TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring"

Transkript

1 TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

2 2

3 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud. Det giver en unik mulighed for at opdage, hvis der er børn, der mistrives eller har begyndende vanskeligheder, og for at sætte ind med en tidlig forebyggende pædagogisk indsats, der understøtter og inkluderer børnene. En vidensbaseret efteruddannelse kan styrke personalets viden om inklusion, konflikthåndtering og understøttelse af børn i en udsat position og bidrage til, at børnenes trivsel, udvikling og læring understøttes bedst muligt i dagtilbuddene. Socialstyrelsen tilbyder i regi af forebyggelsespakken Tidlig Indsats Livslang Effekt efteruddannelse inden for De Utrolige År (DUÅ) til dagplejere og personale i vuggestuer og børnehaver samt Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) til pædagogisk personale i børnehaver. Alle indsatserne understøtter hele børnegruppens trivsel, udvikling og læring og har fokus på inklusion af børn i en udsat position samt på at styrke forældresamarbejdet. I denne pjece kan du læse mere om de konkrete indsatser, og du kan læse om din kommunes mulighed for at implementere indsatserne med støtte fra Socialstyrelsen. Du kan også læse om to kommuners konkrete erfaringer med DUÅ og VIDA på dagtilbudsområdet. 3

4 Med DE UTROLIGE ÅR har vi ramt en åre, som giver RIGTIG GOD MENING Den individuelle og kollektive mestringskompetence i personalegruppen er øget. Medarbejderne oplever, at de er blevet bedre til at håndtere børn, som mistrives, og vi har positive udsagn fra skolerne om, at de børn, der kommer fra DUÅ, er mere skoleparate. Det er en rigtig positiv udvikling. 4 DUÅ i dagtilbud startede i 2010 som et pilotprojekt i partnerskab med Herning og Ikast-Brande Kommuner. Vi fandt inspiration i den måde, man arbejder med DUÅ i Norge. Vi havde allerede arbejdet med DUÅ direkte i forhold til familier og børn og havde derfor gode forudsætninger for at arbejde med DUÅ i børnehaver. I 2014 har vi afsluttet kompetenceudviklingsprojektet DUÅ Dagpleje. DUÅ Dagpleje er gennemført for alle dagplejekonsulenter for at klæde dem på til at vejlede. Herefter har dagplejerne kunnet søge om uddannelsen. Vi har næsten haft dobbelt så mange ansøgninger fra dagplejere, som vi skulle bruge til første forløb. Vi har ramt en åre DUÅ understøtter udviklingen af den eksisterende pædagogiske praksis. Det er et supplement, som understøtter implementeringen af en anerkendende tilgang og inkluderer børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber. DUÅ giver medarbejderne redskaber til at kigge grundigt på værdier, samarbejdsformer og tilgang til børnene, og vi har gode eksempler på, at det fremmer trivsel og arbejdsmiljø i personalegruppen. Vores evaluering viser, at succesen med DUÅ er funderet i den fælles kompetenceudvikling og platformen for refleksion over den pædagogiske praksis. Kompetenceudvikling af alle medarbejdere giver en fælles referenceramme.

5 Der kan være styrke i at bevare den kritiske røst Vi har haft debatten, om DUÅ er en indsats, alle institutioner skal arbejde med, eller om frivilligheden skal bære. I Holstebro er det frivilligt. Hvis der skulle være institutioner, som ikke er interesserede, har jeg den opfattelse, at de i positiv forstand repræsenterer den kritiske røst. At bevare den er også en styrke. I vores daginstitutioner skal 80% af personalet ville DUÅ, før de kan komme på venteliste til uddannelsen. Lige nu arbejder 16 af 40 daginstitutioner med indsatsen. Udfordringen ved at gå fra projekt til drift Vi har gennem organisering arbejdet med en implementeringsstrategi ved nedsættelse af styregruppe, koordinerende møder mellem vejledere og støttekorps, ledernetværk, en DUÅ-implementeringsgruppe osv. Man kan godt føle, at der går mange ressourcer i organisering og planlægning. Men det er afgørende faktorer for, at det kommer til at lykkes. Carsten Esager Sørensen, dagtilbudschef i Holstebro Kommune Politisk og ledelsesmæssig opbakning Det har betydning for succesen, at politikere og lederebakker op. Indsatsen omkring DUÅ i Holstebro har været båret rigtig meget af ledere, der har været entreprenører. Min rolle som chef har langt hen ad vejen været at sørge for, at vi har haft politisk opbakning og penge til at gennemføre indsatserne. Den politiske vilje til at ville forsøge noget er heldigvis stærk i Holstebro. Jeg er blevet spurgt, om jeg sammen med mine medarbejdere vil opstarte DUÅ i andre kommuner. Det har jeg indtil nu været nysgerrig overfor, men vores erfaringer med stærk lokal organisering og forankring er så afgørende en faktor for succes med opgaven, at vi indtil nu har sagt nej til at levere DUÅ i andre kommuner. Vi bidrager dog gerne til at inspirere og give gode råd. 5

6 Få redskaber til at arbejde med tilknytning og samspil mellem børn og voksne DE UTROLIGE ÅR I DAGTILBUD De Utrolige År i dagtilbud er tre konkrete indsatser til børnehaver, vuggestuer og dagplejere, som er en del af eller baseret på den evidensbaserede programserie De Utrolige År (DUÅ). Programseriens sigte er at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og voksne. Derigennem fremmes udviklingen af børns sociale kompetencer og selvregulering. DUÅ Børnehave er en eksisterende, evidensbaseret indsats. DUÅ Dagpleje og DUÅ Vuggestue er udviklingsprojekter, som er baseret på elementer fra De Utrolige År, men som skræddersyes til danske dagplejeres og vuggestuers behov og vilkår. De Utrolige År i dagtilbud tilbyder et kompetenceløft til det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer samt til dagplejere gennem et struktureret kursusforløb. I de deltagende kommuner vil der blive uddannet lokale DUÅ-vejledere, så kommunens medarbejdere selv kan undervise og vejlede det pædagogiske personale. Målgruppen er alle børn i alderen 0-6 år som går i børnehave, vuggestue eller dagpleje. Indsatserne har også fokus på forældresamarbejdet og positiv inddragelse af forældre i hverdagen. 6

7

8

9 Få redskaber til at FREMME POSITIVE RELATIONER DUÅ i dagtilbud tilbyder det pædagogiske personale proaktive strategier til at mestre eventuel udfordrende adfærd i børnegruppen. Der arbejdes ud fra en tilgang, hvor barnet betragtes som værende i vanskeligheder frem for som barnet med vanskeligheder. DUÅ i dagtilbud giver det pædagogiske personale redskaber, struktur og rammer til at arbejde med positiv gruppeledelse af hele børnegruppen. DUÅ fremmer desuden positive relationer og styrker sociale, emotionelle og kognitive færdigheder i børnegruppen. Endelig bidrager DUÅ til at skabe et miljø, der anerkender og inkluderer alle i dagtilbuddet. DUÅ i dagtilbud tager afsæt i tilknytningsteorier, neuropædagogiske teorier samt kognitive psykologiske teorier, der beskæftiger sig med tænkning, læring, sansning, perception, opmærksomhed, sprog, hukommelse og intelligens. Læring kan ske på forskellige måder. Ved at arbejde med DUÅ får dagtilbuddet en bred vifte af konkrete redskaber til læring og udvikling. Fokus er på relationsopbyggende redskaber såsom barnestyret leg, give det enkelte barn opmærksomhed, engagement og problemløsning. DUÅ inddrager desuden supplerende strategier for grænsesætning og konflikthåndtering. Forskning har vist, at de elementer, der indgår i DUÅ, kan bidrage til alle børns trivsel, udvikling og læring og til at mindske en eventuel uhensigtsmæssig adfærd i børnegruppen. 9

10 DE UTROLIGE ÅR DAGTILBUD DUÅ BØRNEHAVE I De Utrolige År Børnehave er der fokus på de fællesskaber, barnet befinder sig i, og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn og dermed også udsatte børn. DUÅ Børnehave udgør ikke selve det pædagogiske indhold i dagtilbuddets dagligdag, men er en ramme om den valgte pædagogik. Kort sagt en måde at møde og forstå børnenes behov på samt understøtte deres trivsel, udvikling og læring. DUÅ VUGGESTUE De Utrolige År Vuggestue er et udviklingsprojekt, som er baseret på elementer fra De Utrolige År Småbørn og De Utrolige År Børnehave, men som skræddersyes danske vuggestuers behov og vilkår. DUÅ Vuggestue udvikles og afprøves i tæt samspil med DUÅ Dagpleje. DUÅ DAGPLEJE De Utrolige År Dagpleje er et udviklingsprojekt, som er baseret på elementer fra De Utrolige År Småbørn og De Utrolige År Børnehave, men som skræddersyes danske dagplejeres behov og vilkår. DUÅ Dagpleje udvikles og afprøves i tæt samspil med DUÅ Vuggestue. 10

11 DUÅ DAGTILBUD består af DUÅ BØRNEHAVE DUÅ VUGGESTUE udviklingsprojekt DUÅ DAGPLEJE udviklingsprojekt Det pædagogiske personale uddannes på seks workshopdage fordelt på seks hele dage hver 6. uge.* Gevinster og hovedtemaer Gevinster ved DUÅ DAGTILBUD Reducere udfordrende adfærd i børnegruppen Understøtte børnenes sproglige udvikling Understøtte den inkluderende praksis Styrke forældresamarbejdet Faglig opkvalificering af medarbejdere. De fire hovedtemaer i DUÅ PROGRAMMERNE 1. Tilknytning 2. Social kompetence 3. Emotionel kompetence/selvregulering 4. Læringskompetence, herunder sprogudvikling. Socialstyrelsen står til rådighed med rådgivning om implementering, netværksaktiviteter, uddannelse af det pædagogiske personale, certificering, materialer og datasystemer. Se mere om ansøgningsprocedure, ansøgningsfrister, og hvor I kan finde mere information bagerst i dette materiale. * Gælder kun for DUÅ Børnehave. 11

12 VIDA HAR FLYTTET nogle af vores daginstitutioner MED KVANTESPRING VIDA har gjort en forskel. Der er børnehaver, der har taget nogle rigtig store kvantespring. At arbejde med systematik har gjort personalet skarpere på deres refleksion, viden og handlinger. De har fået styrket deres faglige selvtillid og har fået et tydeligere fagsprog. Vi har en forventning om, at VIDA har haft en effekt på alle børns trivsel og socio-emotionelle udvikling. 12 Randers har sammen med tre andre kommuner deltaget i et 3-årigt forskningsprojekt omkring VIDA. VIDA hviler på tre grundlæggende principper. Man arbejder med et ressourcesyn, hvor fokus er på børns styrker frem for deres vanskeligheder. Organisatorisk læring, hvor ledelse og medarbejdere undersøger og udvikler egen praksis gennem refleksioner over sammenhængen mellem børnenes kompetencer og forudsætninger i forhold til daginstitutionens læringsmiljø. Aktiv læring handler om at differentiere og bringe børnenes ressourcer i spil i børnegruppen. Hermed arbejdes også med gruppens evne til at inkludere og barnets evne til at indgå i fællesskabet. Daginstitutioner definerer projektet Styrkerne i VIDA er, at man arbejder på grundlag af disse tre principper og med en meget stærk ledelsesfacilitering. Det har været en styrke, at børnehaverne selv er med til at definere, hvad de eksperimenterer med på et vidensfokuseret niveau. Det giver en meget praksisnær tilgang. Uddannelsen af medarbejdere og ledere har været en vekselvirkning mellem forsknings, teori og erfaringsbaseret viden. Der er en fin udveksling af viden fra forskning og eksperimenter på praksisniveau. Fokus på ressourcer løfter inklusionen Evalueringen af VIDA viser, at den organisatoriske læring er øget. Der er en øget systematik i arbejdet, og den pæda-

13 gogiske praksis er professionaliseret i kraft af, at indsatsen er mere reflekteret og vidensbegrundet. Tænkningen i VIDA er, at man ved at arbejde med hele fællesskabet understøtter gruppens evne til at inkludere. Jeg tænker, at det, sammen med fokus på ressourcer, er med til at løfte inklusionen. Det har styrket børnenes læring, at vi systematisk arbejder i mindre børnegrupper. Læring i forvaltningssammenhænge VIDA har lært os noget om væsentligheden i at lave kompetenceudviklingsforløb over tid og med en tydelig ledelsesfacilitering. Vi har lært rigtig meget i forhold til at lede en kommune på det faglige niveau. Vi er eksempelvis blevet mere opmærksomme på vigtigheden af at facilitere projekter uafhængigt af, om de sker på forvaltnings-, dagtilbuds-, stue-, eller gruppenivau. Der ligger et potentiale i at motivere til at turde eksperimentere endnu mere. I kraft af at udsatte børn ofte har sociale udfordringer, har daginstitutionerne ofte arbejdet med eksperimenter, der har til formål at understøtte de sociale kompetencer. Færre eksperimenter har handlet om kognitiv læring. ledelsesansvar. Målet er fortsat, at VIDA bliver en del af kerneydelsen, og at indsatsen bliver til varig fornyelse. I Randers har vi i dag tænkt de bærende principper i VIDA ind i alle de store projekter, vi har på 0-6 års-området. Cirka 20 af vores daginstitutioner har været valgt ud til projektet. Charlotte Buchhave, udviklingskonsulent Børn, skole og kultur i Randers Kommune VIDA som kerneydelse en varig fornyelse Som ny kommune, der ønsker at arbejde med VIDA, ville jeg have fokus på at lave kontrakter med alle de daginstitutioner, som vil arbejde med VIDA. Det giver en tydelighed omkring, hvad de arbejder med. Efter projektets afslutning skal der stadig en fokuseret vedligeholdelse til. Det er et 13

14 Stimulering af børns, SPROGLIGE, SOCIALE OG LOGISKE FORSTÅELSE vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) tilbyder kompetenceudvikling til at understøtte udsatte børns trivsel, udvikling og læring bedst muligt. Det sker ved at stimulere børnenes personlige, sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. Programmet omfatter et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold eksempelvis børnesammensætning og pædagogiske kompetencer. VIDA-uddannelsesforløbet er delt i tre faser med fokus på henholdsvis viden, refleksion og strategier for at udvikle nye pædagogiske praksisser og udviklingsforløb i praksis. 1 2 I første fase er der særligt fokus på tilegnelse af viden og refleksion over egen praksis på baggrund af forskning i for eksempel social arv, socialt udsatte børn og daginstitutioners betydning for socialt udsatte børn. I anden fase er der særligt fokus på refleksion over og analyse af egen praksis, gennem refleksionsværktøjer og forskningsviden om organisatorisk læring og forandringsprocesser. 3 I tredje fase arbejder deltagerne med udvikling, fastholdelse og kvalitetssikring af de forskningsbaserede fornyelser i praksis ud fra den eksperimenterende tilgang. 14

15 FØRSTE ÅR En hel uddannelsesdag hver anden uge i en periode på fire måneder (undervisning, refleksion og vidensdeling). ANDET ÅR En hel uddannelsesdag hver anden uge i en periode på fire måneder (der arbejdes med implementering, eksperimenter, viden om praksis, organisatorisk læring og forandringsprocesser). WORKSHOPS Et todages-internatkursus for lederne samt en dags opfølgning vedrørende facilitering af læringsprocesser i det samlede dagtilbud. Målsætningen er, at 20 pædagoger, 20 ledere og 2 pædagogiske konsulenter fra hver kommune gennemgår et VIDA uddannelsesforløb. Gevinster ved Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA): Antallet af børn med emotionelle problemer og adfærdsproblemer reduceres. Færre børn oplever kammeratskabsproblemer. Prosocial adfærd hos børnene fremmes. Pædagoger får nye redskaber til at arbejde med udsatte børn. Betydningen af negativ social arv mindskes for udsatte børn i dagtilbud. 15

16

17 FIND MERE INFORMATION på Socialstyrelsens hjemmeside Du kan finde mere information om De Utrolige År og Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud på Her kan du læse om de konkrete forløb, og hvad det indebærer og kræver af din kommune at deltage. På hjemmesiden vil du også kunne finde kontaktoplysninger på de medarbejdere i Socialstyrelsen, som arbejder med De Utrolige År og Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. De Utrolige År Vuggestue og Dagpleje samt Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud har ansøgningsfrist 1. september 2015 kl Svar på ansøgningsrunden gives november 2015 med projektopstart januar Ansøgningsprocedure og -frister De Utrolige År Børnehave starter både forløb op i september 2015 og i januar For opstart i september 2015 er der ansøgningsfrist 15. april 2015 kl , med svar 1. juni For opstart 1. januar 2016 er der ansøgningsfrist 1. september 2015 kl Svar på ansøgningsrunden gives november 2015 med projektopstart januar ANSØGNINGSFRIST DUÅ Børnehave 15/4 og 1/ VIDA, DUÅ Vuggestue og DUÅ Dagpleje 1/

18 TIDLIG INDSATS LIVSLANG EFFEKT tilbyder indsatser til FLERE MÅLGRUPPER Tidlig Indsats Livslang Effekt tilbyder en række indsatser på tværs af det specialiserede område og almenområdet i kommunerne, som alle understøtter den tidlige indsats og det forebyggende arbejde i forhold til børn og unge. Ud over de beskrevne indsatser, som retter sig mod dagtilbud, igangsættes forløb med implementering af indsatser, som arbejder direkte med familier. Herudover igangsættes en ny række partnerskabsforløb, som har fokus på kommunens samlede tidlige indsats og forebyggende arbejde. FIND MERE INFORMATION om indsatserne samt ansøgningsmateriale og -frister på socialstyrelsen.dk/ tidligindsats 18

19 DET KAN DU OGSÅ ANSØGE OM INDEN DEN 1. SEPTEMBER 2015 Her kan du læse mere om de øvrige indsatser, der kan ansøges om i De Utrolige År Baby forældrekursus til nybagte forældre De Utrolige År Baby er et kursusforløb for nybagte forældre, som vurderer, at de i barnets første leveår har behov for viden om forældrerollen samt konkrete redskaber til at håndtere rollen som forældre. Det er op til de deltagende kommuner og organisationer, om de ønsker at gøre tilbuddet frit tilgængeligt for alle nybagte forældre, eller om målgruppen skal afgrænses. Projekt Partnerskabskommuner vær med til at udvikle fremtidens løsninger Socialstyrelsen indgår partnerskab med en række kommuner med fokus på at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Ud fra en helhedsorienteret tilgang omlægges og nytænkes kommunens indsatser. Der arbejdes med at skabe sammenhæng mellem det specialiserede børneområde og almenområdet samt styrke kommunens tilbudsvifte. De Utrolige År Småbørn kursusforløb for forældre til børn i alderen 1-3 år De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb for forældre til børn i alderen 1-3 år, hvor der er bekymring for et negativt familiesamspil, og som vurderes at have brug for redskaber til at forhindre udvikling af en negativ udviklingsspiral hos børnene. Funktionel Familieterapi (FFT) nye værktøjer til plejefamilier Med programmet FFT får familierne tilbudt et terapeutisk forløb, der skal hjælpe til at identificere, håndtere og afhjælpe konflikter i familien. Terapien giver familier med børn og unge i alderen år i adfærdsvanskeligheder hjælp til at forebygge og håndtere fremtidige udfordringer på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde. 19

20

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Tidlig Indsats LIVSLANG EFFEKT

Tidlig Indsats LIVSLANG EFFEKT 1 Tidlig Indsats LIVSLANG EFFEKT Vi håber alle sammen, at hvert eneste barn, som fødes, vokser op og får et godt og sundt liv. Den barske sandhed er imidlertid, at nogle børn allerede fra start har ringere

Læs mere

KONFERENCE OM. på børne- og ungeområdet TORSDAG DEN 21. AUGUST 2014

KONFERENCE OM. på børne- og ungeområdet TORSDAG DEN 21. AUGUST 2014 KONFERENCE OM på børne- og ungeområdet TORSDAG DEN 21. AUGUST 2014 Velkommen til konference om TIDLIG INDSATS Alle børn skal have en reel chance for at skabe sig en god tilværelse med venner, støttende

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År børnehave Ansøgningsfrist den 1.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År børnehave Ansøgningsfrist den 1. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År børnehave 15.26.01.20 Ansøgningsfrist den 1. september

Læs mere

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC småbørn - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1.

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC småbørn - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC småbørn - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

De pædagogiske praksiskonsulenter

De pædagogiske praksiskonsulenter De pædagogiske praksiskonsulenter Rådgivnings- og vejledningsforløb på dagtilbudsområdet KL s dagtilbudskonference d.17. maj 2017 Dagens workshop Formål : At præsentere vores rådgivnings- og vejledningsindsats

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Baggrund: Som et led i den samlede inklusionsindsats skal udarbejdes en handleplan for hvert af de tre driftsområder i Børn og Unge. Handleplanen skal udgøre

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Afslutningskonference

Afslutningskonference 9.-10. DECEMBER 2013 EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner Afslutningskonference FORMÅL MED VIDA-UDDANNELSEN 2 PROJEKTET EFFEKTER AF VIDA 3 UDDANNELSENS FASER FASE 1 (forår

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Torben Buse Vicedirektør i Socialstyrelsen. Tidlig Indsats Livslang Effekt introduktion til mulighederne i pakken

Torben Buse Vicedirektør i Socialstyrelsen. Tidlig Indsats Livslang Effekt introduktion til mulighederne i pakken Torben Buse Vicedirektør i Socialstyrelsen Tidlig Indsats Livslang Effekt introduktion til mulighederne i pakken Forebyggelsespakken Tidlig Indsats Livslang Effekt Formålet er at styrke det tidlige forebyggende

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet

PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet PotentialeProfilen Indhold PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet Kasper PotentialeProfilen skaber høj kvalitet og styrker inklusionen...

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

VIDA I SAMSPILLET MELLEM FORSKNING, UDDANNELSE OG PRAKSIS

VIDA I SAMSPILLET MELLEM FORSKNING, UDDANNELSE OG PRAKSIS 9.-10. DECEMBER 2013 VIDA I SAMSPILLET MELLEM FORSKNING, UDDANNELSE OG PRAKSIS Ved, PH Metropol og, Brøndby Kommune en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner Afslutningskonference FORSKNING, PRAKSIS

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC Baby - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1.

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC Baby - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC Baby - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen)

Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen) Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen) i 2011 og 2012 Bevilligede midler til kompetenceudvikling i 2011: Institutionens navn Kort beskrivelse

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Læring, trivsel og personlig mestring

Læring, trivsel og personlig mestring Læring, trivsel og personlig mestring sammenhæng i det pædagogiske arbejde TVÆRGÅENDE ENHED FOR LÆRING FORORD I Horsens kommune ønsker vi at give alle børn de bedste vækstmuligheder. Børn i dagtilbud og

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Programserie Forældreprogram Institutions- og Skoleprogram Børneprogram 0 1 år 1-6 år 7 12 år Formålet med

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

PROGRAM FORANDRING I PRAKSIS I BØRNS LÆRING OG INKLUSION (M GRUPPE) FORANDRING I PRAKSIS II - FORÆLDRE (M GRUPPE)

PROGRAM FORANDRING I PRAKSIS I BØRNS LÆRING OG INKLUSION (M GRUPPE) FORANDRING I PRAKSIS II - FORÆLDRE (M GRUPPE) PROGRAM INTRODUKTION REFLEKSION FORANDRING I PRAKSIS I BØRNS LÆRING OG INKLUSION (M GRUPPE) PAUSE FORANDRING I PRAKSIS II - FORÆLDRE (M GRUPPE) AFSLUTNING OM AT SÆTTE RUTINER UNDER LUP OG ORGANISATORISK

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kroppen i pædagogikken - Bevægelsesfremmende læringsmiljøer et projekt på dagtilbudsområdet i Randers kommune 2014/15.

Kroppen i pædagogikken - Bevægelsesfremmende læringsmiljøer et projekt på dagtilbudsområdet i Randers kommune 2014/15. Sammenhæng Baggrund Randers Kommunes dagtilbud har arbejdet med at udvikle sundhedspolitikker de sidste par år med særligt fokus på kost og bevægelse. Undersøgelser samt lokale evalueringer peger på, at

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Tema 2 Ledelse og Metoderne

Tema 2 Ledelse og Metoderne Tema 2 Ledelse og Metoderne Genbesøg i : Oplæg; kort præsentation af modellens redskaber. v/ projektleder Britta Hilding Jeppesen, Viborg kommune Tidlig opsporing og indsats VIL: At alle børn og unge skal

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

De Utrolige År Fokus på det positive samvær

De Utrolige År Fokus på det positive samvær De Utrolige År Fokus på det positive samvær 1 Målgruppen Målgruppen for programserien De Utrolige År er: - Børn i alderen 0-3 år, hvor indsatsen kan fremme det positive forældreskab og forebygge adfærdsvanskeligheder

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen Fra politisk vision til pædagogisk praksis Morsø kommune Kulturændring dagtilbud Mosaikken LP kommissoriet LP kick off Daginstitutionslederens rolle og ansvar

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere