Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5 Rammer for arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger... 6 Formål med faglige kvalitetsoplysninger 6 Organisering af brugen af faglige kvalitetsoplysninger 7 Anvendelse i dagtilbuddet... 8 Intern faglig refleksion 8 Dialog med forældre 9 Inspiration fra andre dagtilbud 9 Dialog med forvaltning 9 Anvendelse i forvaltningen Tilsyn og dialog med fokus på kvalitetsudvikling 10 Opfølgning på udmøntning af politiske mål og rammer 11 Kommunikation til forældre og borgere 11 Anvendelse af kommunalbestyrelse og udvalg Fastlæggelse af mål og rammer 12 Opfølgning på mål og rammer 12 Supplerende litteratur Arbejde med pædagogiske læreplaner 13 Dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling 13 Dokumentation og styring 14 2

3 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Temperaturmålingen. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige tilgange og traditioner, og arbejdet med kvalitetsoplysninger skal tilpasses dagtilbuddet og kommunens praksis og behov. Det skal derfor understreges, at det er dagtilbuddet og kommunen, der beslutter både indhold og organisering af arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger. Pjecen her er således kun til inspiration. Hvem er målgruppen Pjecen henvender sig til alle, der arbejder med faglige kvalitetsoplysninger i kommunen, og retter sig dermed mod: Personale og ledelse i dagtilbud Forvaltning Politikere. Pjecen henvender sig ikke til forældre. PÅ DE FØLGENDE SIDER KAN DU LÆSE OM Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder Rammer for anvendelse af faglige kvalitetsoplysninger Anvendelsen af faglige kvalitetsoplysninger blandt: o Ledere og medarbejdere i de enkelte dagtilbud o Forvaltning og udviklingskonsulenter o Kommunalbestyrelse og den øverste administrative ledelse Derudover er der sidst i pjecen en oversigt over supplerende litteratur. 3

4 Redskabets anvendelsesmuligheder Nedenstående tabel indeholder en kort karakteristik af Temperaturmålingen. Aldersgruppe Læreplanstemaer Anvendelsesniveau Redskabets karakter Hvem besvarer Hvornår besvares Hvor ofte besvares Sammenligningsmulighed Metode til dataindsamling Observationsskemaerne fokuserer på 2-årige og 4-årige. Resten af Temperaturmålingen omhandler dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Temperaturmålingen dækker alle temaer i de pædagogiske læreplaner. Derudover indgår lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde. Observationer foretages for børnegrupper, ikke enkelte børn. Spørgeskemaerne til forældre, personale og ledelse omfatter hele dagtilbuddet, mens spørgeskema til forvaltning omfatter hele dagtilbudsområdet. Redskabet er udviklet i dialog mellem forskere, eksperter og praktikere. Pædagogerne besvarer observationsskemaerne. Derudover indgår spørgeskema til forældre, personale, ledelse og forvaltning. Al dokumentation indsamles i samme periode. Det kan anbefales at indsamle dokumentationen hvert eller hvert andet år. Der kan sammenlignes mellem det enkelte dagtilbud og kommunen samlet set. Og kommunen kan sammenlignes med gennemsnittet for andre kommuner, som anvender Temperaturmålingen.. Desuden kan egne resultater over tid sammenlignes. Det pædagogiske personales observationer af børnegrupper (2- årige og 4-årige). Spørgeskema til forældre, personale, ledelse og forvaltning. Ethvert valg af redskab til systematisk dokumentation indebærer et valg af fokus og dermed også en række fravalg. Der er derfor forskellige fordele og opmærksomhedspunkter, som man skal være opmærksom på, når man anvender Temperaturmålingen. 4

5 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen Når I anvender Temperaturmålingen, er der en række fordele, som I kan drage nytte af. Disse er: 1. Temperaturmålingen afspejler fokus i de pædagogiske læreplaner. Redskabet belyser alle seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Dette afspejler, at kommunen og dagtilbuddene er ansvarlige for, at dagtilbuddene skaber lærings- og udviklingsmiljøer, der understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring i forhold til alle seks temaer, uanset at der i perioder arbejdes mere intensivt med udvalgte temaer. 2. Temperaturmålingen har et bredt fokus. Temperaturmålingen belyser de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde. Dette giver mulighed for at udforske sammenhænge mellem ledelse, miljø og børnenes udvikling og læring. 3. Alle observationer og besvarelser om børn besvares med udgangspunkt i børnegrupper med fokus på de 2-årige og de 4-årige. Der er ikke tale om en screening af enkelte børn med måling af barnets kompetencer, men et redskab som kan dokumentere, om den pædagogiske praksis understøtter trivsel, udvikling og læring for hele børnegruppen. 4. Temperaturmålingen er udviklet i dialog med både forskere, eksperter og repræsentanter for kommunerne. Redskabet bygger på forskeres og eksperters viden i relation til hvert af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Og samtidig er denne viden omsat til at afspejle den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen Når I anvender Temperaturmålingen, skal I være opmærksomme på, at: 1. Temperaturmålingen anvendes på gruppeniveau. Det betyder, at der ikke er adgang til data for enkelte børn, men udelukkende for grupper af børn. 2. Når man anvender Temperaturmålingen, har ledelsen i dagtilbuddet og kommunen adgang til at udtrække rapporter med de samlede resultater. Dagtilbuddets rapporter indeholder desuden sammenligning med kommunens øvrige dagtilbud, og kommunens rapport indeholder sammenligning med de øvrige kommuner. Når I bruger sammenligningen, er det vigtigt, at denne ikke bruges som en facitliste. I stedet kan I med fordel reflektere over, om resultaterne lever op til jeres egne målsætninger. 3. Forskellige personer kan have forskellige perspektiver i observationerne og kan fortolke mål og tegn forskelligt. Sammenligninger på tværs af dagtilbud skal derfor anvendes med opmærksomhed på, at der kan ligge forskellige fortolkninger bag. 5

6 Rammer for arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger I det følgende beskrives nogle overvejelser, som kan være relevante, inden dagtilbuddet eller kommunen igangsætter arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger. Formål med faglige kvalitetsoplysninger Tanken bag redskaberne til indsamling af faglige kvalitetsoplysninger er, at de kan understøtte arbejdet med systematisk dokumentation og kvalitetsudvikling i dagtilbuddene. Dokumentation eller faglige kvalitetsoplysninger er dog ikke interessante i sig selv, men først når de indgår i og medvirker til refleksion og læring i dagtilbuddene og kommunerne. Hvis det er nyt for det enkelte dagtilbud at indsamle og formidle den form for faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles med Temperaturmålingen, kan det være vigtigt at skabe klare rammer for, hvordan dokumentationen anvendes i det enkelte dagtilbud, i forvaltningen og evt. af politikere. Det er også vigtigt, at dokumentationen opleves som meningsfuld. En meningsfuld dokumentation er en dokumentation, hvor personalet oplever at få en indsigt, der kan bruges til at sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene. Og det handler om, at indsamlingen af dokumentationen har sammenhæng til det øvrige pædagogiske arbejde, og at personalet oplever, at dokumentationen bliver anvendt på en meningsfuld måde. Meningsfuldheden hænger sammen med balancen mellem viden til brug for kommunens opfølgning og prioriteringer og viden til brug for at skabe læring hos personale og ledelse. 6

7 Det er på den ene side vigtigt, at forvaltningen og politikerne har viden om forholdene på dagtilbudsområdet, når kommunen skal sætte pejlemærker for udviklingen af området. Det er på den anden side også vigtigt, at der sættes fokus på at benytte viden i dagtilbuddene til at skabe refleksion, udvikling og løse udfordringer. Organisering af brugen af faglige kvalitetsoplysninger Uanset om Temperaturmålingen anvendes af hele kommunen eller enkelte dagtilbud er det væsentligt, at de ansvarlige tager initiativ til, at der formuleres et klart formål med anvendelsen af redskabet, og at dette formidles til de involverede medarbejdere. Inden dagtilbuddet eller kommunen anvender Temperaturmålingen, er det endvidere relevant at fastlægge de overordnede principper for, hvordan arbejdet skal organiseres. Hvis arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger skal forankres i det daglige arbejde i kommunens dagtilbud, er det vigtigt, at det pædagogiske personale også indgår i drøftelser af resultaterne. Dette bidrager til et medejerskab blandt ledere og medarbejdere og er afgørende for, at arbejdet med faglig kvalitet opleves som meningsfuldt. Denne dialog kan tænkes på tværs af alle niveauer både den øverste politiske og administrative ledelse, udviklingskonsulenter og pædagogiske konsulenter i forvaltningen og ledere og medarbejdere i dagtilbuddene. Dialogen kan tænkes som en feedback-proces mellem og på tværs af niveauer: Det pædagogiske personales viden om børnenes udvikling kan bringes i spil på en ny måde gennem en fælles dialog om kvalitetsoplysninger, hvor der fx sættes fokus på forskellige mønstre for børnegruppen i dagtilbuddet eller kommunen som helhed. Og dialogen om de faglige kvalitetsoplysninger kan give politikerne et mere systematisk vidensgrundlag, når de skal opstille mål og udpege særlige indsatsområder på dagtilbudsområdet. Figuren nedenfor illustrerer tankegangen. Mellem og på tværs af de forskellige niveauer foregår en løbende dialog om resultaterne. Boksene ud for de enkelte niveauer illustrerer, at der typisk vil være forskellige fokusområder på de forskellige niveauer. Viden om faglig kvalitet for dagtilbuddene og kommunen Kommunalbestyrelsen Forvaltning Mål, rammer og prioriteringer på børneområdet Udmøntning af mål, tilsyn og opfølgning på faglig kvalitet Viden om faglig kvalitet for dagtilbuddene Dagtilbud Planlægning og gennemførelse af indsatser Viden om faglig kvalitet for børn og børnegruppen Børn og forældre 7

8 Anvendelse i dagtilbuddet De faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles med Temperaturmålingen skal bidrage til, at det enkelte dagtilbud kan gennemføre en systematisk kvalitetsudvikling. Dokumentationen giver den enkelte medarbejder og det enkelte dagtilbud en større viden om resultaterne af den pædagogiske praksis. Denne viden kan det enkelte dagtilbud anvende i pædagogiske overvejelser og drøftelser om, hvordan praksis kan videreudvikles, så miljøet omkring børnene giver gode rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring. Intern faglig refleksion Dagtilbuddets ledelse og personale kan vælge at drøfte resultaterne på personalemøder eller pædagogiske dage. Her kan ledelse og personale sammen udforske mønstre og tendenser i rapporterne og drøfte, om resultaterne afspejler de pædagogiske mål. Ligeledes kan det være relevant at drøfte, om der er behov for justeringer af den pædagogiske praksis i forhold til at sikre, at dagtilbuddets lærings- og udviklingsmiljø understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. Rapporterne kan anvendes som grundlag for: Formulering af pædagogiske målsætninger: De samlede resultater kan danne grundlag for drøftelse af de pædagogiske målsætninger. Det kan være, at resultaterne viser, at børnene er mindre udforskende, end man havde forventet, og at man derfor har en ny målsætning om at styrke børnenes nysgerrighed og udforskning. Identifikation af indsatsområder: Her kan ledelse og personale rette fokus mod, om drøftelserne af resultaterne har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt der er behov for ændringer i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis det kan være ændringer i aktiviteter, rutiner, relationer eller faciliteter. Både de pædagogiske mål og indsatsområder kan herefter indgå i udformningen af dagtilbuddets pædagogiske læreplan eller virksomhedsplan. Tilrettelæggelse af indsatsen rettet mod ALLE børn: Resultaterne kan også anvendes til en refleksion over variationer i børnegruppens kompetencer. Hvis der er en del af børnegruppen, som ikke i tilstrækkelig grad udviser de opstillede tegn, kan det være tegn på, at den pædagogiske praksis ikke understøtter alle børnenes trivsel, udvikling og læring. Der er behov for justeringer af praksis for at nå hele børnegruppen. Formulering af politisk målsætning og dialog: De lokale politikere og forvaltningen kan anvende resultaterne i forbindelse med politikernes prioritering og opfølgning på kvaliteten i kommunens dagtilbud. De kan også anvende dem i dialogen med dagtilbuddene om kvaliteten. 8

9 Dialog med forældre I det enkelte dagtilbud kan man også overveje at anvende resultaterne til at dokumentere den faglige kvalitet i dagtilbuddet over for forældrene. Resultaterne kan fremlægges for dagtilbuddets forældrebestyrelse som led i drøftelserne af principperne for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af den fastsatte budgetramme eller som led i opfølgningen på den pædagogiske læreplan eller pædagogiske indsatsområder. Resultaterne kan ligeledes præsenteres for den samlede forældregruppe, evt. i forbindelse med opfølgning på den pædagogiske læreplan eller særlige indsatsområder. Inspiration fra andre dagtilbud Ledelsen i dagtilbuddet kan også bruge resultaterne til at søge inspiration fra andre dagtilbud, fx via ledernetværk eller lignende. Her kan resultaterne anvendes som et fælles grundlag for dialog med lederkolleger. Man kan fx opsøge erfaringer fra dagtilbud, som har gode erfaringer på områder, man selv har udpeget som indsatsområder eller dagtilbud, som selv har ændret resultaterne efter en justering af den pædagogiske praksis. Dialog med forvaltning I det enkelte dagtilbud foregår forskellige former for dialog med og dokumentation til forvaltningen, hvor man kan overveje at anvende resultaterne fra Temperaturmålingen. Fx kan dagtilbuddet vælge at anvende (dele af) resultaterne i forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrapporter eller i evalueringen af den pædagogiske læreplan. Når I planlægger arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger, kan det være en god idé at involvere de forskellige dialogfora, så det passer med jeres årshjul. Nedenstående figur er et eksempel på et årshjul. Fastsættelse af pædagogiske mål Opfølgning på pædagogiske mål Udvælgelse af pædagogiske indsatsområder Pædagogisk tilsyn og dialog med forældrebestyrelsen Evaluering af pædagogisk læreplan Udarbejdelse af pædagogisk læreplan Præsentation for forældregruppen 9

10 Anvendelse i forvaltningen Forvaltningen og dagtilbuddene konkretiserer de politiske mål, og det enkelte dagtilbud tilrettelægger den pædagogiske praksis inden for de overordnede rammer. Forvaltningens opgave er her at understøtte en løbende udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene. Temperaturmålingen kan støtte forvaltningen i at skabe en sammenhængende dialog mellem kommunalbestyrelse og dagtilbud. Resultaterne kan således anvendes til at koordinere og understøtte en fælles udviklingsretning i den faglige kvalitet. Dialog og tilsyn med fokus på kvalitetsudvikling Temperaturmålingen kan give forvaltningen systematisk dokumentation for de enkelte dagtilbuds vilkår, muligheder og udfordringer i forhold til at skabe et lærings- og udviklingsmiljø, som understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. Dette kendskab kan danne grundlag for, at forvaltningen og dagtilbuddet kan have en dialog om dagtilbuddets viden, kompetencer og metoder. Resultaterne kan ligeledes anvendes til at samle dagtilbudslederne om læring i forhold til videreudvikling af dagtilbuddenes kvalitet. Det kan ske på ledermøder og i ledernetværk, hvor forvaltningen kan facilitere drøftelser om fælles udfordringer og muligheder for indbyrdes læring. Resultaterne kan hermed også anvendes som grundlag for at igangsætte fælles udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, kurser og temadage på tværs af dagtilbudsområdet. 10

11 Opfølgning på udmøntning af politiske mål og rammer Resultaterne kan anvendes til at give den politiske og administrative ledelse information om udviklingen på dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen og udvalget kan præsenteres for resultaterne, som kan være rammen for en systematisk opfølgning på, hvordan forvaltningen understøtter og udmønter de politiske målsætninger for dagtilbudsområdet. Resultaterne kan hermed indgå som grundlag for identifikation af tværgående indsatsområder i kommunen. Kommunikation til forældre og borgere Forvaltningen kan bruge resultaterne som opfølgning på, om den pædagogiske indsats lever op til de fastsatte mål for området. Denne opfølgning kan oplyse forældre og andre borgere om kommunens overordnede kvalitet på dagtilbudsområdet. Eksempel på årshjul i forvaltningen. Dialog om udmøntning af politiske mål Opfølgning på politiske mål Identifikation af indsatsområder Afholdelse af temadage, undervisning m.m. Udarbejdelse af handleplan 11

12 Anvendelse af kommunalbestyrelse og udvalg Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at fastsætte mål og rammer for dagtilbuddenes virksomhed. Derfor skal kommunalbestyrelsen kende vilkår, muligheder og udfordringer for de lokale dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger er et vigtigt redskab til at give den politiske ledelse kendskab til, i hvilken udstrækning dagtilbuddene styrker børnenes trivsel, udvikling og læring. Fastlæggelse af mål og rammer Temperaturmålingens resultater kan anvendes som grundlag for at drøfte de politiske målsætninger for dagtilbudsområdet. De samlede resultater giver kommunalbestyrelsen et statusbillede på, om dagtilbuddene understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. Resultaterne kan hermed danne et systematisk grundlag for den politiske drøftelse af dagtilbuddenes kvalitet og i forlængelse heraf fastlæggelse af de politiske målsætninger fremadrettet. Temperaturmålingen tegner også et billede af dagtilbuddenes vilkår, muligheder og udfordringer i forhold til ledelse, lærings- og udviklingsmiljø og personalets faglige kompetencer, som kan anvendes til en drøftelse af fremtidige kommunale indsatsområder. Opfølgning på mål og rammer Temperaturmålingens resultater kan anvendes som en del af det politiske tilsyn og opfølgningen på de politiske mål og rammer for dagtilbudsområdet. Denne opfølgning på mål og resultater er vigtig i forhold til at fastholde dagtilbuddenes motivation for at tilrettelægge en indsats, som understøtter målene. I forbindelse med denne drøftelse kan Temperaturmålingens oplysninger om dagtilbuddenes vilkår, muligheder og udfordringer samtidig give anledning til at drøfte, hvilke fremtidige kommunale indsatsområder, der skal prioriteres med henblik på at styrke dagtilbuddenes kvalitet. Offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger og opfyldelse af kvalitetskontrakter Kommunen kan anvende alle eller udvalgte dele af oplysningerne som led i offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger, som alle kommuner er forpligtet til at offentliggøre hvert andet år fra 2011, første gang senest med udgangen af 2012 (jf. aftalen om kommunernes økonomi 2010). Derudover kan oplysningerne anvendes som dialogredskab, når kommunerne skal udvikle deres kvalitetskontrakter (mål for større serviceområder). 12

13 Supplerende litteratur Arbejde med pædagogiske læreplaner Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, Indenrigs- og Socialministeriet (2009). Kan hentes på adressen: Vejledningen indeholder en beskrivelse af formålet med pædagogiske læreplaner og en beskrivelse af hvert af de seks temaer. Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Styrelsen for Social Service og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2006). Kan hentes på internetadressen: edia/bufnet/dagtilbud/portal%20for%20paedagogik%20og%20udvikling/policy/infoh%c3 %A5ndbog%20fra%20Socialministeriet.ashx Efter en kort gennemgang af lovgivningen og bekendtgørelsen følger kapitler om udarbejdelse, anvendelse, godkendelse, evaluering og revision af læreplaner. Herefter følger kapitler om forankring, organisering og dokumentation af læreplansarbejdet i kommunerne og endelig et kapitel om børn med særlige behov. Guldguiden. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2005). Kan hentes på internetadressen: Publikationen beskriver, hvordan man kan arbejde med læring i dagtilbud, som en dimension af hverdagslivet, med elementer af natur, kultur, sprog, krop, socialt samvær og personlig udvikling. Leg og lær. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende (2004). Kan hentes på internetadressen: I denne pjece beskrives temaerne og tankerne bag læreplanerne. Der er inspiration til, hvordan opgaven kan løses og bud på hvilke mål der kan opstilles. De pædagogiske læreplaner præsenteres som et praktisk redskab til at arbejde med at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. Dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling Dokumentation i dagtilbud. Danmarks Evalueringsinstitut (2007). Kan hentes på internetadressen: Pjecen beskriver forskellige former for dokumentation, som frembringes i dagtilbud, og giver et bud på problemstillinger, som er centrale i arbejdet med at gøre dokumentation i dagtilbud meningsfuld i forhold til det pædagogiske arbejde. 13

14 Dokumentation og styring Dagtilbud et kommunalpolitisk ansvar. Kommunernes Landsforening (2008). Kan hentes på internetadressen: Publikationen konkretiserer kommunalbestyrelsens ansvar for tilsyn og dialog, trivsel, udvikling og læring, helhed og sammenhæng samt ledelse. Det er hensigten at sætte fokus på kerneydelsen, tydeliggøre de gode resultater og øge borgernes tilfredshed. Pixi for kommunalpolitikere. Dagtilbud. Kommunernes Landsforening (2010.) Kan hentes på internetadressen: Pixibogen er en del af en pixiserie, der indeholder et overblik over børne- og kulturområdets mest aktuelle politiske udfordringer. Læs om den brændende platform, hvordan kommunerne skal løse opgaven i fremtiden, og hvad der politisk skal til for at lykkes samt det økonomiske råderum. 14

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale 1 Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Hvem er målgruppen 4 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende Farvel og Goddag 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Farvel

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange

Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange /exchange 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation af faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles via Børnemiljøtermometeret

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Projektrapport 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning... 2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen... 3 2.1 Børns læring inden for temaerne i de pædagogiske

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. GENNEMFØRELSEN AF TEMPERATURMÅLINGEN... 3 2.1 BØRNS LÆRING INDEN FOR TEMAERNE

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Faxe 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning...2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen...3 2.1 Ledelse...3 2.2 Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud 2019 Side 1 af 11 Indhold Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med daginstitutioner...3 Retsgrundlaget

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Dialogredskab

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Dialogredskab Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis Dialogredskab Introduktion til dialogredskabet Pædagogisk dokumentation kan skabe et bedre grundlag for beslutninger om og udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn NOTAT God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Opsamling på mål og tegn Indledning I kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet er en af aktiviteterne at udarbejde et materiale, der kan dokumentere kvaliteten

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Inspiration til arbejdet med kvalitetskontrakter

Inspiration til arbejdet med kvalitetskontrakter Inspirationsnotat nr. 5c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 12. april 2010 Inspiration til arbejdet med kvalitetskontrakter Her er samlet en række forslag til udarbejdelsen af en kommunal kvalitetskontrakt.

Læs mere

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale fundament

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Indhold INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 BAGGRUND... 3 RAMMEN... 4 TEMAERNE... 4 DEN LOKALE PROCES... 5 FRIST FOR UDARBEJDELSE... 6 1 INDLEDNING Med vedtagelse

Læs mere

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren 9. november 2009 Til direktøren med ansvar for dagtilbud Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune Vi inviterer hermed din kommune og landets

Læs mere

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige Vejledning 1 Indledning Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA-redskabet). I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af redskabets

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Inspirationskatalog

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Inspirationskatalog Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis Inspirationskatalog Inspiration til arbejdet med dokumentation i dagtilbud 3 Skab mening og tydelighed i forhold til en god dokumentationspraksis til forvaltningen

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Vi arbejder med. børn med særlige behov. Af Karina Estrup Eriksen og Lise Halkier

Vi arbejder med. børn med særlige behov. Af Karina Estrup Eriksen og Lise Halkier Vi arbejder med børn med særlige behov Af Karina Estrup Eriksen og Lise Halkier Indhold Forord............................................... 5 1. At få øje på barnet....................................

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Disposition for oplægget 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation

Læs mere

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læs mere

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER OM DAGTILBUD - SPROGVURDERING 13. DECEMBER 2011 DISPOSITION 1. Indhold i sprogvurderingsmaterialet 2. Sprogvurderingsmaterialet teoretiske og empiriske

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Den nye dagtilbudslov pixiudgave

Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov blev endeligt vedtaget af folketinget d. 24. maj 2018. Se lovforslag med bemærkninger her: http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l160/20171_l160_som_fremsat.pdf

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 NOVEMBER 2018, ELSE SALL Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 Vision for Skanderborg Dagpleje Formålet med Visionen for Skanderborg Kommunale Dagpleje:

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4

Læs mere

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan Indhold TILBUD KOMPETENCEUDVIKLINGSINITIATIVET: KOMPETENCEFORLØB MED HENBLIK PÅ REALISERING AF EN STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG FORTSATTE UDVIKLING AF

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Redigeret efterår 2016 Pædagogisk tilsyn i dagplejen I dette hæfte kan du læse om; Kommunens tilsynsforpligtelse, hvilken pædagogisk tilgang vi lægger

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation November 2018 Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation Baggrund Den 1. juli 2018 trådte der en ny lovgivning i kraft på dagtilbudsområdet hvor

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 2 1 FORORD I Dragør Kommune bliver der

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8 3.1 Børnenes

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

HVAD HAR BETYDNING FOR BØRNS LÆRING OG TRIVSEL 0-6 ÅR UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE DEN 30. MAJ 2018

HVAD HAR BETYDNING FOR BØRNS LÆRING OG TRIVSEL 0-6 ÅR UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE DEN 30. MAJ 2018 HVAD HAR BETYDNING FOR BØRNS LÆRING OG TRIVSEL 0-6 ÅR UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE DEN 30. MAJ 2018 HVAD VED VI OM KVALITET? (EVA) Strukturel kvalitet Normering, gruppestørrelse og -organisering Fysiske

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles fagligt grundlag. Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune

Fælles fagligt grundlag. Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune Fælles fagligt grundlag Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune Et fælles fagligt grundlag en trædesten Det fælles faglige grundlag er en beskrivelse af de rammer,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere