MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD"

Transkript

1 MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD Internet version - PDF

2 INDHOLD 1. Indledning 2. Hvad er matchfixing? 2.1 Definition 2.2 Niveauer 3. Lovgivning og regelsæt 3.1 Straffeloven 3.2 Ny spillerkontrakt 3.3 Etisk kodeks 3.4 Cirkulære vedrørende matchfixing 3.5 DBU s love 4. Forebyggelse 4.1 Hotline/Hotmail 4.2 Kampagne 4.4 Sikkerhedschef 4.5 Kontakt til regering og Folketing 5. Mistanke om eller kendskab til matchfixing 5.1 Indikationer på matchfixing 5.2 Mistanke om matchfixing 5.3 Anmeldelse af matchfixing 6. Sagsforløb 6.1 Anmeldelse 6.2 Vurdering/kategorisering 6.3 Orientering 6.4 Operationelle aktiviteter 6.5 Undersøgelse/efterforskning 6.6 Afslutning 7. Parter/turneringer samt ansvar 7.1 Parternes ansvar 7.2 Turneringer og ansvar 8. Kontaktpersoner BILAG Bilag 1: Cirkulære nr Revideret standardspillerkontrakt mv. Bilag 2: Standardspillerkontraktens afsnit 2, 4 samt afsnit 4, 3B stk. 2 Bilag 3: Etisk kodeks om matchfixing Bilag 4: Cirkulære nr Matchfixing Bilag 5: DBU s love 44 - Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. Bilag 6: Checkliste for sagsbehandling i DBU

3 1. Indledning Der har de senere år i har været flere store sager vedrørende organiseret matchfixing. Eksempelvis i Tyskland, Belgien, Finland og senest i Tyrkiet. Dansk fodbold har indtil nu tilsyneladende været forskånet for lignende sager. Dansk Boldspil-Union (DBU) har dog i løbet af 2. halvår af 2010 efterforsket to sager vedrørende fodboldspilleres spil hos bookmakere på udfaldet af fodboldkampe, som de selv deltog i. I begge tilfælde havde spillerne satset forholdsvis store beløb på nederlag til deres eget hold. Begge kampe sluttede efterfølgende med nederlag, med deraf følgende gevinster til de to fodboldspillere. De havde dermed skabt usikkerhed og tvivl hos deres holdkammerater, ledere, trænerne, tilskuerne og klubbens øvrige interessenter om, hvorvidt de var gået ind til kampen med den rette indstilling; For at vinde kampen! Dette medførte, at DBU politianmeldte de to personer for overtrædelse af straffelovens 279 om bedrageri. Men politiet meddelte i sommeren 2011, at efterforskningen i begge sager var blevet indstillet. Politiet lagde i deres begrundelse vægt på, at det ved en eventuel straffesag ville være vanskeligt at bevise, at spillerne bevidst underpræsterede for at deres hold skulle tabe kampen, for på den måde at opnå en økonomisk gevinst via de indgåede væddemål. De to spillere blev sidenhen idømt en advarsel af DBU s Disciplinærudvalg for overtrædelse af DBU s love. For at undgå lignende tilfælde har DBU på et meget tidligt tidspunkt iværksat en række initiativer på området. F.eks. var DBU det første fodboldforbund i verden, da man i marts 2008 oprettede en uafhængig mail- og telefon hotline, hvor personer kunne anmelde mistanke eller konkret viden om matchfixing. DBU foretog i forbindelse med etableringen af ovennævnte hotline en undersøgelse af situationen og moralen i det danske fodboldmiljø. Undersøgelsen, der ligesom hotlinen var omfattet af anonymitet, havde til formål at bibringe DBU og forbundets samarbejdspartnere en bredere indikation af situationen i relation til viden, adfærd eller mistanke om matchfixing eller anden form for ulovlig aktivitet omkring fodboldkampe herhjemme. Undersøgelsen blev foretaget blandt klubberne i Superligaen, 1. Division, 2. Division, Danmarksserien samt kvindernes 3F Liga, hvis kampe typisk udbydes som spilleprodukter hos diverse bookmakere. Resultaterne bekræftede DBU i, at kampe her i landet bliver gennemført i spillets ånd. Vi har ingen dokumentation for, at organiseret matchfixing skulle foregå i Danmark. Denne antagelse er yderligere bekræftet gennem det samarbejde, DBU i flere år har haft med Danske Spil A/S. Dette samarbejde har bestået i udveksling af informationer, hvor DBU i enkelte tilfælde har undersøgt uforholdsmæssige store indsatser på bestemte fodboldkampe i DBU s turneringer. Og efterfølgende har kunnet konstatere, at der ikke har været tale om uregelmæssigheder. Uden konkret viden om forsøg på matchfixing herhjemme, kan DBU dog konstatere, at fænomenet kun er kommet tættere på vores grænser, og udenlandske spilsyndikater vil kunne betragte kampe i Danmark som potentielle for deres ulovlige og usportslige virksomhed. Sidenhen iværksatte DBU i november 2010 oplysningskampagnen spil for dit hold.. ikke på dit hold, hvor klubberne fra Superligaen og ned til og med Danmarksserien blev pålagt at deltage i oplysningsmøder vedrørende emnet.

4 Endelig har DBU pr. 1. april 2011 ansat en sikkerhedschef som bl.a. har matchfixing som sit ansvarsområde. 2. Hvad er matchfixing? Man taler typisk om to forskellige former for matchfixing. En form hvor udfaldet af en kamp er aftalt på forhånd for at opnå en sportslig vinding. Eksempelvis for at sikre videre avancement i en turnering, sikre oprykning eller måske for at undgå nedrykning. Den anden og mere udbredte form for matchfixing er, hvor udfaldet - eller bestemte hændelser i forbindelse med en kamp - er aftalt på forhånd, for at nogen kan opnå en økonomisk vinding. Eksempelvis hvor enkelte spillere, mod betaling eller under tvang, bevidst prøver at påvirke udfaldet af kampene med deres præstationer. Typisk ved at forsøge at tabe kampene med vilje. Der er også eksempler på, at spillere bevidst har begået forseelser på banen, for at opnå et bestemt antal gule/røde kort eller et aftalt antal hjørne- eller straffespark i en kamp. I udlandet har man tillige set eksempler hvor dommeren med sine kendelser på banen, bevidst har forsøgt at påvirke kampes resultat. 2.1 Definition Matchfixing defineres ved at resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt* enten er aftalt på forhånd, eller er påvirket af andre interesser end rent sportslige. * (Eksempelvis antallet af hjørnespark, straffespark eller frispark eller antallet af gule eller røde kort) 2.2 Niveauer Inden for matchfixing opererer man med 3 forskellige niveauer: Niveau 1 Spil på egne kampe: Personer, der individuelt spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltager i, og for egen vindings skyld. Niveau 2 - Organiseret fællesskab: Flere personer, der i forening spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltagere i, og for egen eller andres vindings skyld. Niveau 3 - Organiseret kriminalitet: Store syndikater, der f.eks. med trusler om vold, afpresning eller ved bestikkelse forsøger at påvirke spillere, dommere, trænere eller ledere til at sikre et bestemt udfald af en kamp.

5 3. Lovgivning og regelsæt Ud over at det rent etisk er forkert at forsøge at påvirke resultatet af fodboldkampe, er det også reguleret i lovgivningen samt i DBU s regelsæt. 3.1 Straffeloven Begrebet matchfixing er omfattet af straffelovens kapitel 28 som omhandler formueforbrydelser. 279 om bedrageri har følgende ordlyd: 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab. DBU anser gerningsindholdet som opfyldt, når en fodboldspiller, dommer, træner eller leder ved en aktiv handling eller i form af en undladelse har gjort foranstaltninger og dermed direkte eller indirekte medvirket til at påvirke resultatet af en fodboldkamp og samtidig spillet penge på en kamp, hvori den pågældende selv deltager fordi: Der er tale om en handling, og spilleren udnytter, at spiludbyderen er i vildfarelse om det forventede udfald af kampen, idet spiludbyderens forventninger til udfaldet af kampen udspringer af en berettiget forventning om, at alle spillere, som medvirker i kampen, spiller for at vinde, og spiludbyderen påføres et tab ved udbetalingen af gevinsten til spilleren, og spilleren har til hensigt at opnå økonomisk vinding 3.2 Ny standardspillerkontrakt DBU har den 14. maj 2011 vedtaget et nyt cirkulære som omhandler en revideret standardspillerkontrakt. Med denne vedtagelse er det blevet tilføjet i kontrakten, at fodboldspillere hverken direkte eller indirekte må spille på eller medvirke til spil (bookmaking) på kampe, hvori spilleren selv deltager. En overtrædelse af dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Den nye paragraf skal ses i sammenhæng med den eksisterende paragraf i afsnit 4 hvori der står, at hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig eller gentagen misligholdelse, er den anden part berettiget til straks at ophæve kontrakten. (se bilag 1 Cirkulære nr. 70: Revideret standardspillerkontrakt mv.) (se bilag 2 Standardspillerkontraktens afsnit 2, 4 samt afsnit 4, 3B stk. 2) 3.3 Etisk kodeks Jævnfør etisk kodeks er det forbudt at spille på egne kampe. Dette gælder uanset om man er aktiv på banen eller bare formel part i kampen som eksempelvis træner eller klubleder. Dette

6 gælder uanset om der spilles for eller mod eget holds fordel. Årsagen til dette forbud er, at spil på egne kampe gør alle fodboldens parter sårbare overfor mistænkeliggørelse. (se bilag 3 Etisk kodeks om matchfixing) 3.4 Cirkulære vedrørende matchfixing Tidligere var begrebet matchfixing alene reguleret i DBU s etiske kodeks. Men eftersom etisk kodeks var udarbejdet som rene guidelines har DBU s bestyrelse den 25. november 2011, efter oplæg fra DBU s lovudvalg, udstedt et egentligt cirkulære om matchfixing for at opnå en dybere regulering af området. Cirkulæret indeholder et forbud mod enhver deltagelse eller medvirken til matchfixing. Desuden er der indført informationspligt således at enhver fodboldspiller, dommer, træner, leder m.v. skal informere DBU om ethvert kendskab til eller forsøg på matchfixing. Endelig indeholder cirkulæret en sanktionsmulighed jf. DBU s love. (se bilag 4 Cirkulære nr. 73: Matchfixing) 3.5 DBU s love DBU s love giver mulighed for at iværksætte disciplinære foranstaltninger i forbindelse med overtrædelse af love og reglementer. Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. er beskrevet i 44. Her står, at såfremt en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har overtrådt love, reglementer og bestemmelser eller etisk kodeks, eller udvist usportslig optræden eller i øvrigt bragt fodboldspillet i miskredit, kan disciplinærudvalget og appeludvalget træffe en eller flere disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende. Det være sig blandt andet tildeling af misbilligelser, advarsler, karantæner, idømmelse af bøder eller fradømmelse af point. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed beslutte, at der sker nedrykning af hold, udelukkelse fra deltagelse i f.eks. kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommer-virksomhed. Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU samt frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn. (Bilag 5 DBU s love: 44 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv.) 4. Forebyggelse DBU betragter matchfixing som den største trussel mod fodboldspillets integritet. Derfor har DBU, på et meget tidligt tidspunkt, iværksat en række initiativer med henblik på at forebygge matchfixing i dansk fodbold. 4.1 Hotline/Hotmail DBU har etableret en uafhængig hotline mod snyd i fodbold, hvor dansk fodbolds aktører (spillerne, trænerne, lederne, dommerne og tilskuere) kan indtelefonere oplysninger om

7 enhver form for ulovligheder i dansk fodbold, herunder matchfixing. Etableringen af hotlinen mod snyd i fodbold, der blev initieret af DBU s Etiske Udvalg, har således til formål at fastholde dansk fodbolds omdømme som en sportsgren med et højt moralkodeks. Herunder at fodboldkampe gennemføres på sportslig korrekt vis og i overensstemmelse med fairplay. Med etableringen sender DBU samtidig et signal til de udenlandske spillesyndikater om, at de vil møde modstand såfremt de prøver at etablere sig i Danmark og i dansk fodbold. Fodboldens aktører kan døgnet rundt rette henvendelse til telefonlinjen eller sende en , hvis de får viden eller mistanke om forsøg på matchfixing af kampe spillet i Danmark. Henvendelser vil blive ekspederet af en af DBU uafhængig samarbejdspartner. Informationer der fører til afsløring kan føre til disciplinær behandling og sanktion i henhold til DBU s love. Hvis de pågældende tilfælde også vurderes at omfatte en overtrædelse af dansk lovgivning, vil sagerne blive overgivet til politiet. DBU s hotline mod snyd har til formål at sikre, at fodboldkampe i Danmark bliver spillet og afgjort sportsligt korrekt - og på fodboldbanen. Ring til DBU s Hotline mod snyd på: til DBU s Hotline mod snyd på: Man kan ringe eller e helt anonymt. Men detaljerne i anmeldelsen er afgørende for, hvordan DBU kan følge op på en anmeldelse eller et tip. Derfor vil vi allerhelst gerne vide, hvem vi taler med. Men DBU og vores eksterne samarbejdspartnere, behandler din identitet - dit navn, nummer eller fortroligt, hvis du ønsker at forblive anonym udadtil. 4.2 Kampagne DBU lancerede i november 2010 en kampagne mod topfodboldspilleres spil på egne kampe (fra Superligaen til og med danmarksserien), hvor 102 klubber modtog kampagne-plakater under temaet spil for dit hold ikke på dit hold til ophængning relevante steder hos klubberne. Siden har alle landets klubber kunnet læse om problemstillingen og downloade plakater fra kampagnesiten på DBU s hjemmeside. Efterfølgende intensiverede DBU sin aktive indsats mod matchfixing ved at indkalde til informationsmøder i alle klubber fra Superligaen til danmarksserien, som typisk er de rækker herhjemme, hvor kampe bliver tilbudt som spilobjekter hos forskellige bookmakere. Hensigten var at gennemføre informations- og debatmøder for spillerne i førsteholdstrupperne sammen med spillerne i trupperne på de U19- og U17-hold, der deltager i DBU s turneringer (ligaerne og divisionerne). Grunden til at også de relevante ungdomsspillere blev inviteret med til informationsmøderne skyldes dels, at de på kortere sigt kunne være potentielle førsteholdsspillere i deres respektive klubber, og for på længere sigt at skabe den rette kultur på klubbernes elitehold med forståelse og accept af, hvorfor spil på egne kampe ikke er tilladt. Målsætningen var at skabe forståelse for konsekvenserne for den enkelte spiller, hans hold og klub samt hele fodboldmiljøet, hvis spil på kampe, de pågældende selv spiller med i, udvikler sig. Det simple budskab til spillerne var, at enhver form for spil (bookmaking) på egne kampe er forbudt. Det udvidede budskab var, at spil på egne kampe kan skabe mistanke om, hvorvidt

8 kampene bliver gennemført sportsligt korrekt, hvilket ikke kun er problematisk i forhold til de pågældende kampe, men på sigt også vil være skadeligt for dansk fodbolds samlede omdømme. Møderne blev gennemført ude i klubberne i løbet af de første tre måneder af DBU vil fortsat løbende overveje og gennemføre kampagner rettet mod matchfixing. 4.4 Sikkerhedschef DBU har ansat en sikkerhedschef med ansvar for fodboldforbundets forebyggende arbejde samt til undersøgelse og efterforskning af sager med mistanke om eller eksempler på matchfixing indenfor dansk fodbold. 4.5 Kontakt til regering og Folketing DBU har rettet henvendelse til kulturministeren for at få hjælp til at få indført en bestemmelse om "sporting fraud" i straffelovens kapitel om formueforbrydelser. En bestemmelse der sikrer, at sager om korruption, matchfixing og anden snyd i sportens verden vil være specifikt omfattet af lovgivningen. Endvidere, at der etableres et fast værneting for behandlingen af sådanne sager på linje med sager om særlig økonomisk kriminalitet, idet erfaringerne fra udlandet tilsiger dette. 5. Mistanke om eller kendskab til matchfixing Hvis en fodboldspiller brænder en oplagt chance, så er det fordi, pågældende bare ikke var skarp nok i situationen! Og hvis dommeren overser et straffespark, så er det enten fordi, han/hun har en dårlig synsvinkel, eller fordi pågældende bare ved mere om fodboldloven end dig! Det behøver i alle tilfælde ikke være fordi, de gjorde det med vilje. Men har du mistanke om eller kendskab til, at en af fodboldens parter skulle være involveret i matchfixing, så kontakt DBU. 5.1 Indikationer på matchfixing Det vil ofte være svært, hvis ikke umuligt, at gennemskue om en fodboldkamp er udsat for matchfixing. Mange tror fejlagtig, at tilstedeværelsen af personer, der ivrigt rapporterer fra kampen enten via computer eller telefon, er ensbetydende med at kampen er udsat for matchfixing. I de fleste tilfælde er det blot fordi, kampen udbydes via såkaldt live-betting, hvor oddsene på kampen ændres i forhold til de ting der sker på banen. I kampe der har været udsat for matchfixing, har der været tale om, at der sker en række mærkelige hændelser på banen. F.eks. et udsædvanligt højt antal frispark, eller gule og røde kort, mange mål på kort tid, underlige comebacks eller mærkelige resultater. Dette kombineret med, at spilleudbyderne har registreret usædvanlige spillemønstre på bestemte udfald af kampen eller dens hændelser. 5.2 Mistanke om matchfixing Såfremt man har mistanke til eller har direkte kendskab til aftalt spil i en fodboldkamp, skal man anmelde det til DBU. Af hensyn til den videre sagsbehandling og efterforskning

9 foretrækker DBU, at anmelderens identitet er bekendt, men såfremt man ønsker at være anonym, accepteres dette naturligvis. 5.3 Anmeldelse af matchfixing Ring til DBU s uafhængige hotline mod snyd på: Mail til DBU s uafhængige hotline mod snyd på: Ring direkte til DBU s sikkerhedschef på: Sagsforløb Et sagsforløb i forhold et en mistanke om matchfixing vil typisk gennemgå 6 trin som vist i det følgende: Trin 1 Anmeldelse Trin 2 Vurdering/kategorisering Trin 3 Orientering Trin 4 Operationelle aktiviteter (iværksættes kun ved mistanke før en kamp) Trin 5 Undersøgelse/Efterforskning Trin 6 Afslutning 6.1 Anmeldelse (trin1) DBU modtager anonyme henvendelser vedrørende matchfixing via vores hotline eller hotmail. I nogle tilfælde rettes direkte henvendelse til DBU ved personligt fremmøde eller via telefonopkald eller brev. 6.2 Vurdering/kategorisering (trin 2) Efter en gennemgang af de tilgængelige oplysninger kategoriseres henvendelsen. Såfremt henvendelsen vurderes at være useriøs, f.eks. hvis der slet ikke kan fremskaffes sagsoplysninger, så kategoriseres anmeldelsen som værende grundløs. DBU henlægger sagen, og foretager sig ikke yderligere. Hvis det viser sig, at det er en anmeldelse med hold i, kategoriseres anmeldelsen som værende mistænksom, og DBU s sikkerhedschef indleder en undersøgelse. Såfremt anmeldelsen indeholder eller undersøgelsen frembringer åbenbare beviser, kategoriseres den som værende alvorlig, og der påbegyndes en egentlig efterforskning. 6.3 Orientering (trin 3) På baggrund af vurderingen og den efterfølgende kategorisering af sagen træffes der beslutning om orienteringsniveauet. Der sker ingen orientering når der er tale om grundløse anmeldelser. I mistænksomme sager underrettes nærmeste samarbejdspartnere. I alvorlige sager foretages orientering af relevante samarbejdspartnere samt DBU s øverste ledelse.

10 6.4 Operationelle aktiviteter (trin 4) Såfremt mistanken om matchfixing eller konkrete beviser på matchfixing foreligger inden pågældende kamp spilles, iværksættes der en række operationelle aktiviteter. Der udsendes observatør til kampen, som indsamler alle tilgængelige oplysninger. På baggrund af oplysningerne og egne observationer udfærdiges en detaljeret kamprapport. Såfremt det skønnes formålstjenligt, og hvis det er tidsmæssigt muligt overvejes det at holde mødeaktivitet med kampens parter inden kampen. 6.5 Undersøgelse/efterforskning (trin 5) Mistænksomme sager undersøges af DBU s sikkerhedschef, som indhenter alle tilgængelige oplysninger. Relevante samarbejdspartnere inddrages i fornødent omfang. På baggrund af undersøgelsen forsøges det at op- eller nedkategorisere hændelsen som henholdsvis grundløs eller alvorlig. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. på grund af manglende beviser, fastholdes hændelsen som mistænksom. Der udfærdiges slutteligt et sagsresumé. Ved alvorlige henvendelser indledes en efterforskning, hvor alle relevante samarbejdspartnere inddrages. Der forsøges tilvejebragt et detaljeret billede af hændelsesforløbet - før, under og efter kampen. 6.6 Afslutning (trin 6) Der foretages en nøje vurdering af sagsmaterialet, med henblik på at træffe en afgørelse i sagen. I mistænkelige sager fremsendes sagsresumét til DBU s disciplinærudvalg, som træffer en endelig afgørelse, om de vil behandle sagen, eller om den henlægges. Alle alvorlige hændelser sagsfremstilles og indbringes for DBU s Disciplinær-udvalg, der træffer afgørelse i sagen i henhold til DBU s love. Såfremt DBU skønner, at der er foregået noget kriminelt, indgives ligeledes politianmeldelse og det interne disciplinære forløb koordineres i dialog med politiet og anklagemyndigheden. 7. Parter/turneringer samt ansvar DBU har indledt et formaliseret samarbejde med alle relevante aktører på området. 7.1 Parternes ansvar Dansk Boldspil-Union: Indsamling af information (vidensbank) Modtage tip og anmeldelser Visitation af sager og efterfølgende sagsbehandling Vejledning af parterne via hovedorganisationerne Elitedommergruppen: Indsamling af information fra dommerne fordeles til DBU Være bindeled mellem dommerne og DBU

11 Divisionsforeningen: Indsamling af information fra klubberne fordeles til DBU Vejlede klubber om matchfixing Videreformidling af information til klubberne Spillerforeningen: Indsamling af information fra spillerne fordeles til DBU Vejlede spillerne om matchfixing Videreformidling af information til spillerne Spil-udbyderne: Udvælgelse af kampe Overvågning af spillemarkedet Underretning af og samarbejde med DBU 7.2 Turneringer og ansvar Nedenstående turneringer skønnes at være relevante i forhold til matchfixing i Danmark. DBU er overordnet ansvarlig for: Superligaen 1. division 2. division Danmarksserien Reserveligaen DBU-pokalen Kvinde DM og 3F Cup UEFA er overordnet ansvarlig for: EM-kvalifikationsturneringen Champions League Europa League FIFA er overordnet ansvarlig for: VM-kvalifikationsturneringen

12 8. Kontaktpersoner Dansk Boldspil-Union: Henrik Kjær Jensen Peter Ebbesen Elitedommergruppen: Kaj Østergaard (formand) Kenneth Friis Nielsen (sekretær) Divisionsforeningen: Martin Tilsted-Petersen Spillerforeningen: Thomas Lindrup Danske Spil: Jens Nielsen (chef for oddset) Kim Ragle (ansvarlig for dansk fodbold) Mikkel Grønfeldt (risk manager) Chris Kronow Rasmussen (ELMS)

13 Bilag 1: Cirkulære nr Revideret standardspillerkontrakt mv. Cirkulære nr. 70 (2011) fra Dansk Boldspil-Unions Bestyrelse Revideret standardspillerkontrakt mv. På given foranledning meddeles følgende: 1. Ny kontraktformular for spillerkontrakter 1.1 På baggrund af de enkelte sager vedrørende spil på egne kampe (betting) har DBU foretaget en revision af standardspillerkontrakten. 1.2 Den reviderede kontraktformular skal anvendes ved indgåelsen af alle fremtidige spillerkontrakter. (Et eksemplar af den nye kontraktformular vedlægges til orientering. Den nye kontraktformular kan i øvrigt hentes på DBUs hjemmeside). 2. Ikrafttrædelse 2.1 Dette cirkulære er vedtaget af DBUs bestyrelse den 14. maj Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves cirkulære nr. 63 (2010). Brøndby, den 14. maj 2011 Jim Stjerne Hansen

14 Bilag 2: Standardspillerkontraktens afsnit 2, 4 samt afsnit 4, 3B stk. 2 4 Betting 4.1 Spilleren må hverken direkte eller indirekte spille på eller medvirke til spil på kampe, hvori spilleren selv deltager. 4.2 En overtrædelse af 4.1 udgør en væsentlig misligholdelse Af kontrakten. 3B Disciplinærforhold og misligholdelse m.m. (Gælder, hvis kontraktforholdet ikke følger overenskomsten) 3B.2 Hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig eller gentagen misligholdelse af denne kontrakt, er den anden part berettiget til straks at ophæve kontrakten og fremsætte krav om eventuel erstatning.

15 Bilag 3: Etisk kodeks om matchfixing Spil (bookmaking): Det er forbudt at spille på kampe hvori du selv er aktiv eller på anden måde formel part i. For aktive spillere, trænere, ledere og dommere er spil på fodboldkampe under enhver form, som direkte kan forbindes med mulige, privatøkonomiske eller sportslige interesser, ligeledes forbudt. Dette gælder også, uanset om der spilles på eget holds fordel. Årsagen til dette forbud er at spil på egne kampe gør dig sårbar overfor mistænkeliggørelse, som også kan ramme dine holdkammerater, din klub og selve fodboldsporten.

16 Bilag 4: Cirkulære nr Matchfixing Cirkulære nr. 73 (2011) fra Dansk Boldspil-Unions Bestyrelse Matchfixing På given foranledning meddeles følgende: 1. Begrebsdefinition 1.1 Begrebet matchfixing anvendes i nærværende cirkulære, når resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt 1 enten er aftalt på forhånd, eller er påvirket af andre interesser end rent sportslige. 2. Forbud 2.1 Enhver aktiv handling eller undladelse, hvorved en fodboldspiller, leder, træner, dommer eller spilleragent deltager i eller medvirker til matchfixing, er forbudt. 3. Informationspligt 3.1 Enhver fodboldspiller, leder, træner, dommer, og spilleragent skal straks informere DBU om enhver henvendelse, der har eller havde til formål, at aftale eller påvirke resultatet af en fodboldkamp eller fodboldkampens begivenheder i øvrigt. 4. Sanktion 4.1 En overtrædelse af forbuddet i 2 og informationspligten i 3 straffes efter lovenes Ikrafttrædelse 5.1 Dette cirkulære er vedtaget den 25. november 2011 af DBUs bestyrelse. 5.2 Cirkulæret træder i kraft med det samme. Brøndby, den 25. november 2011 Jim Stjerne Hansen 1 Eksempelvis antallet af hjørnespark, straffespark eller frispark eller antallet af gule eller røde kort.

17 Bilag 5 DBU s love: 44 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv. 44 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv Såfremt en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har: a) overtrådt love, reglementer og bestemmelser samt etisk kodeks, b) undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold, c) udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt d) bragt fodboldspillet i miskredit, kan disciplinærudvalget og appeludvalget træffe en eller flere af følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende: 1) Tildeling af misbilligelser og advarsler. 2) Pålæg om at bringe lov- eller regelstridige forhold til ophør, jf ) Idømmelse af bøder og fratagelse af fortjeneste på kampe. 4) Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane med tilskuere i en eller flere kampe. 5) Påbud om at spille en eller flere kampe på et andet stadion end det stadion, der er holdets normale hjemmebane. 6) Fratagelse af retten til at blive tildelt et sektioneret tilskuereafsnit i en eller flere udekampe. 7) Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold. 8) lnddragelse af en tilladelse til at drive kontraktfodbold og evt. stille denne til rådighed for tredjemand, jf. 17.4, nr. 2 f.eks. også hvis tilladelsens vilkår eller forudsætninger i øvrigt overtrædes eller brister. 9) Fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt kamp, eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen. 10) Disciplinær nedrykning af hold. 11) Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed. 12) Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU. 13) Frakendelse af amatørstatus. 14) Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn.

18

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU INDHOLD Hvad er matchfixing? DBU's indsats mod matchfixing Forebyggelse Sagsbehandling Lovgivning

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT SEPTEMBER 2014 ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING WWW.KUM.DK 1 2 Arbejdsgruppe om regulering af matchfixing Rapport Udarbejdet af Kulturministeriet Redaktionen

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens.

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. Formanden har ordet Det er DBU en fornøjelse at fremsende denne reviderede Manual for 1. division i Herre-DM til brug for klubbernes arbejde med DBUs licenssystem med henblik på forberedelserne til sæsonen

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

DBU indfører rød tråd hele vejen op

DBU indfører rød tråd hele vejen op DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 12 I December 200 I DBU indfører rød tråd hele vejen op Holdninger og handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF

Chikane af medarbejdere på sociale medier. et idékatalog fra FTF Chikane af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Krænkelse af medarbejdere på sociale medier et idékatalog fra FTF Side 2 Forord Sammen mod chikane på sociale medier Internettet og sociale

Læs mere

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning nr. 1525 Betænkning om konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed årsberetning 2011 Indhold Forord 3 Virksomhedsområdet for afdelingen for finansiel efterretning og efterforskning

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere