UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)"

Transkript

1 Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal København K Tlf Fax Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Denne orienteringsskrivelse beskriver reglerne vedrørende obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om lån til beboerindskud samt ved ansøgninger, meddelelser mv. vedrørende ydelser på Udbetaling Danmarks myndighedsområde. J.nr Reglerne fremgår af den vedlagte bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv., som træder i kraft den 1. december Reglerne i bekendtgørelsen er fastsat med hjemmel i henhold til de lovændringer, der er gennemført med vedtagelsen af lov nr. 552 af 2. juni 2014 om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens og anmodning om attestationer efter lov om Det Centrale Personregister m.v.). Med lovændringen bliver det obligatorisk at ansøge kommunen om lån til betaling af beboerindskud efter i lov om individuel boligstøtte (de såkaldte pligtlån) ved anvendelsen af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed. Herudover fastsættes der med hjemmel i 13 i lov om Udbetaling Danmark regler, som indfører obligatorisk digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks ydelsesområde, dvs. familieydelser, boligstøtte, førtidspension og folkepension. Reglerne om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelserne på det sociale område følger principperne i de 2 foregående bølger. Det betyder, at der som udgangspunkt fra gang til gang foretages en konkret vurdering af, om der

2 foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne indgive den aktuelle ansøgning digitalt. Det er kommunen, som i givet fald træffer afgørelsen om, at borgeren skal tilbydes at ansøge på anden måde end ved digital selvbetjening. Det gælder også for ansøgninger på Udbetaling Danmarks sagsområder. Der tages dermed højde for, at det efter lov om Udbetaling Danmark er kommunerne, som i fornødent omfang skal hjælpe borgere, som vurderes at have særlige behov, med at udfylde og indgive ansøgninger til Udbetaling Danmark. Som supplement hertil indføres der med bekendtgørelsen om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) en særlig model, hvorefter en afgørelse om, at borgeren kan indgive ansøgningen eller meddelelsen mv. på anden måde end ved digital selvbetjening i visse tilfælde vil kunne udstrækkes til også at gælde for alle fremtidige ansøgninger og meddelelser mv. om ydelser inden for samme lovgivning eller ydelser, som har en tæt indbyrdes sammenhæng. Sammenfattende medfører bekendtgørelsen følgende: Ikke-digitale ansøgninger og meddelelser mv. omfattet af bekendtgørelsen afvises Ansøgninger, meddelelser, m.v., der ikke indgives ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning, som stilles til rådighed på de områder, der efter bekendtgørelsen er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening, skal som udgangspunkt afvises. Bekendtgørelsen indeholder en opremsning af de ansøgninger, meddelelser, mv. på Udbetaling Danmarks områder, der er omfattet af kravet om digital selvbetjening. På det kommunale område er kun ansøgning om lån til beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte omfattet af bekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 1 nedenfor. Kommunen afgør om en borger kan indgive ansøgningen, meddelelsen mv. ikke-digitalt Da kommunen efter lov om Udbetaling Danmark har pligt til at hjælpe borgere med at betjene sig digitalt ved indgivelse af ansøgninger, meddelelser mv. til Udbetaling Danmark, er det kommunen, som både i forhold til lån til beboerindskud og selvbetjeningsløsninger på Udbetaling Danmarks myndighedsområde, skal træffe afgørelse om, hvorvidt borgeren undtagelsesvist skal tilbydes at indgive ansøgningen eller meddelelsen mv. på anden måde end ved digital selvbetjening. Der henvises til afsnit 2. Ikke-digital betjening pga. særlige forhold Når kommunen vurderer, om borgeren skal tilbydes at ansøge eller give meddelelse mv. om ydelsen på anden måde end ved digital selvbetjening, sker det ud fra en vurdering af, om der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Der henvises til afsnit 2. 2

3 Enkeltstående tilfælde og udvidet tilfælde Kommunen undtager som udgangspunkt borgeren fra kravet om digital selvbetjening i forhold til den konkrete ansøgning eller meddelelse mv. For så vidt angår ydelser, der administreres af Udbetaling Danmark samt lån til beboerindskud, vil borgeren også kunne blive undtaget fra det digitale krav i forhold til andre ansøgninger og meddelelser mv. om ydelser efter samme lov eller i forhold til ydelser, som på anden måde har en indbyrdes sammenhæng. Bekendtgørelsen fastsætter hvilke områder, der skal anses for at være sammenhængende. Der henvises til afsnit 2. Ekstraordinære situationer - ikke-digital ansøgning kan modtages Kommunen og Udbetaling Danmark kan i visse ekstraordinære situationer undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse mv., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, selvom borgeren ikke er undtaget fra kravet om digital selvbetjening. Der henvises til afsnit 3. Afgørelser om afslag på at se bort fra det digitale krav kan påklages Kommunens afgørelser om, at borgeren ikke kan undtages fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening på grund af borgerens særlige forhold på de områder, som er omfattet af bekendtgørelsen, kan påklages til Ankestyrelsen. Kommunen og Udbetaling Danmark skal realitetsbehandle en ansøgning om en ydelse i de tilfælde, hvor borgeren klager over afslag på at blive undtaget fra kravet om digital selvbetjening, selv om ansøgningen ikke er indgivet digitalt. Som konsekvens heraf, skal kommunen give Udbetaling Danmark besked om en sådan klage. Der henvises til afsnit 4. Reglerne beskrives nærmere i det følgende: 1. Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger ( 1) Det fremgår af bekendtgørelsen om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv., at det bliver obligatorisk for borgeren at indgive ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer (i det følgende ansøgninger og meddelelser mv. ) ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som den relevante myndighed (kommunen eller Udbetaling Danmark) anviser inden for følgende lovområder: lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om opkrævning af underholdsbidrag, lov om en børne- og ungeydelse, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) De relevante områder, hvor der indføres obligatoriske selvbetjeningsløsninger er nærmere angivet i bekendtgørelsens bilag 1, tabel 1-4. Der er i bilag 1, tabel 3

4 1-4 tale om en liste over ansøgninger og meddelelser mv., som er omfattet af kravet om digital selvbetjening inden for de nævnte lovområder. Ansøgninger og meddelelser mv. inden for lovområderne, som ikke er nævnt i bilag 1, er ikke omfattet af kravet om digital selvbetjening. Det bemærkes bl.a., at ansøgning om førtidspension ikke er omfattet af kravet om obligatorisk digital selvbetjening, men at ansøgning om fx varmetillæg og meddelelser mv. om de ydelser, som udbetales af Udbetaling Danmark til førtidspensionister efter lov om social pension og efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, er omfattet af kravet, jf. bilag 1, tabel 2. Desuden bemærkes det, at ansøgninger og meddelelser mv. om personligt tillæg og helbredstillæg efter lov om social pension og efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som udbetales af kommunen, ikke er omfattet af 3. bølge om digitalt selvbetjening og derfor heller ikke er omfattet af bekendtgørelsen. Personligt tillæg og helbredstillæg forventes at blive omfattet af 4. bølge om digital selvbetjening pr. 1. december 2015 og vil i så fald blive omfattet af bekendtgørelsen. Ansøgninger og meddelelser mv., som er omfattet af skemaet i bilag 1, tabel 1-4, der ikke indgives ved digital selvbetjening, skal som udgangspunkt afvises af myndigheden, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 1 og 2. Det fremgår af forarbejderne til bølge 3-loven, at hvis en ansøgning eller meddelelse mv. er mangelfuld (på grund af manglende anvendelse af den obligatoriske digitale selvbetjeningsløsning) har myndigheden pligt til at vejlede borgeren om, hvordan manglerne kan afhjælpes. Myndigheden, dvs. hhv. kommunen for så vidt angår beboerindskud og Udbetaling Danmark for så vidt angår deres sagsområder, har således pligt til at vejlede borgeren om den digitale selvbetjeningsløsning. Udbetaling Danmark bør ved telefoniske henvendelser, så vidt det er muligt, forsøge at hjælpe borgeren til at søge digitalt. Hvis borgeren vurderes at have særlige behov for hjælp til at udfylde og indgive den digitale ansøgning til Udbetaling Danmark, skal Udbetaling Danmark henvise borgeren til at få personlig hjælp i kommunen. Kommunen skal i fornødent omfang yde bistand til fremmødte borgere, der vurderes ikke at kunne benytte sig af digitale vejledninger og selvbetjeningsløsninger om ydelser inden for Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. 3 i lov om Udbetaling Danmark. Det beror på en konkret vurdering, hvilken hjælp den enkelte borger vurderes at have behov for. Myndigheden skal således efter behov informere om muligheden for, at borgeren kan søge på anden vis, og kommunen skal træffe afgørelse om, at borgeren kan søge på anden vis, hvis kommunen vurderer, at der foreligger særlige forhold, som kan begrunde, at borgeren undtages fra kravet om digital selvbetjening. Der henvises til afsnit 2 om særlige forhold. Desuden skal myndigheden efter behov oplyse om muligheden for at lade andre ansøge via fuldmagt. Ifølge forvaltningslovens 8 om partsrepræsentation 4

5 har parter i afgørelsessager ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre. Borgerne vil på trods af kravet om digital selvbetjening kunne lade sig repræsentere i samme omfang som hidtil. I de tilfælde, hvor den digitale selvbetjeningsløsning endnu ikke muliggør at afgive eller anvende en fuldmagt digitalt, må afgivelsen af fuldmagten og eventuelt selve ansøgningen eller meddelelsen mv. ske ikke-digitalt, jf. afsnit 3 om ekstraordinære situationer. Indtil der på de relevante løsningsområder er etableret digitale løsninger til håndtering af partsrepræsentation, håndteres partsrepræsentation således som hidtil. Det er ifølge lovens forarbejder lagt til grund, at en afvisning af at tage en sag under realitetsbehandling på grund af manglende anvendelse af den obligatoriske digitale selvbetjeningsløsning er en afgørelse og indebærer sagsbehandling, der følger de almindelige forvaltningsretlige regler og principper om eksempelvis partshøring og begrundelse. Der er imidlertid ikke fastsat klageadgang over kommunens eller Udbetaling Danmarks afvisning af at behandle en sag på grund af manglende anvendelse af den obligatoriske digitale selvbetjeningsløsning. Derimod er der fastsat klageadgang over kommunens afgørelse af, at der ikke foreligger særlige forhold, som kan begrunde, at borgeren skal tilbydes at ansøge på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. afsnit 2 og afsnit 4 nedenfor. Den digitale ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden, jf. loven og bekendtgørelsens 1, stk. 1 og 2, det vil sige på det tidspunkt, hvor kommunen eller Udbetaling Danmark har adgang til at behandle eller læse ansøgningen også uden for normale arbejdstider/åbningstider. Endelig fremgår det af bekendtgørelsens 1, stk. 3, at bekendtgørelsen ikke finder anvendelse på personer, som har bopæl udenfor Danmark, og som er omfattet af reglerne i EF-forordning nr. 883/04 eller 1408/71. Sådanne personer er i kraft af forordningen ikke omfattet af kravet om digital selvbetjening og kan uden at kommunen har truffet afgørelse herom indgive ansøgninger eller meddelelser mv. på anden vis. Personer bosat i udlandet, som ikke er omfattet af forordningen om social sikring, og som ikke har eller kan få NemID, vil som udgangspunkt heller ikke kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning og skal derfor henvende sig i kommunen med henblik på at blive betjent på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. afsnit 2 om særlige forhold nedenfor. Hvis denne gruppe borgere har fået anskaffet sig NemID, eksempelvis via en dansk ambassade i udlandet, vil borgeren skulle ansøge digitalt. Desuden vil Udbetaling Danmark have mulighed for at undlade at afvise ansøgningen eller meddelelsen mv., hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt. Der henvises til afsnit 3 nedenfor. 5

6 2. Særlige forhold ( 2-3 og 6-7) Hvis kommunen vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal borgeren tilbydes at indgive ansøgningen eller meddelelsen mv. på en anden måde end ved digital selvbetjening, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 1 og 6, stk. 1. Kommunen træffer afgørelse Det fremgår af den nye bestemmelse i 13, stk. 3, i lov om Udbetaling Danmark, at det er kommunen, som på Udbetaling Danmarks sagsområde træffer afgørelse om, at borgeren skal tilbydes at indgive ansøgningen eller meddelelsen mv. på anden vis end ved digital selvbetjening. Baggrunden for reglen er, at det i forvejen er kommunen, som har pligt til at yde bistand til fremmødte borgere, der vurderes ikke at kunne benytte sig af digitale vejledninger og selvbetjeningsløsninger inden for Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. 3, stk. 2, i lov om Udbetaling Danmark. Desuden skal kommunen i fornødent omfang yde bistand til borgere, som vurderes at have særlige behov, og som ønsker at søge om, eller som modtager ydelser på Udbetaling Danmarks sagsområde, ved bl.a. at hjælpe med at udfylde og indgive ansøgninger til Udbetaling Danmark og varetage kontakten til Udbetaling Danmark på borgerens vegne, jf. 3, stk. 3, i lov om Udbetaling Danmark. Hvis borgeren henvender sig til Udbetaling Danmark, skal Udbetaling Danmark dog fx telefonisk forsøge at vejlede borgeren til at betjene sig digitalt, jf. afsnit 1. Særlige forhold Særlige forhold, som kan begrunde, at borgeren skal tilbydes at indgive ansøgningen eller meddelelsen mv. på anden vis, følger de almindelige kriterier, der er fastlagt generelt for bølgelovgivningen. Det kan ifølge lovforarbejderne være borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse, borgere der mangler digitale kompetencer, borgere med sprogvanskeligheder, visse socialt udsatte borgere, herunder borgere med psykiske lidelser og hjemløse mv., hvor hjælp eller medbetjening fra kommunens side konkret vurderes ikke at være en egnet løsning. I visse tilfælde vil kommunen umiddelbart kunne vurdere, at borgeren ikke vil kunne ansøge digitalt, uden at have forsøgt medbetjening. Der vil også være borgere fra de nævnte grupper, der kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, evt. efter medhjælp, og som derfor skal ansøge digitalt. Det er kommunen, der ud fra et konkret skøn vurderer, om der foreligger særlige forhold. Der skal i den forbindelse lægges vægt på borgerens beskrivelse af egne evner og muligheder for at anvende it-værktøjer og eventuelle problemer med at søge om hjælp, ligesom kommunen ud fra en helhedsvurdering af borgeren må bedømme, om borgeren vil kunne indgive ansøgningen ved anvendelse af selvbetjeningsløsningen efter at have fået hjælp fra kommunen. Særlige forhold vil fx foreligge, hvor en socialt udsat borger ikke selv kan ansøge digitalt, og det ikke giver mening at forlange, at borgeren henvender sig hos kommunen for at få hjælp til digital ansøgning. Et eksempel kan være en gang- 6

7 besværet uden PC eller uden digitale kundskaber, som henvender sig telefonisk til kommunen for at blive undtaget fra at ansøge digitalt om folkepension. Et andet eksempel kan være en 80-årig borger, der skal give meddelelse til Udbetaling Danmark om ændring vedrørende folkepensionen, men som aldrig har stiftet bekendtskab med it, og som ikke ser sig i stand til at erhverve sig NemID. Særlige forhold gør sig ifølge lovens forarbejder således også gældende, hvor der ved selvbetjeningsløsningen forudsættes anvendelse af personnummer eller NemID, og borgeren ikke har et personnummer eller ikke kan få udstedt NemID. Forudsætningen for at få offentlig digital signatur (eksempelvis NemID) er, at borgeren er over 15 år, at borgeren har et dansk personnummer, og at borgeren kan legitimere sig fyldestgørende. Personer uden et personnummer kan ikke få NemID. I disse tilfælde kan borgeren ikke anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, hvor denne identifikation kræves hvilket er tilfældet i alle Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsninger. For så vidt angår en borger, der ikke er registreret i CPR med bopæl eller fast opholdssted i Danmark, herunder en hjemløs eller en borger bosat i udlandet, stilles der særlige identifikationskrav, der kan vanskeliggøre erhvervelsen af NemID. Kravene fremgår af Digitaliseringssstyrelsens hjemmeside: En sådan borger vil derfor som udgangspunkt ikke kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning og skal, hvor det er relevant, betjenes på anden vis. Hvis borgeren alligevel har fået anskaffet sig NemID, eksempelvis ved personligt fremmøde i borgerservice eller via en dansk ambassade i udlandet, vil borgeren skulle ansøge digitalt. Det bemærkes, at personer, som har fast bopæl udenfor Danmark, og som er omfattet af reglerne i EF-forordning nr. 883/04 eller 1408/71 om social sikring, ikke er omfattet af bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 3, og ovenfor afsnit 1. Sådanne personer er i kraft af forordningen slet ikke omfattet af kravet om digital selvbetjening og kan uden at kommunen har truffet afgørelse herom indgive ansøgninger eller meddelelser mv. på anden vis. Særlige forhold kan også foreligge, hvor en borger fysisk er forhindret i at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, fx en indsat i fængsel eller institutionsanbragt og af den grund ikke har adgang til en computer eller lignende digital platform. Der vil være situationer, hvor det er de sociale myndigheder, sagsbehandlere eller andre, der, som tilfældet er i dag, sørger for, at borgeren får søgt på anden vis. I relation til ansøgninger om beboerindskud vil andre særlige forhold, der begrunder undtagelse fra obligatorisk digital selvbetjening, omfatte den situation, hvor borgeren eventuelt med hjælp og bistand i kommunen til medbetjening har evnen til at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, men hvor sagens hastende karakter betyder, at borgeren ikke i praksis kan indgive ansøgningen digitalt uden at risikere at miste retten til en bolig, hvis borgeren ikke hurtigt får indgivet ansøgning om lån til betaling af beboerindskud. I denne situation er 7

8 kommunen forpligtet til at tilbyde borgeren at ansøge om beboerindskud på anden måde end ved digital selvbetjening. Kommunens afgørelse om, at der foreligger særlige forhold, som gør, at borgeren ikke har pligt til at bruge den digitale selvbetjeningsløsning, omfatter som udgangspunkt kun den konkrete ansøgning eller meddelelse mv. til myndigheden. Fremtidige ansøgninger og meddelelser mv. Kommunen kan imidlertid efter en konkret vurdering af borgerens behov træffe afgørelse om, at borgeren skal tilbydes at indgive ansøgningen eller meddelelsen mv. på anden vis også ved alle fremtidige ansøgninger og meddelelser mv. inden for samme gruppe (tabel), jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2, 6, stk. 2, og bilag 1, tabel 1-4. Det kan fx være i forbindelse med en ansøgning om folkepension, hvor borgeren ofte skal søge om flere forskellige ydelser og tillæg efter samme lovgivning eller afgive oplysninger i henhold til oplysningspligten, og hvor borgeren på grund af særlige forhold vurderes ikke at være i stand til at indgive disse fremtidige ansøgninger og meddelelser mv. ved digital selvbetjening. Der kan være tale om ansøgning om flere ydelser på samme tid og evt. i samme selvbetjeningsløsning, fx folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og varmetillæg. Der kan også være tale om ydelser, som søges tidsmæssigt forskudt, fx hvis borgeren først senere søger om varmetillæg. Hvis kommunens afgørelse om undtagelse fra kravet om digital selvbetjening alene er begrundet i sagens hastende karakter, skal kommunen dog kun undtage borgeren fsva. den konkrete ansøgning om lån til beboerindskud og ikke i forhold til eventuelt fremtidige ansøgninger eller meddelelser mv. efter lov om individuel boligstøtte, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 2, 2. pkt. Der kan således være tilfælde, hvor kommunen vurderer, at borgeren i den konkrete situation har behov for en undtagelse fra kravet om digital selvbetjening, men hvor kommunen vurderer, at borgeren fremover, evt. efter medhjælp, kan ansøge eller give meddelelser mv. digitalt. Det kan fx også være tilfældet, hvor borgeren i en periode er syg og evt. indlagt på hospitalet, men hvor borgeren forventes at blive rask igen. Desuden kan der være tilfælde, hvor kommunen vurderer, at borgeren har et varigt behov for at være undtaget fra kravet om digital selvbetjening indenfor den relevante gruppe, jf. bekendtgørelsens bilag 1, tabel 1-4. Betjening på anden vis KL og Udbetaling Danmark aftaler de nærmere rammer for borgerbetjeningen i forbindelse med kommunens vejledning og hjælp til digital selvbetjening, herunder hvordan borgeren skal tilbydes at ansøge mv. på anden vis. Det bemærkes, at der på Udbetaling Danmarks sagsområder generelt ikke er fastsat formkrav til ansøgninger og meddelelser mv. ud over digitaliseringskravet, som indføres med bølge 3. Det betyder, at borgeren i de tilfælde, hvor særlige forhold efter kommunens vurdering gør sig gældende, som udgangspunkt har valgfrihed mht., hvordan borgeren ansøger eller giver meddelelser mv. til Udbetaling 8

9 Danmark. Dog kan Udbetaling Danmark og kommunen efter gældende regler i lov om individuelt boligstøtte på hver deres sagsområde fortsat bestemme, at en ansøgning om boligstøtte, som ikke skal indgives ved anvendelse af en digital løsning, skal indgives på en særlig blanket. Kommunerne og Udbetaling Danmark skal herudover ved anvisning af en alternativ kommunikationskanal tage hensyn til den enkelte borgers vanskeligheder, herunder årsagen til at borgeren ikke kan ansøge digitalt. FN s Handicapkonvention indebærer blandt andet, at hvor kravet om digital selvbetjening fraviges, skal myndigheden træffe passende foranstaltninger til at sikre, at borgere med handicap kan kommunikere med myndigheden. Ifølge FN s Handicapkonvention er en person med handicap defineret som en person med langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse. Lovgivningen om obligatorisk digital selvbetjening skal administreres, så konventionen såvel som øvrig lovgivning overholdes. Afgørelsen om undtagelse fra kravet om digital selvbetjening kan træffes efter anmodning fra borgeren selv eller på kommunens foranledning, hvis kommunen vurderer, at borgeren ikke kan hjælpes til at betjene sig digitalt. Afgørelser om enkeltstående undtagelser fra kravet om digital selvbetjening kan træffes uden borgerens personlige fremmøde, fx telefonisk. Afgørelser om en undtagelse fra kravet om digital selvbetjening inden for en bestemt gruppe træffes som udgangspunkt efter borgerens personlige fremmøde med henblik på kommunal medbetjening, med mindre det vil være uforholdsmæssigt vanskeligt for borgeren at møde op, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1, og 7, stk. 1. Kommunen skal træffe afgørelsen om undtagelse hurtigst muligt, det vil sige som udgangspunkt i forlængelse af den direkte kontakt med borgeren. Kommunen træffer afgørelsen efter en konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens egne oplysninger. Eventuelle andre oplysninger skal tilvejebringes på den hurtigste og mest hensigtsmæssige måde, og kommunen skal kun foretage de undersøgelser, som eventuelt er nødvendige for at træffe en forsvarlig afgørelse. Kommunen skal så vidt muligt forinden have forsøgt at hjælpe borgeren med at betjene sig digitalt, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2, og 7, stk. 2. Det bemærkes, at der ikke ved formkrav (herunder krav om digital selvbetjening) er lagt op til at ændre grundlæggende forvaltningsretlige regler eller principper om eksempelvis notatpligt, vejledningspligt og pligt til at oplyse en sag tilstrækkeligt mv. Kommunen skal give Udbetaling Danmark besked Kommunen skal hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om, at en ansøgning eller meddelelse mv. kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3. Hvis afgørelsen vedrører en ansøgning om lån til beboerindskud, skal kommunen dog kun give Udbetaling Danmark besked, hvis afgørelsen har betydning for Udbetaling Danmarks myndighedsområde, dvs. hvis der er tale om en afgørelse efter 6, stk. 2, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 3. Dato for kommunens afgørelse skal fremgå af kommunens besked. Når kommunen træffer afgørelse om, at også fremtidige ansøgninger, meddelelser mv. inden for en gruppe kan indgives på anden måde 9

10 end ved digital selvbetjening, skal kommunen også give Udbetaling Danmark besked om, hvilken gruppe (tabel) afgørelsen vedrører, jf. bilag 1, tabel 1-4. KL og Udbetaling Danmark aftaler nærmere, hvordan kommunen giver besked til Udbetaling Danmark. En oplysning om, at en borger er blevet undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, er en ikke-følsom personoplysning, som kan videregives fra kommunen til Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren, jf. persondatalovens 6, nr. 6, da databehandlingen er nødvendig af hensyn til offentlig myndighedsudøvelse. Udbetaling Danmark vil ikke få oplysninger om begrundelsen for afgørelsen eller klagen. Kommunen skal videregive oplysningerne hurtigst muligt af egen drift, det vil sige uden forudgående anmodning fra Udbetaling Danmark. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at borgeren ikke kan undtages fra kravet om digital selvbetjening, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen efter de gældende regler i kap. 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1 og 9, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, skal myndigheden behandle ansøgningen om ydelsen, selv om den ikke er indgivet digitalt, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 2, 9. stk. 2. Kommunen skal derfor også hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om en sådan klage. Der henvises til afsnit 4 nedenfor. 3. Ekstraordinære situationer ( 4 og 8) Ud over særlige forhold hos borgeren, som gør, at borgeren skal undtages fra kravet om digital selvbetjening, kan der også ekstraordinært forekomme situationer, hvor omstændighederne ved ansøgningen eller kommunens eller Udbetaling Danmarks forhold gør, at der ikke kan indgives ansøgninger eller meddelelser mv. ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, og hvor der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen ikke-digitalt, jf. bekendtgørelsens 4, 1. pkt. og 8. Der kan eksempelvis være tale om, at den digitale selvbetjeningsløsning ikke er indrettet til at håndtere en bestemt situation. For eksempel hvis en borger ønsker at give fuldmagt til en anden, og selvbetjeningsløsningen ikke er indrettet til at håndtere dette. Tilsvarende vil kommunen eller Udbetaling Danmark eksempelvis kunne anvise borgeren en anden måde at ansøge på, hvis selvbetjeningsløsningen er ude af drift eller, hvor krav om digital selvbetjening indebærer en uforholdsmæssigt omkostningskrævende omlægning af myndighedens selvbetjeningssystemer for at imødegå særlige situationer. Herudover kan Udbetaling Danmark undlade at afvise en meddelelse fra borgeren, der ikke er indgivet digitalt, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage meddelelsen på anden måde end digitalt, jf. bekendtgørelsens 4, 2. pkt. Bestemmelsen kan primært anvendes, hvor Udbetaling Danmark vurderer, at det er afgørende at modtage en oplysning for at sikre en korrekt udbetaling til borgeren. Det kan fx være tilfældet, hvor borgeren afgiver oplysninger til Udbetaling Danmark på anden måde end digitalt, eksempelvis telefo- 10

11 nisk, og hvor oplysningen kan betyde, at borgeren vil få udbetalt for meget, hvis ikke Udbetaling Danmark med det samme lader oplysningen indgå i borgerens sag. Det bemærkes, at borgerens oplysning eventuelt også vil kunne få betydning for udbetaling af andre sociale ydelser inden for samme lovgivning. Der vil således være tilfælde, hvor Udbetaling Danmark kan anse en ikke-digital meddelelse for modtaget for at kunne leve op til sin forpligtelse til at sikre, at ydelsen eller ydelserne udbetales på et korrekt grundlag. Det bemærkes, at der ikke ved krav om digital selvbetjening er lagt op til at ændre grundlæggende forvaltningsretlige regler eller principper om eksempelvis notatpligt og vejledningspligt mv. Myndigheden har således fortsat notatpligt i henhold til offentlighedsloven, og myndigheden skal i de tilfælde, hvor den undlader at afvise en meddelelse, der ikke indgives digitalt, så vidt muligt vejlede borgeren om det digitale formkrav og de mulige konsekvenser ved ikke at overholde dette. Efter gældende regler har myndigheden pligt til at rejse en sag om tilbagebetaling over for en borger, der formodes at have fået for meget udbetalt i sociale ydelser, uberettiget og mod bedre vidende. Mod bedre vidende betyder, at borgeren skal have været i ond tro om modtagelsen af det for meget udbetalte. Myndigheden skal foretage en konkret vurdering af, om borgeren har været i ond tro om modtagelsen af ydelsen i hver enkelt tilbagebetalingssag. Det forhold, at borgeren ikke opfylder det digitale formkrav i forhold til at oplyse om ændringer, der har betydning for hjælpen, vil ikke i sig selv betyde, at borgeren automatisk skal vurderes til at være i ond tro vedrørende et eventuelt for meget udbetalt beløb i en tilbagebetalingssag. Det vil fortsat bero på en konkret og individuel vurdering. Der er ikke klageadgang over kommunens eller Udbetaling Danmarks beslutning om ikke at se bort fra digitaliseringskravet i ekstraordinære situationer, jf. afsnit 4 nedenfor. 4. Klage ( 5 og 9) Kommunens afgørelser om, at borgeren ikke kan undtages fra kravet om digital selvbetjening på grund af borgerens særlige forhold på de områder, som er omfattet af bekendtgørelsen, kan påklages til Ankestyrelsen efter de gældende regler i kap. 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1 og 9, stk. 1. Hvis borgeren klager over kommunens afgørelse om afslag på at blive undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening på grund af særlige forhold, skal kommunen eller Udbetaling Danmark behandle ansøgningen eller meddelelsen mv. og evt. andre ansøgninger og meddelelser mv. fra borgeren inden for samme gruppe (tabel), jf. bilag 1, tabel 1-4, som indgives under klagesagens behandling, selv om den ikke er indgivet digitalt, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 2 og 9, stk. 2. Hvis kommunens afgørelse om, at borgeren ikke skal undtages fra kravet om digital selvbetjening vedrører en ansøgning om lån til beboerindskud, og afgø- 11

12 relsen alene er begrundet i sagens hastende karakter, skal Udbetaling Danmark dog ikke behandle andre ansøgninger og meddelelser mv. fra borgeren inden for samme gruppe (tabel), jf. bilag 1, tabel 3. Ankestyrelsens afgørelse vil indgå i fastsættelsen af den generelle praksis på området, dvs. at afgørelsen kan få betydning for kommunens fremtidige afgørelser om undtagelse fra kravet om digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område, som er omfattet af bølge 3. Afgørelsen kan også indgå i kommunens vurdering i de tilfælde, hvor borgeren på ny beder om at blive undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening. Desuden kan Ankestyrelsens afgørelse få betydning for, hvorvidt det bør overvejes at tilbyde, at borgeren fremover kan indgive ansøgninger, meddelelser mv. indenfor den relevante gruppe, jf. bilag 1, tabel 1-4, på anden måde end ved digital selvbetjening. Som konsekvens heraf skal kommunen hurtigst muligt give Udbetaling Danmark besked om, at en borger klager over kommunens afgørelse om afslag på at undtage borgeren fra kravet om digital selvbetjening, så Udbetaling Danmark ved, at ansøgningen eller meddelelsen mv. skal modtages og behandles, selv om den ikke er indgivet ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning. Det gælder dog ikke afgørelser, som alene vedrører ansøgning om lån til beboerindskud. Det forudsættes, at beskeden til Udbetaling Danmark gives umiddelbart efter modtagelsen af klagen. Hvis borgeren har fået afslag på at blive undtaget fra kravet om digital selvbetjening og indgiver ansøgning eller meddelelse mv. vedrørende en anden gruppe af ydelser, jf. bilag 1, tabel 1-4, under klagesagens behandling uden at bruge den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunen på ny tage stilling til, hvorvidt borgeren kan hjælpes til digital selvbetjening, eller om borgeren evt. kan undtages fra kravet, herunder om borgerens forhold har ændret sig. Hvis Ankestyrelsen tiltræder et afslag på at indgive fremtidige ansøgninger, meddelelser mv. på anden måde end ved digital selvbetjening indenfor en gruppe, jf. bilag 1, tabel 1-4, kan kommunen lægge sin tidligere afgørelse om afslag til grund ved nye ikke-digitale ansøgninger eller meddelelser mv. inden for samme gruppe, med mindre at borgeren kan godtgøre, at der er tale om en ændring i borgerens situation. En ny afgørelse om afvisning af at blive undtaget kan ligeledes indbringes for Ankestyrelsen, og myndigheden skal i så fald også behandle den nye ansøgning eller meddelelse mv. Når kommunen modtager Ankestyrelsens afgørelse, forudsættes det, at kommunen giver besked til Udbetaling Danmark om udfaldet af afgørelsen, da afgørelsen fremadrettet kan få betydning for Udbetaling Danmarks modtagelse af nye ansøgninger eller meddelelser mv. fra borgeren. Det gælder hvad enten, Ankestyrelsen giver borgeren medhold i, at borgeren skal undtages fra kravet om digital selvbetjening eller Ankestyrelsen stadfæster kommunens afgørelse. I sidste tilfælde, afviser Udbetaling Danmark efterfølgende ansøgninger, meddelelser m.v. fra borgeren om samme ydelse, som ikke indgives digitalt. Der er ikke fastsat klageadgang over kommunens eller Udbetaling Danmarks afvisning af at behandle en sag på grund af manglende anvendelse af den obli- 12

13 gatoriske digitale selvbetjeningsløsning. Der er heller ikke klageadgang over kommunens og Udbetaling Danmarks beslutning om at se bort fra digitaliseringskravet i ekstraordinære situationer, jf. afsnit 3. Ankeinstansen vil i forbindelse med en klage over en konkret afgørelse om de relevante ydelser, som er truffet af kommunen eller Udbetaling Danmark, kunne tage stilling til, hvornår en ansøgning anses for at være indgivet til myndigeden. 5. Ikrafttrædelse mv. ( 10) Bølge 3-loven og bekendtgørelsen om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv. træder i kraft den 1. december 2014, og loven og bekendtgørelsen finder anvendelse for ansøgninger og meddelelser mv., der indgives efter den 1. december Kravet om digital selvbetjening i forhold til barselloven, jf. bekendtgørelsens 1, jf. bilag 1, tabel 4, finder først anvendelse på borgerens ansøgning og meddelelser mv. der foretages på grundlag af dokumenter, der er udsendt af Udbetaling Danmark efter den 1. december 2014, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 3. Det betyder, at en borgeres ansøgning om barseldagpenge efter 1. december 2014 som udgangspunkt skal ske ved digital selvbetjening. Dog er undtaget de sager, hvor borgerens ansøgning sker på grundlag af dokumenter, som Udbetaling Danmark har udsendt før 1. december Det skyldes, at det i disse sager ikke vil være muligt for borgeren at anvende digital selvbetjening, da dokumenterne ikke findes i Udbetaling Danmarks digitale selvbetjeningsløsning. 13

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere