PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING"

Transkript

1 PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING Der er anvendt følgende metoder til indregning og måling af aktiver og passiver i åbningsbalancen pr for Ringsted Fjernvarme A/S: 1 MELLEMVÆRENDE MELLEM KOMMUNE OG VARMEFORSYNING Mellemregningen er afstemt mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning pr Kommunes statuskonti er skannet og det vurderes, at der ikke er yderligere konti der vedrører varmeforsyningen. Oversigt over mellemværendet ligger som bilag i forlængelse af dette notat. 2 ANLÆGSAKTIVER 2.1 Ledningsnet Generelt: Anlægsaktiver i form af ledninger og centraler er dokumenteret via kortbilag, herunder regnskabsdata. Forudsætninger: Ved fastlæggelse af standardpriser for ledninger i jord er det vurderet, om ledningsanlæg ligger i byområde eller let terræn. Levetider: Ifølge rapporten fra Rambøll: Aktiver i fjernvarmesektor fra februar 2008(DF/Energitilsynet): - Der er angivet en standardlevetid på år, idet nogle af de første præisolerede rør havde en relativ kort levetid i forhold til de typer, som senere blev produceret. - Anlæg fra før 1980 må således forventes at have en kortere levetid end anlæg efter Ved vurdering af levetiden ved et aktuelt anlæg, har vi anvendt følgende forudsætninger: I øvrigt henvises til rapport udgivet under Dansk Fjernvarmes F&U konto, (Vurdering af restlevetid af præisolerede fjernvarmerør, april 2004, Rambøll.): - Hvis der er tale om ledninger, som stadig fungerer i dag, men hvor der påregnes en renovering indenfor de nærmeste 10 år, så kan standardlevetiden vurderes til 30 år.

2 - Hvis der er tale om en ledning, som er udskiftet i perioden fra 1981 til 2008, så kan standardlevetiden vurderes til 20 år eller den faktiske levetid kan beregnes, hvis data er tilgængelige. Ledningsnet: Ledningsnettet er opdelt i 15 områder i vores GIS-system, der er trukket en fil for hvert område med de tilgængelige data, så som dimension, længder og typer. Anlægsalder: Der er regnet med en gennemsnitlig alder af alle ledninger i hvert område. Udover GIS systemet, har vi brugt vores gamle fjernvarmekort. Priser: Der er regnet med en gennemsnitlig pris per løbende meter for hvert område og prisen er afhængig af anlægsalder, tilstand og vores viden/erfaring fra indhentede tilbud mv.. Der skal bemærkes, at vores priser er lavere end standardpriser, dette skyldes, at der indenfor den sidste 10-års periode har været mange udstykninger/byggemodninger, hvor priserne for etablering af nye fjernvarmeledninger var /er meget lavere i forhold til sædvanligt gældende priser. Dokumentation for ledningsanlæg: Der foreligger GIS-kort over områderne, samt textfiler, der viser anlægstyper, dimensioner og længder. Småanskaffelser: Småanskaffelser indgår ikke i opgørelsen, da disse er straksafskrevet. 2.2 GRUNDE OG BYGNINGER Der forefindes i dag 3 centraler og et halmvarmeværk. Dokumentation for ejerskab fremgår enten ved tingbogsattester eller regnskabsdata samt byrådsbeslutninger. I forbindelse med Hovedcentral Rønnedevej 5 9 og pumpestation øst, er ejerforholdene således at Ringsted Kommune ejer grundarealet under varmeforsyningens bygninger, som fremtidigt selskab kan man ikke eje bygninger på lejet grund, hvilket betyder at Ringsted Fjernvarmeforsyning A/S efterfølgende køber grundarealer svarende til sokkelgrund og adgangsveje. Et forhold som også fremgår af ansøgningen til Statsforvaltningen. Dette køb indgår ikke i åbningsbalancen eller

3 mellemværende med Ringsted Kommune, eftersom at det kun er de værdier varmeforsyningen er ejer af på stiftelsestidspunktet, der kan indgå i åbningsbalancen. Efterfølgende vil der ske en opgørelsen af købesummen på baggrund af ejendomsmæglervurderinger og en afregningen af denne. Værdien af de faste ejendomme er fastsat med udgangspunkt i summen af grundværdien i henhold til den offentlige ejendomsvurdering og de pågældende bygningers og anlægs varmeprisnedskrevne restværdi med tillæg af den forholdsmæssige andel af den opgjorte frie egenkapital pr. 1. januar Ringsted Kommune vurderer, at denne ansættelse af værdien er udtryk for markedsværdien henset til de faste ejendommes begrænsede anvendelsesmuligheder og det forhold, at Ringsted Kommune tillægges en tilbagekøbsret i tilfælde af, at de pågældende ejendomme overgår til anden anvendelse end fjernvarmeforsyning eller at Ringsted Fjernvarme A/S ønsker at sælge ejendommene. Hovedcentral: Af tingbogsattesten fremgår at arealer ejes af Ringsted Kommune. Af regnskabstal fremgår, at tekniske anlæg, olietank samt lav garagebygning er afholdt af Varmeforsyningen. Hovedcentral samt lagerbygning antages at være overdraget til Varmeforsyningen i forbindelse med etableringen af varmeforsyning, dette understøttes yderligere af, at varmeforsyningen har afholdt al vedligeholdelse af bygninger, desuden er der ikke betalt leje. Hovedcentralen, garageanlæg samt olietank overdrages til Ringsted Fjernvarme A/S i forbindelse med apportindskuddet. Efterfølgende gennemføres en udmatrikulering og handel af det pågældende grundareal. Central Syd: Af byrådsbeslutning er det konstateret, at der er foretaget et grundkøb af varmeforsyningen. Bygningsværker tekniske anlæg med mere er afholdt af varmeforsyningen og fremgår af regnskabstal. Yderligere foreligger dokumentation af arealregulering i form af regnskaber fra 1970, 1971, 1972, 1973 og I 1975 foretages arealregulering. På baggrund heraf antages Varmeforsyningen er ejer. Central Nord: Det er konstateret i tingbogsattest at Ringsted Kommune står som ejer af grundarealet hvorpå Central Nord er beliggende, dog foreligger der dokumentation i form af regnskab fra 1970, 1971, 1972, 1973 og I 1975 er der foretaget afregning for en arealregulering. På baggrund heraf antages varmeforsyningen er ejer. Tillige er ejendommen i Kommunens ejendomsfortegnelse optaget under varmeforsyningen. Bygningsværker tekniske anlæg med mere er afholdt af varmeforsyningen og fremgår af regnskabstal.

4 Pumpestation Øst: Bygningen og anlægget er finansieret af varmeforbrugerne og grunden ejes af Ringsted Kommune. Overdragelsen af grunden gennemføres som for hovedcentralens vedkommende med efterfølgende udmatrikulering og handel. Halmvarmeværket: Det er konstateret i tingbogsattest at Ringsted Kommune står som ejer af grundarealet hvorpå Halmvarmeværket er beliggende. Af byrådsbeslutning er det konstateret, at der er foretaget et grundkøb af varmeforsyningen. Bygningsværker tekniske anlæg med mere er afholdt af varmeforsyningen og fremgår af regnskabstal DISPENSATION FRA UDBUDSPLIGT Bech-Bruun indsender på vegne af Ringsted Kommune ansøgning til Statsforvaltningen Sjælland om dispensation fra kravet om forudgående offentligt udbud af de faste ejendomme, der overdrages fra Ringsted Kommune til Ringsted Fjernvarme A/S. Overdragelsen skal i henhold til reglerne herom ske til de pågældende faste ejendommes markedspris. 2.3 MASKINER Ringsted Fjernvarmeforsyning er i dag ejer af en gaffeltruck. Denne er straksafskrevet og indgår derfor ikke med værdi i opgørelsen af aktiver. Gaffeltrucken overdrages til varmeforsyningen A/S. 2.4 VÆRDIREGULERING Værdiansættelse af materielle anlægsaktiver er foretaget med udgangspunkt i en opgørelse af den nedskrevne genanskaffelsespris for alle identificerede materielle anlægsaktiver pr. 1. januar Værdien af materielle anlægsaktiver er dog i åbningsbalancen begrænset til den varmeprisnedskrevne værdi af materielle anlægsaktiver med tillæg af den opgjorte frie egenkapital pr. 1. januar Nedskrivningen af den opgjorte nedskrevne genanskaffelsesværdi til den varmeprisnedskrevne værdi med tillæg af den opgjorte frie egenkapital er fordelt forholdsmæssigt på alle materielle anlægsaktiver, dog således at grunde ikke nedskrives til en værdi som er lavere end den offentlige ejendomsvurdering. 3 OPGØRELSE AF VARELAGRE 3.1 HALM

5 Der er foretaget optælling pr. 1. januar RØR Rør og fittings er afholdt over de enkelte anlægsprojekter, der er således ikke et lager. Værdierne vurderes ikke at være væsentlige. 3.3 MÅLERE Der er foretaget optælling pr. 31. december OLIE (I RESERVETANK) Beholdningen er liter. Denne er aflæst pr. 2. maj 2012, men da der ikke har været forbrug eller påfyldninger fra perioden til aflæsningsdagen, antages det at beholdningen pr også var liter. Det skal bemærkes at tanken automatisk pejles hver dag. 4 EFTERREGULERING A CONTO-RATER 2011 Der er sket efterregulering af over/underdækning for varmeåret 2011 i første aconto for Denne regulering er ikke medtaget i regnskab Afregningsperioden løber fra 1. december til 30. november. Forventede over/underdækninger afregnes i efterfølgende varmeår i første acontorate. Efterfølgende opgøres varmeregnskab som derfor ikke er direkte sammenligneligt med afregningen. Opkrævning for december 2011 er optaget som periodiseringspost, da den opkræves i februar Det antages at december udgør 1/3 af 1. rate som dækker december, januar og februar. Denne 1. rate udsendes i januar rate (aconto) 2012 udgør ,28 for december DEBITORER Debitorer pr er opgjort til 896 tkr. hvoraf der er oversendt 506 tkr. til SKAT. Værdien af debitorerne der optages i åbningsbalancen udgør ca. 50% svarende til 450 tkr. idet der forventes tab på disse. Ringsted Kommune har oversendt gamle debitorer på i alt 274 tkr. til SKAT. Disse optræder i åbningsbalancen som en gældspost til Ringsted Kommune, da det forventes at hele beløbet skal

6 afskrives som et tab. Når dette sker i kommunalt regi, fremsendes en regning til Ringsted Fjernvarme A/S på tilgodehavendet. 6 EFTERREGULERING AF FAKTURAER VEDRØRENDE 2011 BETALT I 2012 I perioden fra 1. januar 2012 og til 8. maj 2012 er der afholdt udgifter til faktura for 2011 på i alt tkr. Disse vil fremtræde af åbningsbalancen som et aktiv (underdækning) da de ikke er indregnet i varmeregnskabet eller i afregningen fortaget i forbindelse med 1. aconto. og som et passiv (kreditorer). 7 HÅNDTERING AF OPTAGNE LÅN - HERUNDER OBLIGATIONS- OG VALUTAKURSTAB I forbindelse med etablering af halmvarmeværket er der i 2008 og 2009 optaget lån til anlægget. Lånene er hhv. i DKK og CHF. Lånene indgår som en andel af to overordnede lån optaget af Ringsted Kommune. Renter, afdrag og kursudsving i ydelserne på varmeforsyningens andele af lånene er løbende indgået i mellemværendet og opkrævet i taksten overfor varmeforbrugerne. Restgælden pr overgår via mellemværendet til Ringsted Fjernvarme A/S. Det sker ved at Ringsted Fjernvarme A/S overtager sin andel af de to eksisterende lån i hhv. DKK og CHF optaget af Ringsted Kommune. Ringsted Kommune stiller garanti for disse. Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S har den 2. maj 2012 drøftet lånoptagelsen og anbefaler ovenstående. 8 TJENESTEMANDSPENSIONER Der er ingen tjenestemandsforpligtelser vedrørende varmeforsyningen. 9 MOMS OG AFGIFTER Der er i januar 2012 afregnet svovlafgift og foretaget en efterregulering af momstilgodehavende vedrørende INDEFROSSET VARME Der kan ikke ske indefrysning af udgifter til varme i Ringsted Kommune. 11 GARANTISTILLELSE HÅNDVÆRKERE

7 Garantistillelse fra håndværkere overdrages til Varmeforsyningen. Der er sket en fysisk overdragelse af entreprenørgarantierne til Ringsted Fjernvarme A/S. Disse har ikke været registreret i kommunens økonomisystem eller regnskaber. 12 FORTEGNELSE OVER KONTRAKTMÆSSIGE FORPLIGTIGELSE. Der er udarbejdet en oversigt over kontraktmæssige forpligtigelser og aftaler indgået med leverandører. Ringsted Fjernvarme A/S indtræder i alle Ringsted Kommunes forpligtelser og aftaler. 13 VARMEREGNSKAB 2011 Der er udarbejdet Varmeregnskab for 2011

8 Oversigt over mellemregningsforhold Mellemværende mellem Ringsted Kommune og Varmeforsyningen ultimo 2011 Positive beløb angiver kommunens tilgodehavende hos Varme. Ultimo 2011 [hele kr.] Ultimosaldo jfr i KMD-ØS ,47 Uoverførte varmeindtægter som er pålignet driften * ,38 Overførsel af lån vedr restgæld pr ,88 Overførsel af lån vedr restgæld pr ,96 Mellemværende ultimo ,99 * Uoverførte varmeindtægter kan opdeles i følgende: Debitorer ,24 Tilgode hos Holding ,14 I alt ,38

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7 Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning 1. 2. Det videre forløb 2.

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ...

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 32 10 26 54 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Forsyningssekretariatet, 17. februar 2010 VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE 0 Indledning Hvert vandselskab skal udarbejde en reguleringsmæssig

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Foto: Samling af alarmtråde under udbygningen i erhvervsområde Valhøj. Alarmtrådene bruges til at detektere evt. utætheder i rørene. Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning sregnskab

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere