnet, hvor elværker spiller sammen med decentrale enheder som f.eks. vindmøller, brændselsceller og mikrokraftvarme i små hjem. Dermed gøres det muligt for borgere og virksomheder at planlægge og optimere deres energiforbrug. Investeringer i intelligente digitale elmålere er et led i denne strategi. Udvikle et intelligent elnet Kombineret med en CO 2 -venlig afgiftsstruktur, dvs. som procentdel af den reelle elomkostning og døgndifferentiering, skal det gøres muligt og attraktivt for borgerne og virksomhe- digital mission 7

6 derne at forskyde energiforbruget til tidspunkter, hvor såvel CO 2 -belastning og elpris er mindst. Grøn politik Med det formål at skabe en grøn politik er det også vigtigt at forbedre ordninger, der øger interessen for hjemmearbejdspladser og anvendelse af videokonferencer, så miljøbelastningen fra CO 2 -udslip ved transport i bil, fly og tog reduceres hensigtsmæssigt. DI ITEK MENER > > Regeringen skal investere i det intelligente elnet, der gør det muligt for private husstande og virksomheder at planlægge, forskyde og reducere energiforbruget. > > Elafgiften skal ændres fra et fast kr./ øre beløb til et beløb, der er afhængigt af de variable produktionsomkostninger. Hermed skabes en incitamentsstruktur, der motiverer til at anvende el, når CO 2 -belastningen er mindst. > > Elselskaberne får lov til at indregne udgiften til intelligente elmålere i elprisen. 8 digital mission digital mission 9

7 et videnssamfund i verdensklasse kræver itekforskning i top Den digitale infrastruktur er forudsætningen for, at Danmark som vidensamfund kommer i verdensklasse. Investeringer i udvalgte dele af it-infrastrukturen vil have betydelige positive effekter for Danmarks vækst og produktivitetsudvikling samt fremtidig jobskabelse. Amerikanske analyser viser, at investeringer på 10 mia. USD i USAs bredbåndsudvikling kan skabe knap job. Tilsvarende har vi muligheden i Danmark for at skabe vækst gennem investeringer i it-infrastrukturen. Det er forudsætningen for, at Danmark kan udvikle intelligente løsninger, der kan forbedre vores sundhedssystem, formindske trængslen i trafikken ved anvendelse af forbedrede informationssystemer med mere. It-infrastrukturen spiller også en særlig rolle for at styrke dansk forskning. Der er således behov for at videreudvikle det fælles forskningsnet under Videnskabsministeriet, således at forskerne kan etablere en cloud computing infrastruktur, som er det begreb, der dækker over levering af software, service og tjenesteydelser via internettet. En sådan infrastruktur kan styrke anvendelsen af forskningsnettet. Positiv effekt for Danmarks vækst Investeringer i it-infrastruktur Fælles forskningsnet Ligeledes er der behov for, at danske universiteter får mulighed for at gennemføre forskning i verdensklasse inden for digital mission 11

8 bl.a. bio-området ved, at der i forbindelse med forskningsnettet investeres i en supercomputer, som universiteterne får adgang til. Op i gear med innovationsudvikling Erhvervsrettet ITek-forskning Softwareudvikling og -anvendelse spiller en afgørende rolle for danske virksomheders fremtidige konkurrenceevne. Software indlejret i produkter eller som led i processtyring gør det muligt for virksomhederne at optimere deres værdikæder samt at fremstille og sælge helt nye produkter og services. Den nuværende finanskrise aktualiserer behovet for at styrke denne udvikling, så danske virksomheder kan komme op i gear på innovations- og udviklingsområdet med det afgørende formål at skabe vækst hos danske virksomheder. Udviklingen bør styrkes gennem etablering af et virtuelt Center for Softwareudvikling med fokus på erhvervsrelevant softwareudvikling. Centret placeres på et universitet, men med egen bestyrelse og direktion. DI ITEK MENER > > Investeringerne i det fælles forskningsnet skal øges kraftigt, således at der afsættes midler til forskning og udvikling i cloud computing og indhold. Ligeledes bør der investeres i forskningens infrastruktur med øget kapacitet via en supercomputer. > > Der bør etableres et virtuelt center for softwareudvikling, innovation og vækst med egen bestyrelse og egne midler, hvor midlerne fordeles til nye innovations-, udviklings- og demonstrationsprojekter. 12 digital mission digital mission 13

9 digitale løsninger øger effektiviteten i sundhedssystemet På sundhedsområdet giver øgede investeringer i digital teknologi mulighed for at skabe et bedre og langt mere effektivt sundhedssystem. Investeringer i digitale løsninger kan bidrage til at afhjælpe den akutte mangel på f.eks. læger og sygeplejersker. En sådan investeringsindsats vil også ruste den offentlige sektor til at kunne håndtere den forventede store afgang af offentlige ansatte, der snart går på pension. Positiv effekt for Danmarks vækst Allerede nu er næsten én ud af fem speciallægestillinger på de danske sygehuse ubesat, og om 10 år vil der mangle yderligere speciallæger. Der er derfor akut behov for at investere i digitale løsninger, som sammen med en omorganisering af arbejdsopgaverne mellem de forskellige sundhedsprofessionelle grupper gør det muligt at løfte flere opgaver. Udviklingen i antallet af kronikere udgør en særlig udfordring. På grund af livsstil og en stor stigning i antallet af ældre vil antallet af kronikere vokse kraftigt i de kommende år. I dag bruger lægerne allerede mange ressourcer på de løbende rutinetjek af kronisk syge patienter. Med den rigtige teknologi og telemedicinske løsninger kan de kronisk syge undgå Telemedicinske løsninger digital mission 15

10 Teknologi redder liv at skulle forbi lægen eller hospitalet og i stedet tjekke deres blodtryk, blodsukker eller EKG m.v. hjemmefra. Presset på sundhedssektoren kan også lettes, hvis vi udbygger mulighederne for at sende testresultater og røntgenbilleder elektronisk til eksperter rundt om i verden. Det er en teknologi, der redder liv. Det giver patienterne mulighed for at blive diagnosticeret hurtigere og sikrere, fordi testresultaterne kan sendes til de dygtigste internationale specialister. Investeringer i sådanne telemedicinske løsninger kan afhjælpe det voksende pres på sundhedssektoren og bør derfor være en central del af en vækstpakke. For alle sundhedsløsningerne er der behov for, at nye smarte sikkerhedsløsninger håndterer dilemmaet mellem privacy og det forhold, at flere får adgang til vore data. > > Regeringen og regionerne skal i forbindelse med etablering af de nye sygehuse investere massivt i nye telemedicinske løsninger, der bl.a. gør det muligt for kronikere at blive behandlet i hjemmet frem for at belaste sygehusvæsenet. > > Der skal udvikles fælles standarder, der gør det muligt for de mange forskellige it-systemer i sundhedssektoren at kommunikere sammen. > > Ét af de kommende nye hospitaler skal udpeges som spydspids for implementering af ny teknologi og dermed udstillingsvindue for det ypperste af dansk sundhedsteknologi. DI ITEK MENER > > Den kommende handlingsplan på forebyggelsesområdet skal følges op med planer, der adresserer ældre- og kroniker-området, og hvor der indtænkes massive sundhedsteknologiske indhold. Endvidere bør der afsættes midler til implementering af planerne. 16 digital mission digital mission 17

11 digitale evner styrker befolkningens erhvervskompetencer DI ITEK har i mange år arbejdet på, at befolkningens digitale kompetencer øges, og at nye digitale værktøjer udnyttes som redskab og supplement i uddannelsen på alle niveauer. Størst opmærksomhed har der været om it i folkeskolen, hvor regeringen har haft større satsninger. Der er et stort uudnyttet potentiale for forbedring af undervisningen på gymnasier og videregående uddannelser. Itek værktøjer kan forbedre undervisningen Under den aktuelle økonomiske situation øges behovet for, at styrke befolkningens kompetencer på alle niveauer. Den nuværende internationale økonomiske situation betyder, at flere personer har forladt arbejdsmarkedet. Især de ufaglærte 3F ere har forladt arbejdsmarkedet og er ledighedstruede, men også blandt de personer, der har en lang videregående uddannelse, har flere måttet forlade arbejdsmarkedet. Der er god forhåbning om, at mange af de ledige vil kunne finde arbejde igen enten inden for samme erhverv eller i en helt anden branche. Jobskifte kræver dog ofte efteruddannelse, og netop derfor er der behov for at tilbyde de ledige nye itek-kompetencer, således at deres vej mod et nyt job bliver lettere. Styrk befolkningens itek-kompetencer digital mission 19

12 På folkeskoleområdet og i gymnasierne kan digitale værktøjer udnyttes som redskab og supplement i uddannelsen på alle niveauer. Kravet om undervisningsdifferientiering i folkeskolen med udgangspunkt i den enkelte elevs behov taler for at styrke indsatsen og anvendelsen af itek-værktøjer i undervisningen. På undervisningsområdet giver itek generelt mulighed for at skabe helt nye og bedre undervisningsformer, der i langt højere grad end traditionel undervisning henvender sig til unge mennesker. Serious games Øremærk midler til digital læring Norge har på dette område vist, hvordan nye itek-applikationer gør det muligt at forklare selv meget komplicerede naturvidenskabelige fænomener på en enkel og let forståelig måde. Tilsvarende rummer kombinationen mellem spil og undervisning (serious games) mulighed for at skabe nye og for eleverne interessante undervisningsapplikationer. Det er vigtigt, at disse nye digitale undervisningsmuligheder tilbydes eleverne i danske folkeskoler og i gymnasierne, men det er også vigtigt, at denne omstilling til digital læring er efterspørgselsdrevet. I øjeblikket er udfordringen, at der ikke er betydelige beløb øremærket i kommunerne til digitale læringsmidler, hvorfor de traditionelle undervisningsmidler ofte vælges i stedet. DI ITEK MENER > > Regeringen skal investere betydeligt i et kompetenceløft for alle i samfundet med det formål at omstille fra den ledige ufaglærte (3F er) til magisteren. > > Der skal øremærkes midler til, at kommuner og skoler kan investere i nye digitale undervisningsmaterialer. Herunder skal der afsættes midler til udvikling af digitale undervisningsmaterialer inden for serious games. 20 digital mission digital mission 21

13 behov for øget opbakning til virksomhedernes forskning En digital mission bør sikre, at brugervirksomhedernes motivation til at indtænke digitale løsninger i deres produkter og forretningsudvikling styrkes. Navnlig i en krisetid er det nødvendigt at investere i løsninger, der kan håndtere kunderne bedre, skabe nye forretningsmuligheder samt blive mere effektive, hvilket vil bidrage til at genskabe såvel vækst som beskæftigelse. Indtænk digitale løsninger Et innovationsprogram for udvikling af mindre og mellemstore virksomheder Det har vist sig, at virksomhedernes motivation for at kaste sig ud i forskningsprojekter er for ringe. I de projekter, som DI ITEK selv har været involveret i, har det vist sig, at udviklingspotentialerne er ganske store, når man først kommer inden for døren og får problemer og muligheder frem i lyset. Udviklings-potentiale er stort Der er derfor behov for nye virkemidler, som gør det mere attraktivt for virksomhederne at deltage. I andre lande har man programmer, hvor et flertal af virksomheder kan gå sammen om fælles projekter, der kan opnå offentlig medfinansiering på op til ca. 70 pct. af udgifterne i egen virksomhed, sådan digital mission 23

14 Etabler et innovationsfremmeprgram Afkast af fondsmidler Manglende medfinansering som det er tilfældet i EU's rammeprogram for forskning og udvikling. For danske virksomheder er det derfor en ulempe, hvis vi ikke har ordninger, der kan matche dette. Der kan stilles krav om tilbagebetaling i tilfælde af succes, således som det også har været brugt af Vækstfonden. Endvidere må det være en klar forudsætning, at projektet omfatter noget helt nyt, samt at projektets resultater kommer et flertal af virksomheder til gode. DI ITEK foreslår derfor, at regeringen etablerer et innovationsfremmeprogram, der kan medfinansiere udviklingsaktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder efter de ovenfor anførte retningslinier. Øgede udbetalinger fra Højteknologifonden Højteknologifonden (HTF) har vist, at der er et stort potentiale for forskning & udvikling i virksomhederne, som med de hidtige ordninger ikke har været forløst. Derfor har DI ITEK varmt støttet HTF s tilblivelse og videreudvikling. Ved HTF s etablering er det i loven forudsat, at tilsagn og udbetalinger skulle finansieres ved afkastet af de fondsmidler, der i årene er bygget op. P.t. andrager dette afkast 520 mio. kr. Imidertid er det på Finansloven besluttet, at tilsagnsrammen er begrænset til 280 mio. kr. Det betyder, at lovende projekter for 240 mio. kr. om året afskæres fra medfinansering, ligesom HTF har sværere ved at udvikle nye produkter til at skabe højteknologisk vækst. For mange højteknologiske iværksættere betyder dette manglende medfinansiering og derfor, at idéerne enten ikke udvikles eller flyttes til udlandet. Et særligt digitalt forskningsprogram Dansk erhvervslivs forskning i forhold til BNP falder. For itekerhvervets virksomheder er dette fald særligt stort, fordi en række store lokomotiver på forskningssiden, har skåret deres aktiviteter ned, ligesom en række multinationale selskaber har trukket deres aktiviteter ud af landet. Ikke desto mindre har Danmark mange kompetencer og potentialer inden for hele værdikæden fra indhold til it, tele og elektronik. Der er i disse år behov for, at det offentlige påtager sig en større andel af forsknings- og udviklingsindsatsen på dette område, dels for at videreudvikle de vidensmiljøer, som vi har, dels for at kunne trække andre internationale virksomheder til landet I lyset af, at den regionale itek-satsning fra 2010 falder væk, anbefaler DI ITEK, at der til afløsning heraf etableres et nationalt program for styrket digital forskning og udvikling. Programmet opbygges som et virtuelt center, hvor miljøer fra hele landet kan søge om tidsbegrænsede programmer, der kan udvikle applikationer på mange af de i dette oplæg anførte områder. Programmet kan også finansieres via UMTS-midlerne, som kommer til udbetaling igen fra > > Regeringen skal afsætte midler til et nyt innovationsfremmeprogram, rettet mod forretningsudvikling i mindre og mellemstore virksomheder og med samme medfinansiering, som vi kender fra EU s programmer. > > Loftet for Højteknologifondens tilsagn skal hæves til 520 mio. kr., således at langt flere projekter kan sættes i søen. Forskning falder i forhold til BNP Videreudvikle vidensmiljør DI ITEK MENER DI ITEK mener derfor, at HTF s tilsagnsloft skal øges til 520 mio. kr. om året. > > Der skal afsættes midler til et digitalt forsknings- og udviklingsprogram som afløsning for den hidtidige regionale itek-satsning. 24 digital mission digital mission 25

15 intelligent transport er bright transport Alternative transportformer til traditionelle benzindrevne biler vil være et område, som for alvor vil slå globalt igennem de næste 5 10 år. Samtidig vil mængden af biler på danske landeveje vokse markant hurtigere, end det er muligt at udvide vejnettet. Således vil man ikke kunne nå at asfaltere sig ud af trafikkøerne hvorfor andre alternative transportformer og brugen af ITS (intelligente trafiksystemer) bør opprioriteres for at konvertere trafikkø til arbejdstid og samtidig mindske CO 2 udslippet. Alene i København sidder danskerne flere tusinde timer i kø, svarende til næsten seks milliarder kroner om året i tabt arbejdsfortjeneste. Nye alternative transportformer Der bør derfor fra regeringens side sættes et arbejde i gang i komiteen m.h.p. en vurdering af intelligent trafik i bred forstand. Med bred forstand mener DI ITEK, at man både vurderer fordelene med alternative transportformer (privat vs. kollektiv trafik) samt alternative energiformer f.eks. grøn transport samt alternativ ruteplanlægning. Arbejdet med at sammentænke standarder og informationer på tværs af flere operatører (høj grad af fokus på interoperabilitet), når f.eks. ITS skal have sin fulde virkning, bør i den sammenhæng styrkes. Sammentræk standarder og informationer digital mission 27

16 Sort boks med E-call løsninger I kraft af, at GPS udbredes kraftigt også i biler, og at der fra 2015 vil være sorte bokse i biler i form af E-call-løsninger, vil det være muligt at up-loade trafikdata fra bilister (med respekt for privacy). Dermed vil der på anonym vis være kendskab til bilisternes typiske gøremål (kørselsmønster) hvis man ønsker det. Forskning vil herefter kunne modellere opsamlede data således at både private bilister, kommuner og regioner samt større virksomheder i hele Danmark kan foretage en sammenligning af den teoretisk hurtigste/korteste/ mest økonomiske grønne rute. > > Regeringen skal forbedre mulighederne for hjemmearbejde og investere i intelligente trafikløsninger med det formål at nedbringe CO 2 -udslippet. DI ITEK MENER > > Regeringen skal igangsætte et arbejde med at vurdere virkningerne af brug af intelligent trafik i bred forstand, Herfra kan man så udvælge de ruter med det største tids- eller sparepotentiale og samtidig beregne muligheden for at herunder brug af elbiler. skifte fra benzin til alternativ transportform eller skifte fra > > Regeringen skal styrke OPP-samarbejdet på forsknings- og udviklings- privat til kollektiv trafik og dermed give et meget kvalificeret bud på en samlet CO 2 besparelse i Danmark. området med det formål at udvikle et Man kunne således ende op med et såkaldt Bright Danmarkskort hvor man sort på hvidt lige fra den enkelte Bright Danmarkskort. bilist til en hel bilflåde kan beregne CO 2 besparelsen ved at omlægge trafikken i Danmark både fra privat til kollektiv men også fra benzin og til alternativt brændstof. Dette arbejde vil naturligvis kræve et tæt parløb imellem private og offentlige organisationer med stort fokus på offentlig/privat partnerskab (OPP) samt fokus på, hvilke applikationer, standarder, frekvenser osv. der er behov for. 28 digital mission digital mission! 29

17 HØJHASTIGHEDSforbindelser er DEN DIGITALE RYGRAD Bredbåndsudviklingen spiller en helt afgørende rolle for udvikling af informations- og vidensamfundet. De mange eksempler på digitale løsninger inden for sundhed, trafik og energi kan ikke gennemføres, hvis vi ikke udvikler et højhastighedssamfund, der kan matche de mange innovative løsninger. Det gælder også fremtidens internet, der blandt andet vil blive domineret af levende 3D-grafik i realtid, hvilket stiller krav om avanceret softwareudvikling og højhastighedsforbindelser. Mere end 99 pct. af alle danske husstande har i dag adgang til internettet ligesom mere end 97 pct. af alle danske virksomheder har adgang til internettet. Denne førerposition er unik i EU og bør udnyttes til at sikre en fortsat dansk spydspidsposition inden for både infrastrukturudvikling samt applikationsudvikling. Det gælder også mobilt bredbånd, som med adgangen til nye frekvensressourcer vil ekspandere stærkt. I landene omkring os ser vi store offentlige satsninger på at udvikle højhastighedssamfundet. Skal Danmark beholde sin førerposition, bør rammebetingelserne for itek-erhvervet forbedres, således at vækst og investeringslyst genskabes. Det offentlige kan fremme denne udvikling gennem deregulering, billige frekvenser samt en proaktiv offentlig efterspørgsel, som er med til at udvikle markedet for højhastighedsydelser. digital mission 31

18 Vi skal undgå en gentagelse af situationen i 2001, hvor staten trak fire mia. kr. ud af itek-erhvervet. En åben auktion, hvor der kan bydes flere gange, vil rigtigt tilrettelagt kunne sikre, at der sker en fornuftig allokering af frekvensressourcerne, uden at der trækkes store beløb ud af erhvervet. I øvrigt mener vi, at det indkomne provenu bør afsættes til at udvikle nye applikationer til bredbånd. Vi ser frem til, at den højhastighedskomité, som videnskabsminister Helge Sander har nedsat, netop vil tage udgangspunkt i anvendelsessiden og bygge videre på de mange idéer til applikationer, der er nævnt i denne digitale mission. DI ITEK MENER > > På grundlag af højhastighedskomitéens arbejde bør Regeringen formulere en ny politisk vision for den digitale udvikling samt afsætte ressourcer til, at den kan implementeres. > > Det offentlige bør være lokomotiv for bredbåndsudviklingen ved at efterspørge avancerede løsninger på områder som sundhed, uddannelse, trafik og energi. > > Prisen for fremtidige radiofrekvenser bør være lav, ligesom provenuet bør tilbageføres til itek-erhvervet. 32 digital mission!

19 DI ITEKs formål med en Digital mission er at give indspil til politikerne om, hvordan det er muligt at realisere digitaliseringspotentialet for at skabe vækst i samfundet. Mulighederne er mange, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor langt vi kan nå mod målet et bedre og rigere digitalt Danmark. > DI ITEK 1787 KØBENHAVN V TLF. : ITEK.DI.DK DI ITEK DI ITEK organiserer firmaer, der beskæftiger sig med virksomhed inden for it, tele, elektronik og kommunikation (itek). For vore medlemmer varetager vi itek-erhvervets interesser over for regering, Folketing og offentlige myndigheder. DI ITEKs målsætning er at arbejde for vilkår, der giver størst mulig vækst og udvikling for erhvervet. Dette sker ved at skabe synlighed af branchens betydning, ved politisk interessevaretagelse, ved at fremme synergier på tværs af medlemskredsen og ved at bidrage til eksponering af det danske itek-erhverv alt sammen i tæt samspil med vore medlemmer.

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder Telemedicin europæisk industris økonomiske Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Innovatorium, Herning, den 28. november 2011

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Metals vækstpakke Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Dansk vækst og beskæftigelse er under pres. Ledigheden stiger, og der er udsigt til negativ vækst. Derfor har Danmark brug for en vækstpakke, der

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere