Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 3. maj 2018 Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov I juni 2017 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskabet. Aftalen har resulteret i et lovforslag, der indeholder forslag til ændringer i dagtilbudsloven jf. de initiativer, der blev foreslået i regeringens aftale. Lovforslaget er fremsat i Folketinget d. 28. februar 2018 og forventes endeligt vedtaget i maj BUU behandler lovændringerne på BUU mødet d. 23. maj. Sagsnr. Dokumentnr. -3 Sagsbehandler Line Jørsum Mortensen I forbindelse med regeringens aftale, blev der afsat midler til to puljer: 1) Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne (Der er afsat 164,2 mio. kr. til ansøgningspuljen, og midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af det skønnede antal af 0-5-årige børn i kommunerne i 2018) 2) Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (i alt 254,0 mio. kr.) Børne- og ungdomsforvaltningen har i april 2018 ansøgt om midler fra begge puljer. I de to vedlagte baggrundsnotater (Bilag 1 og bilag 2) beskrives rammerne for puljerne. Rammerne og hvordan midlerne tænkes anvendt indenfor disse rammer, er blevet drøftet med repræsentanter for leder og de faglige organisationer. De to baggrundsnotater er således udgangspunktet for ansøgningerne. Kompetenceløftet skal have et praksisnært fokus. Det vil sige, at der er fokus på, at personale og ledelse, som får et kompetenceløft, vil kunne omsætte tilegnet viden, handlekompetencer og andre færdigheder i deres hverdag. Det forventes at BUF får en melding om hvordan midlerne fordeles Børne- og Socialministeriets side i løbet af juni måned. Fagligt Indhold og Kvalitet Gyldenløvesgade København V EAN nummer

2 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. marts 2018 Pulje til kompetenceløft ifm. styrket ramme for læreplaner Børne- og ungdomsforvaltningen har i april 2018 ansøgt ministeriets pulje til et kompetenceløft ifm. den nye styrkede ramme for læreplaner. Sagsnr. Dokumentnr. Ministeriets mål med puljen Ministeriet ønsker at puljen skal bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Den styrkede ramme er beskrevet i masteren: Grundtankerne i masteren ligger fint i tråd med de mål og de spor, vi arbejder i i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og det er forventningen, at kompetenceløftet vil understøtte det igangværende arbejde. Midlerne i puljen er afsat til kompetenceløft af: Dagplejen Faglige fyrtårne Den daglige pædagogiske ledelse, Forvaltningsniveauet Kompetenceløftet skal understøtte pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud i at opnå et styrket kompetenceniveau, der kan bidrage til et generelt løft af kvaliteten i dagtilbud. Fokus for kompetenceløftet er at understøtte indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder på at etablere gode og trygge læringsmiljøer, forældresamarbejde, samarbejde med andre sektorer som fx sundhedsplejen, samt på hvordan man skaber en god evalueringskultur. Kompetenceløftet skal have et praksisnært fokus. Det vil sige, at der er fokus på, at personale og ledelse, som får et kompetenceløft, vil kunne omsætte tilegnet viden, handlekompetencer og andre færdigheder i deres hverdag. Rammer for puljen Der er faste rammer for, hvordan kompetenceudviklingen, som finansieres af midlerne fra ansøgningspuljen, skal anvendes. Midlerne kan anvendes til: Diplommoduler for faglige ledere og faglige fyrtårne Læringsforløb (3 dage) for faglige ledere og faglige fyrtårne Fagligt Indhold og Kvalitet Gyldenløvesgade København V EAN nummer

3 Pædagogisk assistent uddannelse (PAU) for dagplejere Vikarmidler (frikøb af medarbejdere) For både læringsdagene og diplommodulerne gælder at de skal afvikles og udvikles med udgangspunkt i fastsatte pejlemærker og læringsmål defineret af ministeriet. 50 % af pensum vil derved være fælles på tværs af udbydere og 50 % vil vi som kommune have mulighed for at tone og tilpasse den københavnske kontekst. Der opfordres endvidere til, at forløbene tilrettelægges ud fra struktur, hvor 20 % af fokus og læringen forgår inden selve læringsdagene, fx ved at kommunen forbereder dagplejen, de faglige fyrtårne og de pædagogiske ledere / institutionslederne på forløbet, at 30 % foregår på læringsdagene, og 50 % foregår efter læringsdagene, fx ved at der lokalt i kommunen arbejdes med understøttende strukturer i form af fx læringsfællesskaber og aktionslæringsforløb. Processen Midlerne fra ministeriets pulje kan anvendes i perioden August 2018 August Frem mod august 2018 skal vi udarbejde en detaljeret tidsplan, budget og konkret drejebog for uddannelsesforløbene. Dette vil ske gennem inddragelsesproces med sektoren og BUF vil bestræbe sig på at tone de forskellige forløb, så de er meningsfulde for de lokale områder og institutioner. Dialogproces og sektoren behov/ønsker Indholdet i ansøgningen er blevet drøftet med repræsentanter for lederne og de faglige organisationer. Budskaberne fra sektoren er overordnet: - Kompetenceløftet for faglige fyrtårne og ledere skal suppleres med et kompetenceløft for hele medarbejdergruppen - Der er større efterspørgsel efter de korte læringsforløb, end der er på diplomforløb - Indholdet på læringsforløbene for de faglige fyrtårne skal være tæt koordineret med det der foregår for lederne - Der skal være et bredt kompetenceløft for hele sektoren, og dem med størst behov skal have mulighed for ekstra forløb Målgruppen for midlerne BUF har ansøgt på vegne af kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt til dagplejen. Desuden er ansøgt om midler til forvaltningskurser. Lokale understøttende strukturer Det er kommunernes eget ansvar at sikre at forløbende for de kommunale, selvejende og dagplejen understøttes organisatorisk. Der er en forventning om at de kortere læringsforløb kun udgør 50 %, og Side 2 af 4

4 at den enkelte kommune selv sikrer de øvrige 50 % af kompetenceudviklingen. Dette kan fx ske ved at, De faglige fyrtårne kan deltage i løbende kompetenceunderstøttelse fx gennem det materiale Børne og Socialministeriet løbende udvikler til anvendelse af sparring samt understøttelse af lokale strukturer. De faglige fyrtårne kan mødes med andre fyrtårne til sparring og udvikling på tværs af dagtilbud Netværk og læringsfællesskaber på tværs af dagtilbud og forvaltning samt i de enkelte dagtilbud En fælles udvikling og læring hos en større gruppe af medarbejdere og ledere på tværs af dagtilbud og forvaltning Vikarmidler For at sikre at kompetenceudviklingsforløbene ikke påvirker den pædagogiske kvalitet for børnene i daginstitutioner, er det et krav at kommunen afsætter en andel af puljemidlerne til vikardækning for pædagogisk personale i dagtilbud og pædagogiske ledere. Midlerne til vikardækning skal både tilgå kommunale og private dagtilbud. Midlerne til vikardækning er beregnet ud fra at der gives vikardækning til alle forløb for faglige fyrtårne med ikke til ledere da det forventes at uddannelsesdagene kan planlægges så det ikke influere med direkte børnetimer. Københavns anvendelse af puljemidlerne Københavns kommune forventer at få ca. 10 % af ministeriets samlede pulje, svarende til ca. 20 mio. kr. Midler skal fordeles imellem ca. 500 dagtilbud (kommunale, selvejende og private) organiseret i ca. 70 klynger/netværk og 250 dagplejere. I dialog med sektoren, er det vurderingen at der kan skabes det bedste løft af kvaliteten i dagtilbud i København, ved at arbejde ud fra følgende principper. Faglige fyrtårne Der skal være 1 fagligt fyrtårn i hver institution Store institutioner og/eller særligt udfordrede institutioner skal have flere Alle klynger/netværk skal have mulighed for min 1 pædagog med diplom modul Ledere Alle ledere skal have et fagligt læringsforløb Der skal være mulighed for at ledere der ikke har en diplomuddannelse tilbydes et diplommodul eller 1 leder fra hver klynge. Omfanget af kompetenceløftet 1000 læringsforløb for faglige fyrtårne Side 3 af 4

5 70 diplommoduler for faglige fyrtårne 500 læringsforløb for ledere 70 diplommoduler for ledere 55 forvaltningskurser 2 x 5 seminar i områderne Side 4 af 4

6 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. marts 2018 Baggrundsnotat pulje til flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn Ministeriets formål med puljen Ansøgningspuljens formål er, at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Tilgangen er godt i tråd med det, vi i forvejen arbejder med og efter i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København. Sagsnr. Dokumentnr. Midlerne skal anvendes i perioden september 2018 til og med august 2021 Puljens anvendelse i København Vi har i dag forskellige puljer og indsatser i Københavns Kommune, der på tilsvarende vis har til formål at understøtte udviklingen af højkvalitetsdagtilbud og herigennem bidrage til at øge chanceligheden. Midlerne fra puljen vil således kunne understøtte det igangværende arbejde med: Sociale normeringer ca. 80 mio. kr. til 117 daginstitutioner (0-5 år) i Tildeles på baggrund af børnegruppens socioøkonomiske baggrund Midler til mere pædagogisk personale ca. 30 mio. kr. til 25 vuggestuer (på baggrund af socioøkonomi) og 18 børnehaver (på baggrund af sprog) Tidlig indsats ca. 70 institutioner med mange børn i udsatte positioner arbejder i målrettet med analyse og udvikling af læringsmiljøet med support fra området og Fagligt Center. Midlerne fra de eksisterende puljer i Børne- og ungdomsforvaltningen er etårige og øremærket ansættelse af mere pædagogisk personale, og evt. en mindre andel til kompetenceudvikling. Det er et krav, at institutionerne beskriver, hvordan de anvender midlerne og hvordan de omsætter de ekstra personaleressourcer til øget kvalitet i en handlingsplan. Handlingsplanen godkendes af områdechefen. Institutioner, der er med i Tidlig indsats, udarbejder en omfattende handlingsplan på baggrund af en grundig analyse af læringsmiljøet ved hjælp af redskabet KIDS. Indsatsen er toårig og udløber Midlerne fra Socialstyrelsens pulje er treårige og øremærket ansættelsen af pædagoger. Det kan være en udfordring for især Fagligt Indhold og Kvalitet Gyldenløvesgade København V EAN nummer

7 institutioner med mange udsatte børn at rekruttere dygtige pædagoger, hvorfor forvaltningen skal understøtte institutionerne i ansættelsesprocessen. Ansøgerkreds Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der søger på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede daginstitutioner. Målgruppe Daginstitutioner/enheder med mange børn i udsatte positioner defineres som institutioner med minimum 25 procent børn, hvis forældre får a) mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2 og/eller b) en andel af socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 4. Hvis en daginstitution består af flere enheder, søger kommunen på vegne af den enkelte enhed og ikke den samlede institution. 55 institutioner i København er i målgruppen og har udtrykt interesse for at indgå i ansøgningen. Heraf 24 kommunale, 28 selvejende og 3 private daginstitutioner. Institutionerne har mellem 25-94% af deres børnegruppe, hvis forældre modtager min. 80% økonomisk fripladstilskud og/eller en andel af socialpædagogisk fripladstilskud. Der er en overvægt af institutioner, der er placeret i område Nørrebro- Bispebjerg. Dialogproces og sektorens behov/ønsker Anvendelsen af puljen har kort været drøftet både repræsentanter for lederne og med de faglige organisationer, og her var der opbakning til de at søge til de institutioner, der ønsker det. Understøttende strukturer De institutioner som modtager midler, skal vejledes og dokumenteres af Team Dagtilbud i Socialstyrelsen. Team Dagtilbud i Socialstyrelsen udarbejder en ramme for evaluering og dokumentation af indsatsen med udgangspunkt i grundlæggende elementer i den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet har til formål, at give institutionerne indblik i, hvordan de kan arbejde med elementer fra den styrkede pædagogiske læreplan. Der afrapporteres ved udgangen af hver tilskudsperiode. Der gennemføres herudover vejledning eksempelvis som konferencer, temadage, gå-hjem-møder, videnssaloner eller lignende aktiviteter. Der kan i den forbindelse også søges om mini-vejledningsforløb hos styrelsens praksiskonsulenter, hvis det giver mening for institutionerne. Københavnske institutioner i målgruppen er i høj grad institutioner, der allerede er stor opmærksomhed omkring, dvs. de fleste får i Side 2 af 3

8 forvejen midler til flere personaleressourcer i form af sociale normeringer og finanslovsmidler (Midler til mere pædagogisk personale). Derfor er en stor del af institutionerne også del af Tidlig indsats og har derigennem fået kompetenceudvikling. Der kan derfor både være behov for ro til at arbejde i den retning man er i gang med og hjælp fra forvaltningen til at leve op til krav om dokumentation og evaluering. Side 3 af 3

Informationsmøde om ansøgningspuljer i Ansøgningspuljer på dagtilbudsområdet

Informationsmøde om ansøgningspuljer i Ansøgningspuljer på dagtilbudsområdet Informationsmøde om ansøgningspuljer i 2018 Ansøgningspuljer på dagtilbudsområdet Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner Ansøgerkreds: Kommuner, som ansøger på vegne af kommunale

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Kompetenceudvikling 2019 Dagtilbud, Horsens Kommune

Kompetenceudvikling 2019 Dagtilbud, Horsens Kommune Kompetenceudvikling 2019 Dagtilbud, Horsens Kommune Kolofon Horsens Kommunes: "Vi løfter i flok" Vedtaget af: Horsens Kommune 2018 Kontaktpersoner: Anja Vesterby Høy, Tværgående Enhed for Læring Layout

Læs mere

3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I

3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I 3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I DAGINSTITUTIONER Pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion, i forhold til at fremme faglig refleksion og udvikling

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet. Januar i aftalen Stærke Dagtilbud. Indhold

Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet. Januar i aftalen Stærke Dagtilbud. Indhold Ramme for udmøntningen af Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Formål med kompetenceudviklingen... 2 1.2 Målgrupper for kompetenceudviklingen... 3 1.3 Uddybende om baggrunden for kompetenceudviklingsforløbene:

Læs mere

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan Indhold TILBUD KOMPETENCEUDVIKLINGSINITIATIVET: KOMPETENCEFORLØB MED HENBLIK PÅ REALISERING AF EN STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG FORTSATTE UDVIKLING AF

Læs mere

3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO-

3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO- 3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO- GISKE LEDELSE FAGLIGE LEDERE Den styrkede pædagogiske læreplan Kompetenceløft på dagtilbudsområdet Version 2018.04.08 Formålene med kompetenceudviklingen er samlet

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

De pædagogiske praksiskonsulenter

De pædagogiske praksiskonsulenter De pædagogiske praksiskonsulenter Rådgivnings- og vejledningsforløb på dagtilbudsområdet KL s dagtilbudskonference d.17. maj 2017 Dagens workshop Formål : At præsentere vores rådgivnings- og vejledningsindsats

Læs mere

Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud

Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud 1 OPLÆG OM DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Baggrund for den styrkede pædagogiske læreplan Indhold

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Sammen skaber vi stærke dagtilbud

Sammen skaber vi stærke dagtilbud Sammen skaber vi stærke dagtilbud Kompetenceudvikling og en styrket pædagogisk læreplan Dagtilbudsområdet er under forandring er I klar? Den politiske aftale Stærke Dagtilbud alle børn skal med i fællesskabet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Den nye dagtilbudslov pixiudgave

Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov blev endeligt vedtaget af folketinget d. 24. maj 2018. Se lovforslag med bemærkninger her: http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l160/20171_l160_som_fremsat.pdf

Læs mere

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Center for Policy Center for Politik NOTAT 7. marts 2018 Baggrundsnotat til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Særlige indsatser i forbindelse med tidlig indsats Som udløber af temadrøftelsen om tidlig indsats på Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

VEJ nr 9339 af 22/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj

VEJ nr 9339 af 22/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj VEJ nr 9339 af 22/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-1061 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1.

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. Data og udvikling i Københavns daginstitutioner Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. marts 2017 Jeg vil fortælle jer om: 1. Vores vision, muligheder og udfordringer

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 13. august 2018 Knud Holt Nielsen (Ø) Sagsnr. 2018-0206385 Dokumentnr. 2018-0206385-1 Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet UDVIKLINGSPLAN for Dagtilbudsområdet 2019-2022 Indledning Denne udviklingsplan gælder for årene 2019 til og med 2022. Den indstilles til godkendelse/er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 16. januar

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner VEJ nr 9091 af 22/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-1267 Senere ændringer til

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Kommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6

Kommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 21. marts 2018 ag 1: BUU temadrøftelse om kompetenceudvikling den 4. april 2018 1. Baggrund Med henblik

Læs mere

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede.

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 6 veje til bedre integration Udvalget har på baggrund af temadrøftelsen ønsket en handleplan for,

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Socialstyrelsen udmelder og udmønter 30 ansøgningspuljer i Ansøgningspuljerne er i denne kalender oplistet ud

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget: orientering om regeringens strategi for et Danmark uden parallelsamfund og de indgåede delaftaler

Til Børne- og Ungdomsudvalget: orientering om regeringens strategi for et Danmark uden parallelsamfund og de indgåede delaftaler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 31. maj 2018 Til Børne- og Ungdomsudvalget: orientering om regeringens strategi for et Danmark uden parallelsamfund og de indgåede

Læs mere

Til direktører og chefer med ansvar for dagtilbudsområdet. Kære dagtilbudschef

Til direktører og chefer med ansvar for dagtilbudsområdet. Kære dagtilbudschef From: Jørgen Andersen Sent: Thu, 10 May 2018 09:58:03 +0200 To: 4_POL_Byrådet Cc: 1_Funk_Direktion;Per Viggo Larsen;Kenneth Enrico Petersen Subject: VS: Orienteringsbrev fra børne- og socialminister Mai

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 26.09.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år (2012-71326) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune

Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune Trivselsundersøgelsen blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene. Bilag 1: Oversigt over kommende lovændringer i dagtilbudsloven 1) Den styrkede ramme for pædagogiske læreplaner og øvrige faglige ændringer Bedre sammenhænge i kommunernes indsats for de 0-6 årige Kommunerne

Læs mere

Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov juni 2018

Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov juni 2018 Status på implementering af dagtilbudsreform og ny dagtilbudslov juni 2018 Tema Den nye dagtilbudslov Hvad gør vi i dag i Ringsted Hvad er nyt/hvad skal der tages politisk stilling til Bedre sammenhæng

Læs mere

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år)

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) Chancelighed handler om, at børn uanset hjemmebaggrund skal have de

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Kvalitetsrapport Hammel N/V Delrapport

Kvalitetsrapport Hammel N/V Delrapport Kvalitetsrapport Hammel N/V 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hammel

Læs mere

Dagsorden og referat. Tønder Kommune. Dato: 22.marts 2018 Tid: Mødet afholdes på Åvedvej 5 Løgumkloster

Dagsorden og referat. Tønder Kommune. Dato: 22.marts 2018 Tid: Mødet afholdes på Åvedvej 5 Løgumkloster Dagsorden og referat Tønder Kommune Dato: 22.marts 2018 Tid: 19.00-21.30 Mødet afholdes på Åvedvej 5 Løgumkloster Emne: Forældrebestyrelses møde i dagplejen Mødet er flyttet til Åved vej 5, Løgumkloster

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Ansøgningsfrist den 5. juli 2019 kl

Ansøgningsfrist den 5. juli 2019 kl VEJ nr 9414 af 13/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2019-4020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan BUPL Storkøbenhavn Den 24.05..2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 06-06-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering af og læringsmiljøet

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan - fra papir til praksis

Styrket pædagogisk læreplan - fra papir til praksis Styrket pædagogisk læreplan - fra papir til praksis Workshop på TR-uddannelsesdage, BUPL Nordsjælland 21. marts 2018 v/rikke Wettendorff, Forbundskontoret Program 1. Kort overblik: hvor står vi nu? 2.

Læs mere

Kvalitetsrapport Hammel S/Ø Delrapport

Kvalitetsrapport Hammel S/Ø Delrapport Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 23. april 2018 Kvalitetsrapport Hammel S/Ø 2017-2018 Delrapport

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

12. marts Sagsnr Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder

12. marts Sagsnr Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 12. marts 2019 Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder På baggrund af en bred politisk

Læs mere

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2019

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018 Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal

Læs mere

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ 2018 Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet Forslag til den nye formålsparagraf Dagtilbudsområdet er reguleret af dagtilbudsloven,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Bilag 2: Forslag til styrket opfølgning på tilsyn og øget åbenhed

Bilag 2: Forslag til styrket opfølgning på tilsyn og øget åbenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 10. juni 2019 Bilag 2: Forslag til styrket opfølgning på tilsyn og øget åbenhed Det foreslås, at opfølgningen på tilsynet og faglig

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. september 2018 Mødested: Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer:

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber

Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber I København ser vi børn og unges trivsel,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Evalueringsperspektiver på læreplansarbejdet

Evalueringsperspektiver på læreplansarbejdet www.eva.dk Evalueringsperspektiver på læreplansarbejdet Pædagoguddannelsens årsmøde, Kolding d. 1. marts 2018. Den refleksivt, kritiske stillingtagen til: 1. Viden om kvalitet til den evaluerende pædagogiske

Læs mere

29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr

29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 29. august 2017 Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten Sagsnr. 2017-0295457 Dokumentnr. 2017-0295457-2 Forebyggende

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Indhold. Børn og Unge

Indhold. Børn og Unge Børn og Unge Maj 2018 Sagsbehandler: Dorthe Brandt Petersen Indhold Notat Aftalen Stærke Dagtilbud Alle skal med i fællesskabet... 1 Aftalens fokusområder... 1 Økonomi... 1 Aftalens 24 initiativer... 2

Læs mere

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (FL

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (FL Sagsnr. 2018-1267 Dato 27-02-2018 Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (FL 15.25.21.10.) 1. Hørte myndigheder,

Læs mere

beskrive de felter, vi prioriterer højt, f.eks. faglig ledelse, personaleledelse,

beskrive de felter, vi prioriterer højt, f.eks. faglig ledelse, personaleledelse, KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering om ny klyngeledelsesprofil Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 12. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Inklusion og inkluderende læringsmiljøer i Københavnske folkeskoler. Christina Haahr Bach Leder Inklusion, integration og sundhed

Inklusion og inkluderende læringsmiljøer i Københavnske folkeskoler. Christina Haahr Bach Leder Inklusion, integration og sundhed Inklusion og inkluderende læringsmiljøer i Københavnske folkeskoler Christina Haahr Bach Leder Inklusion, integration og sundhed 1 Københavnerfortællingen: 1. Inklusion i Købehavn Hvor vil vi gerne hen?

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi for pædagogiske medarbejdere og ledere i skoleforvaltningen 2015-2017 Skoleforvaltningens vision og strategiske mål skaber retning for Skoleforvaltningens

Læs mere

Projektkommissorium. Bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring

Projektkommissorium. Bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring Bedre fordeling af børn i daginstitutioner Projektkommissorium Projektejer Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring Projektleder Udviklingskonsulent, CBL Revideret 9.7. 2018 Gitte Hæsum Version

Læs mere

Inklusionsredegørelse Børne- og Ungdomsudvalget 2013

Inklusionsredegørelse Børne- og Ungdomsudvalget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 15-05-2013 Inklusionsredegørelse Børne- og Ungdomsudvalget 2013 Indsatserne medtaget i denne redegørelse understøtter kommunens

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi På BUU-møde

Læs mere

Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020.

Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 31. januar 2019 Bilag 3: Udløb af bevillinger i budget 2020 Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020. Titel

Læs mere

Tema - orientering om status på implementering af ny dagtilbudslov og seks kvalitetstiltag under Udviklingsstrategien for børn, unge og familier

Tema - orientering om status på implementering af ny dagtilbudslov og seks kvalitetstiltag under Udviklingsstrategien for børn, unge og familier Punkt 2. Tema - orientering om status på implementering af ny dagtilbudslov og seks kvalitetstiltag under Udviklingsstrategien for børn, unge og familier 2018-049655 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

13. juni Sagsnr Dokumentnr Spørgsmål om konfirmation. Kære Jens-Kristian

13. juni Sagsnr Dokumentnr Spørgsmål om konfirmation. Kære Jens-Kristian KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 13. juni 2019 Sagsnr. 2019-0092407 Spørgsmål om konfirmation Dokumentnr. 2019-0092407-8 Kære Jens-Kristian Du stillede den 29. marts 2019 via din medlemssekretær

Læs mere

Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet

Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet Baggrund Det er i forbindelse med debatmøderne om chancelighed blevet understreget, at der er behov at styrke samarbejdet

Læs mere