MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD"

Transkript

1 MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD Internet version - PDF

2 INDHOLD 1. Indledning 2. Hvad er matchfixing? 2.1 Definition 2.2 Niveauer 3. Lovgivning og regelsæt 3.1 Straffeloven 3.2 Ny spillerkontrakt 3.3 Etisk kodeks 3.4 Cirkulære vedrørende matchfixing 3.5 DBU s love 4. Forebyggelse 4.1 Hotline/Hotmail 4.2 Kampagne 4.4 Sikkerhedschef 4.5 Kontakt til regering og Folketing 5. Mistanke om eller kendskab til matchfixing 5.1 Indikationer på matchfixing 5.2 Mistanke om matchfixing 5.3 Anmeldelse af matchfixing 6. Sagsforløb 6.1 Anmeldelse 6.2 Vurdering/kategorisering 6.3 Orientering 6.4 Operationelle aktiviteter 6.5 Undersøgelse/efterforskning 6.6 Afslutning 7. Parter/turneringer samt ansvar 7.1 Parternes ansvar 7.2 Turneringer og ansvar 8. Kontaktpersoner BILAG Bilag 1: Cirkulære nr Revideret standardspillerkontrakt mv. Bilag 2: Standardspillerkontraktens afsnit 2, 4 samt afsnit 4, 3B stk. 2 Bilag 3: Etisk kodeks om matchfixing Bilag 4: Cirkulære nr Matchfixing Bilag 5: DBU s love 44 - Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. Bilag 6: Checkliste for sagsbehandling i DBU

3 1. Indledning Der har de senere år i har været flere store sager vedrørende organiseret matchfixing. Eksempelvis i Tyskland, Belgien, Finland og senest i Tyrkiet. Dansk fodbold har indtil nu tilsyneladende været forskånet for lignende sager. Dansk Boldspil-Union (DBU) har dog i løbet af 2. halvår af 2010 efterforsket to sager vedrørende fodboldspilleres spil hos bookmakere på udfaldet af fodboldkampe, som de selv deltog i. I begge tilfælde havde spillerne satset forholdsvis store beløb på nederlag til deres eget hold. Begge kampe sluttede efterfølgende med nederlag, med deraf følgende gevinster til de to fodboldspillere. De havde dermed skabt usikkerhed og tvivl hos deres holdkammerater, ledere, trænerne, tilskuerne og klubbens øvrige interessenter om, hvorvidt de var gået ind til kampen med den rette indstilling; For at vinde kampen! Dette medførte, at DBU politianmeldte de to personer for overtrædelse af straffelovens 279 om bedrageri. Men politiet meddelte i sommeren 2011, at efterforskningen i begge sager var blevet indstillet. Politiet lagde i deres begrundelse vægt på, at det ved en eventuel straffesag ville være vanskeligt at bevise, at spillerne bevidst underpræsterede for at deres hold skulle tabe kampen, for på den måde at opnå en økonomisk gevinst via de indgåede væddemål. De to spillere blev sidenhen idømt en advarsel af DBU s Disciplinærudvalg for overtrædelse af DBU s love. For at undgå lignende tilfælde har DBU på et meget tidligt tidspunkt iværksat en række initiativer på området. F.eks. var DBU det første fodboldforbund i verden, da man i marts 2008 oprettede en uafhængig mail- og telefon hotline, hvor personer kunne anmelde mistanke eller konkret viden om matchfixing. DBU foretog i forbindelse med etableringen af ovennævnte hotline en undersøgelse af situationen og moralen i det danske fodboldmiljø. Undersøgelsen, der ligesom hotlinen var omfattet af anonymitet, havde til formål at bibringe DBU og forbundets samarbejdspartnere en bredere indikation af situationen i relation til viden, adfærd eller mistanke om matchfixing eller anden form for ulovlig aktivitet omkring fodboldkampe herhjemme. Undersøgelsen blev foretaget blandt klubberne i Superligaen, 1. Division, 2. Division, Danmarksserien samt kvindernes 3F Liga, hvis kampe typisk udbydes som spilleprodukter hos diverse bookmakere. Resultaterne bekræftede DBU i, at kampe her i landet bliver gennemført i spillets ånd. Vi har ingen dokumentation for, at organiseret matchfixing skulle foregå i Danmark. Denne antagelse er yderligere bekræftet gennem det samarbejde, DBU i flere år har haft med Danske Spil A/S. Dette samarbejde har bestået i udveksling af informationer, hvor DBU i enkelte tilfælde har undersøgt uforholdsmæssige store indsatser på bestemte fodboldkampe i DBU s turneringer. Og efterfølgende har kunnet konstatere, at der ikke har været tale om uregelmæssigheder. Uden konkret viden om forsøg på matchfixing herhjemme, kan DBU dog konstatere, at fænomenet kun er kommet tættere på vores grænser, og udenlandske spilsyndikater vil kunne betragte kampe i Danmark som potentielle for deres ulovlige og usportslige virksomhed. Sidenhen iværksatte DBU i november 2010 oplysningskampagnen spil for dit hold.. ikke på dit hold, hvor klubberne fra Superligaen og ned til og med Danmarksserien blev pålagt at deltage i oplysningsmøder vedrørende emnet.

4 Endelig har DBU pr. 1. april 2011 ansat en sikkerhedschef som bl.a. har matchfixing som sit ansvarsområde. 2. Hvad er matchfixing? Man taler typisk om to forskellige former for matchfixing. En form hvor udfaldet af en kamp er aftalt på forhånd for at opnå en sportslig vinding. Eksempelvis for at sikre videre avancement i en turnering, sikre oprykning eller måske for at undgå nedrykning. Den anden og mere udbredte form for matchfixing er, hvor udfaldet - eller bestemte hændelser i forbindelse med en kamp - er aftalt på forhånd, for at nogen kan opnå en økonomisk vinding. Eksempelvis hvor enkelte spillere, mod betaling eller under tvang, bevidst prøver at påvirke udfaldet af kampene med deres præstationer. Typisk ved at forsøge at tabe kampene med vilje. Der er også eksempler på, at spillere bevidst har begået forseelser på banen, for at opnå et bestemt antal gule/røde kort eller et aftalt antal hjørne- eller straffespark i en kamp. I udlandet har man tillige set eksempler hvor dommeren med sine kendelser på banen, bevidst har forsøgt at påvirke kampes resultat. 2.1 Definition Matchfixing defineres ved at resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt* enten er aftalt på forhånd, eller er påvirket af andre interesser end rent sportslige. * (Eksempelvis antallet af hjørnespark, straffespark eller frispark eller antallet af gule eller røde kort) 2.2 Niveauer Inden for matchfixing opererer man med 3 forskellige niveauer: Niveau 1 Spil på egne kampe: Personer, der individuelt spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltager i, og for egen vindings skyld. Niveau 2 - Organiseret fællesskab: Flere personer, der i forening spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltagere i, og for egen eller andres vindings skyld. Niveau 3 - Organiseret kriminalitet: Store syndikater, der f.eks. med trusler om vold, afpresning eller ved bestikkelse forsøger at påvirke spillere, dommere, trænere eller ledere til at sikre et bestemt udfald af en kamp.

5 3. Lovgivning og regelsæt Ud over at det rent etisk er forkert at forsøge at påvirke resultatet af fodboldkampe, er det også reguleret i lovgivningen samt i DBU s regelsæt. 3.1 Straffeloven Begrebet matchfixing er omfattet af straffelovens kapitel 28 som omhandler formueforbrydelser. 279 om bedrageri har følgende ordlyd: 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab. DBU anser gerningsindholdet som opfyldt, når en fodboldspiller, dommer, træner eller leder ved en aktiv handling eller i form af en undladelse har gjort foranstaltninger og dermed direkte eller indirekte medvirket til at påvirke resultatet af en fodboldkamp og samtidig spillet penge på en kamp, hvori den pågældende selv deltager fordi: Der er tale om en handling, og spilleren udnytter, at spiludbyderen er i vildfarelse om det forventede udfald af kampen, idet spiludbyderens forventninger til udfaldet af kampen udspringer af en berettiget forventning om, at alle spillere, som medvirker i kampen, spiller for at vinde, og spiludbyderen påføres et tab ved udbetalingen af gevinsten til spilleren, og spilleren har til hensigt at opnå økonomisk vinding 3.2 Ny standardspillerkontrakt DBU har den 14. maj 2011 vedtaget et nyt cirkulære som omhandler en revideret standardspillerkontrakt. Med denne vedtagelse er det blevet tilføjet i kontrakten, at fodboldspillere hverken direkte eller indirekte må spille på eller medvirke til spil (bookmaking) på kampe, hvori spilleren selv deltager. En overtrædelse af dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Den nye paragraf skal ses i sammenhæng med den eksisterende paragraf i afsnit 4 hvori der står, at hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig eller gentagen misligholdelse, er den anden part berettiget til straks at ophæve kontrakten. (se bilag 1 Cirkulære nr. 70: Revideret standardspillerkontrakt mv.) (se bilag 2 Standardspillerkontraktens afsnit 2, 4 samt afsnit 4, 3B stk. 2) 3.3 Etisk kodeks Jævnfør etisk kodeks er det forbudt at spille på egne kampe. Dette gælder uanset om man er aktiv på banen eller bare formel part i kampen som eksempelvis træner eller klubleder. Dette

6 gælder uanset om der spilles for eller mod eget holds fordel. Årsagen til dette forbud er, at spil på egne kampe gør alle fodboldens parter sårbare overfor mistænkeliggørelse. (se bilag 3 Etisk kodeks om matchfixing) 3.4 Cirkulære vedrørende matchfixing Tidligere var begrebet matchfixing alene reguleret i DBU s etiske kodeks. Men eftersom etisk kodeks var udarbejdet som rene guidelines har DBU s bestyrelse den 25. november 2011, efter oplæg fra DBU s lovudvalg, udstedt et egentligt cirkulære om matchfixing for at opnå en dybere regulering af området. Cirkulæret indeholder et forbud mod enhver deltagelse eller medvirken til matchfixing. Desuden er der indført informationspligt således at enhver fodboldspiller, dommer, træner, leder m.v. skal informere DBU om ethvert kendskab til eller forsøg på matchfixing. Endelig indeholder cirkulæret en sanktionsmulighed jf. DBU s love. (se bilag 4 Cirkulære nr. 73: Matchfixing) 3.5 DBU s love DBU s love giver mulighed for at iværksætte disciplinære foranstaltninger i forbindelse med overtrædelse af love og reglementer. Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. er beskrevet i 44. Her står, at såfremt en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har overtrådt love, reglementer og bestemmelser eller etisk kodeks, eller udvist usportslig optræden eller i øvrigt bragt fodboldspillet i miskredit, kan disciplinærudvalget og appeludvalget træffe en eller flere disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende. Det være sig blandt andet tildeling af misbilligelser, advarsler, karantæner, idømmelse af bøder eller fradømmelse af point. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed beslutte, at der sker nedrykning af hold, udelukkelse fra deltagelse i f.eks. kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommer-virksomhed. Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU samt frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn. (Bilag 5 DBU s love: 44 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv.) 4. Forebyggelse DBU betragter matchfixing som den største trussel mod fodboldspillets integritet. Derfor har DBU, på et meget tidligt tidspunkt, iværksat en række initiativer med henblik på at forebygge matchfixing i dansk fodbold. 4.1 Hotline/Hotmail DBU har etableret en uafhængig hotline mod snyd i fodbold, hvor dansk fodbolds aktører (spillerne, trænerne, lederne, dommerne og tilskuere) kan indtelefonere oplysninger om

7 enhver form for ulovligheder i dansk fodbold, herunder matchfixing. Etableringen af hotlinen mod snyd i fodbold, der blev initieret af DBU s Etiske Udvalg, har således til formål at fastholde dansk fodbolds omdømme som en sportsgren med et højt moralkodeks. Herunder at fodboldkampe gennemføres på sportslig korrekt vis og i overensstemmelse med fairplay. Med etableringen sender DBU samtidig et signal til de udenlandske spillesyndikater om, at de vil møde modstand såfremt de prøver at etablere sig i Danmark og i dansk fodbold. Fodboldens aktører kan døgnet rundt rette henvendelse til telefonlinjen eller sende en , hvis de får viden eller mistanke om forsøg på matchfixing af kampe spillet i Danmark. Henvendelser vil blive ekspederet af en af DBU uafhængig samarbejdspartner. Informationer der fører til afsløring kan føre til disciplinær behandling og sanktion i henhold til DBU s love. Hvis de pågældende tilfælde også vurderes at omfatte en overtrædelse af dansk lovgivning, vil sagerne blive overgivet til politiet. DBU s hotline mod snyd har til formål at sikre, at fodboldkampe i Danmark bliver spillet og afgjort sportsligt korrekt - og på fodboldbanen. Ring til DBU s Hotline mod snyd på: til DBU s Hotline mod snyd på: Man kan ringe eller e helt anonymt. Men detaljerne i anmeldelsen er afgørende for, hvordan DBU kan følge op på en anmeldelse eller et tip. Derfor vil vi allerhelst gerne vide, hvem vi taler med. Men DBU og vores eksterne samarbejdspartnere, behandler din identitet - dit navn, nummer eller fortroligt, hvis du ønsker at forblive anonym udadtil. 4.2 Kampagne DBU lancerede i november 2010 en kampagne mod topfodboldspilleres spil på egne kampe (fra Superligaen til og med danmarksserien), hvor 102 klubber modtog kampagne-plakater under temaet spil for dit hold ikke på dit hold til ophængning relevante steder hos klubberne. Siden har alle landets klubber kunnet læse om problemstillingen og downloade plakater fra kampagnesiten på DBU s hjemmeside. Efterfølgende intensiverede DBU sin aktive indsats mod matchfixing ved at indkalde til informationsmøder i alle klubber fra Superligaen til danmarksserien, som typisk er de rækker herhjemme, hvor kampe bliver tilbudt som spilobjekter hos forskellige bookmakere. Hensigten var at gennemføre informations- og debatmøder for spillerne i førsteholdstrupperne sammen med spillerne i trupperne på de U19- og U17-hold, der deltager i DBU s turneringer (ligaerne og divisionerne). Grunden til at også de relevante ungdomsspillere blev inviteret med til informationsmøderne skyldes dels, at de på kortere sigt kunne være potentielle førsteholdsspillere i deres respektive klubber, og for på længere sigt at skabe den rette kultur på klubbernes elitehold med forståelse og accept af, hvorfor spil på egne kampe ikke er tilladt. Målsætningen var at skabe forståelse for konsekvenserne for den enkelte spiller, hans hold og klub samt hele fodboldmiljøet, hvis spil på kampe, de pågældende selv spiller med i, udvikler sig. Det simple budskab til spillerne var, at enhver form for spil (bookmaking) på egne kampe er forbudt. Det udvidede budskab var, at spil på egne kampe kan skabe mistanke om, hvorvidt

8 kampene bliver gennemført sportsligt korrekt, hvilket ikke kun er problematisk i forhold til de pågældende kampe, men på sigt også vil være skadeligt for dansk fodbolds samlede omdømme. Møderne blev gennemført ude i klubberne i løbet af de første tre måneder af DBU vil fortsat løbende overveje og gennemføre kampagner rettet mod matchfixing. 4.4 Sikkerhedschef DBU har ansat en sikkerhedschef med ansvar for fodboldforbundets forebyggende arbejde samt til undersøgelse og efterforskning af sager med mistanke om eller eksempler på matchfixing indenfor dansk fodbold. 4.5 Kontakt til regering og Folketing DBU har rettet henvendelse til kulturministeren for at få hjælp til at få indført en bestemmelse om "sporting fraud" i straffelovens kapitel om formueforbrydelser. En bestemmelse der sikrer, at sager om korruption, matchfixing og anden snyd i sportens verden vil være specifikt omfattet af lovgivningen. Endvidere, at der etableres et fast værneting for behandlingen af sådanne sager på linje med sager om særlig økonomisk kriminalitet, idet erfaringerne fra udlandet tilsiger dette. 5. Mistanke om eller kendskab til matchfixing Hvis en fodboldspiller brænder en oplagt chance, så er det fordi, pågældende bare ikke var skarp nok i situationen! Og hvis dommeren overser et straffespark, så er det enten fordi, han/hun har en dårlig synsvinkel, eller fordi pågældende bare ved mere om fodboldloven end dig! Det behøver i alle tilfælde ikke være fordi, de gjorde det med vilje. Men har du mistanke om eller kendskab til, at en af fodboldens parter skulle være involveret i matchfixing, så kontakt DBU. 5.1 Indikationer på matchfixing Det vil ofte være svært, hvis ikke umuligt, at gennemskue om en fodboldkamp er udsat for matchfixing. Mange tror fejlagtig, at tilstedeværelsen af personer, der ivrigt rapporterer fra kampen enten via computer eller telefon, er ensbetydende med at kampen er udsat for matchfixing. I de fleste tilfælde er det blot fordi, kampen udbydes via såkaldt live-betting, hvor oddsene på kampen ændres i forhold til de ting der sker på banen. I kampe der har været udsat for matchfixing, har der været tale om, at der sker en række mærkelige hændelser på banen. F.eks. et udsædvanligt højt antal frispark, eller gule og røde kort, mange mål på kort tid, underlige comebacks eller mærkelige resultater. Dette kombineret med, at spilleudbyderne har registreret usædvanlige spillemønstre på bestemte udfald af kampen eller dens hændelser. 5.2 Mistanke om matchfixing Såfremt man har mistanke til eller har direkte kendskab til aftalt spil i en fodboldkamp, skal man anmelde det til DBU. Af hensyn til den videre sagsbehandling og efterforskning

9 foretrækker DBU, at anmelderens identitet er bekendt, men såfremt man ønsker at være anonym, accepteres dette naturligvis. 5.3 Anmeldelse af matchfixing Ring til DBU s uafhængige hotline mod snyd på: Mail til DBU s uafhængige hotline mod snyd på: Ring direkte til DBU s sikkerhedschef på: Sagsforløb Et sagsforløb i forhold et en mistanke om matchfixing vil typisk gennemgå 6 trin som vist i det følgende: Trin 1 Anmeldelse Trin 2 Vurdering/kategorisering Trin 3 Orientering Trin 4 Operationelle aktiviteter (iværksættes kun ved mistanke før en kamp) Trin 5 Undersøgelse/Efterforskning Trin 6 Afslutning 6.1 Anmeldelse (trin1) DBU modtager anonyme henvendelser vedrørende matchfixing via vores hotline eller hotmail. I nogle tilfælde rettes direkte henvendelse til DBU ved personligt fremmøde eller via telefonopkald eller brev. 6.2 Vurdering/kategorisering (trin 2) Efter en gennemgang af de tilgængelige oplysninger kategoriseres henvendelsen. Såfremt henvendelsen vurderes at være useriøs, f.eks. hvis der slet ikke kan fremskaffes sagsoplysninger, så kategoriseres anmeldelsen som værende grundløs. DBU henlægger sagen, og foretager sig ikke yderligere. Hvis det viser sig, at det er en anmeldelse med hold i, kategoriseres anmeldelsen som værende mistænksom, og DBU s sikkerhedschef indleder en undersøgelse. Såfremt anmeldelsen indeholder eller undersøgelsen frembringer åbenbare beviser, kategoriseres den som værende alvorlig, og der påbegyndes en egentlig efterforskning. 6.3 Orientering (trin 3) På baggrund af vurderingen og den efterfølgende kategorisering af sagen træffes der beslutning om orienteringsniveauet. Der sker ingen orientering når der er tale om grundløse anmeldelser. I mistænksomme sager underrettes nærmeste samarbejdspartnere. I alvorlige sager foretages orientering af relevante samarbejdspartnere samt DBU s øverste ledelse.

10 6.4 Operationelle aktiviteter (trin 4) Såfremt mistanken om matchfixing eller konkrete beviser på matchfixing foreligger inden pågældende kamp spilles, iværksættes der en række operationelle aktiviteter. Der udsendes observatør til kampen, som indsamler alle tilgængelige oplysninger. På baggrund af oplysningerne og egne observationer udfærdiges en detaljeret kamprapport. Såfremt det skønnes formålstjenligt, og hvis det er tidsmæssigt muligt overvejes det at holde mødeaktivitet med kampens parter inden kampen. 6.5 Undersøgelse/efterforskning (trin 5) Mistænksomme sager undersøges af DBU s sikkerhedschef, som indhenter alle tilgængelige oplysninger. Relevante samarbejdspartnere inddrages i fornødent omfang. På baggrund af undersøgelsen forsøges det at op- eller nedkategorisere hændelsen som henholdsvis grundløs eller alvorlig. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. på grund af manglende beviser, fastholdes hændelsen som mistænksom. Der udfærdiges slutteligt et sagsresumé. Ved alvorlige henvendelser indledes en efterforskning, hvor alle relevante samarbejdspartnere inddrages. Der forsøges tilvejebragt et detaljeret billede af hændelsesforløbet - før, under og efter kampen. 6.6 Afslutning (trin 6) Der foretages en nøje vurdering af sagsmaterialet, med henblik på at træffe en afgørelse i sagen. I mistænkelige sager fremsendes sagsresumét til DBU s disciplinærudvalg, som træffer en endelig afgørelse, om de vil behandle sagen, eller om den henlægges. Alle alvorlige hændelser sagsfremstilles og indbringes for DBU s Disciplinær-udvalg, der træffer afgørelse i sagen i henhold til DBU s love. Såfremt DBU skønner, at der er foregået noget kriminelt, indgives ligeledes politianmeldelse og det interne disciplinære forløb koordineres i dialog med politiet og anklagemyndigheden. 7. Parter/turneringer samt ansvar DBU har indledt et formaliseret samarbejde med alle relevante aktører på området. 7.1 Parternes ansvar Dansk Boldspil-Union: Indsamling af information (vidensbank) Modtage tip og anmeldelser Visitation af sager og efterfølgende sagsbehandling Vejledning af parterne via hovedorganisationerne Elitedommergruppen: Indsamling af information fra dommerne fordeles til DBU Være bindeled mellem dommerne og DBU

11 Divisionsforeningen: Indsamling af information fra klubberne fordeles til DBU Vejlede klubber om matchfixing Videreformidling af information til klubberne Spillerforeningen: Indsamling af information fra spillerne fordeles til DBU Vejlede spillerne om matchfixing Videreformidling af information til spillerne Spil-udbyderne: Udvælgelse af kampe Overvågning af spillemarkedet Underretning af og samarbejde med DBU 7.2 Turneringer og ansvar Nedenstående turneringer skønnes at være relevante i forhold til matchfixing i Danmark. DBU er overordnet ansvarlig for: Superligaen 1. division 2. division Danmarksserien Reserveligaen DBU-pokalen Kvinde DM og 3F Cup UEFA er overordnet ansvarlig for: EM-kvalifikationsturneringen Champions League Europa League FIFA er overordnet ansvarlig for: VM-kvalifikationsturneringen

12 8. Kontaktpersoner Dansk Boldspil-Union: Henrik Kjær Jensen Peter Ebbesen Elitedommergruppen: Kaj Østergaard (formand) Kenneth Friis Nielsen (sekretær) Divisionsforeningen: Martin Tilsted-Petersen Spillerforeningen: Thomas Lindrup Danske Spil: Jens Nielsen (chef for oddset) Kim Ragle (ansvarlig for dansk fodbold) Mikkel Grønfeldt (risk manager) Chris Kronow Rasmussen (ELMS)

13 Bilag 1: Cirkulære nr Revideret standardspillerkontrakt mv. Cirkulære nr. 70 (2011) fra Dansk Boldspil-Unions Bestyrelse Revideret standardspillerkontrakt mv. På given foranledning meddeles følgende: 1. Ny kontraktformular for spillerkontrakter 1.1 På baggrund af de enkelte sager vedrørende spil på egne kampe (betting) har DBU foretaget en revision af standardspillerkontrakten. 1.2 Den reviderede kontraktformular skal anvendes ved indgåelsen af alle fremtidige spillerkontrakter. (Et eksemplar af den nye kontraktformular vedlægges til orientering. Den nye kontraktformular kan i øvrigt hentes på DBUs hjemmeside). 2. Ikrafttrædelse 2.1 Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 14. maj Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 63 (2010). Brøndby, den 14. maj 2011 Jim Stjerne Hansen

14 Bilag 2: Standardspillerkontraktens afsnit 2, 4 samt afsnit 4, 3B stk. 2 4 Betting 4.1 Spilleren må hverken direkte eller indirekte spille på eller medvirke til spil på kampe, hvori spilleren selv deltager. 4.2 En overtrædelse af 4.1 udgør en væsentlig misligholdelse Af kontrakten. 3B Disciplinærforhold og misligholdelse m.m. (Gælder, hvis kontraktforholdet ikke følger overenskomsten) 3B.2 Hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig eller gentagen misligholdelse af denne kontrakt, er den anden part berettiget til straks at ophæve kontrakten og fremsætte krav om eventuel erstatning.

15 Bilag 3: Etisk kodeks om matchfixing Spil (bookmaking): Det er forbudt at spille på kampe hvori du selv er aktiv eller på anden måde formel part i. For aktive spillere, trænere, ledere og dommere er spil på fodboldkampe under enhver form, som direkte kan forbindes med mulige, privatøkonomiske eller sportslige interesser, ligeledes forbudt. Dette gælder også, uanset om der spilles på eget holds fordel. Årsagen til dette forbud er at spil på egne kampe gør dig sårbar overfor mistænkeliggørelse, som også kan ramme dine holdkammerater, din klub og selve fodboldsporten.

16 Bilag 4: Cirkulære nr Matchfixing Cirkulære nr. 73 (2011) fra Dansk Boldspil-Unions Bestyrelse Matchfixing På given foranledning meddeles følgende: 1. Begrebsdefinition 1.1 Begrebet matchfixing anvendes i nærværende cirkulære, når resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt 1 enten er aftalt på forhånd, eller er påvirket af andre interesser end rent sportslige. 2. Forbud 2.1 Enhver aktiv handling eller undladelse, hvorved en fodboldspiller, leder, træner, dommer eller spilleragent deltager i eller medvirker til matchfixing, er forbudt. 3. Informationspligt 3.1 Enhver fodboldspiller, leder, træner, dommer, og spilleragent skal straks informere DBU om enhver henvendelse, der har eller havde til formål, at aftale eller påvirke resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt. 4. Sanktion 4.1 En overtrædelse af forbuddet i 2 og informationspligten i 3 straffes efter lovenes Ikrafttrædelse 5.1 Dette cirkulære er vedtaget den 25. november 2011 af DBUs bestyrelse. 5.2 Cirkulæret træder i kraft med det samme. Brøndby, den 25. november 2011 Jim Stjerne Hansen 1 Eksempelvis antallet af hjørnespark, straffespark eller frispark eller antallet af gule eller røde kort.

17 Bilag 5 DBU s love: 44 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. 44 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv Såfremt en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har: a) overtrådt love, reglementer og bestemmelser samt etisk kodeks, b) undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold, c) udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt d) bragt fodboldspillet i miskredit, kan disciplinærudvalget og appeludvalget træffe en eller flere af følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende: 1) Tildeling af misbilligelser og advarsler. 2) Pålæg om at bringe lov- eller regelstridige forhold til ophør, jf ) Idømmelse af bøder og fratagelse af fortjeneste på kampe. 4) Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane med tilskuere i en eller flere kampe. 5) Påbud om at spille en eller flere kampe på et andet stadion end det stadion, der er holdets normale hjemmebane. 6) Fratagelse af retten til at blive tildelt et sektioneret tilskuereafsnit i en eller flere udekampe. 7) Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold. 8) lnddragelse af en tilladelse til at drive kontraktfodbold og evt. stille denne til rådighed for tredjemand, jf. 17.4, nr. 2 f.eks. også hvis tilladelsens vilkår eller forudsætninger i øvrigt overtrædes eller brister. 9) Fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt kamp, eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen. 10) Disciplinær nedrykning af hold. 11) Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed. 12) Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU. 13) Frakendelse af amatørstatus. 14) Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn.

18

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU INDHOLD Hvad er matchfixing? DBU's indsats mod matchfixing Forebyggelse Sagsbehandling Lovgivning

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011 1 KENDELSE Afsagt den 11. juli 2011 af Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg i sag nr. 19 i 2011 Randers FC påklager DBU`s Appeludvalgs afgørelse af 21. juni 2011. Poul Dahl Jensen, Annelise Vidø, Birte

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Aftale om ophør af spillerkontrakt

Aftale om ophør af spillerkontrakt Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT SEPTEMBER 2014 ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING WWW.KUM.DK 1 2 Arbejdsgruppe om regulering af matchfixing Rapport Udarbejdet af Kulturministeriet Redaktionen

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen DBU Jylland Informations- og dialogmøde - vedrørende dommersituationen Informations- og dialogmøde Dagsorden: Kl. 16.00 Velkomst. Kl. 16.10 16.55 Kl. 16.55 17.05 Kl. 17.05 17.45 Politisk orientering herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Sammen om en god oplevelse

Sammen om en god oplevelse Sammen om en god oplevelse Om sikkerheden ved superligakampe En fælles indsats Det skal være en god oplevelse for hele familien at gå til superligakamp. Derfor arbejder klubber, fanklubber og myndigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Konkurs, rekonstruktion, licens - Gældende regler

Konkurs, rekonstruktion, licens - Gældende regler Konkurs, rekonstruktion, licens - Gældende regler Definitioner: Moderklub Kontraktret Klub hvor fodboldklub har sit grundlag. Spillernes certifikater vil uanset selskab være tilknyttet en moderklub. Afdeling

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere