ANALYTISK KEMI Kvalitetssikring af laboratoriernes edb-teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYTISK KEMI Kvalitetssikring af laboratoriernes edb-teknik"

Transkript

1 ANALYTISK KEMI Kvalitetssikring af laboratoriernes edb-teknik Edb-funktionernes omfang og betydning for laboratoriernes resultater har medført, at der må stilles særlige krav til kvalitetssikring af denne del af laboratoriernes tekniske kompetence. Men hvordan gøres det bedst muligt? Af cand.scient. Henrik Berg, Taika ApS og systemkonsulent Bahman Kolahi, PC System Teknik A/S Intet moderne laboratorium kan fungere uden brug af den edb-teknik, der i dag er integreret i alle laboratoriers arbejdsområder. Edb anvendes til styring af instrumenter, dataopsamling, beregninger, kontrol, uddannelse, administration, rapportering og arkivering. Det er mere end 25 år siden, at de første mikroprocessorer blev brugt i laboratorieinstrumenter. Chips, pc er og andet computergrej, der bruges sammen med laboratoriets instrumenter, er generelt blevet betragtet på linje med andre elektroniske og mekaniske komponenter. Disse edb-funktioner er i hovedsagen blevet kvalitetssikret indirekte ved test og vurderinger i sammenhæng med instrumenternes samlede funktion. Analyseinstrumenter afprøves, valideres og kontrolleres løbende ved vurderinger af resultaterne, og er disse gode nok, vurderes det, at instrumenterne og de hertil knyttede edb-funktioner er i orden. Krav til edb-teknik Fordi edb benyttes til stadig flere af laboratoriernes arbejdsopgaver, som f.eks. opsamling, lagring af data, transmission af resultater til klienter og arkivering, er der opstået behov for særlige procedurer for kvalitetssikring af edb-funktionerne. Det har fundet udtryk i de standarder, der bruges til kvalitetsstyring af laboratorierne og i rekommandationer og vejledninger fra internationale organer og nationale myndigheder, der i sidste ende skal godkende laboratoriernes resultater. Både i GLP-reglerne og ISO-standarderne (17025 og 15189) er der særlige afsnit om edb i laboratorierne, og DANAK (dansk akkreditering) har udarbejdet dokumentet RL 10, der giver detaljerede retningslinjer for brug af computere til teknisk prøvning. Laboratorier, der ønsker akkreditering ved DANAK, skal opfylde alle krav i RL 10. Udviklingen i kravene til kvalitetssikring af laboratoriernes edb-funktioner er international, og her har især USA s myndigheder ved FDA haft betydning. FDA har udarbejdet regelsættet CFR 21 part 11, der stiller krav til medicinalindustrien, ved brug af edb i arbejdet med afprøvning, produktion og godkendelse af medicinalprodukter. Populært sagt er det regler, der skal sikre, at der ikke fuskes ved anvendelse af elektronisk dokumentation frem for pen og papir. Det er også de amerikanske krav, der har dannet skole for de danske regler. Hermed er laboratorierne stillet over for en række problemer, de endnu ikke har megen erfaring med. Løsninger Der er dog hjælp at hente. Nordtest, det gamle nordiske samarbejdsorgan for udarbejdelse af fællesnordiske prøvningsstandarder, har udarbejdet en teknisk rapport, hvor alle aspekter af arbejde gennemgås. Der er præcise forslag til løsning af problemerne, og et eksempel på hvordan en rapport over arbejdet kan udarbejdes. Nordtests rapport kan især anbefales til de laboratorier, der er akkrediterede ved DANAK. En række konsulentfirmaer har løsninger, der er afprøvet med tilfredsstillende resultater og med myndighedernes godkendelse i henhold til GMP-reglerne. Langt hen ad vejen følger kravene i RL 10 (og øvrige regelsæt) de generelle krav, der findes i standarderne. Det vanskelige i opgaven med kvalitetssikring af edb ligger i at identificere de problemer, der er særlige for edb-funktionerne. I det følgende beskrives, hvordan dette arbejde kan gennemføres, så løsningerne tilgodeser laboratoriernes egne behov for sikker anvendelse af edb og DANAK s krav til laboratorierne ved akkreditering. Principperne kan dog bruges af alle laboratorier, der er certificerede, akkrediterede eller fungerer under GMP-krav. Nøgleordet i arbejdet med kvalitetssikring af laboratoriernes edb-funktioner er validering. I RL 10 afsnit 5.4 skriver DANAK: Ethvert system, udstyr og metode skal verificeres og valideres i sin sammenhæng i laboratoriet. Der skal overordnet foretages en dokumenteret bevisførelse, der giver en høj grad af sikkerhed for, at en specifik proces fører til et konsistent resultat, som er i overensstemmelse med de forudbestemte specifikationer og kvalitetsegenskaber. De beskrevne principper og metoder, for hvordan et valideringsprojekt skal udføres, svarer til beskrivelserne i guiden GAMP 4, der er udarbejdet af ISPE. Planlægning af valideringsprocessen I alle laboratorier er et antal edb-systemer, fra de metodespecifikke til de helt standardiserede systemer som tekstbehandling og regneark. Der er ikke krav til særskilt validering af standardiserede systemer som f.eks. Word og Excel, men man skal dog være opmærksom på, at hvis de bruges i forbindelse med specielle systemer, kan kravene til validering udstrækkes til også at omfatte standardsystemerne. Indledningsvis skal man derfor identificere de systemer, der er kritiske for laboratoriets arbejdsprocesser. Derefter skal man vurdere på hvilket niveau, man vil tilrettelægge valideringsprocessen. Det gøres ved at gennemgå interne krav til funktion og sikkerhed og eksterne (myndigheders) krav til systemet. dansk kemi, 85, nr. 9,

2 21 dansk kemi, 85, nr. 9, 2004

3 ANALYTISK KEMI Retrospektiv validering Systemer, der er i drift, skal også valideres, selv om man erfaringsmæssigt er tilfreds med disses funktion. Det sker dog efter en forenklet metodik, der betegnes som retrospektiv validering. Retrospektiv validering beskrives i RL10 afsnit som følger: Laboratoriet skal verificere og validere sine eksisterende systemer (såkaldt»retrospektiv«validering). Interessenters behov og krav om pålidelige resultater skal vurderes inden store og bekostelige valideringer initieres. Man bør huske på, at meget af»bevisførelsen«kan ligge i den omstændighed, at et system har genereret pålidelige resultater igennem et længere stykke tid. DANAK s krav Alle krav til ledelsesfunktionerne i ISO skal være opfyldt for laboratoriets edb-funktioner. Laboratoriet skal have en edb-politik, men den kan være udformet inden for rammerne af den overordnede kvalitetspolitik. Der skal være en klar beskrivelse af ledelse og ansvar for edb, og almindeligvis udpeges en person med ansvar for edb-funktionerne. Hvis der er flere om dette arbejde, skal ansvarsfordelingen mellem disse være beskrevet. Der skal være procedurer, der beskriver ansvarsfordeling og arbejdsmetoder for alle laboratoriets kritiske edb-systemer. Det skal desuden sikres, at personalet er uddannet til at betjene det udstyr, de benytter i deres arbejde på laboratoriet, og at uddannelsen er godkendt og registreret (jobbeskrivelser) af de ansvarlige for systemet. Personalets brugerrettigheder skal sikres på de niveauer medarbejderen kan benytte og betjene systemet, udstyret og metoden, f.eks. som bruger, superbruger, udvikler og administrator. For alle edb-funktioner er der en række forhold af edbteknisk art, der skal være taget forholdsregler for i form af passende regler og procedurer. Fra RL 10 skal her nævnes: Sikkerhedspolitik Oprette logs for edb-systemets nøglefunktioner Beredskab ved nedbrud Back-up Læsbarhed af back-up også efter systemets udfasning Begrænset adgang til netværk Firewall Virusbeskyttelse Transmission af data på»sikker«linje Risikovurdering og konsekvensanalyse Sikkerhed Konsekvenser af fravalg og tilvalg Livscyklus Indbrud på laboratoriet: Kan man se, at noget mangler eller er kopieret Anvendelse af log ved brug af edb-netværk Daglig gennemgang af log for brug af edb-netværk Videreførelse af data ved udskiftning af system Afvikling og skrotning af edb Det er meget vigtigt at sikre laboratoriets edb-systemer mod indtrængning (hackere) og tekniske sammenbrud. Laboratoriet skal have passende tekniske foranstaltninger (firewalls), og det skal kunne dokumenteres, at adgangen til det samlede edb-system er under kontrol, såvel fysisk adgangskontrol som tilgang til installationer og netværk. Laboratoriet skal have passende systemer til backup af alle elektronisk lagrede data samt et beredskab ved nedbrud. Det skal dokumenteres ved regelmæssig afprøvning, at backupsystemet fungerer (restore). Edb-udstyr skal anskaffes og anvendes efter retningslinjer, der kan være de samme, som gælder for andet teknisk udstyr, når disse opfylder kravene i ISO Det må dog anbefales, at der føres særlige lister over edb-udstyr (hardware og software), og at afprøvning og godkendelse er samlet hos de/ den medarbejder, der har ansvaret for laboratoriets edbudstyr. Laboratoriet skal have diagrammer og beskrivelser, der viser opbygningen af laboratoriets interne edb-netværk. Hvis laboratoriets netværk er integreret i et større netværk, skal det være beskrevet, hvem der har ansvar for laboratoriets anvendelse af dette. Laboratoriet bør udforme retningslinjer for personalets anvendelse af Klinisk Laboratoriums IT-udstyr til private og personlige formål. Valideringsdokumenter Ved en valideringsproces skrives en række dokumenter, der beskriver, hvordan laboratoriet imødekommer de krav til ledelse og teknik, som det ved sin edb-politik har valgt at følge. Desuden afhænger det af, hvilke typer af systemer det drejer sig om, om det er nyindkøbt eller systemer, der allerede er i brug på laboratoriet, og i sidstnævnte tilfælde, hvad der foreligger af dokumentation for systemet. Nedenstående beskrives nogle af de dokumenter, der er nødvendige ved en retrospektiv validering, der vil være en hyppigt forekommende opgave for akkrediterede laboratorier. Risikoanalyse (RA) I RL 10 afsnit 3.9 står: En risikoanalyse er en analyse, der klarlægger, hvilken indflydelse en potentiel fejl i et system vil have for systemets interessenter. Risikoanalysen indebærer, at forskellige risici/ potentielle fejl (og sandsynligheden for deres optræden) gennemgås, og påvirkningen vurderes. Ved risikoanalysen sammenfattes og vurderes de påvirkninger potentielle fejl i edb-systemer kan give laboratoriet og dets klienter. Krav- og systemtestspecifikationer (URS User Requirement Specification) I RL 10 Bilag 4. afsnit 3.1 står: Grundlaget for validering af software er krav- og systemtestspecifikationer, som beskriver de krav, der skal være opfyldt, f.eks. krav til funktion, betjening, dokumentation og systemtest. Der vil altid kunne udarbejdes en kravspecifikation. Ved»retrospektiv«validering, hvor man ikke skal igennem en udviklingsfase, vil man kunne udarbejde en kravspecifikation, der beskriver, hvordan programmet rent faktisk fungerer. Der udarbejdes en URS, der beskriver alle systemets funktioner. Dette dokument udgør basis for den videre validering. Alle test, der siden foretages, vil referere til URS-dokumentet. Valideringsplan (VP) I RL 10 bilag 2 står: Valideringsplanen er et sammenfattende dokument - udarbejdet af laboratoriet, der definerer aktiviteterne, fremgangsmåden og ansvaret for at etablere en passende virkemåde for systemet. I valideringsplanen beskrives valideringen af hvert enkelt system trin for trin. dansk kemi, 85, nr. 9,

4 ANALYTISK KEMI Installations/funktions-test (IQ & OQ Installation and Operation Qualification) I RL 10 bilag 4 afsnit 3.3 står: Før software kan testes, skal der udarbejdes en testplan. Testplanen bygger på krav- og systemtestspecifikationer og skal helst udarbejdes af andre personer end dem, der har udviklet programmet. Test som led i»retrospektiv«validering af programmer, hvor koden ikke er kendt, adskiller sig således ikke fra test af nyudviklet software. IQ og OQ protokollen kan i de fleste tilfælde sammenfattes i et enkelt dokument, hvor alle test beskrives trin for trin. Alle test refererer til URS-dokumentet. Hver test vil indeholde tre trin: 1) Beskrivelse af testen og reference til URS-dokumentet. 2) Acceptkriterier for alle test, med anvisninger for hvornår testresultaterne kan anses for godkendte. 3) De faktiske resultater af de udførte test, uanset godkendelse eller underkendelse. Hvis testresultaterne ikke kan godkendes udarbejdes en afvigerapport. Her beskrives hvorfor testresultaterne ikke kunne godkendes, og hvilke foranstaltninger der skal gøres for afhjælpning af de konstaterede mangler. Valideringsrapporten I RL 10 Bilag 2 punkt 9 står: Valideringsrapporten er en sammenfattende rapport, der udarbejdes af laboratoriet. Rapporten sammenfatter resultaterne af det udførte arbejde og den udarbejdede dokumentation samt de udførte test i henhold til valideringsplanen. Rapporten godtgør, at laboratoriet har ført»passende«bevis for det nye systems virkemåde. Dette dokument sammenfatter alle valideringsaktiviteter og indeholder konklusionen på, om de validerede edb-systemer er blevet godkendt til anvendelse i laboratoriet, og om de opfylder de krav, DANAK stiller til akkrediterede laboratorier. Nyt om... en ulykke med knaldgas Et klassisk demonstrationsforsøg består i at fylde en ballon med en blanding af dihydrogen (brint) og dioxygen (ilt). Blandingen er lettere end atmosfærisk luft, og ballonen vil derfor stige til vejrs. Demonstrator har med tape fastgjort et julelys til en pind. Med denne anordning kan der sættes ild i ballonen med knaldgas. Der lyder et skarpt knald. I luften ser man den brændende ballon. Det er oplevelser, som mange kan lide. Der er også dem, der mener, at man ved at demonstrere sådanne forsøg kan få flere unge mennesker til at studere kemi. G. Garrett har berettet om en forfærdelig ulykke ved udførelsen af dette forsøg. Demonstrator havde forberedt sig ved at fylde adskillige balloner med knaldgas. Demonstrator fik meget smertelige brandsår og permanent nedsat hørelse. Bos G. Garrett 2003: Hydrogen-Oxygen Balloon Hazards. Journal of Chemical Education 80: 743 Konklusion Validering af laboratoriernes edb-funktioner er en forudsætning for akkreditering og myndighedsgodkendelse af laboratoriets kvalitetsstyring. Validering af edb-funktionerne kan gennemføres efter faste planer, og det anbefales, at der anvendes planer, der er konkrete erfaringer med. Arbejdet bør styres stramt, og det må sikres, at det udføres med reference til laboratoriets samlede kvalitetssikringsaktiviteter, så man undgår dobbeltarbejde og sikrer, at alle procedurer for kvalitetssikring er overensstemmende. -adresse: Henrik Berg: Kilder: DS/EN ISO Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence. DS/EN ISO Medicinske Laboratorier Særlige krav til kvalitet og kompetence. DANAK Retningslinie RL 10 Anvendelse af edb i akkrediterede laboratorier Food & Drug Agency US; CFR 21 part 11 Gamp Guide 4 Nordtest Teknisk Rapport nr. 535 Method for Software Validation Specialister i - Automatiseret Fastfaseoprensning Gilson ASPEC XL, ASPEC XLi, ASPEC XL4. - Automatisering af væskehåndtering. - HPLC, LC, SFC kromatografi. - ERWEKA Dissolution systemer. - Avancerede systemer til tabletkontrol. - Salg og kalibrering af Gilson pipetter. Biolab A/S Sindalsvej 29 DK-8240 Risskov Telefon Telefax dansk kemi, 85, nr. 9, 2004

5

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle A/S ISAE 3402 Type

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Analyse af vagtprøven Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Metodisk fremgangsmåde...

Læs mere