Børn skal favnes i fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn skal favnes i fællesskab"

Transkript

1 Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune

2 BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2

3 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre, lærere, pædagoger og med andre børn og unge. At være en del af det sociale fællesskab i skole, fritids- og dagtilbud er centralt for, at man kan lære noget og udvikle sig. Alligevel har vi over en årrække oplevet, at stadig flere børn og unge sendes i specialtilbud uden for de almindelige folkeskoler og institutioner. Og selvom hensigten er at hjælpe det enkelte barn, er det ikke uden omkostninger hverken menneskeligt eller økonomisk. Derfor vil vi vende udviklingen i Furesø. Vi ønsker at bruge flest mulige ressourcer på at etablere solide, lokale løsninger i stærke fællesskaber, som favner alle vores børn både med og uden behov for særlig støtte. I Furesø kalder vi indsatsen Inkluderende praksis og frem til efteråret 2011 gennemfører 200 ledere og medarbejdere fra skoler, fritidstilbud, daginstitutioner og sundhedstjeneste en uddannelse i inklusion som arbejdsform. Tanken om at inkludere børn, der før blev udskilt til særlige tilbud og skoler, udfordrer mange. Denne folder er skrevet til forældre med børn i vores institutioner og skoler som en introduktion til, hvad inklusion betyder i Furesø. Venlig hilsen Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Vi har været vant til at arbejde med børn, der falder ud af fællesskabet - men vi har ikke arbejdet med det, de faldt ud af. På tværs af familiearbejde og inklusion i skolen (forskningsprojekt, Roskilde Universitets Center) BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 3

4 HVAD BETYDER INKLUSION? Overordnet handler inklusion om at anerkende, at vi alle er forskellige, og at alle kan deltage i skolens eller institutionens aktiviteter og sociale fællesskaber. Det gælder lige fra det stille barn, der altid holder sig for sig selv, til den urolige elev, som ofte ender i konflikter. Inklusion handler især om at sikre, at børn og unge, der i kortere eller længere perioder af deres liv har behov for særlig støtte, så vidt muligt kan gå i de almindelige skoler og institutioner frem for at gå i specialtilbud. Det kan være børn med fysiske/psykiske handicap, sociale udfordringer eller diagnoser som ADHD eller autisme. Grundtanken er, at vi flytter støtten hen til børnene, frem for at flytte børnene hen til støtten. Har et barn behov for en specialpædagogisk indsats, en støttelærer, et særligt læringsprogram til computeren eller en afskærmet læseplads, kan de enkelte institutioner og skoler organisere det i de rammer, barnet færdes i til daglig. Peter er 10 år. Han er normalt begavet, men har svært ved sociale relationer og han har meget svært ved at læse. Flere forældre har henvendt sig til skolen, fordi de mener, at Peter forstyrrer i timerne. For Peters lærer, Tina, er det tydeligt, at der er brug for ekstra støtte, men det er svært at nå i en time, hvor 22 andre elever også behøver hendes opmærksomhed. Peter vil bare gerne være ligesom de andre børn og bliver ked af det, når talen falder på, han måske skal i et specialtilbud. Derfor er der fundet et alternativ. Tina samarbejder nu tæt med Jørgen, der er pædagog i fritidstilbuddet. Det har vist sig at være en stor fordel, at Jørgen både kan være med i dele af undervisningen, og også har mulighed for at støtte Peter, når han skal i fritidstilbud efter skole. Peter er nu blevet bedre til at samarbejde med de andre børn i klassen, og sammen med en læsevejleder er der tilrettelagt et målrettet læseforløb for Peter, som har vist sig også at være til glæde for flere af de andre elever i klassen. BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 4

5 HVAD BETYDER DET FOR BØRNENE? Selvom børn og unge er forskellige, har de ét til fælles, nemlig behovet for at være sammen med andre. Langt de fleste børn trives og udvikler sig bedst i fællesskaber i almindelige skoler og institutioner, bare de får den rigtige støtte. Der findes ikke en universalløsning på inklusion, som favner alle børn og unge, men målet er at ændre vores tilgang, så børn med behov for særlig støtte ikke pr. definition opfattes som 'problembørn', der skal fjernes fra fællesskabet for at få hjælp. I stedet skal de have hjælp og støtte i deres daglige miljø, hvor lærere og pædagoger arbejder aktivt og målrettet med inkluderende metoder. Erfaringer fra såvel Furesø som andre kommuner, der arbejder med inklusion, viser, at forældre generelt oplever det som positivt, at deres børn lærer at være sammen med børn, der er anderledes end dem selv. Inklusion opleves som en gensidig gevinst. Dels udvikler børnene social forståelse og sociale kompetencer i form af empati, tolerance og forståelse for mangfoldighed. Dels er de ressourcer og den støtte, det enkelte barn får, også til glæde for de andre børn i fællesskabet. Det er vigtigt at understrege, at der fortsat vil være børn og unge, som har brug for specialtilbud. Det er kommunens klare holdning, at børn og unge med behov for særlig støtte kun skal inkluderes i almindelige skoler og institutioner, hvis det er til gavn for dem. Derfor vil der også fremover være fuldt udbyggede specialtilbud til de børn og unge, der har brug for det. BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 5

6 INKLUSION HVORDAN? Siden foråret 2010 har flere hundrede ledere og medarbejdere fra Furesø Kommunes folkeskoler, institutioner og det specialpædagogiske område gennemført særligt tilrettelagte uddannelsesforløb med fokus på inkluderende praksis. Uddannelsesforløbene fokuserer på faglighed og forståelse for fællesskabet og på at skabe miljøer, hvor de enkelte børn sikres en god faglig, personlig og social udvikling. Fakta om uddannelsesforløbene Ca. 120 pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og specialpædagoger gennemfører et diplommodul i Pædagogisk udviklingsarbejde med fokus på inklusion. Ca. 100 ledere gennemfører et diplommodul i Ledelse af inklusionsindsatsen. Ca. 70 pædagogmedhjælpere gennemfører et AMU-kursus i udvikling af inkluderende miljøer i dagtilbud og FFO er. Professionshøjskolen UCC, KLEO og Pædagoguddannelsen Sydhavn står for uddannelsesforløbene, der er finansieret af trepartsmidler og kommunens midler til kompetenceudvikling. Uddannelsesforløbene gennemføres i perioden 2010 til BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 6

7 På uddannelsen lærer deltagerne blandt andet om teorien bag arbejdet med inklusion, eksklusion og stigmatisering, og om hvordan man griber arbejdet an med at udnytte børns ressourcer frem for at fokusere på problemerne. Undervejs har deltagerne også udviklet konkrete metoder, som kan bruges i deres eget daglige, praktiske arbejde på kommunens skoler og institutioner. For mange lærere og pædagoger er inklusion et menneskesyn. Fællesskab er en almen menneskelig ret, som jeg tror, at alle der arbejder med børn og unge, er optaget af. Så er det ikke nok, at børn med en diagnose fungerer sammen med en støttepædagog. De skal også være sammen med andre voksne og børn. Det har vi gennem uddannelsesforløbet fået nogle nye pædagogiske indgangsvinkler og metoder til, så vi kan være mere skarpe i at planlægge aktiviteter for alle. Marianne Blesky, daglig leder, Solbjerggård FFO til bladet Pædagogen. HVOR MANGE INKLUDERER VI? I Furesø Kommune bliver børn hvert år sendt direkte fra daginstitution til et specialtilbud. De begynder slet ikke i en almindelig folkeskole. Samtidig bliver i gennemsnit 2-3 elever fra hver af kommunens syv folkeskoler flyttet til et specialtilbud i løbet af et skoleår. Det lyder måske ikke af så mange. Men for hvert enkelt barn er der tale om, at han/hun slet ikke får mulighed for at begynde i den lokale skole sammen med de andre fra børnehaven, eller at han/hun undervejs må forlade kammeraterne og de kendte omgivelser. I alt går ca. 300 elever i Furesø Kommune i et specialtilbud. BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 7

8 Fra og med skoleåret 2011/2012 henter vi cirka ti børn hjem fra specialtilbud og indskriver dem i vores folkeskoler. Børnene bliver sluset ind i klasserne i et tæt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger og fagfolk. Der følger penge og ressourcer med børnene, så skolen lokalt kan etablere de rammer og den støtte, som den enkelte elev har brug for. Det kan fx være en støttelærer, fysiske tiltag og hjælp til at skabe et meget tæt skole-hjemsamarbejde. Er du tvivl om, hvad arbejdet med inklusion vil betyde i dit barns institution eller skole, så tag en dialog med de voksne, som er omkring dit barn. ER INKLUSION ET SPAREFORSLAG? For Furesø Kommune er kvaliteten i vores specialtilbud helt afgørende, men pengene spiller også en betydelig rolle for satsningen på den inkluderende praksis. Omkring 300 Furesø-elever er placeret i specialtilbud. Det koster kommunen ca. 82 mio. kroner om året. Det svarer til, at vi bruger 20 % af folkeskolens ressourcer på 5 % af eleverne. Specialtilbud, som vi køber uden for kommunen, er dyrere end kommunens egne tilbud. Ved at udvikle solide, lokale tilbud, der favner de fleste, kan vi udnytte ressourcerne bedre. Forventningen er samtidig, at vi kan opnå en besparelse. Der vil naturligvis fortsat være børn og unge, der har brug for specialtilbud uden for kommunens folkeskoler og institutioner. Det vil der også fremover være penge til. BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 8

9 Det er helt centralt at fastholde flere ressourcer i de almindelige skole- og fritidstilbud og at nedbringe udgifterne til specialtilbud. For at vende udviklingen skal vi forebygge mere, sætte tidligere ind og arbejde tættere sammen på tværs af fagområder. Inkluderende praksis er et vigtigt led i det arbejde. Målet er dels at skabe et bedre og bredere samarbejde mellem de almene og specialpædagogiske indsatser, dels at styrke de pædagogiske aktiviteter, undervisningen og forældresamarbejdet. Inklusion kræver økonomisk råderum, faglig opbakning og motivation. Efter devisen pengene følger barnet flytter kommunen derfor ressourcer fra specialområdet og ud til de enkelte skoler og institutioner. Erfaringer fra en klasse med et udbygget samarbejde mellem en lærer og specialpædagog viser, at indsatsen - udover målrettet at støtte det barn, der har behov for at blive inkluderet - også har positiv betydning for de øvrige børn i klassen. Her er det tætte samarbejde og den ekstra faglige ressource blandt andet med til at skabe arbejdsro og styrke fokus på de enkelte børns læring. Konflikterne bliver færre og generelt styrkes den faglige og sociale trivsel i klassen. BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 9

10 FORÆLDRE OG INKLUSION? Tanken om at inkludere børn, der før blev udskilt til særlige tilbud og skoler, udfordrer mange: Kan en almindelig folkeskole eller institution løfte opgaven? Og hvad betyder det for de andre børns udvikling og trivsel? I Furesø Kommune vil vi arbejde med inklusion for generelt at styrke vores skoler og institutioner til glæde for alle børn og unge. Men indsatsen stiller krav til både børn og voksne. Vi skal blandt andet udvide synet på, hvad der er normalt, og vi skal gøre op med den gængse opfattelse af, at lige børn leger bedst, og at alle børn skal behandles ens. Børn og unge er forskellige og har brug for noget forskelligt for at kunne tage del i et ligeværdigt fællesskab. Nøglen til vellykket inklusion ligger bl.a. i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og forældre, og vi opfordrer alle forældre til at støtte børnene og de tiltag, skoler og institutioner sætter i gang. Vi opfordrer også til at tage emnet op på forældremøder, og til at drøfte problemer og udfordringer med lærere, pædagoger eller ledere. I en børnehave blev de største børn samlet i en før-skolegruppe et par gange om ugen - undtagen en urolig og ukoncentreret dreng, som personalet frygtede ville få et nederlag i gruppen. Men dét, der var ment som et hensyn til drengen, var reelt med til at udelukke ham fra fællesskabet. Børnehaven justerede derfor sin arbejdsmetode og drengen blev en del af gruppen. Også for de øvrige børn havde det stor betydning, at deres ven ikke blev sendt ud af gruppen og personalet kunne se, at børnene fik udviklet deres sociale kompetencer og forståelse for hinandens forskelligheder. BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 10

11 INSPIRATION OG VIDEN Læs mere om inklusionsindsatsen i Furesø Kommune på Her kan du finde links til mere viden og materiale om emnet. Se klip fra filmen Børn skal favnes i fællesskab, som Furesø Kommune har produceret sammen med Medieskolen i Lyngby. I korte indslag fortæller børn, medarbejdere og forældre om deres oplevelse af inklusion og betydningen af kammeratskab og fællesskab. Filmen fungerer godt som generel oplysning, men egner sig også godt som oplæg på fx et forældremøde. Bestil filmen ved at skrive til Husk navn og adresse. Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget? Så kontakt lederen på dit barns skole eller institution. BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 11

12 Børn skal favnes i fællesskab Furesø Kommune Rådhustorvet Farum Oplag: Udgivet: Maj 2011 Redaktion: Center for Dagtilbud og Skole og Center for Strategi og Organisation Foto: Colourbox.com BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 12

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere