MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD"

Transkript

1 MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD Internet version - PDF

2 INDHOLD 1. Indledning 2. Hvad er matchfixing? 2.1 Definition 2.2 Niveauer 3. Lovgivning og regelsæt 3.1 Straffeloven 3.2 Ny spillerkontrakt 3.3 Etisk kodeks 3.4 Cirkulære vedrørende matchfixing 3.5 DBU s love 4. Forebyggelse 4.1 Hotline/Hotmail 4.2 Kampagne 4.4 Sikkerhedschef 4.5 Kontakt til regering og Folketing 5. Mistanke om eller kendskab til matchfixing 5.1 Indikationer på matchfixing 5.2 Mistanke om matchfixing 5.3 Anmeldelse af matchfixing 6. Sagsforløb 6.1 Anmeldelse 6.2 Vurdering/kategorisering 6.3 Orientering 6.4 Operationelle aktiviteter 6.5 Undersøgelse/efterforskning 6.6 Afslutning 7. Parter/turneringer samt ansvar 7.1 Parternes ansvar 7.2 Turneringer og ansvar 8. Kontaktpersoner BILAG Bilag 1: Cirkulære nr Revideret standardspillerkontrakt mv. Bilag 2: Standardspillerkontraktens afsnit 2, 4 samt afsnit 4, 3B stk. 2 Bilag 3: Etisk kodeks om matchfixing Bilag 4: Cirkulære nr Matchfixing Bilag 5: DBU s love 44 - Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. Bilag 6: Checkliste for sagsbehandling i DBU

3 1. Indledning Der har de senere år i har været flere store sager vedrørende organiseret matchfixing. Eksempelvis i Tyskland, Belgien, Finland og senest i Tyrkiet. Dansk fodbold har indtil nu tilsyneladende været forskånet for lignende sager. Dansk Boldspil-Union (DBU) har dog i løbet af 2. halvår af 2010 efterforsket to sager vedrørende fodboldspilleres spil hos bookmakere på udfaldet af fodboldkampe, som de selv deltog i. I begge tilfælde havde spillerne satset forholdsvis store beløb på nederlag til deres eget hold. Begge kampe sluttede efterfølgende med nederlag, med deraf følgende gevinster til de to fodboldspillere. De havde dermed skabt usikkerhed og tvivl hos deres holdkammerater, ledere, trænerne, tilskuerne og klubbens øvrige interessenter om, hvorvidt de var gået ind til kampen med den rette indstilling; For at vinde kampen! Dette medførte, at DBU politianmeldte de to personer for overtrædelse af straffelovens 279 om bedrageri. Men politiet meddelte i sommeren 2011, at efterforskningen i begge sager var blevet indstillet. Politiet lagde i deres begrundelse vægt på, at det ved en eventuel straffesag ville være vanskeligt at bevise, at spillerne bevidst underpræsterede for at deres hold skulle tabe kampen, for på den måde at opnå en økonomisk gevinst via de indgåede væddemål. De to spillere blev sidenhen idømt en advarsel af DBU s Disciplinærudvalg for overtrædelse af DBU s love. For at undgå lignende tilfælde har DBU på et meget tidligt tidspunkt iværksat en række initiativer på området. F.eks. var DBU det første fodboldforbund i verden, da man i marts 2008 oprettede en uafhængig mail- og telefon hotline, hvor personer kunne anmelde mistanke eller konkret viden om matchfixing. DBU foretog i forbindelse med etableringen af ovennævnte hotline en undersøgelse af situationen og moralen i det danske fodboldmiljø. Undersøgelsen, der ligesom hotlinen var omfattet af anonymitet, havde til formål at bibringe DBU og forbundets samarbejdspartnere en bredere indikation af situationen i relation til viden, adfærd eller mistanke om matchfixing eller anden form for ulovlig aktivitet omkring fodboldkampe herhjemme. Undersøgelsen blev foretaget blandt klubberne i Superligaen, 1. Division, 2. Division, Danmarksserien samt kvindernes 3F Liga, hvis kampe typisk udbydes som spilleprodukter hos diverse bookmakere. Resultaterne bekræftede DBU i, at kampe her i landet bliver gennemført i spillets ånd. Vi har ingen dokumentation for, at organiseret matchfixing skulle foregå i Danmark. Denne antagelse er yderligere bekræftet gennem det samarbejde, DBU i flere år har haft med Danske Spil A/S. Dette samarbejde har bestået i udveksling af informationer, hvor DBU i enkelte tilfælde har undersøgt uforholdsmæssige store indsatser på bestemte fodboldkampe i DBU s turneringer. Og efterfølgende har kunnet konstatere, at der ikke har været tale om uregelmæssigheder. Uden konkret viden om forsøg på matchfixing herhjemme, kan DBU dog konstatere, at fænomenet kun er kommet tættere på vores grænser, og udenlandske spilsyndikater vil kunne betragte kampe i Danmark som potentielle for deres ulovlige og usportslige virksomhed. Sidenhen iværksatte DBU i november 2010 oplysningskampagnen spil for dit hold.. ikke på dit hold, hvor klubberne fra Superligaen og ned til og med Danmarksserien blev pålagt at deltage i oplysningsmøder vedrørende emnet.

4 Endelig har DBU pr. 1. april 2011 ansat en sikkerhedschef som bl.a. har matchfixing som sit ansvarsområde. 2. Hvad er matchfixing? Man taler typisk om to forskellige former for matchfixing. En form hvor udfaldet af en kamp er aftalt på forhånd for at opnå en sportslig vinding. Eksempelvis for at sikre videre avancement i en turnering, sikre oprykning eller måske for at undgå nedrykning. Den anden og mere udbredte form for matchfixing er, hvor udfaldet - eller bestemte hændelser i forbindelse med en kamp - er aftalt på forhånd, for at nogen kan opnå en økonomisk vinding. Eksempelvis hvor enkelte spillere, mod betaling eller under tvang, bevidst prøver at påvirke udfaldet af kampene med deres præstationer. Typisk ved at forsøge at tabe kampene med vilje. Der er også eksempler på, at spillere bevidst har begået forseelser på banen, for at opnå et bestemt antal gule/røde kort eller et aftalt antal hjørne- eller straffespark i en kamp. I udlandet har man tillige set eksempler hvor dommeren med sine kendelser på banen, bevidst har forsøgt at påvirke kampes resultat. 2.1 Definition Matchfixing defineres ved at resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt* enten er aftalt på forhånd, eller er påvirket af andre interesser end rent sportslige. * (Eksempelvis antallet af hjørnespark, straffespark eller frispark eller antallet af gule eller røde kort) 2.2 Niveauer Inden for matchfixing opererer man med 3 forskellige niveauer: Niveau 1 Spil på egne kampe: Personer, der individuelt spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltager i, og for egen vindings skyld. Niveau 2 - Organiseret fællesskab: Flere personer, der i forening spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltagere i, og for egen eller andres vindings skyld. Niveau 3 - Organiseret kriminalitet: Store syndikater, der f.eks. med trusler om vold, afpresning eller ved bestikkelse forsøger at påvirke spillere, dommere, trænere eller ledere til at sikre et bestemt udfald af en kamp.

5 3. Lovgivning og regelsæt Ud over at det rent etisk er forkert at forsøge at påvirke resultatet af fodboldkampe, er det også reguleret i lovgivningen samt i DBU s regelsæt. 3.1 Straffeloven Begrebet matchfixing er omfattet af straffelovens kapitel 28 som omhandler formueforbrydelser. 279 om bedrageri har følgende ordlyd: 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab. DBU anser gerningsindholdet som opfyldt, når en fodboldspiller, dommer, træner eller leder ved en aktiv handling eller i form af en undladelse har gjort foranstaltninger og dermed direkte eller indirekte medvirket til at påvirke resultatet af en fodboldkamp og samtidig spillet penge på en kamp, hvori den pågældende selv deltager fordi: Der er tale om en handling, og spilleren udnytter, at spiludbyderen er i vildfarelse om det forventede udfald af kampen, idet spiludbyderens forventninger til udfaldet af kampen udspringer af en berettiget forventning om, at alle spillere, som medvirker i kampen, spiller for at vinde, og spiludbyderen påføres et tab ved udbetalingen af gevinsten til spilleren, og spilleren har til hensigt at opnå økonomisk vinding 3.2 Ny standardspillerkontrakt DBU har den 14. maj 2011 vedtaget et nyt cirkulære som omhandler en revideret standardspillerkontrakt. Med denne vedtagelse er det blevet tilføjet i kontrakten, at fodboldspillere hverken direkte eller indirekte må spille på eller medvirke til spil (bookmaking) på kampe, hvori spilleren selv deltager. En overtrædelse af dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Den nye paragraf skal ses i sammenhæng med den eksisterende paragraf i afsnit 4 hvori der står, at hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig eller gentagen misligholdelse, er den anden part berettiget til straks at ophæve kontrakten. (se bilag 1 Cirkulære nr. 70: Revideret standardspillerkontrakt mv.) (se bilag 2 Standardspillerkontraktens afsnit 2, 4 samt afsnit 4, 3B stk. 2) 3.3 Etisk kodeks Jævnfør etisk kodeks er det forbudt at spille på egne kampe. Dette gælder uanset om man er aktiv på banen eller bare formel part i kampen som eksempelvis træner eller klubleder. Dette

6 gælder uanset om der spilles for eller mod eget holds fordel. Årsagen til dette forbud er, at spil på egne kampe gør alle fodboldens parter sårbare overfor mistænkeliggørelse. (se bilag 3 Etisk kodeks om matchfixing) 3.4 Cirkulære vedrørende matchfixing Tidligere var begrebet matchfixing alene reguleret i DBU s etiske kodeks. Men eftersom etisk kodeks var udarbejdet som rene guidelines har DBU s bestyrelse den 25. november 2011, efter oplæg fra DBU s lovudvalg, udstedt et egentligt cirkulære om matchfixing for at opnå en dybere regulering af området. Cirkulæret indeholder et forbud mod enhver deltagelse eller medvirken til matchfixing. Desuden er der indført informationspligt således at enhver fodboldspiller, dommer, træner, leder m.v. skal informere DBU om ethvert kendskab til eller forsøg på matchfixing. Endelig indeholder cirkulæret en sanktionsmulighed jf. DBU s love. (se bilag 4 Cirkulære nr. 73: Matchfixing) 3.5 DBU s love DBU s love giver mulighed for at iværksætte disciplinære foranstaltninger i forbindelse med overtrædelse af love og reglementer. Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. er beskrevet i 44. Her står, at såfremt en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har overtrådt love, reglementer og bestemmelser eller etisk kodeks, eller udvist usportslig optræden eller i øvrigt bragt fodboldspillet i miskredit, kan disciplinærudvalget og appeludvalget træffe en eller flere disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende. Det være sig blandt andet tildeling af misbilligelser, advarsler, karantæner, idømmelse af bøder eller fradømmelse af point. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed beslutte, at der sker nedrykning af hold, udelukkelse fra deltagelse i f.eks. kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommer-virksomhed. Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU samt frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn. (Bilag 5 DBU s love: 44 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv.) 4. Forebyggelse DBU betragter matchfixing som den største trussel mod fodboldspillets integritet. Derfor har DBU, på et meget tidligt tidspunkt, iværksat en række initiativer med henblik på at forebygge matchfixing i dansk fodbold. 4.1 Hotline/Hotmail DBU har etableret en uafhængig hotline mod snyd i fodbold, hvor dansk fodbolds aktører (spillerne, trænerne, lederne, dommerne og tilskuere) kan indtelefonere oplysninger om

7 enhver form for ulovligheder i dansk fodbold, herunder matchfixing. Etableringen af hotlinen mod snyd i fodbold, der blev initieret af DBU s Etiske Udvalg, har således til formål at fastholde dansk fodbolds omdømme som en sportsgren med et højt moralkodeks. Herunder at fodboldkampe gennemføres på sportslig korrekt vis og i overensstemmelse med fairplay. Med etableringen sender DBU samtidig et signal til de udenlandske spillesyndikater om, at de vil møde modstand såfremt de prøver at etablere sig i Danmark og i dansk fodbold. Fodboldens aktører kan døgnet rundt rette henvendelse til telefonlinjen eller sende en , hvis de får viden eller mistanke om forsøg på matchfixing af kampe spillet i Danmark. Henvendelser vil blive ekspederet af en af DBU uafhængig samarbejdspartner. Informationer der fører til afsløring kan føre til disciplinær behandling og sanktion i henhold til DBU s love. Hvis de pågældende tilfælde også vurderes at omfatte en overtrædelse af dansk lovgivning, vil sagerne blive overgivet til politiet. DBU s hotline mod snyd har til formål at sikre, at fodboldkampe i Danmark bliver spillet og afgjort sportsligt korrekt - og på fodboldbanen. Ring til DBU s Hotline mod snyd på: til DBU s Hotline mod snyd på: Man kan ringe eller e helt anonymt. Men detaljerne i anmeldelsen er afgørende for, hvordan DBU kan følge op på en anmeldelse eller et tip. Derfor vil vi allerhelst gerne vide, hvem vi taler med. Men DBU og vores eksterne samarbejdspartnere, behandler din identitet - dit navn, nummer eller fortroligt, hvis du ønsker at forblive anonym udadtil. 4.2 Kampagne DBU lancerede i november 2010 en kampagne mod topfodboldspilleres spil på egne kampe (fra Superligaen til og med danmarksserien), hvor 102 klubber modtog kampagne-plakater under temaet spil for dit hold ikke på dit hold til ophængning relevante steder hos klubberne. Siden har alle landets klubber kunnet læse om problemstillingen og downloade plakater fra kampagnesiten på DBU s hjemmeside. Efterfølgende intensiverede DBU sin aktive indsats mod matchfixing ved at indkalde til informationsmøder i alle klubber fra Superligaen til danmarksserien, som typisk er de rækker herhjemme, hvor kampe bliver tilbudt som spilobjekter hos forskellige bookmakere. Hensigten var at gennemføre informations- og debatmøder for spillerne i førsteholdstrupperne sammen med spillerne i trupperne på de U19- og U17-hold, der deltager i DBU s turneringer (ligaerne og divisionerne). Grunden til at også de relevante ungdomsspillere blev inviteret med til informationsmøderne skyldes dels, at de på kortere sigt kunne være potentielle førsteholdsspillere i deres respektive klubber, og for på længere sigt at skabe den rette kultur på klubbernes elitehold med forståelse og accept af, hvorfor spil på egne kampe ikke er tilladt. Målsætningen var at skabe forståelse for konsekvenserne for den enkelte spiller, hans hold og klub samt hele fodboldmiljøet, hvis spil på kampe, de pågældende selv spiller med i, udvikler sig. Det simple budskab til spillerne var, at enhver form for spil (bookmaking) på egne kampe er forbudt. Det udvidede budskab var, at spil på egne kampe kan skabe mistanke om, hvorvidt

8 kampene bliver gennemført sportsligt korrekt, hvilket ikke kun er problematisk i forhold til de pågældende kampe, men på sigt også vil være skadeligt for dansk fodbolds samlede omdømme. Møderne blev gennemført ude i klubberne i løbet af de første tre måneder af DBU vil fortsat løbende overveje og gennemføre kampagner rettet mod matchfixing. 4.4 Sikkerhedschef DBU har ansat en sikkerhedschef med ansvar for fodboldforbundets forebyggende arbejde samt til undersøgelse og efterforskning af sager med mistanke om eller eksempler på matchfixing indenfor dansk fodbold. 4.5 Kontakt til regering og Folketing DBU har rettet henvendelse til kulturministeren for at få hjælp til at få indført en bestemmelse om "sporting fraud" i straffelovens kapitel om formueforbrydelser. En bestemmelse der sikrer, at sager om korruption, matchfixing og anden snyd i sportens verden vil være specifikt omfattet af lovgivningen. Endvidere, at der etableres et fast værneting for behandlingen af sådanne sager på linje med sager om særlig økonomisk kriminalitet, idet erfaringerne fra udlandet tilsiger dette. 5. Mistanke om eller kendskab til matchfixing Hvis en fodboldspiller brænder en oplagt chance, så er det fordi, pågældende bare ikke var skarp nok i situationen! Og hvis dommeren overser et straffespark, så er det enten fordi, han/hun har en dårlig synsvinkel, eller fordi pågældende bare ved mere om fodboldloven end dig! Det behøver i alle tilfælde ikke være fordi, de gjorde det med vilje. Men har du mistanke om eller kendskab til, at en af fodboldens parter skulle være involveret i matchfixing, så kontakt DBU. 5.1 Indikationer på matchfixing Det vil ofte være svært, hvis ikke umuligt, at gennemskue om en fodboldkamp er udsat for matchfixing. Mange tror fejlagtig, at tilstedeværelsen af personer, der ivrigt rapporterer fra kampen enten via computer eller telefon, er ensbetydende med at kampen er udsat for matchfixing. I de fleste tilfælde er det blot fordi, kampen udbydes via såkaldt live-betting, hvor oddsene på kampen ændres i forhold til de ting der sker på banen. I kampe der har været udsat for matchfixing, har der været tale om, at der sker en række mærkelige hændelser på banen. F.eks. et udsædvanligt højt antal frispark, eller gule og røde kort, mange mål på kort tid, underlige comebacks eller mærkelige resultater. Dette kombineret med, at spilleudbyderne har registreret usædvanlige spillemønstre på bestemte udfald af kampen eller dens hændelser. 5.2 Mistanke om matchfixing Såfremt man har mistanke til eller har direkte kendskab til aftalt spil i en fodboldkamp, skal man anmelde det til DBU. Af hensyn til den videre sagsbehandling og efterforskning

9 foretrækker DBU, at anmelderens identitet er bekendt, men såfremt man ønsker at være anonym, accepteres dette naturligvis. 5.3 Anmeldelse af matchfixing Ring til DBU s uafhængige hotline mod snyd på: Mail til DBU s uafhængige hotline mod snyd på: Ring direkte til DBU s sikkerhedschef på: Sagsforløb Et sagsforløb i forhold et en mistanke om matchfixing vil typisk gennemgå 6 trin som vist i det følgende: Trin 1 Anmeldelse Trin 2 Vurdering/kategorisering Trin 3 Orientering Trin 4 Operationelle aktiviteter (iværksættes kun ved mistanke før en kamp) Trin 5 Undersøgelse/Efterforskning Trin 6 Afslutning 6.1 Anmeldelse (trin1) DBU modtager anonyme henvendelser vedrørende matchfixing via vores hotline eller hotmail. I nogle tilfælde rettes direkte henvendelse til DBU ved personligt fremmøde eller via telefonopkald eller brev. 6.2 Vurdering/kategorisering (trin 2) Efter en gennemgang af de tilgængelige oplysninger kategoriseres henvendelsen. Såfremt henvendelsen vurderes at være useriøs, f.eks. hvis der slet ikke kan fremskaffes sagsoplysninger, så kategoriseres anmeldelsen som værende grundløs. DBU henlægger sagen, og foretager sig ikke yderligere. Hvis det viser sig, at det er en anmeldelse med hold i, kategoriseres anmeldelsen som værende mistænksom, og DBU s sikkerhedschef indleder en undersøgelse. Såfremt anmeldelsen indeholder eller undersøgelsen frembringer åbenbare beviser, kategoriseres den som værende alvorlig, og der påbegyndes en egentlig efterforskning. 6.3 Orientering (trin 3) På baggrund af vurderingen og den efterfølgende kategorisering af sagen træffes der beslutning om orienteringsniveauet. Der sker ingen orientering når der er tale om grundløse anmeldelser. I mistænksomme sager underrettes nærmeste samarbejdspartnere. I alvorlige sager foretages orientering af relevante samarbejdspartnere samt DBU s øverste ledelse.

10 6.4 Operationelle aktiviteter (trin 4) Såfremt mistanken om matchfixing eller konkrete beviser på matchfixing foreligger inden pågældende kamp spilles, iværksættes der en række operationelle aktiviteter. Der udsendes observatør til kampen, som indsamler alle tilgængelige oplysninger. På baggrund af oplysningerne og egne observationer udfærdiges en detaljeret kamprapport. Såfremt det skønnes formålstjenligt, og hvis det er tidsmæssigt muligt overvejes det at holde mødeaktivitet med kampens parter inden kampen. 6.5 Undersøgelse/efterforskning (trin 5) Mistænksomme sager undersøges af DBU s sikkerhedschef, som indhenter alle tilgængelige oplysninger. Relevante samarbejdspartnere inddrages i fornødent omfang. På baggrund af undersøgelsen forsøges det at op- eller nedkategorisere hændelsen som henholdsvis grundløs eller alvorlig. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. på grund af manglende beviser, fastholdes hændelsen som mistænksom. Der udfærdiges slutteligt et sagsresumé. Ved alvorlige henvendelser indledes en efterforskning, hvor alle relevante samarbejdspartnere inddrages. Der forsøges tilvejebragt et detaljeret billede af hændelsesforløbet - før, under og efter kampen. 6.6 Afslutning (trin 6) Der foretages en nøje vurdering af sagsmaterialet, med henblik på at træffe en afgørelse i sagen. I mistænkelige sager fremsendes sagsresumét til DBU s disciplinærudvalg, som træffer en endelig afgørelse, om de vil behandle sagen, eller om den henlægges. Alle alvorlige hændelser sagsfremstilles og indbringes for DBU s Disciplinær-udvalg, der træffer afgørelse i sagen i henhold til DBU s love. Såfremt DBU skønner, at der er foregået noget kriminelt, indgives ligeledes politianmeldelse og det interne disciplinære forløb koordineres i dialog med politiet og anklagemyndigheden. 7. Parter/turneringer samt ansvar DBU har indledt et formaliseret samarbejde med alle relevante aktører på området. 7.1 Parternes ansvar Dansk Boldspil-Union: Indsamling af information (vidensbank) Modtage tip og anmeldelser Visitation af sager og efterfølgende sagsbehandling Vejledning af parterne via hovedorganisationerne Elitedommergruppen: Indsamling af information fra dommerne fordeles til DBU Være bindeled mellem dommerne og DBU

11 Divisionsforeningen: Indsamling af information fra klubberne fordeles til DBU Vejlede klubber om matchfixing Videreformidling af information til klubberne Spillerforeningen: Indsamling af information fra spillerne fordeles til DBU Vejlede spillerne om matchfixing Videreformidling af information til spillerne Spil-udbyderne: Udvælgelse af kampe Overvågning af spillemarkedet Underretning af og samarbejde med DBU 7.2 Turneringer og ansvar Nedenstående turneringer skønnes at være relevante i forhold til matchfixing i Danmark. DBU er overordnet ansvarlig for: Superligaen 1. division 2. division Danmarksserien Reserveligaen DBU-pokalen Kvinde DM og 3F Cup UEFA er overordnet ansvarlig for: EM-kvalifikationsturneringen Champions League Europa League FIFA er overordnet ansvarlig for: VM-kvalifikationsturneringen

12 8. Kontaktpersoner Dansk Boldspil-Union: Henrik Kjær Jensen Peter Ebbesen Elitedommergruppen: Kaj Østergaard (formand) Kenneth Friis Nielsen (sekretær) Divisionsforeningen: Martin Tilsted-Petersen Spillerforeningen: Thomas Lindrup Danske Spil: Jens Nielsen (chef for oddset) Kim Ragle (ansvarlig for dansk fodbold) Mikkel Grønfeldt (risk manager) Chris Kronow Rasmussen (ELMS)

13 Bilag 1: Cirkulære nr Revideret standardspillerkontrakt mv. Cirkulære nr. 70 (2011) fra Dansk Boldspil-Unions Bestyrelse Revideret standardspillerkontrakt mv. På given foranledning meddeles følgende: 1. Ny kontraktformular for spillerkontrakter 1.1 På baggrund af de enkelte sager vedrørende spil på egne kampe (betting) har DBU foretaget en revision af standardspillerkontrakten. 1.2 Den reviderede kontraktformular skal anvendes ved indgåelsen af alle fremtidige spillerkontrakter. (Et eksemplar af den nye kontraktformular vedlægges til orientering. Den nye kontraktformular kan i øvrigt hentes på DBUs hjemmeside). 2. Ikrafttrædelse 2.1 Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 14. maj Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 63 (2010). Brøndby, den 14. maj 2011 Jim Stjerne Hansen

14 Bilag 2: Standardspillerkontraktens afsnit 2, 4 samt afsnit 4, 3B stk. 2 4 Betting 4.1 Spilleren må hverken direkte eller indirekte spille på eller medvirke til spil på kampe, hvori spilleren selv deltager. 4.2 En overtrædelse af 4.1 udgør en væsentlig misligholdelse Af kontrakten. 3B Disciplinærforhold og misligholdelse m.m. (Gælder, hvis kontraktforholdet ikke følger overenskomsten) 3B.2 Hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig eller gentagen misligholdelse af denne kontrakt, er den anden part berettiget til straks at ophæve kontrakten og fremsætte krav om eventuel erstatning.

15 Bilag 3: Etisk kodeks om matchfixing Spil (bookmaking): Det er forbudt at spille på kampe hvori du selv er aktiv eller på anden måde formel part i. For aktive spillere, trænere, ledere og dommere er spil på fodboldkampe under enhver form, som direkte kan forbindes med mulige, privatøkonomiske eller sportslige interesser, ligeledes forbudt. Dette gælder også, uanset om der spilles på eget holds fordel. Årsagen til dette forbud er at spil på egne kampe gør dig sårbar overfor mistænkeliggørelse, som også kan ramme dine holdkammerater, din klub og selve fodboldsporten.

16 Bilag 4: Cirkulære nr Matchfixing Cirkulære nr. 73 (2011) fra Dansk Boldspil-Unions Bestyrelse Matchfixing På given foranledning meddeles følgende: 1. Begrebsdefinition 1.1 Begrebet matchfixing anvendes i nærværende cirkulære, når resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt 1 enten er aftalt på forhånd, eller er påvirket af andre interesser end rent sportslige. 2. Forbud 2.1 Enhver aktiv handling eller undladelse, hvorved en fodboldspiller, leder, træner, dommer eller spilleragent deltager i eller medvirker til matchfixing, er forbudt. 3. Informationspligt 3.1 Enhver fodboldspiller, leder, træner, dommer, og spilleragent skal straks informere DBU om enhver henvendelse, der har eller havde til formål, at aftale eller påvirke resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt. 4. Sanktion 4.1 En overtrædelse af forbuddet i 2 og informationspligten i 3 straffes efter lovenes Ikrafttrædelse 5.1 Dette cirkulære er vedtaget den 25. november 2011 af DBUs bestyrelse. 5.2 Cirkulæret træder i kraft med det samme. Brøndby, den 25. november 2011 Jim Stjerne Hansen 1 Eksempelvis antallet af hjørnespark, straffespark eller frispark eller antallet af gule eller røde kort.

17 Bilag 5 DBU s love: 44 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. 44 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv Såfremt en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har: a) overtrådt love, reglementer og bestemmelser samt etisk kodeks, b) undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold, c) udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt d) bragt fodboldspillet i miskredit, kan disciplinærudvalget og appeludvalget træffe en eller flere af følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende: 1) Tildeling af misbilligelser og advarsler. 2) Pålæg om at bringe lov- eller regelstridige forhold til ophør, jf ) Idømmelse af bøder og fratagelse af fortjeneste på kampe. 4) Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane med tilskuere i en eller flere kampe. 5) Påbud om at spille en eller flere kampe på et andet stadion end det stadion, der er holdets normale hjemmebane. 6) Fratagelse af retten til at blive tildelt et sektioneret tilskuereafsnit i en eller flere udekampe. 7) Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold. 8) lnddragelse af en tilladelse til at drive kontraktfodbold og evt. stille denne til rådighed for tredjemand, jf. 17.4, nr. 2 f.eks. også hvis tilladelsens vilkår eller forudsætninger i øvrigt overtrædes eller brister. 9) Fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt kamp, eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen. 10) Disciplinær nedrykning af hold. 11) Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed. 12) Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU. 13) Frakendelse af amatørstatus. 14) Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn.

18

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU INDHOLD Hvad er matchfixing? DBU's indsats mod matchfixing Forebyggelse Sagsbehandling Lovgivning

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 30. marts Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen

KENDELSE. Afsagt den 30. marts Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen KENDELSE Afsagt den 30. marts 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Sagsfremstilling Sagens begyndelse hos Fodboldens

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

DIF s Matchfixingnævn

DIF s Matchfixingnævn DIF s Matchfixingnævn Den 16. marts 2016 DIF s Matchfixingnævn Kendelse 6/2015 afsagt d. 15. marts 2016 Danmarks Idrætsforbunds matchfixingsekretariat mod Carsten Hemmingsen Matchfixingsekretariatet har

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 27. juni Fodboldens disciplinærinstans. i sagen. Kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK

KENDELSE. Afsagt den 27. juni Fodboldens disciplinærinstans. i sagen. Kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK KENDELSE Afsagt den 27. juni 2016 af Fodboldens disciplinærinstans i sagen Kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK Disciplinærinstansens undersøgelse af Middelfart G&BK I efteråret 2015 skrev

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 25. august DBUs Kontraktfodboldudvalg. i sagen. Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C

KENDELSE. afsagt den 25. august DBUs Kontraktfodboldudvalg. i sagen. Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C KENDELSE afsagt den 25. august 2009 af DBUs Kontraktfodboldudvalg i sagen Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C 1. SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Mikkel Beck var spilleragent for spiller

Læs mere

Til spillere, trænere, ledere, officials, bestyrelsesmedlemmer og øvrige personer i dansk tennis ADFÆRDSKODEKS. Matchfixing og anden uetisk adfærd

Til spillere, trænere, ledere, officials, bestyrelsesmedlemmer og øvrige personer i dansk tennis ADFÆRDSKODEKS. Matchfixing og anden uetisk adfærd Til spillere, trænere, ledere, officials, bestyrelsesmedlemmer og øvrige personer i dansk tennis ADFÆRDSKODEKS Matchfixing og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj 2013 blev

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen AG København ApS Brøndby, den 22. december 2010 Journal nr. 2689-10-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen Disciplinærudvalget under

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 13. februar 2016. Fodboldens disciplinærinstans. i sagen

KENDELSE. Afsagt den 13. februar 2016. Fodboldens disciplinærinstans. i sagen KENDELSE Afsagt den 13. februar 2016 af Fodboldens disciplinærinstans i sagen Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK Sagsfremstilling Sagens begyndelse hos DBU I

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks BadmintonDanmarksAdfærdskodeks 1. Etisk grundlag Badminton Danmarks adfærdskodeks hviler på alment menneskelige normer og værdier, som markerer et tilhørsforhold til vort samfunds kultur og tradition.

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011 1 KENDELSE Afsagt den 11. juli 2011 af Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg i sag nr. 19 i 2011 Randers FC påklager DBU`s Appeludvalgs afgørelse af 21. juni 2011. Poul Dahl Jensen, Annelise Vidø, Birte

Læs mere

Unionens navn er DBU Sjælland Den

Unionens navn er DBU Sjælland Den Nuværende 1 Unionens navn er "Sjællands Boldspil- Union" (SBU). Den er stiftet den 14. september 1902 og er medlem af "Dansk Boldspil-Union" (DBU) samt "Foreningen af Lokalunioner i Danmark" (FLU). Unionens

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Cirkulære nr. 1 af Udstedt af Divisionsforeningens bestyrelse

Cirkulære nr. 1 af Udstedt af Divisionsforeningens bestyrelse Cirkulære nr. 1 af 2017 Udstedt af Divisionsforeningens bestyrelse Sikkerhed og orden på stadions På given foranledning meddeles følgende: 1 Indledning 1.1 I Herre-DM og i de afsluttende runder i Herre-LP

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Udvikler informationer

Udvikler informationer Udvikler informationer 1. Formål. Formålet med disse udvikler informationer er at tilsikre, at DBU Sjælland udviklere og vejledere er informeret om de formelle krav som DBU Sjælland stiller til deres virke

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) P7_TA(2013)0098 Aftalt spil og korruption i sport Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til

Læs mere

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 105 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for fodboldagenter 1. Definition 1.1 Ved fodboldagent forstås en person, som mod eller uden betaling repræsenterer

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 26. april 2016 i Sag nr. 5/2016: DBU Fyn og [Klub B] mod [Klub A] Sagen er behandlet af Louise Saul, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Subsidiært skal FIF idømmes en anden sanktion efter Disciplinærudvalgets skøn.

Subsidiært skal FIF idømmes en anden sanktion efter Disciplinærudvalgets skøn. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Frederiksberg Idræts Forening Odense den 30. september 2010 Journalnr. 2354A-10-bk Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulære nr. 102 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 102 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 102 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Sikkerhed og orden på stadions På given foranledning meddeles følgende: 1 Indledning 1.1 I Herre-DM og i de afsluttende runder i Herre-LP har

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DAFFs Konkurrenceregulativ

DAFFs Konkurrenceregulativ DAFFs Konkurrenceregulativ for Cheerleading Konkurrenceregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. september 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Etiske regler for trænere, holdledere og

Etiske regler for trænere, holdledere og . DANMARK Idrættens Hus DK-260S Brøndby Bank 221-' 8390'3333 CVR 13693315 Etiske regler for trænere, holdledere og tekniske officials 1. I forhold til dette regelsæt er en træner / holdleder enhver, der

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 17. februar 2015 i sag nr. 1/2015 [A]s indbringelse af Dansk Dart Unions Ordensudvalgs kendelse af 30. december 2014 Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev,

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr Team Tvis Holstebro Damer A/S Pr. mail Brøndby den 3. oktober 2013 Journal nr. 2072-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 Brøndby, den 8. december 2014 Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 DBUs klublicenssystem NordicBet Ligaen Ansøgning om licens for sæsonen 2015/2016 Kære klubber,

Læs mere

Cirkulære nr. 93 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 93 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 93 (2015) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for mellemmænd 1. Definition 1.1 Ved mellemmand forstås en person, som mod eller uden betaling repræsenterer

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Cirkulære nr. 106 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 106 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 106 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse 1 Nærværende cirkulære omfatter regler for reklamer på spilledragt, træningsdragt m.v., som bæres under eller i forbindelse med kampe i Herre-DM

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold

Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail Brøndby den 22. november 2016 Journal nr. 1863-16-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1.

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Kommissorium for Klageudvalget ved Næstved Taxa

Kommissorium for Klageudvalget ved Næstved Taxa Kommissorium for Klageudvalget ved Næstved Taxa Klageudvalget ved Næstved Taxa er nedsat af overenskomstparterne ATAX og 3F, som en del af den indgåede overenskomst pr. 26/4-2012. Udvalget består af 4

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den divisions damer kamp nr

Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den divisions damer kamp nr Rødovre HK og Skive FH Brøndby den 16. marts 2012 Journal nr. 1282-12-FS Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den 11.3.2012 1. divisions damer kamp nr. 253931 Disciplinærudvalget

Læs mere