Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina Agergaard Hansen Ingen Lena Andersen

2 Indholdsfortegnelse Side 51. Godkendelse af dagsorden Drøftelse af øget samarbejde mellem det omgivende samfund og kommunen Politik for Seniorliv Politisk møderunde vedr. Sundhedsaftalerne Det Digitale Sundhedscenter Udviklingsstrategi 2015 på det sociale område Digital post - orientering Godkendelse af Skema A for ombygning på Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger Årsregnskab for Det Danske Madhus Varde A/S Handicaprådets årsberetning for Budgetforslag indledende drøftelse Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 110

3 51. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5155 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 111

4 52. Drøftelse af øget samarbejde mellem det omgivende samfund og kommunen Dok.nr.: 5171 Sagsid.: 14/2216 Initialer: thpe Åben sag Sagsfremstilling I forvaltningens ledelsesgrupper gør man sig løbende overvejelser om muligheden for at udvikle og udvide samarbejdet med det omgivende samfund om løsningen af velfærdsopgaver. Fordelene herved kan være, at der tilføres nye vinkler på behov og løsninger, at der skabes et fælles ansvar for løsninger, at løsninger i højere grad bliver skræddersyet til den enkelte situation, og endelig at det vil være muligt at få mere velfærd for de samme penge. På mødet vil forvaltningen give et første oplæg til en politisk drøftelse af temaet. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at større inddragelse af det omgivende samfund herunder frivillige, foreninger, pårørende og virksomheder kan skabe mere og bedre velfærd for borgerne. Det er vurderingen, at temaet med fordel kan indarbejdes som et af pejlemærkerne for institutionerne herunder i aftalestyringen for Sundhedskonsekvensvurdering Det bemærkes, at løsninger fx indenfor psykiatrien, der skabes i samarbejde med netværket omkring borgeren i højere grad lykkes i forhold til, at borgeren kommer sig over sin psykiske sygdom. Retsgrundlag Ikke relevant. Økonomi På lang sigt kan en større inddragelse af det omgivende samfund medføre, at der kan skabes mere velfærd for de samme penge. Høring Ikke relevant på nuværende tidspunkt. Hvis der skal arbejdes på at realisere overvejelserne om i højere grad at arbejde sammen med det omgivende samfund, vil der blive gennemført en omfattende inddragelsesproces. Bilag: 1 Åben Samarbejde med det omgivende samfund 47741/14 Side 112

5 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, at intentionen om i højere grad at involvere det omgivende samfund drøftes, og at intentionen om højere grad af involvering af det omgivende samfund er med i dialogen med institutionerne i forhold til aftalerne Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 113

6 53. Politik for Seniorliv Dok.nr.: 5115 Sagsid.: 13/16685 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Processen med udarbejdelsen af Politik for Seniorliv er godt i gang. Ønsket har været bred borgerinddragelse, og da der ikke er et entydigt svar på, hvad et godt seniorliv er, er der foretaget ét fokusgruppeinterview for hver målgruppe: 1. De selvhjulpne og aktive seniorer 2. De seniorer, der fortrinsvis bor i egen bolig, men har behov for hjælp til praktiske og/eller plejeopgaver 3. De seniorer, der bor i plejebolig De tre fokusgruppeinterviews fungerer som pejlemærker for det indholdsmæssige i politikken, og er retningsgivende ift. målsætningerne. Interviewene har synliggjort opmærksomhedspunkter som vigtigheden af: aktiviteter og sociale relationer for at reducere ensomhed at have et godt helbred, og ens eget medansvar for dette at være aktiv i eget liv og have selvbestemmelse at modtage den hjælp, man har behov for opmærksomhed på nogle at de store forandringer borgerne møder som fx at miste sin ægtefælle, have brug for andres hjælp i hverdagen eller at flytte på plejehjem Ud fra ovenstående foreslås følgende vision for politikken: Et værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. For at sikre bred borgerinddragelse ønskes afholdelse af et borgermøde, hvor udkastet til politikken præsenteres forud for høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes onsdag den 1. oktober 2014, hvilket er FN s internationale ældredag, hvor temaet i år er Et samfund for alle ingen skal være udenfor AC-medarbejder Kathrine Biltoft Hansen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Politik for Seniorliv, med udgangspunkt i målgruppens udsagn, er retningsvisende og sætter gode rammer for det videre arbejde, at det er positivt, at visionen formuleres kort og præcist, at der med fordel kan afholdes et borgermøde, hvor borgerne kan være med til at kvalificere indholdet af politikken. Ved at inddrage borgerne bredt skabes et større medejerskab, og flere vil kunne genkende sig selv og sine behov heri. Sundhedskonsekvensvurdering Politik for Seniorliv forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt målgruppen, da der er opmærksomhed på den fysiske, psykiske og sociale sundhed. Side 114

7 Retsgrundlag Lov om Social Service Byrådets beslutning om udarbejdelse af visionspolitikker Økonomi Afholdes indenfor den eksisterende ramme. Høring Det endelige udkast til politikken sendes i offentlig høring efter borgermødet. Bilag: 1 Åben 1. Udkast Politik for Seniorliv 21073/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og forholder sig til udkastets vision og indhold, og at der afholdes et borgermøde den 1. oktober Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Udvalget ønsker, at ordet aktiv indgår i visionen. Der arbejdes videre med et borgermøde den 1. oktober. Side 115

8 54. Politisk møderunde vedr. Sundhedsaftalerne Dok.nr.: 5118 Sagsid.: 13/13094 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling Som led i udarbejdelsen af den syddanske sundhedsaftale for afholdes der politiske møder, hvor Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) mødes med medlemmer af de politiske udvalg, som varetager sundhedsområdet i kommuner og region. På de i alt 23 møder (22 kommunale og et regionalt) drøftes sundhedsaftalens politiske dele (vision, generel indledning, politiske mål og udviklingsaftale). Mødet med Social- og Sundhedsudvalget i Varde Kommune afholdes den 27. maj kl Hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af den forrige sundhedsaftale var tale om bilaterale drøftelser mellem regionen og den enkelte kommune, er det denne gang SKU, der mødes med de 23 parter, som i sidste ende skal nå til enighed om én sundhedsaftale for hele regionen. På Det administrative Kontaktforums (DAK) møde den 14. marts 2014 blev det besluttet, at deltagerne på de politiske møder kan fremkomme med forslag til politiske mål og udviklingsaftaler på baggrund af resultaterne i det fælles fremtidsbillede og Region Syddanmarks Sundhedsprofil De politiske møder har hermed fået en større betydning for udarbejdelsen af sundhedsaftalen. Mødernes dagsordener består af følgende punkter 1. Velkomst og præsentation 2. Fælles Fremtidsbillede 3. Den politiske vision 4. Udviklingsaftalen 5. Samarbejdsinitiativer på baggrund af økonomiaftalerne Forslag til dagsorden er vedhæftet som bilag. Der vil forud for mødet blive udarbejdet et baggrundsnotat, der understøtter dagsordenen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering; at den politiske vision og det Fælles Fremtidsbillede er et godt grundlag for det videre arbejde med sundhedsaftalen , at der i forbindelse med udarbejdelse af den ny sundhedsaftale skal være fokus på konsekvenser af ændret opgavefordeling både økonomisk og kvalitativt, Side 116

9 at der er behov for fortsat at styrke og forpligte samarbejdet med sygehus og almen praksis, herunder et konstant behov for at sikre lægedækning i kommunerne, at vi fortsat skal have fokus på telemedicinske- og digitale løsninger i samarbejdet mellem sektorerne, at der er behov for et styrket internt samarbejde i kommunerne om sundhedsaftalerne, særligt til beskæftigelses- og børn-ungeområdet, og at der i særlig grad skal være opmærksomhed på følgende: rehabilitering skal fremstå tydeligere sikring af lægedækning i kommunen tilknytning til arbejdsmarkedet indsatser i relation til KOL og demens somatik og psykiatri skal spille sammen Sundhedskonsekvensvurdering Sundhedsaftalen sætter rammen for det kommende samarbejde på sundhedsområdet mellem Kommunerne og Regionen. Det må derfor forventes, at arbejdet med sundhedsaftalerne vil få positiv betydning for befolkningens sundhed i de kommende år, særligt i forhold til det tværsektorielle sundhedssamarbejde, en styrket rehabiliteringsindsats og lighed i sundhed. Retsgrundlag Sundhedsloven Økonomi Afholdes inden for den eksisterende ramme. Høring Den administrative sundhedsaftale samt den politiske vision sendes i høring i augustoktober. Bilag: 1 Åben Sundhedsaftale_1_udkast.pdf 55125/14 2 Åben Faelles_fremtidsbillede_-_marts_2014.pdf 55123/14 3 Åben Dagsorden_for_politiske_dialogmoeder.pdf 55112/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender udkast til dagsordenen til den 27. maj, og at udvalget i drøftelserne på mødet med SKU den 27. maj sætter særligt fokus på rehabilitering, tilknytning til arbejdsmarkedet, sikring af lægedækningen, en styrket indsats på KOL og demensområdet, samt ønsket om at somatik og psykiatri spiller bedre sammen. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 117

10 55. Det Digitale Sundhedscenter Dok.nr.: 5113 Sagsid.: 11/4747 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling Det Digitale Sundhedscenter etableres som et offentligt privat innovationsprojekt (OPI) med deltagelse af Varde, Vejle og Faaborg-Midtfyn kommuner, Region Syddanmark, repræsenteret ved Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet samt Falck Hjælpemidler og Next Step Citizen under Syd Energi. Derudover indgår Statens Institut for Folkesundhed til at kvalificere projektet og forestå evalueringen. Visionen er at etablere Det Digitale Sundhedscenter, hvor borgere og kommuner i fællesskab, og ved at lægge ressourcer sammen, skaber sundhed og livskvalitet. Den overordnede indsats i Det Digitale Sundhedscenter er at udvikle og integrere digitale løsninger i de kommunale sundhedscentres tilbud. Der er således et stort potentiale for, at digitale løsninger kan bidrage til øget tilgængelighed, større fleksibilitet og mere kvalitet i de sundhedsfremmende og forebyggende ydelser. Tanken med Det Digitale Sundhedscenter er, at kommunerne driver tilbuddet i fællesskab ud fra en fælles, central digital kommunikationsplatform og med fælles beslutninger om, hvilke moduler mv. der skal anvendes. Kommunerne deler sundhedsprofessionelle medarbejderressourcer i driften og søger derigennem at øge fleksibiliteten for borgerne pga. øget tilgængelig til den digitale platform. Udviklingen af digitale løsninger i Det Digitale Sundhedscenter tager sit udgangspunkt i etablering af en digital patientuddannelse til borgere med KOL, Type 2 diabetes og hjertesygdom. Projektledelsen varetages af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Regionens afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle parterne. Styregruppen ønsker, at invitere politikere fra de tre kommuner samt regionen, for dermed at præsentere visionen samt at forevise første udkast til platformen den 24/ Invitation fremsendes særskilt efterfølgende. Vision samt dokument om projektideen for projektet vedlægges dagsordenspunktet som bilag. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering; at Det Digitale Sundhedscenter er et projekt med stor værdi for Varde Kommune, at projektet stemmer godt overens med arbejdet med digital sundhedskommunikation, som har været i gang i Center for Sundhedsfremme de sidste to år, at visionen for Det Digitale Sundhedscenter er velbeskrevet og giver retning for, hvor projektet skal hen. Side 118

11 Sundhedskonsekvensvurdering Det forventes, at Det Digitale Sundhedscenter vil få betydning for borgernes sundhed, idet tilbuddene i Det Digitale Sundhedscenter skal bidrage til øget tilgængelighed, fleksibilitet og kvalitet for borgerne. De forventede overordnede effekter er, at borgerne opnår: En større viden om deres sundhed og sygdom. Øget egenomsorg og øgede handle- og mestringskompetencer i forhold til egen sundhed og sygdom. Øget motivation til at ændre på deres livsstil. Øget motivation og flere ressourcer til at fastholde nye vaner. Øget personligt og professionelt netværk og kendskab til frivillige organisationer. Retsgrundlag Sundhedsloven 4, 119 og 205 Økonomi Der er ansat en fælles projektkoordinator fra 1. oktober Projektkoordinatoren er finansieret i et samspil mellem Region Syddanmark og de tre kommuner. Hver kommune har finansieret kr. til ansættelse af projektkoordinatoren. Varde Kommune har finansieret de kr. inden for Center for Sundhedsfremmes økonomiske ramme. Ud over finansieringen af en projektkoordinator søges der ekstern funding til projektet, herunder partnerskabspuljen under Sundhedsministeriet i juni Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring - Bilag: 1 Åben Visionen om det Digitale Sundhedscenter 72787/13 2 Åben Projekt-idé - Det Digitale Sundhedscenter.doc 55958/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender visionen, og at udvalget deltager i politikerseminaret den 24. september. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 119

12 56. Udviklingsstrategi 2015 på det sociale område. Dok.nr.: 5189 Sagsid.: 14/4942 Initialer: JOIV Åben sag Sagsfremstilling Ifølge lov om social service skal der hvert år udarbejdes en Udviklingsplan på det sociale område, som alle kommuner i Region Syddanmark og Region Syddanmark skal have godkendt, senest den 1. juni. I den forbindelse har Fælleskommunalt socialsekretariat under Kommunekontaktrådet (KKR-Syddanmark) fremsendt forslag til Udviklingsstrategi for 2015, som er udarbejdet af Socialdirektørforum. De danske kommuner har de seneste år demonstreret, at udvikling af en høj faglighed kan gå hånd i hånd med økonomisk ansvarlighed. Kommunerne er på egen hånd blevet bedre og bedre til at løse et bredt spekter af opgaver, men er også blevet bedre til at identificere de områder, hvor kommunerne med fordel kan samarbejde på tværs. Udviklingsstrategien for 2015 skal være med til at videreføre denne udvikling. Udviklingsstrategien rammesætter det tværkommunale og regionale samarbejde både på det specialiserede socialområde samt på specialundervisningsområdet, og skal bidrage til at sikre, at kapacitet også i fremtiden dækker det oplevede behov i de syddanske kommuner. Overordnet ambition: Der skal, i samarbejde borgere, pårørende og brugerorganisationer, sættes fokus på, hvad der er et godt liv, og hvad der er livskvalitet. Der skal arbejdes på, at der kan tilbydes mest mulig kvalitet for pengene. Med baggrund i dette er den overordnede ambition for Udviklingsstrategien, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Temaer: 1)Ministertema: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse: Ambition: En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Der ønskes, at anbragte børn og unges undervisning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner, samt at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Drøftelserne skal tage afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer. Initiativ: Der nedsættes en arbejdsgruppe repræsenteret af kommuner og anbringelsessteder som i samarbejde udarbejder en anbefaling til kommuner og anbringelsessteder med henblik på at fastlægge individuelle mål med uddannelse/undervisning for anbragte børn og unge og, hvor der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Mål: Anbefalingen skal ligge klar inden udgangen af ) Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse: Side 120

13 Ambition: Gennemsnitsalderen for udviklingshæmmede er inden for de sidste 10 steget anseligt, og det betyder, at der i dag er tale om en større og betydelig gruppe blandt de borgere, der bliver gamle. Den samme tendens ser man for borgere med sindslidelse. Kendetegnende for alderdommen er, at ældre mennesker ofte har behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv, som de selvstændigt kan vælge til og fra. Dette gælder også ældre udviklingshæmmede og ældre borgere med sindslidelse. Initiativ: Der er behov for, at kommunerne i samarbejde med Region Syddanmark, Socialstyrelsen og pårørendegrupper undersøger, hvorledes viden om ældre og viden om udviklingshæmmede og borgere med sindslidelse forbindes, så udviklingshæmmede ældre og ældre borgere med en sindslidelse får det rette tilbud om støtte. Tilbud der også og især imødekommer ældre udviklingshæmmedes og ældre sindslidendes behov for ro og et mere tilbagetrukket socialt liv. Mål: Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne om, hvilke mål der skal opfyldes, når man planlægger tilbud til ældre borgere med handicap og ældre borgere med sindslidelse. 3) Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap: Ambition: En af de klassiske snitfladeproblematikker på det specialiserede socialområde er handicappede unges overgang til voksenområdet ved det fyldte 18. år. Overgangen er begrundet i strukturelle og juridiske faktorer, mere end den er udviklingsmæssig betinget set i forhold til den unge handicappede. Overgangen til voksenområdet har nogle indgribende konsekvenser for såvel den unge som for pårørende, hvorfor en grundig forberedelse er påkrævet. Initiativ: Der udarbejdes en samarbejdsmodel, hvor der beskrives en proces, der tilgodeser den unge handicappede og pårørendes behov for afklaring og information, samtidig med den sikrer en koordination af de fagprofessionelles viden, således at de nødvendige beslutninger og myndighedsafgørelser kan træffes på et fælles og anerkendt grundlag. Det anbefales, at arbejdsgruppen kortlægger, om der forefindes eksisterende gode samarbejdsmodeller at tage udgangspunkt i, og som kan fungere som inspirationsmateriale og til erfaringsudveksling. Deltagere i temaarbejdsgruppen: Repræsentanter for specialskole, myndighed på handicapområdet børn og voksne, repræsentanter fra bo-beskæftigelse og hjemmestøtte på handicapområdet, repræsentanter for de pårørende (LEV). Mål: Der skal udarbejdes anbefaling til kommunerne, hvordan man samarbejder om at give de unge de gode kompetencer, der kræves for et selvstændigt voksenliv. Sundhedskonsekvensvurdering Generelt vurderes det, at tilstedeværelse af tilbud, der er målrettet den enkelte borgers behov, har en positiv sundhedsmæssig effekt, blandt andet i form af højere livskvalitet. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 om social service 6 Lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013 om almene boliger m.v. almenboligloven - 185b. Social-, Børne- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr af 20. august 2013 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Side 121

14 Økonomi Økonomiafdelingen bemærker, at eventuelle nye aktiviteter afledt af udviklingsplanen naturligvis ikke kan iværksættes, inden byrådet har godkendt den nødvendige økonomi og budget. Høring Handicaprådet. Bilag: 1 Åben Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf 52526/14 2 Åben Udviklingsstrategien /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Undervisning, at forslag til Udviklingsstrategi for 2015 godkendes, at udviklingsstrategien indarbejdes i politikker og strategier på fagområderne, og at Varde kommune fortsat indgår aktivt i udviklingsarbejdet i regi af KKR. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Susanne Bergmann, Arne Lindberg Callesen Rådet anbefaler fortsat udvikling af det tværkommunale og regionale samarbejde. Rådet ønsker, at der opmærksomhed på konsekvenserne af inklusion. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 122

15 57. Digital post - orientering Dok.nr.: 5187 Sagsid.: 14/4524 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at være tilmeldt Digital Post - jævnfør lov om Offentlig Digital Post. Borgere, som 1. november 2014 ikke er tilmeldt Digital Post, bliver automatisk tilmeldt og modtager herefter deres post fra offentlige myndigheder digitalt via borger.dk eller e-boks. Ved lovbekendtgørelse nr af 18. december 2013 har borgere fra 1. marts 2014 mulighed for at søge fritagelse for tilslutning til Digital Post, der træder i kraft den 1. november 2014 gældende for alle borgere fra 15 år eller derover. Fritagelse for tilslutning til digital post. For at kunne søge fritagelse skal borgeren på tro og love skrive under på, at det ikke er muligt at opfylde tilslutning til Digital Post. Fritagelseskriterierne er jf. 3: Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt. Det kan f.eks. være lettere demente eller udviklingshæmmede. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Det betyder, at borgerne ikke skal tvinges ned på biblioteket eller på borgerservice for at læse deres post. Udrejse af Danmark eller ophør af fast ophold i Danmark. Sproglige barrierer. Det kan være en borger, som ikke behersker dansk eller er ordblind, og derfor har svært ved at tilgå den digitale postkasse på grund af problemer med at tilegne sig teksterne i Digital Post. Praktiske vanskeligheder med at skaffe Nem-ID. Det kan være en borger, der midlertidigt opholder sig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, hvor Nem-ID kan udleveres. Ansøgningen om fritagelse skal afleveres personligt på en blanket, der er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, og der skal fremvises legitimation. Der kan gives fuldmagt til at en anden kan indgive anmodningen om fritagelsen på fuldmagtgiverens vegne. Borgeren er ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene borgeren er omfattet af, når borgeren søger fritagelse. Varde Kommune skal ikke foretage prøvning af eller forlange dokumentation for, om en borger lever op til kriterierne for fritagelse. Borgerne kan fritages for en periode på 2 år eller permanent. Borgeren har mulighed for at give andre læseadgang til den digitale postkasse, hvilket kan være et alternativ til at søge fritagelse. På landsplan forventes 20 % af borgerne over 15 år at skulle fritages for Digital Post. I Varde Kommune svarer det til ca Ambitionen i Varde Kommune er dog at hjælpe og inspirere flest mulige til at tilmelde og håndtere deres post via Digital Post, så antallet af fritagelser bliver mindre. Side 123

16 Håndteringen af fritagelse af borgere er placereret i Borgerservice, som er organisatorisk forankret i Borger og Arbejdsmarked og dermed ressortområde for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Borgerservice har udarbejdet en plan for håndtering af digitalpost samt procedure for fritagelse, som Social og Sundhedsudvalget vil orienteres om på udvalgsmødet, da reglerne for fritagelse særligt retter sig mod målgrupper på Ældre- og Handicapområdet. Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at afdelings- og institutionsledere på ældre-, special- og evt. skoleområdet skal være bemyndiget til at indstille borgere, som selv har svært ved at møde op i Borgerservice, til fritagelse via en blanket og screening af, om borgeren skal fritages jævnfør fritagelseskriterierne. Indstillingen afleveres til Borgerservice, som behandler indstillingen. Tiltaget med indstilling fra berørte fagområder vurderes at sikre en let og smidig overgang for fritagelse for digital post for ældre og handicappede. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen umiddelbare konsekvenser. Retsgrundlag Lov om offentlig Digital Post. Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post. Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 124

17 58. Godkendelse af Skema A for ombygning på Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger Dok.nr.: 5038 Sagsid.: 12/3607 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Varde Bolig Administration fremsender forslag til renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev til 11 moderne almene ældreboliger. Endvidere indgår det i projektet, at 8 fritliggende ældreboliger, der er beliggende i umiddelbar forbindelse med Thueslund, omdannes til almene familieboliger uden kommunal anvisning. På grund af vigende efterspørgsel efter ældreboliger i Alslev har en projektgruppe med repræsentanter fra lokalområdet, fra Varde Bolig Administration og fra Varde Kommune vurderet den fremtidige anvendelse af de 21 ældreboliger i og ved ældreboligcentret Thueslund i Alslev. Det foreslås, at de 13 almene ældreboliger, som er beliggende i umiddelbar forbindelse med hovedbygningen, total renoveres og ombygges til 11 moderne almene ældreboliger med kommunal anvisning. Der er søgt renoveringsstøtte og Landsbyggefonden har på grundlag af en besigtigelse meddelt, at der kan optages et støttet lån på 4,3 mio. kr. til delvis finansiering af projektet. De 8 fritliggende ældreboliger ved skoven foreslås omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning og forpligtigelse til at betale tomgangsleje. Projektgruppen har vurderet, at årsagen til at de nuværende ældreboliger ikke efterspørges af målgruppen er, at der ikke er tilstrækkelige køkkenfaciliteter. Endvidere har det været projektgruppens vurdering, at større og bedre boliger, hvor der er plads til ægtepar, i større omfang end hidtil, vil blive efterspurgt af målgruppen. Antallet af ældreboliger på og ved Thueslund i Alslev reduceres således fra i alt 21 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger. Vedrørende den fremtidige anvendelse af de kommunale servicearealer er der nedsat en lokal projektgruppe med henblik på, at disse overdrages til fortsat drift i regi af en lokal forening. Dette arbejde er endnu ikke tilendebragt og vil senere blive forelagt til politisk beslutning. Realisering af projektet omfatter overordnet følgende godkendelse i Byrådet: 1. Godkendelse af Skema A for ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på kr., herunder godkendelse af finansieringen, huslejeberegning, garantistillelse for støttet lån, samt at der ydes et kommunalt tilskud på kr. 2. Godkendelse af, at 8 almene ældreboliger omdannes til 8 almene familieboliger uden kommunal anvisning. Udvalget for Social og Sundhed har i mødet den 13. august 2013 truffet beslutning om, at projektet fremsendes til behandling i forbindelse med budgetprocessen, og på budgetseminaret den 5. og 6. september 2013 blev projektet gennemgået. Ved Side 125

18 budgetlægningen blev der afsat 1 mio. kr. til renovering af servicearealerne, dog uden at der blev truffet konkret beslutning om det videre forløb. Forvaltningens vurdering Der har i de seneste par år været en del tomme boliger på centret. Aktuelt er der 2 boliger på centret, der er udlejet til målgruppen, og 2 af de 8 fritliggende ældreboliger er ledige. Af i alt 21 ældreboliger på og ved Thueslund er der således 8 boliger, der er lejet ud til målgruppen, 3 boliger der anvendes til et midlertidigt botilbud til unge, mens 10 boliger står tomme. Tomgangslejen for 2012 og 2013 er opgjort til henholdsvis kr. og kr. i alt for centerdelen og for de 8 fritliggende boliger. I forbindelse med en total renovering og ombygning af centret bør der både på kort og lang sigt foretages en vurdering og prioritering af målgruppen, herunder om centret tillige skal indeholde botilbud til andre målgrupper end ældre. Direktionen har behandlet sagen den 7. juni 2013 og anbefalede på daværende tidspunkt, at sagen fremsendes til politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014, herunder til en vurdering af det fremtidige behov for almene ældreboliger i Alslev, den fremtidige husleje, samt i hvilket omfang der skal ydes et kommunalt tilskud/lån til delvis finansiering af projektet. Direktionen har ikke behandlet sagen på ny. Det eneste realistiske alternativ til en total renovering og ombygning vurderes at være nedlæggelse af de pågældende ældreboliger. Efter forhandling med Varde Bolig Administration og efter godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan almene ældreboliger nedlægges. En nedlæggelse af de 13 almene ældreboliger, og afhændelse af hele ejendommen til privat anvendelse vurderes at resultere i et nettotab på mellem 4 til 5 mio. kr. Da Landsbyggefonden er positiv overfor en totalrenovering, vil det antageligt blive vanskeligere at opnå tilladelse til nedlæggelse. Samtidig med en godkendelse af en ombygning af centerdelen indgås aftale med Varde Bolig Administration om, at de 8 fritliggende ældreboliger pr. 1. januar 2016 ommærkes til almene familieboliger. Retsgrundlag Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen. Økonomi Projektet indeholder følgende hovedtal: 13 almene ældreboliger totalrenoveres og ombygges til 11 almene ældreboliger. Anskaffelsessummen er opgjort til kr. fordelt med kr. til den støttede del og kr. til den ustøttede del. Anskaffelsen finansieres ved et støttet lån på kr., forbrug af hensættelser med kr. og med et kommunalt lån på kr. Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter Den månedlige husleje bliver mellem kr. og kr. + forbrug og bidrag til antenneforening m.v. I forhold til den nuværende husleje stiger den gennemsnitlige husleje fra kr. til kr. pr. måned + forbrug. Huslejen for de renoverede og ombyggede boliger ligger på niveau med huslejen i de nyeste plejeboliger i Ansager og i Tistrup. Side 126

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere