TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring"

Transkript

1 TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

2 2

3 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud. Det giver en unik mulighed for at opdage, hvis der er børn, der mistrives eller har begyndende vanskeligheder, og for at sætte ind med en tidlig forebyggende pædagogisk indsats, der understøtter og inkluderer børnene. En vidensbaseret efteruddannelse kan styrke personalets viden om inklusion, konflikthåndtering og understøttelse af børn i en udsat position og bidrage til, at børnenes trivsel, udvikling og læring understøttes bedst muligt i dagtilbuddene. Socialstyrelsen tilbyder i regi af forebyggelsespakken Tidlig Indsats Livslang Effekt efteruddannelse inden for De Utrolige År (DUÅ) til dagplejere og personale i vuggestuer og børnehaver samt Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) til pædagogisk personale i børnehaver. Alle indsatserne understøtter hele børnegruppens trivsel, udvikling og læring og har fokus på inklusion af børn i en udsat position samt på at styrke forældresamarbejdet. I denne pjece kan du læse mere om de konkrete indsatser, og du kan læse om din kommunes mulighed for at implementere indsatserne med støtte fra Socialstyrelsen. Du kan også læse om to kommuners konkrete erfaringer med DUÅ og VIDA på dagtilbudsområdet. 3

4 Med DE UTROLIGE ÅR har vi ramt en åre, som giver RIGTIG GOD MENING Den individuelle og kollektive mestringskompetence i personalegruppen er øget. Medarbejderne oplever, at de er blevet bedre til at håndtere børn, som mistrives, og vi har positive udsagn fra skolerne om, at de børn, der kommer fra DUÅ, er mere skoleparate. Det er en rigtig positiv udvikling. 4 DUÅ i dagtilbud startede i 2010 som et pilotprojekt i partnerskab med Herning og Ikast-Brande Kommuner. Vi fandt inspiration i den måde, man arbejder med DUÅ i Norge. Vi havde allerede arbejdet med DUÅ direkte i forhold til familier og børn og havde derfor gode forudsætninger for at arbejde med DUÅ i børnehaver. I 2014 har vi afsluttet kompetenceudviklingsprojektet DUÅ Dagpleje. DUÅ Dagpleje er gennemført for alle dagplejekonsulenter for at klæde dem på til at vejlede. Herefter har dagplejerne kunnet søge om uddannelsen. Vi har næsten haft dobbelt så mange ansøgninger fra dagplejere, som vi skulle bruge til første forløb. Vi har ramt en åre DUÅ understøtter udviklingen af den eksisterende pædagogiske praksis. Det er et supplement, som understøtter implementeringen af en anerkendende tilgang og inkluderer børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber. DUÅ giver medarbejderne redskaber til at kigge grundigt på værdier, samarbejdsformer og tilgang til børnene, og vi har gode eksempler på, at det fremmer trivsel og arbejdsmiljø i personalegruppen. Vores evaluering viser, at succesen med DUÅ er funderet i den fælles kompetenceudvikling og platformen for refleksion over den pædagogiske praksis. Kompetenceudvikling af alle medarbejdere giver en fælles referenceramme.

5 Der kan være styrke i at bevare den kritiske røst Vi har haft debatten, om DUÅ er en indsats, alle institutioner skal arbejde med, eller om frivilligheden skal bære. I Holstebro er det frivilligt. Hvis der skulle være institutioner, som ikke er interesserede, har jeg den opfattelse, at de i positiv forstand repræsenterer den kritiske røst. At bevare den er også en styrke. I vores daginstitutioner skal 80% af personalet ville DUÅ, før de kan komme på venteliste til uddannelsen. Lige nu arbejder 16 af 40 daginstitutioner med indsatsen. Udfordringen ved at gå fra projekt til drift Vi har gennem organisering arbejdet med en implementeringsstrategi ved nedsættelse af styregruppe, koordinerende møder mellem vejledere og støttekorps, ledernetværk, en DUÅ-implementeringsgruppe osv. Man kan godt føle, at der går mange ressourcer i organisering og planlægning. Men det er afgørende faktorer for, at det kommer til at lykkes. Carsten Esager Sørensen, dagtilbudschef i Holstebro Kommune Politisk og ledelsesmæssig opbakning Det har betydning for succesen, at politikere og lederebakker op. Indsatsen omkring DUÅ i Holstebro har været båret rigtig meget af ledere, der har været entreprenører. Min rolle som chef har langt hen ad vejen været at sørge for, at vi har haft politisk opbakning og penge til at gennemføre indsatserne. Den politiske vilje til at ville forsøge noget er heldigvis stærk i Holstebro. Jeg er blevet spurgt, om jeg sammen med mine medarbejdere vil opstarte DUÅ i andre kommuner. Det har jeg indtil nu været nysgerrig overfor, men vores erfaringer med stærk lokal organisering og forankring er så afgørende en faktor for succes med opgaven, at vi indtil nu har sagt nej til at levere DUÅ i andre kommuner. Vi bidrager dog gerne til at inspirere og give gode råd. 5

6 Få redskaber til at arbejde med tilknytning og samspil mellem børn og voksne DE UTROLIGE ÅR I DAGTILBUD De Utrolige År i dagtilbud er tre konkrete indsatser til børnehaver, vuggestuer og dagplejere, som er en del af eller baseret på den evidensbaserede programserie De Utrolige År (DUÅ). Programseriens sigte er at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og voksne. Derigennem fremmes udviklingen af børns sociale kompetencer og selvregulering. DUÅ Børnehave er en eksisterende, evidensbaseret indsats. DUÅ Dagpleje og DUÅ Vuggestue er udviklingsprojekter, som er baseret på elementer fra De Utrolige År, men som skræddersyes til danske dagplejeres og vuggestuers behov og vilkår. De Utrolige År i dagtilbud tilbyder et kompetenceløft til det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer samt til dagplejere gennem et struktureret kursusforløb. I de deltagende kommuner vil der blive uddannet lokale DUÅ-vejledere, så kommunens medarbejdere selv kan undervise og vejlede det pædagogiske personale. Målgruppen er alle børn i alderen 0-6 år som går i børnehave, vuggestue eller dagpleje. Indsatserne har også fokus på forældresamarbejdet og positiv inddragelse af forældre i hverdagen. 6

7

8

9 Få redskaber til at FREMME POSITIVE RELATIONER DUÅ i dagtilbud tilbyder det pædagogiske personale proaktive strategier til at mestre eventuel udfordrende adfærd i børnegruppen. Der arbejdes ud fra en tilgang, hvor barnet betragtes som værende i vanskeligheder frem for som barnet med vanskeligheder. DUÅ i dagtilbud giver det pædagogiske personale redskaber, struktur og rammer til at arbejde med positiv gruppeledelse af hele børnegruppen. DUÅ fremmer desuden positive relationer og styrker sociale, emotionelle og kognitive færdigheder i børnegruppen. Endelig bidrager DUÅ til at skabe et miljø, der anerkender og inkluderer alle i dagtilbuddet. DUÅ i dagtilbud tager afsæt i tilknytningsteorier, neuropædagogiske teorier samt kognitive psykologiske teorier, der beskæftiger sig med tænkning, læring, sansning, perception, opmærksomhed, sprog, hukommelse og intelligens. Læring kan ske på forskellige måder. Ved at arbejde med DUÅ får dagtilbuddet en bred vifte af konkrete redskaber til læring og udvikling. Fokus er på relationsopbyggende redskaber såsom barnestyret leg, give det enkelte barn opmærksomhed, engagement og problemløsning. DUÅ inddrager desuden supplerende strategier for grænsesætning og konflikthåndtering. Forskning har vist, at de elementer, der indgår i DUÅ, kan bidrage til alle børns trivsel, udvikling og læring og til at mindske en eventuel uhensigtsmæssig adfærd i børnegruppen. 9

10 DE UTROLIGE ÅR DAGTILBUD DUÅ BØRNEHAVE I De Utrolige År Børnehave er der fokus på de fællesskaber, barnet befinder sig i, og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn og dermed også udsatte børn. DUÅ Børnehave udgør ikke selve det pædagogiske indhold i dagtilbuddets dagligdag, men er en ramme om den valgte pædagogik. Kort sagt en måde at møde og forstå børnenes behov på samt understøtte deres trivsel, udvikling og læring. DUÅ VUGGESTUE De Utrolige År Vuggestue er et udviklingsprojekt, som er baseret på elementer fra De Utrolige År Småbørn og De Utrolige År Børnehave, men som skræddersyes danske vuggestuers behov og vilkår. DUÅ Vuggestue udvikles og afprøves i tæt samspil med DUÅ Dagpleje. DUÅ DAGPLEJE De Utrolige År Dagpleje er et udviklingsprojekt, som er baseret på elementer fra De Utrolige År Småbørn og De Utrolige År Børnehave, men som skræddersyes danske dagplejeres behov og vilkår. DUÅ Dagpleje udvikles og afprøves i tæt samspil med DUÅ Vuggestue. 10

11 DUÅ DAGTILBUD består af DUÅ BØRNEHAVE DUÅ VUGGESTUE udviklingsprojekt DUÅ DAGPLEJE udviklingsprojekt Det pædagogiske personale uddannes på seks workshopdage fordelt på seks hele dage hver 6. uge.* Gevinster og hovedtemaer Gevinster ved DUÅ DAGTILBUD Reducere udfordrende adfærd i børnegruppen Understøtte børnenes sproglige udvikling Understøtte den inkluderende praksis Styrke forældresamarbejdet Faglig opkvalificering af medarbejdere. De fire hovedtemaer i DUÅ PROGRAMMERNE 1. Tilknytning 2. Social kompetence 3. Emotionel kompetence/selvregulering 4. Læringskompetence, herunder sprogudvikling. Socialstyrelsen står til rådighed med rådgivning om implementering, netværksaktiviteter, uddannelse af det pædagogiske personale, certificering, materialer og datasystemer. Se mere om ansøgningsprocedure, ansøgningsfrister, og hvor I kan finde mere information bagerst i dette materiale. * Gælder kun for DUÅ Børnehave. 11

12 VIDA HAR FLYTTET nogle af vores daginstitutioner MED KVANTESPRING VIDA har gjort en forskel. Der er børnehaver, der har taget nogle rigtig store kvantespring. At arbejde med systematik har gjort personalet skarpere på deres refleksion, viden og handlinger. De har fået styrket deres faglige selvtillid og har fået et tydeligere fagsprog. Vi har en forventning om, at VIDA har haft en effekt på alle børns trivsel og socio-emotionelle udvikling. 12 Randers har sammen med tre andre kommuner deltaget i et 3-årigt forskningsprojekt omkring VIDA. VIDA hviler på tre grundlæggende principper. Man arbejder med et ressourcesyn, hvor fokus er på børns styrker frem for deres vanskeligheder. Organisatorisk læring, hvor ledelse og medarbejdere undersøger og udvikler egen praksis gennem refleksioner over sammenhængen mellem børnenes kompetencer og forudsætninger i forhold til daginstitutionens læringsmiljø. Aktiv læring handler om at differentiere og bringe børnenes ressourcer i spil i børnegruppen. Hermed arbejdes også med gruppens evne til at inkludere og barnets evne til at indgå i fællesskabet. Daginstitutioner definerer projektet Styrkerne i VIDA er, at man arbejder på grundlag af disse tre principper og med en meget stærk ledelsesfacilitering. Det har været en styrke, at børnehaverne selv er med til at definere, hvad de eksperimenterer med på et vidensfokuseret niveau. Det giver en meget praksisnær tilgang. Uddannelsen af medarbejdere og ledere har været en vekselvirkning mellem forsknings, teori og erfaringsbaseret viden. Der er en fin udveksling af viden fra forskning og eksperimenter på praksisniveau. Fokus på ressourcer løfter inklusionen Evalueringen af VIDA viser, at den organisatoriske læring er øget. Der er en øget systematik i arbejdet, og den pæda-

13 gogiske praksis er professionaliseret i kraft af, at indsatsen er mere reflekteret og vidensbegrundet. Tænkningen i VIDA er, at man ved at arbejde med hele fællesskabet understøtter gruppens evne til at inkludere. Jeg tænker, at det, sammen med fokus på ressourcer, er med til at løfte inklusionen. Det har styrket børnenes læring, at vi systematisk arbejder i mindre børnegrupper. Læring i forvaltningssammenhænge VIDA har lært os noget om væsentligheden i at lave kompetenceudviklingsforløb over tid og med en tydelig ledelsesfacilitering. Vi har lært rigtig meget i forhold til at lede en kommune på det faglige niveau. Vi er eksempelvis blevet mere opmærksomme på vigtigheden af at facilitere projekter uafhængigt af, om de sker på forvaltnings-, dagtilbuds-, stue-, eller gruppenivau. Der ligger et potentiale i at motivere til at turde eksperimentere endnu mere. I kraft af at udsatte børn ofte har sociale udfordringer, har daginstitutionerne ofte arbejdet med eksperimenter, der har til formål at understøtte de sociale kompetencer. Færre eksperimenter har handlet om kognitiv læring. ledelsesansvar. Målet er fortsat, at VIDA bliver en del af kerneydelsen, og at indsatsen bliver til varig fornyelse. I Randers har vi i dag tænkt de bærende principper i VIDA ind i alle de store projekter, vi har på 0-6 års-området. Cirka 20 af vores daginstitutioner har været valgt ud til projektet. Charlotte Buchhave, udviklingskonsulent Børn, skole og kultur i Randers Kommune VIDA som kerneydelse en varig fornyelse Som ny kommune, der ønsker at arbejde med VIDA, ville jeg have fokus på at lave kontrakter med alle de daginstitutioner, som vil arbejde med VIDA. Det giver en tydelighed omkring, hvad de arbejder med. Efter projektets afslutning skal der stadig en fokuseret vedligeholdelse til. Det er et 13

14 Stimulering af børns, SPROGLIGE, SOCIALE OG LOGISKE FORSTÅELSE vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) tilbyder kompetenceudvikling til at understøtte udsatte børns trivsel, udvikling og læring bedst muligt. Det sker ved at stimulere børnenes personlige, sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. Programmet omfatter et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold eksempelvis børnesammensætning og pædagogiske kompetencer. VIDA-uddannelsesforløbet er delt i tre faser med fokus på henholdsvis viden, refleksion og strategier for at udvikle nye pædagogiske praksisser og udviklingsforløb i praksis. 1 2 I første fase er der særligt fokus på tilegnelse af viden og refleksion over egen praksis på baggrund af forskning i for eksempel social arv, socialt udsatte børn og daginstitutioners betydning for socialt udsatte børn. I anden fase er der særligt fokus på refleksion over og analyse af egen praksis, gennem refleksionsværktøjer og forskningsviden om organisatorisk læring og forandringsprocesser. 3 I tredje fase arbejder deltagerne med udvikling, fastholdelse og kvalitetssikring af de forskningsbaserede fornyelser i praksis ud fra den eksperimenterende tilgang. 14

15 FØRSTE ÅR En hel uddannelsesdag hver anden uge i en periode på fire måneder (undervisning, refleksion og vidensdeling). ANDET ÅR En hel uddannelsesdag hver anden uge i en periode på fire måneder (der arbejdes med implementering, eksperimenter, viden om praksis, organisatorisk læring og forandringsprocesser). WORKSHOPS Et todages-internatkursus for lederne samt en dags opfølgning vedrørende facilitering af læringsprocesser i det samlede dagtilbud. Målsætningen er, at 20 pædagoger, 20 ledere og 2 pædagogiske konsulenter fra hver kommune gennemgår et VIDA uddannelsesforløb. Gevinster ved Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA): Antallet af børn med emotionelle problemer og adfærdsproblemer reduceres. Færre børn oplever kammeratskabsproblemer. Prosocial adfærd hos børnene fremmes. Pædagoger får nye redskaber til at arbejde med udsatte børn. Betydningen af negativ social arv mindskes for udsatte børn i dagtilbud. 15

16

17 FIND MERE INFORMATION på Socialstyrelsens hjemmeside Du kan finde mere information om De Utrolige År og Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud på Her kan du læse om de konkrete forløb, og hvad det indebærer og kræver af din kommune at deltage. På hjemmesiden vil du også kunne finde kontaktoplysninger på de medarbejdere i Socialstyrelsen, som arbejder med De Utrolige År og Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. De Utrolige År Vuggestue og Dagpleje samt Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud har ansøgningsfrist 1. september 2015 kl Svar på ansøgningsrunden gives november 2015 med projektopstart januar Ansøgningsprocedure og -frister De Utrolige År Børnehave starter både forløb op i september 2015 og i januar For opstart i september 2015 er der ansøgningsfrist 15. april 2015 kl , med svar 1. juni For opstart 1. januar 2016 er der ansøgningsfrist 1. september 2015 kl Svar på ansøgningsrunden gives november 2015 med projektopstart januar ANSØGNINGSFRIST DUÅ Børnehave 15/4 og 1/ VIDA, DUÅ Vuggestue og DUÅ Dagpleje 1/

18 TIDLIG INDSATS LIVSLANG EFFEKT tilbyder indsatser til FLERE MÅLGRUPPER Tidlig Indsats Livslang Effekt tilbyder en række indsatser på tværs af det specialiserede område og almenområdet i kommunerne, som alle understøtter den tidlige indsats og det forebyggende arbejde i forhold til børn og unge. Ud over de beskrevne indsatser, som retter sig mod dagtilbud, igangsættes forløb med implementering af indsatser, som arbejder direkte med familier. Herudover igangsættes en ny række partnerskabsforløb, som har fokus på kommunens samlede tidlige indsats og forebyggende arbejde. FIND MERE INFORMATION om indsatserne samt ansøgningsmateriale og -frister på socialstyrelsen.dk/ tidligindsats 18

19 DET KAN DU OGSÅ ANSØGE OM INDEN DEN 1. SEPTEMBER 2015 Her kan du læse mere om de øvrige indsatser, der kan ansøges om i De Utrolige År Baby forældrekursus til nybagte forældre De Utrolige År Baby er et kursusforløb for nybagte forældre, som vurderer, at de i barnets første leveår har behov for viden om forældrerollen samt konkrete redskaber til at håndtere rollen som forældre. Det er op til de deltagende kommuner og organisationer, om de ønsker at gøre tilbuddet frit tilgængeligt for alle nybagte forældre, eller om målgruppen skal afgrænses. Projekt Partnerskabskommuner vær med til at udvikle fremtidens løsninger Socialstyrelsen indgår partnerskab med en række kommuner med fokus på at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Ud fra en helhedsorienteret tilgang omlægges og nytænkes kommunens indsatser. Der arbejdes med at skabe sammenhæng mellem det specialiserede børneområde og almenområdet samt styrke kommunens tilbudsvifte. De Utrolige År Småbørn kursusforløb for forældre til børn i alderen 1-3 år De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb for forældre til børn i alderen 1-3 år, hvor der er bekymring for et negativt familiesamspil, og som vurderes at have brug for redskaber til at forhindre udvikling af en negativ udviklingsspiral hos børnene. Funktionel Familieterapi (FFT) nye værktøjer til plejefamilier Med programmet FFT får familierne tilbudt et terapeutisk forløb, der skal hjælpe til at identificere, håndtere og afhjælpe konflikter i familien. Terapien giver familier med børn og unge i alderen år i adfærdsvanskeligheder hjælp til at forebygge og håndtere fremtidige udfordringer på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde. 19

20

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år

De Utrolige År. Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Et evidensbaseret program til forældre med børn i alderen 0 12 år De Utrolige År Programserie Forældreprogram Institutions- og Skoleprogram Børneprogram 0 1 år 1-6 år 7 12 år Formålet med

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er implementeringsmanualen?... 3 De tre faser i implementeringsprocessen... 3 Forberedelsesfase... 4 Ledelse...

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Foto: Colourbox Trivsel inklusion læring Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Juni 2013 Indhold Ramme for udvikling af dagtilbud 0-6 år... 3 Vision og indsatsområder... 3 Hvorfor trivsel, inklusion

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram SAMMENFATNING 2013 V IDA indhold Forord 5 Når samarbejde og deling af ny viden skaber resultater for børn 6 Resultater af VIDA 7 Det

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD

EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD Pilotprojekt i Holstebro, Herning og Ikast-Brande kommuner Projektgruppe: Projektleder Inge Hauch, Holstebro Aase Espersen, Holstebro Inge Hansen, Holstebro Laila Lundtofte,

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR PRACTITIONER Bliv certificeret practitioner hos Motivation Factor Institute og få adgang

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere