EU sætter fokus på ren luft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU sætter fokus på ren luft"

Transkript

1 EU sætter fokus på ren luft Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø

2 Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1999 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 1999 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Germany

3 3 Forord Den Europæiske Unions miljø- og naturbeskyttelsespolitik har siden 1980 erne taget til i betydning. Det hænger sammen med, at vi stadig langt fra har kontrol med faren for miljøskader og for udtømning af naturressourcerne. Heldigvis har mange mennesker fået øjnene op for denne fare og har krævet kraftigere miljøindgreb på nationalt plan og, ikke mindst, på europæisk plan. Som følge heraf har vi nu et meget større arsenal af miljøpolitiske foranstaltninger til vores rådighed fra lovgivning til finansielle virkemidler. Og med Amsterdamtraktaten er princippet om bæredygtig udvikling og et højt beskyttelsesniveau blevet en af topprioriteterne (artikel 2). Vores politik er også blevet langt mere vidtrækkende og differentieret. Den omfatter nu alle dele af samfundet og gør brug af en bred vifte af virkemidler. Nogle emner vækker særlig stor bekymring hos mange europæere. Et af dem er luftens kvalitet, som også er et af de områder, hvor EU har været mest aktiv i de seneste år. Europa-Kommissionen har sat sig for at udvikle en overordnet strategi. Medlemsstaterne skal derfor nu gennemføre nye direktiver om luftkvalitet, som opstiller kvalitetsmålsætninger på langt sigt. Men vi har også selv et direkte ansvar for at løse dette problem, nemlig ved at ændre vores daglige adfærd. Lad os så tit som muligt lade bilen stå og i stedet gå, cykle eller tage de kollektive transportmidler! Kun på den måde kan vores byer blive bedre at bo i. Ligesom adgangen til kapital, arbejdskraft og transportinfrastruktur kan også luftkvaliteten ventes at blive en afgørende faktor for, hvor investeringerne placeres, og dermed for den økonomiske vækst det pågældende sted. I de kommende år vil man utvivlsomt lægge stor vægt på, hvordan ikke blot

4 4 byerne, men også virksomhederne indretter deres transportsystemer. Hvordan kan borgerne få oplysning om luftkvaliteten? EU-lovgivningen opstiller konkrete forpligtelser til oplysning af offentligheden i tilfælde af alvorlig forurening, som f.eks. de ozonepisoder, der er forekommet i de seneste år. Hver enkelt af os har ret til at kræve, at de nationale og lokale myndigheder gør noget for at forbedre vores luftkvalitet. Denne brochure handler om EU s luftstrategi. Den er rettet mod lokale og regionale aktører, ngo er, politiske beslutningstagere på alle planer, arbejdsmarkedets parter og forbrugerne såvel som borgerne i al almindelighed. Vi håber også, at disse oplysninger vil give Dem idéer til, hvordan De kan være med til at løse miljøproblemerne.

5 5 Luften i Europa problemerne Vi har alle sammen brug for luft af god kvalitet, både af hensyn til vores egen og miljøets sundhed. Men i de seneste år har mange af os set avisoverskrifter om de farlige følger af menneskeskabt luftforurening, f.eks.:»stadigt flere børn lider af astma«.»hullet i ozonlaget bliver større«.»skovdøden skyldes sur nedbør«.»flere uvejr og tørkeperioder i fremtiden«. De konkrete indgreb, der allerede er foretaget på forskellige planer på internationalt, europæisk, nationalt og lokalt plan har ganske vist hjulpet, men de er ikke tilstrækkelige. Klimaændringer Der har altid været naturlige ændringer i jordens klima. Men der er i den seneste tid sket ændringer, der generelt anses for at være menneskeskabte. Denne»globale opvarmning«skyldes udledning af stadig større mængder af de såkaldte drivhusgasser, som påvirker absorptionen og afgivelsen af solstråling gennem jordens atmosfære. De vigtigste årsager: kuldioxid (CO 2 ) fra energianvendelse, transport, industriprocesser, skovhugst metan (CH 4 ) fra energifremstilling og -anvendelse, visse former for landbrug, lossepladser nitrogenoxid (N 2 O) fra gødning af landbrugsjord, afbrænding af biomasse, forbrænding af fossilt brændsel chlorfluorcarboner (CFC er) fra industriaktiviteter, køleteknik, aerosoler.

6 6 De vigtigste virkninger: stigning i havenes vandstand flere ekstreme vejrsituationer som f.eks. oversvømmelser, uvejr og tørke. Nedbrydning af ozonlaget Ozonlaget, som beskytter jorden mod skadelig ultraviolet stråling, er blevet stadig tyndere i de sidste 25 år. Over Antarktis er ozonlaget så stærkt beskadiget, at der har dannet sig et hul, som gradvist bliver større. De vigtigste årsager: chlorfluorcarboner (CFC er) og i mindre grad hydrofluorcarboner (HCFC er) fra køleteknik, opblæsning af skumplast, aerosoler og opløsningsmidler methylbromid fra jordgasning i landbruget og afbrænding af biomasse. De vigtigste virkninger: hudkræft hos mennesker skader på havets økosystemer. Forsuring Nedfald af forsurende stoffer i jord og vand kan have alvorlige konsekvenser for visse planter og dyrearter. Mange af disse stoffer stammer fra industrien og kan med vinden bæres tusinder af kilometer, før de afsættes. Nedfaldet af

7 7 forsurende stoffer er nu et godt stykke over toleranceniveauet i mange økosystemer. F.eks. er ca. 20 % af skovene og søerne i Skandinavien døde, og yderligere 30 % har lidt alvorlig skade, hovedsageligt som følge af forurening fra andre lande. De vigtigste årsager: svovldioxid (SO 2 ) og nitrogenoxider (NO x ) fra afbrænding af fossilt brændsel ammoniak (NH 3 ) fra landbruget. De vigtigste virkninger: Planter og fisk dør, fordi de ikke kan overleve i for surt miljø. Byggematerialer beskadiges. Forureningsstoffer, som f.eks. tungmetaller og nitrater, afgives lettere til grundvandet. Luftkvaliteten i byerne Problemer som global opvarmning, nedbrydning af ozonlaget og forsuring er foruroligende, men har måske ingen direkte betydning for vores daglige liv. Af mere direkte betydning for mange sundhedseksperter, beslutningstagere og borgere er sammenhængen mellem dårlig luftkvalitet og sundhed. Forurenet luft er et problem, navnlig i vores byer. Det er i byområderne, at størstedelen af industrien og trafikken er koncentreret, og her bor næsten 80 % af EU s befolkning. De seneste 30 års bestræbelser for at bekæmpe den værste luftforurening fra industrien i de europæiske byer har i høj grad forbedret situationen. Den enorme stigning i biltrafikken i den samme periode betyder imidlertid, at

8 8 luftforurening som følge af bilernes udstødning stadig udgør en alvorlig sundhedsfare. Tabel 1. Luftforurenende stoffer og sundhed Luftforurenende stof Vigtigste kilde De vigtigste sundhedsvirkninger Benzen Motorkøretøjer Forårsager kræft Kemisk industri Påvirker centralnervesystemet Tungmetaller Industriprocesser Forårsager kræft (f.eks. arsen, cadmium, bly, Energifremstilling Forårsager fordøjelsesproblemer kviksølv og nikkel) Motorkøretøjer Beskadiger nervesystemet Nitrogendioxid Motorkøretøjer Forårsager luftvejssygdomme Andre forbrændingsprocesser Beskadiger lungevæv Ozon Omdannelse af nitrogenoxider og Forårsager luftvejsproblemer flygtige organiske stoffer fra trafikken Forringer lungefunktionen i nærvær af sollys Forværrer astma Irriterer øjne og næse Mindsker modstandsevnen mod infektioner Partikler Afbrænding af brændsel f.eks. Forårsager kræft dieselolie og træ Industri Forårsager hjerteproblemer Landbrug f.eks. pløjning, afbrænding Forårsager luftvejssygdomme før dyrkning Øger risikoen for Sekundære kemiske reaktioner spædbørnsdødelighed Svovldioxid Forbrænding af brændsel Forårsager luftvejsproblemer Kilde: Europa-Kommissionen: Clean air for Europe s cities, Transport og luftforurening I dag rejser vi mere og længere med alle former for transport, men navnlig i personbil. For hver 10 km, der tilbagelægges i EU, køres næsten 8 i bil. Halvdelen af alle bilture er på under 6 km.

9 9 Figur 1. Persontransport (milliarder personkilometer) og fordeling på transportformer (% af samlet antal rejste kilometer), EU-15, Der er flere grunde til denne vækst i biltrafikken: Fysisk planlægning gennem planlægningen er der sket en adskillelse mellem boliger, arbejdspladser, indkøbscentre og fritidscentre, som tvinger os til at bruge bilen, fordi der ikke er adgang til andre former for transport, eller fordi disse ikke er praktiske. Større byer som følge af denne planlægning er byerne vokset i areal. Mange af os lever i forstæder. Afstandene bliver større. Det koster mange penge at sørge for god kollektiv transport i disse områder. Der er foretaget langt større investeringer i veje, både i og uden for byområderne, end i kollektiv transport. Sammenlignet med de generelle leveomkostninger er den reelle udgift til biltransport dalet og daler fortsat, hvilket betyder, at vi kan rejse længere og oftere. Da vi generelt har flere penge end for 25 år siden, har mange af os råd til at have to eller tre biler. NØGLE = Bil = Bus og rutebil = Jernbane = Lufttrafik Kilde: Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Transport, Eurostat). Bilkultur selv om vi bruger alle de forskellige transportformer mere, er der en vis status ved at køre i egen bil. Med denne enorme vækst i biltrafikken er det ikke overraskende, at vores byer plages af trafikpropper og forurening. I gamle dage rejste folk hurtigere med hestevogn i vores byer, end det nu er tilfældet i myldretiden ikke just den bevægelsesfrihed og -fart, som vi ønsker! Og selv om bilmotoren i sig selv nu er renere end før, er miljøgevinsten ved den enkelte bil efterhånden gået tabt, ved at vi bruger flere biler til at rejse flere kilometer.

10 10 Hvad gør EU? Luftforurening er et problem, som vi alle er ramt af, og vi kan alle sammen hjælpe til med at løse det. EU s indsats foregår på flere planer: På internationalt plan Luftforurening respekterer ikke landegrænserne og kan til tider bedst bekæmpes på internationalt plan. EU s tiltag omfatter: Klimaændringer På det internationale miljøtopmøde i Kyoto i december 1997 nåede man til enighed om, at industrilandene skulle reducere deres drivhusgasser med 5,2 %. EU forpligtede sig til at skære sine emissioner ned med 8 %. Nedbrydning af ozonlaget EU s 1996-mål for udfasning af CFC erne er opfyldt. Indsatsen for at nå målet på en 35 % s reduktion i HCFC-niveauet frem til 2004, efterfulgt af et fuldstændigt forbud senest 2030, forløber efter planen. Forsuring EU som helhed har indfriet kravene i de internationale protokoller om forsurende stoffer under De Forenede Nationers konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande. På europæisk plan På internationalt plan kan EU kun søge at overtale og opfordre andre lande til at gribe ind. I EU kan Europa- Kommissionen foreslå ny lovgivning, som skal indarbejdes i

11 11 medlemsstaternes love. Takket være denne lovgivning er der gjort store fremskridt med at bekæmpe forurenende stoffer som f.eks. svovldioxid, bly og CFC er. Europa-Kommissionen er imidlertid klar over, at lovgivning alene ikke er nok. Den bruger derfor en række andre virkemidler til at hjælpe medlemsstaterne med at forbedre deres luftkvalitet, nemlig ved at: indgå aftaler med industrien støtte forskning og teknologisk udvikling bistå sektorplanlægning og fysisk planlægning forbedre miljødataenes kvalitet og kvantitet undersøge alternative skatte- og afgiftstiltag til fremme af bæredygtig udvikling støtte offentlige oplysnings- og uddannelseskampagner fremme erhvervsuddannelse og -undervisning yde finansiel støtte. På bymæssigt plan Det nye rammedirektiv om styring af luftkvaliteten i byerne er et nøgleelement i EF-strategien for bedre luftkvalitet. Det indfører strenge krav til overvågning af en række forureningsstoffer i byerne samt pligt til at udarbejde handlingsplaner for bekæmpelse af dårlig luftkvalitet på kort og lang sigt. Som et vigtigt punkt giver rammedirektivet bymyndighederne ret til at»afbryde aktiviteter, herunder biltrafik, når der er fare for, at grænseværdierne overskrides.«

12 12 Boks 1: Et vigtigt krav i rammedirektivet er pligten til at oplyse offentligheden. Hvis kvalitetsnormerne overskrides, skal de pågældende byer offentliggøre deres planer til forbedring af situationen. Udvalgte igangværende EU-foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten forelæggelse af et direktiv om miljøvurdering af fysisk planlægning vedtagelse af et nyt rammedirektiv om luftkvalitet og planer om såkaldte»særdirektiver«skærpelse af lovgivningen om bekæmpelse af udstødning fra biler, motorbrændstoffer og støj; aftale med olie- og bilindustrien om»auto/olie-programmet«, som skal nedbringe skadelige udledninger fremme af god praksis inden for bæredygtig transport; f.eks. yder Europa-Kommissionen støtte til netværket af bilfrie byer, som nu omfatter 60 medlemmer, herunder Amsterdam, Barcelona, København og Palermo, og den har arbejdsgrupper for kommerciel trafik, kollektiv transport, samkørsel, vejbenyttelsesafgifter, pendling, mindre forurenende bykøretøjer og cykel- og gangtrafik; EU yder også støtte til ELTIS, den europæiske informationstjeneste for lokal transport, en onlinedatabase for god praksis vurdering og udvikling af ny teknologi, herunder vejbenyttelsesafgifter og rutevejledning i EU fremme af cykling som transportform, f.eks. gennem Eurovélo-programmet med dets planlagte transeuropæiske netværk af cykelstier. Fortidens succes er håb for fremtiden Selv om luftkvaliteten stadig giver anledning til bekymring, navnlig i byerne som følge af den øgede biltrafik, er situationen dog ikke helt håbløs. Der findes faktisk succeshistorier, og deres antal er stadig stigende. Som led i den internationale indsats for at nedskære drivhusgasudledningerne vedtog EU i 1996 en strategi til mindskelse af CO 2 -emissionerne fra nye personbiler.

13 13 Som led i denne strategi har Kommissionen indgået en frivillig aftale med de europæiske bilfabrikanter. Med denne aftale har bilfabrikanterne forpligtet sig til at mindske den gennemsnitlige CO 2 -udledning fra nye personbiler med 25 % i det næste årti. Der vil nu blive indgået aftaler med importørerne. Til supplering af aftalerne med bilfabrikanterne har EU foreslået en ordning med oplysning om bilernes brændstoføkonomi, så forbrugerne vil få objektiv information om personbilernes brændstofforbrug. Den årlige produktion af ozonlagsnedbrydende stoffer er skåret ned med mellem 80 og 90 % i forhold til spidsværdien. Udledningen af svovldioxid i Europa er blevet mindsket med 50 % mellem 1980 og Nye kollektive transportsystemer, som for nylig er indført i flere byer i Europa, anvendes af stadigt flere rejsende takket være bedre service og kvalitet kombineret med foranstaltninger til at gøre brugen af bilen mindre attraktiv. Mange byer har gjort bymidten bilfri. Den er derfor nu et sikrere, renere og mere behageligt sted at bo, arbejde, gøre indkøb og slappe af i. Mens planlæggerne og politikerne ofte fortsat fokuserer på bilisternes behov, går det op for flere og flere mennesker, at cykling er en reel alternativ transportform i byen. Der kan nævnes eksempler på nye net af cykelstier i byer, fra Volos i Grækenland til Dublin i Irland.

14 14 Hvad kan hver enkelt af os gøre? Nogle af løsningerne på vores luftkvalitetsproblemer er at finde i ny teknologi. Men teknologi er ikke nok i sig selv. Vi må også undersøge, hvordan vi kan ændre situationen ved at vælge andre måder at planlægge, rejse og leve på. Vi kan alle samme hjælpe til! Borgeren 1. Tænk Dem om, før De bruger bilen. Tænk over fordelene ved andre transportmidler. F.eks.: større sikkerhed færre trafikpropper bedre helbred mindre tidsspilde færre udgifter. 2. Hvis De stadig ønsker at bruge bilen, hvorfor ikke dele den med andre? Mange arbejdsgivere har indført bil-pooling og samkørselsordninger. Og hvis De holder Deres bil i god stand motor/dæk og filtre i orden sparer det både på forurenende udslip og på pengene! 3. Køb»grønt«: Udnyt f.eks. den europæiske mærkningsordning»kuldioxid og biler«(som ventes at træde i kraft i 2001) til at købe en mindre forurenende bil, når De skal have bil næste gang. 4. Lad Deres kommune se, at De støtter tiltag til at forbedre vilkårene for kollektiv transport, cyklister og fodgængere. Lad den vide, hvad der er gjort på dette område i andre byer, som De har besøgt.

15 15 Arbejdsgiveren Trafikpropper er dårligt for forretningerne. De anslås at koste 120 mia. EUR (eller 2 % af EU s BNP) hvert år. Deres forretning har tydeligvis ikke gavn af al den trafik på vores veje. Som arbejdsgiver kan De gøre flere ting: 1. Se på muligheden for at samarbejde med andre lokale virksomheder om transport af råvarer og slutprodukter. Det vil både mindske omkostningerne og miljøbelastningen. 2. Start en»pendler-plan«med Deres lokale myndigheder eller med andre firmaer for at få Deres medarbejdere til at anvende alternative transportmidler (og ikke bilen) til arbejdet. De kan f.eks. anspore Deres medarbejdere til at køre flere sammen i en bil (samkørsel eller bil-pooling). De kan tilbyde medarbejderne bus- eller togkort. De kan starte en (mini)busopsamlingsservice fra centrale steder. De kan forbedre forholdene for cyklister i Deres virksomhed. 3. Undersøg Deres virksomheds firmabilpolitik er det nødvendigt, at så mange ansatte bruger firmabil? Den lokale myndighed Det samme udviklingsmønster koncentration af boliger, industri og trafik som forringer luftkvaliteten i byerne, giver mulighed for at løse disse problemer på en integreret og omkostningseffektiv måde. I denne globaliseringstidsalder er en tilgængelig by med et behageligt og sundt miljø endvidere attraktiv for investorer udefra såvel som for byens egne borgere. En række vigtige forhold skal tages i betragtning: 1. Planlæg Deres by på en sådan måde, at beboerne ikke behøver at rejse så langt eller så ofte. Koncentrer ny

16 16 udvikling i selve byen, og ikke i udkanterne, og omkring knudepunkter for kollektiv transport tog- og metrostationer, sporvogns- og busstoppesteder. Bland de forskellige funktioner hjem, arbejde, indkøb og fritid. 2. Sæt grænser for bilkørsel og parkering i visse områder. 3. Indgå samarbejdsaftaler med lokale virksomheder om opstilling af pendlerplaner og alternative muligheder for varetransport. 4. Invester i kollektiv transport, så denne er af god kvalitet, hyppig, pålidelig, præcis, sikker og ren, men ikke dyr. Anlæg omstigningssteder, hvor passagererne nemt og hurtigt kan skifte transportmiddel (f.eks. bil/sporvogn, sporvogn/bus). Giv gode muligheder for kollektiv transport ved at indrette særlige busbaner, give busser forkørselsret ved trafiklys og adgang til områder, der er spærret for biler. 5. Sørg for, at fodgængere og cyklister kan færdes sikkert i Deres by. Sørg for bilfrie områder, sikre vejkryds, cykelstier og cykelparkeringsanlæg. 6. Gennemfør oplysningskampagner for at få borgerne og virksomhederne til at bruge bilen mindre. 7. Sørg for at udveksle oplysninger med andre byer i Europa mange er eller har været i samme situation. Hjulet er måske allerede opfundet...

17 17 Yderligere oplysninger og bestillingsblanket Det er Generaldirektoratet for Miljø i Europa-Kommissionen, der har ansvaret for miljø, civilbeskyttelse og nuklear sikkerhed. De emner, der er omhandlet i denne brochure, henhører først og fremmest under: Afdeling D.3. Luftkvalitet, bymiljø, støj og transport Afdeling A.2. Klimaændringer. Generaldirektoratet for Miljø udsender regelmæssige rapporter og andre publikationer om de forskellige miljøemner. For yderligere oplysninger om EU s indsats for at forbedre luftkvaliteten bedes De udfylde vedlagte blanket og sende eller faxe den til: Europa-Kommissionen GD Miljø Afdeling ENV.5 Information og kommunikation Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) e-post: Der er også adgang til europæiske miljøoplysninger på følgende netadresse: Andre nyttige informationskilder: Det Europæiske Miljøagentur Kongens Nytorv 6 DK-1050 København K Fax (45) Eurostat Datashop 13 Chaussée d Etterbeek B-1049 Bruxelles Fax (32-2)

18 18 Good Practice in Urban Management and Sustainability ELTIS European Local Transport Information System POLIS C/o Eurocities Square de Meeûs, 18 B-1050 Bruxelles Tlf. (32-2) Fax (32-2) EPOMM European Platform on Mobility Management Kontaktperson i GD VII: Marcel Rommerts Tlf. (32-2) Car Free Cities Square de Meeûs 18 B-1050 Bruxelles Fax (32-2) The European Sustainable Cities & Towns Campaign Rue de Trèves/Trierstraat B-1040 Bruxelles Tlf. (32-2) Fax (32-2) Energie-Cités 2, chemin de Palente F Besançon Tlf. (33-3) Fax (33-3) UITP International Association of Public Transport Av. Herman Debroux 17 B-1160 Bruxelles Tlf. (32-2) Fax (32-2) Transport & Environment Bd. de Waterloo 34 B-1000 Bruxelles Tlf. (32-2) Fax (32-2) Det Europæiske Cyklistforbund Av. Broqueville 158 (b3) B-1200 Bruxelles Fax (32-2) European Car Sharing Manteuffelstr. 40 D Berlin Tlf. (49) Fax (49)

19 Europa-Kommissionen EU sætter fokus på ren luft Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer s. 21 x 21 cm ISBN Bestillingsblanket Send mig venligst den seneste EU-dokumentation om Luftkvalitet Vand Affald Grønne job Anfør venligst de to sprog, De foretrækker. Vi vil så vidt muligt sende Dem oplysningerne på de pågældende sprog. Navn: Virksomhed/organisation: Adresse: Postnr.: By: Land: Sendes eller faxes til: Europa-Kommissionen GD Miljø Information og Kommunikation TRMF 0/50 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) E-post:

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers

Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv Europæiske Fællesskabers Bliv grønnere! 1 Indledning 3 Energi 8 Luft 12 Vand 16 Jord Indledning Europe Direct er en service, der giver dig svar på dine

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

EU s landbrug tager klimaudfordringen op

EU s landbrug tager klimaudfordringen op Europakommissionen Generaldirektoratet for Landbrug of Udvikling af Landdistrikter Landbrug og Udvikling af Landdistrikter For yderligere oplysning Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgien Telefon

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere