Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina Agergaard Hansen Ingen Lena Andersen

2 Indholdsfortegnelse Side 51. Godkendelse af dagsorden Drøftelse af øget samarbejde mellem det omgivende samfund og kommunen Politik for Seniorliv Politisk møderunde vedr. Sundhedsaftalerne Det Digitale Sundhedscenter Udviklingsstrategi 2015 på det sociale område Digital post - orientering Godkendelse af Skema A for ombygning på Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger Årsregnskab for Det Danske Madhus Varde A/S Handicaprådets årsberetning for Budgetforslag indledende drøftelse Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 110

3 51. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5155 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 111

4 52. Drøftelse af øget samarbejde mellem det omgivende samfund og kommunen Dok.nr.: 5171 Sagsid.: 14/2216 Initialer: thpe Åben sag Sagsfremstilling I forvaltningens ledelsesgrupper gør man sig løbende overvejelser om muligheden for at udvikle og udvide samarbejdet med det omgivende samfund om løsningen af velfærdsopgaver. Fordelene herved kan være, at der tilføres nye vinkler på behov og løsninger, at der skabes et fælles ansvar for løsninger, at løsninger i højere grad bliver skræddersyet til den enkelte situation, og endelig at det vil være muligt at få mere velfærd for de samme penge. På mødet vil forvaltningen give et første oplæg til en politisk drøftelse af temaet. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at større inddragelse af det omgivende samfund herunder frivillige, foreninger, pårørende og virksomheder kan skabe mere og bedre velfærd for borgerne. Det er vurderingen, at temaet med fordel kan indarbejdes som et af pejlemærkerne for institutionerne herunder i aftalestyringen for Sundhedskonsekvensvurdering Det bemærkes, at løsninger fx indenfor psykiatrien, der skabes i samarbejde med netværket omkring borgeren i højere grad lykkes i forhold til, at borgeren kommer sig over sin psykiske sygdom. Retsgrundlag Ikke relevant. Økonomi På lang sigt kan en større inddragelse af det omgivende samfund medføre, at der kan skabes mere velfærd for de samme penge. Høring Ikke relevant på nuværende tidspunkt. Hvis der skal arbejdes på at realisere overvejelserne om i højere grad at arbejde sammen med det omgivende samfund, vil der blive gennemført en omfattende inddragelsesproces. Bilag: 1 Åben Samarbejde med det omgivende samfund 47741/14 Side 112

5 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, at intentionen om i højere grad at involvere det omgivende samfund drøftes, og at intentionen om højere grad af involvering af det omgivende samfund er med i dialogen med institutionerne i forhold til aftalerne Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 113

6 53. Politik for Seniorliv Dok.nr.: 5115 Sagsid.: 13/16685 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Processen med udarbejdelsen af Politik for Seniorliv er godt i gang. Ønsket har været bred borgerinddragelse, og da der ikke er et entydigt svar på, hvad et godt seniorliv er, er der foretaget ét fokusgruppeinterview for hver målgruppe: 1. De selvhjulpne og aktive seniorer 2. De seniorer, der fortrinsvis bor i egen bolig, men har behov for hjælp til praktiske og/eller plejeopgaver 3. De seniorer, der bor i plejebolig De tre fokusgruppeinterviews fungerer som pejlemærker for det indholdsmæssige i politikken, og er retningsgivende ift. målsætningerne. Interviewene har synliggjort opmærksomhedspunkter som vigtigheden af: aktiviteter og sociale relationer for at reducere ensomhed at have et godt helbred, og ens eget medansvar for dette at være aktiv i eget liv og have selvbestemmelse at modtage den hjælp, man har behov for opmærksomhed på nogle at de store forandringer borgerne møder som fx at miste sin ægtefælle, have brug for andres hjælp i hverdagen eller at flytte på plejehjem Ud fra ovenstående foreslås følgende vision for politikken: Et værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. For at sikre bred borgerinddragelse ønskes afholdelse af et borgermøde, hvor udkastet til politikken præsenteres forud for høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes onsdag den 1. oktober 2014, hvilket er FN s internationale ældredag, hvor temaet i år er Et samfund for alle ingen skal være udenfor AC-medarbejder Kathrine Biltoft Hansen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Politik for Seniorliv, med udgangspunkt i målgruppens udsagn, er retningsvisende og sætter gode rammer for det videre arbejde, at det er positivt, at visionen formuleres kort og præcist, at der med fordel kan afholdes et borgermøde, hvor borgerne kan være med til at kvalificere indholdet af politikken. Ved at inddrage borgerne bredt skabes et større medejerskab, og flere vil kunne genkende sig selv og sine behov heri. Sundhedskonsekvensvurdering Politik for Seniorliv forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt målgruppen, da der er opmærksomhed på den fysiske, psykiske og sociale sundhed. Side 114

7 Retsgrundlag Lov om Social Service Byrådets beslutning om udarbejdelse af visionspolitikker Økonomi Afholdes indenfor den eksisterende ramme. Høring Det endelige udkast til politikken sendes i offentlig høring efter borgermødet. Bilag: 1 Åben 1. Udkast Politik for Seniorliv 21073/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og forholder sig til udkastets vision og indhold, og at der afholdes et borgermøde den 1. oktober Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Udvalget ønsker, at ordet aktiv indgår i visionen. Der arbejdes videre med et borgermøde den 1. oktober. Side 115

8 54. Politisk møderunde vedr. Sundhedsaftalerne Dok.nr.: 5118 Sagsid.: 13/13094 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling Som led i udarbejdelsen af den syddanske sundhedsaftale for afholdes der politiske møder, hvor Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) mødes med medlemmer af de politiske udvalg, som varetager sundhedsområdet i kommuner og region. På de i alt 23 møder (22 kommunale og et regionalt) drøftes sundhedsaftalens politiske dele (vision, generel indledning, politiske mål og udviklingsaftale). Mødet med Social- og Sundhedsudvalget i Varde Kommune afholdes den 27. maj kl Hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af den forrige sundhedsaftale var tale om bilaterale drøftelser mellem regionen og den enkelte kommune, er det denne gang SKU, der mødes med de 23 parter, som i sidste ende skal nå til enighed om én sundhedsaftale for hele regionen. På Det administrative Kontaktforums (DAK) møde den 14. marts 2014 blev det besluttet, at deltagerne på de politiske møder kan fremkomme med forslag til politiske mål og udviklingsaftaler på baggrund af resultaterne i det fælles fremtidsbillede og Region Syddanmarks Sundhedsprofil De politiske møder har hermed fået en større betydning for udarbejdelsen af sundhedsaftalen. Mødernes dagsordener består af følgende punkter 1. Velkomst og præsentation 2. Fælles Fremtidsbillede 3. Den politiske vision 4. Udviklingsaftalen 5. Samarbejdsinitiativer på baggrund af økonomiaftalerne Forslag til dagsorden er vedhæftet som bilag. Der vil forud for mødet blive udarbejdet et baggrundsnotat, der understøtter dagsordenen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering; at den politiske vision og det Fælles Fremtidsbillede er et godt grundlag for det videre arbejde med sundhedsaftalen , at der i forbindelse med udarbejdelse af den ny sundhedsaftale skal være fokus på konsekvenser af ændret opgavefordeling både økonomisk og kvalitativt, Side 116

9 at der er behov for fortsat at styrke og forpligte samarbejdet med sygehus og almen praksis, herunder et konstant behov for at sikre lægedækning i kommunerne, at vi fortsat skal have fokus på telemedicinske- og digitale løsninger i samarbejdet mellem sektorerne, at der er behov for et styrket internt samarbejde i kommunerne om sundhedsaftalerne, særligt til beskæftigelses- og børn-ungeområdet, og at der i særlig grad skal være opmærksomhed på følgende: rehabilitering skal fremstå tydeligere sikring af lægedækning i kommunen tilknytning til arbejdsmarkedet indsatser i relation til KOL og demens somatik og psykiatri skal spille sammen Sundhedskonsekvensvurdering Sundhedsaftalen sætter rammen for det kommende samarbejde på sundhedsområdet mellem Kommunerne og Regionen. Det må derfor forventes, at arbejdet med sundhedsaftalerne vil få positiv betydning for befolkningens sundhed i de kommende år, særligt i forhold til det tværsektorielle sundhedssamarbejde, en styrket rehabiliteringsindsats og lighed i sundhed. Retsgrundlag Sundhedsloven Økonomi Afholdes inden for den eksisterende ramme. Høring Den administrative sundhedsaftale samt den politiske vision sendes i høring i augustoktober. Bilag: 1 Åben Sundhedsaftale_1_udkast.pdf 55125/14 2 Åben Faelles_fremtidsbillede_-_marts_2014.pdf 55123/14 3 Åben Dagsorden_for_politiske_dialogmoeder.pdf 55112/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender udkast til dagsordenen til den 27. maj, og at udvalget i drøftelserne på mødet med SKU den 27. maj sætter særligt fokus på rehabilitering, tilknytning til arbejdsmarkedet, sikring af lægedækningen, en styrket indsats på KOL og demensområdet, samt ønsket om at somatik og psykiatri spiller bedre sammen. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 117

10 55. Det Digitale Sundhedscenter Dok.nr.: 5113 Sagsid.: 11/4747 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling Det Digitale Sundhedscenter etableres som et offentligt privat innovationsprojekt (OPI) med deltagelse af Varde, Vejle og Faaborg-Midtfyn kommuner, Region Syddanmark, repræsenteret ved Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet samt Falck Hjælpemidler og Next Step Citizen under Syd Energi. Derudover indgår Statens Institut for Folkesundhed til at kvalificere projektet og forestå evalueringen. Visionen er at etablere Det Digitale Sundhedscenter, hvor borgere og kommuner i fællesskab, og ved at lægge ressourcer sammen, skaber sundhed og livskvalitet. Den overordnede indsats i Det Digitale Sundhedscenter er at udvikle og integrere digitale løsninger i de kommunale sundhedscentres tilbud. Der er således et stort potentiale for, at digitale løsninger kan bidrage til øget tilgængelighed, større fleksibilitet og mere kvalitet i de sundhedsfremmende og forebyggende ydelser. Tanken med Det Digitale Sundhedscenter er, at kommunerne driver tilbuddet i fællesskab ud fra en fælles, central digital kommunikationsplatform og med fælles beslutninger om, hvilke moduler mv. der skal anvendes. Kommunerne deler sundhedsprofessionelle medarbejderressourcer i driften og søger derigennem at øge fleksibiliteten for borgerne pga. øget tilgængelig til den digitale platform. Udviklingen af digitale løsninger i Det Digitale Sundhedscenter tager sit udgangspunkt i etablering af en digital patientuddannelse til borgere med KOL, Type 2 diabetes og hjertesygdom. Projektledelsen varetages af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Regionens afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle parterne. Styregruppen ønsker, at invitere politikere fra de tre kommuner samt regionen, for dermed at præsentere visionen samt at forevise første udkast til platformen den 24/ Invitation fremsendes særskilt efterfølgende. Vision samt dokument om projektideen for projektet vedlægges dagsordenspunktet som bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering; at Det Digitale Sundhedscenter er et projekt med stor værdi for Varde Kommune, at projektet stemmer godt overens med arbejdet med digital sundhedskommunikation, som har været i gang i Center for Sundhedsfremme de sidste to år, at visionen for Det Digitale Sundhedscenter er velbeskrevet og giver retning for, hvor projektet skal hen. Side 118

11 Sundhedskonsekvensvurdering Det forventes, at Det Digitale Sundhedscenter vil få betydning for borgernes sundhed, idet tilbuddene i Det Digitale Sundhedscenter skal bidrage til øget tilgængelighed, fleksibilitet og kvalitet for borgerne. De forventede overordnede effekter er, at borgerne opnår: En større viden om deres sundhed og sygdom. Øget egenomsorg og øgede handle- og mestringskompetencer i forhold til egen sundhed og sygdom. Øget motivation til at ændre på deres livsstil. Øget motivation og flere ressourcer til at fastholde nye vaner. Øget personligt og professionelt netværk og kendskab til frivillige organisationer. Retsgrundlag Sundhedsloven 4, 119 og 205 Økonomi Der er ansat en fælles projektkoordinator fra 1. oktober Projektkoordinatoren er finansieret i et samspil mellem Region Syddanmark og de tre kommuner. Hver kommune har finansieret kr. til ansættelse af projektkoordinatoren. Varde Kommune har finansieret de kr. inden for Center for Sundhedsfremmes økonomiske ramme. Ud over finansieringen af en projektkoordinator søges der ekstern funding til projektet, herunder partnerskabspuljen under Sundhedsministeriet i juni Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring - Bilag: 1 Åben Visionen om det Digitale Sundhedscenter 72787/13 2 Åben Projekt-idé - Det Digitale Sundhedscenter.doc 55958/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender visionen, og at udvalget deltager i politikerseminaret den 24. september. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 119

12 56. Udviklingsstrategi 2015 på det sociale område. Dok.nr.: 5189 Sagsid.: 14/4942 Initialer: JOIV Åben sag Sagsfremstilling Ifølge lov om social service skal der hvert år udarbejdes en Udviklingsplan på det sociale område, som alle kommuner i Region Syddanmark og Region Syddanmark skal have godkendt, senest den 1. juni. I den forbindelse har Fælleskommunalt socialsekretariat under Kommunekontaktrådet (KKR-Syddanmark) fremsendt forslag til Udviklingsstrategi for 2015, som er udarbejdet af Socialdirektørforum. De danske kommuner har de seneste år demonstreret, at udvikling af en høj faglighed kan gå hånd i hånd med økonomisk ansvarlighed. Kommunerne er på egen hånd blevet bedre og bedre til at løse et bredt spekter af opgaver, men er også blevet bedre til at identificere de områder, hvor kommunerne med fordel kan samarbejde på tværs. Udviklingsstrategien for 2015 skal være med til at videreføre denne udvikling. Udviklingsstrategien rammesætter det tværkommunale og regionale samarbejde både på det specialiserede socialområde samt på specialundervisningsområdet, og skal bidrage til at sikre, at kapacitet også i fremtiden dækker det oplevede behov i de syddanske kommuner. Overordnet ambition: Der skal, i samarbejde borgere, pårørende og brugerorganisationer, sættes fokus på, hvad der er et godt liv, og hvad der er livskvalitet. Der skal arbejdes på, at der kan tilbydes mest mulig kvalitet for pengene. Med baggrund i dette er den overordnede ambition for Udviklingsstrategien, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Temaer: 1)Ministertema: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse: Ambition: En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Der ønskes, at anbragte børn og unges undervisning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner, samt at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Drøftelserne skal tage afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer. Initiativ: Der nedsættes en arbejdsgruppe repræsenteret af kommuner og anbringelsessteder som i samarbejde udarbejder en anbefaling til kommuner og anbringelsessteder med henblik på at fastlægge individuelle mål med uddannelse/undervisning for anbragte børn og unge og, hvor der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Mål: Anbefalingen skal ligge klar inden udgangen af ) Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse: Side 120

13 Ambition: Gennemsnitsalderen for udviklingshæmmede er inden for de sidste 10 steget anseligt, og det betyder, at der i dag er tale om en større og betydelig gruppe blandt de borgere, der bliver gamle. Den samme tendens ser man for borgere med sindslidelse. Kendetegnende for alderdommen er, at ældre mennesker ofte har behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv, som de selvstændigt kan vælge til og fra. Dette gælder også ældre udviklingshæmmede og ældre borgere med sindslidelse. Initiativ: Der er behov for, at kommunerne i samarbejde med Region Syddanmark, Socialstyrelsen og pårørendegrupper undersøger, hvorledes viden om ældre og viden om udviklingshæmmede og borgere med sindslidelse forbindes, så udviklingshæmmede ældre og ældre borgere med en sindslidelse får det rette tilbud om støtte. Tilbud der også og især imødekommer ældre udviklingshæmmedes og ældre sindslidendes behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv. Mål: Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne om, hvilke mål der skal opfyldes, når man planlægger tilbud til ældre borgere med handicap og ældre borgere med sindslidelse. 3) Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap: Ambition: En af de klassiske snitfladeproblematikker på det specialiserede socialområde er handicappede unges overgang til voksenområdet ved det fyldte 18. år. Overgangen er begrundet i strukturelle og juridiske faktorer, mere end den er udviklingsmæssig betinget set i forhold til den unge handicappede. Overgangen til voksenområdet har nogle indgribende konsekvenser for såvel den unge som for pårørende, hvorfor en grundig forberedelse er påkrævet. Initiativ: Der udarbejdes en samarbejdsmodel, hvor der beskrives en proces, der tilgodeser den unge handicappede og pårørendes behov for afklaring og information, samtidig med den sikrer en koordination af de fagprofessionelles viden, således at de nødvendige beslutninger og myndighedsafgørelser kan træffes på et fælles og anerkendt grundlag. Det anbefales, at arbejdsgruppen kortlægger, om der forefindes eksisterende gode samarbejdsmodeller at tage udgangspunkt i, og som kan fungere som inspirationsmateriale og til erfaringsudveksling. Deltagere i temaarbejdsgruppen: Repræsentanter for specialskole, myndighed på handicapområdet børn og voksne, repræsentanter fra bo-beskæftigelse og hjemmestøtte på handicapområdet, repræsentanter for de pårørende (LEV). Mål: Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne, hvordan man samarbejder om at give de unge de gode kompetencer, der kræves for et selvstændigt voksenliv. Sundhedskonsekvensvurdering Generelt vurderes det, at tilstedeværelse af tilbud, der er målrettet den enkelte borgers behov, har en positiv sundhedsmæssig effekt, blandt andet i form af højere livskvalitet. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 om social service 6 Lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013 om almene boliger m.v. almenboligloven - 185b. Social-, Børne- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr af 20. august 2013 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Side 121

14 Økonomi Økonomiafdelingen bemærker, at eventuelle nye aktiviteter afledt af udviklingsplanen naturligvis ikke kan iværksættes, inden byrådet har godkendt den nødvendige økonomi og budget. Høring Handicaprådet. Bilag: 1 Åben Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf 52526/14 2 Åben Udviklingsstrategien /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Undervisning, at forslag til Udviklingsstrategi for 2015 godkendes, at udviklingsstrategien indarbejdes i politikker og strategier på fagområderne, og at Varde kommune fortsat indgår aktivt i udviklingsarbejdet i regi af KKR. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Susanne Bergmann, Arne Lindberg Callesen Rådet anbefaler fortsat udvikling af det tværkommunale og regionale samarbejde. Rådet ønsker, at der opmærksomhed på konsekvenserne af inklusion. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 122

15 57. Digital post - orientering Dok.nr.: 5187 Sagsid.: 14/4524 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at være tilmeldt Digital Post - jævnfør lov om Offentlig Digital Post. Borgere, som 1. november 2014 ikke er tilmeldt Digital Post, bliver automatisk tilmeldt og modtager herefter deres post fra offentlige myndigheder digitalt via borger.dk eller e-boks. Ved lovbekendtgørelse nr af 18. december 2013 har borgere fra 1. marts 2014 mulighed for at søge fritagelse for tilslutning til Digital Post, der træder i kraft den 1. november 2014 gældende for alle borgere fra 15 år eller derover. Fritagelse for tilslutning til digital post. For at kunne søge fritagelse skal borgeren på tro og love skrive under på, at det ikke er muligt at opfylde tilslutning til Digital Post. Fritagelseskriterierne er jf. 3: Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt. Det kan f.eks. være lettere demente eller udviklingshæmmede. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Det betyder, at borgerne ikke skal tvinges ned på biblioteket eller på borgerservice for at læse deres post. Udrejse af Danmark eller ophør af fast ophold i Danmark. Sproglige barrierer. Det kan være en borger, som ikke behersker dansk eller er ordblind, og derfor har svært ved at tilgå den digitale postkasse på grund af problemer med at tilegne sig teksterne i Digital Post. Praktiske vanskeligheder med at skaffe Nem-ID. Det kan være en borger, der midlertidigt opholder sig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, hvor Nem-ID kan udleveres. Ansøgningen om fritagelse skal afleveres personligt på en blanket, der er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, og der skal fremvises legitimation. Der kan gives fuldmagt til at en anden kan indgive anmodningen om fritagelsen på fuldmagtgiverens vegne. Borgeren er ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene borgeren er omfattet af, når borgeren søger fritagelse. Varde Kommune skal ikke foretage prøvning af eller forlange dokumentation for, om en borger lever op til kriterierne for fritagelse. Borgerne kan fritages for en periode på 2 år eller permanent. Borgeren har mulighed for at give andre læseadgang til den digitale postkasse, hvilket kan være et alternativ til at søge fritagelse. På landsplan forventes 20 % af borgerne over 15 år at skulle fritages for Digital Post. I Varde Kommune svarer det til ca Ambitionen i Varde Kommune er dog at hjælpe og inspirere flest mulige til at tilmelde og håndtere deres post via Digital Post, så antallet af fritagelser bliver mindre. Side 123

16 Håndteringen af fritagelse af borgere er placereret i Borgerservice, som er organisatorisk forankret i Borger og Arbejdsmarked og dermed ressortområde for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Borgerservice har udarbejdet en plan for håndtering af digitalpost samt procedure for fritagelse, som Social og Sundhedsudvalget vil orienteres om på udvalgsmødet, da reglerne for fritagelse særligt retter sig mod målgrupper på Ældre- og Handicapområdet. Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at afdelings- og institutionsledere på ældre-, special- og evt. skoleområdet skal være bemyndiget til at indstille borgere, som selv har svært ved at møde op i Borgerservice, til fritagelse via en blanket og screening af, om borgeren skal fritages jævnfør fritagelseskriterierne. Indstillingen afleveres til Borgerservice, som behandler indstillingen. Tiltaget med indstilling fra berørte fagområder vurderes at sikre en let og smidig overgang for fritagelse for digital post for ældre og handicappede. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen umiddelbare konsekvenser. Retsgrundlag Lov om offentlig Digital Post. Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post. Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 124

17 58. Godkendelse af Skema A for ombygning på Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger Dok.nr.: 5038 Sagsid.: 12/3607 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Varde Bolig Administration fremsender forslag til renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev til 11 moderne almene ældreboliger. Endvidere indgår det i projektet, at 8 fritliggende ældreboliger, der er beliggende i umiddelbar forbindelse med Thueslund, omdannes til almene familieboliger uden kommunal anvisning. På grund af vigende efterspørgsel efter ældreboliger i Alslev har en projektgruppe med repræsentanter fra lokalområdet, fra Varde Bolig Administration og fra Varde Kommune vurderet den fremtidige anvendelse af de 21 ældreboliger i og ved ældreboligcentret Thueslund i Alslev. Det foreslås, at de 13 almene ældreboliger, som er beliggende i umiddelbar forbindelse med hovedbygningen, total renoveres og ombygges til 11 moderne almene ældreboliger med kommunal anvisning. Der er søgt renoveringsstøtte og Landsbyggefonden har på grundlag af en besigtigelse meddelt, at der kan optages et støttet lån på 4,3 mio. kr. til delvis finansiering af projektet. De 8 fritliggende ældreboliger ved skoven foreslås omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning og forpligtigelse til at betale tomgangsleje. Projektgruppen har vurderet, at årsagen til at de nuværende ældreboliger ikke efterspørges af målgruppen er, at der ikke er tilstrækkelige køkkenfaciliteter. Endvidere har det været projektgruppens vurdering, at større og bedre boliger, hvor der er plads til ægtepar, i større omfang end hidtil, vil blive efterspurgt af målgruppen. Antallet af ældreboliger på og ved Thueslund i Alslev reduceres således fra i alt 21 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger. Vedrørende den fremtidige anvendelse af de kommunale servicearealer er der nedsat en lokal projektgruppe med henblik på, at disse overdrages til fortsat drift i regi af en lokal forening. Dette arbejde er endnu ikke tilendebragt og vil senere blive forelagt til politisk beslutning. Realisering af projektet omfatter overordnet følgende godkendelse i Byrådet: 1. Godkendelse af Skema A for ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på kr., herunder godkendelse af finansieringen, huslejeberegning, garantistillelse for støttet lån, samt at der ydes et kommunalt tilskud på kr. 2. Godkendelse af, at 8 almene ældreboliger omdannes til 8 almene familieboliger uden kommunal anvisning. Udvalget for Social og Sundhed har i mødet den 13. august 2013 truffet beslutning om, at projektet fremsendes til behandling i forbindelse med budgetprocessen, og på budgetseminaret den 5. og 6. september 2013 blev projektet gennemgået. Ved Side 125

18 budgetlægningen blev der afsat 1 mio. kr. til renovering af servicearealerne, dog uden at der blev truffet konkret beslutning om det videre forløb. Forvaltningens vurdering Der har i de seneste par år været en del tomme boliger på centret. Aktuelt er der 2 boliger på centret, der er udlejet til målgruppen, og 2 af de 8 fritliggende ældreboliger er ledige. Af i alt 21 ældreboliger på og ved Thueslund er der således 8 boliger, der er lejet ud til målgruppen, 3 boliger der anvendes til et midlertidigt botilbud til unge, mens 10 boliger står tomme. Tomgangslejen for 2012 og 2013 er opgjort til henholdsvis kr. og kr. i alt for centerdelen og for de 8 fritliggende boliger. I forbindelse med en total renovering og ombygning af centret bør der både på kort og lang sigt foretages en vurdering og prioritering af målgruppen, herunder om centret tillige skal indeholde botilbud til andre målgrupper end ældre. Direktionen har behandlet sagen den 7. juni 2013 og anbefalede på daværende tidspunkt, at sagen fremsendes til politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014, herunder til en vurdering af det fremtidige behov for almene ældreboliger i Alslev, den fremtidige husleje, samt i hvilket omfang der skal ydes et kommunalt tilskud/lån til delvis finansiering af projektet. Direktionen har ikke behandlet sagen på ny. Det eneste realistiske alternativ til en total renovering og ombygning vurderes at være nedlæggelse af de pågældende ældreboliger. Efter forhandling med Varde Bolig Administration og efter godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan almene ældreboliger nedlægges. En nedlæggelse af de 13 almene ældreboliger, og afhændelse af hele ejendommen til privat anvendelse vurderes at resultere i et nettotab på mellem 4 til 5 mio. kr. Da Landsbyggefonden er positiv overfor en totalrenovering, vil det antageligt blive vanskeligere at opnå tilladelse til nedlæggelse. Samtidig med en godkendelse af en ombygning af centerdelen indgås aftale med Varde Bolig Administration om, at de 8 fritliggende ældreboliger pr. 1. januar 2016 ommærkes til almene familieboliger. Retsgrundlag Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen. Økonomi Projektet indeholder følgende hovedtal: 13 almene ældreboliger totalrenoveres og ombygges til 11 almene ældreboliger. Anskaffelsessummen er opgjort til kr. fordelt med kr. til den støttede del og kr. til den ustøttede del. Anskaffelsen finansieres ved et støttet lån på kr., forbrug af hensættelser med kr. og med et kommunalt lån på kr. Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter Den månedlige husleje bliver mellem kr. og kr. + forbrug og bidrag til antenneforening m.v. I forhold til den nuværende husleje stiger den gennemsnitlige husleje fra kr. til kr. pr. måned + forbrug. Huslejen for de renoverede og ombyggede boliger ligger på niveau med huslejen i de nyeste plejeboliger i Ansager og i Tistrup. Side 126

19 Et kommunalt tilskud, der ydes som et rente- og afdragsfrit lån, foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af boliger. Godkendelse af skema A indebærer, at der skal stilles kommunegaranti for det støttede lån på kr. med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%. Høring Ældrerådet har den 28. august 2013 truffet beslutning om at støtte projektet. Bilag: 1 Åben PowerPoint - Thueslund - Bugetseminar den 5. og 6. september / Åben Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev /13 3 Åben Ansøgning om godkendelse af skeam A - Thueslund 49568/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Social og Sundhed indstiller overfor Byrådet, at Skema A for renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev godkendes, at den samlede anskaffelsessum på kr. og den under økonomi anviste finansiering godkendes, at der stilles kommunegaranti for det støttede lån på kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden, at der ydes et kommunalt tilskud på kr., der finansieres af puljen til nedlæggelse af kommunale bygninger, at den gennemsnitlige månedlige husleje på kr. excl. forbrug godkendes, og at de 8 fritliggende ældreboliger pr 1. januar 2016 omdannes til almene familieboliger. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Udvalget for Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 127

20 59. Årsregnskab for Det Danske Madhus Varde A/S Dok.nr.: 5170 Sagsid.: 10/1660 Initialer: thpe Åben sag Sagsfremstilling Det Danske Madhus Varde A/S er et offentligt-privat aktieselskab, hvor Varde Kommune har en ejerandel på 40 procent. Regnskabet for 2013 viser en omsætning på 31,6 mio. kr. og et overskud på 2,0 mio. kr. Der udbetales 1,5 mio. kr. i udbytte til aktionærerne. Varde Kommunes andel udgør 0,6 mio. kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune ved at indgå i et samarbejde med Det Danske Madhus har opnået en effektivisering af kostproduktionen samtidig med, at der er tale om en madproduktion på et højt, ensartet niveau. Sundhedskonsekvensvurdering Sund og ernæringsrigtig mad er en vigtig del af sundheden for modtagere af madservice på plejecentre og i egen bolig. Retsgrundlag Lov om social service 83. Lov nr. 548/2006 om kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Årsregnskabsloven. Økonomi Der udbetales udbytte på kr. til Varde Kommune. Økonomiafdelingen bemærker, at aktieudbytte konteres på hovedkonto 07 og henhører under Økonomiudvalgets budgetområde. Indtægten medtages ved en kommende budgetopfølgning. Høring Ikke relevant. Bilag: 1 Åben VS: Ny årsrapport Det Danske Madhus Varde A/S - Det Danske Madhus Varde AS - udkast årarapport 2013.pdf 2 Åben Det Danske Madhus Varde - Det Danske Madhus Varde AS - udkast specifikationer 2013.pdf 42109/ /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 128

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Projekt-idé Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Hvad vil vi? Vi lancerer visionen om Det Digitale Sundhedscenter som et stærkt bud på en markant

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Thyge Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere