Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina Agergaard Hansen Ingen Lena Andersen

2 Indholdsfortegnelse Side 51. Godkendelse af dagsorden Drøftelse af øget samarbejde mellem det omgivende samfund og kommunen Politik for Seniorliv Politisk møderunde vedr. Sundhedsaftalerne Det Digitale Sundhedscenter Udviklingsstrategi 2015 på det sociale område Digital post - orientering Godkendelse af Skema A for ombygning på Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger Årsregnskab for Det Danske Madhus Varde A/S Handicaprådets årsberetning for Budgetforslag indledende drøftelse Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 110

3 51. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5155 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 111

4 52. Drøftelse af øget samarbejde mellem det omgivende samfund og kommunen Dok.nr.: 5171 Sagsid.: 14/2216 Initialer: thpe Åben sag Sagsfremstilling I forvaltningens ledelsesgrupper gør man sig løbende overvejelser om muligheden for at udvikle og udvide samarbejdet med det omgivende samfund om løsningen af velfærdsopgaver. Fordelene herved kan være, at der tilføres nye vinkler på behov og løsninger, at der skabes et fælles ansvar for løsninger, at løsninger i højere grad bliver skræddersyet til den enkelte situation, og endelig at det vil være muligt at få mere velfærd for de samme penge. På mødet vil forvaltningen give et første oplæg til en politisk drøftelse af temaet. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at større inddragelse af det omgivende samfund herunder frivillige, foreninger, pårørende og virksomheder kan skabe mere og bedre velfærd for borgerne. Det er vurderingen, at temaet med fordel kan indarbejdes som et af pejlemærkerne for institutionerne herunder i aftalestyringen for Sundhedskonsekvensvurdering Det bemærkes, at løsninger fx indenfor psykiatrien, der skabes i samarbejde med netværket omkring borgeren i højere grad lykkes i forhold til, at borgeren kommer sig over sin psykiske sygdom. Retsgrundlag Ikke relevant. Økonomi På lang sigt kan en større inddragelse af det omgivende samfund medføre, at der kan skabes mere velfærd for de samme penge. Høring Ikke relevant på nuværende tidspunkt. Hvis der skal arbejdes på at realisere overvejelserne om i højere grad at arbejde sammen med det omgivende samfund, vil der blive gennemført en omfattende inddragelsesproces. Bilag: 1 Åben Samarbejde med det omgivende samfund 47741/14 Side 112

5 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, at intentionen om i højere grad at involvere det omgivende samfund drøftes, og at intentionen om højere grad af involvering af det omgivende samfund er med i dialogen med institutionerne i forhold til aftalerne Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 113

6 53. Politik for Seniorliv Dok.nr.: 5115 Sagsid.: 13/16685 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Processen med udarbejdelsen af Politik for Seniorliv er godt i gang. Ønsket har været bred borgerinddragelse, og da der ikke er et entydigt svar på, hvad et godt seniorliv er, er der foretaget ét fokusgruppeinterview for hver målgruppe: 1. De selvhjulpne og aktive seniorer 2. De seniorer, der fortrinsvis bor i egen bolig, men har behov for hjælp til praktiske og/eller plejeopgaver 3. De seniorer, der bor i plejebolig De tre fokusgruppeinterviews fungerer som pejlemærker for det indholdsmæssige i politikken, og er retningsgivende ift. målsætningerne. Interviewene har synliggjort opmærksomhedspunkter som vigtigheden af: aktiviteter og sociale relationer for at reducere ensomhed at have et godt helbred, og ens eget medansvar for dette at være aktiv i eget liv og have selvbestemmelse at modtage den hjælp, man har behov for opmærksomhed på nogle at de store forandringer borgerne møder som fx at miste sin ægtefælle, have brug for andres hjælp i hverdagen eller at flytte på plejehjem Ud fra ovenstående foreslås følgende vision for politikken: Et værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. For at sikre bred borgerinddragelse ønskes afholdelse af et borgermøde, hvor udkastet til politikken præsenteres forud for høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes onsdag den 1. oktober 2014, hvilket er FN s internationale ældredag, hvor temaet i år er Et samfund for alle ingen skal være udenfor AC-medarbejder Kathrine Biltoft Hansen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Politik for Seniorliv, med udgangspunkt i målgruppens udsagn, er retningsvisende og sætter gode rammer for det videre arbejde, at det er positivt, at visionen formuleres kort og præcist, at der med fordel kan afholdes et borgermøde, hvor borgerne kan være med til at kvalificere indholdet af politikken. Ved at inddrage borgerne bredt skabes et større medejerskab, og flere vil kunne genkende sig selv og sine behov heri. Sundhedskonsekvensvurdering Politik for Seniorliv forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt målgruppen, da der er opmærksomhed på den fysiske, psykiske og sociale sundhed. Side 114

7 Retsgrundlag Lov om Social Service Byrådets beslutning om udarbejdelse af visionspolitikker Økonomi Afholdes indenfor den eksisterende ramme. Høring Det endelige udkast til politikken sendes i offentlig høring efter borgermødet. Bilag: 1 Åben 1. Udkast Politik for Seniorliv 21073/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og forholder sig til udkastets vision og indhold, og at der afholdes et borgermøde den 1. oktober Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Udvalget ønsker, at ordet aktiv indgår i visionen. Der arbejdes videre med et borgermøde den 1. oktober. Side 115

8 54. Politisk møderunde vedr. Sundhedsaftalerne Dok.nr.: 5118 Sagsid.: 13/13094 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling Som led i udarbejdelsen af den syddanske sundhedsaftale for afholdes der politiske møder, hvor Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) mødes med medlemmer af de politiske udvalg, som varetager sundhedsområdet i kommuner og region. På de i alt 23 møder (22 kommunale og et regionalt) drøftes sundhedsaftalens politiske dele (vision, generel indledning, politiske mål og udviklingsaftale). Mødet med Social- og Sundhedsudvalget i Varde Kommune afholdes den 27. maj kl Hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af den forrige sundhedsaftale var tale om bilaterale drøftelser mellem regionen og den enkelte kommune, er det denne gang SKU, der mødes med de 23 parter, som i sidste ende skal nå til enighed om én sundhedsaftale for hele regionen. På Det administrative Kontaktforums (DAK) møde den 14. marts 2014 blev det besluttet, at deltagerne på de politiske møder kan fremkomme med forslag til politiske mål og udviklingsaftaler på baggrund af resultaterne i det fælles fremtidsbillede og Region Syddanmarks Sundhedsprofil De politiske møder har hermed fået en større betydning for udarbejdelsen af sundhedsaftalen. Mødernes dagsordener består af følgende punkter 1. Velkomst og præsentation 2. Fælles Fremtidsbillede 3. Den politiske vision 4. Udviklingsaftalen 5. Samarbejdsinitiativer på baggrund af økonomiaftalerne Forslag til dagsorden er vedhæftet som bilag. Der vil forud for mødet blive udarbejdet et baggrundsnotat, der understøtter dagsordenen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering; at den politiske vision og det Fælles Fremtidsbillede er et godt grundlag for det videre arbejde med sundhedsaftalen , at der i forbindelse med udarbejdelse af den ny sundhedsaftale skal være fokus på konsekvenser af ændret opgavefordeling både økonomisk og kvalitativt, Side 116

9 at der er behov for fortsat at styrke og forpligte samarbejdet med sygehus og almen praksis, herunder et konstant behov for at sikre lægedækning i kommunerne, at vi fortsat skal have fokus på telemedicinske- og digitale løsninger i samarbejdet mellem sektorerne, at der er behov for et styrket internt samarbejde i kommunerne om sundhedsaftalerne, særligt til beskæftigelses- og børn-ungeområdet, og at der i særlig grad skal være opmærksomhed på følgende: rehabilitering skal fremstå tydeligere sikring af lægedækning i kommunen tilknytning til arbejdsmarkedet indsatser i relation til KOL og demens somatik og psykiatri skal spille sammen Sundhedskonsekvensvurdering Sundhedsaftalen sætter rammen for det kommende samarbejde på sundhedsområdet mellem Kommunerne og Regionen. Det må derfor forventes, at arbejdet med sundhedsaftalerne vil få positiv betydning for befolkningens sundhed i de kommende år, særligt i forhold til det tværsektorielle sundhedssamarbejde, en styrket rehabiliteringsindsats og lighed i sundhed. Retsgrundlag Sundhedsloven Økonomi Afholdes inden for den eksisterende ramme. Høring Den administrative sundhedsaftale samt den politiske vision sendes i høring i augustoktober. Bilag: 1 Åben Sundhedsaftale_1_udkast.pdf 55125/14 2 Åben Faelles_fremtidsbillede_-_marts_2014.pdf 55123/14 3 Åben Dagsorden_for_politiske_dialogmoeder.pdf 55112/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender udkast til dagsordenen til den 27. maj, og at udvalget i drøftelserne på mødet med SKU den 27. maj sætter særligt fokus på rehabilitering, tilknytning til arbejdsmarkedet, sikring af lægedækningen, en styrket indsats på KOL og demensområdet, samt ønsket om at somatik og psykiatri spiller bedre sammen. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 117

10 55. Det Digitale Sundhedscenter Dok.nr.: 5113 Sagsid.: 11/4747 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling Det Digitale Sundhedscenter etableres som et offentligt privat innovationsprojekt (OPI) med deltagelse af Varde, Vejle og Faaborg-Midtfyn kommuner, Region Syddanmark, repræsenteret ved Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet samt Falck Hjælpemidler og Next Step Citizen under Syd Energi. Derudover indgår Statens Institut for Folkesundhed til at kvalificere projektet og forestå evalueringen. Visionen er at etablere Det Digitale Sundhedscenter, hvor borgere og kommuner i fællesskab, og ved at lægge ressourcer sammen, skaber sundhed og livskvalitet. Den overordnede indsats i Det Digitale Sundhedscenter er at udvikle og integrere digitale løsninger i de kommunale sundhedscentres tilbud. Der er således et stort potentiale for, at digitale løsninger kan bidrage til øget tilgængelighed, større fleksibilitet og mere kvalitet i de sundhedsfremmende og forebyggende ydelser. Tanken med Det Digitale Sundhedscenter er, at kommunerne driver tilbuddet i fællesskab ud fra en fælles, central digital kommunikationsplatform og med fælles beslutninger om, hvilke moduler mv. der skal anvendes. Kommunerne deler sundhedsprofessionelle medarbejderressourcer i driften og søger derigennem at øge fleksibiliteten for borgerne pga. øget tilgængelig til den digitale platform. Udviklingen af digitale løsninger i Det Digitale Sundhedscenter tager sit udgangspunkt i etablering af en digital patientuddannelse til borgere med KOL, Type 2 diabetes og hjertesygdom. Projektledelsen varetages af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Regionens afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle parterne. Styregruppen ønsker, at invitere politikere fra de tre kommuner samt regionen, for dermed at præsentere visionen samt at forevise første udkast til platformen den 24/ Invitation fremsendes særskilt efterfølgende. Vision samt dokument om projektideen for projektet vedlægges dagsordenspunktet som bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering; at Det Digitale Sundhedscenter er et projekt med stor værdi for Varde Kommune, at projektet stemmer godt overens med arbejdet med digital sundhedskommunikation, som har været i gang i Center for Sundhedsfremme de sidste to år, at visionen for Det Digitale Sundhedscenter er velbeskrevet og giver retning for, hvor projektet skal hen. Side 118

11 Sundhedskonsekvensvurdering Det forventes, at Det Digitale Sundhedscenter vil få betydning for borgernes sundhed, idet tilbuddene i Det Digitale Sundhedscenter skal bidrage til øget tilgængelighed, fleksibilitet og kvalitet for borgerne. De forventede overordnede effekter er, at borgerne opnår: En større viden om deres sundhed og sygdom. Øget egenomsorg og øgede handle- og mestringskompetencer i forhold til egen sundhed og sygdom. Øget motivation til at ændre på deres livsstil. Øget motivation og flere ressourcer til at fastholde nye vaner. Øget personligt og professionelt netværk og kendskab til frivillige organisationer. Retsgrundlag Sundhedsloven 4, 119 og 205 Økonomi Der er ansat en fælles projektkoordinator fra 1. oktober Projektkoordinatoren er finansieret i et samspil mellem Region Syddanmark og de tre kommuner. Hver kommune har finansieret kr. til ansættelse af projektkoordinatoren. Varde Kommune har finansieret de kr. inden for Center for Sundhedsfremmes økonomiske ramme. Ud over finansieringen af en projektkoordinator søges der ekstern funding til projektet, herunder partnerskabspuljen under Sundhedsministeriet i juni Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring - Bilag: 1 Åben Visionen om det Digitale Sundhedscenter 72787/13 2 Åben Projekt-idé - Det Digitale Sundhedscenter.doc 55958/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender visionen, og at udvalget deltager i politikerseminaret den 24. september. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 119

12 56. Udviklingsstrategi 2015 på det sociale område. Dok.nr.: 5189 Sagsid.: 14/4942 Initialer: JOIV Åben sag Sagsfremstilling Ifølge lov om social service skal der hvert år udarbejdes en Udviklingsplan på det sociale område, som alle kommuner i Region Syddanmark og Region Syddanmark skal have godkendt, senest den 1. juni. I den forbindelse har Fælleskommunalt socialsekretariat under Kommunekontaktrådet (KKR-Syddanmark) fremsendt forslag til Udviklingsstrategi for 2015, som er udarbejdet af Socialdirektørforum. De danske kommuner har de seneste år demonstreret, at udvikling af en høj faglighed kan gå hånd i hånd med økonomisk ansvarlighed. Kommunerne er på egen hånd blevet bedre og bedre til at løse et bredt spekter af opgaver, men er også blevet bedre til at identificere de områder, hvor kommunerne med fordel kan samarbejde på tværs. Udviklingsstrategien for 2015 skal være med til at videreføre denne udvikling. Udviklingsstrategien rammesætter det tværkommunale og regionale samarbejde både på det specialiserede socialområde samt på specialundervisningsområdet, og skal bidrage til at sikre, at kapacitet også i fremtiden dækker det oplevede behov i de syddanske kommuner. Overordnet ambition: Der skal, i samarbejde borgere, pårørende og brugerorganisationer, sættes fokus på, hvad der er et godt liv, og hvad der er livskvalitet. Der skal arbejdes på, at der kan tilbydes mest mulig kvalitet for pengene. Med baggrund i dette er den overordnede ambition for Udviklingsstrategien, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Temaer: 1)Ministertema: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse: Ambition: En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Der ønskes, at anbragte børn og unges undervisning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner, samt at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Drøftelserne skal tage afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer. Initiativ: Der nedsættes en arbejdsgruppe repræsenteret af kommuner og anbringelsessteder som i samarbejde udarbejder en anbefaling til kommuner og anbringelsessteder med henblik på at fastlægge individuelle mål med uddannelse/undervisning for anbragte børn og unge og, hvor der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Mål: Anbefalingen skal ligge klar inden udgangen af ) Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse: Side 120

13 Ambition: Gennemsnitsalderen for udviklingshæmmede er inden for de sidste 10 steget anseligt, og det betyder, at der i dag er tale om en større og betydelig gruppe blandt de borgere, der bliver gamle. Den samme tendens ser man for borgere med sindslidelse. Kendetegnende for alderdommen er, at ældre mennesker ofte har behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv, som de selvstændigt kan vælge til og fra. Dette gælder også ældre udviklingshæmmede og ældre borgere med sindslidelse. Initiativ: Der er behov for, at kommunerne i samarbejde med Region Syddanmark, Socialstyrelsen og pårørendegrupper undersøger, hvorledes viden om ældre og viden om udviklingshæmmede og borgere med sindslidelse forbindes, så udviklingshæmmede ældre og ældre borgere med en sindslidelse får det rette tilbud om støtte. Tilbud der også og især imødekommer ældre udviklingshæmmedes og ældre sindslidendes behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv. Mål: Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne om, hvilke mål der skal opfyldes, når man planlægger tilbud til ældre borgere med handicap og ældre borgere med sindslidelse. 3) Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap: Ambition: En af de klassiske snitfladeproblematikker på det specialiserede socialområde er handicappede unges overgang til voksenområdet ved det fyldte 18. år. Overgangen er begrundet i strukturelle og juridiske faktorer, mere end den er udviklingsmæssig betinget set i forhold til den unge handicappede. Overgangen til voksenområdet har nogle indgribende konsekvenser for såvel den unge som for pårørende, hvorfor en grundig forberedelse er påkrævet. Initiativ: Der udarbejdes en samarbejdsmodel, hvor der beskrives en proces, der tilgodeser den unge handicappede og pårørendes behov for afklaring og information, samtidig med den sikrer en koordination af de fagprofessionelles viden, således at de nødvendige beslutninger og myndighedsafgørelser kan træffes på et fælles og anerkendt grundlag. Det anbefales, at arbejdsgruppen kortlægger, om der forefindes eksisterende gode samarbejdsmodeller at tage udgangspunkt i, og som kan fungere som inspirationsmateriale og til erfaringsudveksling. Deltagere i temaarbejdsgruppen: Repræsentanter for specialskole, myndighed på handicapområdet børn og voksne, repræsentanter fra bo-beskæftigelse og hjemmestøtte på handicapområdet, repræsentanter for de pårørende (LEV). Mål: Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne, hvordan man samarbejder om at give de unge de gode kompetencer, der kræves for et selvstændigt voksenliv. Sundhedskonsekvensvurdering Generelt vurderes det, at tilstedeværelse af tilbud, der er målrettet den enkelte borgers behov, har en positiv sundhedsmæssig effekt, blandt andet i form af højere livskvalitet. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 om social service 6 Lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013 om almene boliger m.v. almenboligloven - 185b. Social-, Børne- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr af 20. august 2013 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Side 121

14 Økonomi Økonomiafdelingen bemærker, at eventuelle nye aktiviteter afledt af udviklingsplanen naturligvis ikke kan iværksættes, inden byrådet har godkendt den nødvendige økonomi og budget. Høring Handicaprådet. Bilag: 1 Åben Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf 52526/14 2 Åben Udviklingsstrategien /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Undervisning, at forslag til Udviklingsstrategi for 2015 godkendes, at udviklingsstrategien indarbejdes i politikker og strategier på fagområderne, og at Varde kommune fortsat indgår aktivt i udviklingsarbejdet i regi af KKR. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Susanne Bergmann, Arne Lindberg Callesen Rådet anbefaler fortsat udvikling af det tværkommunale og regionale samarbejde. Rådet ønsker, at der opmærksomhed på konsekvenserne af inklusion. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 122

15 57. Digital post - orientering Dok.nr.: 5187 Sagsid.: 14/4524 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at være tilmeldt Digital Post - jævnfør lov om Offentlig Digital Post. Borgere, som 1. november 2014 ikke er tilmeldt Digital Post, bliver automatisk tilmeldt og modtager herefter deres post fra offentlige myndigheder digitalt via borger.dk eller e-boks. Ved lovbekendtgørelse nr af 18. december 2013 har borgere fra 1. marts 2014 mulighed for at søge fritagelse for tilslutning til Digital Post, der træder i kraft den 1. november 2014 gældende for alle borgere fra 15 år eller derover. Fritagelse for tilslutning til digital post. For at kunne søge fritagelse skal borgeren på tro og love skrive under på, at det ikke er muligt at opfylde tilslutning til Digital Post. Fritagelseskriterierne er jf. 3: Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt. Det kan f.eks. være lettere demente eller udviklingshæmmede. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Det betyder, at borgerne ikke skal tvinges ned på biblioteket eller på borgerservice for at læse deres post. Udrejse af Danmark eller ophør af fast ophold i Danmark. Sproglige barrierer. Det kan være en borger, som ikke behersker dansk eller er ordblind, og derfor har svært ved at tilgå den digitale postkasse på grund af problemer med at tilegne sig teksterne i Digital Post. Praktiske vanskeligheder med at skaffe Nem-ID. Det kan være en borger, der midlertidigt opholder sig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, hvor Nem-ID kan udleveres. Ansøgningen om fritagelse skal afleveres personligt på en blanket, der er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, og der skal fremvises legitimation. Der kan gives fuldmagt til at en anden kan indgive anmodningen om fritagelsen på fuldmagtgiverens vegne. Borgeren er ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene borgeren er omfattet af, når borgeren søger fritagelse. Varde Kommune skal ikke foretage prøvning af eller forlange dokumentation for, om en borger lever op til kriterierne for fritagelse. Borgerne kan fritages for en periode på 2 år eller permanent. Borgeren har mulighed for at give andre læseadgang til den digitale postkasse, hvilket kan være et alternativ til at søge fritagelse. På landsplan forventes 20 % af borgerne over 15 år at skulle fritages for Digital Post. I Varde Kommune svarer det til ca Ambitionen i Varde Kommune er dog at hjælpe og inspirere flest mulige til at tilmelde og håndtere deres post via Digital Post, så antallet af fritagelser bliver mindre. Side 123

16 Håndteringen af fritagelse af borgere er placereret i Borgerservice, som er organisatorisk forankret i Borger og Arbejdsmarked og dermed ressortområde for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Borgerservice har udarbejdet en plan for håndtering af digitalpost samt procedure for fritagelse, som Social og Sundhedsudvalget vil orienteres om på udvalgsmødet, da reglerne for fritagelse særligt retter sig mod målgrupper på Ældre- og Handicapområdet. Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at afdelings- og institutionsledere på ældre-, special- og evt. skoleområdet skal være bemyndiget til at indstille borgere, som selv har svært ved at møde op i Borgerservice, til fritagelse via en blanket og screening af, om borgeren skal fritages jævnfør fritagelseskriterierne. Indstillingen afleveres til Borgerservice, som behandler indstillingen. Tiltaget med indstilling fra berørte fagområder vurderes at sikre en let og smidig overgang for fritagelse for digital post for ældre og handicappede. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen umiddelbare konsekvenser. Retsgrundlag Lov om offentlig Digital Post. Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post. Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 124

17 58. Godkendelse af Skema A for ombygning på Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger Dok.nr.: 5038 Sagsid.: 12/3607 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Varde Bolig Administration fremsender forslag til renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev til 11 moderne almene ældreboliger. Endvidere indgår det i projektet, at 8 fritliggende ældreboliger, der er beliggende i umiddelbar forbindelse med Thueslund, omdannes til almene familieboliger uden kommunal anvisning. På grund af vigende efterspørgsel efter ældreboliger i Alslev har en projektgruppe med repræsentanter fra lokalområdet, fra Varde Bolig Administration og fra Varde Kommune vurderet den fremtidige anvendelse af de 21 ældreboliger i og ved ældreboligcentret Thueslund i Alslev. Det foreslås, at de 13 almene ældreboliger, som er beliggende i umiddelbar forbindelse med hovedbygningen, total renoveres og ombygges til 11 moderne almene ældreboliger med kommunal anvisning. Der er søgt renoveringsstøtte og Landsbyggefonden har på grundlag af en besigtigelse meddelt, at der kan optages et støttet lån på 4,3 mio. kr. til delvis finansiering af projektet. De 8 fritliggende ældreboliger ved skoven foreslås omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning og forpligtigelse til at betale tomgangsleje. Projektgruppen har vurderet, at årsagen til at de nuværende ældreboliger ikke efterspørges af målgruppen er, at der ikke er tilstrækkelige køkkenfaciliteter. Endvidere har det været projektgruppens vurdering, at større og bedre boliger, hvor der er plads til ægtepar, i større omfang end hidtil, vil blive efterspurgt af målgruppen. Antallet af ældreboliger på og ved Thueslund i Alslev reduceres således fra i alt 21 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger. Vedrørende den fremtidige anvendelse af de kommunale servicearealer er der nedsat en lokal projektgruppe med henblik på, at disse overdrages til fortsat drift i regi af en lokal forening. Dette arbejde er endnu ikke tilendebragt og vil senere blive forelagt til politisk beslutning. Realisering af projektet omfatter overordnet følgende godkendelse i Byrådet: 1. Godkendelse af Skema A for ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på kr., herunder godkendelse af finansieringen, huslejeberegning, garantistillelse for støttet lån, samt at der ydes et kommunalt tilskud på kr. 2. Godkendelse af, at 8 almene ældreboliger omdannes til 8 almene familieboliger uden kommunal anvisning. Udvalget for Social og Sundhed har i mødet den 13. august 2013 truffet beslutning om, at projektet fremsendes til behandling i forbindelse med budgetprocessen, og på budgetseminaret den 5. og 6. september 2013 blev projektet gennemgået. Ved Side 125

18 budgetlægningen blev der afsat 1 mio. kr. til renovering af servicearealerne, dog uden at der blev truffet konkret beslutning om det videre forløb. Forvaltningens vurdering Der har i de seneste par år været en del tomme boliger på centret. Aktuelt er der 2 boliger på centret, der er udlejet til målgruppen, og 2 af de 8 fritliggende ældreboliger er ledige. Af i alt 21 ældreboliger på og ved Thueslund er der således 8 boliger, der er lejet ud til målgruppen, 3 boliger der anvendes til et midlertidigt botilbud til unge, mens 10 boliger står tomme. Tomgangslejen for 2012 og 2013 er opgjort til henholdsvis kr. og kr. i alt for centerdelen og for de 8 fritliggende boliger. I forbindelse med en total renovering og ombygning af centret bør der både på kort og lang sigt foretages en vurdering og prioritering af målgruppen, herunder om centret tillige skal indeholde botilbud til andre målgrupper end ældre. Direktionen har behandlet sagen den 7. juni 2013 og anbefalede på daværende tidspunkt, at sagen fremsendes til politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014, herunder til en vurdering af det fremtidige behov for almene ældreboliger i Alslev, den fremtidige husleje, samt i hvilket omfang der skal ydes et kommunalt tilskud/lån til delvis finansiering af projektet. Direktionen har ikke behandlet sagen på ny. Det eneste realistiske alternativ til en total renovering og ombygning vurderes at være nedlæggelse af de pågældende ældreboliger. Efter forhandling med Varde Bolig Administration og efter godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan almene ældreboliger nedlægges. En nedlæggelse af de 13 almene ældreboliger, og afhændelse af hele ejendommen til privat anvendelse vurderes at resultere i et nettotab på mellem 4 til 5 mio. kr. Da Landsbyggefonden er positiv overfor en totalrenovering, vil det antageligt blive vanskeligere at opnå tilladelse til nedlæggelse. Samtidig med en godkendelse af en ombygning af centerdelen indgås aftale med Varde Bolig Administration om, at de 8 fritliggende ældreboliger pr. 1. januar 2016 ommærkes til almene familieboliger. Retsgrundlag Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen. Økonomi Projektet indeholder følgende hovedtal: 13 almene ældreboliger totalrenoveres og ombygges til 11 almene ældreboliger. Anskaffelsessummen er opgjort til kr. fordelt med kr. til den støttede del og kr. til den ustøttede del. Anskaffelsen finansieres ved et støttet lån på kr., forbrug af hensættelser med kr. og med et kommunalt lån på kr. Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter Den månedlige husleje bliver mellem kr. og kr. + forbrug og bidrag til antenneforening m.v. I forhold til den nuværende husleje stiger den gennemsnitlige husleje fra kr. til kr. pr. måned + forbrug. Huslejen for de renoverede og ombyggede boliger ligger på niveau med huslejen i de nyeste plejeboliger i Ansager og i Tistrup. Side 126

19 Et kommunalt tilskud, der ydes som et rente- og afdragsfrit lån, foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af boliger. Godkendelse af skema A indebærer, at der skal stilles kommunegaranti for det støttede lån på kr. med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%. Høring Ældrerådet har den 28. august 2013 truffet beslutning om at støtte projektet. Bilag: 1 Åben PowerPoint - Thueslund - Bugetseminar den 5. og 6. september / Åben Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev /13 3 Åben Ansøgning om godkendelse af skeam A - Thueslund 49568/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Social og Sundhed indstiller overfor Byrådet, at Skema A for renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev godkendes, at den samlede anskaffelsessum på kr. og den under økonomi anviste finansiering godkendes, at der stilles kommunegaranti for det støttede lån på kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden, at der ydes et kommunalt tilskud på kr., der finansieres af puljen til nedlæggelse af kommunale bygninger, at den gennemsnitlige månedlige husleje på kr. excl. forbrug godkendes, og at de 8 fritliggende ældreboliger pr 1. januar 2016 omdannes til almene familieboliger. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Udvalget for Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 127

20 59. Årsregnskab for Det Danske Madhus Varde A/S Dok.nr.: 5170 Sagsid.: 10/1660 Initialer: thpe Åben sag Sagsfremstilling Det Danske Madhus Varde A/S er et offentligt-privat aktieselskab, hvor Varde Kommune har en ejerandel på 40 procent. Regnskabet for 2013 viser en omsætning på 31,6 mio. kr. og et overskud på 2,0 mio. kr. Der udbetales 1,5 mio. kr. i udbytte til aktionærerne. Varde Kommunes andel udgør 0,6 mio. kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune ved at indgå i et samarbejde med Det Danske Madhus har opnået en effektivisering af kostproduktionen samtidig med, at der er tale om en madproduktion på et højt, ensartet niveau. Sundhedskonsekvensvurdering Sund og ernæringsrigtig mad er en vigtig del af sundheden for modtagere af madservice på plejecentre og i egen bolig. Retsgrundlag Lov om social service 83. Lov nr. 548/2006 om kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Årsregnskabsloven. Økonomi Der udbetales udbytte på kr. til Varde Kommune. Økonomiafdelingen bemærker, at aktieudbytte konteres på hovedkonto 07 og henhører under Økonomiudvalgets budgetområde. Indtægten medtages ved en kommende budgetopfølgning. Høring Ikke relevant. Bilag: 1 Åben VS: Ny årsrapport Det Danske Madhus Varde A/S - Det Danske Madhus Varde AS - udkast årarapport 2013.pdf 2 Åben Det Danske Madhus Varde - Det Danske Madhus Varde AS - udkast specifikationer 2013.pdf 42109/ /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Side 128

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale hos Det Danske Madhus Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 28. april 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 18. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled,

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Referat. til. Handicaprådet

Referat. til. Handicaprådet Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:00 18:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Varde kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Varde kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 14/21810 Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: Asger K Kjellerup E-mail: Asger.Kjellerup@rsyd.dk Mødereferat Politisk dialogmøde

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere