PREBEN STUER LAURIDSEN Professor, dr.jur. 21 Drovers Place, London SE15 2RP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PREBEN STUER LAURIDSEN Professor, dr.jur. 21 Drovers Place, London SE15 2RP"

Transkript

1 PREBEN STUER LAURIDSEN Professor, dr.jur. 21 Drovers Place, London SE15 2RP Den 25. oktober 2009 Udtalelse vedrørende advokatmyndighedernes behandling af den af Tineke Færch, Vedbæk Strandvej 496, 2950 Vedbæk, ved Leopoldi Management, Gustav Johannsens Vej 5, 2000 Frederiksberg, den 15. august 2008 indgivne klage med efterfølgende, yderligere klager over advokaterne Mads Behrendt og Jess Thiersen, begge advokatfirmaet Lind Cadovius. Afgivet til: Fru Tineke Færch Vedbæk Strandvej Vedbæk, og Leopoldi Management Gustav Johannsens Vej Frederiksberg Ved forskellige henvendelser i løbet af oktober 2009 har fru Tineke Færch ved Leopoldi Management v. Michael Teschl anmodet mig om at afgive en nærmere vurdering af den klagesags- og tilsynsbehandling, som Dansk Advokatsamfund ved dels sekretariatet, dels nævnsformanden og senere advokatrådet har gennemført i anledning af den af fru Færch i flere omgange indgivne klage (i det følgende benævnt under ét som Klagen) over de to ovenfor navngivne advokater og partnere hos advokatfirmaet Lind Cadovius (i det følgende benævnt LC). 1

2 Afsnit 1. Min vurdering går i korthed ud på følgende: 1. Isoleret set kan man ud fra de formelle regler, som advokatsamfundet har valgt at arbejde efter i det instituerede klage- og tilsynssystem, som omtales nærmere nedenfor, formentlig sige, at der bedømt med såvel advokatnævnets som rådets øjne sikkert er foretaget en traditionel sagsbehandling. Bedømt ud fra almindeligt accepterede retsprincipper kan en sådan vurdering imidlertid næppe opretholdes som værende korrekt. Samtidig kan der rettes en alvorlig kritik mod den foretagne sagsbehandling, som på flere måder forekommer kritisabel og på et enkelt punkt vedrørende klagesagen efter alt at dømme endda har været retsstridig. Et par af punkterne skal nævnes allerede her: Advokatnævnets afgørelse i klagesagen, som afviste disciplinærklagen med henvisning til tidsfristbestemmelsen på 6 måneder, opfylder hverken nævnets egen begrundelsesregel eller forvaltningslovens begrundelseskrav; der gives i realiteten ingen begrundelse. Videre er der foretaget en anvendelse af den daværende fristregel på 6 måneder, der på flere måder må betegnes som særdeles betænkelig, ligesom nævnsformandens stadfæstelse af afvisningen meget sandsynligt er retsstridig. Dette gælder ikke mindst det forhold, at fristreglen allerede på tidspunktet for klagens indgivelse i august 2007 var ændret til et år ved lov nr. 520 af 6. juni 2007, ændringerne 25 og 29, hvilket helt ville have ændret afvisningsafgørelsen, se nedenfor om ikrafttrædelsen. 2. Ydermere viser forløbet efter min mening flere andre ting, der ud fra såvel fair trial princippet som et sædvanligt partshensyn knyttet hertil, i høj grad må betegnes som betænkelige og næppe kunne tænkes, at foreligge tilsvarende i offentligretligt regi: 2A. For det første er der en så klar og indlysende både tidsmæssig og indholdsmæssig sammenhæng, i realiteten nærmest identitet, mellem på den ene side de spørgsmål, den af Dem indgivne klage omhandler, og på den anden side de emner, den af advokatrådet af egen drift indledte tilsynsbehandling angår, at De også i tilsynssagen efter mit skøn i 2

3 realiteten har haft en materiel partsstatus, som blot ikke er blevet anerkendt af advokatrådet. Betragter man sagen frigjort fra et formelt regelrytteri, er det klart, at tilsynssagen i realiteten indeholder en fortsat klagebehandling, se herom straks nedenfor. Men ved alene at ville fastholde den fortsatte behandling som en ren tilsynssag uden partsrepræsentation, har rådets behandling afskåret Dem fra at få indsigt i denne del af klagebehandlingen, hvor der bl.a. er afgivet svar fra LC, som De ikke er blevet orienteret om, endsige har fået adgang til. Behandlingen forsynder sig herved klart mod, hvad der må betegnes som en ellers sædvanlig hensyntagen til en klagers klare partsinteresse. Herudover har jeg heller ikke kunnet finde hverken regler eller principper, som på tvingende måde kunne medføre, at advokatrådet var nødsaget til at nægte Dem aktindsigt i tilsynssagen; der er intet i hverken lovgivningen og dennes forarbejder, endsige i bekendtgørelserne eller i advokatsamfundets egne regler, herunder de tidligere vedtægter og nu senest vedtægterne af 16/ med ikrafttræden 28/ , som hindrer, at man efter omstændighederne indrømmer en klient, der materielt må siges at være eller kunne identificeres og ligestilles med en part i en klagesag aktindsigt i tilsynssagen, og det er vanskeligt at se, at hensynet til den advokat, hvis forhold undersøges, heroverfor kan have anerkendelsesværdige og modsatrettede interesser, der skal tillægges afgørende betydning. Ej heller kan der hentes argumenter mod aktindsigt i advokatrådets regler om advokatetik, senest af 24/ Jeg henviser til det herom nedenfor anførte. Det nærmere forhold er på dette grundlag, at advokatrådets behandling indeholdt den realitetsbehandling, som Deres klage blev afskåret fra, fordi den blev afvist af formelle grunde af først sekretariatet og senere nævnsformanden, og at undersøgelsen blev indledt i umiddelbar fortsættelse af denne afvisning. Ex tuto tilføjer jeg under dette punkt, at den efterfølgende korrespondance mellem TF og sekretariatet fra juni 2008 om TF s adgang til at få aktindsigt i tilsynssagens dokumenter, efter min mening demonstrerer en ikke helt ringe grad af magtarrogance fra sekretariatets side. 2B. Sagsbehandlingen demonstrerer med andre ord alvorlige mangler i selve klagestrukturen, der, når den bruges som sket i en sag som denne, i 3

4 virkeligheden helt afskærer en part fra at få kendskab til og indsigt i den behandling, hans klage medfører. Der er efter min opfattelse et påtrængende behov for at sørge for, at noget lignende ikke gentager sig. En mulighed for at sikre sig imod dette kan, som det omtales nedenfor, være en mere lempelig og fornuftig anvendelse af fristreglen i nu bekendtgørelse nr af 23/ , stk. 2, hvis fortolkning og praktisering næppe heller bør overlades til et sekretariat, uanset om der bagefter er mulighed for en slags rekurs til nævnsformanden; enhver ved, at den indledende afgørelse i praksis ofte vil have en betydelig præjudicerende virkning for den efterfølgende. I den omhandlede klagesag virker det heller ikke umiddelbart forståeligt, at nævnsformanden ikke fandt anledning til at udnytte sin vide adgang til skønsmæssigt at dispensere fra fristreglen, se herom nedenfor. Om advokatnævnet lader sig betragte som et offentligretligt organ, der f.eks. er underlagt en ubetinget, om end skønsmæssig præget lighedsgrundsætning, er efter min mening vanskeligt at sige, se herom Mads Bryde Andersen, Advokatretten s. 719, men tilsyneladende i modsat retning f.eks. Jørgen Hansen, Advokatgerningen som liberalt erhverv, s. 109 ff. Men man kan formentlig med rette sige, at nævnet er udstyret med visse pligter og beføjelser m.v., som medfører, at nævnet formentlig kan betragtes som en slags quasioffentlig myndighed. Terminologien er dog for så vidt ligegyldig, og det ligger i hvert fald fast, at mens rådet meget beklageligt - er blevet undtaget fra Ombudsmandens kompetence, antages det fast om end måske med lidt tvivlsom føje, at nævnsbehandlingen er omfattet af forvaltningslovens regler om bl.a. partshøring, skriftlighed og begrundelse, se Den Kommenterede Retsplejelov I (8. udg.), s. 255 med henvisninger. 2C. Endelig viser sagen måske også, at advokatsamfundets ledelse, i en ikke helt ubetænkelig grad, er præget af en forholdsvis lille kreds af personer fra enkelte store advokatfirmaer. I relation til nærværende sag er det muligvis ikke uden betydning at henlede opmærksomheden på, at mindst fem af partnerne i firmaet LC sidder i adskillige af advokatsamfundets udvalg, ligesom en fremtrædende, nu tidligere partner for få år siden blev udnævnt til højesteretsdommer, hvorved erindres, at 4

5 både nævnsformanden og de to næstformænd skal være dommere, retsplejelovens 144, stk. 1, og formanden ikke sjældent kommer fra Højesteret. Man kan naturligvis ikke herfra slutte, at der ved Klagens behandling og afgørelse har gjort sig uvedkommende og usaglige hensyn gældende, men det er forståeligt, hvis bl.a. sådanne forhold i offentligheden let skaber indtryk af et advokatsamfund, der så at sige lukker sig om sig selv og fra et vist niveau beskytter sine egne i både adfærds- og salærklager, således at borgerens klageadgang gøres illusorisk. De pågældende personer er: Advokat, nu højesteretsdommer Jon Stokholm Advokat Henrik Andersen, tidligere formand for klientkontoudvalget, Advokat Bente Lund Poulsen, privatretsudvalget, Advokat Birgitte Horn, medlem af advokatnævnet indtil 2009, Advokat Håkon Djurhuus, miljø- og energiudvalget samt uddannelsesudvalget, Advokat Jens Thiersen, skatteudvalget. Afsnit 2. Jeg går herefter over til en gennemgang af selve sagen. A. Indledningsvis kan det være af betydning at præcisere, at der, som det allerede er antydet, traditionelt og med lovteknisk legitimation i retsplejelovens 146 og 147b, se også kapitel 15a og 15b om de nærmere regler samt Justitsministeriets bekendtgørelser 283 og 284 af 22/6 1983, sondres mellem salærklager og adfærdsklager, der også omhandles i retsplejelovens 147b og forudsætningsvis i den særlige generalklausul i 126, stk. l overfor stk. 2. Der knytter sig nu i almindelighed en del terminologisk hokuspokus til både retsplejelovens kapitel 15 om advokater og ikke mindst advokatsamfundets egen sprogbrug, når talen er om advokater, der ofte yndes fremstillet som en slags offentligretlige personer, der er bærere af særlige, højere forpligtelser overfor både klienter og samfund. 5

6 Realiteten er, at advokatvirksomhed er en ganske almindelig form for erhvervsvirksomhed, der blot er karakteriseret ved, at den kun kan udøves efter en vis offentlig autorisation, og at de advokatoriske regler herudover i første række skal tilsikre advokatmonopolet. Herved adskiller advokatvirksomhed sig ikke fra andre former for erhvervsvirksomhed, herunder mange former for håndværkervirksomhed, der hviler på en offentlig autorisation, og selvom standarden om god advokatskik finder praktisk anvendelse, og der i nyere tid er blevet suppleret med advokatetiske regelsæt, er alt dette mest af alt pynt og garniture. Dette gælder tilsyneladende også for den såkaldte fortrolighedspligt, som advokater undertiden påberåber sig, se herom nedenfor om dens anvendelse i nærværende sag. Man sondrer mellem adfærds- og salærklager. Man skal dog ikke lade sig forlede af sondringen mellem disse to klageformer. Sondringen er sprogligt forståelig og kan i denne forstand formentlig være et praktisk redskab; enhver kan naturligvis se forskel på en klage om en adfærd og en klage om et salær. Men i realiteten er der ingen betydningsfuld retlig forskel i sagsbehandlingen indenfor de to klagetyper og derfor heller ingen retlig vigtig forskel mellem de to klageformer. For god ordens skyld skal dog nævnes detailforskellene mellem de to former for klager, som især er, at mens adfærdsklager kan indbringes for nævnet af enhver med retlig interesse i de forhold, klagen angår, kan salærklager, der i første omgang behandles og påkendes af kredsbestyrelserne, som hovedregel naturligvis kun indbringes af den pågældende klient (eller dennes substitutter). Adfærdsafgørelser, der frifinder en advokat, kan ikke indbringes for domstolene, hvorimod fældende afgørelser skal indbringes inden 4 uger, mens salærafgørelser uden tilsvarende tidsmæssig begrænsning kan indbringes på almindelig vis. Begåede sagsbehandlingsfejl må efter min opfattelse i begge typer af sager dog altid kunne påklages ved domstolene og efter omstændighederne have ugyldighedsvirkning. Opfattelsen er muligvis en anden i advokatkredse. B. Den klage, som Tineke Færch (i det følgende TF) ved sin repræsentant indgav den 15/ indeholdt såvel en adfærds- som en salærklage. Det betydningsfulde i nærværende sammenhæng er for så vidt kun den første del af klagen. Adfærdsklagen blev afvist allerede på sekretariatsplan den 6

7 21/ Dette skete med henvisning til fristreglen i retsplejelovens 127b, stk. 2, hvorefter klagen skal indgives senest 6 måneder, efter at klager er blevet bekendt med det forhold, som klagen angår. Man kan ikke benægte, at der kan argumenteres for afvisningen, men der kan rettes mindst to alvorlige indvendinger mod afgørelsen, hvoraf den ene endda forekommer helt invaliderende. For det første er det indlysende, som også denne sag demonstrerer, at en afgørelse af, hvornår en klager har fået et tilstrækkeligt relevant og sikkert kendskab til de efter klagers mening kritisable forhold til at indgive en klage, hvilket jo ikke ligefrem er en enkel afgørelse at træffe, har en klar og efter omstændighederne kompliceret juridisk karakter, som i almindelighed næppe bør overlades til et sekretariat. TF s repræsentant klagede da også den 10/12 med fortsættelse den 30/12 til nævnsformanden, som imidlertid den 14/ fastholdt sekretariatets afvisning. Afgørelsen indeholder som nævnt i realiteten ingen begrundelse, idet den blot mekanisk gentager sekretariatets afgørelse, som heller ingen begrundelse indeholder; det er naturligvis ingen begrundelse for en afgørelse gående ud på, at en klage er indgivet for sent, at sige, at klagen er indgivet for sent! Afgørelsen vækker mindelser om de værste unoder fra tidligere tiders intetsigende præmisser i en del domstolsafgørelser, og nævnet forsynder sig tillige mod forvaltningslovens begrundelseskrav, der, som nævnt, også gælder for nævnets virksomhed. Den manglende begrundelse medfører naturligvis, at det er vanskeligt at tage endelig stilling til, om selve afvisningsresultatet var velbegrundet. Men det forekommer klart, at afgørelsen kun i ringe grad erkender, hvad der ellers burde være indlysende, at der er og må være et vidt spektrum fra det tidspunkt, hvor en klager får en mistanke om, at noget misliebigt kan være foregået, over det tidspunkt, hvor klager efter at have undersøgt eller fået undersøgt sagen nøjere får bestyrket sin mistanke, til det tidspunkt, hvor klager mener at have opnået en sådan grad af vished, at han eller hun med god samvittighed tør indgive en klage. Man kan ikke blot sige, at enhver mistanke er nok til at sætte fristens løbetid i gang; der er ingen holdepunkter i hverken lovgivningen eller andre retskilder for en så restriktiv og i realiteten primitiv regelanvendelse, og det må være klart, at man som klient ikke ønsker man at risikere uberettiget at klandre sin egen advokat for forhold, som muligvis er uden hold i virkeligheden, og i hvert fald kræver en nærmere undersøgelse, inden en 7

8 klagesag indledes. Under disse omstændigheder er det påfaldende, at hverken nævnsformanden eller sekretariatet ønsker at lade en vis tvivl om tidspunktet komme klager til gode, og man kan også undre sig over, at man end ikke finder anledning til som det mindste at dispensere fra fristens mulige overskridelse. Se om dispensation den nugældende bekendtgørelse nr. 20 af 17/ , stk. 2, jfr. hovedreglen i stk. 1 om selve fristen. Hertil kommer et ganske særegent forhold, som tilsyneladende ingen tidligere har været opmærksom på, men som nok burde have kunnet medføre en ret vidtgående hensyntagen til klager i den pågældende sag. Forholdet er nemlig det, at fristen dels ved lov nr. 520 af 6/6 2007, altså mere end to måneder før klagens indgivelse, blev udvidet til at være på et år, dels på tilsvarende måde fastsattes til ligeledes et år ved den just nævnte bekendtgørelse. Det er ganske vist rigtigt, at de nye lovregler først trådte i kraft den 01/ , dvs. godt en måned efter sekretariatets afvisning den 21/11 200, ligesom selve bekendtgørelsen, mindre betydningsfuldt, trådte i kraft endnu knap en måned senere, nemlig den 24/ , men nævnsformandens afgørelse af 14/ er jo truffet på et tidspunkt, hvor de nye regler er trådt i kraft, og den nye regel ville som nævnt have medført en afgørende ændring af hele tidsproblematikken i den pågældende sag. Der er i sig selv noget retligt absurd over det forhold, at sekretariatet træffer afgørelse efter 6-måneders reglen på et tidspunkt, hvor den nye et års regel i mere end fem måneder har været fastsat ved en af Folketinget vedtaget, af Dronningen stadfæstet og i Lovtidende bekendtgjort lov, men der kan bestemt rejses en særdeles velbegrundet tvivl om korrektheden af nævnsformandens efter ikrafttrædelsen den 01/ truffet afgørelse, som overhovedet ikke går ind på spørgsmålet om en mulig anvendelse af den nye regel om en et års frist, men i stedet blot mekanisk afgør sagen efter de regler, der forelå på tiden for sekretariatets afgørelse. Bortset fra, at det er et almindeligt anerkendt juridisk princip, at en myndighedsafgørelse altid skal træffes efter gældende ret, dvs. på grundlag af de retsregler, som gælder nu, dvs. på tidspunktet for afgørelsen, så er nævnet ikke en særdomstol, der, i øvrigt i modsætning til de almindelige domstole, blot skal sidde mekanisk og afgøre sager på nøjagtigt dét retlige og faktiske grundlag, som var gældende for underinstansen, og kun dét. Nævnsbehandlingen og procesformen for nævnet er ikke udstyret med regler, som indeholder nogen garanti for sagernes rigtige behandling. 8

9 Møderne er som hovedregel ikke offentlige, og der foreligger ikke en sagsforberedelse og -forelæggelse samt procedure ved parterne, som kan sammenlignes med en domstolsbehandling. Nævnet er da som nævnt også på flere måder en strukturelt mærkelig størrelse, der hverken er privat eller offentlig, men det ligger fast, at det i sin virksomhed dels skal følge reglerne i forvaltningsloven, dels til en vis grad er underlagt officialmaksimens oplysningspligt, se seneste bekendtgørelse nr. 20 af 17/ f.eks. 20, stk. 2 og 22, stk. 1, og det er vanskeligt at forstå, med hvilken ret nævnsformanden tilsidesætter de nævnte principper for regelanvendelse. Det er således en nærliggende konklusion, at nævnsformandens afgørelse ganske enkelt er forkert og i strid med gængse forvaltnings- og retsprincipper. I denne forbindelse må det fremhæves særskilt, at sagen på dette stadium alene drejede sig om, hvorvidt klagen skulle realitetsbehandles eller ej. Det er svært at se, at det indklagede advokatfirma kunne have nogen loyal interesse i at forhindre en sådan behandling, og at der skulle foreligge noget særligt hensyn til firmaet, som under de foreliggende omstændigheder kunne hindre, at nævnet tillod en sådan behandling. Det er også vanskeligt at forstå, at advokatrådet ikke intervenerede i sagen til støtte for en realitetsbehandling. Det måtte dog være i alles og også indklagedes interesse, at sagen blev bedømt i realiteten. Som minimum burde den særegne situation formentlig have medført en liberal anvendelse af dispensationsadgangen, og det er påfaldende, at der tilsyneladende slet ikke foretages en nærmere undersøgelse af hele spørgsmålet om tidsfristens begyndelsestidspunkt; når både sekretariat og nævnsformand tilsyneladende hænger afgørelsen op på, at klager i sin klage fra august 2007 anfører, at klager først i januar bliver opmærksom på, at noget er galt, og ikke foretager en selvstændig juridisk vurdering, forekommer dette aldeles urimeligt. Der kan ikke i retsplejelovens forarbejder i relation til advokatafsnittet hentes noget argument for, at sekretariatets afvisningsafgørelse nødvendigvis skulle foreligge inden 2007 s udgang. Der foregik i udvalget overvejelser om, at instituere enten en 3 måneders eller 6 måneders frist fra klagens indgivelse til nævnets afgørelse, se herom i betænkning 1479/2006 om retsplejelovens regler om advokater afsnit nr , men resultatet blev, som det fremgår af nævnets forretningsorden 11, en helt fri bestemmelse, som 9

10 blot siger, at nævnet har som målsætning, at nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke overstiger 6 måneder fra nævnets modtagelse af klagen, til nævnets afgørelse foreligger. Selve procesforløbet i klagesagens behandling havde i øvrigt en sædvanlig karakter, hvor parterne udvekslede indlæg af 20/9, 19/10 og 9/11. C. Det videre sagsforløb fik imidlertid en efter min opfattelse noget særpræget karakter, som under alle omstændigheder demonstrerer reglernes betydelige mangler. Der skete nemlig det, at TF ved sin repræsentant den 23/ på ny beklagede sig over afgørelsen, hvorefter advokatrådet, tilsyneladende i umiddelbar fortsættelse heraf, den 14/2 (med forsættelse den 29/2), dvs. kun tre uger efter, åbenbart af egen drift og som led i den almindelige tilsynspligt efter retsplejelovens 143, stk. 2 alligevel indleder en undersøgelse af de forhold, TF s klage har angået. Rådets to ovennævnte henvendelser til LC har ikke været tilgængelige for mig. Derimod er LC s svar af 18/3 udleveret til mig af TF s repræsentant; svaret er efter det oplyste blevet fremprovokeret som led i editionspligten i en verserende civil retssag, som TF fører mod LC. Det fremgår af svaret, at LC, angiveligt i overensstemmelse med rådets henvendelse, anser svarets indhold og indholdet af de medfølgende bilag, som jeg ikke har haft adgang til, for at være omfattet af advokatens såkaldte fortrolighedspligt og derfor ikke må udleveres eller bekendtgøres for andre. Jeg er på det foreliggende grundlag i høj grad i tvivl om rigtigheden af denne opfattelse i relation til TF, og jeg er i hvert fald sikker på, at et krav om hemmeligholdelse ikke kan opretholdes overfor hverken TF eller andre, når LC selv vælger som led i en retssag at udlevere dokumentet til modparten. I relation til LC s udlevering af brevet må det erindres, at editionspligten i en sådan sag ikke er sanktioneret på anden måde end ved en mulig processuel skadevirkning; LC kunne altså for så vidt have valgt ikke at udlevere dokumentet. Alligevel har jeg valgt ikke at redegøre for dokumentets indehold på anden måde end følgende: Besvarelsen vedrører præcis de samme forhold, som TF s oprindelige klage angik, og dokumentet er i denne forstand et svar på denne klage. Der er altså tale om en slags ekstraordinær genoptagelse af en afvist klage, som LC selv træffende betegner de (med mine udhævelser), og dette 10

11 understøtter jo i høj grad mit synspunkt, som er, at klager i realiteten var part også i denne del af sagen og naturligvis burde have haft partsstatus og adgang til aktindsigt. Det er vanskeligt at se, at selve LC s besvarelse indeholder nogen form for dokumentation for den påstand, som fremsættes, og åbenbart tilfredsstiller advokatrådet, hvorefter der ingen interessekonflikt var eller kunne opstå - LC mener endog, at der end ikke kan være grundlag for mene noget andet! - idet Merethe og Tineke Færch angiveligt var enige om aktieoverdragelsesaftalen. Enighed om en overdragelsesaftale forudsætter som bekendt enighed om ikke blot, at der skal ske en overdragelse, men også om en lang række andre relevante faktorer, herunder især pris, tidspunkt og mængde, og så længe disse faktorer ikke er fastlagt, har det ingen mening at tale om enighed. At begge parter muligvis har udtrykt villighed eller ønske om at indgå i en eller anden form for aftale, at der er tale om et generationsskifte, hvor modtageren under alle omstændigheder skal erhverve aktierne på et eller andet tidspunkt, og hvor modtageren allerede kan udøve stemmeretten, medfører jo ikke eo ipso, at der så er enighed om alt. Om en sådan dokumentation for fuld enighed kan præsteres på anden vis, tør jeg ikke sige, men den findes ikke i LC s svar til rådet, og det ligger jo i hvert fald efter den indgivne klage fast, at ideen om en overdragelse ikke kom fra Tineke Færch, men fra en tredjemand, og på et møde om noget helt andet, og at Tineke Færch i øvrigt bestemt bestrider påstanden om enighed, og dette faktum burde vel på en eller anden måde være indgået i undersøgelsen. Det er også vanskeligt at indse, hvorfor det, som det anføres i LC s svar til rådet, skulle være et relevant argument imod en tilsynsundersøgelse, at der har været en angiveligt massiv pressedækning af sagen, som, med udtrykkelig utilfredshed hos LC til følge, endda fortsatte efter nævnsformandens stadfæstelse af sekretariatets klageafvisning den 14/ , svaret side 2. Jeg tror i og for sig, at ethvert advokatfirma må indstille sig på at leve med, at pressen som led i den almindelige demokratiske proces interesserer sig for vigtige menneskelige og samfundsrelevante spørgsmål, og at selv de store advokatfirmaer må acceptere dette uden at blive fornærmede, se f.eks. side 3 hvor firmaet besværer sig over, at advokatrådet har taget sagen op, efter at pressen har fundet det opportunt at skrive om den. 11

12 Reelt må det betegnes som særdeles betænkeligt, at man i umiddelbar fortsættelse af en klagesag med to parter, hvor klagen alene med henvisning til en tidsfrists overskridelse er blevet afvist og derfor aldrig blev realitetsbehandlet, fortsætter behandlingen i en sagsbehandlingsform, der vedrører præcis de samme forhold, som den afviste klage har drejet sig om, men nu gør det på en måde, der fuldstændig afskærer klager fra at få tilgodeset sin naturlige stilling som part, og medfører, at klager ikke får kendskab til eller underrettes om rådets henvendelse(r) til modparten, som klager ikke modtager kopi af, ligesom klager end ikke får kendskab til eller kopi af svaret fra LC. For realiteten i sagen er jo som anført, at uanset hvordan man så vender og drejer det, så er kendsgerningen, at behandlingen af klagers indsigelser fortsættes, selvom det nu formelt sker som udslag af rådets almindelige tilsynspligt. At dette til en vis grad også må have været opfattelsen i advokatrådet fremgår formentlig ikke mindst af den omstændighed, at advokatrådets daværende formand den 28/ i Berlingske Tidende udtrykkeligt opfordrede TF til at rette henvendelse til rådet, som så ville undersøge sagen. Det er vanskeligt at forestille sig, at der ikke heri ligger en klar, om end indirekte anerkendelse af TF som part også i tilsynssagen. Mindre betydningsfuldt bør det også nævnes, at man jo trods alt underrettede klager om resultatet af tilsynsundersøgelsen, der medførte en frifindelse af LC, som efter rådets opfattelse ikke havde forsyndet sig mod god advokatskik. Heri må fornuftigvis ligge en vis anerkendelse af klager som part i også denne del af sagen, idet klager jo i modsat fald ikke havde nogen adgang til en sådan underretning. Mindre klædeligt er det naturligvis, at klager efter det foreliggende først modtog underretningen efter, at den var bekendtgjort i bl.a. medierne, idet brevet til klager først blev postforsendt samtidig eller efterfølgende. Anvender man partssynspunktet på forholdet, er der endda tale om en særdeles grov forseelse. D. For god ordens skyld skal endelig nævnes, at rådet, såfremt man havde ønsket at få foretaget en egentlig realitetsbehandling kunne have indbragt sagen for nævnet i form af en tilsynsklage eller kunne være indtrådt i klagesagen til støtte for klagers ønske om en realitetsbehandling, hvilket muligt kunne have hindret en afvisning. I en klagesag indbragt af rådet selv 12

13 kunne sagsbehandlingen efter omstændighederne ske offentligt. Endelig kan jeg som anført ikke se, at afgørende hensyn i en sag som denne kan tale imod i forbindelse med tilsynssagen i det mindste at overlade klager en kopi af advokatfirmaets svar på den kritik, som klagen indeholder. Den såkaldte fortrolighedspligt, som LC påberåber sig i korrespondancen med rådet, kan i hvert fald ikke føre til et andet resultat. E. Jeg går herefter over til at behandle den såkaldte fortrolighedspligt, som LC henviser til i svaret til rådet, og som åbenbart kunne finde tilslutning i tilsynssagens behandling. Det er ikke let at danne sig et overblik over, hvad denne særlige fortrolighedspligt skal dække over, endsige tage stilling til, om der er tale om andet, end et slags kunstbegreb, der i de senere år er dukket op som et nyt bidrag til det advokatoriske hokuspokus-sprog. Først mærkes, at hverken retsplejeloven eller straffeloven i reglerne om advokater og deres tavshedspligt, i reglerne om vidneudelukkelse for advokater og forsvarere og i den retlige standard om god advokatskik m.v. kender noget til begrebet. Man kan naturligvis sige, at der gennem advokatnævnets udfyldende praksis og tillige en vis grad også domstolspraksis af den i sig selv noget indholdsløse formel i retsplejelovens 126, stk. 1 og stk. 2, jfr. også stk. 2, hvorefter en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik, kan gives et vist bidrag til problemstillingen, men noget blot nogenlunde sikkert juridisk begreb om en særlig fortrolighedspligt har jeg heller ikke kunnet finde her; eneste sikre resultat er, ikke mindst efter højesterets dom i UfR 2000, 307 (PFA-sagen), at fortroligheds- og tavshedspligten i et vist omfang må vige for vigtige samfundshensyn, og dette vidste vi jo i forvejen. Dernæst mærkes, at både straffelovens 152b, se også 152c, og retsplejelovens 129 og 170, se især stk. 1 og 4, om vidneudelukkelse af bl.a. advokater, både direkte og indirekte dels indeholder en klar fastlæggelse af tavshedspligtens omfang, dels knytter denne éntydigt til varetagelse af private interesser, straffelovens 152b, se herom Den Kommenterede Straffelov, Spec. Del s. 101, og til den enkelte borger (klienten m.fl.), i hvis interesse advokaten har handlet, og som derfor også er det retssubjekt, som har krav på, at advokaten påberåber sig vidneudelukkelse, retsplejelovens 170; for forsvarere er beskyttelsen som bekendt udvidet, se stk. stk. 2, l. linje. 13

14 Straffelovens 152b fastslår med henvisning til den almindelige bestemmelse i 152, at den, som udøver eller har udøvet en virksomhed eller et hverv i medfør af offentlig beskikkelse og som uberettiget videregiver.oplysninger, som er fortrolige af hensyn til private interesser, og hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab. Korresponderende hermed fastslår retsplejelovens 170, at mod dens ønske, som har krav på hemmeligholdelse, må vidneforklaring som hovedregel, cfr, stk. 2 - ikke afkræves advokater om det, som er kommet til deres kundskab ved udøvelsen af deres virksomhed. Se herom i bl.a. Den Kommenterede Straffelov, Spec. Del s. 100 ff. og om beskyttelsesinteressen bag vidneudelukkelsen Preben Stuer Lauridsen, Studier i retspolitisk argumentation s. 421 ff. Se også sammesteds om forholdet mellem tavshedspligt og vidneudelukkelse Retsplejelovens 129 fastslår formentlig overflødigt at straffelovens 144, og 157 gælder for advokater. Det er svært at se, på hvilken måde en såkaldt fortrolighedspligt skulle kunne eksistere som selvstændig og videregående retlig forpligtelse ved siden af den legale tavshedspligt. Man kan naturligvis internt i advokatkredse gennem de advokatetiske regelsæt udarbejde et videregående supplement til den legalt fastlagte tavshedspligt, som vil kunne danne grundlag for disciplinære sanktioner overfor medlemmerne, men sådanne etiske regler er jo ikke retskilder, se hertil bl.a. Mads Bryde Andersen, Advokatretten s , og de bør derfor næppe heller kunne påberåbes overfor en udenforstående tredjemand, der har partsstatus og en klar retlig interesse i aktindsigt. Se om de advokatetiske regler vedtaget af rådet den 12/ og 17/ i Den Kommenterede Retsplejelov I s Det er mig med andre ord vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at indse, hvordan en såkaldt fortrolighedspligt overfor en afdød klient, aktieejer og testator skulle kunne anvendes til at forholde enken, som har siddet i formuefællesskab med afdøde, er arving og ligeledes aktieejer i samme virksomhed son afdøde og medtestator i ægtefællernes fælles testamente, indsigt i de dokumenter, hun i relation til stedfundne dispositioner over 14

15 aktierne anmoder om indsigt i. End mindre burde det være muligt for advokatrådet i en tilsynssag overfor det pågældende advokatfirma at nægte enken og hendes repræsentant adgang til at gøre sig bekendt med sagsbehandlingens dokumenter, med mindre der er tale om private optegnelser m.v., som arvelader udtrykkeligt har forbudt udlevering af. At nægte enken aktindsigt under disse omstændigheder virker nærmest absurd. Det antages som nævnt, at der for klagesagsbehandlingen for både kredsbestyrelserne og advokatnævnet gælder de samme regler, som finder anvendelse for offentlige myndigheder, og at især forvaltningslovens bestemmelser om i første række kontradiktion og fremmøderet for parterne er gældende, se herom Mads Bryde Andersen a.s.s. 719 ff. Det ville i høj grad klæde advokatsamfundets klagestruktur, såfremt advokatrådet og kredsene som minimum var indstillet på i konkrete tilfælde at anvende disse principper mutatis mutandis også i tilfælde af tilsynssager, når disse er foranlediget af en forudgående klage fra en klient. Preben Stuer Lauridsen 15

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Punkt 1. Indledning Danske Advokater ønsker at vise, hvilken værdi advokater i rollen som bestyrelsesmedlemmer kan tilføre bestyrelser i selskaber, fonde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO)

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Pressemeddelelse Juridisk område Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 24 41 Telefax 89 89 19 99 E-mail: psh@jyskebank.dk 26.02.2010 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Jyske

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere