Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på."

Transkript

1 Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den sammenhæng? Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Temaaftenen vil tage udgangspunkt i generelle begreber og problematikker. Gennem oplæg, diskussion og små øvelser sætter vi fokus på, hvordan kultur og religion er med til at forme vores opfattelse af virkeligheden, og vi stiller skarpt på de forforståelser, vi hver især møder verden og dermed hinanden med. Der vil også være mulighed for at drøfte egne erfaringer. Undervisere: Kristian Krogh, konsulent i Frivillignet, Ida Mangor, studerende. Flygtninge med traumer Cirka en tredjedel af de flygtninge, der opholder sig i Danmark, er traumatiserede, dvs. lider af PTSD, Post Traumatic Stress Disorder Reaktionerne på PTSD kan være meget forskellige, og det er godt at være forberedt på, særligt hvis man har en tæt kontakt til flygtninge og flygtningefamilier. Indhold: På denne temaaften vil du få de typiske PTSD-reaktioner beskrevet, og du vil få indblik i, hvilken behandling, PTSD-patienter tilbydes i Danmark. Endvidere vil du få konkrete forslag til, hvordan du kan tackle reaktioner på PTSD, og hvordan man bedst møder børn og familier, der er påvirket af traumer. Hvad kan en traumatisk hændelse være? Hvad er PTSD? Hvordan opleves/spottes en traumatiseret person? Hvordan behandles PTSD? Hvad er vigtigt for personer, der lider af PTSD? Form Oplæg, film og mulighed for at diskutere deltagernes egne oplevelser fra det frivillige arbejde. Medbring selv cases. Underviser: Mette Blauenfeldt. Frivillignet Intra Sådan kommer du i gang

2 Frivillignet lancerede sidste år Frivillignet Intra et it-system til frivillige. I systemet kan du redigere i dine egne kontakt-data, kommunikere med frivillige, du arbejder sammen med og dele viden med andre frivillige. På denne temaaften kan du lære at bruge det nye system. Projektleder Rosa Dich gennemgår systemet og viser, hvordan det kan aflaste de administrative opgaver i frivilliggruppen og skabe mere kommunikation mellem frivillige. Underviser: Rosa Dich Intro for nye netværksfamilier Kurset henvender sig til frivillige, der lige har meldt sig som frivillige netværksfamilier eller allerede fungerer som netværksfamilier/-personer til familier med flygtningebaggrund. På dette kursus vil du få input til, hvordan du som netværksperson kan skabe en god og tillidsfuld relation til en flygtningefamilie og støtte dem i at få tilværelsen i Danmark til at fungere så godt som muligt. På kurset vil du blive introduceret til de forventninger Frivillignet har til dig som frivillig, herunder hvordan du skaber en ligeværdig relation, hvordan du forvalter din tavshedspligt, og hvordan du sætter grænser for dit engagement. Du vil ligeledes få konkrete råd om, hvordan du kan hjælpe en flygtningefamilie på en måde, så de fremover selv bliver mere selvhjulpne. Endelig vil du få gode ideer til, hvad man foretage sig med familierne, og hvordan man kan bruge andre frivillige netværkspersoner som støtte. Kurset er baseret på oplæg og diskussion, og du vil få rig lejlighed til at høre andres erfaringer og fortælle om dine egne. Undervisere: Den regionale konsulent og ekstern underviser Hvordan skaber man det ligeværdige møde? Det ligeværdige møde mellem flygtninge og frivillige er en af kerneværdierne i Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsindsats. Men hvordan etablerer man ligeværdighed mellem parter, der har så forskellige udgangspunkter, som det er tilfældet mellem frivillige og flygtninge? Og kan man overhovedet tale om ligeværdighed, når den enes opgave er at støtte den anden? De spørgsmål sætter vi fokus på ved denne temaaften.

3 Med afsæt i de konflikter og dilemmaer, frivillige selv oplever i mødet med flygtninge, vil konfliktmæglerne Annette Willig og Jesper Bastholm Munk hjælpe deltagerne til at forstå, hvad der er på spil i kulturmødet, og pege på nogle af de redskaber, man kan bruge til at håndtere konflikter ligeværdigt. Arbejdsformen veksler mellem korte oplæg, øvelser og dialog. Undervisere: Annette Willig og Jesper Bastholm, begge konfliktrådgivere Sæt grænsen rigtigt Danske kommuner har fået et godt øje til frivillige, og mange af dem er begyndt at involvere frivillige i velfærdsopgaver, kommunen tidligere har taget sig af. Frivillige kører flygtninge til lægen, frivillige indkøber møbler til nyankomne flygtninge, og frivillige hjælper til i undervisningen. Men er der en grænse for, hvilke opgaver frivillige kan og skal involvere sig i? Og hvor går den i så fald? Svarene på de spørgsmål diskuteres livligt blandt mange frivillige og holdningerne er delte. Nogle frivilliggrupper kaster sig med stor fornøjelse ud i nye opgaver. Andre er mere bekymrede for udviklingen og træder varsomt. På denne temaaften får du lejlighed til at drøfte problemstillingen med andre frivillige og høre, hvordan de håndterer samarbejdet med kommunen. Du vil også få indblik i, hvordan du kan bruge de principper og politikker, der ligger til grund for den frivillige indsats i Frivillignet, som retningsgivende for samarbejdet. Formålet med denne temaaften er at styrke frivilliges udgangspunkt for samarbejdet med offentlige myndigheder. Vores mål er ruste deltagerne i at vurdere, hvornår det giver mening at involvere frivillige i en kommunal opgave, og hvornår det er bedst at takke nej. Vi arbejder med cases, oplæg og diskussion. Det er vigtigt, at du bidrager med eksempler fra din hverdag. Undervisere: Rie Græsborg, konsulent Frivillignet og Bente Bækgaard, konsulent Frivillignet Når børn lærer dansk Flere undersøgelser dokumenterer, at børn med etnisk minoritetsbaggrund har vanskeligere ved at følge med i skolen, end andre børn. Mange fagfolk peger på, at problemerne bunder i børnenes dansksproglige niveau, der ikke er højt nok til, at de kan forstå opgaverne og dermed løse dem. På denne temaaften sætter vi fokus på, hvilke udfordringer børn med etnisk minoritetsbaggrund kan have, når de tilegner sig det danske sprog, hvor problemerne opstår, og hvordan man som lektiehjælper kan hjælpe børnene med at håndtere dem.

4 Med et oplæg af Erik Håkonsson, Ph.d. og pensioneret læseforsker vil du få viden om de forskellige faser, børn tilegner sig sprog igennem. Der vil være særlig fokus på de forhold, der kan give børnene problemer, når de senere vil tilegne sig et nyt sprog. Du vil også få mere kendskab til de forhold ved det danske sprog, der hyppigst giver vanskeligheder, når man tilegner sig det. Endelig vil du få mulighed for at deltage i en diskussion, der teoretisk forsøger at belyse de sproglige udfordringer, du støder på hos børnene i lektiehjælpen. Undervisningsformen veksler mellem oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og gruppesamtaler. Underviser: Erik Håkonsson, Ph.d., pensioneret læseforsker ved DPU og frivillig i Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Hørning. Ny lektiehjælper? Er du ny lektiehjælper i Frivillignet? Og har du brug for ideer og inspiration til, hvordan du kan gå til opgaven? Så skal du med på dette intro-møde for nye lektiehjælpere. På mødet vil du blandt andet få indblik i, hvem der kommer i Frivillignets lektiecafeer, og hvilke udfordringer de har, f.eks. i forhold til det danske sprog. Du vil også få information om, hvad der ligger i at være lektiehjælper, hvordan Frivillignet støtter op om din indsats, og hvad vi forventer af dig. Sidst men ikke mindst vil du få en masse praktiske råd om, hvordan du kan være med til at skabe en god atmosfære i lektiehjælpen, så den bliver ved med at være et godt og hyggeligt mødested for lektiehjælpere og de børn, unge og voksne, der søger hjælp. Mødet er målrettet nye lektiehjælpere, men alle, der finder programmet interessant, er velkomne. Underviser: Den regionale konsulent i samarbejde med en ekstern underviser. Skab de bedste rammer for lektiehjælp På denne temaaften vil du få indblik i, hvilke elementer, der kan skabe god arbejdsstemning i lektiecafeen. Hvordan man kan organisere lektiecafeen, så man foregriber konflikter og uro. Og hvordan kan man inkludere de børn, der kan have svært ved at arbejde koncentreret. Vi vil også tale om den positive relation mellem den lektiehjælpssøgende og lektiehjælperen, og du vil blive introduceret til metoder, du kan bruge til at støtte den enkelte i sin fremadrettede læring, gennem lektiehjælpen.

5 Kurset vil bestå af korte oplæg og øvelser, som vi efterfølgende diskuterer. Vores fokus er at give dig konkrete redskaber, som du kan bruge i din lektiecafé. Der vil også være god mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne. Kurset bliver afholdt af to læreruddannede Line Svendsen og Anders Gormsen Kursets indhold og metode Kursisterne vil blive introduceret til følgende: Klasseledelse og hvilke elementer der kan skabe ro i lektiehjælpen. Praktiske fif. Inklusionsteori og praktiske måder at gribe det an på. Konflikttrappen, og øvelser og redskaber til at afhjælpe konflikter i lektiehjælpen. Narrativ læring, hvordan man støtter den unge i at skabe sin egen læringsfortælling. Øvelser og opgaver, hvor kursisterne skal bringe deres nye viden og praktiske erfaring i spil. Underviser: Anders Gormsen og Line Svendsen, begge er uddannede folkeskolelærere Bliv endnu bedre til lektiehjælp Vil du opnå større viden om, hvordan børn og unge lærer, og hvordan du kan støtte op omkring deres læring? Hvis ja, så er dette kursus noget for dig. På denne temaaften vil vi arbejde med, hvordan man skaber de bedste vilkår og rammer for den enkelte unge/barn i opgaveløsning i lektiearbejdet. Vi vil arbejde med forskellige måder at lære på og introducere deltagerne til konkrete værktøjer og gode råd, man kan bruge som lektiehjælper. Samtidig vil vi sætte fokus på de udfordringer, tosprogede børn i Danmark kan have i forhold til læring. Kurset vil veksle mellem oplæg og konkrete opgaver. Vi vil introducere deltagerne til, hvordan man som lektiehjælper kan bruge teorien som brugbare værktøjer i det daglige. Kursets indhold og metode På dette kursus vil det blive arbejde med:

6 Introduktion til det konstruktivistiske læringssyn, at læring bliver skabt individuelt i det enkelte menneske, når dette menneske arbejder med fagstoffet. Introduktion til zone for nærmeste udvikling (Vygotsky). Introduktion til læringsstile. Forforståelse som begreb og udgangspunkt for al læring, og betydningen af narrativ læring. Refleksion over - og indsigt i tosprogedes særlige udfordringer i forhold til forforståelse og begrebsarbejde. Faglige og førfaglige ord, og deres betydning for tosprogede elevers faglige udvikling. Pædagogiske principper i forhold til at afdække brugernes forforståelse, i forhold til at opretholde elevens motivation og bygge videre på elevens nuværende kunnen, i forhold til at sætte brugeren til at konstruere egne narrative fortællinger, og i forhold til at enhver læringssituation ideelt set består af tre ting: afklaring af forforståelse, fokus på det faglige område og efterbearbejdning En lang række konkrete cases og situationer hvor den gennemgående omsættes til anvendelse. Vidensdeling og sparring i forhold til cases. Underviser: Anders Gormsen og Line Svendsen, begge er udannede folkeskolelærere. Bliv frisket op i dansk og matematik Kniber det med at huske brøkregning og andre klassiske discipliner inden for matematikken? Så kan du med fordel melde dig til denne temaaften, hvor vi gennemgår nogle af færdigheder, som er gode at have på plads, når man skal hjælpe børn og unge med matematik i folkeskolens ældste klasser. Vi vil arbejde med forskellige gange- og divisions-metoder, ligninger, brøkregning, geometri (især trigonometri), statistik og sandsynlighed og løsning af tekstopgaver. Målet er, at deltagerne får repeteret deres færdigheder, men der vil også være fokus på, hvordan man kan lære færdighederne fra sig, når man sidder i lektiehjælpen. Kurset henvender sig til frivillige, der hjælper børn og unge med matematik i folkeskolens ældste klasser. Kursets indhold og metode

7 På kurset vil der blive gennemgået: De elementære matematiske begreber og metoder. Gennemgang af krav og afgangsprøver for faget matematik. Danskfaglige begreber og dicipliner. Krav til eleverne i faget dansk, og de afgangsprøver eleverne skal op i. Stort fokus på træning af kursisternes færdigheder. Underviser: Anders Gormsen, folkeskolelærer Bliv fortrolig med Frivillignets nye mangfoldighedsredskab Frivillignet lancerer i løbet af efteråret sit nye, it-baserede redskab, der skal gøre det lettere at fastholde det frivillige engagement og at rekruttere frivillige til de specifikke behov, der er i frivilliggrupperne. På denne temaaften kan du blive fortrolig med, hvordan redskabet fungerer, og hvordan du bruger det i praksis. Underviser: Asim Latif, konsulent i Frivillignet

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Kurser for frivillige Efterår 2009 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen /

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING til voksne udlændinge Baggrund DET DANSKE SPROG ER EN UDFORDRING Mange af de flygtninge

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til?

Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter du dig til? Medlemsmagasin Inspirationshæfte for frivillige fra Dansk i flygtningehjælp DFH marts 08 Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere Sådan bliver du netværksfamilie Hvordan kan du hjælpe? Hvad forpligter

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb

HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb Kort sagt Der findes flere forskellige definitioner på kulturbegrebet, men kultur kan overordnet forklares med det beskrivende eller det komplekse kulturbegreb. Det er vigtigt at få afklaret forforståelsen

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere